Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ _^ _; ■ /■ ί 

ΡΑΤΚΟίΟΟΙ^Έ 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

8Ε0 ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ϋΝΐν£Β8Αυ8, 1ΝΤΕ6ΚΑ, ΟΝΙΡΟΚΜΙδ, εΟΜΜΟΟΑ,ΟΒΟΟΝΟΜίεΑ, 

0ΜΝ1ΙΜ 88. ΡΑΤΚΙΙΗ. ΟΟΰΤΟΗΙΙ 8€ΚΙΡΤ0ΑΙΜ011Ε Ε£€ΙΕ8Ι48ΤΙ£0ΚΐΜ. 

91ΤΒ ίΑΤΙΝΟΚΌν, βΙΥΒ βΒ^ΒΟΟΒΙ)!!, 

Οσί ΚΒ ΜΤΟ 1?0%Ί01\Ζ0 ΑΌ ΤΕΜΡΟΚΑ ΟΟηΟΙΙΙί ΤΆΙΒΕΝΤΙΝΙ (ϋΤΙΤΟ 1548) ΡΆΟ ΙΑΤίΝ13, 
ΜΤ ϋΟΗΟΙΙΙΙ ΡΙΟΜΝΤΙΝ! {ΑΝΝ, 1439) ΡΑΟ αΚΛΟΙδ ΡΙΟΒϋΕΚϋΝΤ : 

ΚΒΟϋδΙΟ 0ΗΙΙΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α 

ΟΜΝίυΜ ϋυ^£ ΕΧ8ΤΙΤΕΗΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟηυΜ ΟΑΤΗΟυε^Ε ΊΉΑϋΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΒ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡηίΜΑ 

Ε^^I.Εδι^£ δ^κυίΑ ετ ΑΜΓΗυδ, 

ΙΟΙΤΑ Κ01ΤΙΟΝΙ8 Α€ευΚλΤ1ΜΙΙΙΑ8, ΙΝΤΕΚ 8Ε ΟυΜΟυκ ΝΟΙΙΝυΐ.Ε.18 εΟΟίείΒυβ ΜΑΝυβΟΒΙΡΤΙβ 0ΟίΙ.λΤλ8, ΡΕΒΟυλϋ 01Ε.Ι6ΒΙΙ- 

τη (:α8τι€ατα; οιβδκητΑΤίΟΜίιιυβ, εοιιιίΕΝτίΒΐιβ» νΑΒίιβουΒ ίΕετιοηίΒυβ εοΝτίΝΚΝΤΕΒ ΐίίυβΤΒΑΤΑ; ομνιβ»• 

ΟΙ^ΕΒΙΟυβ Ρ06Τ ΑΜΡί1β8ΐνΑ8 Β01Τ1ΟΝΕ8 Οϋ^Ε ΤΚ1Β08 Ν0Τ188ΙΜ18 8>ΒαΐΙ.Ι8 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒβΟΙ,ΚΤλ» ΟΕΤΕΟΤΙΒ, ΑυεΤΑ ; 

ΙΝΟΐείΒυΒ ΡΑΒΤίευΐ^ΙΒίΒΙΒ Α1ΙΑ1.ΤΤΙ0Ι8, 8ΙΙ<Ι€υΕ.08 8ΐνΕ Τ0Μ08 81ΤΕ ΑυετΟΒΕβ Αί1^υ^υ8 ΜΟΜΕΝΤΙ 8υΒ8Ε0υΕΙ«Τ1- 

Βυ8, ΟΟΝΑΤΑ; ΟΑΡΙΤυίΙβ ΙΝΤΚΑ 1Γ80ΜΤΕΧΤυΐΙ ΒΙΤΒ 0Ι8Ρ08ΙΤΙ8, ΝεεΚΟΝ ΕΤ ΤΙΤυΕ.18 81Ν6υΐ.ΑΒυΐΙ ΡΑΟΙΝΑΒϋΝ 

ιΙΑΒβΙΝΒΜ 8ΙΙΡΕΒΙ0ΒΕΙΙ υΐ•Τ1Ν60ΕΝΤΙΒ08 ΒΟΒΙΕΟΤΑΜΟυΕ ΙΙΑΤΕΒΙΑΜ8Ι6Ι«ΐηαΑΝΤΙ0υ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΒϋβ 

€υΜ ΡϋΒΙΙβ, ΤΙΙΜ ΑΡΟεΒΤΡΠΙΒ, ΑϋΟυΑ ΥΕΒΟ ΑΙΚΤΓΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΕ ΑΟ ΤΚΑ01Τ104ΝΕΙΙ Εε(ΧΕ81ΑδΤΙ- 

ςΑΜ Ρ0ίΙ.Εΐ(Τ1Βυ8, ΑΐΙΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

ΒΙ)(:Ε(ΓΠ8 ΕΤ ΑΝΡ1.ΙΙ78 ΙΟΟΰΡίΕΤΑΤΑ ΙΝΟΐείΒυβ ΑυεΤΟΚΙΙΙΙ 8ΐεΐ]Τ ΕΤ ΟΡΕΒυΐΙ, ΑΙ.ΡηΑΒΕΤΐεΐ8, ευΚΟΝΟίΟείεΐδ, 81 ΑΤΙ ^ 

•τιεΐ8, 8ΤΝτιΐΒτιεΐ8, ΑΝΑίττιειβ, ΑΐΐΑΐ.06ΐεΐ8, ΙΝ ουοοοϋΕ κΕίίειΟΝίδ ρυΝετυΜ, οοειίλτιειιιι, ιιΟΒΑίε, ίίτυη- 

βιεί'Μ, εΑΝΟΝίευΜ, οιβείΡΜΝΑΚΕ, ΗΐΒτοΒίευΜ, βτ ευηετΑ ΑίΐΑ 8ινε υίίΑ ΕχεΕΡτιΟΜΕ ; βεο ΡΒΑβεητίΜ 

ι»υοΒυ8 ΐΝοιεΐΒΐ)8 ΙΜΙΙΕΝ8Ι8 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑίΐΒΐΐΒ* ΑΙ.ΤΕΗΟ βεΐίΐεΕτ ΚΕΚυΜ , ουο εοΝ8υι.το, ουίϋουΐϋ 

ΝΟΝ 80Ι.υΜ ΤΑΙ.18 ΤΑίΙδΥΕ ΡΑΤΕΒ , ΤΕΚΙΜ ΕΤΙΑΜ υΜυ80υΐ8θυΕ ΡΑΤΒυΜ, ΜΕ υΝϋ ΟυίΟΕΗ 0ΜΙ88Ο, 

ΙΝ ουοϋίίΒΕΤ ΤΠΕΒΑ ΒΟΒίΡβΕΒίτ, υΝΟ ίΝτοιτο εοΜΡίεΐΑΤϋΒ ; Αΐ,ΤΕΒο δ^Η1ΡΤυ1ι^Ε 
δΑ^1^^ε, εχ ουο ίΕετοκι εοΜΡΕΒίΒΒ 8ΐτ ΟΒνιυΜ ουίΝΑΐι ρατβε8 ετ ιμ ουιουδ οΡΕκυιι 

ΒΟΟΒϋΙΙ ίθεΐ8 8ΙΝευΐ.08 ΒίΝΟυίΟΒΙΤϋ ίΙΒλΟΒυΜ 8. 8εΚ1ΡΤυΒ^Β νΕΒ8υδ, Α ΡΒΙΗΟ 

βΕΝΕΒΕΟΒ υβΟϋΕ ΑΟ Νθνΐ88ΙΜυΐΙ ΑΡΟεΑίΤΡβίΒ, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΒϋΓΓΙΟ ΑεευΒΑΤΙ88ΙΙΐΑ, ε^ΒΤΕΒΙ80υΒ 0ΜΝ1Βυ8 ΡΑείίΕ ΑΝΤΒΡΟΝΕΙΙΟΑ• 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΚ εΐΙΑΒΑεΤΕΒυΜ Ν1ΤΙ0ΙΤΑ8, 

^]|^κτ^^ οοα^ιταβ, ιντε6βιτα8 ΤΕχτυΒ, ρεβρε€τιο εοΒΚΕετιΟΝίβ, ορεκομ ΚΕευβοηιηι τυΜ υαβιετα», 

ΤϋΜ ΝυΜΕΒΙ», ΡΟΒΜΑ ΤΟίυΜΙΒυΜ ΡΕΚΟΟΑΙΙ εΟΒΒΟΟΑ βΙΒΙΟΟΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙΛ ΟΕευΒβυ εθΝ8ΤΑΝ1ΕΒ 

8ΙΜΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤ1Ι ΕΧΙΟΙΙΙΤΑδ, ΡΒ^εδΕΗΤ1II^υΕ Ι8ΤΑ εΟίΙ^ΕεΤΙΟ, ΟΝΑ, ΜΕΤΙΙΟΟίεΑ ΕΤ εΐΙΑΟΝΟίΟβίεΑ, 

8ΕχεΕΝΤ0ΚΙΙΙΙ ΡΒΑ€ΙΠΕΝΤΟΒυΐΙ ΟΡΙΙ5εΐΙΙ.ΟΒυΐΙ0ΙΙΕ ΠΑεΤΕΝυβ Ηΐε 1ίΙ.ΐε δΡΑΒδΟΚυΜ » 

ΡΚΙΜϋΙΤΑυΤΕΙΙΙΝΝΟδΤΒΑ ΒΙΒΜΟΤΙΙΒεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒϋβ ΕΤ Η88. ΑΟ ΟΜΝΕβ ^ΕΤΑΤΕ8, 

ίθεθ8, ίΙΝβυΑΒ ΡΟΚΜΑβΟΟΒ ΡΕΑΤΙΜΕΝΤΙΒυδ, εΟΑΟΟΝΑΤΟΒυΜ• 

δΕΒΙΕδ βΗ^ΕΟΑ ΡΗΙΟΠ, 

1^ ουΑ ΡΒΟοκυΝτ ρατκε8, ο(μ:τοβε9 δΟΒίΡτοΒΚδουΐί ΒαιίΕΒίΜ ^κ^!•^^£ 

Α 3. ΒΑΚΜΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίυΜ, »\ 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ϋ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

Ε15ΙΙό<Ιΐ€€ΒΒ €ΐ€Η ηιιίτβι*•», 

5ΐνΒ ^υΒ8υυΜ εΟΜΡΙ,ΒΤΟΒυΜ 1Ν 8ΙΝβ17Ι.Ο$ 5ΓΙΕΝΤΙΑ ΕΟεί^ΕδΙΑδΉΟΛ ΒΑΙ108 ΚϋΐΤοΐΙΒ. ΡΑΤΒΟΙΟείΑ, ΑΟ 1Ν5ΤΑΒ ΙΡ81ΙΙ8 Εεεΐ.Ε3ϋΒ, ΙΝ 0|]Α8 ΡΑΒΤΕ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΚ, ΑίΙΑ ΝΕΜΡΒ ίΑΤΙΝλ. ΑίΙΛ 6Β«ευ Ι.ΑΤιΝΛ. 
1.ΑΤ1ΝΑ, 1ΑΜ ΡΕΝίΤυβ ΕΧΑΗΑΤΑ, ΟυΟΑΟ ΡΚΙΜΑΜ 8ΒΒΙΕΙΙ, ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟυΐΝΟυΕ ΕΤ ΟυεΕΝΤΙδ νΟίυΜΙΝΙΒυδ ΜΟίΚ δΙΙΑ 
8ΤΑΤ , ΜΟΧΤΕ Ρ08Τ ΡΕΒΑεΤΟβ ΙΝΟΐεΕδ 8ΤΑΒ1Τ, ΑΟ ΟυίΝΟΙΙΒ-νίΟΙΝΤΙ-εΕΝΤυΜ ΕΤ ΜΙίίΕ ΡΒΑΝεΐβ νΕΝΙΤ. Γ.Β^^^Α 
ουραίοι ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΤΙΡΙ8 ΜΑΝΟΑΤΑ Ε8Τ. ΡΚΙΟΚ εΚ^ΒεΟΜ ΤΕΧΤυΜ υΝΑ εΟΜ νΕΒδΙΟΝΕ ίΑΤΙΝΑ ίΑΤΕΒΑΙ.Ιδ ΑΜΡίΕ• 
εΤΙΤΟΕ, ΕΤ ΑΟ ΝΟνΕΜ ΕΤ εΕΝΤυΜ νΟίυνίΝΑ ΡΕΒΥΕΝΙΤ, 8Ε0 8ΙΝΕ ΙΝΟΐείΒϋδ ; ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΑϋΤΕΜ ΙΙΛΐ«ε >ΚΒδΙΟΝβΜ 
ΤΑΝΤυΜ ΕΧΠ1ΒΒΤ. ΙΟΕΟΟΓΕ 1ΝΤΒΑ ΟυίΝΟΟΕ ΕΤ ΟΟΤΝΟυΑβΙΝΤΑ ΤΟΙ^υΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤυΚ ; υΤΠΑΟΙΈ ΥΙΟΕδΙΜΑ (ΐυΑΒΤΑ 

ΟΙΕ οεεΕΜΒΒίδ 1860 ομνινο ΑΡΡΑΐαΈΠΑΤ. υΝυΜουυοουΕ νοι.υΜΕΝ εΒ^βεο-ίΑΤίΝυΜ οετο, υΝυΜουοοουκ μεκε 
ι.ΑτΐΝυ« ουίΝυυΕ ΡΒΑηείδ βοίνΜΜοοο ΕΜίτυΒ : ι:τιιθΒΐουΕ νεκο, υτ ρβετιι ιιαυδ ΒΕΝΕΡίειο ριιυΑτί'κ βμ- 
ΡΤΟΒ, εοίΐ^εετιΟΝΕΜ ίΝτεοκΑΜ δίνε ΟΒ^κελΜ δίνε ίΑτίΜΑΜ, 326 νοίυιιΐΝίΒυδ ραο αμρι.ιοκι εοιτιοΝε ετ !274 
ηοί Μκ^οκι ΑΒδουε ΐΝΟίειουδ εοΝδΤΑΝΤΕΜ, εοΜΡΑΒΕτ Νεεεδβε εειτ, δεευδ εΝίΜ εωυδουε νοι,υΜίΝΐδ ΑΜΡίΐ- 

ΤΟΟΙΝΚΙΙ ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡίεϋΙ,ΤΑΤΕδ ΥΑΚΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^ΒΟυΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 Ουίδ εΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ εΤ δΕΟΒδΙΜ 

εοι^ίεετιοΝΚΜ εκ^εο-ίΑΤίΜΑΜ, νει. εΑΚοειι εχ οβ^εοο ι.ατινε νκκδΑΗ, τυΜ ουοοουε νοι^υκεΝ ρηο νουεμ υει 

ΡΒΟ βΕΧ ΓΒΑΝ€Ι8 0ΒΤ1ΝΕΒΙΤ. 15Τ^Ε εΟΝΟΙΤίΟΝΕβ δΕΒΙΕΒΙΙδ ΡλΤΒ010εΐ;ε ΝΟΝΟΙΙΜ ΕΧεΐ;δ18 ΑΓΡίΐεΑΝΤυΚ. ΡΑτκοιΟύΐα βΒ^ϋ^ε τοΜν8 ιχχιιι. 8. €ΥΚΙΙΐυδ, ΑίΕΧΑΝΒΙΙΙΝυδ ΑΙΙϋΗΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. ΚΧΟυΠΕΠΑΤυΚ ετ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΟ 3..Ρ. ΜΙΟΝΚ ΕπιτοηκΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΠΙΟΤΑ ϋ'ΛΜΒ01$Ε, 01.111 ΡΚΟΡΕ ΡΟΗΤΑΜ Ι.υΤΚΤΙΑ: ΡΑΗΙδΙϋΚΙΙΜ νυυ;0 ΙϊΕΝί'ΕΗ 

ΝΟΙΗΝΑΤΑΙΙ, 5Ευ ΡΕΏΤ'ΜΟΙ^ΤΗΟϋϋΕ, ΜυΝΟ ν£ΚΟ 1ΝΤΚΑ ΙΚΚΜΙΑ ΡΑΚ151ΜΑ. 

1804 κ η3 Ανίδ ΙΜΡΟΒΤΑΝΤ. 

) ^ί 1>'«ρτ^ «Ββ όββίοΐ» |>τονί(1βηΙί6ΐ^8 ςυΐ τός^ΙΙββηΙ Ιβ πκηόβν ηΓβιηίΒηΙ Ιββ απι^β βυ-ιΐβδβυι όβ ΓοπϋηβίΓβ μ ΓοηΙ 
' "«^ ^Μ οοηίΓΜϋΰϋοιι» ρίοβ οο ιηοίηβ ίΟΠββ βΐ ηοαι^Γβυβββ. Ιββ ΛΜβτέ ϋαΐΗοΙίφίΙά η6 οοατιίβηΐ ^έΓβ ^Ηβρρβρ ^ ^^ 
θ€ΐΐ6ΐ (Ιίτΐη άβ ΙβπΓ οίΗΗέ. ΤιηΐύΐΙοη β οίέ Ιβυρ βχΐβίβίΐββ οιι ΙβυΓ ίιηροΓΐ•η€6; 1«ηΙΛΙυο λ όίΐ ςο'ίΐβ ϋΐαίβηΐ Γβ^έϊ 
Ιοο 9(ΐ'1ΐ8 «ΙΙβίβηΙ Γ^ΙΓ6. Γβρβικίβηΐ ίΐβ ρουΓ5υίνεηΙ ΙβυΓ ΟΑΠτίέΓβ όβρυΐβ 2( ιηβ, 61 Ιοβ ρΓθ<1ιιοϋοη8 ςυΙ 6ΐι «ΟΓίβηΐ 
ΗβνιβηΐιβηΙ άβ ρΐιιβ βη ρΐυβ ^ητββ βΐ Μΐ^οέΰβ : «ομΙ ριηϋ<-Η οβΓΚίη ςυ*)ι ιηοίι» (Γένέηβφοηΐβ ςυ'ιαοοηβ ρροόβηΰβ 
)ιαιηι{ηβ ηβ Μΐιηϋ ρΓέτοίΓ ηί ειηρ^οΙιβΓ, 068 ΑΙβϋβΓβ ηβ §6 (ϊβπηεΓοηΙ ςυβ ςυλίκΐ Ιβ ΒίοΙίΟίΗέαηβ άη ΟΙεταέ β6Γ9 
Ιβπηίοέβ 6η 808 2,000 νο1αιηθ8 ίη-4*. 1.6 ριββέ ρβηΐΐ υπ βΔγ ^^βηιηΐ άβ ΓβνεηίΓ, ροιίΓεβ αυΊΙ ^ ζ^ 68ρέΓ6Γθυ 9ι 
Ι:γ8{ιι(]γ6. εερεηά^ηΐ, ρ^πηΐ 168 Γ8ΐοιηηίβ8 •υχ(|η6Π68 ίΐβ ββ 8οηΙ ΐΓΟον^β 6η &οΐ(6, Η €η ββΐ αευχ ςυί οπί Μ τοηΐι* 
ηυ6ΐΐ6πΐ6υΙ τέρέΐέββ, ρβΓεβ ςυ'ύκηΐ ρ1υ8 (ΐ3ρίΐ8ΐ68, ΐ6αΓ βΙΓεΙ εηΐηΐηιϋ ρΙθ8 όβ οοηβόςυεηι 6«. Οβ ρ6ΐίΐ8 οι ίκηβΓΡβ 
6οη€υΐΎ6ηΐ8 86 80ΐιΐ (Ιοήύ «^ΗβΓηέβ, ρ8Γ 160Τ οοιτ68ροη(33ηϋ« οα ΐ6υΓ8 νογι^^υη, ϊ Γέρέΐ6Τ ρβΓίοοΐ ϋυ6 ηο(8 ΕΒίϋοηβ 

^1»6Π( Πΐβΐ 60ΓΓ{^έ68 β^IΠ3^ ίΠ)ρΠΠΐέ68. Ν6 ρΟΟΥΑηΙ 8ΐ!8ηα6Γ Ι6 ίΟΠά 068 0α?Γ8Κ68, ςοί , ρΟυΓ Ια ρίαρβη, 116 8οηΙ 

^αβ Ι68 ε1ιβΓ2-<)'αΐυνΓ6 ()υ Οιΐΐιοΐίείδτηε Γ6εοηηυ8 ρουΓ Ι6ΐ8 ά9ΐί% (οο8ΐ68 (επιρβ βΐ ()8Π8 Ιουβ Ιεβ ρ3}'9. Η ΓΗΐΙβίιΙιίοπ 

36 Γ6]616Γ κυΓ Ιβ ΓΟΓΠΙβ (ΙβΠβ €6 ςυ*6Πβ 3 ά6 ρ1υ8 86Γί611Χ , Ι8 ε0ΓΓ6εΙ{0η 61 ΓίθΐρΓ658ίθη ; Οη βΙΓβΙ, 163 €λΐ6ΐ9'(1*(βυ\Γβ 

πιέπιβ η'βυρβίβηΐ ςυνΐΐ€ί όβτηί-νϋεΟΓ, βί 16 Ι6χ(6 6η έΙβΙΙ ίηεχβεΐ ου ίΙϋδίΜέ. 

11 681 ΐΓ65-νΓ3ί ςιΐ6, ϋβη» Ι6 ρπηΓίρε, υη 8υεεο8 Ιηουϊ ()3Π8 168 Γ38168 όβ Ια Ττρο^^τβρΙιίβ β^ιηΐ ΓοΓοέ ΓΕϋΙΐβιΐΓ (]6 
ΓεεοππΓ 8υχ πιόε3η)(ΐπο8, βίίη ()6 πιαγο^γ ρ1π8 Γ3ρί()βηΐ6ηΐ εΐόε όοηηβΓ 168 ουνΓ3^68 )ι πιοίπάρε ρπχ, ςαβίΓβ νοΙυπίΡΝ 
(1υ ι1ου5ΐ6 Οοηη ά'Εεήίητΰ $αίηίββΐ ά€ ΤηέόΙορίε ΓυΓοηΐ ιΐΓέ8 Ανεε Ια εοΓΓεείΙοη Ιη8υίΏ83η(6 άοηηέβ ϋβηβ 168 ίιηρΓί- 
ιηεπεβ ^ ρΓββςαε Ιοαΐ 66 ςιιί βυάίΐβ; ϋ 68ΐ νηΙ αυδβίαυ'υη οεπιΐη ηοπιΙ)Γ6 ά'ιυίτεβ γοΐαηιεβ, ιρρΑΓίεπΑπί 2ι (]ίνεΓ808 
Γη5Πε3ΐίοη8, ΓυΓΟ.ηΙ 1πιρΓΐιη08 ου ΐΓορ ηοΐΓ οο ΐΓορ οίβηο. ΜαΙβ , ()6ρϋί8 068 Ι6ΐηρ8 ύΐοϊ^^ηέδ, Ι68 ιηέοβηίςυββ οηΐ 
οέ(]ύ Ι6 ΐΓβΥΑίΙ Αυχ ρΓ08863 ^ 5γ38, 6ΐ ΓιιηρΓ688ΐοη ςυΐ εη 8ογΙ, 83η8 £Ιγ6 όυ Ιιιχε , Αΐΐεηϋυ ςιιε Ι6 Ιυχε ίυΓ6ΓΑΐΐ ϋβη*» 
(168 οιινΓ3Κ68 (Γιΐπβ Ι6ΐΐ6 η3ΐυΓ6, 68ΐ ρ3ΓΓ3ίΐ6Πΐ6η( οοπνεηβΜβ 8008 (008 16^ ηρρόΓΐΜ. Οϋβηΐ 3ι 13 ύοιτεοϋοη, ίΙ ββΐ 
(Ιο Γ3ί( ςη'βΙΙε η*» ^ΑΠ13^8 έΐό ροΠέβ βί Ιοίη ()Αη8 Αοεοηβ έόίΐίοη Αηοί6ηη6 ου ε^ΙεαιρστΑΐηβ. Είεβίΐΐιιηεϋΐ εή 86Γ3ΐΐ-ίΙ 
3ΐιΐΓβπ)θη( , ΑΒΓ^ ΐουΐ68 168 ρ6ίοε8 βΐ (00168 168 (1έρ6η868 ηοθ ηου8 8υ1)ΐ88οη8 ροοΓ ΑΓΓίνερ )ι ροΓ^βΓ ηο8 έρΓεονε8 (16 
100(08 ΓβυΐΟΗΤ Ι^Ίΐ8ΐ>Ηο()6, οη (^ρο^ΓΑρΙιίε, ηιέαιε (ΐΑ08ΐ68 ηιεϋίεοΓεβ πΐΑΐδοηβ, 681 (Ιε ηε εοΓπβεΓςοβ άεοχ έρΓευνε» 
6( ύ'εη ΓοηΓόΓ6Γ οηε (Γθΐ8ΐέπΐ6 Ατεο Ια βεεοηίΐε, 8αιι8 αυοιγ ρΓ^ραΓό εη πεη Ιβ πιαοο80γΙ( άε ΐΤιοίεοΓ. 

1)308 1 63 Λ(^'α€τ$ €αΙΙιοΙίηα€$ Ια (ΙίίΓέΓεηοο εβί ρπεδςοε ίηοοιηπα6θ8θΓ3ΐ)ΐ6. Λο πιο}'εη (!ε εοΓΓεο(εοΓ8 1)ΐ3ηΓΐιί8 κουβ 
Ιο 1ΐ3ΓηΑΐ8 εΐ άού[ Ιε εοορ (]*α^ι1 (.τρο^ΓβρΙιΙςοε 681 8ΑΠ8 ρΗΙέ ροοτ Ιεβ ΓΑοΙοβ, οη οοπιπιοηεε ραγ ρΓύρΑΓεΓ Ι3 οορίο ό'υη 
1)001 Ιι ΙΆϋίΓε 83η8 εη εχεερίετ οη 8601 ηιο(. Οη Η( εηβοΚβ εη ρΓεπιί^Γε έρπεονε Ανεε Ια οορίε Αΐηβί ρΓερΑΓέε. Οη Ιϊ( 
6η 86οοη(ΐ6 ϋε Ι3 πιέπιε πΐΑπ1έΓ6, π)α18 εη οο1ΐΑ(ίοηη3ηΐ Ανεο Ια ρΓ6Π)ίέΓ6. Οη ΓβίΙ Ια πιέπιε ε1ΐ086 εη (ϊεΓεβ, 6η οοΙΙβ 
ιιοηοΑη( Ανβε Ια βοεοηόβ. Οη α^Ι όβ πιέπιε 6η ςϋΑΠε, εη οοΙίΑΐίοηηΑηί αυ60 Ια (Ιειτε. Οη Γοηοονεΐΐβ Ια πιδηιβ ορέ 
Γ3(Ιοη 60 ηιιίοίε, εη οοΙίΑΐίοηηΑη^ Ανεε Ια ςοΑΓ(6. Γ68 €θΙΐΑ(1οηηεπιεη(8 οηΐ ροοΓ 1>υ( όβ νοΊτ βϊ Αοευπε (Ιεβ Γ3υΐ08 
βί^ηΑΐέεβ Αο ϋοΓεΑο ραγ ΜΜ. Ι68 0θΓΓ60ΐεοΓ8, 80Γ Ια πιαγ^θ (Ιεβ όρΓεονεβ, η^Α έο^Αρρό Ιι ΜΜ. Ιεβ εοΓπ^ευΓδ 8υΓ Ιε 
ιηΑΓΐ)Γε ε1ΐ6 παέΐΑΐ. ΑρΓέ8 εεβείης 16€(0Γ68 εηΐΙ6Γ88 εοηΐΓΟΙέε8 Γυηβ ραγ ΙΆοίΓε^ β: εη ()ο1ιογ8 άβ \» ρΓόρ3Γ3(ϊ(>η 
€ί-<Ιε8808 ιηέηίΐοηηέε, νίεη( οηε ΓένΙ$Ιοη, 6( 8θον6η( ϋ εη νίβηΐ (Ιεοχ οο (Γοίβ; ροί8 Γοη εΙΙοΗε. Ιε εΙίοΗΑ^ε ορέΓϋ, ραγ 
6οη8έςο6π( Ια ρϊίΓείό ϋο (6χ(6 86 ΙγοοταπΙ ίπιπιοΐιίΐίβέε, οη ΓαΗ, Ανεο Ια οορίε, οηε ηοονβΐΐε ΙεεΙΟΓβ (Ι'υπ 5ου( άα Γέ 
ρΓεονβ ^1 Γαο(γ6, οη 8β ΙίτΓβ 3ι οηε ηοοτεΐΐε Γόνί&ίοη, 6( Ιε (ίΓΑβ;β η'ΑΓτίνε ςοΆρΓέβ εεβ <ηηοπ)5ΓΑΐ)Ιε8 ρΓέ€3υ(ίυπ8. 

Αο88ΐ 7Α Ι-ίΙ )ι ΜοηίΓοιι^ε 068 οοΓτεείεοΓβ όε (οο(68 168 ηΑ(ΐοη8 6( βη ρ1θ8 ^ηά ηοπΛίτβ ςοε 0303 νίη^(-Γΐη(] 
ΙπορΓίπιεηε^ όε Γ3Γί8 Γ0ππίβ8 1 Αο8$Ι εηεοτε. Ια οοΓΓ6ε(ίοη γ εοΔ(6-(-6ΐΐ6 30(Αη: ςοβ Ια εοπιρο8ί(ίοο, (Απϋίδ ςυ*3ίΐΙοιιΐ8 
οΙΙε ηε οοΟΙε ςηε Ιε άΐχί^πιε ! Αο8«ί6ηηη, οίβη ςοε ΓΑ886Γ(ίοη ροί886 ραγαΚγθ (έοι^ΓΑίΓε, ΓεχΑΟΐΙΐοόε οϋιεπυε ρ3Γ 
ΐ3ΐι( όα {ΤΒΪ9 ε( άβ 8θΙη8, ΓαΙ(-οΙΙ6 ηο6 Ια ρ1ορ3Γ( 068 ΕιΙΚίοηβ άα Λίβϋετ» €αΙΙιοΙίφκ$ ΐΑ!886η( 1>ί6η Ιοίη άοΓη^Γε οΙΙο^ 
εοΐΐ68 πι^πιε άβ» ο^ΙΐώΓεδ Βύηέ(1ίείίη8 ΜΑΐΗΐΙοα εΐ ΜοηίΓΑΟΦοη 6( (1ε8 οέ1^5Γ68 4έ8θί(β8 ΡείΑΟ ε( δίΓοιοηοί. ^οε Γοη 
01 ηιρΑΓε, εη είΤεΙ. οΊπιροΠε ςοεΙΙεβ Γευί11ε8 άβ Ι60Γ8 έ(ϋ(ίοη8 Ανεο οεΐίεβ (Ιββ ηόίΓΟβ ςοί ΙβοΓ οθΓΓε8ροη(1οη(, εη $γοο 
οοηιπιε εή ΐ3Πη, οη 8β οοηνΑίηοΓΑ ςοβ Γίηντ3ΐ$6παΙ)ΐΑ]^ΐ6 ε8( αηβ τέΑίίΐέ. 

Ο^ΑίΙΙουΐ'ί, 068 53ν3ηΙ« έπιίηεηΐϋ^ ρΙυ8 ρΓδοοουρέ8 (Ιο 8εη8 ^68 1εχΐ68 ςοε άβ Ια ρΑΠίε (γρο^^τΑρΙιίςυε ε( η*ϋ(3ηΐ 
τοίηΐ οοΓΓ6θΐ6θΓ8 (ίε ρΓοΓε88ίοη, Ιΐ8Αίεη(, ηοη οε ςοε ρθΓ(3ί6η( 168 έρΓβονεβι πΐ3ί8 οε αυί (Ιεν3ί( 8> ΐΓουνοΓ, Ιοιιγ 
ΗΑΟίε ίπίεΐίίρ^εηεβ ΑορρΙϋΑΟί αοχ ΓΑοΙεΑ όε Γύ(!ί(ίοη. ϋε ρΙθ8 Ιεβ ΒέηέαίοΙίηδ, οοοιηιε 1ε8 Ϊέ8υί(εδ, ορέΓ3ί6η( ρποδςυε 
(οο]ουΓ8 8υΓ (Ιε8 πΐ3ηιΐ80Γί(8, 0ΑΟ86 ρ6Γρέ(οβ1Ιβ όε Ια ηοΚίρΙΙείΙδ άβ9 Γ3οΐ68, ρεηάΑοΙ ςυε Ιε8 ΑίΰΙιβη €αΙΙιοΙίφΐύ$, 
ιΙοη( Ιε ρπιρΓΟ ε8( βοΓίοιΚ ά& Γ688θ8Γί(0Γ Ια ΤΓΑ(1ί(ίοη, η*ορ6Γ6η( 16 ρ1υ9 8θον6η( ςοε 8αΓ (]08 ίπιρΓίπιέ8. 

1.6 Β. ρ. ϋο Βηο!ι, ^υ80ί(β ΒοΙΐ3η(]ί8(6 άβ Βγοχο1Ι68, ηοο8 ^οηνΑΐΙ, 11 γ α ςοείςοε (οπιρβ, π'αυοΙγ ρη (γοουογ οπ 
^ήχ-1ιοίΙ πιοίβ (1'έ(α<ΐ6, νπΰ ίοιίβ (αηΐε (Ιαπ8 ηο(Γ6 ΡαίτοΙορίε Μμ. Μ. Οεηζίη^εΓ, ρΓοΓε886θΓ όβ ΤΗέοΙο^ίε 3 Γ11ιπ<• 
ν6Γ8ί(έ ϋε ^0ΓζΙ)00Γ£^, εΐ ίί, Βεί88Π)Αηη, ΥίοΑίΓε βέηέΓΑΐ άβ Ια πιδπιε νίΠε^ ηοο8 πιβηϋΑίεηΐ, )ι Ια 03(6 ϋπ 19]ηΐΙΙο(, 
ηΆνοΐΓ ρη έ^Αίοπιβπΐ κυΓρΓ6η(ΐΓε ίΐηβ »€ηΐ€ (αηί€, 8θί( (Ιβηβ Ιε ΐΑΐίη 8θί( (ΐΑη8 Ιο ^Γεο άβ ηο(Γ6 (ίουΙ)ΐ6 Ραίι-οΙοαιβ. ΕυΙΊπ, 
Ιβ 8Αν3η( Ρ. Ρί(Γ3, Βϋηέ(1ίο(ίη άα 8οΐ68ΐηε, εΐ Μ. Βοη6((7, (1ίΓ60(60Γ άεβ Αηηαΐ€$ άβ ρΜΙΟΒορΗίε ΰΗτέιίειαΐβ, πιί8 »ο 
(ΙέΟ (Ιβ ηου8 οοηνβίηοΓε (Ι'οηε 86οΐ6 6γγ6ογ (γρο^τβρΗίηοβ, οηΐ έ(δ ΓθΓθέ8 ϋ*ΑνοοεΓ ςο6 ηοο8 οΆνίοηδ ρ39 ίΓ<»ρ 
ρΓέ8οηηέ ϋβ ηο(Γ6 ρβΓΓβΚε οοΓτεοΐίοα. Οαπα Ιε ΟΙεΓ^β 86 ΐΐΌοτβηΙ άε 1)οη8 ΐΑ(ίηί8(68 εΐ άβ Ι)οη8 ΙιεΙΙόηίδίεδ. ε(, οε ςπί 
68( ρ1ιΐ8 Γ3Γ0^(1εδ Ιιοπιπιε8 (Γέ8-ρο8ί(ίΓ8 ει (Γύ8-ρΓ3(ίηυε8, εΐι Μβη Ι ηοο8 ΙεοΓ ρΓΟπιεΙίΌΠδ οηε ρηπιβ ϋε 25 οεηΙιπιθ5 
|ΙΑΓ οίκιηιιο ΓΐΐιΙο ςο'ίΐΑ ^έοοηνΗΓΟίΚ όΑΠδ ηΊπιροΓ(ο ΙεηυεΙ άβ ηο8 νοίοπιοβ, 8ογΙοο( 0808 Ιεδ ^γ608. 

ΜαΙ^Γύ 00 π^ιί ρΓέοΰϋε, ΙΈϋίίευΓ (1ε8 ϋοηη €θηιρΐ€ΐ$, έεηίΑηΙ άε ρΙο8 εη ρΙο8 ΓίπιροΓ(3ηθ6 6( πι^πιε Ι» η^0689ί!^ 
<!*αη6 οοΓΓΟοίίοη ρβΓΓΑϊΙο ροοΓ ηο'οη οονΓΑ^ε 8θ!( ν6η(Αΐ)Ιεπιεοι ο(ίΙ^ 6( 68(ίηΐ35Ιε, 8ε ΙίνΓε ϋεροίδ ρ1υ8 ϋ'υη αο, οΙ 
68( Γϋ8θ1υ (Ιβ 86 ΙίνΓΟΓ ^08ηο'^ Ια Ωπ λ 006 ορέΓβΙίοο 1οηρΐ6, ρέηίΙ)Ιβ εΐ οο(Ηεο8ε, 8ΑνοίΓ, Ια τόνΐδίοπ 6ηΙίΟΓε εΐ 
οηΙνεΓβεΙΙε 6β 8ε8 ίηηοπ)Ι)ΓΑΜ68 οΐίοΐιέδ. Αίηδί οΙίΑοοη όβ 8β8 νοΙοπΐ68, αο Γογ 6( λ πιββοΓΟ αοΊΙ Ιθ8 Γεπιε( δοη8 ρΓΟδδο, 
68ΐ οοΓΓί^ύ πιοί ροοΓ πιοί €ΐΌη 1>οοΙ ^1 Γαο(γ6. ΟοΑΓΑπΙε Η0Π1Π168 γ 8οηΙ 00 γ 86ΓοηΙ οοοηρβδ ροη(ΐ3ηΐ 10 3ηδ, ε( υηβ 
ίίοιηιηε ςπί ηε βαογαϊΙ έ(Γ6 πιοίηόΓβ (Ι*οη όεηιί-πιίΙΙίοη (Ιβ Γγαοοα εδΙ οοη^ΑΟΓεε λ οβί ίπιροΓίΑοί οοπίτάΐε. Ββ οοίΐβ 
ηΐ3ηίύΓ6, 168 ΡυΙ)1ίθ3ΐίοη8 (Ιεδ Λ1β1ί£ν$ ΟαΐΗοΙχίμα, (]οί ύ^\^ 8ε €ΐί8(ίηκοΑίεη( εη(Γβ Ιοο(ε8 ραγ Ια δορέΓίοΓϊΙέ (Ιο Ιοιιγ 
ΐΌΓτεοΐίϋη, ηΆηΐΌηΙ()6 τίνΑΐοδ, 8008 οο ΓΑρροΓΐ, (Ιαοα Αοοοη Ιεπιρ3 ηΐ (ΐΑηδ Αοοοη ρΑγδ; ΟΑΓςοεΙ εδΙ Γό(ϋ(60Γ (^υί 
ροοΓΓϋίΐ ει νοοίίΓΑίΙ 86 ΙΐΥΓΟΓ ΑΡΒΕ8 ΓΟυΡ 4(168 (γαυαοχ 81 βί^3η(65(ΐοβ8 οΐ (Ι'οη ρΗχ δί 6Χ0Γΐ»Ιΐ3η(? II ΓαοΙ 
οεΓίεδ (^ΐΓε 1)ΐοη ρέηέΐΓό €ΐ*υη6 νοοΑίίοη (Ιίνίηε 4 οβί 6(Γε(, ροοΓ ηβ τεοοΙοΓ ηΙ ()6ν3η( Ια ρείηε ηΙ ()ον3η( Ια (Ιύροηδο, 
8ΐΐΓΐπυ( Ι«>Γ8(]οο ΓΚιίΓορβ δΑΥΑηΙβ ρΓοοίΑΟΐβ ςυβ ]ΑΠΐ3ί8 νοίοπιοδ η'οηΐ έΐ6 έ(1ίΐ09 Ανεο ΐΑηΙ (1*βχ3θ(ί(υ(ίο (]ΐιο οουχ ιΐο 
Ια ΒίΰΙΐνϋιέηΗβ ναύνϋτκΐΐε ώι ύ€Τ§έ. Ια ρΓύδβηΙ νοίοπιβ οδΐ <1υ ηοπιΙ)Γθ (Ιβ οβοχ τένίβόδ, βΐ Ιουβ οουχ (\ηί Ιε βΟΓοηΙ 
Α ΓΑνεηΪΓ ροΓίβΓοηΙ οβΙΙβ ηο(6. Εη οοη8(•(]οοηο6, ροπΓ ]οβ^ρ Ιβδ ρΓθ(!οοΙίοη8 (Ιεδ Λ1β1ίβτ$ ΟαΐΗοΙίφια ϋοιίδ Ιε ΓΑρροΓΐ 
(Ιο Ια οοΓΓβοΙίοη, ίΙ ηε Γαο(1γα ρρβοίίΓε (ΐοε οβοχ ηηί ροΓ(6ΓοηΙ βη ιόΐε ΓΑνίδ Ιοί (Γ3θέ. Νοο8 οε ΓεοοηοΑίδδοηδ ςοε οε(|β 
ό()ίΙίοη οί οεϊΐεδ (ΐηί δοίνροηΐ 80γ ηοδ ρΐ3ηο1ιθ8 (Ιο πίοΙαΙ Αίηδί οοΓπμόοδ. Οη ογο^αΗ ΑοίΓβΓοίδ (ΐοε Ια δΙί^ΓόοΙνρίβ 
ίπιηιο1)ίΙί$Αί( Ιβδ ΓβοΙοδ, Α(Ιοη(1υ (ΐπ*οη οΙΙοΙιό (Ιο πιόΟΐ η'βδί ροίηΐ ύΐΑδίίαυο; ρΑδ(Ιο (0ϋ(, ί1 ίη(ΓθϋηιΙ Ια οογΓοοΙιοπ, 
ΟΑΓ οη 3 ΐΓΟονό Ιβ πιογεη (Ιβ Ιβ οογγι^ογ 3ϋ5(ΐ!Γ4 οχΐίποΐίοη (Ιβ Γ3θ(οδ. 1,ΊΙύΙ)Γθυ α ί•(ϋ Γβνο ρ3Γ Μ. ϋΓΑοΙι, Ιβ (ίΓοο 
ΡΑΓ (Ιβδ ΟΓΟΟδ, Ιε ΕαιΓο ει Ιβ ΚΓβηςΛίδ ρ3Γ Ιβδ ρΓοπιίΟΓδ οοΓΓΟοΙβυΓδ (Ιο Ια οβρίοΐβ εη 008 ΐΑηβΐιβδ. 

Νο»8 ϋνοηδ Ια θί>η!5θΐΑΐίοη <1ε ρουνοΐΓ ΓπιίΓ ιοί αΐΊ$ ρ3Γ Ιβδ ΓύΠοχίοιίδ βοίγΑΠίΟδ : ΕηΟη. ηοίΓβ βχβπιρίε α ιιηι ρ3Γ 
βΟΓΑπΙοΓ Ιβδ (ζΓ3η(Ιθδ ροΜί03ΐίοη8 οη Ιΐ3ΐίο, οη Λ11οπΐ3|?ηο, οη ΒοΙ^ί(ΐιιβ βΐ οη ΓΓβηοο, ρ3Γ Ιβδ Οαηοη» ρτ€ε% (ίο Λοηιο, 
Ι« α^τίΙΗ (Ιβ Ν3ρΐ6δ, Ιβ 8αίηί ΤΗοη^α» (Ιβ Ραγπιο, ΥΕιαψΙορέαΐε τβΙψ€η$β (Ιο ΜοηίοΙι, Ιβ γοοοοιΙ (Ιοδ άέ€ίαΓαίιοη$ αύ$ 
τ'α€}ί (Ιβ ΒπιχβΙΙβδ, Ιβδ ΒυΙΙαηάίίΙΰδ , Ιο 8ηπν€ζ οΐ Ιο 5ρΐάΙ^(ΐ€ (Ιβ ΡβΓΪδ. 4υδ(\ϋ'ί(•ί, οη η*3Υ3ίΙ δο ΓοΙπιρΓίπιΟΓ ηοο (Ιοδ 
ουγΓβ^οδ ϋο οοιιΠβ ΙιβΙοίηβ. ιβδ 10-4", οο δ'οη^Ιοιιΐίδ^οηΙ Ιοδ ίη-ίυΐίο, Γ»ίδ3ΐοηΙ ροιίΓ, βΐ οη ηΌ83ΐΙ γ ΙοηοΙιοΓ, ρηΓ 
ΟΓΑίηΙβ (Ιβ 86 ηο3•6Γ (ΐ3ηδ 068 3ΐ)Ιπιθ8 83η8 Γοη(1 ο( 53118 Γίνοδ; πΐΑΐδ οη α Πηί ρητ δο ΓίδςοβΓ 4 ηοοδ ΙπιΚβΓ. Βιβή ρΐηχ, 
κοιίδ ηοίΓβ ίπιρυΝίοη, (1Άο(Γ68 £(1Ι(6ηΓ8 86 ρΓίρ3Γεπ( Αυ ΒαΙΙωη υηίνοΓδβΙ, αιιχ ΌέΜοΜ (!β Ιοοίβδ Ιθ8 Γχ)η8Γβ?Αΐΐ()ηδ, 
» πηβ Βΐοη'ταρίϋΰ οΐ α αηβ Ι/μΙοϊγ^ κέη^>ΓΑΐο, βΙο., οΙο. ΜΑΐΗβοΓβοδΟπιοηΙ, 13 ρ1πρ3Γΐ (Ιβδ ΜίΙίοηδ (1β^Α Γίΐΐοδ οο φΐι δο 
ίοηΐ, δοηΐ βΑηδ Αοΐοήΐέ, ρΑΓοβ (ΐο'βίΓβδ βοηΐ δΑΠδ 6ΧΑ0ΐίΙυ(Ιβ ; Ια οοΓΓΟοΙίοη δθπιΙ)Ιβ βη αυοΙγ 616 ΐΑίΙβ ρΑΓ (Ιββ ΑΥβΟίϊΙο'ί. 
>0!ΐ ςα'οη η'οη αΚ ραα δβηίί Ια |ΓΓΑνί((^. δοίΐ (ΐιΓοη ρϊι γοοοΙ* ιΙβνΑοί Ιβδ ΓΓΑί8;^πΐΑί8 ρΑΐίεηοβΙ οοβ Γορηχίοειίοη 
^οΓΓ^οΙβ ίοΐΊζίΓΑ ^^^ηιό(, ηβ ίυΙ-ο(ί ίΐο'Α Ια ΙυπιϋΓβ »1θ5 ύοοίβδ φΐι 5β !>οηΐ ίίίΐβδ οο 'ποι δβ ΓβΓοηΐ εηοοΓβ. ΤΒΑ0ΙΤ10 €λΤΗΟΙ.Ι€Α. 

ΒΜόυΐΌΜ ν. ΑΝΝΌ8 *Η. 

ΙΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡ02 ΗΜϋΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΙΪί^ΟΠΟϊ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΤΑ ΕΪΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

8. Ρ. Ν. ΟΥΚΙΙ.Ι.Ι 

ΑΙΕΧΑΙΤΟΚΙΑ ΑλεΗίΕΡΙδεΟΡΙ 

ΟΡΕΚΑ Οϋ^Κ ΒΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΒϋΝΤ ΟιΜΝΙΑ: εϋκΑ ιτ 8τιπ)ΐο ΙΟ*ΝΝΙ$ ΑυΒΕβΤΙ Ι.Αυ0ΙΙ1ΙΕΒΙ5Κ Ε(Χΐ«ΐ8ΐΑ ηΐΕ8ΒΤΪΒλ1 €ΑΝΟΙΙΙ£Ι ΕΤ ΙΜ 5εΒ0ίΑ ΡΑΒ15ΙΒΝ5Ι Ι.Αυθυΐ<ΕΜ&Ι5 εΟίΧΕΟΙΙ ΜΑΟΙβΤΚΙΐ- 

Α€ ΙΝΤΒΑΡΜΤΙΙ ΚΕϋΙΙ. 

ΕϋίτίΟ ΡΑΛί8ΙΕΝ3Ι3 ΑΙΤΕΑΑ ΌυΟΒϋΞ ίθΜί3 ΑϋΟΤΙΟΛ ΕΤ ΕΜΕΝΏΑΤΙΟΛ. ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΚΕαΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
άΠΓΒ ειίλβυυΐί εοΜΡΐ.ΕτοΗυΜ ιν βοιουΐΌβ 8εΐΕΝτΐ£^Εε(:ίτύΜ$'ηεχΓΐίΛίιο^Ώ)ΐτοιιί^^ ' 

' ^ ' ά '• • ; ί* « ί ' ί ' *■ .' ί • . ' • ο ι ' \ ' • 


ΤΟΜϋδ δΕΧΤϋδ. νκΐ^ΕυΜ ΙΟ νοιυΜίίΐΑ 100 ρκΑΝεΐδ οΑίχιείδ. 

ΚΧΟυΠΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ Ι.-Ρ. ΜίΟΝΕ ΕΟΙΤΟΛΕΜ, 

ΙΛ γι Α Ι>Μ:ΤΑ ϋ'ΑΜηΟΙΗΚ, ΟΜΜ ΡΗΟΡΚ ΡΟΚΤΑΜ υΐΤΚΤίΑ ΡΑΒΙδίΟηϋΜ νυΐϋΟ ΟΈΝΕΕΛ 

ΚΟΜΙΝΛΤΑΜ, 5>ϋΙ] ΡΕΤΙΤ ΜΟϋ^ΤηΟϋΟΕ, ΝΙΝΟ ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜυΚΝίΑ ΡΑΚΙ8ΙΝΑ. ΤΒΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗσί,ΙΟΑ. 8Μ€υΐυΜ Τ.ΑΝΝΌ8 %».' ΕΙ.ΕΝ€Ηβ§ ΑυοτοκιηΐΒτ σΡΒΜΐΜ ουι ΠΙ ΗοστοπΒο υΒηιι οοΝΤίιηΒΝτυΒ. δ. εΥΚΙίΙ.υ5, ΑΙ,ΕΧΑΝΟΕΙΝυδ ΑΙΙ£Η1ΕΡΙ8(Χ>Ρυδ. 

€θίΐ)ΐηοηΐΑήαΐΏ ίη ΕναηκοΠαιη Ιοβηηίδ. Ιη Ιιαο βϋίΐίοηβ αάΐιίΐ)]*!» 5αηΙ 
Γβ$ΙΐΙυΙίοη65 ςυβδ Ιο&ηηο5 Ββρίΐδία Οοΐοίοπαδ ίηϋΐβΐΐΑνίΙ ιη ηοΐίδ βά 
ΜοηαΐϊΐοηΙα Εοβίβδί» Ογ^οφ; βοοοϋυηΐ ηαοηυθ 5υρρΐ6Γη6ηΙ& βχ €0(1(1. 
ΥβΙίο. ηοΐΏΦ ηο9ΐπ$ (]ί6ΐ)ϋ5 Οίΐίΐα. οοΙ. .• ••• Ρ>Γίίΐϋ>. - Εζ ΤγρΙι 1.•Ρ. ΗΚΝΕ. ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1\ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ. 

8. Ρ. Ν. ΟΥΚϋΠ 

ΑΙ,ΕΧΑΝϋΒΙ^Ε ΑΒΟΗΙΕΡΙδΟΟΡΙ 

ΕΧΡΟδΓΓΙΟ δίτβ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ 

ΙΝΙΟΑΝΝΙδ ΕΥΑΝΟΕΙΙϋΜ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. Α 

< Κύριος δώσει (^ημα τοΙς εύαγγελιζομένοις δυνάμει 
ίΛλλξ, > χαλώς γε σφόδρα ποιών 6 Μελωδός άναφΟέγ- 
γεται. Χρηναι δ^ οΤμαι τζρ^ς τούτο βαδίζειν, ού τους 
τυχόντας άτιλώς, άλλλ τους διά τί^ς Ανωθεν πεφω- 
τισμένους χάριτος • ίτζεΧ χα\ « Πάσα σοφία παρά 
Κυρίου, » καΟάγέγρατυτοί, ιχα\ πιϊσα δέ δόσις άγαθί;, 
κα\ π5ν δώρημα τέλειον, Ανωθεν έστι καταβαινον 
πάρα τοΰ Πατρός των φώτων, ι Πράγμα μέν γάρ 
σφαλερίν τε, κα\ ουκ άϊήμιον τοις πολλοΤς, 6 περί 
της άνωτάτω πασών ουσίας κα\ τών κατ' αυτήν 
μυστηρίων όραται λόγος • χρημ* δέ τι κινδύνων 
άπηλλαγμένον, ή ίιζ\ τούτοις σιγή• άλλ' έξίστησι μέν 
ταύτης ήμας, καίτοι λίαν ή προσήκει τιμίν οίομένους, 
6 Ιτλ πάντων Θε6ς , € Αάλει, κα\ μη σιώπα, ι προς 
τίνα τών αγίων είπών. Παύλος δέ ούτος ήν • κα\ ή Β 
νομική δέ ούδ^ν ζττον διάταξις , ώς έν τύπφ παχύ- 
τέρφ τά πνευματικά σημαίνουσα. Τους μέν γάρ πρ6ς 
τήν Οείαν κεκλημένους ίερωσύνην, τοΓς διά σαλπίγ- 
γων άπηχήμασι κατασημαίνειν τψ λαψ περ\ ών αν 
δεήση μαΟεΙν, έπιτάττει • ού γάρ, οΐμαι, δειν έλογί- 
ζετο, νομοΟετήσειν τά κάλλιστα θεός έΟελήσας, τυΰς 
τών λαών ηγεμόνας χείρα θέντας έπ\ στόματα, κατά 
τό γεγραμμένον, δκνψ τε του μή δοκεΤν τοϊς ύψηλο- 
τέροις, ή κατά νοίϊν τδν άνθρώπινον, ^ιψοκινδύνίας 
έπιχειρεΤν , τόν ούτως άναγκαιον τοΙς εύλάβειάν τ ε 
χα\ θεογνωσίαν παιδαγωγουμένοις παραιτεΐσθαι λδ- ΡΙΚΚΕΜίυΜ. 

1•Οοιηίου8(1λΙ)ίΐ νοΓίιυιη 6ναη26ΐίζαηΐί1)υ8τΪΓΐιιΐβ 
ιηυ1ΐ3, ι Γ60ΐ6 υΓιςυβ Ρδ&ΐιηίδία ο&ηίΐ *. ΥοΓυιη ί$ΐυ(1 
8(ζ£;Γ6(1ί, ηοη ου]ιΐ5τΐ$6586 ΓβΟΓ,δοϋ βΟΓυηο (ΙυηΙ&χαι 
ςυί δυρβΓΠΑ ΠΙυβίΓαΓι βυηΐ £Γ&Ιί3, ευιη « οιηοίβ 63- 
ρίβπΐίη 5ίΐ 3 ϋοιηίιιο ι, δίοιιΐ $€Γίρΐιιιη 6$1 *, « οΐ 
οιηηβ άαίιιπι ορίίπιυιη, βΐ οιηηβ ύοηυιη ρβΓΓβιΙυιη 
ϋββυΓκυιη 5Ίΐ(]€8Γ.6η(ΐ6ΐΐ5 3 ΡπίΓβ Ιυιηίηυιη•» 1.π1)Π€3 
6ηίπι Γ68, ηββ 8Ίη6 ρ6Γί€υΙο ιηυ1Γΐ8 νί(]6ΐυΓ(ΐ6 8ΐι- 

ρΓ6ΐη3 ΟίηηΊυΠΙ 6886η1ί3 6]υ8(Ι1Ιβ η)}'8ΐ6Πί8 (]ί886- 

Γ6Γ6, 6ΐ ΙυΙιιπι βδΐ ίπ Ηΐδ δίίβηΐίυηι : 80(1 3ΐ) 6ο ηοδ 
βΓΰβΙ, ςυ3ΐητί8 ιΙΙυά ίιηρβιΐδΊυδ ίοΐαηιυδ, υπίνβΓβί- 
Ι3ΐί8 Οβυβ, ϋυίάαιη 83ηΰΙθΓυιη (Ρ3υ1ιΐ8 ίδ ογαΙ) 
ύίΰβηβ : ι ΙιΟςυβΓβ, 61 ηβ 8ΊΙ638 *, ι ηβο ιηίηυδ Ιβ- 
^αίο ρΓΧΰβρΙυηι ςιιοά €Γ38δίοπ ςυθ(ΐ3πι νβΐυΐί ίγρο 
Γ68 δρίπΐ3ΐθδ δί$ιιίΓιε3ΐ. ^υι)6^ βηίπι 608 ςυί 3(1 (ϋ- 
νΐηηπι δ3€θΓ(1ο(ίηπι νο€3ΐί δπηΐ , βοηο ΙυΙ)3Γυιη 
ρορυΐο ςιιίϋ οί ύίδοοηϋυιη βίΐ (ΐ6εΐ3Γ3Γ6. Νοη οηίηι 
εκίδΐίιη3ΐ)3ΐ, πΐ νΐύβΙιΐΓ, Γοείαπι Ιβ^βηι η Οβο ροδί- 
Ιυιη ίπ, 8*1 8ΐ3ΐυ6ΓβΙ ρορυΐοπιιη άιιεοδ, ίιηροδίΐ» 
οπ ιη3ηυ, 2 «^^ βοηρίυπι βδΐ, ρΓ9Β ιηβΐυ Λ^ζτβάϊβηάΊ 
Γ68 8ΐιΙ)ΙίιηίθΓ68 (|υ3πι 11)608 ΙιυιηβηΒ €3ρίη(, (Ιο- 
Γ(Γίη3Π) Ι3ΐη η606883Γί3ΐη ίίδςυΙ ζύ ρίβίαίοιη 6ΐ ΟοΊ 
€θ(;ηίΙίοη6ΐη 6Γυ(ϋυηΐυΓ 3πιο1ίη, βΐ δίΐεηΐίυιη 3ηι- 
ρΙβ€ΐί 3(1 (1ί8€ίρΓιιΐ3ΐη τβηίβηΐίϋυδ 3(]60 ηοχίυιη. 
ΤϋΓΐ>3( νβΓΟ ηο8 ΓυΓδ'υΠ) ΟΙιπδΙί ϋΐδεΐρυΐυδ, ουιυ 
311, ι ΝοΓαβ ρΙαΓβδ ιη3κί8ΐπ ΑβΗ ^ ι Ουίη 6( 5α- * Ρδ3ΐ. Ι.ΧΤΙΙ, 14. • ^α^. ι, 17. 
Ρατκοι-. Γιβ. Ι.ΧΧΠΙ. * Α€1. ΧΤ111 , 9. ^ ^3^. ίπ , 1. Η 8. ΟΥΙΙΧΙ.1 ΛΙΕΧΑΝΟηΐΜ ΑΠΟΙΙΙΚΡ. ι? ρίβηκ Ει χΙο&ί2&ΐ6& οΙ>?ΰυΓ0 ροπουΐυιη ηυοιΙ βαΓυιη Α γον, χα\ σιωτιήν τοΧς ζΐς μαθτ^τείαν 2ουσιν έλΙσθαι ΓβΓυιη (1(ΚΙογΊΙ)ιι3 ΐη€υπιΙ)ίΙ, βί^ηίΠΰαιίίτ : ι δαη- 
(Ιεηβ ΙΊ^πΑ ', > ίηςιΓιΐ, € ρβηεΓιΐιιΙιΊΐιΐΓ ίη 6*1$. δί 
«χΰίιΙοΓίΐ ΓβΓΓυιη,βΙ ίρδβ ΓαοΙεπι ΐυΓϋανΐΙ,βΙ ΓοηίΙιι- 
()ίιΐθ5 €θΐιΓθΓ(α1)Ίΐ. ι ΡοΓΓΟΟ οηίιη ίπΒίΓυιηβηΙο 
Γοιηρ&πιΐ ηΐ6πιί$ 3ΓΪοηι ςυπα ΒείΙίεοΙ ρ6)ΐ6ΐΓ3Γ6 ρα- 
16$1, 61 ίη ίηΐίηι» $ιιΙηγ6, ςυοιηνίδ 0Γ&5$ϋί6 ηυο- 
(1αιηηιθ(]ο ει εοΐίϋίΐαΐβ ΐϋαΐβπχ ίιιιρβϋίβΙυΓ. Ι.ί£[π3ΐ 
ΓΐΐΓ8υ&, Ω^ϋΓαΐβ νοοαΐ εοηίβηιρίϋΐίοηββ, ςυ» δεΓί- 
ρΐιιτα άίνίηίΐυβ ΊηΒρίΓ&Ια εοηΐίπεηΙυΓ, ςυ3Β οΟΙοιυηΙ 
ιιΐ 1ίΙ)Π <)υί1)α8 ίιι$0ΓΐιηΐυΓ δίηΐ ηυΐάαιη τβΐυΐί $ρΐ- 
ιίιαίίβ ρηΓ2(1ί$ιΐίϊ, εΐ ρΓ3ΐΐ6Γε& Γηι^ιιπι δ^ηοΐί δρί- 
ιί(υ$ υ1>εΓΐ3(6ΐη ραπυηΐ. Ουί βτ%ο 1\%ηΛ 5ρίηΐ3ΐί3, 
Ιιοο 651 ()ίνίη&δ 6( πι γδΙίοηΒ (ΙΊνίηχ δεπρΙιΐΓ» εοη- 
ΐ6Π)ρΙαΐίοη€5, &εευΓ&ΐα ίη(ΐ3£;ίιιο εΐ βχαοΐα Ίη(;εηΠ νί τήν Ιπιζήμιον. θορυβεί δέ πάλιν ήμας,'ιΜή ΐΓθλλο\ 
βιδάικβλοι γίνεσθί,ι λέγων ό Χρίστου μαθητής• Ετι τβ 
Ίζρ^ς τούτψ , κα\ 6 σ«φώτατος Εκκλησιαστής , αΐ- 
νιγματωδώς την έπΙ τφ τά τοιαύτα δίδασκε ιν σφα- 
λερότητα δεικνύς • ιΣχίζων γάρ ξύλα, φησ\, κινδυ- 
νεύσει έν αύτοΤς, έάν έκπέση τ6 σιδήριον, κα\ αύτ^ 
πρόσωπα ετάραζε, χα\ δυνάμεις βυναμεύσεο σιδηρίω 
μέν γάρ παρεικάζει του νου τήν οξύτητα, άτε δή 
διικνεΙσΟαι πεφυκότος, είσδύνοντίς τε πρ?)ς τά έσώ- 
τατα, κάν πυκνότητί πως κα\ τφ νενασμένω της 
Ολης διακωλύοιτο' ξύλα δέ πάλιν τροπικώτερον 
αποκαλεί τά έν τ^ Οεοπνεύστω Γριφη θεωρήματα, 
παράδεισων τίνα νοητίν τάς αΤς έντέΟεινται βίβλοις 
κατασκευάζοντα, ετι τε πρ^ς τούτω κα\ τήν του εΐ3ΐθϋπιίηββιρΙί€»Γβοοη»ΙυΓ,Ιϋΐηοΐ3χίΐϊϊβρβπεΓιΙα- ^άγίου Πνιύματος καρποφορίαν ιοδίνοντα. Τά τοίνυν 

1)ΊΐυΓ, ίηςαίΐ, ουιη ΓεΓΓΟπι οβόίϋβπΐ, Ιιοε ε&ΐ, ουιη 

Γ6Γυιη 8€πρΐιΐΓυπ) νοΓΑ ίηΐ6Ηί26η(ί& 3ΐΐ3ΐ3 ηοιι 

ΓιιεΓίΐ, 61 Γβοΐο νείυΐ ίΐΙιιβΓβ Γβΐίοΐο ΐη αΐί&ιη ςυ^ιη- 

(Ιαπ) ο1)Ιί(|υαιη εΐ α γ«ίηΐ&ΐ6 (ΙβίΟΓίαιη (1θ€ΐπη» νίααι 

ϋεΟειεπί. Ουοά οεΠε ουιη βί αεε'κίεήΐ, ίη ΐίηιοΓβιη 

οοη]Ίείβ( &ηίιη3Π) βυαιη, \ά 65ΐ εοΓ, εΐ ίη βείρβηπι 

Αΐ'πια1)ίΐ ίηιρΓθΙ)38 οοηΐΓ3Π38ςυ6 νίΓΐυΐ68, ςυββ 

ηεΓαπίβ 3ε ρεΓνεΓ5ΐ8 8εΓΠΐοηΊΙ)ΐΐ8 6ΓΓ3ηΙΐυπι ιηβη- 

16Π) ϋϋείρίιιηΐ ηεε τεπίαΓιβ ρυΐεΐιπίυϋίηϋπι ίηΐυεη 

&Ίηυηΐ, βεά ηιυΙΐίίΑηΗπι ρβΓνβΠυοΙ, 6& ίη 3ΐ)8υΓ(]38 

εο^ίΐαΐΊοηεδ ιΙείΓυάιιηΐ. € Νεηαο εηίπι άΐείΐ 3η3- 

Ιΐιεπ)3 ^ύ5α ηί8ί ίη Βε€ΐζε1)υΙ)*.ι Νεε ρυΐεΐ (]ηί$ρίηπι 

ιηε Ιιχε ρεΓρ6Γ3πι 3υΐ βΐίοςυΐ εαριίο&ε εχρΙίεβΓε. ξύλα τά νοητά, τουτ' Εστί, τά Οείά τε κα\ μυστικά 
θεο^ρήματα της θεοπνεύστου Γραφής, διά τη; έρεύνης 
χα\ ακριβέστατης του νου προσβολής τε κα\ όξύτη- 
τος διαπτύσσειν πειρώμενος, κινδυνεύσει δέ τότε 
μάλιστα, φησ\ν, δτ' &ν έκπέση τ6 σιδήριον, τουτ' 
Εστίν, δτ' Λν μή κατά τής αληθούς διανοίας των γε- 
γ^αμμένων ό νους ένεχΟε\ς γένηται τής όρΟής δια- 
λήψεως, κα\ τήν ευθείαν ώσπερ άφε\ς, έφ' έτέραν 
τινά φέρηται θεωρίας όδ^ν έκτετραμμένην του πρέ- 

τΛντος. "Ο δή κα\ παθών έν μέν καταστήσει 

τ6 οίκεϊον τής ψυχής, τοΰτ' Εστί, τήν καροίαν, δυνα- 
μώσει δέ καΟ' εαυτού, κα\ τάς πονηράς τε καΐ 
αντικείμενα; δυνάμεις. . . . ροϊς τε κα\ διεστραμ- δοΐεΐ ϋίνίη3 δ6πρΙυΓ3, υ( ]3ηι (Ιιχίηιυδ, 1ίβη3 νο- ^ μένοις κατασοφι'ίονται λδγοις των πλανωμένων τ^ν 

νουν τ6 τής αληθείας κάλλος αύτ^ν άναβ/.έ« 

πειν ουκ έπιτρέπουσαι, διαστρέφουσαι δέ ποιχίλως, 
χα\ εΙς έκτδπους εννοίας αποφοίτων άναπείΟουσαι * 
ι Λέγει γάρ ούδε\ς ανάθεμα Ίησου, εΐ μή έν Βεελζε- 
€ού\. ι Κα\ μή τις οΙέσΟω πεπλανημένην. . . . κα\ 
άλλως έκ παραλογισμού ποιεισΟαι τήν έπ\ τούτοις 
έξήγησιν • ξύλα όνομάίειν Εθο; τ!) θεί^ Γραφϊ), καθά- 
περ ήδη προείπομεν, τά έν τα?ς Οεοττνεύστοις Γρα- 
φαΤ; θεωρήματα. Κα\ γοΰν διά του πανσόφου Μωσέως 
πρδς τους κατ' έκεΤνο καιρού τοιούτον τί φησιν ό έπ\ 
πάντων θεός • ι Έάν δΐ περικαΟίσης εις πόλιν ημέρας 
πλείους έκπολεμήσαι αυτήν εΙς κατάληψιν αυτής, 
ουκ εξολοθρεύσεις τά δένδρα αυτής έπιβαλεΤν έπ' 
αυτά σίδηρον, άλλ' άπ' αύτου φάγη, αύτδ δ^ ούκ Γ3Γ6 (1ίνίη3Γυπ) 1•ΐΐ(6Γ3Γυπ) εοηΐεηαρίαΐίοηεβ. Ιΐηιΐβ 
ιιηίνεΓ8ίΐ3Γΐ8 Οειΐ8 Ι3ΐ6 (ΐυΐ(1ϋ3Π) ρεΓ 83ρίεηιί88ί- 
Β1ΙΙΠ) Μοδεπι 3(1 ίΙΓιυδ (επιροπδ Ιιοαιίπεβ ϋίείΐ : 
« δί αιιίεηι οΙΐδεάεΓίε είΓε3 εΐνίΐ3ΐειη υηαπι (]ΐε1)υ8 
ρ!ιιπΙ)υ8 ορρυ(;η3η(1ο ε3πι 3 3(ί εβρίεηύβηι ε3ηι; 
ηοη 6Χ(εηηίη3ΐ)ί8 3γ1)ογ63 ε]υ8, ηηΐΐεη(]ο ίη ε38 
ΙεΓΓυιη , 86<1 (1ε 63 3Γΐ)0Γε οοηιειίεδ, ίρβαηι βυΐεηι 
ηοη 6χεί(ΐ68.Νιιπιςυί(1 Γι^ηιιηι ςαο(1 ίη 3§γο, Ιιοιηο 
(^8ΐ, ηΐ ίη9Γ6(1ί3(υΓ 3 Γ3είο Ιυ3 ίη ν3ΐΙυπι? 86(1 
1ί|[ηυπι ςυο(1 ηο8Γι, ςυί3 ηοη Γειΐ ΓΓυοίυηι εδυί 
&ρΐυιη, 1)00 (ΙίβρεΓΐΙεδ 6ΐ εχε'κίεδ ^. ι Ηχο 3ΐιΐεηι 
ηο1)ΐ8 ρΓ2?8€ΓίΙ)6Γ0 υηίν6Γ5ί Οβυπ) ηοΐυίδβε, βί (1β 
Ιί{;ηί8 ΐ6ΓΓ68ΐΓί1)ΐΐ8 ίηΙβΙΙί^^οηΐιΐΓ , ευίνίβ ορίηοΓ 
6886 ηΐ2ηίΓ68ΐυπ). ΥοΓυπιΙβηιοη 6Χ βΐίο (|υθ(ΐυ6 ρι-χοβρίο ϋ6πιοη8ΐΓ3η<1υπ) ρυΐο Ιιχο εί ευΓΦ ηοη Ι> έκκόψεις.' Μή άνθρωπος τδ ξύλον τδ έν τφ δρυμφ, η(1πιθ(1απ) Γυίδδβ. Οηί(1 εηίηι ΓΟΓδυδ 3ΐιΙ)εΐ 6Γ{;3 
Γ3ΐ8ί ηοηιίηίδ (1εο& ΓιεΓί? ι Λγ38 οοΓυηι ϋοδίΓυε- 
118, » ίηςυίΐ, ι εΐ εοΐυπιηβδ εοΓυπι οοηΐεΓείίδ, εΐ 
1αεθ8 ίρδοηιπ) 6χοί(1εΓΐ8 **. ι ^ιιxι3 δΐιυπι 3υΐειη 
3ΐΐ3Γ6 ρΪ3ηΐ3Γί ΙΙξηιιπ) οηιηίηο ηοη ροΓΠΐίαίΐ. ι Νοη 
ρΐ3ηΐ3ΐ)ίβ εηίπι Ιίΐιί ςμυ(1εϋη(]υ6 ηβηιυδ ]υλ(3 
3ΐΐ3Γ6 Οοπιίηί Πεί Ιυί *, > οΐ3Γ6 (Ιεηυηΐίβΐ. Εΐ βί 
ηηί(1 Ιιίδ ^άάϊ ηεεβδδε εδί, εχεηιρίο δβρίεηΐΐδδίπιΐ 
Ρ3αΙί (1ίε3πι : ι Νυη)(ΐυί(1 (Ιο 1ί§;ηΐ8 6ΰΓ3 εδΙ 
Οοο **?! υΐίςυε ρΓορίοΓ ηοδεχεπιρίίβ υΙΐΙυΓ 0Γ38- 
βίοΓίϋαδ, ςυί1)υ8 3(1 ΓβΓυιη 8ρίΓίΐ3ΐίυιη εοηίειηρίλ- 
ιΊοηοιη ηο8 3<1(1υθ3ΐ. ΟυοοίΓΓ3 ]3πι (1ίε3ΐηυδ, ίπι- είσελθείν άπδ προσώπου σου εΙς τδν χάρακα; Άλλα 
τδ ξύλον, δ έπίστασαι, δτι ου καρπόβρωτδν έστι, 
τούτο εξολοθρεύσεις, και έκκδψεις.ι *Οτι δέ ήμΤν τά 
τοιαύτα νομοΟετεϊν, εΐ περ\ ξύλων τών άπ^ γης νοοΤτο 
τ6 είρημένον, ούκ άν 6 των δλων ήξίωσε θεδ;, παντ\ 
μέν που δήλον ύτιάρχειν ύπολαμβάνω • χρήναι δ' ου*. 
δμως φημ\, κα\ έξ ετέρας έπιδεικνύειν εντολής, πολί 
των τοιούτων άφειδήσαντα, κα\ λίγον ουδέ να πεποιη - 
μένον. Τί γάρ δή κα\ έπιτάττει πάλιν έπίτοΐςψευ- 
δωνύμοις γενέσθαι θεοίς; ι Τους βωμούς αυτών καθ- 
ελεϊτε, φησ\, καΐ τάς στήλας αυτών συντρίψετε, 
και τά άλση αυτών έκκόψετε. > Παρά δέ γε τδ ο* •Εοϋΐβ. χ, 9. • 1 Οορ. XII, δ. » 1)βηΐ. χχ, 19, 20. • Οβυί. τιι, 5 ,• Οβαΐ. χτι, 21. •• Ι Οορ. ιχ, 9. 15 η Ι0ΑΝΜ5 ΕνΑΝ6ΕΙ.ΐυΜ. - ΡΒΟΟΕΜΙϋΜ. ϋ 

χ£Ϊο^ θυσιαστήριον γβωργΕίσθαι ζύλον ούχ έφίησι Α ρίοηιιη ΙιΧΓβΙίοοΓαιη ΐΰπρί^ ρβΓ υΓΐ)6β ίΒίβΙΗ^Ι» καντελως. € Ου φυτεύσεις γάρσεαυτφ π51ν Αλσος παρά 
τ6 θυσιαστήριον Κυρ(ου του θεού σου,» διαγγέλλει 
σαφώς. Κα\ εΐ χρή τι πρ^ς τούτοις είττείν, χατά τ6ν 
Παΰλον έρώ τ6ν σοφώτατον * < Μτ] περ\ των ξύλων 
μέλει τψ Θεψ; > Δι" ήμόίς πάντως λέγει, διά παχύ- 
τερων παραδειγμάτων έπ\ τάς των πνευματιχων 
θεωρίας χειραγωγών. Ούχουν Η^δη λέγωμεν, δτι τά 
μέν τών άνοσίων αίρετιχων συγγράμματα , • πόλεις 
άν νοοίντο, χαι ούχ άχ<$μψως τάχα τ}) του χόσμου 
σοφ{^ χα\ πολυπλόχοις νοημάτων άπάταις πεττυργω- 
μένα. *ΑφιχνεΖτα( γε μήν έχπολιορχήσων αύτάς, χαΐ 
τρόπον τινά χύκλψ περιιζάνειν, τ6ν της πίστεως 
Ουρεόν άναλαβών, χαΐ τήν τοΟ πνεύματος μάχαιραν, 
6 έστι ^ημα θεού, πάς 6 τοΤς ΕεροΓς της Έχχλησίας 060 ίηβρίβ ίθΓ8:ιη, υΐροΐβ ςυχ 8»€ιι1&γ1 ββρίβηΐΐ• 
6ΐ νοΓβυΙΐΒ &Γ£[υιη6η(οηιιη Ιηάβ βυηΐ ηαυηίΐι. 
ΥβηίΙ &ιι1βιη 6Α8 βνβΓβοΓυβ €1 ςαοά&ιηιηοάο ο1>- 
β68$υΓυ8 Α88ΐιιηρΙο 0^61 8€οΙο, κ1λ<3ίθ4α6 βρίΓίΚαβ, 
ςυο(1 6»1 νβΓίιυιη Οοί, ςυίοιιηςυβ 8λεή8 ΕοοΙββίβΡ 
ϋθ|;ιη3ΐίβ ίηηίχυβ, οιηηί ορβ ιηΰΐκΙβιΟΗδ ίΠοΓαοι 
Γ6$ί5ΐΗ, < Ει £οη8ίΙίΑ (ΙββίΓυεΓβ 8»Ιο|[ίΙ, > ϋΐ Ρ&α- 
Ιυβ ΙοςιιίΙϋΓ, ι ^ οιηηβιη «ΙΙίΙυόίηβιη βχΙοΠβη- 
Ιβΐη 86 &(1ν6Γ8118 βΰίύηΐίβπι 061, 6ΐ ΐη £&ρ1ΐνί- 
ΐΑΐβοι Γ6(1Ί(;Ίΐ οιηηβιη ΙηΙβΙΙβοΙυιη ία οΙ>86ςιιίαηι 
ΟΙιπδΐΙ *^ > Οαιη ί^ΐΙαΓ ΐβϋυβπκκίί εΐιπβΐί ιηΗ68• 
ίηςυΐί, οβυ ςυ&5(ΐ2ΐη &1ί6ηί{6η8ΐΓυιη ιιγ1)68 Αε6Γ]Μΐ 
1ίΧΓ6(ί€0Γυιη βοηρία ηειιΐβ €0ΐηρΐ6χυ8 ίυοήΐ, 6ΐ ίη 
:ιγΙμ)Γ68 ίη6ί(ΐ6π( , 1)06 68(, 81 ά'υ'ΐΏΧ δυΠρίυπΕ έ ζόμενος δόγμασι, χα\ σθένει παντί ταΓς Β 86Γΐηοη6$ 2ΐιιΙ ρΓορΙιβΙ&Γυαι Τ6γ1)ΙΙ ηίηΐΓυιη 61 6Χ έχείνων ψευ^μυΟίαις άντιταττόμενος* ι Αογισμούς τε 
χαθαιρείν μελετήσας, > ώς δ ΠαΟλός φησι, < χαΐ πάν 
ύψωμα έτκαιρόμενον χατά της γνώσεως του θεού, χαΐ 
αΙχμαλωτίζοντες πάν νόημα εΙς τ^^ν ύπαχοήν του 
Χρίστου. > "Οταν ο5ν ό τοιούτος, φησ\, στρατιώτης 
Χρίστου, χαθάπερ τι. . • αλλοφύλων τά πιχρά τών 
αιρέσεων περινοήση συγγράμματα, δένοροις τε περι- 
τυγχάνει τοίς. . . τόπβις, τοΰτ' Ιστιν , άν λόγους 
εύρίσχη τους άπλ τ%ς θεοπνεύστου Γραφής, ή προ- 
φητών δηλονότι βήματα περιειλχυσμένα πρ6ς τ6ν 
έχείνων σχοπ&ν, χα\ μαρτυρίας τάς έχ Διαθήκης της 
Καιν?|ς, μίϊ έπαγέτω του νου τήν οξύτητα χατά 
[τρ, χαθά] τίνα σίβηρον αύτοίς εΙς άναίρεσιν χα\ Νότο Τ68ΐ2ΐηοη(ο 1οε& αά 60Γυιη 8€ορυιη ά^ίοτίΛ 
ΰοηορβπαΐ, ηβ οΐ6ηΐί8 Αοίειπ οοηϋηυο €6υ ΓβΓΓυηι 
€<1υ€&ΐ αά 63 6Χ€ί(ΐ6η(1:ι. Νοη βαίιη 6χ 60 ςιιοά αΙ» 

ίβη3ΓΊ8 ίΐΐίβ ηΐΐ6ΓρΓ6ΐίΙ>Ι18&Ιΐ3ΐΙ• δίηΐ, ιιΙοίΓΰο Γ6]ίθί6- 

(υΓ 1(1 ψιοά 4«1> 0Γ6 061 : 86ά οιιιη βίΐ ΓΓυ6ΐιΓ6Γυιη, 
εηΐ ΐΐΜ ροΓιυ8 ίη αυχϋίαιη 6ΐ ο'ώυη. Ουοιΐ 6η1ιη 
:ιΙ) ίΠίβ ίηΐ6Γ(1υιη ίηβρίβ &88ΐιιηρ1υιη ββΐ, §ι «ϋ 
Γ6εΐιιιη Γι^6Ί ΓβιΓιοηειη 6οην6Γθιηυδ, ηοη βοίαιη 
ηοη ίηΓίΓιηΊ <)6ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6ΐηυΓ, 86(1 ίη €οηνίηο6η(1ίι 
ΙιχΓεΙίοίβ ροΐίυβ €0ΓΓ0ΐ>0Γ3ΐ)ΐπιυΓ. 5υΙ)]ί€ί( αυΐεηι 
Γ&ΓΙ0ΙΙ6Π1 φΐίϋ &ιΐ(]ίΐθΓίΙ)υ8 ςυοάαηιπιοϋο 8υ2(ΐ62ΐΙ, 
(ΐ€ΓΓ6η8Ϊοηί8 νίη ηοη 3(1 (Ι68ΐτυ6η(1& οηουΐ^ (Ιίνίηα 

&(1ίΐϋ)€η(]ΑΠΙ 6886, 86(1 8(1 63 ςΟΧ Πΐίηυβ Γ66ΐβ άποχοπήν. Ου γάρ, έπείπερ ελήφθη ινίρόί τών ούχ γ (1ί€ΐ3 βυηΐ 3ΐ) 3(1τ6Γ83πί8, €0ηΓυΐ3η(ΐ3 : < ΝυηΜΐυΙ«1 είδότων έρμηνεύειν ορθώς, διά τούτο δή πάντως χαΐ 
άπόβλητον £σται τ^ διά στόματος θεού * άλλ' έπείπερ 
£στ\ χαρποφόρον, έσται σοι μάλλον εις βοήθημα χα\ 
τροφήν. Τ6 γάρ πιρ' εκείνων άνοήτως έσθ' δτε λη- 
φθέν, εις τδν όρΟ?#ν της πίστεως περιτρέποντες λο- 
γισμών, ούχ δπως άτονούντες ούχ άλωσόμεΟα, νευ- 
ρούμεθα δ^ μάλλον εις τους χατά της αίρέσεως λόγους. 
Επιφέρει δέ χα\ λογισμδν άναπείθοντά πω; τους 
άχροωμένους, δτι προσήκει τάς τού συναγορεύειν όρ- 
μάςούχ έπανατροπϊ) [γρ, έπ' ανατροπή] μα).λον ποΐ£?- 
σθαι τών θείων λογίων, άλλ* εΐ; άναίρεσιν τών ούχ 
ύρθώς λεγομένων παρά τών δι* εναντίας• ι Μη γάρ, 
φησ\ν, άνθρωπος τδ ξύλον τ^ έν τψ δ,ουμψ, είσελ- 
^εΐν άπό προσώπου σου ε!ς τ^^ν χάρακα ; > ^Αρα γάρ βηίηι, • ίηςυίΐ, < 1ί|;ηυπ) ςυθ(1 ίη βρτο, Ιιοηιο 681» 
υ ι ίηκΓ6(1ί3ΐαΓ 3 Γ3θΐβ 1υ3 ίη ν3ΐ1υπι? > Αη 6ηίιη, 
ίη(|υί(, ρυΐ3ΐ)ί8 υη(ΐυ3πι ίη8ΐ3Γ €υ]υ8(ΐ3ηι 1ιΧΓ68ί•Γ- 

6ΐ)96 30 (]686Γ(0Γί8 3ά ρυ2η3Π1 ΙΐΙίΓΟ 6Χθίΐ3ΐυΠΙ ϊτ\ 

ν6Γΐ)υπι 6χ (Ιίνίηίδ Ι.Ίΐΐ6Γί8 (Ιββυπιρίυπι, 36 ηοη ρο- 
Χίυ8 ϋΙοΓυπι ίη83ηί3 τίσΐ6ηΐ6Γ (ΐ6ΐοηυηι? ι Νβ 
6Γ$α 8αοοί(1α8, » ίηςυίΐ, < 86(1 Γώί 8ίΐ ίη οΐ1)υιη• 
Ι.ί£;ηιιπι νβΓΟ ςηο(1 ηθ8ΐί 6(ΐ6η(]ο 6886 ίηυΐίΐβ, (Ιίβ• 
ρ6Γ(ΐ68 6ΐ 6χεί(ΐ68. • Εβυί εηίω ηοη 68ΐ 3ριη1 
Γ60ΐβ 86ηΐί6ηΐ68 ίΙΙοΓυπι 8θΓίρΐοηιπι Γηΐ€ΐιΐ8. Ιη 63 
ΓυΓ5υ8 ΓοΓΓυηι 8ΐππβ;3ΐυΓ : ί1)ί ^ρΐΓΐ13ΐίυπ) Γ3ΐ)Γ0• 
Γηιη 8686 νί8 6Χ56Γ31 : ίη ί11ί8 6πιίθ6ΐ (ΙεΓεηβίοηίβ 
ΓίΓΐηα ββουΓίβ. ΙηαηίίαΙβπι 6ηίπι 1ΐ86Γ6(ίθ96 ηυ£;86ΐ- 

Ι3ΐί8 ρΓ0ρΙΐ6ΐ3 ςυθΓ|υ6 ηθΙ)ί8 0866 Τ6€ΐί88ίη)β 9ησ\ν, οΙήση ποτέ, χαθάπερ τινά τών αίρεσιαρχών, Π 6χρθ8υίΐ (1Ί66η8 : ι Μ3ηίρυ1υ8 ηοη 1ΐ3ΐ)6η8 νΐΓ68, αΰτόμολόν τε πρ^ς μάχην έςαναστήσεσΟαι τδ έχ τών 
Ιερών συγγραμμάτων (^ητδν, και ούχ\ μάλλον διά της 
έχείνων άπονοίας πλεονεκτούμενον ; ι Μη ουν άποτέ- 
μης, φησ\ν, Εστω δέ σοι και τροφός * τδ δέ ξύλον 
όπερ ούχ οίσθα καρπόβρωτον, εξολοθρεύσεις καΐ έκ« 
χόψεις. > Άβρωτος γάρ τοις όρΟώς έθέλουσι νοε7ν ό 
τών παρ' έχείνοις συγγραμμάτων καρπό; • κατ' έκεί- 
νο3ν ήχέτω πάλιν ό σίδηρος * έκει φαινέσθω τών 
πνευματικών υλοτόμων ή δύναμις, έπ' έχείνοις στιλ- 
εέτω έν τφ συναγορεύειν εύχονίας ό πέλεκυς * τδ γάρ 
&χρηστόν τε κα\ ανωφελές της τών έτεροδοξούντων 
φλυαρίας, χαι ό προφήτης ήμϊν Όσηέ άρ'.στα διηρ- υΐ ΓαοίαΙ ΓβΓίηαπι : ςυθ(1 βΐί3πι 8ί Γ6€6η(, 3ΐί6ηί 
οοηΐ6(ΐ6ηΐ 6αιη *'. ι Ουί 6ηίπι 3ΐ) 3ηιίοίΙί3 1>6ί Γβ- 
ίυ(;ίιιη( 30 ηΙιΙιΟΓΓοηΙ, 1ιί 3ηίΐ6Πΐ 61 ίηαΓΠΐ3πι 
ίΙΙοΓυπ) {(^οιαηΐίχ (!οοΐΓίη3πι (]6νοΓ3ΐ)υη(. Ουο(1 
βΓ^ο (Ιίχίπϊυδ ΐπΗίο , ΓυΓ8υ8 60 τ6τβΓΐ6η(1υηι 
ΟΓϋίίΓΟΓ : ΡβΓίΐπίΐη θίίΓιοΠίδ 6δΙ (ΙίνίηοΓίιπι πι^τδίβ- 
ϊίΟΓϋίτι 6χρΓΐ03ΐΊο- δθ(1 ουπι ηοβ πιυΐΐίβ Γ3ΐίοηίΙ)υ8 
3(1Ί{;α8, 8ΐυ(1ίο$ί$5Ίπΐ6 ΓπαΐβΓ, υΐ βχροδίΙίοη6Π) 06α 
ςιιοηκίηηι 1αΙ)ΊθΓυηι ίΓϋϋΙηιη βΐ δρίπΐ3ΐβ εαοηβ- 
οίυιη οίΤβΓαηιπδ, ηυη βΓ3ναΙ)0Γ ί(1 ΓαοβΓβ, 1)^0 ςιιί 
οχοοδ ίΐΐϋηιίηαΐ οοπΓίδυδ, €ΐ ^υί 3 ηοΙ)ί8 ςυίιίβηι 
ροΓιΐ, ηοη ΐ3ηιοη δυρΓ3 νίΓΟδ πθ8(Γ38, 6ΐ ρ3υρ€Γυσι "ΙΙΟοΓ. χ, 4. "Οδοβ VIII, 7. 15 5. ετηιι.1.1 αι,εχανβπιμ ΑκεΐΗΡ.ρ. ίβ ρβηη^β 10 ϋίνίΐυηι ο1)ΐ3Γιοηβ3 ΒυΒοίρΐΙ. Ι^β^ίδΙ^ΐΟΓ Α μήν^υσβ λέγων * ι Δράγμα ούχ Ιχον Ισχυν του βηίιη, ιιΐ βοπρίυιη 65ΐ ΊηίΐΊο ΙιβνΊΐίοΐ, ροδίςυβιη 
ρηΒΰβρίβββΙ 6υπι ςιιί ^ηυηιι$ οΟΓβΓΓβ [Όοο νβΐΐβΐ ίη 
Ιιοΐοο&υβίυιη, 1)ον6ΐιι ίιηιηοΐ3Γθ, ί1)ί(||]6 1}'ρΐοί ουί- 
108 τηοιίυιη ρΓ38δ£ηρ5ί8$βΙ, ΠΙυιη τυΓδυβ ιηίηυίΐ, 
οτβιη 615 ίιηπιοΐ&ηϋίίπι 6$50 ύίεβπδ ςυΐ 1)ονί δϋοπ- 
βθ8η(1ο Ρ2Γ65 ηοη 6856ηΐ. δβά ηονβΓ&Ι υΐίςιιβ 
(Π8(6ΐη 6ΐ &υΓΪΐ)υ5 εαΓϋοΙεπι 5 6([β8ΐ&ΐ6ΐη οοαείυ- 
ηιιη ηοηηυΙΙοδ υΐ βί ςυοηυβ 8&οηΓιοίο «ΙβββδβιιΙ : 
ρΓοίη^βςυβ , < £ΐ ο0(^γ6(, > ίηιιυίΐ, ι άβ ΙυΠυΓί- 
1)υ5, 3111 (Ι6 ΰοΙυηιΙΗδ ιηυηυδ δυυιη **. ι δεέ οι ΙΓΐδ 
ρ3υρ6Π0Γ6ΐη, €1 τϋίοΓλ οΟθτοηΙβπι ηοη (ΐ6(!ί|ζη&- 
ΙΟΓ. < δίηιΠα > 6ηίπι, ίηςυΐΐ, ι βήΐ πιυηυδ 6]υδ *^ > 
ρ8Γ&1)ίΐ6 ουίνίδ, ορίηοΓ, εΐ ςυοά εχΐΓβπι» ραυροΓ- 
13118 δοΠεπ) 1)30(1 οιιιΐΐυπ) βχε6(ϋΙ πιυηυδ ρΓ96δοπ- ποιηναι Αλευρον έάν δΐ κα\ τ»ιήση, αλλότριοι κατά• 
φάγονται. ι 01 γάρ της πρ6ς Θε1»ν φιλίας έαυτους 
άλλοτριουν σι«)υδάζοντ£ς, τ?)ν έραώδη \γρ. γραώδη) 
καΐ άσΟδνή της έν,είνων άμαθ(ας χαταΟοινήσονται 
λόγον. Όττερ ου ν ίφημεν έν άρχ?|, χρήναι οΤμαι τα- 
λινδρομείν ίτ: έκεϊνο. Δυσχερέστατη λίαν έστίνή ττερί 
των θείων μυστηρίων έξήγησις• άλλ' έττείπερ ήμας 
ικϊλλοϊς άναπείθεις λόγοις, & φιλοττονώτατε αδελφέ, 
χαθάπερ τινά χε ιλέων καρτε^ν κα\ Ουσίαν πνευματι- 
κήν άναΟεΙναι τ6 σύγγραμμα, κα\ τούτο ποιεΐν ούχ 
ό^νήσω, τφ σοφουντι τους τυφλούς έπιΟαρσήσας θεω, 
κα\ ζητοΰντι μέν παρ* ήμων, ού πάντως δ' υπέρ ήμδς, 
δεχομένψ δ^ ώς έκεϊνα κα\ τλς έκ των τττωχευόν- 
των προσαγωγάς. Τ6ν γάρ προσκομίζειν έΟέλοντα 1)βη8. ΜεΙίϋδ βηίπι εβΓίβ 30 ρΓΧ8ΐ3ηΙίυδ 1ε2ί5ΐ3ΐθΓ ^ δώρον είς ολοκαύτωμα τφ Κυρίω, χαθάπερ ου ν έν 8ΰΊ6ΐ)3ΐ 6586, Τ6ΐ ρ3υϋ08 3ΐί6ΓΓ6 ΓΓυοΙυδ ςυ3ηι 
ηιιΙΙυηι ρΓΟΓδυβ, 6( ηβ νΊ(!63η8 3ΐΐ6π εεϋβτβ, ίη 
βιιη νβηίΓβ εο(;Η3Γιοη6ΐη, υηίνεΓδΐ Οεο ηοη οδδβ 
πιυη6Τ3 (ΐ6Γ6Γ6η(ΐ3. Ηΐδ οηιηίΐιυδ εςη'κίοηη ηοη 3ΐ)8 
Γβ ρ6Γ8ΐΐ38υ8, 6ΐ οπιπΊ ευηεΐ3ΐίοη6 βΠβηΐ'π ρ3ΐΓοη3 
61 3ηΊηιο πΐ60 Τ6]66ΐ3, ςυίΙ)08 τείιυδ ροΐβΓΟ Οο- 
ηίηΐΜη ιηουπι τεηιυηετβΓΐ (]6ΐ)0Γ6 ρυΐ3ΐ)ο, 61 

0ίΓ6Γ3ηΐ ςΜ3ΠΜί3Π1 νεΙίΐΓΐ δίπΐίΐ3ΠΙ ΟΙΟΟ Πι3€6Γ3ΐ3η), 

ιΙθ6ΐπη3Πΐ ηίηιίΓαπ) ςυ» 3υ(]ίΐοη1)υ8 3ΐίπ)6η1ο βίΐ 
Μ το1υρΐ3Γι. Ιηαρίβπιυδ βυΐεπι α 4θ3ηηίβ Εν3η- 
ββΠο, πΐ3£;ηυηι 61 3Γ(1υυηι 83Αβ ορυδ 3£[^Γ686ί, 86(1 
ο1> βάεπι ηοη όεδροηάεηΐεδ. Εΐ πιίηαδ ςιΓκΙειη ηο8 
(1ί€ΐυΓυ8 60£;ίΐ3ΐυΓ08ςιΐ6 (ΐιΐ3πι οροΠεβΐ, ρΓ0€υ1 άρχί ^ϊ'*ι 'εοΰ Αευϊτικοΰ, βουθυτεϊν έπιτάξας ό 
νομοθέτης , χα\ δή κα\ έν τούτψ της έν τύπφ τιμής 
όρίσας τ6 μέτρον, υποβιβάζει πάλιν αυτί), μηλο- 
σφαγεϊν χρήναι λέγων τους οϊπερ άν εΤεν ούχ Ικανο\ 
πρ?)ς εκείνο • άλλ* ^δει δή πάντως, δτι χα\ πρ^ς 
τ6 τυχ^ν άτονήσαί τινας ή στυγνή κα\ άνουΟέτητος 
άναπείσει πενία • διά γέ τοι τοΰτο, ι Κα\ προσοίσει, 
φησ\ν, άπδ των τρυγόνων, ή άπ6 των περιστερών τ6 
δώρον αύτου * > τ^^ν δέ χα\τούτο)νΙτι καταδεέστερον, 
χα\ μετά τών ευτελέστερων Ιτι προσιόντα τίμα. 
ι Σεμίδαλις γάρ ίσται, > φησ\ ι τδ δώρον αύτοΟ• » 
εύπόριστον, οΤμαί τ^υ, παντ\, κα\ πτωχείαν την εΐ; 
άχρον ού σφόδρα πλεονεκτούν ορίζων ανάθημα. ΚρεΤτ- άο1)ίθ ί3ΐ6η(1υπ) 681 : 86(1 ηοδ ]υ8ΐ3π) ίη Ιιοο ^ τον γάρ δήπου χα\ άμεινον δ νομοθέτης έξηπίστατ' Υβηί3ηι ρεΙίΐαΓΟδ πιυΐΐα δοηρίίοηίδ 6]υ8 (ϋίΟουΚβδ 
ρ6Γ8υ3(ΐ6ΐ, 3υΙ 06Γ16, ςυο(1 νεΓίυδ 6δΙ, ίηι1)6θί11ίΐ38 
Ιη^εηϋ ηοδίπ. υΐ)ίςυ6 νεπο δβΓπιοηβ 3(1 (]ο(;πΐ3- 
Ιί63πι εχροδίιίοηεηι οοηνεΓδο Γ3ΐδ38 Ιι^πεϋοοΓυπι 
ορίηίοιιεδ ρΓΟ νίπϋυδ οοηΓυ(3ΐ)ίαιυδ, ηοη (ΐιΐ3η1ηπι 
Η66Γ6Ι 6υπ) ρΓΟΐ6η(]6η(1θ, 86ά 8υρ6Γηο3 ςΗ£(ΐυ6 
ΙοΙΐ6η(1ο 61 ίηΐΓ3 ιηοάιιπι οοηΓιη6η(Ιο. δα1)]6£ΐυ8 
3υΐ6πι 63ρίΐιιιη ίη(1ί6«1υ8 (ΐ6Π)θη8ΐΓ3ΐ)ί( εα ίη 
(|ΐιιΙ)υ8 Ιοη^ε Ι3(6ςυ6 86 ρ3η(1ίΙ ογ311ο, (ΐυίϋυδ 
6ΐί3ΐη;ηυηΐ6Γ08 ρΓχβχίώυδ, υΐ ρτ£8(ο δίι 1βοΙθΓί!)υ8 
ςαού ςυχηΐυΓ. τδ κάν έν ολίγοις χαρποφορεΤν του άπεοτειρώσθαι 
«αντελώς, αΐδοι τε του μή δοκεΤν της έτέοων ήττδ- 
αθαι χειρδς, εΙς τδν έπ\ τφ μή χρήναι τιμ^ν τών 
απάντων Δεσπότην συνελαύνεσθαι λογισμόν. Διά δη 
τούτων απάντων άναπεπεισμένος ευλόγως, δκνον τε 
της σιωπής τδν συνήγορον της έμαυτου διανοίας 
άποταμψας, οΤσπερ &ν Ιχοι με [α/. Ιχοιμι] τ*μαν 
οΐήσομαι δεΤν τδν έμαυτου Δεσπότην, χα\ προσοίσω 
χαθάπερ τινά σεμίδαλιν, έλαίω δεδευσμένην, τδν 
τρόφιμόν τε κα\ Ιλαρδν τοΤς έ^πευξομένοις λόγον • 
άρξόμεΟα δέ της Ιωάννου Συγγραφής • μεγάλψ μέν 

IV• λίαν έπιχειροΰντες πράγματι, πλην ουκ άτονουντες διά τήν πίστιν. Και 6τ• μίν οδν έλαττον, ήπερ έχρή' 
Ιραυμέν τ« κα\ νοήσομβν, άναμφιλόγως όμβλογητέον • δτι δέ δικαίαν έπ\ τούτφ τήν συγγνώμην αΐτήσομεν, 
ή πολλή του συγγράμματος άναπβίσε ι δυσχέρεια, ή κα\δπερέστ\ν άληθέστερον, ή της έν ήμϊν διανοία; 
ασθένεια. Πανταχη δέ τδν λόγον εις δογματιχωτέραν περιτρέποντες έξήγησιν, ταΐς τών έτεροδιδασκαλουν- 
των ψευδοδοξίαις ώς Ιστιν άντιτάξομεν, ούκ εΙς δσον έξην έκτείνοντες μήκος, άλλα χα\ τών περιττών άπαλ - 
λάττοντες, χαΐ του πρέποντος ούκ έπιδε& καταστήσαι σπουδάσαντες• Ή δέ ύποτεταγμένη τών κεφαλαίων 
ύποσημείωσις, τάέφ*οΤςήμινέχτέταταί πως 6 λόγος καταστήσει φανερά, οΤς χα\ άριθμοΟς παρεπήξαμεν 
πρδςτδ χαΐλίαν έτοίμως άνευρίσχεσΟαι το?ς έντευξομένοις τδ ζητούμενον. "Ι-βνίΙ. 1,14. »*Ι.6νίΙ. η, 1. 11 ΙΝ Κ)Α.ΝΝ45 ΕΥΑΝβΕΙ,ΙϋΜ ίΙΒ. Ι» 18 ΚΕΦΑΜΙΛ ' 

ΤΑ ΕΝ τςι ορατφ βιβλι^. 

ΟΑΡΙΤΑ 

^υ^Ε ΙΝ Ι.ΙΒΠΟ ΡΒΙΜΟ αΟΝΓΙΝΕΝΤυΒ. α'. "Οτι άίδιος καΐ χρό τίύτ αΐώγωγ ό Μονογενής* 
προκειμένου ^νοΰ, « '£κ άρχζ 'ίΐν ό Αόγος. ι 
Ρ'. "Οη Θεός όμοούσως τφ Πατρϊ ύΛάργων ό 
ΤΙός^ έτ 161ο, έστΙν ϋΛοστάσει^ ομοίως 6έ καϊ 
ό Πατήρ ' αροκειμένου ^ητοϋ, < ΚαΙ ό λόγος ήν 
χρός τότ Θεόν. > 
γ•. Ότι Θεός χαζά φύαν^ καϊ κατ' ούδένα τρό- 
πον^ ή έΛύττωτ, ή άκόμοιός έσνι του Πατρός ό 
ΤΙός' προκείμενου ^ητου^ ι Καϊ Θεός ήν ό 
Λόγος, » 
δ*. Προς τους τοΛμώντας Λέγειν, δτι έτερ:'ς εστίν 
ένδίάθετός τε καϊ φυσικός έν Πατρϊ λό)^ς, 
καϊ έτερος ό χαρά ταΐς θείαις Γραφαΐς Λεγόμε- 
ΤΌς Υίός • έστι δέ των χερϊΕϋνόμιον ή τοιαύττ{ 
χαχοδοξία' πρόκειται δέ τό^ητόν , < Οΰτοςήν 
έν άρχϋ προς τότ Θεόν. ι 
κ'. "Οτι κατά ρύσιν δημιουργός ό ΥΙός μετά Πα• 
τρός, ώς έκ της ουσίας υπάρχων αντον, καϊ 
ούχ ωσχερ υπουργός παροΛαμβανόμενος • προ- 
κειμένου ^τού, € Πάντα δι" άύτον έγένετο. > 
ς*. "Οτι ίωή κατά φύσιν έστϊν ό ΤΙός, καϊ διά 
τοντο ^ύγενητός, άΛΧέκ της ουσίας του Θεοΰ 
καϊ Πατρός • προκειμένου ^του, ι Ό γέγονεν^ 
έν αύτψ ζωίι ήν, » 
ρ. "Οτι φως κατά φύσιν έστϊν ό ΥΙός, καϊ διά 
τοντο ού γενητός,άΛΧ έκ της ουσίας του Θεού 
καϊ Πατρός, ώς φως άΛηΟινόν έκ φωτός άΛη^ 
θινοΰ: προκειμένου Ρητού, < Καϊ ή ζωή ήν τό 
φως των ανθρώπων. » 
Ύ^. Ότι μόνος ό ΥΙόςτού Θεον, φώςέστινάΛηθινόν 
ή δέ κτίσις ούκέτι, φωτός ούσα μέτοχος [άτε] 
γετητή• προκειμένου {>ητού , ι ^Ην τό φως τό 
άΛηβινόν, > 
θ\ Ότι ού προϋπάρχει του σώματος ή τού άν* 
θρώπου ψυχ^^ ουδέ έκ πρεσβυτέρων άμαρτη• 
μάτων ή σο^μάτωσις κατά τ ίνας • προκειμένου 
ί^-ητού^ € ^Ην τό φως τό άΛηΟινόν, δ φωτίζει 
πάντα άνθρωπον έρχόμενον εΙς τόν κόσμον 
έν τφ κόσμφ ήν. > 
χ. Ότι μόνος κατά φύσιν ΥΙός έκ Πατρός ό Μο• 
νογεν^ς, ώςέξ αυτού, καϊ έν αύτφ • προκειμένου 
/ιητού , ι Θεόν οϋδεϊς έώρακε πώποτε. » 1. ^ηοά <Βί€τηνί$ βΐ αηίε ΒΛΰηΙα <ί( ϋηί^εηίίιΐί, 
ρτοροΒίίο άίϋίο, € Ιη ρήηϋίρίο εταΐ ΥβτΙ^ίΐιη. > 

Οαοά €ί Ββη$ εΐ €οη$ηί)%ίαηύαΙΊ$ ΡαΙή' ΰηηι $ίΐ 
ί'ίΙίαε,ίηρΓορήα ε$ί Λι^ρο»ία«, ΒίηΐίΙίΐβτ αΛίβιη 
€ί Ραίβν : ρτοροΒίίο άΐαο, ι Εί νβΓ()Ηηι €ταΙ αρπΛ 
ϋβαηι. ι 

Οιιοά ϋόΗ$ ίέεηηάηηι ηαίηταηι, ηβο ηΙΙο ηιοάο 
αιιΙ ηύηοτ, αηί άΊ$$ίηΐίΙη Ραίή $Η ΕΉίΐιι, ρτορο- 
$ίίο άί€ΐο, € Ει Οβη$ βταί νβτ()ΐιηι. > 2. 3 4. ΑάΌβηη» €0$ ηαι άΊοετε αηάβηΐ, αΙΊνά βί$ε ίκΐβ- 
τίιΐΛ ίΙΙιιάβί ηαΐηναίβίη Ραίτε Υβτΰιιιη, αΐίνά, ηκϊ 
αρηά άίνίηαΒ Ξΰπρίατα» ΡίίίΗ$ ηοηηηαΙηΓ, ηπιε 
ρβηιίάοΛα Εαηοηΐίαηοηιιη β$ί οριπίο. Ρτοροηίΐητ 
αηίβηι άίϋΐηηι ίΙΙηά : ι Ηοϋ βταΙ ίη ρτιηοΊρίο αριιά 
ϋεηηι, > 

5. Οαοά ηαίΗτα $ηα ύηαΙΟΓ <ί< ΡίΙίη$ αιηι ΡαΙτε, ν ι 
ηηί εχ ε]η$ $Ηίί»ίαηΙία, εί ηοη ίαηηααιη ηηηηίετ 
αά Ίά α$$ηίηρίΗ$, ρτοροΒίΙο άΐαο^ < Οϋΐηία ρβν ψ* 
έπη [ααα ιμικ. > 

6. Οαοά νιία Βεαιηάαιη παίπτατη $ίί Ι^Ιϊηβ, αΐηηε 
ίάεοηοη ετεαίνΐΒ, $εά εχ $ηΰ$ίΛηίία Οεί αο Ραίτη, 
ρτοροΒίίο άΐΰίο, < (2κο(/ (αοίηηί ε$ί, ίη ίρ$ο νίία 
εταΐ. • 

7. Οηοά Ιαχ Ηεηηάηηι ηαίητατη »Η ΡίΙία$, εί ρτο^ 
ίΐίάβ ηοη ΰΓ€αίη$, Λεά εχ $νίΙ»$Ιαηίία Οεχ αο Ραίτΐί, 
ηΐ Ιηχ ϋετα άε Ιαοε νετα, ρτορο$ί(ο άΐείο, < Εΐ νίία 
εταΐ Ιηχ Ηοηΐίηηηι. > 

8. Οαοά »οΙα$ ΡιΙίηΛ ϋεί $ίί νετα Ιηχ : οτεαίητα 
ηοη Ηεηι , αιη $ίΙ Ιηϋί$ ραΠίτερε ηίροίε ετεαία : 
ρτορο$%Ιο άίΰΐο, € ΕταΙ Ιηχ νετα. ι 

9. Οηοά Ιιοηιχηίΐ αηΐηια αηΐε εοτραε ηοη εχεηίαΐ, 
ηεηαε ο6 ρταιεεάεηίϊο ρεεοαία οοτροή χηι^ηετ^αΐατ, 
ηί ηοηηυΙΙί ααεναηΐ : ρτοροΛίΙο άιοίο , ι Εταί 
Ιαχ νετα, ηαω ίΙΙαηιίηαΙ οηιηβιη Ιιοηιίηεηι νεηίεη» 
Ιβηι ιη Ηαηε ηιαηάαηι. Ιη ηιαηάο εταΙ. » 

10. Οαοά εοΐαί εεεαηάαηι ηαίαταηι Ρίίία$ εχ Ραίνε 
$ί( ϋη'ιρβηίίαΒ, ιιΙ εχ ίρ$ο, εί ίη ίρ$ο, ρτορο$ίίο αί- 
€ίϋ, ι Οεηιη ηεηιο νιάίΐ αηφιαηι^ ι 19 8. εΥΕΙΙΧΙ Α1.ΕΚΑΝ0Κ1Ν1 ΛΚΟΙΙΙΕΡ. ^ 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ- 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΑΕΕΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΕΞΙΙΓΗΣΙΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΙΙ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ΑΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

8.Ρ.Ν.0ΥΚΙΙ11 

ΑΙ,ΕΧΑΝΟΒΙ^Ε ΑΒΟΗΙΕΡΙδΟΟΡΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋβ 

ΙΝ δ• ΙΟΑΝΝΙδ ΕΥΑΝβΕΕΙϋΜ. 

ϋΒΕΚ ΡΒΙΜυδ. β-7 ΡθΓΒρΙεαζ Γβνβπι 6ΐ (ΙΙνιιιίΙοβ βάοοΙ» ιηοοδ Α *Αχριβής βντως χαΐ θ£ο$(δαχτο| των άγ{ων εύαγ- 

65ΐ δαηοΙΟΓυπι 6ν3η£;6ΐί8ΐ3Γυιη, ςυχ νβΐυΐ 6 Ιυιηυΐο γελιστών ή διάνοια, χαΟάπερ άτεό τίνος γηλόφου χα\ 

(|υθ(ΐ3ΐη 80 8ρ60»Ι& ιη3(;ηίβΰ3β €οηΐ6ΐηρ1α(ΐοηί$ υη- περιωπής τήςέν τφ δύνασθαιθεωρειν μεγάλε ιότητος, 

(Ηςυβ αΓοαηαβρΐοϋ ςυοϋ υ»υί βίΐ αυάίΐοήϋυβ, βΐ Υ6• τεανταχόθεν τ6 τοΖς άχροωμένοις περιαθρουσα χρή- 

ΙιβαιβηΙί δΙικΙίοίηϋΑβ&Ι ςυοιΐ ΰοηάυοοΓβ ρυΐβΐϋβςαί σιμον, χ'αΐ μετά συντόνου, τιν6ς θηρωμένη σπουδής, 

ν6Γ2Πΐ (ϋνίηοΓυιη (1θ€ΐΓίιΐ8ΐη ύοβιη3(ιιηι δΐΓιυοΙ, 61 δπερ &ν ύπάρχειν οΓηται λυσιτελές τοις τ6ν αληθή 

&1ί4(Γυ8υιη ίη δεΓίρίαΓίβ (1ίνίηί&Γ6610 αηίηο ββηβυιη των θείων δογμάτων διψώσι λόγον, 'χα\ μετά προαι- 

ίηςυίηιηΐ. Νοη βηίιη ουΓίο&ί8 ΐη(1α(;3ΐοη5υ8, ςυιςυβ ρέσεως αγαθής τήν έγχεχρυμμένην ταΐς θείαις Γρα- 

βίηιιοβΐβ ΓΑΐίοοαιη νβΓβυΙίίβ ροΐίυβ ςυαιη νοΓίΙβΙβ φαΐς έρευνώσι διάνοιαν. Ού γάρ τοΖς περιεργέτερον 

(ΙοΙβοΟηΙϋΓ, Γβνβΐϋΐ δρίΓΐΙυδ, ο.υιη ηβο ΐη ιη&Ιβνο- έξετάζουσι, χα\ πολυπλέχοις λογισμών άπάταις έφ- 

]»ιη ΑηίπίΑΐη ίηίΓΟβΑΐ 88ρί6η1ί3, ηβηυβ ροΓΓΟ ρΓ6- ηδομένοις μάίλλον ή τ!) άληθείςι προσχαίρουσιν άποχα- 

Ιίοβα» ιηαΓκαΓίΐΑβ ροΓΟΟΓυιη ρβϋίϋυβ θΙ)16Γί 8ίη3ΐ» λύπτει τδ Πνεύμα, έπεί μήτε εΙς χακδτεχνον είσέρχε* 

ϋ6<1 ΐη 8ίιηρΗ€ίθΓυαι ιηβηΐίϋυβ 1ϋ>βη1ί88ίιη6 τβΓββ- ται ψυχήν, υιήτε μήν άλλως χυλίεσθαι παρά τοις ύών 

ΙϋΓ, ρΓ2β$€ΓΓιιη ουιη βΐ 8ίη€6ΓίθΓ68 ιηοΐυ8 1ΐ3ΐ)6αιι(, ^ηοαΧ τους τιμίους έφίησι μαργαρίτας ' ήδιστα δέ 

οΐ ν3η•8 αΓ£;υΐίθΐ38 ΓΟδρϋαηΙ, ςυΐϋυδ 8 8«Ρβ ΓιΙ υΐ λίαν ταΤς άπλουστέραις διανοίαις προσομιλεΐ, άτε δή 
ρ6Γ06ΐΙ&ΙυΓ &ηίιηυ8, 61 ρ6ΓΤ6Γ80 06χυ <Ι6 Γ66ΐα 6ΐ Β χα\ άπανουργδτερονέχούσαις τδχίνημα, κα\τδ σοφί- 

Γβ^ίΑ νί2^ (1βε6ιΐ3ΐ : € Αιη1)αΐ3( 6θίιη οοηΒάβηΙβΓ. ζεσθαι περιττά παραιτουμέναις, ψ δή πάντως χαΐ 

ςυί 8Ϊιπρ1ί6Ίΐ6Γ 3ΐιι1>υΙλΙ, > υΐ 68( ^ρυά διιίοιηο• τδ έχπλήττεσΟαι συμβαίνειν άχολοΰθεί, χα\ έχ τθ{ 

η6ΐη *^\ Ουπι 6Γ$ο ιη'ίΓαΙιίΙίβ δίΐ ΐη 8&ηοΓΐ8 βν3η(|;6- λίαν εΙς δεξιδν τής ευθείας χα\ βασιλικής Εξω πίπτειν 

Ιΐδϋδ «εεαΓΗίΑ 1Η& 8€π56η(1ΐ 8ο16γΓι3 (ι Νοη οηίπι όδου* ι Πορεύεται γάρ πεποιθώς, δς απλώς πορεύε- 

Ίρ8ί ΙοςουηΙαΓ, > αΐ αΊ( δαΙναΙΟΓ, « 86(1 5ρΪΓί(α3 ται, > χατά τήν του Σολομώντος φωνήν θαυμαστήν 

ΡαΐΓΐβ ςιιί ΐη 618 6δΙ *• •), ηοη &1)8 Γβ Γ&161>6ΓΪ8 ^ΟΛη- δέ λίαν έχδντων τών αγίων ευαγγελιστών τήν έν τφ 

ηΪ8 Εν2η£;6ΐΐυαι, 8ΐ ηοϋοηυοι 8υ1)1ΐπιΐΐ2ΐΐ6ηι, €Ι γράφειν άχρίβειαν( ι Ού γάρ αύτο\ λαλοΰσι, ι κατά 

Π)6η(ί8 &€ϋπ)6η, 61 ]υ£[6ηι &Ιί2ΐΓυπιςυβ αΐϋβ δυοοβ- τήν του Σωτήρος φωνήν, ι άλλα τδ Πνεύμα του Πα- 

(Ιοηΐίυπι δ6ΐιΐ6ηΓι&Γυπι ΐΙΙαίΐοηοηο Γ68ρΐ€ΐ28, οηιηοηι τρδςτδ έν αύτοΤς >)• πάντω^ύλβγως έπέχεινα Οαύ- 

§υ|)6ΓαΓ6 ρεηΐΐυδ «άπιΐΓ&ΐΐοηβαι. Ιηνΐοβοι βηΐω οοη- ματος τήν Ιωάννου Συγγραφήν άνατεΟείσΟαι δοίη τις 

*^• Ργου. χ, 9. »■ ΜαΙίΙι. χ, 20. λν, είςτετδ των θεωρημάτων άττοβλέπων ύπερφίρ^^-, Α (ππ'υιιΐ α(1 (ΠνίιιΟΓυιη (Ιοι^ηιαίιιηι οχρίίοαίίοιίϋηι, υΐ κα\ της διανοίας αύτοΰ τήν οξύτητα, χαΐτήν συνεχή κα 
άλλβτεάλληλον των νοημάτων έπεισφοράν. Σύνδρομο•. 
μέν γάρ άλλήλοις ε1σ\ περί τήν των θείων δογμάτων 
έξήγη<Γΐν, κα\ προς ίνα χαθάπερ άπ6 νύασης αφέντες 
ίπποδρομοΟσ: σχοτΓόν διάφορονδί τυωςαύτοίς εξυφαί- 
νεται του λόγου τ6 σχήμα* καί μοι δοχούσι προσεοι- 
κέναι τιαίν, οΤς εΙς μίαν μέν συνενεχθήναι πόλιν τ6 
σύνταγμα , τό γε μήν διά μιδς κα\ τής αύτης λεω- 
φόρου βαδίζειν ού πάντως συνδοχοΰν. Έστι μέν γάρ 
τοΰς,μίν άλλους όρ^ίν εύαγγελιστάς μετά πολλής τίνος 
της ακριβείας τ6ν περ\ της κατά σάρκα γενεαλογίας 
τοΟ Σωτήρος ήμων ποιούμενους λ4γον , κα\ τους έξ 
*Α6ραάμ 2ως Ιωσήφ στοιχηδ^ν καταφέροντας, ή αυ 
πάλιν αναβιβάζοντας του; έξ Ιωσήφ έπ\ τ^ν Αδάμ • αι1 υιιυιΐ) νβΐυΐ 3 0!ΐΓ€ΐ.'Γί1;υ8 ΓβρυηΙυΓ βΰορυηι. 
ϋίνοΓ5υ$ αυίοπι ίη 6ί$ ({υοϋαιηηιοιίο Ι)3ΐ)ίΐυ5 ογα• 
ΐίοηί& ΙΐΐχΊΐΠΓ, €1 ιηίΐιί $ίιηΐ1ία νίιΐοηΐυι* 68$6 ηοη* 
ηιιΙΙίδ, ((υί ]α$8ί ςϋί<1βιη $ιιηΙ ίη υηαιη υΓΐ)ΰΐιι εοη- 
νΰΐπΓο, 36(1 ρ€Γ ϋπαιπ βοπκΙβίΏςυβ Γβ^^Ίαηι νίαιη 
ηοη υΐίιΐυβ νί!>υιη 6$1 ρΓοοβιΙθΓβ. ΑΗοβ οηίιη νίϋοιβ 
υ$ΐ 6ν&ο$6Γΐ8(35 αοουΓΑΐβ 3(1ιηο<1υιη 8βΓνίΐΙοΓί$ ^β- 
η63ΐο{[ίαυι ββευικίυιη εβΓηβιη 6χρΙίο»Γ6, εΐ &1> 
Λι^^αI1απ10 &(] ^08ερ11 υβηυβ ίΙΓιυδ 8επεηι ϋεϋυεεΓε,. 
αιιΐ ΓαεΙο ηίΓδΠδ αβεεηβα α ^086ρΗ υ8(ΐιιε »(1 Λ(1αηι; 
1)ϋαΙυηι νεΓΟ ^ο^I1ηεπι ίβΐΐιχε Ιιαικί ηιυΐΐιιπι ευ- 
Γ388ε, 86(1 ρεΓςυ&ιη ε&Γκ)ο βΐ ΓεΓνίϋο αη'ιππ ιηοΐυ 
εα 8ΐ:ιΐίιη αΙΐίη^εΓε ςυ» [αιεηίβηι Ιιυηιαηηηι 8ΐιρ6- 
Γ3η(, ε( ΑΓε^ηαπι αίςαε ίηεβ'βιϋίΐεηι Οεί ΥεΓϋΐ η&- τ6ν δέ γε μακάριον Ίωάννην,τής μέν έπ\ τούτοις ού Ιίνίΐαίειη &αϋ&οΐ6Γ εχροηεΓβ. δείεϋαΐ ειιίιιι {[Ιοιίαιη λί'αν πεφροντικότα σπουδής, θερμοτάτφ δέ τινι κα\ 
διαττύρί•! διανοίας κινήματι κεχρημένον, ώ; αυτών 
απτεσΟαι των υπέρ νουν τ6ν άνθρώπι^ον έπιχειρειν, 
•κα\ "ςΥχν δ^ίίητόν τε κα\ Αφραστον τοΟ βεοΰ Λόγου 
γεννησιν έξηγεΤσθαι τολμών, "ξ^δει μέν γάρ, δτι δόςα 
Κυρίου κρύπτει Λόγον, και πάσης έστ\ μείζον τής 
έν ήμιν Ιννοίας τε καΐ φωνής τ6 θεοπρεπές αξίωμα, 
δυσεκφώνητά τε χα\ πρδς τδ έκτρανοΰσΟαι χαλεπώ- 
τατα τά της φύσεως ίδια. Επειδή δέ ή ν άναγκαίον 
τρόκο^ τινά σπιθαμι] μετρησαι τδν ουρανών, κα\ τοίς 
ολίγοις της άνθρωπότητος μέτροις έπιτρέψαι χωρεϊν 
έπ\ τά πίσι δυσέφικτα κα\ δυσδιήγητα, ινα μή τοις 
έτεροδιδασκαλοΰσιν ό κατά των απλούστερων έκπλα- Οοιηίηί εεΙ&Γβ ΥεΓϋυηι, εΐ ιηα]θΓεπι ε886 οη)ΐιί 
Ιιυιη&ηα ιηεηΐβ εΐ οΓαΐΊοηε ϋε'ιοΐίβ ηΐ3]ε8ΐαΐειΐ], εΐ 
ηαΐυΓ^κ ϋ'ινίη» ρΓορπείαΐεβ εχρίίεαίυ (ΙίεΙυνε ε88β 
ϋιΓΓι ει 11111138. Οιιηι απίεπι ηβεεβκε εβδεί ραΐηιο (]υο- 
ϋαιηηιοϋο ηιείίή εοβίυιυ, εΐ Ιιυαιαηχ ιιιεηΐϊΒ ίοΠι- 
ιηίΙαίΊ 3ϋίΐυιη αϋ γ68 εαρίυ εΐ εχρΙΐεαίυ ϋίΓΓιείΙΓιηια» 
ηροΓΪΓε, ηε 8ίηιρΙίείθΓε8 1ΐ26ΓεΙίεοΓυιη ίιιειΐΓ8ίοιιί 
ρ:)ΐεΓεηΐ, (]υ3$ί'ηυ11α νοχ 83ηεΐ0Γυιη ίμιί εΐ&ρεεία- 
Ιί)ΐ'ε8, εΐ ΐΏΐηίβίΓί ΥεΓΐ)ί ΓυείΊηΙ, ίΐίοι-υιη ηιαίί^ηίΐα- 
Ιοιη ΓεΙυηάαΐ, αιΐ ίρβυιη άίνίιιΟΓυιιι (Ιο^ιηαΐυιη εα- 
ρια αεπί 8ΐυ(1ίο 80 εοηίεΓΐ, ε1αιηαυ8 : ι 1ιι ρπηεί- 
ρΊο εΓΟί ΥεΓΐ)αιη, ει ΥεΓΐ)ηιη εΓ3ΐ αρικί Οουβη, εΙ 
Οϋυβ εΓ3ΐ Υ6Γΐ)υπι. ΙΙοε εΓ&Ι ίη ρΓΐηείρίο αριι«1 τύνηται Βρόμος, ώς ούδεμι31ς των αγίων φωνής, ο1 ς Πεαηι *•. ι ΟρεΓΦ ρΓεΙίυω 3υΐ€πι &γΙ)11γογ ϋδ ςνί καΐ αύτόπται, κα\ ύπηρέται του Αόγου γεγόνασι, ταϊς 
έκείνω^; παραποδιζούσης κακονοίαις, Ερχεται δριμύς 
έπ' αύτ6 των θείων δογμάτων τ6 κυριώτατον, ι Έν 
άρχί^,^οων, ήν ό Λόγος, κα\ ό Λόγος ήν πρ^ τδνθε6ν, 
κα\Θε6ς ήν 6 Λόγος. Οδτοςήν ένάρχή πρ6ςτ6νθεόν.ι 
Χρήναι δέ οΓμαι,τουςτοΙςίεροίςόμιλοΰνταςΓράμμασι, 
τους παρά πάντων προσίεσΟαι λόγους, οιπερ &ν εΐεν 
καλοί τε κα\ άγαΟο\, κα\ τ6 βλάβος Εχοντες ουδέν • 
ούτω γάρ άν τά παρά τοΙς πολλοίς ποικίλω; τεΟεω- 
ρημένα, κα\ εΙς Ενα συνεισφέροντες νουν, εΙς καλ^^ν 
άναβήσονται τής γνώαεω; μέτρον, κα\ τήν έργάτιν 
κα\ σοφήν άπομιμούμενοι μέλιτταν, τά γλυκέα του 
πνεύματος χηρία συμπήξειαν. Φασ\ τοίνυί των 
φιλοιτονωτάτων τινές, ώς μετά τ6ντοΟ Σωτήρος ημών ίη 8αεπ8 1.ίΐΐ6Γί8 γεΓ83ηΐιΐΓ ςυοΓυιηνίβ άίεΐλ αϋιηίΐ- 
ΐεΓε, ςυχ ρρόϋα 8ίηΐ αε.'ηίΐιΐΐ ίη 869 άλίηηΙ 1^^3ΐ>63ΐ)ΐ• 
δίο εηίπ) 061 υΐ εοΠβΐίβ ίη αηυηο πιαίΐίβ ναπορυπι 
οϋ8βΓΥ3ΐίοηί1)α8, &(1 ΓεεΙυπι εο^ηο'&εεηϋί ιηοάυηι 
α^εεηϋ&ηΐ, 6( δεάυ!» 3ε βοΐεπίβ βρίβ εχεηιρίο όυΐ- 
εε& 8ρΙπΐΗ8 ί3νο8 εοηιρΙη£;3ηΙ. ΑΊυηΐ ίΐ3(]υ6 ηοη- 
ηυΐϋ νίΓί<1οε(πη3 εΐ3η, ρο8ΐ δαΙναίοπΒ ηοδίιί εηι• 
εεηι, εΐ ίη εοείοδ βδεεηδίοηεπι, Γαΐβοδ (|υο8(ΐ3ΐιι 
ρ35(0Γεδ€ΐ (]οε(οΓ6δ ^0381 ΐΓαευ1εηΐ38 ΓβΓαδ Ίη 831- 
Υ310Π8 ονίΠα ΪΓΓοεηΐεδ, ηοη ρ3Γυηι (υΓΐ)3δδ6> εχ 
εοΓάε 8110, ηοη εχ ογ6 Οοιηίηί Ιοηυεηΐεβ, δίευΐ 
δΟΓίρΐϋΠΐ εδί ", ίηιο νεΓΟ ηοη εχ δοΐο δυο εοΓ(5β, 
δεά εχ ρ3ΐΓ!δ δυί (ΙοεΙπηβ, ()ί3ΐ)οΗ ιιίηιίηιπι : ι δί 
επί^ ηεπιο ροΐεδΚ ^ΊεεΓβ 3η3ΐ1ιειη3 ^ε8υ, ηίδί ίη σταυρ6ν,χαΙ τήν εΙς ουρανούς άνοδον, ψευδοποιμένες Ο Β6εΙζε1)ΐιΙ) ** : > ηυοιηοϋο τεΓαιη ηοη εβδε εοπιρ6• να\ ^υδοδιδάσχαλοί τίνες, θη^ων άτιθάσσων δίκην 
τοϊς τοΰΣίιττήροςέπειστ^εσόντες ποιμνίοι;, τεΟορυβή- 
κασιν ού μικρώς, άπ6 καρδίας αυτών λαλοΰντες, 
χαθά γέγραιτραι, χα\ ούχ άπ6 στόματος Κυρίου* 
μαλ).ον δέ, ούκ έκ μόνης της εαυτών καρδίας, άλλ' έκ 
διδαγμάτων του «Ικείου πατρ6ς, του διαβόλου δη- 
λαδή. € ΕΙ γάρ ούδεΙς. δύναται εΙπεΤν ανάθεμα 'ίησου, 
εΐ μή έν Βεελζεβοΰλ, ι πώς ουκ αληθής ήμίν ό περΊ 
τούτων δφθήσεται λόγος; Τίνα τοίνυν έστ\ν απ: ρ 
εκείνοι χατά τής οΙκείας ήρεύγοντο κεφαλής, τ6ν 
Μονογενή του θεού Λόγον, τ6 φώς τ6 άΐδιον, έν φ δή 
«άνχβς •κα\ κινούιχεθα .κα\ έσμέν, τότε πρώτον χε- 

" ^(ι2η. ι, 1,2. " ΙβΓ. XXIII, Ι». »» ΓίεΐυΓ (]υο(Ι ιΐβ Ιιΐδ άίείοιοδΤ Ουχηαιη δαηΐ ίςίΐυ^ 
ςυ» ίη δΐιιιπι ίΠί ε3ρυΙ εΓυεΐ3Γυηΐ, ςηί ιιηί^εηίίαπι 
Οεί Υ6Γΐ)υιη, Ιυιηεη ίΐίικί χΐεπηυηι, ίη ηυο οετίβ οπι- 
ηεδ εΐ πιονεπιυΓ εΐ δυιηυδ **, (υηι ρπηιπιη ίη ΓεΓοηι 
ηαΐιΐΓ3πι ρΓΟίΙϋδδβ ίηιίαείβ εΐ ιιυρίβ 35δεΐ'υηΙ, ςιΐ3η- 
(1ο εχ δ3ηεΐ3 Υίτ^ίηε Ιιοπιο η3ΐη3 εδΙ, εΐ εοπιιηυηί 
Ιΐ3ε ΓθΓηΐ3 33δυηφΐ;ι Ιη 16γγ3 νίδυδ εδΙ, υ Κ βεΓί- 
ρΐυηι εδΙ: ι Ει ευπι ΙιοπΓηιΙ1)ΐΐδ εοηνεΡδαίιΐδ εδΙ'^Τ • 
Οιιοδ ίΐ3 δεηΐίεηΐεδ, εΐ ίηείΤαϋίΙϋΐη 30 χίοτπΛίύ Ρΐ- 
Πί ^εηεΓ3ΐ1οιιεπι τ6ΐ1ίε3Γ6 3υ(1εη(οδ, ρΓορ1ιεΐ8Ρ άί- 
εΐιπη δΐευΓ^εΐ : ι Υο8 3ΐι1επι οεεεϋίΐο Ιιυο, ίΐΐϋ ίηί. 
(|υί, βεηιεη 3άιι1ΐεΓ0Γυηι εΐ Γτπίο&ιΐΦ : δΐιροΓ 

ι Οϋ\ XII, 3. " Αοΐ. χγιι, 28. " ΒΛίαεΙίϋΐ, 38. 23 8. εΥΚΙίίΙ ΑΙ,εΧΛΝΟΙΙΙΝΙ ΑΚ0Η1ΕΡ. 24 

ςυβπι 1ιΐ8Ί&Ιί9, βΐ §ϋρθΓ ςιιβιη 2ρ6Γαί&ΐΊ8 οβ νββίΓυηι, α χλησΟαι τ.ρ^ Οπαρξιν άιχαθώς τε και Ασεβώς διισχυ- Η βυρ^Γ ςυβιη ΐ3Χ8$(ί8 ϋη([ΐι»ιη νβδίΓαιη '* ? » ςυχ 
ηοα βχ ΰΟΓϋβ 1)οηο βοίΐίοβΐ ρΓοΓοη 1)οηα, 860 €γιΙ' 
ϋβΙί8 ββΓρβηΐίδ νβηβηυιη 6Χ8ρυίΙ, ϋβ ςυο Ρβ&ΙωίδΙ» 
3(1 υηυιη υηίνβΓβι Ββυιη ΟΓαΐίοηβια €0ην6Γΐ6η8 αίΐ : 
« Τα οοηΓΓ6£;ί8ΐί οαρϋα ϋΓ3ΰοηί8 ■■. ι ρίζονται, οτβ χα\ Ανθρωττος β(3^ της άγιας έτέχΟη 
Παρθένου, χα\ τ6 χοινον βή τοΟτο σχήμα λαβών έπΙ 
γης ώφθη, χαθά γέγραπται, ι ΚαΙ τοΙς άνθρώποις 
συναν£στράφη ; ^ ΤοΤς μέν ουν τξδε διακείμενοι;, καΐ 
την &^^ητ4ν τε καλ προαιώνιον του ΥΙου γέννησιν συχοφαντησαι τολμήσασιν, ό προφητικός έτησκήπτεν λόγος, 6χων ώδί • ι Ύμείς δ^ προσαγάγετε ώδε, υΙοΙ 
άνομοΓ, σπέρμα μοιχών κα\ πόρνης• έν τίνι ένετρυφήσατε, κα\ έπΙ τίνα ήνοίξατε τ6 στόμα υμών, κ*\ 
έπΙ τίνα έχαλάσατε τήν γλώσσαν υμών ; ι ουκ έξ αγαθής δηλονότι καρδίας έκβάλλουσαν αγαθά, άλλα 
τόν του μιαιφόνου δράχοντος 16ν άναπτύουσαν, περ\. ου φησιν ό Μ£λφδός ώς προς τλν £να χα\ έπ\ παν- 
ιών θεόν • € Συ συνέτριψας τάς κεφάλας του δράκοντος. » 

€ΑΡ. 1. ΚΕΦΑΛ. Α'. 

Οαοά ωΐβτηίΐΒ βΗ βί αηΗ $αοηΙα ϋηίρβηίΙηΒ, "Οτι άΐδιος καΙ πρό τώκ αΙώνων ό Μονογενής^ 

Οινη 3υΐ6ΐη ηοη ρ&Γαιη ίη 1ιΊ8 Οιΐβΐίυιη υιβηίοδ Επειδή δέ ού μικρδς περ\ τούτων έν τοις πεπι- 

στευκόσιν δ θόρυβος ήν , κα\ τάς τών απλούστερων 
ψυχάς λοιμού δίκην τ6 έκ του σκανδάλου κατεβόσκετο 
βλάβος (ζίοντο γάρ δντως τινές, ταϊς παρ' εκείνων ΐυΓίΐΑΓβηΐυΓ, βΐ βίιηρΠαοΓυηι 9ηίιιΐ08 ίηβΙβΓ ρβΒίί» 
βϋ&ηά&Π 1υ68 (ΙβροδοβΓβΐιΐΓ (ρυ(3ΐ)3ηΐ βηίιη ηοη• 
ηαΐϋ ηυ^ίδ ϋΙοΓυπι α ¥6Γ3 (ΙοοΙγ.ϊπα &1)(1υ€ΐί, ίη Γβ- 
Γΐβη η&ΐυΓ2πι Ιυηι νίχ ρΓοϋϋβδβ νβΓΐ)ΐηιι, ουπι Ηοπιο 
ίαοΐυβ 681) : (|4ΐί ίηΐ6Γ 60$ βαρίβηΐία ρΓ2ββΙ&1)3ηΚ> ίη 
υηυπι οοη^Γβ^ακί, |0 νβηβΓυηΙ 3(1 δ&1ναΐοπ8 (Ιίδεί- 
ριιΐυπ), ίρ$ηιη ηβπιρβ ^03πη6Πί), 6ΐ η)0Γΐ)υιη ςυί Γγα- 
ΐΓβ8 ίην386Γ3( ηυηΐί3Γαηΐ, βίςυβ ΙιΧΓ6ΐί€0Γηπι ηιι- 

|;38 (ΐ6ΐ6Χ6ΓυηΙ, 61 8ί1)ί ΟΟηΙ'ββΙίΠΙ ^6886 δρΊΓίΙη- 

111)08. Ι1Ιιι$(ΓηιίοηίΙ)υ8 Γ0|;3Γυη1, 6ΐ ]3ΐη (1ί3]^ο1ί€ί8 

Γ6ΐΐ1)υ8 ίηνΟίπΐίβ 83ΐΐ1ΐ3Γ6Π1 η)3ηυτη ρθΓΠ£^6Γ6. Εο- 

Γυπ) ί^ίΙαΓ ςυί ρβπβΓαηΙ 6( πιβηΐβ ΰΟΓΓυρίΊ 6Γ3ηΐ, 

ϋοΙΟΓϋ Ι3€ΐυ8 (]ί8€ίρυ1υ8, 3ΐ>δυΓ<ΐΛ1Ι1Ι ί(6Π1 6886 Γ3• 

Ιηβ ηυΙΐ3ηι ροβΙΟΓΟΓαηι €ΐΐΓ3ω Ιΐ3ΐ>6Γ6, 3(1 1ιυ]υ8 
1ί1)Γί 86ηρΐίοη6Π[ΐ 86 οοηΐυΐίΐ : 6ΐ ςυχουηςυβ βϋ η φλυαρίαις τών αληθών έξελκόμενοι δογμάτων, είς 
άρχτι\β του εΐναι τότε μόλις κεκλήσΟαι τ6ν Λόγον, δτε 
γέγονεν άνθρωπος) • συνενεχθέντες , κα\ κατά ταυτί>ν 
γενόμενοι , τών πιστευσάντων οϊπερ ?^σαν νουνεχέ- 
στεροι, πρ6ς τ&ν του Σωτηρος άφίκοντο μαθητήν, 
αυτόν δέ δηλονότι τ6ν Ίωάννην, φημ\ , κα\ δή κα\ 
τήν τοις άδελφοΤς έπισχήψασαν έξήγγελ[λ]ον νόσον, 
τάς τε τών έτεροδιδασκαλούντων έξεκάλυπτον φλυα- 
ρία; , έπαμΟναί τε γοργώ; σφίσι τε αύτοΤς παρεκά- 
λο;ίν ταΐς διά του πνεύματος φωταγωγίαις, καΐ τοΙς 
ήδη σεσαγηνευμενοις , εΓσω τε δικτύων γεγονόσι δια- 
βολικών, χεϊρα προτείνε ιν σωτήριον* Έπαλγήσας Κ6η6Γ3ΐίοη6ΐη €λΓη3ΐ6ηι αϊ η3ΐυΓ3ΐ6Πΐ ρ6ηίη6ηΙ, ^ τοίνυν το?ς άπολωλόιι χα\ τόν νουν χατεφθαρμένοις 
Γ6ΐίςυί( 3ΐϋ8 6ν&ηβ6Η8ΐί8 Ι3ΐίυ8 6η3^Γ^η(]^ , ίρ86 ό μαθητής, είναί τε ομοίως οίηθείς άτοπώτατον τό 
•νΟΓΟ 3Γ(]θΓ6 ςυο(ΐ3ΐη 3ηίη)ί ίυ 60Γυπι (|ΐιί ΐ3Γΐ3 ίη μηδεμίαν τών έφεξή; κα\ μετ* εκείνους έσομένων 
ηΐ6ϋίυπι &(Γ6Γυη( ρ6ΐυΐ3η(Ί3ηι ίηνβΙιίΐυΓ, (ίΊθ6ηδ : ποιήσασΟαι πρόνοιαν , έπ\ τήν τβΰ βιβλίου τρέχει 

συγγραφήν • κα\ τά μέν, δσαπερ ήν άνθριοπινώτερον εΙπεΙν, γενεαλογεϊν τά περ\ τή; κατά σίρ-ΚΛ νομικής 
Τβ χα\ φυσικής γεννήσεως τοΙς έτέροις έξηγεΤσθαι πλατύτερον συγκεχώρηχεν εύαγγελισταϊς * θερμώς δλ 
λ^ν αυτός καΐ σφόδρα νεανικώς ταΤς τών έκε?να παρεισαγόντων φλυαρίαις ένάλλεται, λέγων 
Ι. Ι. ϋν ΡΚΙΝαίΡΙΟ ΕΚΑΤ ΥΕΕΒϋΜ. ΕΝ ΑΡΧ^ ΗΝ Ο ΑΟΓΟΣ. 

Ουί(1 λά ΙίΦΟ (Ιίοΐΐίδ, φΐί η^νηπο ηοΐιίδ 36 γ6- Τί πρ6ς τοΰτό φάτε, οι νέον ήμιν κα\ πρόσφατον 

€6ηΐ6πι ίηάιιοίΐίδ Ρίΐίυηι, ιιΐηβοπιηίηο (ΐυίάβπι ]3πι είσφέροντες τόν Υ16ν, ϊνα μηδέ δλως ύπάρχειν ίτι λΐηρίίυδ 6Γ6(ΐ3ΐυΓ Οβυδ ? ι Νοη ΰηίω 6πΙ ίη 16 06ΐΐ8 
Γ6€βηΑ, » 3ίΙ δθΓίρΙυΓ3 **. Ουοοιοάο 3υΐ6πι ηοη 
οΗΐ Γ666η8, 81 ηονίδδίπιίδ η3ΐυ8 68ΐ ΐ6η)ροπ1)υ8? 
Ουοηοάο νβΓο ηοη ωβηΐίΐυδ 8ίΙ 3(1 4υ(1χο8 (Ιί€6Μ8: 
4 Αηΐ6η (ϋ6ο νο1)ί8, 3ηΐ6(|υ3πι Α1)Γ3Ιι3πι ύ6Γ6ΐ, 6{;• 
ιυπλ *^ ? ι Κ60ΐίη6η) βηίηι Γυ£ί( ηυΐΐίδ ρο8( 1)63ΐυπι 

ΑΙ)Γ3ΐΐ3ΙΙΙ 8X611118 ΟΙΐΠδίαΐη 6Χ 8311013 νίΓ|ΐ;ίη6 |;6- 

ηίΐυηι. Οαοηιοάο (Ι6ηίςα6ίϋυ(1,ι Ιη ρΓΐηοίρΐο 6Γ3ΐ, ι 
ηΐ3η6ΐΝΐ ίηοοίυοιο»^ 6ΐ γ66(6 ςυ3(!Γ3ΐ)ίΐ , 8ί ίη βηο 
Ε£€ΐι1θΓυιΐλ η3ΐυ8 68ΐ υηΙ|;6η]Ιυ8? Υίιΐΰ 6ηίιη ν6ΐ 6χ 
118 ςη» 86ςυιιηΐιΐΓ, ςυβηΐ» 8ίΙ 3ΐ)8ηΓ(1Ίΐ3ΐί8 χΐ6Γη3ηι 
Ρϋίί 6Χ8ί8ΐϋηΙί3πι ηιυΙίΐ3Γ6, 61 ηονί88ίηιί8 ΐ6Π)ρθ- 
ΐ'ίΚ)υδ ίρδυηι η3ΐΐλω 8υ8ρί63η, ΙΠικΙ ▼6γο δυ1»ΐϋίπ8 
ΓΜΓβυδ οχρίίοαηϋαα) ηο1)ί8 νβηίΐ (^υο^Ι ϋίχίΐ 1)63ΐυ8 
6ν3ηκ6Γΐ8ΐ3 : 

Ιη ρήηάρίο βταΐ Υβτ^ηηι. 
ΡΓίη6ίρίο ηίΐιίΐ 681 αηϋςυίιΐδ, 8ί ρΗηοίρίί (ΐ6Γιηί- 
Ιιοηφπι ίη ββ Γ6ΐίη63ΐ. ΡΓίηοίρίυπι βηίιη ρηηοίρίΙ πιστεύηται θεός ; ι Ού γάρ Ισται, > φησ\ν, ι έν σβ\ 
θεός πρόσφατο; , ι ή θεία Γραφή. Πώς οδν ού πρόσ- 
φατος, εΐ έν ύστέροις έγεννήθη .καιροΤς ; Πώς δέ ουκ 
έψεύδετο λέγων προς Ιουδαίους • ι Αμήν λέγω 
ύμϊν, πριν Αβραάμ γενέσθαι, έγώ εΙμι • ι πρόδηλβν 
γάρ δήπου κα\ πάσιν φμολογούμενον , ώς πολλοΤ; 
^^ ύστερον χρόνοις μετά τόν μακάριον Αβραάμ έγεν- 
νήθη Χριστός διά τής αγία; Παρθένου. Που δέ δλω; 
τό, € Έν αρχή ήν, ι σωΟήσεται κα\ χωρήσει καλώς, 
εΓπερ έπ\ τέλει τών αιώνων γέγονεν ό Μονογενής ; 
"Ορα γάρ μοι κα\ διά των εφεξής, δσην έχει τήν 
άτοπίαν τό κολοβοΰν τοΰ ΥΙοΰ τήν άΧδιον ύπαρξιν, 
κα\ έν ύστεροι; αυτόν γενέσθαι χρόνοις ύπονοεϊν. 
Αυτό δέ δή πάλιν ήμϊν εΙς λεπτοτέραν παρακείσε- 
ται βάσανον, δπερ έφη ό μακάριος ευαγγελιστής• 
Έκ άρχχί η^ ό Αύη-ος, 
Τής αρχής ουδέν έστι τό πρεσβύτατον, εΓπερ ίχοι 
σωζόμενον έφ' έαυτί} τόν τής αρχής δρον. Άρχί^ " 183. ιγιι, 3, 4. "Ρ53ΐ. ιχχιιι, 14. «"Ρ$3ΐ. ίχχχ 10. •* Ό3η. γηί,58. Ά ' . ΙΝ ΙΟΑΙΝΝΙδ ΕΤΑΝ^ΕίΐυΗ ίΙΕ. 1 Μ 

γάρ άρχη^ ούχ &ν ιΓη κοτΐ, ή πάντως έχβήσετιι Α ηιΐ8ςυ&αι Γυ^πΙ : &υΙ βί ςυί(1(ΐ2ΐιη 2ΐΓιυ«1 2ΐηΐ6 ίριυηι ς^ ιΐναι χατά άλήθειαν αρχή, προεπινοουμένου^ τιν6ς 
έτερου χοιΐ προανίσχοντος αυτής• &λλως τε εΐ έν- 
δέχετα{ τι προΟπάρχειν της δντως αρχής , έπ' άπει- 
ρον ήμΤν ό περ\ αυτής οΐχή^εται λόγος, άε\ προανα- 
τελλούσης ετέρας , χα\ βευτέραν άποφαινούσης τήν 
έφ* ^περ &ν ή παρ* ήμων γένοιτο ζήτησις. Ούχουν 
«^ρχή μ&ν Αρχής ούχ £σται, χατά τ^ν άχριβή τε χα\ 
αληθή λογισμών , άλλ* εΙς άμήρυτον μέντοι χα\ 
'άχατάληπτον δ περ\ α6τής άπο^μήσει λόγος. Τέλος 
€λ ούχ έχουσης τής άε\ πρ6ς τό άνόπιν φυγής , χα\ 
τ6 των αΗανων &ναφοιτώσης μέτρον , ούχ Ιν χρόνφ 
γεγονο>ς ό ΥΕ6ς , άΐβίως δ^ μόίλλον υπάρχων μετΑ 
Πατρός εΟρεθήσεται. ^Ην γάρ έν αρχή. Ει β& ήν Ιν 
άρχϋ , πο?ος, είπέ^μοι, δυνήσεται νους τήν του ^[ν ίηΐ«11ΐ(|;&ΐιΐΓ οΗβιΙυητβ, 76Ρ6 ρΓίη€ίριυπι βδββ (1β- 
8ίηοΙ. ΑΙίοςυΊ, βί ΟβΗ ρο(68ΐ ιι( αΐίςηίιΐ &ηΐ6 ίΐΐυιΐ 
ςυο^ 76Τ6 ρπηΰίρίυοι ββΐ 6Χ8ί8ΐ&(, ίη ΙηΟηΙΐυιη 
ηοβίΓΑ <16 ϋΐο 2ΐ1)ίΙυΓ& 6βΙ ογ&ΙΊο, αΠο ρΗυβ 86Iηρ6^ 
βχοπβηΐβ, βΐ ρθ8( 86Γβ]ί€ίβηΐ6 11 ί1ΐΗ<] ((αο<1 ςυ»Γθ* 
ΙυΓ. Ιΐ^ςυβ ρΓίηοΊρίυπι <ιυί<]6α] ρηηείρπ ηοη βΗΐ^ 
81 ν6Γ6 61 βΧΑΟΐβ ΓλϋοοΊπαιί τοίυιουβ, ββά ιη ιβ- 
ΓιηίΙυιη βΐ ίηοοιηρΓ6Η€η8ί1)ίΐ6 ρΐΌ€€ϋβ( \ά ςιιοά ά• 
ίρ50 (1Ίθ6ΐυΓ. Ουπαςυβ βηβ ο&ΐ'βαΐ ϋΐ» Γ61γο αοΐι 
ρβΓρβίυο ΰοην6Γ8ίο, βΐ βχουΐ» ρ6ΓΰΐΐΓΓ3ΐ, ηοη βχβΐ- 
816Γ6 ίη ΐβηιροΓβ Ρί1ίυ8, ββά &1) χΙβΓηο ροΐίυ8 β88β 
ουπι ΡαΐΓβ οοηιρβΓίβΐυΓ. Εγ21 βηίπι ίο ρηηοίρίο. 
Ουο(1 81 6Γ2ΐ( ίη ρηηοίρίο, ςυ« πιβηβ, βηι&Ικ), ρυ- 
ΙβήΙ γίπι ίΙΙίυβ 7(ίΓΐ)ί , βταί, (Γ3ηδνοΐ3Γ6? Οιΐ9ΐθ(1α ΰπιραν(πταα6αι δύναμιν ; Πότε δέ δλω; τό ^^ν ώς έν Β (Ιβηίςυβ ίΐΐυϋ, βΜ/, Υβΐυΐ ίη 6η6 οοη^ίβίβΐ, ουηι τέλει στήσεται, προανατρέχον άεΐ του διώχοντος 
λογισμού , χα\ της επομένης αύτφ προαναπηδών 
έννοιας ; ΈπΙ τούτφ δή &ρα χαταπεπληγμένος ό 
προφήτης φηβ\ν Έσαΐας• ι Τήν γενεάν αύτοΰ τίς 
διηγήσεται ; δτι αΓρεται άπ6 τής γής ή ζωή αύτοΰ. ι 
ΑΓρεται γάρ δντως άπδ τής γή^ ό 7:ερ\ τής γεννήσεως 
λόγος του Μονογενούς , τουτ' ίστιν, υπέρ παίσάν έστι 
διάνοιαν των βντων έπ\ τής γής , χα\ υπέρ πάντα 
λόγον , ώς είναι λοιπδν άνεξήγητον * εΐ δέ υπέρ νουν 
έστι χα\ λόγους τους έν ήμΤν, πώς Λν εΓη γενητδς^ 
ούχ άτονούσης τής ένούσης ήμ?ν διανοίας, κα\ χρόνφ 
κα\ λόγφ περιορ(ζειν τά γενητά ; 
^Ετέρως βίς τό αυτό θεωρηνέοτ^ ι ^Εν άρχϋ ί^ν 
ό Αόγος, ι 
*Α^ν δλως τήν έν χρόνψ νοουμένην ούχ ίστι ^ 
λαβεΓν έπΙ του Μονογενούς. ΈπεΙ γάρ έστι πρδ 
χρόνου παντδς , χα\ προαιώνιον έχει τήν υπαρξιν, 
έτι τε πρ^ τούτοις τό χαταλήγειν εΙς τέλος ή θεία 
παραιτείται φύσις (Ιξει γάρ ωσαύτως άε\, χατά τό 
έν Ταλμοις μελφδούμενον, ι Συ δέ ό αυτός εΐ, χα\ 
τά έτη σου ούχ έχλείψουσιν ι)• άπό ποίας ήμϊν αρχής 
της έν χρόνψ κα\ ποσφ μετρούμενης ό ΤΙός έχβήσε- 
ται , τρέχειν εΙς τέλος ούχ άνεχόμενος , άτε δή χα\ 
χατά φύσιν υπάρχων Θεός , χα\ διά τούτο βοών * 
• Έγώ εΙμι ή ζωή ; ι Αρχή γάρ αυτή χαΟ' έαυτήν 
ούχ άν δλως ύπάρχειν νοοϊτό ποτέ, μή προς τό οίχείον 
βλέπουσα τέλος * έπείπερ ώς προς τέλος μέν αρχή, 
τέλος δ* αύ πάλιν ώς προς αρχήν ονομάζεται. "Αρ- 
χήν δέ πάλιν έν τούτοις τήν χατά χρόνον , ήτοι πο- 
σότητα, ση μαίνομεν. Ούχούν έπειδήπερ χα\ αυτών 
έστι των αΙώνων πρεσβύτερος ό Υιός, τό μέν έν 
/οόνψ γεγενήσΟαι διαφεύςεται • ήν δέ χα\ διά παντός 
ώς έν πηγή τψ Πατρ\, κατά τό παρ' αυτού λελεγμέ- 
νον € Έγώ έχ του Πατρό; έξήλΟον, χαι ήχώ.ι Πηγής 
τοιγαρούν νοουμένου τού Πατρός, ήν ό Λόγος έν αύτψ 
σοφία, κα\ δύναμις , χα\ χαραχτήρ , χα\ απαύγασμα, 
κα\ είκώ^; υπάρχων αυτού. Κα\ εΐ χρόνος ήν ούδε\ς, 
οτε Λόγου χωρ\ς , κα\ σοφίας , κα\ χαρακτήρας , καΐ 
απαυγάσματος ήν ό Πατήρ• ανάγκη συνομολογεϊν 
άΐδιον ύπάρχειν τόν ΥΙόν , δ; ταυτά έστι τψ άΧΙίο} 
Ηατρί. Πώς γάρ δλϋ>ς έστ\ χαρακτήρ, πώς βΐ εικών 
άχριβής , ε{ μή προς εκείνο μεμορφωιιένο; όραται 
«* Ιιιι. ϋΐι, 8. " ΓβαΙ. οι, 28. " 4ο»π. χιν, 0. ρΓΟδβςιιβηΙβπι οο|;ίΐ3(ίοη6ΐη 86πιρ6Γ &ηΐ6€6<)3ΐΐ , 
ηιβηίβηιςυβ ρΓ&ίουΓΓ&ΐΤ Οα^πι ο5 Γ6πι αΐΐοηίΐο» 
ρΓορΙΐ6ΐ2ΐ 1821138 ίηςυίΐ :. € ββηοΓΑΐίοηβπι 6]ιΐ8 ςοί» 
6η2ΓΓ8ΐ)ίι? Ουία ΙοΙϋΐυΓ 3 16γγ& νίΐα 6]υ8 *'. > ΤοΙ- 
ΙίΙυΓ βηίπι ρποΓβοΙο α ΙβπΓα |;6ΐΐ6Γ2Γιοηί8 υηί^βηίϋ 
ΓΗΐίο, Ηοο 68(, οηιηΐυαι ηιοΠΑΐίυηι η^βηΐβπι €χΰβ- 
όϋ, οιηηβιυςυϋ Γαΐίοηβπι βυρβΓαι, Α(!60 υ( βη^ΓΓίΗ 
η6((υ63ΐ. Ουο(1 8ί ηιβηΐβ.πι 6( ΓΑΐίοηβπι ηοβίΓΟίιι 
6Χ06(1ίΙ, ςυοπιοάο ΟΓβαΙυβ 6γ1ι» ουηι βΐ ΐοηιροΓβ βΙ 
ΓΑΐίοηβ €ίΓθυη)8£π1>6Γ6 Γ68 €Γ68ΐ2ΐ8 Ιη£6ηϋ ηθ8ΐτί 

νίΓΟβ ηοη 6Χ06<]21? 

Λ/ία οΐ^ίβτναΐίο^ ίη ίΙΙηά^ ι Ιη ρήηάριο 
€ταΙ ΥετΙίΗηι. » 

Ρηηοίρΐυπι υΐίςυβ ίΐΐυά ςαοά ίη ΙβπιροΓβ ίηΐβΐ- 
1ί|;ίΙαΓ ηυ1ΐ2ΐΐ6ηυ8 οαρβΓβ ϋ€6ΐ (Ιβ ϋιιίι^βηίΐο. Ναπι 
οικίι δίΐ &ηΐ6 οιηηβ Ι6ΐηρυ8 6ΐ 8ΧοαΙί5 ρηοΓβιη 
€;Χ8ί5ΐ6ηΐίαηι 1ΐ2ΐ1)63ΐ, 30 ρΓ£ΐ6Γοα Οηβιη !ΐΙ(Ιιΐ|;6Γ0 
η&ΐυΓ& (Ιίνίηα ηβδοίαΐ (οοιίοπι οηίπι πιθ(]ο 86 86Πΐ- 
ρ6Γ Ιΐ3ΐ>€ΐ)1ΐ, ]αχΐα ίΐΐαά Ρδαίιηίδΐχ : € Τυ &υΐ6ΐη 
ί(ΐ6ηι ίρ86 68, 6ΐ 8ηηί Ιαί ηοη ιΐββοίβηΐ ** ι), ηυο• 
η3πι α ρΓίηοίρίο ΙβπιροΓΟ 6ΐ (]υ3ηΓιΐ3ΐ6 (ΙβΟ- 
ηίΐο Ρίΐίαβ ρΓοϋ'ώίΙ , ςυί Λά βηοιη 16Π(16Γ6 ηβ- 
8θίΙ, υΐροΐο 86ευιΐ(1υηι η3ΐυΓ3ηι 6Χ8ΐ8ΐ6η8 Οου8, &β 
ρΓορΐ6Γ6α οΙαηΐ2η8 : ι Ε^ο βυηι \ί(& *^ ? ι Ρπηοί• 
ρίυιη οηίηι ίη 86 η6υ1ί4|υαηι ίηΐ6ΐ1ί|;6ΐυΓ β886, ηββ 
21(1 Γιηβηι 8υυπι Γ68ρίθ6Γ6, €υπ) ρΓίηοίρίυπι Γ65ρ6ο(α 
&(1 βηβπ), ΓυΓδύβ &υΐ6πι Οηίβ Γ68ρ60ΐυ Λά ρπηοί- 
ρίυαι ηαη€υρ6ΐυΓ. Ρπηοίρίυηι υ6Γ0 Ιιίο ΓυΓ8υ8 Ιβηΐτ 
ροπ8, 8ίν6 (]η&ηΓιΐ2ΐ6πι 8ΐ£ηί(ίε&πιυ8. Ουιιι ί|;ίΐυΓ 
ίρ8ί8 βΐί&ηι 8Χ6υΙί8 αηΙίςαίοΓ 8ί( Ρίΐίυβ, ίη ΐβηιροΓΟ 
(;6ηίΐυ8 6836 ηοη ροΐβπΐ, 86(1 6Γαΐ 86ΐηρ6Γ ίη ΡαΐΓβ 
νΰΐιιΐ ίη ίοη(6, βίευΐί &5 ίρ80 (ΙίεΙυηι 65ΐ : ι Ε^ο 6Χ 
ΡαΐΓ6 βχίνί 61 ν6ηί ". • Ουηι βΓ$;ο ΡβίβΓ Γοπδ ίη- 
ΙοΠίςαΙιΐΓ, 6Γ&1 Υ6Γΐ>υηι ίη ίρ80, 83ρΪ6ηΐί8, 6ΐ τίΓ- 
Ιυ8, οΐ 6ΐ)3Γ&οΐ6Γ, 6ΐ 8ρΐ6ηόθΓ, 6( ίηια£;ο β]υ8 6Χ- 
8Ί8ΐ6η8. 12 ^Ι 8ί Ιβπιριΐδ ηιιΠυπ) 6Γ&Κ (]υ3η(1ο 3ΐ)8- 

ςΐΙ6 νθΓΐ)0, 61 83ρί6ηΐί3, 6ΐ 6ΐΐ3Γ3ϋ1(ΤΓ6, 6ΐ δρΙβΠ- 
(1θΓ6 6Γ31 Ρ3ΐ0Γ, δίΐΐΐυΐ 6(Ι3Π1 ΓαΙΟΠ Π606δδ6 681 96- 
ΙβΓΠυΠΙ 6886 ηΐίυΐη , (ΐυί 63(!6Π1 68ΐ €υΠί) 96ΐ6Γηθ 
Ρ;ΐ(Γ6. ΟΐΙΟηίΟίίΟ €Πίη), 3Π13ΐ)0, €ΐΐ3Γ36(6Γ 68ΐ, 9αΙ 

()ΐιοιιιθ(Ιο 6X3013 ίπΐβ^ο, ηίδί 3(1 ίΙ!3ηι ρηίοΐιήΐυιΐί- 
«* ]ο3η. XVI, 28. 27 δ. 0ΥΒ1Ι.Ι.Ι ΑίϋΧΑΝΟΚίΓίΐ ΑΚΓ.ΙΙΙΕΓ. 25 

ηβιη βιρΓβδβυβ τίάθΜυΓ ου]ιιβ οΐΐαηι βδΐ ίιιυβο? Α τ^ χάλλο;, ο5 καΐ ίστιν είκιυν, •Αδικήσει βλ δλως ΝίΙιίΙ οΙ)8ΐαΙ)ίΐ ροτΓο, ({ηοιΐ Ρίϋυιη ίη Ραίι-β Ι;ιη(ΐυ&ιη 
ίη Γοηΐβ €βββ ίηΙβΙΙί^Ίιιιηβ. Νοιηβη ΓοιιΙί$ βπΊιιι Ιιίο 
βόΐυιη, \ά βχ ςυο, βί|;ηίί1α3ΐ. Ε$1 βιιΐβιη Ρίΐίυβ ίη 
Ρα(Γβ, 61 6Χ ΡίΐΓβ, ηοη βχίπηββοοβ, αυ( ίη Ιΰπι- 
ροΓβ £^6ηι1υ8, ββά ίη Ραίπδ βχβίβ^εηβ 8υΙ)$ι^ηΐίη, 
61 βχ ίρ3& 6ίΓΐΐΐ£[6ηβ, γβΐιιΐ 6Χ δΟΐβ 6ρΐ6η(1θΓ» &υκ 
Ι&ηςυαηι 2ΐΙ) ί|;η6 ίηηαΐυβ βΐ οαίοΓ. Ιη Ιιίβ βηίηι 
οχύιηρίίβ υηυητι ςιιίιΐβιη οχ αΐίο ρΐΌ([ηα(υηι νίιΙβΓΟ 
08ΐ• ν6ΓθΠ)ΐ3ΐηοη ββηιρβΓ εοΒχβίβΚβηδ, 6( ίη»6ραΓα• 
1>11ίΐ6Γ ίηδίΐυη), Κα υ( άϋληυβ αΐιβνο αΐίβηιπι ρβΓ 
8β ηβηυβ»! ββββ, βΐ νβΓληι 8α9Β η»(υΓφ ταιίοηβπι 
ΓοΓιηβΓο. Ουοηιοϋο εηίηι ϋβηιυπι 8θ1 βη(, 8ί 8ρ46π- 
(1θΓ6 8ίΐ (Ιβδίίΐαΐυβ, αυ( ηυοηιοίίο βρΙβηάοΓ, 8ΐ ηοη 
.^11 8υ1 α ςιιο ίΙ1ιΐ8ΐΓ6ΐυΓ ? Οαοπιοϋο τ6γο ί^πίβ, ει 
€3ΐΙβΓ3€ί6η(1ί νίΠϋΐβ 08Γ6&17 ϋηάβ δΐϋΐβπι οαΙοΓ, ηί8ί 
6χ ί^ηβ, αυΐ αϊ) &Η& ςυαιίαιη Γθ ςυ» α 8υ1)8ΐ3ηΐία1ί 
ςυΜίΐαΐβ ί^ηίβ Καυά ρΓοοαΙ &58ίΐ¥ ΟιιβηιαιΙπκΗΐυπι 
ϊ^ϋϋτ Ιη Ηίβ, ςυο<1 8ίπιυ1 6Χ$ί3ΐ&η( 6& ((υχ βυΒί βχ 
ίρ8ί8, βΟΓΜίη €06Χ8ΐ$(βηΙία ποη ΙοΙϋΐυΓ, 8β<1 ηυοά 
ββπιρβΓ ΰοηουΓΓαηΙ ουηι ρΓοϋυείρηϋυβ 8υί8, ραίαπι 
Δι β85β ρΓΟίΙυοία βΐ υηαπι εαηι ίρβίβ Ιι»1)6Γβ ηαΐα- 
πιπι : ίο (ΐυοηϋβ ίη ΡίΙίο; ΠοβΙ βηίιη ίη ΡαΐΓβ βΐ 
βχ ΡαΐΓβ ίιαοΙΓι^αΙυΓ 3€ (ΙίοαίυΓ, ηοη αΐίβηυβ ηο- 
Ιιίβ 3υΙ εχΐβΓπυβ, &αΙ Ιαηηυαπι 3ΐ) 1ρ$ο δβοιιηϋπβ 
ρΐΌάίΜι, 86(1 βχβίδίβηβ ίη ίρβο, βΐ 86η)ρ6Γ €06χ$ί- 
8ΐβη8, 6( οχ ίρ80 οίΤϋΙςβπΒ δβοαηϋυπι ίηβΠαϋϋβπι 
ϋίνίηχ ([{"ποΓαΐίοηίδ ηιοιίιιιη. Ουο(1 αιιίοπι οΐίαηι α 
υηηοΐίδ Οβϋδ βΐ ΡαΐΟΓ Ι3η(]υ3ΐη ρΓΐηοίρίαηι 8θΙυηι ουδέν, τδ ώς έν πηγι^ τψ Πατρ\ τ6ν ΓΙδν ύπαρχε ι ν 
έννοείν • μ(5•/ον γάρ τ6, έξ ου, τό τής ΐϊηγη,, Ιν τούτοις 
βνομα σημαίνει. "Εττι δέ ό Υίδς έν Πατρι χα\ έχ 
Πατρίς , ούκ ίξωΟεν ή έν χρ^νφ γεγονώς , άλλ' έν 
τ|) του Πατρίς υπάρχων ού σί^ , χαΐ έξ αυτής άνα- 
λάμψας , ώσπερ έξ ηλίου τυχ^ν τ6 απαύγασμα αύ- 
του, ή χαθάπερ έχ ττυρ^ς ή έμφυτος αύτοΰ θερμότης. 
Έν γάρ τοϊς τοιούτοις παραδείγμασιν, £ν μέν έξ έν6ς 
γεννώμενον ίνεστιν ίδείν , άε\ δ* ουν δμως συνυπάρ- 
χον, χα\ άχωρίστως προσδν , ώς δίχα του έτερου μη 
είναι δύνασθαι χαΟ* έαυτ^ τ6 Ιτερον, χα\ διασώζειν 
αληθή τ^ν τής οίχείας φύσεως λ4γον. Πώς γάρ δλως 
ήλιος ούχ Ιχων απαύγασμα ; ή πώς απαύγασμα μί) 
δντος ηλίου του άπαυγάζοντος αύτ4; Πώς δέ χα\ 
πΰρ, εΐ τ6 θερμαίνειν ούχ Ιχει; πόθεν δέ τδ Οερμδν, 
εΐ μή έχ πυρ6ς , ή παρά τν/ος έτερου τυχδν, τής τοΰ 
πυρδς ουσιώδους ποιότητος ού μαχράν που κειμένου ; 
*Όσπερ ουν έν τούτοις, τδ ένυπάρχειν τλ έξ- αυτών, 
ούχ αναιρεί τήν συνύπαρξιν , άεΐ δέ συντρέχοντα 
τοϊς γεννώσι δειχνύει τά γεννώμενα , κα\ μίαν ώς 
πρδς αυτά τήν φύσιν χληρωσάμενα • ούτω κα\ έφ' 
ΥΙου. Κ21ν γάρ έν ΠατρΙ χα\ έχ Πατρδς νοήται χα\ 
λέγηται,ούχ ίχφυλος ήμιν χα\ ξένο;, ή ώς μετ' 
αύτδν δεύτερος είσβήσεται , άλλ" ών έν αύτφ , χα\ 
συνυπάρχων άεΐ, χα\ έξ αύτοΰ πεφηνώς , χατά τδν 
&^Ι&ητον τής θείας γεννήσεως τρότυον. "Ότι δέ χα\ ώς 
αρχή του ΥΙοΰ χατά μδνον τδ, έξ οδ, λέγεται καΐ 
παρά τοις άγίοις ό βεδς χα\ Πατήρ, άκο\» του Ψαλμ^ βχ ςαο Ρϋϋ (ϋοαίΟΓ, αυ^ΐί Ρ$3ΐπ)!&ΐ3πι 86θυη(Ιυιη β φδοΰ τήν δευτέραν του Σωτήρος ημών έπιφάνειαν 

διά τβΰ αγίου Πνεύματος προκηρύττβντος , κα\ πρδς 
αύτδν λέγοντος τδν Τίδν • ι Μετά σου ή αρχή έν. 
ήμερα τής δυνάμεως σου , έν τ^ λαμπρδτητι τών 
αγίων σου. ι Έμέρα γάρ δυνάμεως τ•0 ΓΙοΰ, καθ' 
ήν δλην κρινεί τήν οίκου μένην, χα\ άποδίδωσιν έκά- 
στψ κατά τά 2ργα' αύτοΰ• ήξει δέ πάντως κα\ τδτι 
αύτδς τ ε ών έν Πατρ\, κα\ Εχων έν έαυτώ τδν Πα- 
τέρα, τήν όίναρχον τής οικείας φύσεως οΙονεί πω; 
αρχήν, κατά μόνον τδ, έξ οΐ , διά τδ ύπάρχειν έ.-. 
Πατρός. 

Έν άρχΐ] 7)ν ό Αόγος. 
ΕΙς πολλάς ήμϊν και διαφόρους εννοίας ό περ\ τής 
ένθάδε σημαινομένης αρχής καταποικίλλεται λόγος, 
πανταχόθεν Οηρ3σΟαι σπουδάζων τά είς ώφέλειαν ηο8ΐπ 5θΓναΙοπ8 λΐίγοηΐιιηι ρΓίΰπιιπΙίαηίοιη, βΐ 3ΐΙ 
ίμδΐιιη ΡΐΠυιη (Ιίοβηΐβπι : ι Τοοιιηι ρΓίηοίρίυπι ίη 
(Ιίβ νίπιιΐίδ Ιυχ , ίη βρΙβηϋοΓβ 53ΐιεΙθΓυπι Ιυο• 
ΠΙΠΙ **. 1 Οίϋ8 βηίηι νίπυΐίβ Ρϋϋ 63 68(, (|υ3 υηΐ- 
νβΓ&ιιιη ΟΓϋβιη ίιΐ(Ιί63ΐυΓυ8 081, 6( υηίουίςιιβ ηιβΓ- 
€6(1βηι »β€υη(1υπι ορβΓα δυ3 Γ6(](ΙίΐιΐΓυδ. ΥβηίβΙ 
Αΐιίβηι οηιηίηο 6ΐί3ηι ίρββ οχδίδίβηδ ίη ΡηΐΓβ, ο( 
1)3ΐ)6ΐΐδ ίη βΰίρδο Ρ3ΐΓβαΐι βυχ η3ΐιΐΓ26 (ΐιιο(ΐ3ΐη• 
ηιοιίο ρπηείρϋ βχρβΓδ ρρΐηοίμιυπι, δοίΐίεβΐ βχ ςυο 

4ΐυη(3Χ3ΐ, ρΓ0ρΐ6Γ63 ςυοά 681 βχ Ρ3ΐΓ6. 

13 1« ^• /» ρηη^ίο €ταΙ νβτΙ>Ηηι. 
Ρπηοίρϋ ϋβ (]υο Ιιίβ ςυχηπιυδ, πιηΐΐίβ 3β ν3Γί£ 
•ί)ζηίίΙβ3(Ίϋη6δ 86 ηοΙ)ίδ οίΤβΓίιηΙ υηιΐ'κιαβ ςιΐ36 τηίΓΐ3 
•ίηΐ ίηνβδΓιβ3ηΐίΙ)(ίδ, β( €3η(ΐπι' ίηδΐ3Γ ν6Γ3η) ϋίνί- ηΟΓαπι (1ο|;πιαΐυπι οοπιρΓβΙιβηδίοηοπι, βΐ 3θουΓ3Γ3πι Ο συντείνοντα, κα\ χατάληψιν αληθή τών θείων δογμά- πιχδΙβΓίοΓαπι Γ3ΐίοη6πι ίη(ΐ3^3ηιίΙ)υ8 : ι δοηι(3η]ίη1 1 
ΟοΊιη ι 83ηεΐ38 δθΓίρΙυΓ38, ι 3ΐίου1)Ί 53ΐν3ΐοΓ 3ίΙ, 
ι ςΗί3 νθ8 ρυ(3ΐί8 ίη ίρδίδ νίΐ3ΐΒ χΙβΓηβπι 1ΐ3ΐ)6Γ0 : 
β( ϋΐφ 8υηΙ ςυ» ΙβδΙίπιοηίυπι ρβΓΐιίΙ)βηΙ ϋβ πιβ *". ι 
ΥίϋβΙϋΓ ί(3ςιΐ6 1)β3ΐυ8 βν3ηξ6ΐίδΐ3 ρπηοίρίί ηοιηίηβ 
Ιιίο ροΐβ8(3ΐ6ΐη 8υρΓ3 οπιηί3 ρο8ίΐ3ηι δί^ηΙΩοβΓβ» 
ΡαίΓοηι ηίπιίΓαπι, υ( οΐ 6υρΓ3 οπιηί3 εο11θ€3ΐ3 
η3ΐυΓ3 (1ίνίη3 3ρρ3Γ63( , (^υχ ςυοϋοαηςυβ ϋΓ63ΐυη) 
βδΐ 8ΐ4> ρ6ΐϋ1)υ8 Ιΐ3ΐ)6ΐ, βΐ Γ6ΐ)ΐΐ8 3 δβ ίη ΓβΓυηι 
η3ΐυΓαηι βϋ'ιΐίδ ρΓορβπιοιΙυηι ίηβίϋΰΐ. Ιη Ιιοο ί^ίΙυΓ 
ρηπάμίο ι^υοιΐ β$ΐ ίη οπιηβδ ο.Ι 8υρΓ3 οηιηοδ, ογ.ίΙ 
νβΓϋαπι, ηοη εαηι οηιηίϋυδ δυΐ) ρ6ϋίΙ)αδ ο]ιΐ3, δΟίΙ των, χα\ τήν έν τοΤς μυστηρίοις άκρίβειαν κυνδς 
δίκην Ιχνηλατών • ι ΈρευνοΙτε^ γάρ που τάς αγίας 
Γραφάς, φησ\ν δ Σωτήρ• δτι έν αύται; ύμείς 
δοκεΤτε ζο^ν αΐώνιον ίχειν , κα\ αύταί είσιν αΐ μαρ• 
τυροΰσαι περ\ έμοΰ. » *Εοικε τοίνυν δ μακάριος 
ευαγγελιστής αρχήν ένθάδε, τήν κατά πάντων έξου- 
σίαν, τοΰτ' Ιστι, τδν Πατέρα σημαίνειν ίνα δή κα\ 
επάνω πάντων ή θεία φαίνηται φύτις, π5ν δπερ έστ\ 
γενητδν ύπδ πόδας !χουσα, μονονουχ\ κα\ έίτοχουμέ νη 
τοΤς δι' αυτής εΙς τδ είναι χεκλημένοις. Έν ταύττι 
τοιγαροΰντή αρχή, τή κατά πάντων κα\ έπ\ πάντας, 
ήν δ Λόγος, ου μετά πάντων ύπδ πόδας αυτής, άλλ* •» Ρ83ΐ. €ΙΧ, α. " ίθ3η. V, 50. 2$ ΙΝ ^0ΑΝΝ1δ £νΑΝ6£Ι.ΐυΜ ίΙΒ. Ι. 50 

ίξω πάντων έν άύτή φυσίχώς, ώ^ χβρτΑς συναίδιος, Α βχίΓα οιηηία ίη ίρδο ηηΙϋΓαΙίΙβΓ, οβα ΓΓϋθΙυ3 οο«- 

Υ6Γηυ8 , Ιοευιη , υΐ ίΐ& (ΙΊοαπ), Ιιαϋβηβ οη)ηίΙ)υ8 τίτϊον ώσπερ 2χων των απάντων &|^χαι^τερον τί)ν τοΟ 
γεννήσαντος φύσιν. Δι6 βή χα\ ελεύθερος ελευθέρου 
Πατρίς πεφυχω^, τί^ν χατά πάντων αρχήν συν αύτψ 
χεχτή^ται.' Τ{ς ο3ν Αρα χα\ νυν ό της έν τούτφ 
κ«τασχβυης γενήσεται λόγος, άχ4λουθον συνιδειν. Τι- 
ψοχινδύνως τ^νίς, χαθάπερ ίφημεν έν τοΤς ανωτέρω, 
τ^ν του θεού Α6γον τότι δή πρώτον εΙς τ6 είναι χε• 
χλήσΟαι διισχυρίζοντο, δτε τ6ν έκ της Αγίας Παρθέ- 
νου να6ν λαβών, Ανθρωπος γέγονε δι' ήμΑς Τ.ί ου ν 
Αν εΓη λοιπ^, είπερ ή γενητδς χα\ πεποιημένος, 
χα\ τοΙς βλλοις Απασκν όμοφυής, ο!ς έξ ούχ βντων ή 
γένεσις, χα\ τ^ της δουλείας 6νομά τε χα\ πρΑγμα 
ζιχαίω; επαληθεύεται ; ΊΙ γάρ των πε ποιημένων τήν 
ύπΐ τψ πάντων χρατοΰντι θεφ δούλε (αν άχινδύνως 3ηΓκ|υίθΓ6ΐη, ΡαΐΓί$ ηίπιίΓυιη ιι&ΙαΓαη). Μοιγοο 
6113111 ΙίΙ)6Γ ΠΙ)ΟΓΟ ΡαΐΓβ ^βηίΐυβ , ιιηίνβΓδί ίιηρβ• 
πυιη υη& ουιη ίρ$ο 1ι&1)6(. Ουχηβιη 6Γ£0 5ί( ϋβία- 
€6ρ8 ΙιΟΓυιη νβΓίΜΓυιη 5ΐΓυοΙυΓ3, ορβΓ» ρΓβΙίυιη 
6$1 &ηίιη3ϋν6Γΐ6Γ6. Νοηηυΐϋ αυάαοΙβΓ, υ( απίβα 
(Ιίχίηιυ8, 06ί ν6Γΐ)υιη Ιυιη ρπιηυηι ίη ΓΟΓυιη ηαΐα- 
Γ3ηι βάίΐυιη 2556Γ6ΐ)3η(, €υπι 38$υηιρΐο δ3η€ΐ96 
ΥίΓ^ίηίδ ΙβηιρΙο ρπορίβΓ ηο8 Γ3αα8 681 Ιιοιηο. Ουίιΐ 
6Γ£0 όβιηυπι 6πΙ, βί 3υΙ εΓ63ΐυ3 3υΙ.ΓαεΙυ3• ί( 
6]υ8(ΐ6ΐη ουπι βΐίίβ οπιηί1)υ8 η3(υΓ2β, άβ ηιιίίχιβ οι 
6 ηίΐιίΐο εΓ63ΐίο, 61 66ΓνίΙυΙίδ ηοηιοη εΐ τ^^δ ίρ$3 
]αΓ6 (ΙίευηΐυΓΤ ΰυϊά βηίιη €Γ63ΐιιιη ειιηείΊροΙοηΙΙ 
Οοο 86ΓνίΓ6 ίπιρυηβ <ΐ6ΐΓ60ΐ3ΐ)ί1? Ουί<1 3υ(ϋηι ευη- παραιτήσεται ; τ( δ& ούχ ύποχύψει τ?) χατά πάντων ^ εΐίροΐεηΐί ρπίπεΊρίο, ροΐ6δΐ3ΐί, 6( ϋοηιίηβΐίοηί ηοη άρχ^ τε χα\ έξουσ(^, χα\ χυριότητι, ήν χα\ αυτός 
που σημαίνει λέγων ό Σολομών ' ι Μετά γάρ δικαιο- 
σύνης ετοιμάζεται θρόνος αρχής ; > "Ετοιμος γάρ 
κα\ πολύ λίαν ευπρεπής εΙς δικαιοσύνηνό της αρχής 
θρόνος, τής έπι πάντας δηλαδή. Κα\ τις έ θρόνος περί 
ο5 νΰν^ό λόγος, Ακουε λέγοΛος του θεού δι' έν6ς των 
αγίων € Ό ουρανός μοι θρόνος, ι Ούκοΰν Ετοιμος 
είς δικαιοσύνην ό ούρανδς, τοϋτ' 6στι, τά έν τοΤς ού- 
ρανοΤς Αγιαί πνεύματα. Επειδή τοίνυν ήν ανάγκη• 
συνομολογεΤν, μετά των Αλλοιν τϊοιημάτωνύποκεισθαι 
τψθεφκι\ Πατρ\ τ6ν ΥΙδν,* ώς οίκετιχήν Ιχοντα 
τάςιν, καΥ ύπ6 τήν της αρχής έξουσίαν ομοίως 
πίπτοντα τοις Αλλοις, εΓπερ έστ\ κατ' εκείνους όψι- 8υ1)]306ΐ)ί( , (|υ3πι ίρδβ 3Γιευ1)ί ςυοηυβ 8ί|;ηΙΩε3ΐ 
δλίοιηοη ϋΐεεηδ : ι €ιιτη ]ιΐ8ΐίΓΐ3 εηίπι ρΓχρ3Γ3ΐυΓ 
8θΓιυΐ|| ροΐ6δΐ2(ί8 '^ » Ρ3Γ3ΐα8 εηίιη εβί ρΓ3Βεΐ3Γβ 
3(1 ]υδ1ίΐί3ηι ίΐΐβ ΐΙίΓοηυβ 6]υ8 ηίιηίΓυιη ςα»^ 8υρτ& 
οιηηεδ 6δΐ ροΐε8ΐ3ΐί8. £( ςυίβ ίΐΐβ ΐΙίΓοηυδ δίΐ, (Ιο 
ηηο Ηίο ΙοςαίιηύΓ, 3αϋί Οευοι ρεΓβηυιη 83ηεΐθΓυιιι 
(ΙίεεηΙεηι : ι €<£ΐυιη ιηιΐή ΐΙίΓοηυβ.'» Ιΐ3ςα6 ρα- 
ί3(υιη εδί 3(1 ]ιΐ8ΐίιί3ΐη εοβίυπι, Ιιοο εδί, ηυ! εοβίοι 
ιηεοΐυηΐ δ3ηεΐί δρΊπΙιΐδ. 0υοηί3ΐη 6Γ|;ο ηεεεβδΟ 
6Γ31 εοηίΐΐεπ υηα ευιη 3ΐϋ8 εΓ63ΐυπ8} 8υ1)]ίεί Οεο 
30 Ρ3ΐπ Ρίΐίυπι , Ι3ηςιΐ3ΐη δεΓνίΠ εοικίίΐΐοηβ ρΓ3β• 
ϋίΐιιηι , 6( ρπηείρϋ ροΐ68ΐ3ΐί 14 ρ6πη<1ο 30 3ΐί2 
8υ1)(1Ίΐυπι« δί, υΐ ίΠί νοίυηΐ, δΟΓΟ |;εηί1υ3, ε( εοηιιη γενής, καΐτών έν χρόνφπεποιημένωνεΤς* άναγκαίως Γ| ^υΐ ίη ΙβπιροΓβ Γ3θΙί δυηΐ υηυδ 68ΐ : η6ε6δδ3ηο 

ό μακάριος ευαγγελιστής δριμύτερον τοϊς έτεροδι- 

δισκαλουσιν έπιττηδΑ• χα\ δουλείας μέν άπάσης έξ- 

έΧκεΓ τ^ν Πόν • έκ δέ τής ελευθέρας κα\ πάντων 

άρχούσης ουσίας έκπεφηνότα δεικνύει, κα\ έν αύτί| 

φυιικώς ύπάρχέιν Ισχυρίζεται, λέγων Έ^ άρχ^ «{κ 

ό λόγος. 

Έπιπλέκει δΐ τψ τής αρχής ονόματι χρησίμως 
τ6 ^ν, Γνα μή μόνον εύκλεής, άλλα νοήται και προ- 
αιώνιος • τέθειται γάρ έν τούτοις τ6 ^κ, εΙς βαθεϊάν 
τίνα, κα\ άκατάληπτον, κα\ τήν ίξω χρόνων Α^^ητον 
γέννησιν άνατεϊνον του θεωρούντος τήν Ιννοιαν. Τ6 
γλρ ^, άδιορίστως έκφωνηθέν, εΙς ποΤον ήμ7ν κατα- 
λήξει τόπον, άε\ προέλαυνε ιν του διώκοντος νου 
ττίφυκ^ς, κα\ ήν οΓηταί τις Ιχειν α4τοΰ τήν κατάπαυ- 
σαν, ταύτηντου έπέκεινα δρόμου ποιούμενον αρχήν ; Ο "^^"'*^ ^"* ^«"'Ρ*.*" 3ηΐ6νβΓΐ3ΐ, βΐ ςααπι ίΐϋυδ Πϋίε 1)63ΐυ3 6ν3η£6ΐί8ΐ3 3εΓία8 1η8υ1ΐ3( Ιι^ΓβΙίοίδ, ε( 3ΐ) 
οηιηί (|υί(ΐ6ηι δΟΓνίΐυΐβ ί'ίΐίυηι νίη(1ίε3ΐ, εΐ 3ΐ) οπι- 
ηίροΐεπίε δαΙ)8ΐ3ηΓΐ3 π)3η3Γβ 08ΐ6η(1ί(, ίη 63ςυβ 
η3ΐυΓ3ΐ1(6Γ ίρδυπι εχδίδΙε'Γβ 383εΓί(, ιΐίεεηδ : Ιη 
ρήηάρίο ΒταΙ ΥβτΙίνηι. 

Ρφπρίί 3ΐι(6πι νοο3ΐ)υΙο ί11υ(), βταί, 8υ1)]υη^ι(9 
υΐ ηοη δοΐυπι ^ΙοΓίοδυδ, νοΓυπι 6ΐί3πι 3ηΐ6 82Βευΐ3 
§εηίΐυ3 ίηΙε11ί|;3ΐαΓ. 11Ιυ(Ι εηίιη , €τα( , Ιιίε ροδίΐυηι 
εδί, ςυο εοηΐεπιρίβηΐίδ 3ηίπιυ8 ίη ρΓοΓυη()3ηι 
(|ΐΐ3Π}(]3ηι 6( ίηεοηίΐρΓ6Η6η8ί1>ίΐ6Π), ε( ίηείΓ3ΐ)ίΙεηι 
ί|υχ €υηε(3 8υρεΓ3ΐ ΐεηιροΓΑ |;εηεΓ3ΐίοηεπι ίηΐεη- 
(]3ΐυΓ. € Εγ31 » βηίηι, ίη()εΟηί(6 ρΓθΐ3ΐυηι, ςιιοη3ηι 
ίη Ιοεο ηο8 βίδίεΐ, ειιηι ρΓΟδεςυ^ηΙεηι ηιεηΐβπι < Ήν οδν ό Αόγος έν αρχή, ι τοΰτ' έστιν, ώς έν 
^ΡΧί '^ ^'^'^ πάντα, χαΐ έξ αυτής υπάρχων φυσικώς 
Ά δεσποτικών έχων αξίωμα. ΚΙ δέ τούτο αληθές, πώς 
Ιτι γενητδς, ή πεποιημένος; "Οπου δ^ δλως τ6 ήν, 
χβτά τίνα τρόπον τ6 ούκ ήν είσβήσεται; ή ποΤον 
Σξει λοιπδν τδν >^ατά του ΤΙοΰ τόπον; ΚΕΦΑΑ. Β'. 

^Οη χαΐ Θεός καΐ ομοούσιος τφ Πατρϊ ^πάργϋ^ 
ό Πύ^, έγ Ιδίφ έστΙν ύΛοστάσει, ομοίως δέ 'καΐ 
ό Πατήρ. 

Καϊ ό Αόγος ήγ πρδς τόγ θεόν» 

'Εοιλον ήδη κα\ τής αληθείας άποτφαλλομένην 

»* Ργου. χνί, 12. ί&ϊϊϊ 68δ6 ραΐ3ν6Πδ , 1ΐ3ηο* υΙίεΓίΟΓίδ ευτδυδ Γαεί3ΐ 
ίιιίΐίυηλ? ι Εγ31 ι ίξ^ίΐυΓ ι ΥεΓ^υπι ίη ρηηείρίο, ι 
Ιιοε 6δΐ, ίη ροΐεδΐ3ΐ6 ςιι» εδΙ 8υρΓ3 οηιηί3, εΐ οχ 
Ιρδ3 εχδίδίεηδ η3(ϋΓ3ΓιΙεΓ, ϋοιηίηίηιιβ η)3ί(^5ΐ3ΐο 
ρΓ3Β(]ί(υπι. Οαθ(1 βι ί(3 681 , ςυοπιθ(]ο εΓ63ΐυ8 (Ιο- 
ηιυπ) 3η( Γ3ε1υ8 6η(? υΐ)ί όεηίςαβ ί11α(1 ΰταί 3ΐί- 
ηυο πίοάο ηοη €ταί, ίηίΙ)ίΐ, 3υ( (ΐυεπι ηηϋεηι Ιοειηιι 
1ιαΙ)6ΐίΙ ίη ΓιΓιο? 

ΟΑΡ. II. 

βΜΟίί £ΐ ϋβηί, α €οη$ν1^8ΐαηΙίαΙί$ ΡαΙή αηη «ίΐ 
/'Ί/ίΐΐί, ίη ρτορήα αΙ Ιιιΐροεία$ί, $ίηιΗίΐ€τ ααΐαη «Ι 
Ραΐ€Γ. 

Ι, 1. Ε< Υεήνηι €ταΙ αρηά Ώΰηηι. 
€αηι ίηαηεηι οΐ νβΓίΙαΙίβ βχρεΠβιιι ϋΐοηιιη α«* 51 8. €ΥΑΙΙ.υ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΝΙ 4Ε10Η1ΕΡ. ^ 

ΙβίΑ 86ηΙίυηΙ ίη6Γυ(]ίΐ3ΐη ηιβηΐβιη 8αΐί3 βυρβΓςαβ Λ άπό^ιίξας Ιχανώς τ^ άμαθη τών έχε^να δοξαζόντων 
]αιη οδίβηϋβπΐ, 6ΐ Ιιίβ νοΰίϋυδ, ι 1η ρπηείρίο ογαΙ • Υ€Γΐ)υιη, ι οιηοοιη 2ΐ(1ίΐιιαο ρΓχε]υ3θπΐ Πβ ςυ'ι 6 
ηΙΙιΠο Ρίΐίυπι 6586 (ϋοαηΐ, οιηηβιηηυβ βοπαιη ναπΊ- 
Ι&ΐ6ΐη ρ^υείβ ονϋΓΐβπΙ, αΐίαπι νΐοίη&ηι Λ^ &(Ιιηο(Ιυιη 
ρ«ΓνϋΓΚ3ΐη Ιι.χΓϋδίιη 3£[($Γ6()ίΙυΓ : βΐ ςυ6Πΐ8(1ιηο<1υηι 
Ιιοηυβ 2ίθ ΙλΙιοπο^υβ Ι)0Γΐυΐ3ηυ8 Γΐ|;οη6 οΐ Ια1)θπΙ)υ5 
0ΐ)ΐ6€ΐ3(υΓ, 1ιιπι1}0$ςιΐ6 ρΓ^εείηοΙιιβ , οΐ ςυο ρ:\Γ «$( 
&£Γ6&Ιί Η;ιΙ)ίΐυ ίηιΐιιΐυδ, οιηηβπι δΐιαω ειίΓαιη ίη 
ριΐΓβαικΙυ ΙιογΙο, α βΓ&<1Ίΰαη(1ί$ βρίηίδ ροηίΐ, αΐίαπι- 
ςυβ ρο$1 αΐίαιη βΓυβΓβ ηοη €63$αΙ, 6ΐ αΓοιιηιβυηιΙο 
Γ2&ΙΠ ίίβηΐβ ν£Γδ&Γ6 $ί ςα'κΐ ββΐ ηοχίυιη : $Ίο βΐίαηι 
Ιιβαΐυ» ^υ!ιηI168, νΙνβπΒ, 6ΐ βίΚοαχ, α 15 3€αΓΐδ8ί- 
«αυπι Πΰί ν6Γΐ)υπ) ίη ιηοηΐβ $;6Γ6ηδ, €( αευ1ί88ίηΐ6 
ΑΙςηβ 53£ηεΊ8&ίιη6 ηιαίί^ηίΐαΐίδ ΙιΧΓβΙίοοΓυπι &Γ6Γΐ)ϋ 
ββΓπήηα οίΓουπ)δρΊείβη8, αά βα οαΓδίπι ηυοϋ^πι- 
ηιθ(1ο ΓβΓίυΓ, 3ο βίαΐίηι οπιηΊ βχ ραιίβ δυεείάίΐ, 
ΐ60ΐ0ΓίΙ)ΐΐ8(]υβ 8υίδ Ιυεηόχ ΓβεΙ» βάεί πιο<1υιη 8υρ- 
ρ6(ϋΐ3(. Υίϋβ βηίιη τυΓδαβ ϋοπιίηίδ δ&πείο 8|>ίπΐα 
αϋΐ^ΐί ρΓυϋοηΐίαπ). Οοευίΐ αηΐεα ΥοΓ^υπι βδδβ ίη 
ρπηείρίο, Ιιοε βδΐ ίη Οεο βΐ ΡαΐΡβ, υΐ ϋίχίπιυδ. 
Οηιη αηΐεηι ηιβηΐε ρεΓδρίεαοίδδίπιυδ οδδεί, ηοε 
ί|;ηοΓαΓ6ΐ, υΐ εΓβϋίϋίΙε οδΐ, 8υΙ)0πΐυΓ0δ &Ιί([υοδ ςυί 
ρΓ9Β ηιπίΐα ίςηοΓαηΐΙα (]Ιε6Γειι( υηυίπ εΐ 6ηιη(!βπι 
£886 ΡαίΓεπι 3ε Ρϋίυηι, ε'ΐ ηοη)ίηίΙ)υ8 (1υηΐ3Χ3ΐ 
ίαηείαηι ΤπηίΙαίειη όίδΐίη^υεΓβηΐ, ηβε ίη ρΓορπίδ 
ηγροδΐ3δί1)Η8 εδδ6 εοηεεάβΓβηΙ , υ( ΡβίβΓ (ΐυίάβηι 
Γ6νθΓ3 ίηΙΰ1Ιί{;&ΙυΓ ΡαΙβΓ, ηοη Ρϋίυδ : Ρϋίυδ ίΐεηη 
€886 ρΓορΓίο Ρίΐίυ^, 3ε ηοηΡα(6Γ, υΐ εχ τβί νεπίαίε διάνοιαν, κα\ διά του βίπείν, ι Έν άρχ^ ήν ό Λό- 
γος, ι πδσαν άτιοκλείσας παρείσδυσιν τοΧς ίξ ουκ 
δντων είναι λέγουσι τ6ν ΥΙδν, κα\ πδσαν αυτών ττν 
έν τούτοις ε Ιχαιολογίανάποτόμως περιελών, έφ' έτέ- 
ρβν ίρχεται γε{τονά τε κα\ δυστροπωτάτην αΤρεσιΐί• 
χα\ ώσπερ 4ν εΓ τις Λριστός τε όμοΰ κα\ τληπαθής 
φυτού ργδς, τοίς μέν ίπ\ τ?| διχέλλη ^α\ μάλα δί| πδ- 
νοις έφήδοιτο, περιεζωσμένος δέ τήν όσφύν, κα\ ώς ίνι 
μάλιστα τοϊς αύτψ πρέπουιιν άγροικιζόμενος σχή- 
μασι, πάσαν ποιοιτο σπουδή ν, της έξ ακανθών αηδίας 
έλευθέραν άποδείξαι του παραδείσου τήν δψιν, άλλην 
δέ έπ' άλλη ν καταστρέφων ου παύεται, κα\ κύκλω 
περινοστών άε\ τδ λυπούν άνοχλίζει ξύλον, τδν σκλτ,- 
ρδν οδόντα της δικέλλης ύποτιθείς* ούτω κα\ ό μα- 
^^ κάριος Ιωάννη ς, τδν ζώντα, κα\ ενεργή, κα\ τομώτα- 
τον του θεού λόγον έν διανοί^ φορών, όξυωπέστατά 
τε κα\ νουνεχέστατα τής των έτεροδοξούντων κακίας 
τά πικρά περιαθρών βλαστήματα, μονονουχ\ πρ^.ς 
αυτά δρομαϊος έρχεται, κα\ άποτέμνει γοργώς παντα- 
χόθεν, τοΤς έντευξομένοις τοϊς άυτοΰ συγγράμμασι 
τδένόρΟή τη πίστει φ\ίλάττεσθαι προξένων, θ^α 
γάρ δή πάλιν του πνευματοφόρου τήν νήψιν Έδ{δαξ2'^ 
έν τοϊς προλαβοΰσιν, ώς ήν ό Λόγος έν αρχή, τοΰτ' 
δστιν, έν τφ θεφ κα\ ΙΙατρ\, καθάπερ εΕρήκαμεν. 
Επειδή δ^ τδ της διανοίας δμμα πεφωτισμένον Ιχο>ν, 
ούκ ήγνόει,κατλ τδ είκδς,ώς άναστήσονταί τίνες, έκ 
πολλής άμαθίας Ιν* και τδν αύτδν εΐναι λέγονυ^ς 
Πατέρα κα\ Υίδν, κα\ μόνον όνόμασι τήν άγίχν η6€68δ3Γίο ΓαΙβηϋυιη ηοΙ)ί8 βδΐ, βΐίαηι 3(Ιν6Γ8»8 « Τριάδα διαστέλλοντες, έν δέ ύποστάσεσιν Εδικαίς υύ 
Ιΐ8ηε ΙιΧΓεδίπι ςυαβί ]απι Ιαηι εχείΐΑίαπι. 2ΐυΙ οΠιη συγχωροΰ'ντεςύπάρχειν, Γν'δΠατήρμένδντως νοήται 
ίυΐυπαιη λπώλΙογ, δκΐβοςυβ 3ΐ1 ίΐίαπι βνβΗβηϋαιτ), Πατήρ, και ούχ ΥΙός • Υίδς δ' αύ πάλιν ύπάρ/ειν 
Ιιίβ νβΓϋίδ, ι Ιη ρΓίηείρίο βΓβΙ νεΓΐ)ϋΐη, ι δίαΐίπι Ιδίως ό ΥΙδς, κα\ ού Πατήρ, ώσπερ ούν κα\ ό τής 
ίΐ<Ι]ϋη8ίΙ, € Εΐ'ν6Γΐ)υπι βΓ3ΐ αρυά Οβυπι, > ηΐίςυβ αληθείας Ιχει λόγος• άναγκαίωςκα\ πρδς ταύτην, ώς 
ίΐΐυά, €Γαΐ, ηεε; δδβΓίο ίηΓβΓβηδ, ρρορίβΓ ββηβΓαΙίο- έπισπαρεΤσαν \αΙ. έπ\ παροΰσάν] ήδη κατ' έκεΤν<ι 
ηβηι ίρδίπδ, ςυίΕ βδΐ^ηΐε δχειιία. Εχ οο νβΓΟ ςυοιΙ καιρού, κα\ κεκινημένην, ή κα\ δσεσθαί ποτέ μέλ• 
ϋίείΐ : € Ει ΥβΓϋυιη επαΐ 3ριιϋ Πβυιη, ι αηυπι ςαί ύ- λουσαν τήν αΓρεσιν εξοπλίζεται, κα\ δή πρδς άναίρε- 
ϋβηιίϋςϋβ ρεΓδβ δϋΐδίδίβηδ ΓίΠϋπιοδΙβηίΙΙί, «Πυηι σιν αυτής παρατίΟησιν εύΟϋς τψ, < Έν αρχή ήν ό 
^αβπ) ΓΟΓδυδ €886 Οβϋπι 36 ΡλΙγ€πι, 3ρυιΙ ςυεηι Λόγο;, » τδ, ι Κα\ ό Λόγος ήν πρδς *δν θεόν ι παν- 
6Γ31 ΥβΓΐ)υπι. Οαοηιο<1ο €πίπι, 3η)3ΐ)0, ί(1 ςιιο(1 ταχή μέν τδ ^ν άναγκαίως έπιφέρων, διά τήν προαι- 
ιιηηιη ηυηΐ€Γ0 €8ΐ, ίρδυηι 3ρυ(] δβηιείίρδίιπι , νεί ώνιον γέννησιν αύτοΟ* διά δέ του φάναι τδν Λόγον 
ίη 8€Π]€(ίρδθ €Χ8ίδΐ€Γ€ ε€η8β1)ίΙιΐΓ? δΛΙ ίηδεί11;€ δντα πρδςθιδν. Εν μέν τι κα\ ύφεστηκδς αύτδ καΟ' 
ρΐ€η3 εοπ)ρ€Γΐυιη ίη (|υ» ύβ Ιιίδ Ιι«Γ€ΐίεί δΐ3ΐυηηΙ, έαυτδ τ>)ν Υίδν επιδεικνύων. Ετερον δ^ πάλιν τ^ν θεδν 
Ρ08ΐ1ΐ260 ίηΓ€ηυ8 ϋοεεΜπιυδ, ιι1)ί ςηκδίίο ίΐΐα βεευ- κα\ Πατέρα, πρδς δν ήν ό Λόγο^. Πώς γάρ δλως τδ 
Γ316 ρ€Γρ€η(Ϊ€ΐυΓ. ι^ άριΟμφ, αύτδ πρδς έαυτδ, ήτοι »αρ? έαυτώ,νοοΤτο 

ύπάρχειν ; "Οτι δέ άμαθης τοις α!ρετικοΓς καΐ ό περ\ τούτων εύρεθή^εται λόγος, διά της έν τοΓ 
ύΐίοτεταγμένοις θεωρίας διδάξομεν, τήν τών ζητουμένων βάσανον ακριβή ποιησάμενοι. 
ϋ^ηιοηίίναίίο €ηηι αν0Ηηιβηί'ι$ €ί 8€ήρίΗΤ(β /<?ίίί/«ο- Π Άπόδειζις μετά σνΛΛογισμών χάί μαρτυρίων η%ι$ , <7ΐιί6ι« ο$Ιβηάίΐητ Ραΐταη ίη ρτορήα 6$$β 

Η^ρο%Ια$Ί, 6ί ΡΗίηιη 9ίηΐίΙίί€τ, ^ιιί^ικ^κιη Οβη8 

νία€ΐΐ€6ί αΜΤίΐητ ΒαηεΙη» 5ρι>ίίιΐί, ϋοα ηίΐήΐ άε 

ψ80 ηναταΐντ ίηιρτίΕίίηϋατηηι, 

€οη8η1)δΐ3ηΐί3ΐίδ (ΐυί(ΐ€ηι €81 Ρϋίυδ ΡβΙπί, €ΐ ΡβίβΓ 

ΡίΠο. ΙιΙείΓεο ίη δίηιΐΐίΐυιΐΐηεπι ρΓΟΓδυδ ββηκίεηι 

€θ€υη{, ίΐ3 ιι( ε€Γη3ΐυΓ ςυί(!€πι ίη ΡίΙίο ΡβίεΓ, €1 

ίιι•Ρ3ΐΓ€ Ρί1ίϋ8. €1 3ΐΐ€Γ ίη 3ίΐ6Γ0 ΓϋΙ^εβΐ, ςυ€ηΐ3(Ι- 

ιηο<Ιυπι ίρ8€ ςυοςιΐ€ ά'ιάί 3ΐίουΙ)ί : ι Ουί νίιΐ€ΐ 16 

!«€, νί(ΐ€ΐ οΐ Ρ.ΗΓ€ΐη. > Ιίβηι : ι Ε^ο ίπ ΡηίΓε, ει 

ΡλΙ€γ ίη ιη€ €81 ". ι ΛΙ ιιηαωνίβ 8ΐΐ ίη ΡαίΓε, Ιια- 

" ^03η. XIV, 9, 20. Γραφικών^ δτι καϊ ό Πατήρ έν Ιδίφ έστΙν υπο- 
στάσεις καΐ ό ΥΙύς ωσαύτως, σι^εοΛογονμέ^^ον 
δηΛονότι τον άγίον Πί^εύματος, εΐ καΧ βτιδέκ 
έαϊ τον Λυρόντος έζετάζοιτο περί αύτον. 
'Ομοούσιος μέν 6 ΥΙδς τ^ ΠατρΙ, κα\ ό Πατήρ τώ 
Υ1ψ• διδ δή εΙς άπαράλλακτον άναβαίνουσιν ομοιό- 
τητα* ώς όρασΟαι μέν έν Υίψ τδν Πατέρα, έν δέ τ(Τ] 
ΠατρΙ τδν ΥΙδν, χα\ τφ έτέρψ τδν Ιτερον έναστρά- 
τυτειν, καΟά κα\ αυτός πού φησιν ι Ό έωρακώς έμέ, 
έώρακε τδν Πατέρα μου. > ΚαΙ πάλιν ι Έγώ έν τω 
Πατρ\. και δ Πα-ήρ έν έμοί. ι Άλλ' εΐ κα\ έστιν έν 53 ΙΝ ΙΟΛΝΝΙδ ΕΥΑΝβΕίΐυΜ 1\Β. 1. 54 

τφ Πατ^ι. Ιχει ^ πάλιν Ιν Ιαυτω τ^ν Πατέρα (χαλώς Α 1>03(ί|υ6 νί€ί$$Ίη) ίη βοιρβο ΡαΐΓθΐη, ΓβΰΐΟ <|υΊ(]βιιι ^χέν αίτΛί , χαΟάτιερ Ι^^δη προείρηται, πρ6ς «ήν τοΟ 
γεννήσαντος άπηχριβωμένος μορφήν • άτΜραποίήτως 
δβ πάλιν, ^ ύν Ιστιν αύτδς έν έαυτφ τδν γεννήσαντα 
ζωγράφων) • ού διά τοΰτο τδ ύπάρχειν Ιδίως ζημιο>- 
Οήσεται, ούδ* αΖ πάλιν απολέσει ό Πατήρ τΐ ύφεστά- 
ναι καΟ' εαυτόν • άλλ' ουδέ ή πολλή λίαν έμφέρειά τε 
χα\ όμοι4της άνάχυ σίν τίνα των υποστάσεων έργάσβ- 
ται, ώς εν νοεισΟαι τψ άριΟμφ τίν γεννήσαντα Πα- 
τέρα, χα\ τ6ν έξ αύτοΰ γεννηθέντα ΤΙόν • άλλ' ή μίν 
ταυτότης της φύσεως έπ' άμφοϊν όμολογηθήσεται, τ6 
δΐ Ιδίως έχάτερον ύφεστάναι πάντως άχολουΟίϊ • Γνα 
κα\ ό Πατήρ δντως νοήται Πατήρ, κα\ ό ΥΙδς δέ Υ14ς. 
Έπαριθμουμένου γάρ οδτω χα\ συνΟεολογουμένου 
τοΟ άγ{ου Πνεύματος , ή αγία χα\ προσκυνουμένη 
Τριάςτ6 οίχειον ξξει πλήρωμα. 

"ΛΑΛΟ. ΕΙ αυτός έστιν ό ΤΙδς χαι Πατήρ, ποίον 
ίχει λδγον ή των ονομάτων διαστολή ; ΕΙ μή γάρ 
δλως έγέννησεν, ίνα τ£ χαλειται Πατήρ ; Πώς δέ δλως 
ΤΙδς, εΐ μή Ιγεννήθη παρά Πατρός ; ΑΙτεΐ γάρ ώς 
ϊξ ανάγκης την τοιαύτην |φ' έαυτοϊς θεωρίαν τά 
ονόματα. Επειδή δ« γεγεννήσθαι τδν ΤΙδν αΐ ΟεΙαι 
χηρύττουσι ΓραφαΙ, χαΐ 6 της αληθείας ούτως Ιχει 
λόγος , ύφέστηκεν Αρα χαΟ' εαυτόν. Έστι δέ πάλιν 
Ιδιαζόντως χα\ 6 Πατήρ, εΓπερ Ιτερον έξ έτερου φαί- 
νεται τδ γε'/νώμενον ώς πρδς τδ γεννών, 

"ΑΛΛΟ. Ό μακάριος Παύλος, έπιστέλλων Φιλιπ- 
πησίοις, περί του ΥΙοΰ φησιν ι Ός έν μορφ?} θεοΰ 1(156, αΐ ρπυβ μπϊ (ΙκΙυιη 65ΐ, 6( ρβΓίβοΐβ Λά ίθΓ• 
ιηαιη ΡαΙπ» βιρΓβδβυβ, ίιΐβιηςυβ 8ΊιηρΙίεΐ83ίιη6 6Χ 
ιΐ3ΐυΓ3 δυα ίρ$6 ίη 56ίρ$ο Ρ^ΐΓβηι βχρπιηβηε : ηοη 
Ι3πΐ€η ίιΙϋίΓΟο ρΓορπχ 6Ι&ί5ΐ6ηΐίΧ ]30Ιΐ1Γ2ηΐ Γ^είβΙ, 
ηοςυβ νί€Ί$&ίιη ΡαΐβΓ ροΓ 86 8υΙ>8ί8ΐ6Γβ (]68ΐη6ΐ; 
86(1 η6€ 8υιηπΐ3 Ί1Ι& 8ίπιίΙίΐυ<]ο €οηΓυ8ίοη6Πΐ υΙΙαπι 
Ιι>'ρθ5ΐα$ίΙ)υ5 3ίΐ6Γ6ΐ, ίΐα υ( υη& γ65 ηυηΐ6Γ0 ίηΐβΐ- 
1ί{;3ΐυΓ Ρ316Γ ςυί ι^οηυίΐ, 6ΐ ςυί 6χ ίρ80 ^ηίΐιιβ 
βκΐ Γί1ίυ$ : νβΓυηι ίϋΰηΐίΐ&ΐβιη ηαΙπΓΧ ίη υίΓοςυβ 
οοηϋΐ6ΐ)ίηιιΐΓ , α υίΓυαιςυβ ρΓορΓϊβ 8υΙ)8ί8ΐ6Γ6 
υΐΊςυβ ββςυίΙυΓ, υΐ βΐ ΡαΙ^τ τ6Γ6 ίηΐ6ΠΊ|(3ΐυΓ ΡίΐΙβΓ, 
61 ΡίΙΙυβ Υ6Γ6 Γ11ίυ$. δίο 6ηΊπ) €οηηιιπΐ6Γ3ΐο, 61 
ίηίοΓ (ϋν1ηίΐ3ΐΐ8 ρβΓ8οηα$ βίηΐΗΐ οο11θ€&1ο 8&η€ΐο 
δρίπΐυ, 8αηοΐ3 οΐ αϋοΓΑηάα ΤΓΐηίΐαδ ρίβηίΐαόίηβιιι 
Β ί,ιιαιη ο1)11η6ΐ)ίΙ. 

ΑΙ.ΐυθ. 8ί ςυΐ 681 ΡϊΓιυ8, ίρ$6 ςυοςοβ Ρ&16Γ 68ΐ , 
ςυ3πι Γ2ΐ1ίοηοηι 1ΐ3ΐ)6ΐ)ίΙ 'ύΐ^ ηοηίηυιη (1Ί8ΐίηοΓιο? 
Ν&π) 81 ρΐαηβ ηοη |;βηυίΐ, ςυοΓβυπι νοοαίυΓ Ρ3ι16γΤ 
Ουοπ)θ()ο ν6Γ0 Γί11α8 681, 81 ηοη 68ΐ & ΡαΐΓβ^βηί- 
Ιυ5? ΠαΙ)6ηΙ 6η1ηι ίη δβίρβίδ ίΙ1& ¥0ε3ΐ)υΐ3 ηβοοβ• 
83γ1ο ΐαίβηι ίηίοΠβοΐιιιη. €υπι &υΐ6ΐη ^βηίΐυπι 088β 
Γίΐίυπι (ϋνίηοΒ δοΓίρΙαΓ» ρΓ{£(]ί€6η(, 6( ίΐ3 Γ6& νβΓβ 
811 : 8υ1)δί8ΐίΙ υΐίςυβ ίη 86ίρ80. Ει νίοίδδίπι ςυο- 
ςυβ δίη^υΐ3Γίΐ6Γ 6δΙ Ρ&16Γ : δίςυκίβπι 2ΐΗ6Γυηι 6Χ 
αΙΐ6Γ0 α^ηοδείΐυτ, ίύ ςυοά 6δ( ([οηίΐυπι Γ6ΐ2ΐΐίοη6 ^ά 
Ιϋ ςυο(1 ({οηιιίΐ. 

Αϋυο. Βΰαΐυβ Ρ&υΐυδ 3(1 ΡΗΠίρρβηδβδ 8εΓίΙ/6η9 
3ΐΐ 06 ΕΠίο : ι Ουί ουαι ίη Γοπη3 Οβί 68861, ηοη υπάρχων, ούχ άρπαγμδν ήγήσατο τδ είναι Ισα θεψ.» ρ Γ3ρίη3πι 3ΓΐιίΐΓ3ΐυ8 6δΙ 6δ86 86 £ςυ3ΐ6ηι Πβο Τίς ου ν άρα έστ\ν ό άρτεαγμδν ού θελήσας ήγήσασθαι 
τδ είναι Ισα θεψ ; "Η γάρ ούκ ανάγκη λέγειν, Ινα 
' μέν τίνα ύπάρχειν τδν έν μορφ^ θεοΟ, έτερον δέ πά- 
λιν τδν οίίπερ ήν ή μορφή ; Άλλ' έστι δηλον άπασι 
χα\ ομολόγου με νον. ΟυκοΟν ούχ έν τι καΐ ταυτδν τψ 
άριθμφ Πατήρ κα\ Τίδς, άλλ* ίδιοσύστατοι, χαΐ έν 
άλλήλοις θεωρούμενοι , κατά τήν ταυτότητα της ου- 
σίας , εΐ κα\ εΤς έξ ένδς , έκ Πατρδς ό Τίδς δηλαδή. ΆΛΛΟ. ι Έγώ κα\ ό Πατήρ έν έσμεν, ι έφασκεν 
ό Σωτήρ ' ώς είδώς δηλονότι κα\ έαυτδν Ιδίως ύφ- 
εστηκότα, κα\ τδν Πατέρα • ΕΙ δέ μή ούτως Ιχει του 
πράγματος ή αλήθεια, τί μή τηρήσας τη ένάδι τδ Ουίδ 6δ( ίςίΐυΓ )11ο ςυί Γ3ρίη3ηι ηοΐυίΐ 3Γΐ)ίΐΓ3Η 
68δ6 δ6 9β(]υ3ΐ6Πί) Π60? Νυηιςυίίΐ βηίαι η6^6886€8^ 
(11ε6Γ6 , αηυπι ({υβπτϋαπι 6Χ8ί8ΐ6Γ6 ςυί δίΐ ίη 
ίθΓΠ)3 Οβί, 3ΐ1υπι ν6Γ0 ΓΟΓδυδ ίΠυπι ου]υ8 δΐΐ 
ΓθΓπΐ3 ? Αΐ({υί ρ3(6ΐ ίΙΙαϋ 61 ίη ΰοπΓβδδΟ 681 3ρυ(Ι 
οπ)η6δ. Νοη δυηΐ ογ^ο υηυηι 61 ί€ΐ6πι ηυπιβΓΟ 
Ρ3ΐ6Γ 61 Ρίΐίυδ, δ6(1 ρΓορΓί3ηι 1ΐ3ΐ)6ηΙ ΙιγροδΟβίηι, 
6ΐ 3ΐΐ6Γ ίη 3ΐΐ6Γ0 οοΗδρίαΐηΓ 66€υη<1υπι ί(ΐ6η1ί(3• 
Ιοη) δυΙ)δΐ3η(ίχ, 1Ιθ6ΐ υηυδ 6χ υηο, 6χ ΡαΐΓβ Ρίΐίυδ 

▼ί(]6ΐί66ΐ. 

ΑΙιΐυΟ. ι Ε£[0 6ΐ Ρ3ΐ6Γ υηυπι δππιυδ '\ > ίη- 
ςυΐ6ΐ)αΙ ΒαΙνβίΟΓ, υΐροΐο ουηι βείΓβΙ δβίρδυπ) ρΓο• 
ρπ6 ηυοςαϋ δυΙ)δί$ΐ6Γ6, 61 ΡαΐΓϋπι. Ουο(1 δί Γβί 
ν6πΙαδ ίΐ3 86 ηοη Η;ι1)6ΐ : (ΐυίϋηί 86Γναΐο ςυοά κρέπον έφασκεν • Έγώ κα\ ό Πατήρ έν εΙμι ; Έ- β υηίΐηΐί οοηνοηίΐ , αίοϋβΐ , Ε|;ο 61 ΡαΐΟΓ υηυπι χειδή δέ εΙς πληΟυντικδν άριΟμδν τδ σημαινόμενον 
έξαπλοί, δήλος αν εΓη λοιτΑν, τήντώνέτεροδοξούντων 
άνατρέτηαν ύπόνοιαν. Ουδέ γάρ άν καθ" ένδς τδ 
έσμέτ έπενεχθείη συνετώς. 

"ΑΑΛΟ, Έπ\ τ!) του άνθρωπου κατασκευή φωνή 
φέρεται θεού, ι Ποιήσωμεν άνθρωπον, > λέγοντος, 
ι κατ' εΙκόνα ήμετέραν κα\ χαθ' όμοίωσιν. ι ΕΓτιερ 
ο3ν εΙς έν τι τψ άριθμψ τδ τής αγίας Τριάδος πλά- 
τοΓ, Γνα ούτως εΓπω, συστέλλεται, κα\ δυσσεβοΰντες 
άνα'.ρουσι τδ ύφεσταίναι καθ" εαυτούς Πατέρα, χα\ 
Πόν • τίς ό πρδς τίνα λ^^'ων έστ\, ι Ποιήσωμεν &ν- 
θρωπον χατ'εΐχόνα τήν ήμετέραν ; » Χρήν γάρ δήπου δϋπ) ? Ουπι 3υΐ6η) ρΙυΓ3ΐί ηυπΐ6Γ0 ίιΙ 6χροη3ΐ , 
ΙιχΓΟΙίοοΓυπι ορίηίοηβπ) 6ν6η6Γ6 17 π)3ηίΓ68ΐυηι 
6δ(. Ν6ςυ6 6ηίιη $ηηιη$, (Ιβ υηο Γ6εΐ6 (1Ιχ6Γίδ. 

ΑΙ.ΐυθ. €υηι Οβυβ 6θη(ΐ6Γ6 τβΐΐβΐ Ιιοπιίηβπ), <)ί- 
χίδδ6 Γ6ΓΐυΓ : ι Ρ3€ί3Π)υδ 1ιοπιίη6ηι 3(1 ίπιββ^ίηβηι 
ηοδΐΓ3η) 6( δίπιί1ίκυϋίη6Π] ". ι 5ί βΓ^ο 3(1 υηυιη 
ςυί(1(]3πι ηυη)6Γ0 δ3ηοΐ3Κ Τπηίΐ3ΐίδ 3πιρ111υ(1ο, υΐ 

ίΐ3 (ϋ€3Π), ΟθηΐΓ3ΐ)ΙΙυΓ, 6( ίΠ)ρΐ6 Ι)«Γ6ΐίθί Ρ3ΐΓ6ηΐ 

6ΐ Ρΐΐίηπ) ρΓορΓί3 ηυ(ΐ3ηΙ ])γρθ8ΐ3δί : ςυίδ 6δΐ ίΐΐβ 
(]υί 'Λά 3ΐίυη) άιάί: ι Ρ2€ί3ηιυδ Ηοηιίηβπι 3(1 !η)3- 
ςΊη6ηι ηο$ΐΓ3πι ? * ΟίοοΓΟ 6ηιπ) οροΓΐ6ΐ)3ΐ, βί ίΐ;ι »» ΡΙιίΙίρ. 11, 0. »* αο3η. χ, οΟ, *» Οβη. ι, 26 δδ 5. ΟΥΚΙΙΙΙ ΑίΕΧΑΝΟΠΙΝΙ ΑΛΟΙΠΕΡ. ο^ Τ65 €8β6ΐ υΐ ΠΓι ηα|;3ΐιΙαΓ : ι ΡΑθΐ2ΐηυ8 Ιιοιηιηβιη 
η^Ι ίιη3^ίη6ΐη πιβ^ηι 6ΐ &(1 8ίηιί1ϋυϋίη6ηι. ι ^&Iη 
ηυΐοω οιιπι ίϋ ηοη <1ί€&1, 86(1 βίΤοοίίοηβπι ρΙυΓ&Γι 
ιιυιηβΓΟ ΙπΙ)υαΙ, 6( ζά ι ίη)8|;ίη6ΐη ηθ8ΐΓ3ΐη ι ϋ1)π 
βΐπρΙοΓ &(Ι]Ίοί2ΐ , ο1&Γ2 ςυθ(]&ιηιηο(]ο βΐ ιπα^ιια 
¥006 €ΐ&ιη&( 83ηοΐ2β ΤΓΐηίοΐίδ ρ6Γ8οηϋ8 ρΙυΓββ ηυ« 
ηιοΓαή (ΐ08Π) υηαηι. 

ΑΙ.ΐυΠ. δι δρΙοηύοΓ 681 Ραίπδ Ρίϋυβ, εβυ Ιυηιοη 
ιΐβ Ιυιιιίπβ: ςιιοηιοιίο ηοη (ϋθΙίη^ιπΙυΓ αΙ) )ρ$ο (|ΐια- 
4βηυ8 ρΓορπβ 8υΙ)8ίδΐίΐ?€6η6 βηίηι ίά ςπού 8ίευΐί 
«ρΙβηάοΓ βιηαη&Ι &1) αΐίο, ηίπιΊΓυιη 35 οο (|υοά 1α- 
«601 βύίΐ, ηοη 3 86ίρ80 1(1 αεοΐρίβΐ. 

ΑΐιΐυΟ. Ρίΐίυβ 08ΐ6η<ΐ6η8 86 6χ 8ΐι1)8(&η1ί3 Οβί αο 
ΡαΙπδ 6886, αΙίειιΚ)! ΓυΓ8υ8 &ίι : ι Ε^ο 6χ ΡαΐΓβ 
€χΊνί, 6ΐ ¥6ηΊο ; ΓυΓ8υ8 Γ6ν6Γΐ0Γ 3(1 ΡαΐΓβηι '*• ι 
Οαοπιοάο ί£ίΐυΓ ηοη 9ίίυ8 6Γίΐ ιώ ίρβο ΓΑΐίοηβ 1ιγ- 
ρο8ΐ38ί3 30 ηυηΐ6Γΐ, ουπ) οηιηίβ Γ3ΐίο ηο8 ϋοοοαΐ, 
\ά ίΐηοά λ\} αΐίηυο ρΓοϋϋΙ, αΐίυά 6886 €οη6ίρ6Γ6 
»!> 60 λ (]ΐιο ρΓ0(1ΊΊΐ ? Ιΐ3φΐ6 ΥΟΓαπι ηοη 68ΐ ηυοά 
Α(1Υ6Γ8αηί (ΙΊοαηΙ. 

ΑΙ.ΐυθ. Ιη 06απι Ρ^ΐΓβηι, 61 ίη ΡΗίυπι υηί(;6- 
ΐιίΐυιη, 6ΐ ίη 83ηοΐΗΠΐ 8ρΊπΙυπι 6Γ6()6η(68 ]υ8ΐίη- 
. οαηιυΓ : ρΓθίη(ΐ6ςιΐ6 6ΐί3πι δ^ΙναΐΟΓ ίρ86 8υΊ8 ϋίδοί- 
ρΐι1ί8 ρΓχείρίΙ (Γιε6ηδ : ι ΕυηΙεβ (ΙοεοΙβ οηιηο8 
96ηΐ€8, 1)»ρ1ίζαη(68 608 ίη ηοπιίηο Ραΐτίδ, 6ΐ Ρίΐίί, 
6ΐ δρίηΐυδ 83ηοΙί ". ι δί 6Γξ;ο ηίΐιίΐ ηο1>ί8 ρ]3η6 
€0£ΐΐ3η()αιη ίηΓ6Γ3( ί1ΐ3 ηοπιίηυπι (ΙίνοΓδίΙαδ, ουιη- 
<|υ6 ΡαίΓΟΠ) (1ίχ6Γί8, 8ί$ηίη668 ΡίΙίιιηι , 6( ουηι 
ΓίΓιηπ) ηοπιίηβνοπδ, ίρδίυβ ηιεηΐίοηβηι Ραΐπ8 Γ3θί38: 
ςυίϋ ρΟΓΓΟ η006886 68ΐ ίη ΤπηΊΐ3ΐ6πι ρο(ίΐ!8 
ςυ3πι ίη υηί(3ΐ6πι Γκίείοδ ]ιι1)ϋΓ6 1)»ρΙίζαΓΐ? Οιιπι 
αυΐεπ) ίη Ιπυω ηυπιβΓυπι 6χεαΓΓαΙ /{ΐιοίΐ ϋε η3ΐηΓ3 
<1ί?ίη3 (ΙίείΙυΓ, οπιη'ώυδ ιι1ίί)υ6 ηιβηϊΓεβίυπι 68ΐ 
ιιηιιπιςυοηκιυε οοΓυηι ηυί ηυπιεΓαηΙαί' ίη ρΓορΓί3 
6886 Ιΐ]τρο8ΐ38ί : ςιιοπί.Ίηι 3υΐ6ΐη 18 ηυΐΐαΐεηυδ 
§66υη(1υπι η3ΐυΓ3ΐη (ϋδΐίη^υΙΙυΓ, ίη υη3πι οοη•* 

«06η(ΓΐΙ (]θίΐ3ΐ6ΠΙ , 6ΐ 3(]θΓ3ΐίθη6ηΐ 1)31)61 63ηΐ(ΐ6ΠΙ. 

ΑΙιΙϋΟ. Ιγ3 Οβί δθ(1οηυΐ3Γυηι ηΓΐ)6δ 6οηΟα^Γ3δδ6, 
ϋίνίη3 δεΓίρΙυΓ3 (ΙΐείΙ. Εη3ΓΓ3ηδ 3υΐοπι ςυο ρ3ε1ο 
.«Ιίνίηυδ οίδ Γογογ ίη^ΓυοΓίΐ, 61 Γ3ΐίοη6ΐη ίηΐεηΐυδ 
.«13Γ6 ειΐοεεηδ : ι ΡΙαίΙ, ι ίηηυΚ, ι Ποπιίηυδ 3 Οο- 
ιηίηο δΐιρβΓ δοάοηιη ίβηεπι 61 δυΙρΙιυΓ »•; > ευηι 
Ιμβο Ρ3Γ8 οηΐίείδ Ι3ΐί3 ρ6ΓρεΐΓ3Γ6 δοΐΐΐίδ αρρτίπιβ 
ι £0η£[Γυ6ΓεΙ. Οπίδ εΓ^ο ϋΐβ ϋοηιίπυδ, 6ΐ 3 ςιιο Οο- 
ΐηίηο ί^ηεηι ίηιηιίΙΙίΐ, 31(]μ(ϊ δο(]οη)Ίΐ3ηιπι ιΐΓϋοδ 
ΐηεεη(]ίΐ? ΙΙβηίΓοδΙυηι ε8ΐ Ρηΐιειη (]ΐι1 ρεΓ ΓϋΙπηι 
ορ6Γ3ΐιΐΓ οιηηίη, εηπι δίΐ ο]υδ νίΓΐπδ εΐ ΙΐΓβοΙηιιηι, 
Ιρδυπί) δοιίοηιίΐΐδ ί^ηβηι ΙηιηπδΙδδο. Οιιηι 6Γςο0ο:η1- 
ηυ8 3θοπι1ηο ί^ηεηι ίΐΐίδ ίπιπιίΐΐηΐ, ηιιοηιοάο ηοη 
ιΙίδΙίη^ιυβΙηΓ, ηυο(1 3(1 ρΓορΓίηηι Ιινρο^ιίοδίηι 3ΐΓι- 
ηεΐ, Ρ3ΐ6Γ3ΡίΓιο, είνίείδδίιη Ρΐ1ϊ!ΐδ3 Ρ3ΐΓ6?υηιιπι 
οηΐηι Υ6ΐυ( εχ υηο Ιίο 8ί]{ηίΓιε3ΐπΓ. 

ΑυυΟ* ΡΓορΙιείίεο πιοΐυδ δρίπΐπ, εΐ ρεΓ ίρδίιηι 
Γεβ ΓαΙυΓ38 3η(6 οο^ηοδοεηδ 1)ε3ΐιΐδ Ρδ3ΐηι!δΐ3, ηοη Α λέγειν, εΓπερ οδτω; ίχει, χαΟάπερ έκεΤνοι λη^υντές 
φα7ΐ * ι Ποιήσωμεν &νΟρωπον χατ' είχένα Ιοιήν κά\ 
χαθ' δμοίωσιν. > ΝυνΙ 6έ τοΟτο μίν ούχ εΙπών, π)η- 
θυντιχώς δέ διδοΰς άριθμψ την ποίησιν , χα\, ι Κατ' 
είχόνα τήν ήμετέραν, ι έπαγαγών 6 του βιβλίου 
συγγραφεύς , μονονουχ\ λαμπροί, χα\ μεγάλη βοςί τι) 
φωνϋ τήν υπέρ ένάδα της άγιας Τριάδος άπαρίΟμη- 
σιν. 

"ΑΛΛΟ. ει απαύγασμα έστι του ιΐατρ^ς ό ΤΙδς,-ώς 
φως έχ φωτ<^ • πώς ούχ έτερος πρ^ς αύτον, ώς Εδιο- 
σύστατος ; Τ6 γάρ δλως άπαυγασθέν ώς ύφ' έτερου, 
δηλονότι του άπαυγάζοντος, χα\ ούχ αύτ6 εξ έαυτοϋ 
τοΰτο πείσεται. 

"ΑΛΛΟ. Έκ τής ουσίας δντα της του θ£ου κα\ 
Πατρίς επιδεικνύων έαυτδν ό ΥΙδς, φησ( που πάλιν • 
ι Έγώ έκ του Πατρ6ς έξηλΟον, κα\ ήχω • πάλιν 
πορεύομαι πρ^ τ6ν Πατέρα. • Πώς σ3ν ούχ έτερος 
έσται παρ' αύτδν , ώς έν ύποστάσει κα\ άριΟμω , 
παντδς ήμ3ς άναπείΟοντος λίγου, τ6 Ικ τίνος προελ- 
θδν , ίτερον εΐναι παρ' εκείνο νοεΤν , άφ' ου δή κα\ 
προελήλυΟεν ; Ούκοΰν ούχ αληθής τοίς δι' εναντίας 
ό λόγος. 

ΆΛΛΟ. Εις Θε6ν Πατέρα, κα\ εΕς ΥΙόν μονογενή, 
χα\ εις &γιον Πνεύμα πιστεύοντες δίκαιου μέθα. Διά 
τοι τούτο κα\ αύτ^ς ό Σωτήρ τοΙς οίκείοις μαθηταϊς 
έπιτάττει λέγων • ι Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά ΙΟνη, βαπτίζοντες αύτους εΙς τ6 6νομα του Πά- 
τρας, κα\ του ΙΊοΰ , χα\ του αγίου Πνεύματος. > 
Ε{περ ουν δλως ουδέν ήμϊν είσοίσει πρδς νόησιν ή 
£ τών ονομάτων διαφορά, Πατέρα δέτις εΙπών σημαίνει 
τ^ν Υ1?>ν, χα\ ΓΙδν όνομάσας αύτοΰ μνημονεύει του 
Πατρός• τίς ήν χα\ χρεία μή πρδς ένάδα μάλλον,^ 
άλλ' εΙς Τριάδα χελεύειν βαπτίζεσθαχ τους πιστεύον- 
τας ; Επειδή δε εΙς τ?)ν τρεϊς αριθμόν ό περ\ της 
θείας φύσεως έχτρέχει λόγος, πρόδηλον δήπου πάσίν 
έστιν, Ιν ύτυοστάσει μέν Ιδί^ τών άριΟμουμένων Ιχα- 
στον είναι• τψ δέ μηδαμόΟεν έξηλλάχθαι κατά τήν 
φύσιν, είς μίαν αναβαίνει θεότητα, καΐ προσκύνησιν 
ίχει τήν αυτήν. 

"ΑΛΛΟ. Ές οργής έμπεπρήσΟαι θεού τάς τών Σο 
δομιτών πόλεις ή θεία λέγει Γραφή • εξηγημένη δέ 
δπως αύτοΖς ΟεΙος έπενήνεκται Ουμδς, κα\ τδν τρόπον 
της άπωλείας έκδιδάσκουσα σαφώς , ι Έβρεξε , 
φήσν. Κύριος παρά Κυρίου έπ\ Σόδομα πϋρ κα\ 
Ι^ ΟεΤον ι έπε\ κα\ αύτη τοις έκεΤνα πλημμελείν εΐω- 
θόσιν ή μερ\ς του ποτηρίου πρετιιοδίστάτη. ΠοΓος 
ούν άρα Κύριος παρά ποίου Κυρίου τ6 πΟρέπαφίησι, 
κα\ τάς τών Σοδομιτών κατέφλεξε πόλεις ; 'Αλλ' 
έστι δήλον, ως ό Πατήρ δι' ΥΙοΰ πάντα ενεργών, 
έπε\ κα\ δύναμις αύτοΰ , κα\ βραχίων έστ\ν, αύτ^ς . 
Σοδομίταις Οειν έποίει τδ πυρ. "Οτε τοίνυν Κύριος 
παρά Κυρίου τ6 πυρ έκείνοις άφίησι, πώς ούχ Ιτερος, 
δσον ε!ς τ6 ίοίως ύπάρχειν, παρά τ?>ν Υί6ν ό Πατήρ, 
κα\ αύ πάλιν ό Υίί)ς παρά τδν Πατέρα ; Τ6 γάρ Εν ώς 
έξ έν?>ς έν τούτω σημαίνεται. 

"ΑΛΛΟ. Προφητικφ κινούμενος π^^εύματι, κα\ δι' 
αύτου τά έσόμενα προγινώσκων 6 μακάριος Η'αλμ •• ^03η. χτί, 28 »• ΜλΙΙΙ). XXVIII, 19. *• Οβη• χιχ, «4. 37 1Ν 40ΑΝΝΙδ ΕΥΑΝβΕυυΜ ΙΙΒ. Ι. 58 φ66ς, ού^ετέρως βύνααΟαι βιασωΟηναι τ6 γένος έν- Λ 9ΐίΐ6Γ86Γν3π ρο&$6£6ηυ8)ιυιη9ΐηυιη ρυΐαΐαΐ, ςυοηι ενόιι τ6 άνθρώπινον, εΐ μή βιά μόνης τής επιφανείας 
του ΤΙου του θεοΟ, τοΟ πάντα (&^βίως, έφ' δπερ &ν 
βούλοιτο μβτα^ι&υθμίζειν Ισχύοντος. Διά τοι τούτο 
πίμπεσΟαι πρ^ ήμαίς παρεχά'λει τ^^ν ΙΊ&ν, &τβ ^ 
χα\ μόνον βιασώ^ειν Ισχύοντα τους ύιεδ χε?ρα χα\ 
^λιονεξίαν γενομένους βιαβολιχήν * χα\ €ή Ιφασχεν 
ώς πρ^ς τδν θε^ χα\ Πατέρα * ι Έξαπόστειλον τ6 
φως σου χα\ τήν άλήΟειάν σου. > Ποιον ούν &ρα 
έτΓ\ τ6 φως , ποία βέ ή αλήθεια , αύτου λέγοντος 
&χουε τοΟ Πού * ι Έγώ εΕμι τ6 φως, χα\ έγώ ε Ι μι ή 
αλήθεια- ι ΕΙ Ιϊ πέμπεται πρ^ς ήμόίς τ6 φως χα\ 
ή αλήθεια του Πατρδς, τοΰτ' Ιστιν ό ΥΙ^, τϊώς ούχ 
Ιτερός έστι παρ' αυτόν, δσον εΙς τ6 Ιδίως ύπάρχειν, 
ει Χ2\ Ι ν Ιστιν ώς πρ6ς αύτ6ν, δσον εις τήν της ού- ρ6Γ δοΐυαι &ά¥βηΐυπι ΡϋΙί Οβί, ςυί Γαείΐβ ίΠυϋ 
ροβ^βΐ ίη ςυο<1 νβΠβΙ Γ€ίοπη&Γ6. ΟυοοίΓοα ιηίΐϋ μΙ 
ηο$ Ρίΐίυιη γο^αΙαΙ, ιη&χίηιο εαιη βοΐυβ 8€γτ9ιι!6 
ρο$$6ΐ (1ί2ΐ5οΗ ιηαηυί αο ΙγΓβηηίιΙί βυΐκΐίΐοβ : 8^60- 
ςυβ νείυΐ βά Οβυιη Λ€ ΡαΐΓβιη <]ίοβΙ)3ΐ : ι ΕιιιίΙΐβ 
Ιυοοηι Ιυηιη, 61 νβήΐαΐβιη (υαιη '*. » Ου&'π&ιη 
1|;ίΐυΓ 8ίΐ ί1ΐ2 Ιυχ, 61 ςυ£η«ιη ν6Πΐ38, ίρδυιη ^ηάϊ 
Γϋίυηι (Πεοηΐβιη : ι Εςοβυιη Ιυχ, 6ΐ ε^ο βιιιιι τβ- 
Γίι&&^". ι Ουοά 61 ζά ηο8 ιηίΐΙίΙυΓ Ιυχ 61 νβΓίΐαβ 
Ρ:)ΐΓί5, 1ΐ0€ 6$1 Κίϋυβ, ςυοιηοϋο ηοπ αΐίυδ 65ΐ αϊ) 
ίρ&ο, ςυο(1 8(1 ρΓορΓί&ιη ΙιγροΒΐ&8ίη λΙΙίηβΐ , 1ί€€ΐ 
υηυπ) βιΙ ουηι ίρβο ί(ΐ6ηΓιΐ8ΐ6 8υ1>5ΐ3ηΓΐ8Β? Νβιη βί 
ςιιίϋαιη ιΐ2 Γβιη 08δ6 ηοη βχίβΙίηίΒηΙ, οΐ Ίά^ηι αίςυβ 
ιιηυδ 68ΐ ΡαΙΟΓ 8ο ΡίΓιιΐ8 : <|υΊ<1ηί αΗο ρΓ608η(1ί ιηθ(]ο σίας ταυτότητα; £1 γάρ μή ο&τως ΕχεινοΓονταί τίνες, υΐ6ΐ)8ΐυΓ (Ιίνίηο 8ρίη1ιι 80ΐ8(υ8 ΡβηΙιηίβΙα εΙβηίληΒ : 

6 αυτός δέ χα\ είς έστι Πατήρ χαΐ ΤΙός, τί μή Ετε- Υβηί 8(1 ηθ8, ο Ιυχ 61 Υ6Πΐ88? Οαιη 8υΐ6ΐη ηΐίίΐβ 

ρον 1πο(ε?το τ6ν της εύχης τρόπον δ πνευματοφόρος ^ί€8ΐ, υΐίςυβ 8ΐίυηι ςυβπκΐβιη ηονϋ ηιιΐ ιηίΐΐιΐ» 

βοών- Έλθέ πρδς ή μ^, ώ φώς,,χα\ αλήθεια; Επειδή 8ΐίαη9, ςυί ιηίΙΐ8ΐυΓ. Ββιΐ ιηί88ΐοηί8 ιηοϋυ8 ρΓΟ οο 

δέ τδ έξαΛόστΒίΛοτ λέγει , δήλος Αν εΓη λοιπδν, αο Οβυιη ϋεεβΐ ίη(6ΐΓιΚ8ΐυΓ. 

Ιτερον μέν τίνα άποστέλλοντα είδως , Ιτερον δΐ τδν άτυοστελλόμενον • ό δΐ της αποστολής τρόπος νοείσΟω 

Οεοπρεπως. ΆΛΛΟ. ΔΓ Τίοΰ πεποιήσθαι τά πάντα φασ\ν αΐ 
Οεΐαι Γραφα\ τά ορατά χα\ τά αόρατα, τά έν τοΙς 
ονρανοΤς χα\ τά έπΙ της γης, κα\ οδτω πιστεύοντες 
έν δρΟότητι λογισμών, χαι τών τής εύσεβείας δογμά- 
των είσω ^εβήχαμεν οΐ τής αληθείας προσχυνηταί. 
ΟΰχοΟν έξετάσωμεν τδ διά του ΥΙον, χαΐ ποίαν ήμΤν 
εΙσφέρει τήνδιάνοιαν έρευνήσωμεν. Άλλ' έστι δήλον, 
ώς Ιτερον μέν τίνα νοείν άνατϋείθει τδν ποιου ντα χα\ ΑΐιΐυΠ. ΡβΓ ΓίΠυιη δ€ηι>1υΓ9Β ά\\\ηχ οιηηίλ 
ΓβεΐΑ 6856 (Ιίΰυηΐ, νίβίΙίΙΊβ 6( ίηνΊβίΙπϋο, οοηΙεΒίί» 

80 ΐ6ΓΓ6η8 : 8ΐςυ6 ίΐΑ 0Γ6(ΐ6ηΐ65 19 ίο Γβ€ΐίΐΐΙ(1ίΐΙ6 

άοοίπηχ 61 ρί6ΐ8ΐί8 (ίο^ιηαΐυιη ίηο6<1ίιηυ$ ςυοί- 
(|υο( ν6πΐ8ΐ6ΐη οοΙίιηυ8. £χρ6η^8ΐηυ8 ί^ίΙιΐΓ ϋΐυά, 
ρ€τ ΡίΙίϋηι, 6ΐ ςυ&ΐ6ΐη ηο1)ί8 βοηδυπι ίπΓβΓαΙ ίη<ΐ8- 
£;6ΐηυ8. Α{(|ΐΓι πΐ8ηίΓ63ΐυιη 68ΐ 8Πυιη ςυίιίοιη 06ΐι- 
56η(1ιιιη 6886 6υιη ηυί ίαοΊ( οΐ οροΓ3ΐιΐΓ, 8ΐίυιιι έργαίόμενον, έτερον δέ τίνα τδνδι' ο5 τά πάντα έρ- ^ ν^''ο β"™ Ρ^Γ ςυβιη υηΊν6Γ58 ορ6Γ8ΐυΓ. Ουαδ εηίηι 
γάίεται. Δύο γάρ προσώτιων ώς έξ άνάγχης παρά- στασιν 5χει τδ' δι' ΥΙον ή λεγέτωσαν χατά τίνα 
τρόπον τδ έν ώς έν άριθμψ, χα\ τή χατ' αύτδν τεοσό- 
τητι έν τψ τι ποιείν λέγεσθαι, τδ δι' ΥΙον χυρίως 
χαΐ αληθώς έπιδέξεται, οΰδενδς έτερου συνεπινοου- 
μένου χα\ συνειστρέχοντος • άλλ' οΐμαι παντελώς 
ά.τορήσειν τους δι* εναντίας. Επειδή δέ τδν Πατέρα 
δι' Τίου τά πάντα είργάσθαι, χα\ αύταΙ κηρύττουσιν 
α! θειαι ΓραφαΙ, χα\ ήμεΐς πιστεύομεν, οΓμαι δέ δτι 
χαχεΐνος • πώς ούχ άνάγχη νοεί ν Πατέρα μέν ίδίως, 
€'>ς καθ' έαυτδν ύφεστ5ναι, Τίδν δέ πάλιν ομοίως, 
ούχ άνατρέποντος τούτου τδ έν ταυτότητι τής ουσίας 
τήν άγίαν όρασΟαι Τριάδα ; 

ΚΕΦΛΛ. Γ. ] 

Ότί θεός κατά φνσι,ν^ κα\ κατ" ονδέτα τρόχοτ^ ή 
έ^Ιάττωγ^ ϊΐ άγόμοιός έστι του Πατρός ό ΥΙός. 

Κάϊ θεός τ]κ ό Αόγος, 
Ούχ ή,-νόησεν ό πνευματοφόρος, ώς άναστήσονταί 
τίνες έν έσχάτοις χα'.ροίς τής του Μονογενούς κατ- 
ηγοροΟντες ουσίϊς, χαι τ^ν άγοράσαντα αυτούς Δε- 
σπότην αρνούμενοι, διά τού χατά φύσιν οΓίσΟαι μή 
είναι θεδν τδν έχ θεοΰ χα\ Πατρ^^ς πεφηνότα Λόγον, 
άλλα νόθον ώσπερ τινά χα\ ψευδώνυμον ήμ?ν έπεισ- 
φέρεσθα:, τδ μέν τής υΐότητός τε χα\ Οεότητο; 
δνομα τιερικείμενον , έχοντα δέ ούχ ούτω χατά άλή- 
Οειαν. "ϋμοιόν τι ποιοΟσιν οΐ τήν Αρείου δυσσέΟειαν ρ6Γ80η88 η606588Π0 ηθ1)ί8 6Χΐΐί1)6ΐ ί1ΐΜ(1, ρ€Τ Ρί- 

/ίιιπι : 8υ1(1ίθ8η( ςυο ραοΐο ίΠυά, ρ$τ ΠΙίννη, ρπο- 
ρΓί6 80 Τ6Γ6 ίπ Γ6 Γ8θί6η(ΐ8 υπιιιη ηπΐΏΟΓΟ 61 ςυ8η- 
Ιί(8ΐ6 οοηαρΐ6θΐ6ΐυΓ, δί ιιίΙιΊΙ 8ϋυ(1 8ίπιιι1 ίηΐ6ΐΙίβ8- 
ΙυΓ 6ΐ 8(1 ορ6Γ8η(1υιη οοηουΓΓ8ΐ ; 8ΐ Ιιίο Ι^^δΟΓΟί 
ρΐ8η6 8(1ν6Γδ8Γίθ8 ρυΐο. €υιη 8ΐα6ΐη Ρ8{Γ€ΐη ροΓ 
Ρίΐίυιη οιηηί8 ίβοίδδβ 6ΐ ίρδ» (Ιίνίη» δοπριυηβ 
ρΓΧ(1ίθ6ηΙ» 61 ηοδ 0Γ6(]8ΐηυδ, ίΐαςυβ 6^0 8ΐ8ΐυ8ΐη : 
ηοηη6 η6068δ6 6$1 Ίηΐ6ΐ1ί£6Γ6 Ρ81Γ6Π1 (ΐυίιΐοπ) ρΓΟ* 
ρπ6 ίη δ6 δΐι1)δίδΙβΓ6 , 80 8Ίη)ί1ίΐ6Γ ΡίΙΐυιη, ηβςυβ 
ϋ(1 οΙ)δΐ8Γ6 ςιιοπιίηυδ δ3ηοΐ8 Τηιιίΐαδ ίηΙοΙΗ^^αΐυΓ 
ίη ί(ΐ6ηΐίΐ8ΐ6 δυ1)δΐ8η1ίχ? 

^ΑΡ. 111. 

Οαοά ϋβηι ίβΰυηάνηι ηηΐηναηι , ηβΰ ηΙΙο ηιοάο ααί 
νύηοτ, απί άί$$ίιηίΙί8 Ραΐή $ίΙ ΡίΙία$, 

Ι, 1. Εί ϋοίί €ταί νβτΐίηια, 

Νοη ί^ηοΓ8\ίΙ (Ιίνίηο δρίπΐυ 8(η3ΐιΐδ ονοη^εΠδίΑ 

ροδίΓοπιίδ Ιηη)ροΓίΙ)υ5 8ΐι1)0ΓίΙαΓ0δ ^Γιηυοδ πηΙ δυΐπ 

δΟηΙίΰβ υ.ηί^ίοηίΐί (ΙοίΓαΙιΟΓβηΙ , 6ΐ Ποπιίηυπι 8 (]υο 

Γβίΐβπιρίί δυηΐ ηοβίΓοηΙ , ουηι βοοιιπίΐυιη ηΛίηιαηι 

ιιοη 6δδ6 Οβυιη οχ ΟϋΟ 6ΐ Ρλιγο ββηίΐυηι δδδΟΓβηιΙο, 

80(1 δρυπιιπι ηοΙ»ί5 νοίϋΐί ίΐιιοπκίβηι οΐ ΓδΙδί ηοηιΙηί8 

]ην6ΐιβη(Ιο, ΓιΓιαΙίοπίδ (ΐιιίΊβιη 80 (ΙοίΙδίίδ ηοηιίηβ . 

ΓΟίΙίιιπΙηπ), δβ(1 ίΐα δβ ΓβνθΓ8 ηοη ΙιαΙ)βηΐ6Πΐ. δίηιίΐο 

(ΐυίίΐϋαηι ΓαοίυπΙ , (]αί ^υ(^8ί^8Π1 Απί Ίη)ρί6ΐ8ΐ6ΐιι Ρδ:»1. ΧΜ?,5. *•^οηη. τιιι,12; χιγ, 6. ^ ^ 5. ε\Ι11Ι.Ι.1 ΑίΕΧΑΝΟΠΙΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. 19 

ιηΐίωΐβ ρηθΟΟΓάίίβ &υ8€6ρ6Γυηί, ρΓοίηόβςιιβ 61 άβ Λ 'Ιουδαΐχην εΙς τίν Ιαυτών είσοιχίζοντες νουν, διδ 6^, ιηοΓίηο €0Γά6 ρΓοΓβΓυηΐ ηοη νίνΊΒουπι ρΐχ €θη- 
ΐ6ΐηρΐ3ΐίοηί5 ν6Γΐ)υιιι, 86(1 ςυοάευηηαο λά ιηοπβιη 
Ιβικίίΐ Ά^ Γ68ρί€ίΙ : € δ3£[ίΐΐα ςυίρρβ 68ΐ γιιΙηβΓοηβ 
ϋη^υα βοτυιη; (Ιοίοδβι ¥6γΙ)3 οπ8 βΟΓυιη ^^ ι Ου^βί 
€Γ^ο ]2ΐιη :η ν6Γίΐ3ΐΐ8 ν6Γΐ)& 6χ$ηΓ£6Γ6ΐ αΓκ^υίδ, οΐ 
β&ηείυιη βναη^βΙίδίΑηι ίΐ& ρΓορβηιοϋυιη οοιηροΠα- 
Γ6ΐ : 6Γ3ΐ ςυί(ΐ6ΐη Υ6Γΐ)υιιι, ο 1)οη6, ίιρυά Οουιη; 
β8ΐο : ΙίΙ)ί βηίπ) 18121 8ΰΗ1)6ηΓι ΟΓβϋίπιιιβ. δίΐ 8ΐι(ΰΐη 
Η 8ΐιΙ>8ί8ΐαΙ Ρ&ΙβΓ ρΓορΓίβ, ίΐ€Π)(ΐιΐ6 ΡίΙίυδ 8ίιηΊΙί• 
Ι6Γ : (]υο<1η3ΐη 6Γ([0 20 ββουικίαηι ηΒ(αΓ2ΐη ΥβΓϋυηα 
6886 ρυ(3η(]υιη 68ΐ7 ΙΗυιΙ βηίιη, 6δδβ αρυϋ Οβυιη, 
οΐΏπίηο 8υ1)8ΐ3ηΐι&πι ηοη βίκηίΩοαί. Γ.υιη βαΐβιη 
υηαπ) Οβιιιη δ€ΓίρΙυΓ2Β ϋίνίηχ ρτχάιο^ηί , ΡαΐΗ 
βοΐί ]ιθ€ ΐΓί1)α6ηιιΐ8, 8ριΐ(1 ςυβπι «γ&Ι ν«Γΐ)υπ). Οιιίά χα\ άτυδ νεχραίς προφέρουσι χαρδίας, ού τ6ν ζωο* 
ΐΓοών της ευσεβούς θεωρίας λόγον , άλλ' εΓ τι πρ^ς 
θάνατον δρ^τε χα\ βλέπει * ιΒολΙς δντως τιτρώσχουσα 
ή γλώσσα αΟτών, δόλια τά βήματα του στόματος αυ- 
τών, ι *Ωσπερ ουν Ι^δη τιν^ τοϊς έξ αληθείας άντιτεί- 
νοντος (&ήμασι, χα\ μονονουχί λέγοντος πρ^ς τδν 
&γιον ευαγγελιστή ν *Ην μέν 6 Αόγος, ώ ούτος, τρδς 
τ6ν θε^ν, χα\έχέτω τ|1δε• πείθομαι γάρ τοΙς σοϊς περΊ 
τούτου συγγράμμασιν • 2στω δέ, χα\ ύπαρχέτω Πα- 
τήρ μέν Ιδίως, ΥΛς δέ πάλιν ομοίως. Τίνα δή ουν 
ύπάρχειν οΓεσ^αι προσήκει χατά *φύσιν τδν Αόγον ; 
Τ6 γάρ εΤναι πρ6ς. θεόν, ού πάντως Ιχει χαΐ της 
ουσίας τήν δήλωσιν. Επειδή 3έθε6ν Ινα κηρύττουσιν 
α{ θεΐαι Γραφα\, άναθήσομεν τούτο μόνφ τω ΙΙατρ\, 2ΐ<1 1ιχ€ ί^ίΙυΓ 3ίΙ ρήβοο ν6Πΐ&Ιί8?Νοη 8θΙυπ) ι ΕγαΙ ^^ πρ6ς δν ήν ό Λόγος. Τί ουν άρα χα\ πρ^ς τοΰτό φησι ν6Γΐ)υιη αρυά Οβυπι, > ββά 6Γ8( 6ΐί2Π) Οβυβ, υ( 6Χ 
60 ςαοά 68( &ρυ(1 Οειιπ), &Ηυ6 6850 λ ΡβίΓβ €0- 

|[105€2ΐΙυΓ, 61 ΡίΙίυ8 ρΓΟρΗβ 8υΙ)8ί8ΐ6Γ0 6ΐ ρ6Γ 86 

ΟΓβϋαΐυΓ; 6χ 60 Υ6Γ0 ςυοά 68ΐ 0608, εοη8α1)8ΐ3η- 
Ιίαΐίβ, 6( 6χ ίρ80 ίηΐ6ΐΙίκ3ΐυΓ 6886 8θουη(]ιιπι ηβΐυ- 
ταπ), υΐροΐο Οβυ8, 6ΐ 6χ Οοο οχδίδίβηβ. Γίβπ 6ΐιίηι 
η6<ιιιίΐ υΐ, ευηι υη& Πςυίϋο 8ίΐ βρυϋ Ιιοπιίοββ άί- 
\Ίηίΐ28, ίη ί(ΐ6ηΙίΐ3ΐ6Πΐ 8υ1)8ΐ3ηΐί9β 83η6ΐ3 ΤηηΗαβ 
ηοη €θ3ΐ€803(, αίςυβ ϋα ίη υιι&ο) όβίΐαΐίβ Γ3ΐίοη6ΐη 
ΓβΓοταΐυΓ. Εγ3( ί^ΐΐατ, 61 ϋβυβ ροθΐ63 ηοη ΓυίΙ, 
86ά οΐίηι 6Γ3(, πιαχίηιο ευπλ 06υιη 6886 3 1) χΐβΓηο 
ςυοςυο 6886 οοηδ6ςιΐ3ΐυΓ, (|υ3η(1οςυΊ(ΐ6Πΐ ίιΐ ηηοά 
ίη ΐ6Π)ροΓ6 νί3€ΐυηι 651, 3υΙ 6 ηίΐιίΐο ίη γοπιπι η3- τής αληθείας 6 χήρυξ ; Ού μόνον ι "Ή ν ό Λόγος πρ^ς 
Θε6ν, ι άλλ' ήν χα\ Θε6ς, ίνα διά μ^ν του είναι πρ6ς 
Θε6ν, Ιτερος ών π2ρίί τ6ν Πατέρα γνωρίζηται, χαΐ 
Τ16ς ύπαρχε IV Εδίςι χαΐ χαθ' έαυτ6ν πιστεύηται• διά 
δΙ του είναι Θε6ς, ομοούσιος τε χα\ έξ αύτοΰ νοήται 
κατά φύσιν, &τε δή κα\ θεδς, κα\ έκ θεού προελθών. 
*Αμήχανονγάρ, μι£ς είναι τταρά πάσιν όμολογουμένης 
θεότητος, μή πάντως είς ταυτότητα φύσεως τήν 
άγίαν άναβαίνειν Τριάδα , ούτω; τε εις τδν Ινα τ9)ς 
θεότητος άναφέρεσθαι λόγον. "^Ην ουν , κα\ βεδς ού 
γέγονεν ύστερον, άλλα π(Ι^\αι ?ίν, εί χα\ βτι μάλιστα 
τφ είναι Θε6ν ακολουθήσει πάντως χα\ τ6 άΐδίο^ς 
είναι • έπε\ τ6 έν χρόνψ ^εγον^ίς, ή χα\ δλως έκ μή ΙυΓ3Πΐ οάίίαπι, η3ΐυΓ3 Οευδ ηοη 68ΐ. Ουπι ογ^ο Ο δντος εΙς τδ είναι παρενεχθ^ν, ούκ &ν εΓη φύσει θεός. 06ί ν6Γΐ)υπι ρ6Γ ίΙΙυ(1, €ταί, χΐ6Γηίΐ3ΐ6ηι 1ΐ3ΐ)03ΐ, ρορ 
ϋ1α(] 301601, €$ίβ Ο^πι, €υπι Ρ3ΐΓ6θόη8υ1)8ΐ3ηΙίοΓι- 
Ι316Π), ςυ3ηΐί 8ορρΓιοίί 36 ροβη» Τ608 ίηνεηΐιιηι ιγι 
ροΐ3η(1αιη 68ΐ, ^οί πιίηοΓοηι (ΐοθ(ΐ3Πΐπ)θ(]ο 3ΗΙ οΐΐηηι 

(1ί88ίηπΐ6ΠΙ Ρ3ΐΠ ίρ$ΟΠ) 6886 3Γΐ)ίΐΓ3η1ΐΙΓ, 60ςθ6 

Ιιηρί6ΐ8Γΐ8 ρΓ0([Γ6ϋί ιιοη ΙιΟΓΓοηΙ, υΐ ρ3ΐ3ΐη ίϋίρδππι 

ί] 00(106 ρΓθΓ6ΓΓ6 3υ(ΐ63ηΙ, η66 η036 άίοοηΐ 8€ί6ηΐ68, 

η6(|06 (Ιβ ςυί1)υ8 38$6ν6Γ3ηΙ? ΝοΙΐ3 6η!ηι 6Χ ρηΠβ 

ΐηίη0Γ6Π1 6886 Ρ3ΐΓ6 ΓίΙίΟΠΐ 61 ίρ80 6ΐ Υ6Γ6 (6- 
ηίΙΟΜ, 6Χ 8θΙ)]60ΐί8 Γ3ΐίθηϋ)08 Γ0Γ80Π) 3^00806* 

πιυβ. 

ΑΙ.ΐυθ. Μοίΐίβ ν3Γϋ8(ΐ06 ηοιη1ηί1)θ8 άίνΐη» 
δοΓίρΙΟΓββ Ρίΐίοπι 3ρρ6ΐ1αηΙ. 53ρί6ηΐί3ηί) οηίπι 6( Έχοντος τοίνυν του θεού Λόγου διά μέν του ήν τ6 
άίδιον , διά δ^ του 6ΐ^αι βεό^ τδ πρδς τ6ν Πατέρα 
όμοούσιον, πόσης οΓεσθαι χρή χολάσεώς τε κα\ τιμω- 
ρίας ένοχους εύρεθήσεσθαι, τους έλάττονα κατά τι 
γοΰν, ή κα\ άνόμοιον του γεγεννηκότος οΐομένους ύπ- 
άρχειν αύτδν, κα\ εΙς τοΰτο προελθεΓν δυσσεβεία; ουκ 
άτΓοφρίττοντας, ώς ήδη τολμών χα\ έτέροις τά τοίΑυτα 
προσλαλεΤν, μή νοοΰντας, μήτε;.& λέγουσι, μήτε περ\ 
τίνων διαβεβαιουνται. "Οτι γάρ ούδαμόΟεν έλάττων 
έστ\ τοΰ Πατρίς ' ό έξ αύτοΟ κα\ κατ' άλήΟειαν 
Υίδς, έκτων συνεζευγμένων εννοιών εΙσόμεΟα πάλιν. 
"ΑΛΛΟ. Πολλοίς χα\ διαφόροις όνόμασι τ^ν ΥΙδν 
αΐ θεΐαι χαλοΟσι Γραφαί. Σοφίαν μέν γάρ κα\ δύνα- \ίΓΐοΐ6Π) Ρ8ΐΓί8 ίρ80Π) 6886 βίοπΐ, 3θχΐ3 Ρβοΐί (1ί- ^ μιν τοΰ Πατρδς εΤναί φασιν αύτδν, κατά τδείρημένον 

τφ Παύλφ • ι Χριστδς θεού δύναμιςκα\ θεού σοφία.» 
ΕΓρηται δέ πάλιν χα\ φώς αυτού χα\ αλήθεια , κατά 
τ6 έν Ψαλμοϊς ύπό του τών αγίων μελι^^δούμενον 
ι Έξαπόστειλον τδ φώς σου/κα\ τήν άλήθειάν σου. » 
ΕΓρηται κα\ δικαιοσύνη, χατά τδ, € Έν τ?| δικαιοσύνη 
σου ζήσόν με. ι ΖωοποιεΙ γάρ ό Πατήρ έν Χριστώ 
τους πιστεύοντας εΙς αυτόν. Όνόμασται κα\ ^ουλή 
τοΰ Πατρδς, κατά τδ είρημένον' < Έν τζ βουλή σου 
ώδήγησάς με• ι κα\ πάλιν, ι Ή δέ βουλή του Κυρίου 
εις τδν αΙώνα μένει. » "Οτε τοίνυν ταύτα πάντα έ7τ\ν 
ό ΤΙδς τφ θεφ κα\ Πατρ\ , λεγέτωσαν ήμιν οΐ τήν 
Αρείου κολακεύοντες πλάνην, χα\ της εκείνου παρά- 
νοιας άναπεπλησμένοι , πώς έστιν έλάττων αυτού. 
*> Ρ8λ1. ςχνιπ, 40. ♦"Ρβηΐ. ι.χχιι„2δ. *• ΡμΙ• εΙΟΠ) : ι €ΙΐΓί8ΐ08 06ί τίΓΐ08 61 06ί 83ρί6η(ί3 ^*. > 
ϋίεΙΟβ 68( Γ0Γ80ΠΙ ΙοΧ 6]Π8 6ΐ ν6ΠΐίΙ8 , ]θΧΐ3 'ΐά 

ςοαά 3 ςοο(ΐ3πι 83η6ΐοΓητη ίη Ρ83ΐπιί8 63ηίΙΠΓ: 

4 ΕηΐίΙΙΟ 1θ06Π1 103Π) 61 \0Γίΐ3ΐ€ΠΙ Ιυ3Π) ^'. ι ^0- 

8Γιΐί3 ςυοςοο ηοηιίη3ΐθ8 68ΐ, ]οχ(3 ίΐΐυϋ : ι Ιη Ιυ3 

]η8ΐίΐί3 ΥίνίΠθ3 Π16 **. > νίνίΠ€3ΐ Οηίπΐ Ρ3ΐ6Γ ίη 

€1ΐΓί8ΐθ 0Γ6(]βηΐ68 ίη ίρ$οπ). Οοίη ^Ι 6θη8ίΓπιπι 
ηοη6υρ3ΐυ8 681 Ρ3ΐη8, ]οχΐ3 ίΐίοιΐ : ι Ιη οοηδίΠο 
Ιοο (ΐ6(1οχί8ΐί ηΐ6 *•. ι Ει ΓΟΓδΟδ: ι αοη8ίΙί«ηι Πο- 
ιηίηΐ π)3η6( ίη χΐβΓηυπι ". ι Οοηι ί^ίΙοΓ ΙΐδΒο οιη- 
ηί3 ΓίΙίϋ8 8ί( Οοο 36 ΡαΐΓί, (1ίθ3ηΙ ηο1)ί8 ςοί ΑγΓι 
βΓΓΟΓί 3δ86ηΐ3ηΙυΓ βΐ ιΐοί ίΙΙίο8 (]6Π)6ΐιΙί3 ρΐβπί 
βοηΐ, ςοοπ)θ(1ο 8ί1 ηιίηορ ίρβο. δί βηίπι ίΐ3 γ68 βδΐ, 

" αβΓ. IX, 8. *« 1 ΟοΓ. Ι, 21. *» Ρδ3ΐ. 
ΙΧΧ11, 11• χίΐι, ο. Α\ ΙΝ ^()Α^Μδ ΕΥΑΝΟΚυίΜ ϋΒ. 1. 42 *Ορα γ^ρ λέγειν , εΓπερ ούτως ίχοι χατ' αυτούς, δτι Α ιΗ ίΐϋ γοΐυηΐ, ββςυίΙυΓ Ρ&ίΓΟίη 21 ιιοη €&<;6 |Η!Γ-« κερ ού τελείως σοφ^ ό Πατήρ, ου τελείως βυνατ^ς, 
ου τελείως ψως, ού τελείως αλήθεια, ού τελείως βί- 
χαιος , Αλλ* ούβέ τέλειος έν βουλ|) , εΓτιερ 5ντως βιά 
τ% Ιλαττον Ιχειν,ού φανείται τέλειος 6 Υί6ς, Ις πάντα 
ταΰτά έστιν αύτφ. *Αλλά μήν τ6 οΟτω φρονιΐν ή 
λέγειν δυ^σεβές * τέλειος δΐ δ Πατήρ βιά τΐ ιμάντα 
Εχειν Ι ν έαυτφ τελείως * τέλειο; &ρα δηλονότι χα\ ό 
ΥΙ6ς, ή σοφία, χα\ ή δύναμις, τ6 φως, χα\ ή Αλήθεια, 
ή δικαιοσύνη, χαΐ ή βουλή του Πατρός. Ό βέ τήν έν 
τφ οίχείφ γεννήτορι τελειότητα πληρών , πώς &ν 
έλάττων νοοίτο ; 

ΑΛΛΟ. ΕΕ τ6 έλαττον Εχων ό ΥΙ^ ώς πρδς Θε6ν 
χα\ Πατέρα, προσκυνείται παρά τε ημών χα\ τών ί6ΰΐ6 ββρίβηΐβαι, ηοη ρβΓΓβεΐβ ροίβηΐβπι, ποη ροΓ- 
ΐΜΐβ Ιυΰβπι, ηοη ρβΗβοΐβ τ6Γίΐ3ΐ6ΐη, ηοη |)6γΓοοΙρ 
ίυβίυπ), Μά ηοε ρβΓΓοοίί οοη&ίΐίί , βί ρΓοΓβι Ιο η 
βο ςυοά πιΙηοΓ 8ίΙ, ηοη ν'ηΙβΑΐυΓ ΡίΓιυβ ρβΓίβοΙυβ, 
ςυι οηηίΑ Ιι3η: ββΐ ίρβί. Αίςυί Ιιοο (ΙίεβΓβ αυΐ ΜΐιΐίΓβ 
€8( ίηιρίαιη. ΡβΓίθοίυ» ιυΐβπι οβί ΡίΚτ, ρΓορίοΓ- 
€« ςυοά Η&ΙηΗ οηιηίΑ ίη ββΐρβο ροΓΓοοίβ : ροΓΓο- 
6ΐυ8 Ι^ίΙυΓ 68ΐ ςυοηυβ ΡίΗυβ, 83ρί6ηΐΊ3ΐ 6ΐ νίΠη». 
Ιιιχ 61 νβπίβιβ, ]υ8ΐίιία βΐ εοηβίΠυηι Ρ&1π8. 0(•>* 
8υΐ«πι ίη βυο ΡαΐΓβ ρβρίβοΐίοηβπ) ίπιρίβΐ, ςυοηιοίίτ 
ηιίηοΓ ίηΐ6ΐΙίκ8ΐυΓ? 

ΑΙιΐυΟ. 5'ί ηιίηοΓ ουοι 8)1 Οοο »£ ΡαΙγο ΡίΙίυβ - 
λ<1θΓ8ΐυΓ & ηοϋίβ 6ΐ $8ηαί8 ^η^βΗβ, (Ιυοβ Ι>οο8 οο• Αγίων αγγέλων , δύο λατρεύοντες άλωσόμβθα θεούς, Ιογο (ΙβρΓβΙιβηϋβηηυΓ, 8ίςυί(ΐ6πι ίη ηαΙυΓΧ ί(ΐ6ηΐίΐ&- 
είπερ ούδαμόθεν εΙς ταυτότητα φύσεως άναβήσ&ται Ιβηι ηυηςυΑπι οοαίβδοβΐ ίιηρβτΓοΰΙυπί €απ) ρβΓΓβΰΙο. τψ τελεί€ι) τ6 μή οΟτως ίχον. Πολλή δέ τίς Ιστιν ή 
διαφορΑ τ3τ μή ωσαύτως ίχοντα χατά τ6ν της φύσεο>ς 
λόγον βίς άλλοτριότητα διατέμνουσα. *Αλλ* ούχ είς 
«ολύθεον αριθμόν ή πίστις, εΤς δέ βεδς δ Πατήρ, άνα- 
βαίνοντος είς ενότητα τήν πρδς αύτ6ν του ΥΙου, δή- 
λον δέ ότι χαΐ του αγίου Πνεύματος * ουδέν άρα τ6 
χατηγόρημα λοιπδν έν ΥΙψ. Πώς γάρ έτι τ6 έλαττον 
έχιδέξεται είς ενότητα τφ τελείφ Πατρ\, χα\ εΙς ού• 
σίας ταυτότητα ένού μένος φυσιχώς ; 

ΑΛΛΟ. ΕΙ πλήρωμα έστιν ό ΥΙός • ι άπ6 γάρ του 
πληρώματος αύτου πάντεςήμεΤςέλάβομενι χατά τίνα 
τρόπον τ^ Ιλατυον έπιδέξεται ; Ασύμβατα γάρ χαθ' 
Ιν τι τλ ύποχείμενον έν ταυτψ τά άλλήλοις εναντία. 

ΑΛΛΟ. Ει τδ έλαττον έχων δ Υ16ς τά πάντα πλη- β 
ροϊ, που χωρήσει Λ μείζον του Πατρός ; ΕΙρήσεται 
γάρ Χ2\ σωματιχώτερον, ώς έν παραδείγματος τρόπφ, 
νοούμενης έτέρως της έν άσωμάτοις υπέροχης τβ χα\ 
ελαττώσεως. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ τλ υπέρ πάν δνομά έστιν ό Θεδς, είτα 
τούτου χληρονόμος υπάρχων δ Υ16ς ούχ Ιχει τδ τέ- 
λειος είναι διά τδ έλαττον , ουδέ έν [α/, ουδέν έν] τφ 
6«έρ πάντα τδ μέγα • τούτο δέ έστι Θεός. Άλλα 
«υτο άτοπον ή φρονεΤν ή λέγειν τέλειος άρα έστ\ν 
δ ΥΙδς, ώς υπέρ πάν δνομα, χα\ Θεός. 

ΑΑΑϋ. ΕΙ ή βεία φύσις ού πεπόσωται, συμβαίνειν 
δέ οίδε τ6 Ιλαττον έν τεοσοΤς , πώς άν έλάττων νοοΓτο 
χβτά φύσιν υπάρχων Θεδς δ ΥΙός ; ού γάρ έξω του 
«οοοΟ χείσεται, χάν ώς πρδς Πατέρα τδ έλαττον 
λέγωαινέχειν αυτόν. 11αχίπι& ααίβηι ββΐ (1ίίΓ6ΓβηΙί8 ςιι» γ68 ίηΐβΓ 86 η»- 
Ιηη (1ίν6Γ83ΐ8 86Ρ8Γ&1. Αίςυί Οιΐ68 ηθ8ΐΓ& ηιυΐΐΐΐυ- 
(1ίη6πι ΠεΟΓυιη ηοη &<1π)ίΙΙίΙ , 86ΐ1 υηυ8 ββΐ 06υ8 
Ρ816Γ, ίη ιιηίΐαίβυι €υπ) ίρ80 &8ϋ6η(1βηΐ6 ΡίΗο ΐιίπιί• 
Γυιη , 6ΐ βηηείο δρίηΐυ. ΝίΙιίΙ βΓ^ο άείβπαβ €8ΐ ίη 
ΡίΓιο. ϋυοα)θ<1ο οηίπι Ιαηάβη ηιίηοΓ βπΐ , ςηί υηί- 
Οΐ6 ροΓίθοΙο ΡαΙπ 6( ίϋβηΐίοΐο 8υΙ)5ΐαηΓιβ η8ΐιι• 
πιΙίΐβΓ υηίΙυΓ? ΑΑΑΟ. Ό μαχάριος Ιωάννης περΊ του ΥΙου φησιν, 
δτι ι Ούχ έχ μέτρου δίδωσι τδ Πνεύμα, ι τοίςάξίοις 
δηλαδή. "Οτε τοίνυν μέτρον ούχ έστιν έν τφ ΥΙφ, 
αμέτρητος άρα έστΙ , χαΐ πάσαν άναβαίνων χατάλη- 
φ<ν τ^^ν έν ποσφ νοουμένην ώς Θεός. Πώς ούν έλάττων 
δ μή μετρούμενος ; 

ΑΛΛΟ. Εί έλάττων έστιν δ ΥΙδς, μείζων δέ δ 
Πατήρ» διαφόρως δηλονότι χα\ άναλογούντως οΤς 
έχαστο^ έχει μέτροις ένεργήσουσι π8ρ\ τδν είς ημάς 
2γιασμέν. Κα\ αγιάσει μέν μειζόνως δ Πατήρ, έλατ- 
τόνως βέ χα\ χαθ' έαυτδν δ ΥΙός. "Εσται τοιγαροϋν ΑΙιΐυΟ. δί ρΐΰηίΐυάο 6&1 Ρί1ίιΐ8 (< άβ ρίβηίΐηιΐίηβ 
βηίπι 6]υ8 οπιη68 &εοβρίηιυ8 ^Ί ), ηαοηληι πιο<)ο πιί- 
ηυ8 €3ρί6ΐ? €οηΐΓ2ΐη& βηίπι ίη υηο βαΙ^Ιο 8ίιηιι1 
€1 €0(ΐ6πι ΐβηιροΓβ οοη8ΐ8ΐβΓ6 ηβηοευηΐ. 

ΑΙιΐυο. δί €ΐιηι πιίηυβ 1ια1)ε!ΐΐ Ρϋίυ8, {ηιρίβΐ υηί- 
ν6Γ8& : υ1>ίηαπ) π)8]ογ ίΙΙα ΡηΐΓΐδ ε&ραοίΐαδ εοΙΙοεη* 
1)ίΐιΐΓΤ Ι.ίε6ΐ)ίΐ εηίηι βχεηιρίί 6«ιΐ8ΐ ςυιβί (Ιβ Γ6ΐ)ΐΐ8 
εοΓροΓβίβ Μλ Ιοηυί, ευπι ΓβΓυπ^ ΊηεοΓροΓεΑπιιη πια- 
([ηίΐυάο 61 ίπιπιίηυΐίο αΙίΙβΓ ίηΙεΙϋββΙυΓ. 

ΑΙιΐυΟ. δί «ιυοά 681 8ηρ6Γ οπιηο ηοηιεη 1)608 681, 
61 1)υ]υ8 Ι)ΧΓ68 ευπι 8ίΐ Ρίίίυβ , ρ6Γί6εΙυ8 688β ηοη 
ροΐ68ΐ ςυί8 ηιίηοΓ : 6886 8υρ6Γ οοιηΐ• ηίΗίΙ ηΐ8|[ηί 

681 , Ιιοο 9ΐυΐ6ηΐ 681 06υ8. δ6(1 8ΐ)8Ι1Γ(1υΠΙ 681 ίΐα 

86ηΙίΓ6 λΜΐ Ιοςυ! : ρ6ΓΓ6εΐυ8 ί(;ίΐυΓ 68ΐ Ρί1ίυ8, υΐροΐο 
8ΐιρ6Γ οηιηβ ηοιηεη , εΐ Οβυδ. 

ΑΙιΐυΟ. δί η&Ιυη άίνίη» ςα&η1ίΐ9ΐΐίδ 68ΐ εχρεη, ει 
ίη Γ61Η18 8ΐίςιι&ηΐί8 πιίηυ8 ΓερεπΓί 8ο1εΐ : ςυοηιο<1ο 
π)ίηοΓΊηΙεΗί88ΐυΓ8εευη(1ιιιη η8ΐιΐΓ8ΐη Ρί1ίη8, Οευι» 
ευηι 8ίΐ ? Νοη εηίιη ςϋ3ηΐίΐ8ϋ8 ειρεη επί » 
^ ςιι&πιτίβ Γε8ρεεΐη ΡαΐΓΐβ π)ίηυ8 Ιΐ3ΐ>6Γ6 ίρ&ιιπι άί- 
εαηΐ. 

ΑΙ.ΐυθ. Βε8(υ8 ^ο^ηηε8 άβ Ρϋίο 22 ^ί^ » * οοι^ 
Λά ηΐ£η8υΓ&πι άλΓΟ δρίπΐυπι^^ ι , ά\%η\$ ηίπιίΓϋοι. 
€υηι επ{0 πΐ6η8ΐΐΓ8 ηοη 8ίΐ ίη Ρίΐίο, ίπιπΐ6η8υ8 
681 Ι^ίΐυΓ, βίοαιηεηι ςη8ηΐίΙ&ΐί8 εοιηρΓοΙιεηβΙοηεπι 
8ΐιρ6Γ8ΐ αίροίε Οευβ : ςυοπιοάο 6Γ|;ο πιΙπογ ε8( 
ίΙΙε (|υί ρΐ6η8υΓ& ηοη ε^ρίΐυΓΤ ι 

Αυυο. δί πιίηοΓ ΡίΓιυ8, πι8]ογ αυΐεπι ΡαΐεΓ 68ΐ, 
(1ίνεΓ86 ηίπιίΓυπι ηεε Ηίαιίΐί ηβοηε ρΓΟ δηοςυίδηηε 
πιοάο 68ηεΐίβε&ιίοηειη ηο8ΐΓ&π) ρεΓΟεΙοηΐ : εΐ ηΐ8- 
((18 ςυί(ΐεπ) ΡαΐεΓ 8Αηεΐί(ίε;ιΙ)ίΐ , ηίηιιβ ΜΐΙεπι, 8ε 
ρΓΟ 8αο ηιοάυΐο Ρίίίυβ. ΕπΙ ίςίΙυΓ δρίπΐυβ ςυοηιιβ > 1θ3η. ι. 16. *»ίο»η. III, 34. 
Ρατκοι.. Οκ. ΙΧΧΠΙ. 4δ δ. εΎΙΙΙΙΙ.1 ΑΙ-ΕΧΑΓΗΟηΐΝΙ ΑΚΟΠΙΕΡ. Η 

άορίΰχ , οι ηΓιηοΓ (ΐιπ«Ιοηΐ ί" ΚίΙίο , δοϋ ίη ΡαΐΓβ Α χα\ τδ Πνεύμα διπλούν, χα\ μείον μέν έν ΥΙφ, μεΐ 

ιηφΓ. Ει ροΓίοοίο (ΐυίίίβω δοη€Γιβ€3ΐ)ΐιηΐϋΓ ςυί » " " ~ ~ * Ρλιγο, 30 Ύίοίδβίηι ηοη ρβΓίβοΐβ ιιιιί ρβΓ ΓίΗυηι 
Αΐ(ΐυί ιηυ1ΐ3 6$ι ίη Ηίβ ηΐίοηυηι α1)βιΐΓ<1ίΐΑ9. 13ηυ5 
οηΊαι βδΐ δαηιΐιιβ δρίπΐϋβ, ϋη3 βΐ ρβΓίβοΐα δαποΐία- 
ολΓιο , ί|υ« α ΡαίΓΟ ροΓ Γίΐίϋΐη ηαΐιΐΓ&Ιίΐ6Γ ρΓ3β1)€- 
ΐυΓ. Νοη βΓ^ο ιηίηοΓ ββΐ ςιιί 6Λΐη<1βιΐίΐ Ιΐ3ΐΙ)€ΐ ουιη 
Ρ6γΓ6€Ιο Ρ&ΐΓβοροΓαΓιοηοηι, ςυίςαβ Ραίπδ δρίπΐυιη 
ΙΐΑΐ>6ΐ, ιιαίυΓΦ &ιιχ 1)θΐιυιη, νίνβηΐβιη αο δυ1)δΊδΐ6η- 
ΐοιρ, (ΐιιοηι»ι1ηιθ(1ιιιη ηβηιρο βΐ ΡαΐΟΓ. 

ΑΙ.1130. € δι ίη Γοηηα βΐ 8ε(|θδΐΓιΐαΙβ ΡαΙπδ^*» 
6ΓϋΙ Γίΐίυδ • ίυχίϋ ΡαυΙΊ δβηΙοηΓιααι • ςυοηκκίο 
ιηίηοΓ ίρδο οβΐ? Νοη οηιηι οοΠβ ίηοΛΓηΛίίοηίδ τ&Γιο, 
βΐ 6& ςιΐ£ ϋίοίΐυΓ ΗυιηίΙί&Γιο «Ιί^ηίΐ&Ιβ ηΒίαΓΑΐί 
ΡίΙίϋπι ηυ(ΐ3ΐ)ίΙ ουπι δβευηάο ΒϋνβιιΙϋ οβδδαΐυΓ» ζον δέ έν Πατρ(. Κα\ τελείως μέν οΐ παρλ Πατρίς 
άγιασΟήσονται, ού τελείως δέ πάλιν οΐ δι' ΤΕοΰ. Άλλα 
πολλή τ (ς έστιν έν τούτοις ή των λογισμών άτοπία. 
Έν γάρ τ6 Πνεύμα τ6 Λγι^ν έστιν, ιΤς δ^ τέλειος 
αγιασμός, παρά Πατρός δι' ΥΙου φϋσιχώς χορηγού- 
μενος * ούχ &ρα έλάττων έστ\ν δ τήν αυτήν ένέργειαν 
6χων τφ τελείω Πατρ\, κα\ τδ του. γεννήσαντος 
Πνεύμα φύσεως Ιδίας Ιχων αγαθόν, (ων, χα\ ένυπό- 
στατον, ώσπεροιίν άμέλει χα\ δ Πατήρ. 

ΑΑΑΟ. ΕΙ 4 έν μορφ^ χα\ Ισδτητι του Πατρδς ι 
ύτήρχεν ό ΥΙδς χατά τήν του Παύλου φωνήν , τιως 
έλάττων αύτοΰ έστιν ; Ού γάρ δή που της μετά σαρ- 
χδς οίχονομίας δ λόγος, χα\ ή διά τοΟϊο λεγομένη 
ταπείνωσις, του χατά φύσιν προσόντος αξιώματος οηπΓιηο , υΐ ουηι (ΙΙοοηΙβηι " απογυμνώσει τδν ΥΙόν, λύσιν έχουσα τήν δευτέραν (ιί(. ι Υοηίβι ι βηΐηι 

Μοορίηηΐδ , € ίη ^ΙοΓία Ρ^ΐρίδ βυί *». » ΟϋοηΜκΙο 

ίμίΐυΓ ίη βΙοπΑ 6δ( Οΰί ΡαΐΓΐβ • ςυί πιίηοΓ ίρδΟ 

Βίΐ? 

Α1.11}0. ΙηνβηίΙαΓ ίΐίοϋΐ)! ροΓ ηηϋπι ρΓορΙιεΙαπι 
Οβυδ 30 ΡαΙΟΓ (ΙίοοΓΟ : < ΟΙοΓίαω ηιοαηι αΙΐΟΓί ηοπ 
άαΐΜ) '*. » ΙηΙΟΓΓΟ^αηϋί δυηΐ Ι^ΙΙαΓ ςηίοϋη^υο Γίΐίο 
Ίπιρίο όοίΓδΙιηηΐ, ίηιο νοΓΟ ΡλΙγΊ ροΓ ΐρβυοι : ι Οϋί 
βηίπι Ρίϋιιηι ηοη ΙιοηοΓηΙ, ίβ ηβο ΡαΐΓβπι ςαίάοηι 
ΙιοηοΓβΙ"; > υΐηιιη ΐ.ιηόοπ), βίουΐί οχίδΐΊηιβηΐ ίρδί, 
θ€θ 30 ΡαίΓΟ ηίηοτ βχδίδίβηδ Εΐΐίυδ , €0ηδυ1)δΐ3η- 
ΙίαΙίδ δίΙ Ιρδί 9 30 ηοη. δί οοηδυΙ)δΐ3ηΐί3ΐοπ) Οδβο 
«ϋοαηΐ , ςα'κΐ ΓΓυ8ΐΓ3 ιηίηυδ οί ΐΓί1)υυηΐ? Ουχ οηίιη έξ ουρανού παρουσίαν. ι*Ηξει ι γάρ πάντως, ώς ηχού- 
σα με ν λέγοντος, ι έν τζ δόξη του Πατρδς αύτου. ι 
Πώς ο3ν δλως έν τ|) δόξη του Πατρός 6 έλάττων 
αύτοΰ ; 

ΑΑΑΟ» Εύρίσχεταί που λέγων δι* ένδς των προ- 
φητών ό θεός χαι Πατήρ * ι Τήν δόξαν μου έτέρφ οι 
δώσω. » Έρωτητέον τοιγαροΰν τοίις δσοι τόν ΥΊό\ 
άτιμάζουσιν ασεβώς , μάλλον δέ δι* αύτου χα\ τδ^ 
Πατέρα * ι Ό γάρ μή τιμών τδν ΥΙδν, ουδέ τδν Πατέρα 
%%μ^ *> πότερόν ποτε« χα^&ηερ ύπειλήφασιν αύτοΙ 
του Θεού χαΐ Πατρός έλάττων ών ό ΥΙός, ομοούσιος 
έστιν, ώς προς αυτόν, Ι) ούχ{. ΕΙ μέν ούν έροΟσιν, 
ώς Εστιν ομοούσιος, τί μάτην τό Ελαττον έπιφέρουσι 6]υ8(ΐ6Πΐ βιιηΐ δυϋδίαηΐΐχ αο η3ΐυΓΧ, ηιιηϋδ ιπ δβ ^ «ύτψ ; Τά γάρ της αυτής ουσίας δντα χαΐ φύσεως ρΓοΓοοΙο ηοη 1ΐ3ΐ)οηΐ ςυοαά ταϋοηοπι δυΙ>8ΐ3ηΙί8Β. 
Ποο 3υΙοη) ββΐ ςυοιΐ ςηκΓΪπιυδ. δοά ηοη βδβοηΓιοη- 
ΙαΓΓοΓβ3η, ηβςαβ οοηδυ1)&ΐ3ηΙί;ιΐ6η) οδδο οοηοο^ίβηΐ 
Ραΐπ ΡίΙίυιη, ουπι ηιίηοΓ δίΐ, ιιΐ ίρδί νοίαηΐ. Ι^ίΐυΓ 
ϋίνοΓδυδ βήΐ οιηηίηο οΐ 3ΐί6ηυδ 3 Ρ31Γ6. Ουοπιοϋο 
ίΐ3(|υ6 βΙθΓί3ηι ο]υδ Ιΐ3ΐ>ΰΐ? ι Εί οαίηι (ΐ3ΐυδ βδΐ, » 
ιιΐ 3ίΙ 1)€3(υδ θ3ηίοΙ , ι ΙιοηοΓ , οι Γοςηυπ) ■*. ι Υϋΐ 
οηίηι 23 ηιοηΐίοΐιΐΓ Οουβ οΐ Ρ3ΐβΓ ϋίοβη» : ι 61ο- 
γΙ3Πι ιη€3Πΐ 3ΐΙθΓί ηοη ϋαίιο '* ; > νβΙ βί ν6Γ3χ 6δΙ , 
8υ3πιςυ6 £;1οΓίαίη ά^άιί ΡίΠο, ηοη 3ΐίιΐ8 ιιΐίςαβ ΟδΙ 
α1) ίρδΟ, ουπι δίΐ ίΓαοΙπδ 8υΙ)δΐ3ηΙί»! ίρδίυδ, 30 
νοΓυπι £;βηίπιοη. (ίυί 3ΐιΐοηι οοάοηι πιοιίο 86 Ιΐ3ΐ)6ΐ 
ουπι Ρ31Γ0, δ6θυη(1υπι η3ΐυι*9β Γ3Γιοη6ΐη, ςιιοπιοιίο 
ίρδΟ «Ιβηιυιη οΓΐΙ ηιίηοΓ ? 

Αίία 9ίηιρΙί€ία βΐ ίηΰοηηβχα, 
δί οιηηίροΐοηδ οδΐ ΡλίοΓ, βΐ δίιηίΠίβΓ ΡίΙΊιΐδ οηιηί- 
ροΐοηδ, ςιιοπιοάο ιπίηοΓ οδΐ Ίρ80? Νοη οηίπι δί 
Γ60ΐ6 ρΙιί1θδορ1ΐ3η)υΓ, ροΓίοοίί οοηάίΐίοηοηι ίηιροΓ- 
ίϋοΐυηι 3δ86ςυ6ΐυΓ. Ει, βί Ποηιίηιιβ βδΙ ΡαΐΟΓ, Οο- 
ιηίηυδςυο βίηΗΐΊΐΟΓΟδίΡίΙίυδ, ςυοηιοίΐο ίρδο πιΙηοΓ 
08ΐ¥ ΕπΙ βηίπι ηοη ρβΓΓοοΙο ΓιΙ)6Γ, δίςυίϋοιη ίη 
(ΙοηοίηλΙίοηο πιίηοΓ οβί, ηοο Ιΐ9ΐ)οΐ ίη δοίρδο οοη« 
δυηιπ)3(3ΐιι ϋί£;ηί13ΐοηι. Εΐ, δί Ιυχ υδΐ Ρ3ΐϋΓ, Ιυχ 
ίίοπι Ρί1ίυ8, (ΐυοπιοϋο ηιίηοΓ οδΐ ίρ$ο? ΕγιΙ οηίηι 
ηοη ροΓίοοίο Ιυι, δ6(1 οχ ρβΠο ΐοηοΙ)Γΐδ οοηψΓΟ- 
ΙιβριΙοΐυΓ, πΐ6ηΓιο1πΓ(|υβ ον3η(;ο1ίδΐ3, άίοοηδ : ι Ει 
ΐ6η6ΐ>ΓΧ οιιηιηοη ςΌπιρΓθΙΐ6η(1θΓαηΐ "^ ι Ει, δί νί13 ούχ &ν δλως Ιχοι χαΟ* εαυτών τό μείζον, χατά γε τό' 
του πώς είναι λόγον. Τοΰτο δέ πάντως έστ\ τό ζητού 
μενον. '*Αλλ' ού συνθήσονται τυχόν, ουδέ ομοούσιο* 
είναι δώσουσι τφ Πατρ\ τόν ΥΙόν , ώς έλάττονα χατ 
αυτούς * ούχούν έτερος έσται παντελώς χα\ αλλότριο, 
του Πατρός. Πώς ουν έχει τήν δόξαν αύτου ; ι Αύτ(| 
γάρ έδόΟη, ι χαθά φησιν ό μαχάριος Δανιήλ, ι ή τιμή 
χα\ ή βασιλεία, ι *Η γάρ διαψεύσεται λέγων δ βεόί 
χα\ Πατήρ * ι Τήν δόξαν μου έτέρφ ού δώσω * » ϊ 
εΓπερ έστ'ιν αληθής, δέδωχε δέ τήν εαυτού δόξαν τί] 
ΥΙφ , ούχ έτερος &ρα έστ\ παρ* αυτόν , χαρπός ύπ 
άρχων τής ουσίας αύτοΰ, χα\ γνήσιον γέννημα. Ό δ 
ωσαύτως έχων τφ Πατρ\ χατά τόν τής φύσεως λόγον 
τϊώς &ν βΡη λοιπόν έλάττων αύτοΰ ; 
> ΆΛΛα άχΛα χάί ασύνδετα. 

ΕΙ τταντοχράτωρ έστΙν ό Πατήρ , παντοχράτωρ δ 
ομοίως χα\ ό ΥΙός, ττώς έλάττων αύτοΰ έστιν ; Ο 
γάρ δήτΕου, κατάγε τόν της άχολουθίας λόγον, εΐ 
τό του τελείου μέτρον τό μή τέλειον άναβήσεται. Κα) 
εΐ Κύριος έστιν δ Πατήρ , Κύριος δέ δμοίως χα\ 
ΥΙός, πώς έλάττων αύτοΰ έστιν ; Έσται γάρ ού τ£ 
λείως ελεύθερος, εΓπερ έστΙν έλάττων έν χυριότητι 
χα\ ού πλήρες έχων έν έαυτφ τό αξίωμα. Κα\ εί φα 
έστιν δ Πατήρ, φώς δέ δμοίως χα\ δ Υίός, πώς έλά' 
των αύτοΰ έστιν ; Έσται γάρ ού τελείως φώς, κατά 
ληφθήσεται δέ άπό μέρους ύπό τής σκοτίας, χ: 
ψεύσεται λέγων ό ευαγγελιστής • ι Ή σκοτία αυτί *•Ρΐιί1ίρρ. η. 6. *•ΜηΓ0. 
χίνιιι, II. *^ ^03η. 1,5. VIII, 58. " 183. χινιιι, 11. " αο3η. ν, 25. " 03η. νιι, 14. «."ί 1Ν α0ΑΝΝ13 ΕΥΑΝϋΕϋϋΜ ίΙΒ. Ι. 46 ού χατέλα^β. ι Κα\ βΐ ζωή έστιν ό Πατήρ, ζαιή δέ Α 6β( Ρ»16Γ, νίΐα ίίβηι ΡίΠυ», ςυοπκκίο ιηίηοΓ )ρβο ομοίως χαΐ 6 Τ16ς , πώς έλάττων αύτου (στιν ; Ού 
γάρ έατι τβλείως έν ήμίν ή ζωή, χ&ν εΙς τ^ν ίαω 
&ν6ρωπον χατοίχήσει Χριστός ' νεχροί βέ τίως κακτά 
τι μέρος οΐ πιστεύσαντες , εΓπερ έστ\ν ού τελείως 
ζωή, τ6 Ελαττον ίχων ό Υιός. Επειδή δ^ χρή τήν (ν 
τούτοις άτοπίαν ώς πο^(&ωτάτω ποιείσθαι, τέλειον 
κΓναί φαμεν τδν Υ16ν έν τφ τελείφ ΠατρΙ παρισούμε- 
νον διά τ6 της ουσίας Απαράλλαχτον. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ έλάττων έστ\ του Πατρ6ς ό Π^ς, διά τε 
τοΰτο ούχ ομοούσιος * έτερος &ρα έστ\ χατά φύσιν 
χα\ αλλότριος παντελώς * ούχουν ούχ Υί6ς, άλλ* ουδέ 
όλως θεός. Πώς γάρ &ν χα\ χαλοΐτο Τ12)ς δ μή έχ 
Πατρδς, ή πώς 'τι Θε6ς, δ μή έχ ΘεοΟ χατά φύσιν ; 
Τί φασιν ένταΟθα οΐ τους μή τήν εΙς τδν ΥΙ^ν παρα- 68Ι? Νοη 6ΐιΊιη 6»1 ρβτίβοΐβ ίη ηοΐιίδ τϋβ, ςυλίητί» 
ΐη ιιιΙΰΓΪΟΓί ΙιΟΗΐΐηβ ϋΐιη&ΐυβ ΙΐίϋίΙβΐ, Μά ((υΜίλοι 
6χ ρ&Γΐβ ιηοΠυί βυιιΐ ΟΓοάβηΐββ, βίςυίιΐβιη ηοο μΙ 
νίΐ& ρβΓίβαβ, αιιη ιηίηυ» Ιΐ2ΐ>6&1 ΡίΠυβ.βυηι &υΐ•ηι 
»1>8υΓ(1ίι&ΐ6ηι 'ύΪΛη ϊη 1ιί• Ιοηβί&βίιιιβ ρΓοΔί^αη^ 
οροΓίβ&Ι, ρ6ΓΓ60ΐιιηι 6886 (1ίοίιιιυ8 Ρίϋυηι ρβιίβοΐο 
ΡαΙγΙ χηυαίβαι, ρΓΟρίβΓ ρβΓίβΰίαιιι ίϋβηϋΐαίβηι 
8υ1ΐ8ΐαηΙΐϋβ. 

Αϋυο. δί ιηίηοΓ 681 Ρ31γ€ ΡΐΠυ8, 80 ρΓορΙβηεα 
ηοα 6θο&ιιΙ>8ΐ&ηΐίΑΐί&, &1ίυ& υ1ίί|υ6 86£υηϋυηι ηι- 
ΙυΓαηι, αο ρΐαηο αΐίβηυδ. Ι^ίΙαΓ ηοη Ρϋίυ8, 86<1 ιμ- 
ςυ6 ρΓΟίβυβ Οβυβ. Ουοιιιοάο 6ΐιίιη νοοΰΙυΓ Ρϋίυ•, 
ςυί ηοη 681 6χ ΡαΐΓβ, &α( (ΐυοη)θ(Ιο Ιαηιΐβαι Οβαβ. 
ςυί ηοη 68ΐ 6χ 060 βΰοιιηϋααι η2ΐΐυΓ&οι? ΟοΙά Ιιίο δεξαμένους πίστιν, άπεχτονότας δέ μύίλλον τούτον, Β (ϋουηΐ ςυί 2ΐ886ΓυηΙ ίη ΡαΐΓβηι 6Γ6(16Γ6 ηοη 608 

εις τ^ν Πατέρα πίστευε ιν Ισχυριζόμενοι ; Επειδή δέ εΙς 

ΥΕόν έστινή π(στις,ίτι χατά τδ είχδς πλανώμεθα, τδν 

άληθιν2•νούχ έπεγνωχότες θεόν. *Αλλά τούτο &τοπον. 

Πιστεύοντες δ" εΙς Υ'ιδν, χα\είς τδν Πατέρα πιστεύο- 

μεν, χα\ εΙς τδ &γιον Πνεύμα δηλαδή. Ούχ &ρα έστΙ 

τού Θεού χα\ Πατρδς, ώς έλάττων, αλλότριος ό ΥΙδς, 

άλλ* έν ώς πρδς αύτδν, διά τδ έξ αυτού χατά φύσιν, 

Γσος τε διά τούτο χα\ τέλειος. ΑΛΛΟ. ΕΙ μέν ΥΙός έστι χατά άλήθειαν δ έχ Θεού 
Πατρός άναλάμψας Θεδς Λόγος , άνάγχη πάσα χα\ 
ούχ έχοντας τους δι* εναντίας όμολογείν έχ της ου- 
σίας αύτδν ύπάρχειν της τού Πατρός. Τούτο γάρ ή ςυί βιίβηι &α5θορ6ΓυηΙ ίη Ρϋίυπι, 8ο4 ςιιί Ιιιιηο 

Ρ0ΐίυ8 ίηΐ6ΓΓ666Γυΐΐ1 ? €ΐ1Π1 211ΐΐ6ηΐ 0(ΐ68 8ίΙ ία Εί- 

Ιίυπι, αάΐιυο, υ Ι εΓ6(1ϋ>ίΐ6 68ΐ, 6ΓΓαηια89 νοΓυιη ηοη 
9βη0806ηΐΰ$ ϋΰυηι• Αι ίιοο &1)8υΓ(1ϋηι• €Γ6(ΐ6αΐ6• 
211116Π1 ίη Ρϋίυπι, ίη Ρ8ΐΓ6πι ςυοςυο 0Γ6(1ίιηυ8 61 
ίη 8ρΊηΐυπι 83ηαυηι ηίηιίΓυηκ Νοη 684 ϊ%1ί\ίτ 
(ΐυ&8ί Οβο 30 ΡλίΓΟ ηιίηοΓ 2ΐ1ί6ηιΐ8 Ρί1ίυ8, 86(1 υηυηι 
ςυυ ουηι ίρ$ο, ρΓ0|>ΐ6Γ63 ςυοά 6Χ ίρ80 68ΐ 866υα- 
άιιιη η&ΙαΓ8πι, 61 ί(ΐ60 9Βΐ|ΐι&1ί8 Μ ρ6τΓ6ΐ^υ8• 
ΑΙιΐυΡ. 5ί Ρϋίυ8 ν6Γ6 68ΐ Ι8 4|ΐιί οχ 1>60 ΡλΐΜ 

6ίΓυΐ8ίΐ Πβυ8 ΥΟΓϋυΠΙ, 0606886 ΟηΐΗΙΙΙΟ 61| 9Ι(1Τ6Τ• 

8ΑΓίθ8 νβΐ ηοΐ6ηΐ68 οοηΔίοτί» ^ οχ 8ΐι1)842η1ί• 
Ρ&ΐΓί8 ίρβυηΐ 6Χ8ί8ΐ6Γ6 .* Ιΐ06 ΟΒίηΐ Υ6η ϋΐί&ΐίο χατά άλήθειαν υ!ότης σημαίνει. Εΐτα πώς ό τοιού- ρ 8ί({ηί£εΑΐ• ΛΙ ςυουιοιίο 18 πιίοοΡ 68ΐ Ρ&ΙΓ6 Ρί1ίυ8• τος έλάττων έστ\ τού Πατρδς Υίδς , εΓτεερ έστ\ν ου- 
σίας χαρτώς^ ούδαμόθεν τδ έλαττον έφ* έαυτ^ δεχό- 
μενης; Πάντα γάρ τελείως έν τφ Θεφ. ΕΙ δέ ούχ 
Ιστιν έχ της ουσίας τού Πατρδς ουδέ Υίδς &ρα' νό- 
θος δέ ώσπερ τις χα\ ψευδώνυμος. 'Δλλ* ουδέ αύτδς 
δ Πατήρ, Πατήρ άν χαλοΤτο θιχαίως τε, χα\ αληθώς• 
Υιού γάρ ούχ δντος τού χατά φύσιν, δι* δν έστι Πα- 
τήρ, ϋώς&ν νοοίτο Πατήρ ; *Αλλά τούτο άτοπον•. Έστι 
δέ Πατήρ άληθινδς ό Θεός * τούτο γάρ δή χα\ δλαι 
^οώσιν αΐ θεία ι Γραφαί * ΥΙδς &ρα πάντως ό έξ αυτού 
φυσιχώς. Εί δ^ τούτο , ούχ έλάττων * ομοούσιος γάρ 
ώς ΥΙός. 

ΑΛΛΟ. Τδ τής πατριόίς ήτοι πατρότητος δνομα 
ούχ έξ ημών Ιχει Θεδς , άλλ* ήμεΤς μάλλον έξ αυτού 
λαβόντες δρώμεθα. Πιστδς δέ δ λόγος Παύλου βοών- 
τος ώδί • ι Έξ ο5 πάσα πατριά 2ν τε ούρανψ χα\ 
έπι γης ονομάζεται. > Επειδή δέ Θεδς τδ πάντων 
έστι πρεσβύτατον , κατά μίμησιν δηλονότι πατέρες 
ήμε?ς, οΐ πρδς τδ έχείνου σχήμα διά τού πεποιήσΟαι 
χατ* είχόνα, χεχλημένοι. ΕΤτα πώς, εΙπέ μοι, λοιπδν 
οΐ χαθ' όμοίωσιν γεγονότες αύτψ, χατά φύσιν έσμδν 
τών οίχείων τέχνων τιατέρες , εΐ μή πρόσεστι τούτο 
τΨ^ άρχετύπφ είχόνι, πρδς ήν χαΥ μεμορφώμεθα ; 
Πώς β* άν δλιος τδ της πάτριας ήτοι πατρότητος 
δνομα χα\ είς τους άλλους έχβήναι παρά Θεού δοίη 
τις λν, εΓ γε δντως οήκ ?στι Πατήρ ; Φαίνεται γάρ, 
^ ο&τως Εχη , παντ^ΰς ανεστραμμένη του πρά- 
γματος ή φύσις , ήμε!ς δέ μίλλον αύτφ καΟ^ δμοίω• 

*» ΕρΙΐ68. III, 15. 8ίςιιί(ΐ6ηι 8]( 8υΙ)8ΐ&ηΐί« ΓΓοαιΐ89 ςιι» ηιιΗ^ίβηια 
ίη 86 πιίηυ$ 8α86ίρίι? ΟυηοΐΑ 6ηίηι ρ6Γί£6ΐ6 βιιοί 
ίη 060. Ουο(1 8ί ηοη 681 6χ 8η1>βΐ8ηΐίι Ρ&ΙγΙ8, ηο- 
ςυβ ΕίΙιυ8 68( 'ψΐητ^ 86ϋ βρυηιιβ ν6ΐιιϋ ςυίιίΜα 
30 ίαΐ8ί ηοιηίηί5. 56«1 η6<]υ6 ΡαΐβΓ ίρ86 ΡαΙογ ίυβίο 
αο νοΓο νοοοίυΓ : 8ί οηίιη Ρί1ίυ8 ηοη 6βΐ 86ευη<1υηι 
η^υΓ2ΐη ρΓορίΟΓ (ΐυ6ηίΐ βίΐ ΡαΙογ, ςαοηιοιίο ΡιΐΟΓ 
ίη(6ΐΙί(;&1υΓ? $6(1 Ιιοο αΙβυΓάυηι. £8Ι αηίοηλ Ραΐοτ 
ν6Γυ8 Οβυβ (ίιοο βηίηι υΐιίςυβ δεΓίρΙυηβ άίτίιι» 
ε1αη)ίΐ2ΐηΙ), Ρίΐίυε 6Γςο 6$1ρ1&ηϋ ςυί βχ ίρ80 η&Ιιι• 
Γ&ΠίθΓ. Ουο(1 8ί Ρίΐίυδ, ηοη βν^ο ηιίηοΓ. €οη8ΐιΐΗ 
8ΐ2ηΐί&1ί8 βηίιη 68( υΐροΐβ Ρίΐίιΐδ. 

ΛίΐυΟ. Ραΐ6Γηίΐ3ΐί8 ηοηΐ6η ηοη ΙιαΜ 06α8 6Χ 
ηοΙ)ί8, 56(1 ηθ8 ροΐίιΐδ 2ΐ1) ίρ$ο 2ΐεε6ρί886 νίιΙβηιιΐΓ. 
Ο Γίϋβϋβ ςυίρρο 68( 86γπιο Ραιιΐί εΐαηιαηΐίδ : ι Εχ 
ςυο οιηηί$ ρ&Κ6ΓηίΙα$ ίη €06ΐί$ 61 ίη Ιογγα ηοπιίη8- 
ΐυΓ '". > €υιη 3υΐ6πι Οβυδ 8ίΙ γ68 οηιηίυπι 8η1ί- 
ςυί85ίοΐ3ι ίηιίΐ2ΐίοη6 ςυ3(ΐ3ηι 61 8ίηιί1ί1υ(ϋη6 ηθ8 
Ρ&ΙΓ68 ηρρβΠαηιυΓ, ςπο(! αά 6]υ8 ίιη^ι^ίηβηι Γβοϋ 
8υιηυ5. Λΐ (|υοηιθ()ο, ςιΐ3:80, 8(1 6]υ8 ΓαοΙι 8ίπ)11ίΐα- 
(]ίιΐ6ΐη ηο8ΐΓθΓυπι (ΙΙΐοΓαιη ρ8ΐΓ68 8υηιυ8 56ευη<]υηι 
παΐυΓαυι, 8ΐ βχβιηρίαπ, €υ]υ8 ίπιϋ&ΐίοηο ί(1 1ΐ8ΐ>€•' 
ηυβ,Ιιοο ηοη ίη68ΐ? Οαοηιο(Ιο (Ι6ηί(ΐυ6 ρ8ΐ6Γηίΐ2ΐΐί8 
ηοηιβη 6ΐί&ηι Λά άΥιοβ » 060 ρεπη^η^ΓΟ οοη€6<]6ΐυΓ, 
81 Ρ&16Γ ν6Γ6 ηοη 681 ? Ναιη 8ί ίΐα 86 1ΐ8ΐ>6(, 6ν6Γ8α 
ρΓ0Γ8η8 νί(ΐ6ΐυΓ Γ6ί η&ΐυΓ&, 6ΐ ηο8 61 Ρ&1η8 8ρρ6ΐ- 
ΐ3ΐΙοη6Π) &ά 8ίη)ίΓιΙυ(ϋη6η) ηο8ΐΓ8Π) ροΓιυ8 ΙπΙιυο* 
Π11Ι8, ςυ^πι ίρδβ ηο1)ί8. Ηθ€ οηίηι τ&Ιίο ΓαΙοΗ 60|[ΘΙ 47 δ. εΥΕίυ.Ι ΑΙΕΧΑΝΟΒΙΝΙ Α11€1Ι;ΕΡ. Α8 1ι«ΓβΙί€ΐιιιι νβΙ ίηνίΐυιη. Ιΐ&ςιιβ ιΐιβηΐΊΐυΓ ΙββΓίΒ ί1ΐ6 Α ^ιν τήν ττρ^ς ήμοίς τ^ Πατήρ χαλεισΟαι δώσομ€ν• ν^Γίι&ι'ιβ, ςυί 6χ ίρβο ρ&ΐβΓοιί&ΐβπι οαιηβιη 6886 

ΐΙίοΗ, ίη €0β1θ 61 16ΓΓ8. Αΐ 1ΐΟ€ άΊ66Γ6 68ΐ 8ΐ)8Ι1Γ- 

<1ί88ίιιιαη». ΥβΓλχ 6ηίη 681 ςυί αια^π^α ίΐ4ΐυ€ί8 άί- 
οΗ : « Αη 6χρ6Γίπΐ6ηΐυιη <ιυ»πκί8 6]ιΐ8 ςαί ίη ιη6 Ιο- 
({ΐιίΐυΓ €1ιπ8ΐιΐ8 '*? ι £( 6χ Οβο ρ&ΐβΓηίΐαΓιβ ηοιηοη 
6ΐί&ιη ίη ηο8 (ΐ6θυΊΐ• Ι^ΐΐυΓ 86ειιη<1υιη η^ΙπΓ&ιη 6^ 
Ρ»ΐ6ΓΥ6Γΐ>ί ; 8641 ([6ηυΊΐ ηοη (ϋ88ίηιΠ6ΐιι 8ίΙ)ί, ίΐβ ιιΐ 
ϋΐίςυίιΐ ίο Ιιοο ιηίηιΐ8 8ίΙ ςυαιη ίη ίρβο. Νο8 βηίιη 

νίά ίΠΐίΐ3ΐίθη6Π1 6]υ8 ί8€ΐί, Πΐίη0Γ68 ίΙΙο 8ΙΙΠΐυ8, 86(1 

(|υί α ηο1)ίβ 6(ΙυηΙαΓ «ςυβίφδ ηο1)ί8 8υηΙ 866ΐιη(1υιη 
ιιΐιΐυΓΦ Γ2ΐΊοη6ηι. ήτιερ αύτ6ς ήμίν. Τούτο γάρ 6 λόγος συνομολογώ 
αναγκάσει χα\ &χοντα τ6ν αίρετιχόν. ΟύχοΟν ψεύδε- 
ται της αληθείας 6 μάρτυς, έξ αΟτου λέγων π3σαν 
βΤναι πατριάν, 6ν τβ οΟρανψ κα\ έ«\ γης. Άλλ' έστι 
τούτο φάναι των άτοταοτάτων. Αληθεύει γάρ 6 ^αρ- 
σήσας εΙπεΙν • ι ΕΙ δοκιμήν ζητεΤτε του έν Ιμο\ λα- 
λοΟντος Χρίστου; ι Κα\ έχ θεού τ6 της πατριός 
δνομα χα\ είς ήμΛς χατα^^εΐ. Ουκουν έστι χατά φύ- 
σιν του Αόγου Πατήρ• τέτοχβ δέ πάντως ούχ άν- 
ύμοιον έαυτψ, διλ του τΐ Ιλαττον Ιχειν , ή έν οΤςπέρ 
έστ\ν αυτός • οΐ γάρ ιτρδς μίμησιν ,γεγονύτες ήμεί; Ιχομεν ούχ ούτω τά έξ εαυτών γεννώμενα, Γσα δέ παντελώς χατά γε τ6ν της φύσεως τήν εκείνου 
λύγον. 

ΑΙ.ΐυθ. Νβ ν6πΐ&ΐ6ΐη ναΓ6Γ 1ι«ΓθΙίου8 ΙαϋίβεβίυΓ, 
η6ςΗ6 Ρίΐίυηι Πβί 25 νβ!*!)»!» ίβίβηιΐο ηυόυιη 6ί 6Ι 
ν6ΐ4>ΐ8 Ι6ηυ8 ΗοηοΓβηι Ιπ1)ΐΐ3ΐ, ηοη 6886 ίρδυηι 6χ 
»;ιιΙ)8ΐ3ηΙί2 Ρ9ΐΐΓί8 &886Γ6η8. Οϋοπιοϋο 6ηίη] ρΐ8η6 
ΓίΓιυ8 681, 81 ηαΐυΓα ίΐα ηοη 681? Αυΐ 6γκο (1β• 
ΙΓ3€Ι« Ιΐ7ρο6η5ί8 ρ6Γ8θη» ρ3ΐ8ηι 1>Ιη8ρΙΐ6Π)6η(, η6€ 
Ηουηι 060 ΡίΙίυπι 6886 ΓαΙοιιΐ68 : 3υΙ 8ί 8υο1οπΐ9ΐ6 
ΗοπρΙιιπίΓυηι οοηνίοΐί, 61 βαηοΐοΓυιη (ΙοοΙηπα 
Ι30ΐί« ?6ηΐ8ΐ6ηι Γ6ν6ΓβηΐοΓ, 61 ΡίΠαπι (ΙίουηΙ 30 
Ι^υΗΐ, η6 ΡβίΓβ πιίηθΓ6πι 6886 60{;ίΐ6ηΙ. Ουοηιοάο 
6ηίπι π)ίηυ8 «οοΙρίοΙ Γ68ρ66ΐυ Ραίπβ Π6ί, 6υιη 8ίΙ 
1)608 Υ6Γΐ)υπι¥ Νλπι 6ΐ Ιιοπιο Ηοπιίηί8 ^ϊοίΙυΓ, 6( 
681, βΐίυβ, 86α Βοη 6Γίι ίϋ6ίΓ€0 ρ8ΐΓ6 ηιίηοΓ, ςυ»- 
Ι6ηυ8 681 Ιιοηο. Ποηιο οηίπι Ηοηιίηο, ίη ςυαηΐυπι 
Ιιονηο 68ΐ, ηοη 681 πι»]ογ 9υ( ηιίηοΓ, 86(1 η6ςιΐ6 β ΑΑΑΟ. Μή σοφιζέσθω τήν άλήθειαν ό ποιχΟ,ος εΙς 
λύγους αίρετιχδς, μηδέ Πδν ομολόγων τδν του Θεού 
Αύγον , ψιλήν αύτψ κα\ τήν έν (δήμασι μύνοις χαρι- 
ζέσθω τιμήν , ούχ εΤναι λέγων αύτ2»ν έκ της ουσίας 
της του Πατρύς. Πώς γάρ δ>.ως Υίδς, ε Ι μή οΟ- 
τως ίχοι κατά φύσιν ; Ή το{νυν τδ της ύποκρίσεως 
περιελύντες προσωπε?ον δυσφημείτωσαν αναφαν- 
δόν , μήτε θεδν μήτε ΤΙδν όμολογοΰντες • ή εΓπερ 
έκ πάσης ελεγχόμενοι της θείας Γραφής, κα\ τοΙς 
τών αγίων λόγοις κατασφενδονούμενοι δυσωπούν- 
ται τήν άλήθειαν, κα\ ΥΙδν είναι λέγουσι κα\ θεδν, 
μή φρονείτωσαν ώς ίστιν έλάττων του γεγεννηκύτος. 
Πώς γάρ δλως έπιδέξεται τδ Ιλαττον ώς πρδς τδν 
Πατέρα βεδν, Θεδς ών 6 Αύγος ; Καίτοι κα\ άνθρω- 
πος άνθρωπου χρηματίζει τε χαΐ ίστιν Τίδς, άλλ' ίοΓ88η ^η^οΐαβ »ΐ(^6ΐθ, ((Ιΐ3ΐϋηυ8 3ηκ6ΐυ8, η6ςυ6 Ο ούκ έλάττων έσται του Πατρδς κατά γε τδ είναι άν- 
θρωπος * άνθρωπος γάρ άνθρωπου , χαθδ άνθρωπος, 
ούκ άν εΓη μείζων ή έλάττων , άλλ' ουδέ άγγελος 
αγγέλου τυχδν χαθδ άγγελος, ή έτερον τι τών δντων 
πρδς πάν άτιούν όμοφυές, κα\ τδν της αυτής ουσίας 
λύγον άποκεκληρωμένον. Ούκούν εΙ κατά άλήθειαν 
έστιν ΥΙδς , ανάγκη λέγειν , ώς έστιν έχ της ουσίας 
του Πατρδς , πάντα τά εκείνης Γδια φέρων έν έαυτψ 
φυσικώς * κα\ εΙ φύσει θεδς 6 Πατήρ, θεδς δηλονότι 
κατά φύσιν κα\ 6 Αόγος ό έξ αυτής γεννηθείς. Πώς 
ούν έλάττων !σται θεδς θεού , κα\ ταύτδ δή τούτο τδ 
είναι θεός ; 

ΑΛΑΟ. Πόθεν ύμίν, ω οϋτοι, πάρεστι τολμών τδ 

έν έλάττοσι κεϊσθαι λέγειν τδν ΥΙδν , ή έν οίς έστιν 

Ρ&ΙΓ601 ? (ΐυοιηθ(Ιο ν6Γ0 ιηίηυ8 λΟοίρίβΐΤ Εχ8ί8(6η(1ί ^ δ γεννήσας αυτόν ; κατά τίνα δέ τρόπον τδ έλαττον Γ68 υί)λ Γ68Ρ6610 λΐΐβτίυ» (|ΙΙ96 811 6]ΐ18(]6ηΐ η&ΙυΓ3Ρ, 

κ '6]υ8(ΐ6ηι 6886ηΐί» Γβΐίοηοηι 8οηίΐ&. Ιΐαςιιο 8ί 

1 6ν6ΓΑ 681 ΓίΙ!ΐ18, 0666886 68ΐ (Ιίθ6Γ6 ίρδυπί 6886 6Χ 
ΡλΐΗβ 8ϋΙ>8ΐΑηϋ&9 0Π1Π68 6}υ8 ρΓθρΓίοΐαΐ68 ίη 
Μ^ρβο Γ6Γ6ηΐ6ηι η&ΙυΓ8ΐίΐ6Γ : 6Κ 8ί η3ΐυΓ& Οβιιβ 68ΐ 
Ρ8ΐ6Γ• 0608 ιιϋ(|υ6 866υΐΐ(1ϋηι ηαΐυΓλπι 6ΐί&πι 68ΐ 
ΥογΙμιμ 6Χ' Ιρ80 ^βηίΐυπι. Ουοπιθ(1ο 6γβο ηιίηοΓ 
«πΐ 0608 060| 611 η6ΐηρ6 Γ&ΐίοηο ςυλ υΐ6Γαυ6 

^^β68ΐ? λΐ.1130. υη(ΐ6 νοΙΐ8, (ΐυκ80, Ιαηΐ8 &υ(1α6ί8, υΐ 
ιΙί68ΐί8 ίηΓ6ΓίοΓί8 6οη(Ιίΐίοηί8 6886 Ρίΐίυπι ςη9ηι εβΓΐ6 ΐ6πιροΓ6,η6ηιθ'ν6ΐ 012X1016 (ΐ6ΐίΓυ8 ροΙ&ν6ηΙ• 

Ε8( 6ηίθΙ &0ΐ6 8Φ0υΐΑ Ρί1ίΐ18, 61 ίρ86 83Β€θ1θΓυΠΙ 

ι;8ΐ οοη^ίΐΟΓ : ηοςυβ ΰίΓΟυοιβοπΜ ΐ6θΐροΓ6 ]υΓ6 
€6η86ΐ)ί(υΓ ςυί ΐ6ηιροΓ6 ςυογί8 ι;6η6Γ3ΐίοη6ηι αηΐί- 
()«ηοΓ6ηι 1ιαΚΐ6ΐ. 56(1 η6ςυ6 οΐ8βηί(ιΐ(Ιίοί8 ςυ&ηΐίΐ2ΐ6 
ίρ80 βτίΙ ίοΓβΓίΟΓ : οι&(;ηίΐιΐ(Ιίηί8 6ηίηι, 6ΐ ςυαηΐί- 

18118, 61 60ΓρθΓί8 6Χρ6Γ8 03(υΓα (1ίνίη3 ίηΐ6ΐ1ί£ίΐυΓ, 

6ΐ 681. Οιιοηιθ(1ο 61^0 οιίηοταΐίο 08ΐ6η(ΐ6ΐυΓ ίη 
ΡίΙίο? Ιη £ΐοπα Γοηο, (ΙίΓοί Αΐί(|υί8, ίη νίηυΐ6, ίη 
8ηρί6ΐιΙί&; ϋίοΑηΐ 6Γ{0, (ΐυ3η1υ8 8ίΙ ίη Ιιΐδ 6ΐ ςυβπι 
ςΓϋηόίδ Ρ&ΐοΓ, υΐ ίΐ;ι ^ίοαπ), υΙ ηιίηοΓ (ΐ60ΐιιιη 
ΓΐΓπΐ8 ίηΐ6ΐΙί£[»ΐιΐΓ λΛ ΊΙΓιιΐ8 ιηοηδυπαπι οοιηρ8Γ&Ιυ8 : 
2υΐ 81 ίη6βη)ρΓ6ΐΐ6η$ίΙ)ί1ίΙ>ιΐ8 6ΐ ίηιοΐ6η8ί$ Ι)οηί8 681 έπιδέξεται ; Κατά μέν, ουν τδν έν τψ εΤναι χρόνον, 
ούκ άν τις, οΤμαι, κα\ σφόδρα ληρών ύπολάβοι. Προ- 
αιώνιος γάρ ό ΥΙδς , κα\ αυτός έστι τών αΙώνων δ 
ποιητής, κα\ δτι ούκ άν δλως περιορίζοιτο χρόνω τδ 
χρόνου παντδς πρεσβυτέραν Ιχον τήν γέννησιν, νοη- 
θείη είχότως. *Αλλ* ουδέ έν ποσφ τφ κατά μέγεθος 
έλάττων αύτοϋ • άμεγέθης γάρ, άττοσός τε κα\ ασώ- 
ματος ή θεία νοείται κα\ έστι φύσις. Πώς ουν άρα 
τδ έλαττον έπΙ του γεννηθέντος δειχθήσεται ; Έν 
δόξτ^ λοιπδν , έρεί τις τυχδν , έν δυνάμει , έν σοφί^. 
Αεγέτωσαν τοίνυν , πόσος έστ\ν έν τούτοις κα\ πηλί- 
κος δ Πατήρ, εΓ γε χρή χαΐ τούτο εΙπεΙν , Γνα νοήται 
λοιικδν έλάττων δ ΥΙδς , ώς πρδς έχέΐνο έκμετρούμε- ^* η €θΓ. XIII, δ. 49 ΙΝ ^ΟΑΝΝΙδ ΕνΑΝβΕΙίυΜ Ι.1Β. Ι. νος * Ι) €Ϊηερ ΙστΙν Ιν Ακατάληπτοι^ χα\ &νβχμ<τρή- Α ρΓ36(Ιϋ(ΐ«, 61 ηοβίΓ» ηΐ€ηΐί8 ΟΑρΙιιιη ιηυΐΐιιιη ^%^^' <ΐ6ΐιϋΐΗΐ8 , υοϋβηβιιη ιηίηοΓΟίιι (Ιί€ΐιηΐ «&β Ρίΐίυηι 
ΐ|υί οηιηίι ΙβιηβΓβ &υ(ΐ6ΐιΙ ΑΓϋιαί, ζά βνβπβικίαιη 
ςιι«οί ΜίαηΙίΐβΓ Ίιΐ6»ΐ (Ιί{{ΐιϋΑΐ6ΐιι ? €οιηρ9ΓΑΐίοιιβ 
2β ^'^ίοι ιιι>]οπ8 ιηίηοβ ΐΔηοΐ68€ίΐ : ΡλίΓΐβ ιυΐβιη 
«Ιί^ηίΐΑΐβιη Βοη (1ίιιΐ6ΐΐ8ί, ςιιοιηοϋο ύίιηίΒυϋοΒβη 
081611(1^18 ίϋ Ρί1ίο? τοις ό Πατήρ άγαθοΖς, χα\ πολύ τ6 τ^ς ήμ<τέρα( 
λανοίας άνατρέχουσι μέτρον , πάθαν έλάττονα λέγουνι 
τ6ν ΤΙ6ν οΙ πάντα τολμώντες λτοίμως *Αρ€ΐανο\, 
πρδς άνατροπήν του προσόντος αύτφ χατά φύσιν 
έςκώματος ; *£λ^γχ€ται γάρ Αντιπαράθεσε» τ!) πρ^ 
«6 μβ?(ον τ6 Ιλαττον . ούχ έχμετρουμένης δέ τής 
Αξίας του Πατρίς, ποία βεΤξις Ιν ΥΙφ του μβιονβχτή- 
|ΐατος; 

ΑΑΛΟ. Έπ\ τ^) ββελυρί^ των Ανοσιών αίρετιχων 
ίξεστιν δντως εΙπε7ν Αληθεύοντας * € 01 βέ έχθροΙ 
ημών ΑνΑητοι. ι Πώς γΑρ ο6χ Αν εΤεν πΑσης Αμα- 
Οίας ΑνΑπλεφ , ι μή είβότες μήτε & λέγουσι , μήτε 
πιρ\ τίνΐιΐν διαβεβαιοΰνται ; ι χαθΑπερ ό Παυλός φη- 
σιν. *Οτου δέ δή Χ^Ρ^ν Ιπισχήπτειν αύτοΤς οΐέμεθα 
«ιΓν, ΙχεΖνό έστιν • Εί χατά ΑλήΟειαν Θε6ν έχ Θεού ^ *"^ κρΓβΙιβηιΙβικΙοβ ρυΐαηαβ, β» 681 : δί Γβ νβΓ* ΑΙιΐυΟ. Ι>6 6X8(^^^^ιΜιι .ηιρΐ6ΐ3ΐΐ6 ΙιβΒΓβΐίοοηιιιι 

€6η€ 6ΐ6Χ Γ6! ¥6ΓΐΙλΐ6 <1ί€6Γ6 ρ088ΙΙΐηΐΙ8 *. € ΙηίΐΙΐίβΐ 

ηοΗΐπ ίη83ΐηί. > ΟιιοιικμΙο βηίηι οιηηί {6η6Γ6 <&β- 
ηκ^ηΐΙ» η»η ρΐ6ηί βίηΐ, ςυί ι ηβςυβςυχ ΙοςυυοΙυΓ» 
ηβςοβ άβ ηυίΐΝΐΒ αβΙηΐΜίηΐ ίηΐ6ΐϋ§υιιΐ? > ςιΐ6ΐη9Μΐ- 
πκχΐυιη Ρ4υ1ιΐ8 λίΐ *^ Οιιαβα «υΐβη ρΓορίβτ ςυιηι του Πατρδς γεγεννησβαι λέγουσι τ6ν Τ16ν , χα\ οΟτω 
πιστεύουσι , πώς έλάττων έστΙ του Πατρίς ; Πολλή 
γ&ρ εντεύθεν Αποτεχθήσεται λογισμών Ατοπία , παν- 
τάχη τλ δύσφημον βχουσα , χα\ δσαττερ Αν τις χα\ 
μ^νον Αχουσαι παραιτήσεται. ΕΙ γάρ δλως Θεΐ^; χατά 
φύσιν υπάρχων ό Υ16ς έπιδέξεται χατΑ τι γουν έφ' 
Ιαυτφ τό Ελαττον» ΑνΑγχη λοιπόν έννοεΤν, ώ; Ιστι τι 
μείζον Θεοϋ. Ούχουν ούχ έν τελει^τητι τ^ χατά πδν 
ότιουν ή του Πατρδς ουσία νοεΤται , χΑν ύπάρχη φύ• 
σει Θε6ς • προχ^ει δέ ποι χα\ αύτ6ς έπ\ τ6 μείζον, 
Ιλεγχόμενος, ώσπερ εΙχύνι τψ ΥΙψ, δτι πέρ έστι κα\ 
αύτδς της τ6 Ιλαττον επιδεχόμενης ουσίας. Φορέσει 
δέ αύτδ δυνάμει, χα\ εΐ μή τεω πεφ^ρεχεν * Ιπεί περ 
τά δεχτιχά τίνος δντα, δέξεται πάντως χα\ τά ών έστι ρ 
δεχτιχά, χα\ χαιρου καλούντος εΙς τ6 τηιθεΤν ού παρ- 
αιτήσεται. *Αλλά πολλή τις έν τούτοις ή δυσφημία 
φαίνεται. ΟΟτε γάρ προβήσεταί ποι πρ6ς τ6 μείζον 
Λ Πατήρ, Αλλ* ουδέ τ6 Ιλαττον έπιδέξεται, διΑ τ6 
είναι χατά ψύσιν Θε^. Ούχουν τ6 έλαττον ούδΙ δ Τί^ 
έφ* έαυτφ χαταδέξεται , Θεδς χα\ αΰτδς υπάρχων 
χατά φύσιν, ?να μή τής άνωτάτω πασών ούσίοις κατ- 
ηγόρημα νοηται τ6 Ιξ άμαθίας των αίρετιχών έπι- 
νοηΟλν ^μάτιον. 

ΑΑΑΟ. ΕΕ ΥΙλς χατά φύσιν υπάρχων του Θεοΰ χαΐ 
Πακτρδς ό έζ αύτου Αόγος έλάττων έστ\ν αύτοΟ , ή 
χχτά τ^ της θεοπρεπους αξίας λόγον , ή ώς κατά 
φύσιν ούχ Εχων άπαρβύ^ιάxτ^ύς, ή κατά τι γοΟν τών 
έν τοΙς μειονεχτήμασι τρόπων, ούχ αύτου τοσούτον |. 
Εβται τδ χατηγδρημα μΑλλον, δσον της ουσίας έξ ής 
είναι πεπίστευται , εΓπερ δλως τδ έλαττον , ήτοι τδ 
χκΤρον, ώς πρδς αύτδ ν άπογεννώσα φαίνεται , καίτοι 
της γενητης χα\ πεποιημένης ούκ άνεχομένης τούτο 
παθεΤν. Τίκτει γάρ πάντως τδ δμοιον έαυτφ πάν 
3π8ρ έστΙ χαρπογδνον. ΕΙ δλ Ανω παντδς χεΙσΟαι 
πάθους τήν θείαν του Πατρδς έρούσι φύσιν, έξω δη- 
λονδτι χα\ της έπ\ τούτο κατηγορίας χείσεται, ώς δΐ 
Αρχέτυπος ούσα τών έν ήμΤν αγαθών , ούκ έλάττονα 
τδν ΤΙδν άποτέξεται , άλλ' Ισδν τ« κα\ όμοούσιον, 
Ινα μή χα\ ημών άττολιμπάνηται βεδς ό τοσούτον ύπ^ρ 1)6υηι 61 060 Ρ&Ικ β6ηΐΐυιιι 6•80 ϋίεαιιΐ Εΐΐΐυιη, 
8ΐ4|υ6 ίΐ4 €Γ6<Ιυηι, ςιιοηκΝίο ηιίηοΓ 68ΐ Ρ»Ιγ6? 
ΙΙίιιο 60110 ρτοόϋιίΐ αιυΐΐβ ηϋοΑυηι &1>8υΓ<1ϋα8, 

8631608 υ1)ί(|α6 1>ΐ88ρΙΐ6Πΐϋ8, 61 ςοΜ ιυ»β Γ6ίΐΙ- 
§1801. ΝαιΟ 81 0608 86600(1001 η8ΐΐΙΓ8Β1 61101 §ΙΙ 

ΡίΠιΐ8, ςα3(1αοι(6οο8 Ιη 86 ολίου» βιρίαΐ» η666λβ€ 

68ΐ 180(1601 60§ίΐ8Γβ λΐΜ|θί4ΐ 6886 018]θ8 ΟβΟ. 
Ι|$ίΐ(ΙΓ 000 ίο ρ6Γί66(ίθ06 00101010(18 δυ1)8ΐ80ΐί8 
Ρ81γΊ8 ΙοΙβΙΙίβίΐΟΓ 6«86, ςΟβΟΙΥΐβ η8ΐΟΓ8 8ίΙ 0608 : 
86(1 ίρ56 ςθθςυ6 ίο 018ίθ8 ρΓθ66Μΐ, ίο ΡιΓιο 8ίαϋ 
ίΐΠ2Ι($ίθ6 08ΐ60ΐΐ608 86 ς00(|06 6886 8υΚΐβΐ80ΐί8 
ρΓ»(1ίΐθΐη (|Η9Β 01*1008 808€ίρΊΐ. 11θ6 8111601 ρθΐ60^ΐ8 
Γ6Γ61, Πθ6ΐ 8(11)116 000 Ιιι16γΗ : 0808 ςΐΙ£ 8ΐί6θ]Η8 
81Μ11 63ρ8εί8, 68 0ΐί(11Ι6 8ΐΐ8€Ίρί60( ςΟΟΓΟΠΙ 80ΙΐΙ 
^8ρ8θί8, 6ΐ ΐ6Πΐρ0Γ6 8(1 8086ίρί6ηΐΙυαΐ ν0680ΐ6« 1ΗΝ1 
Γ66α88ΐ)00(. 86(1 αΐθΙΐ8 Ιο Ιΐί8 1>1>8ρ1ΐ610ί8 66Γ0ίΐ0Γ. 
Ν6ς06 60101 ίο 018]υ8 Ρ816Γ 0ΐ1ς«6 ρΤ0§Γ6(1ί6ΐθΓ, 
%βά 066 011008 8α8€ΐρί6ΐ, ρΓ0ρΐ6Γ68 ςίΜΚΐ 866110- 
άυΐΩ η8ΐ0Γ801 68( 0608. Εγ^Ο 06Ι|06 Ρίϋθ8 ίΐΙ 
86Ίρ80 0)1008 866ίρΐβΙ, 0608 €001 8ίΙ ίρ86 ς0Ο(106 
86600(1010 υ8ΐΟΓ8αΐ, 06 8ΙΐρΓ60)8ΙΟ ΟΟΙοίοΟΙ 6866Β- 
11801 196(16Γ6 66086810Γ ί1ΐ8 61 Η»Γ6ΐί60Γ0αΐ 1)6- 
60Γϋί8 6Χ008ίΐ8ΐ8 1Τ06υΐ8. 

Αΐ.ΐυθ. $ί ΡίΠθ8 66600^00) 03ΐαΓ8αΐ 808Π1 
6X8181608 061 86 Ρ8ΐη8 Υ6ΓΙ)001, 0)11)08 66ΐ 60 , 
8ίνβ (ΙίνίοΦ 018]68ΐ8Γΐ8 Γ8ΐίθ06, 8Ίν6 ςΟΟ^ 86600- 
ΑΟΟΙ 08ΐ0Γ8αΐ 80801 000 ρ088Ίΐ 6886 ρΐ806 1<ΐ60), 
801 66η6 8Γΐϋ (100νΊ8 άίθ)Ιθθ(ΊθΟΙ8 010(1θ, 000 
1801 18 1»Ι610Γ , ηη801 68 6Χ (108 6Γ6ά\ΙθΓ 6886 
801)8180(18 , 8ΐ<|θΊϋ6Π1 Γ601 86)ρϋΟ ΙΟΊΟΟΓΟΟΙ 801 
(ΐ6ΐ6Π0Γβαΐ (Ι^ΟβΓΟ νί(ΐ6ΐ0Γ, 1ί66( ί(1 6Γ6818 6( 
ί86ΐ8 8θ1ΐ8ΐ80(ί8 000 ί6Γ8ΐ. Οί^ηίΙ 60101 ρΓΟΤ808 

8ίΙ)ί 8Ίο)ΐΐ6, (ΐοο(ΐ€θοςο6 ΓΓΐΐ6ΐίΓ6Γυοι 68(. ϋυοΑ 81 

Οίηοί ρ888ίθΙ)6 8υρ6ΓίθΓ6ΙΟ 6886 (1ί660ΐ (ΙίγίοαΟΙ 

ΡαΐΓΪδ 08ΐυΓ80ΐ, 6χρ6Γ8 ϋΓις«6 ίΙΠυβ Ι8!ΐ1β 6Πί, 

6001()06 ρΠΙΟί^βοΊβ 8ί( 00)0101)1 001)18 Ι)Ο00ΓΟ1Ο 

27 β8δβηΐ»9» ηοο οιίοοΓ6αι {;Ί8η6ΐ ΡίΙίοοι, 86(1 

2Β(|08ΐ601 61 6008θ1)8ΐ8θΓΐ8ΐ601 , 06 0603, (|υΊ 180« 
(0ρ6Γ6 008 6Χ€6(1ί1, ΟΟΐίίδ (100(1(16 δίΐ ΙοΓβΓίΟΓ. •^ ι Τίοι. ι, 7. 51 δ. εΤΒΙΙ.1.1 ΛΙΕΧΑΝΟΚΙΝΙ ΑΒεΐΙΙΚΡ. ο2 Αΐ^ΤυΟ, ρ€Τ ηάπαίοπέπι αέ αΙ^ζητάΗΐη. δ^ΐρβοη Α ΑΑΑΟ, ίιά της εΙς άτοπον απαγωγής. ^Ι^οι^ .*6<ΐα&ΐ6ΐη Ι^ 20 Ρ&ΙγΙ 08ΐ6η(ΐ€ΐΐ8, &ΊΙ €1ιή8ΐιι& 
ηΠουΙΗ Λά ββοβ <1Ί8€!ρυΙθ9 : ι ΟυΙ. νί<1Ίΐ ιη6, τίιΐίΐ 
ΡϋΓβπι ιηβαιη ". ι ΑΙ ςηοηιοάο Ι9 ςηΙ βοοοηιΐιιιη 
ηηΐυΓβιη ΙαΙί» ββΐ, ηυλίβηι μ Τ6Γ6 8866ΓίΙ, ίιηιηίηυ- 
ιίοηβπι Ιΐ8ΐ)ίΙυΓυ5 ββΐ, υ( βΐυΐκβ ηοηηυΐΐί τοίυηΐ ? 
Παιη 81 ιηίηοτ βχβίδίβυδ, ίη 86ίρ$ο Ρ&ΐΓΰΐη οβίβικίίΐ 
ηαΐΐο ίιι(6Γ€β06ηΙβ (ΙίδΟπιηΊηβ, Λά ΡαίΓειη ίηιιηί- 
ηυΐΊο ρβπίιιεί)!!, ηυί ίη Ιιηιηυΐ2ΐ)ίΗ αρραρβί ίιιι.ι• 
^ίηβ• Ρίΐίο ηίηαΐηιπι. Αι Ιιοο »1)5ΐΐΓ<]υιη• 1|;ίΐαΓ 
ηοη ιηΙηοΓ Μΐ ΡίΙίιιβ, \η ςιιο ΡαΙβτ ρβΓίβαυβ 
ϋχβίβίβηδ εχρήιηίΙυΓ. 

ΑΙ.1130. ΟιιοπκηΙο ΡίΓιαβ ιηίηιιβ ςιίΑΐίι ΡβίβΓ &οοί- 
ρίαΐ, (ΐιιΊ οίΐΓ3 ουίραιη αί( : ι Οιηηί& ηυχουηςυο 
ΝΙΐΰΐ Ραΐ6Γ ιηβ9ΐ ιαηΐ "7 1 Ει τυΓβιιβ, ΟΓΟίίοηβ αά 
Οϋϋΐη 61 ΡαΐΓβιη ΰοον6Γ83 : ι Οααηίλ ιηβλ ΐυλ βυηΐ» 
οΙ 1υ3 0)68 **. ι 51 βηίιη , υ( ΐβιηβΓβ ηοηηιιΐΐί αββο- 
ηιιιΐ, ΓβνβΓΑ ιηίηοΓ «βΐ Ρίΐίυβ, ςαοοΊαιη νοΓΟ 1ο- 
ηιιίΚΐΓ «Ιιιιη ά'ιοίΐ &ά ΡαΙτβηι : ι Μ€& Ιυα (υιιΐ, 6( 
ΙΗ8 ηΐ69 ; » ηιηυβ ίη Ρλίκηι ακίβΐ, 6( π)9]υ3 βίπιί- 
ϋΐ6Γ ίη ΡίΙίυαι, ρτοιηίβοαο Γβτιιηι ΟΓάίηβ, ιίςυίιΐβπι 
4η βΙΙβτο ςυ» 8ΐΐ6Η ΙηΕυηΙ ΓβρβήυηΐϋΓ, 61 ςυ(κ1 
Ρλίτίβ 681, Ιιοο 6Γΐ9ηι β8ΐ ΡίΙίί. Ει ΓυΓβυβ, ςιιοά- 
€ΐιηςυβ ΡίΙϋ ρΓορηαη 6886 τ'κΙβίυΓ, ίβΐυ^ 68ΐ 

ΡΐΚΗβ. ΝίΙΐίΙ 6Γ|;0 4ί€βΓ6 ¥6191)11 ΠΐίηΟΓβΐη 6896 

ΡίΙίο Ρ9ΐΓ6ηΐ9 61 η9]θΓ6ΐη Ρ9ΐΓ6 ΡίΠυηι. δβά ν6ΐ 
60|ίΐιιΐα ί9ΐα<1 691 9ΐ»ι•πϋ99ίπιυηι. ^Ε<|υ91^9 ί^ϋυΓ, 
6ΐ ηηη ηιίηοτ 69ΐ ςαΙ €θπιπιυιΐ69 1)9ΐ)6ΐ ουπ) Ρ3ΐΓ6 

69•6ηΐΙ« ρΓ9ΒΓΟ{9ΐΐΤ99. 

ΑΙιΐυΟ, €Χ $οέ€ηί. $ί ςυβοαηςηβ Ιΐ9ΐΐ6ΐ Ρ916Γ, 
1η90 οπιηί9 9αηΙ Ρίΐϋ, 691 9υΐ6ΐη ίη Ρ9ΐΓ6 ρ6ΓΓ6€ΐίο : 
|ΐ6Γί6€ΐα9 6ΗΙ 61 Ρί1ίο9, ςυί 1ΐ9ΐ>6ΐ ςυ» Ρ9ΐπ8 ρπο- 
ρτί9 9υηΙ 6ΐ 6ΐίπιΐ9. Ι^ίΐυΓ ηοη 69ΐ ίιιΓ6ΓίοΓ, υΐ 
Ιιηρίο ΗηΓβΐίοί 96ηΐ1υηΙ. 

ΑΙιΐυΟ, ρ4τ πάκαίοηβη ιη α^<ιΐΓ</Μ9•, ενηι ίΐ^ΙΙο- 
Ρ$ιηΙ ΰωκρίΒχίοηε. 0ί€9ηΙ ηοΙ>ί9 ςυί ίη6Χ8ΐίη|;υί- 
ΙηΙβηι Οαπιπιαοι ίη €9ρυΐ βυυηι 9Γ€698υηΙ, 61 γ6- 
οίαπι άίνίηοΓίιηι (1θ|;πιαΐυιη ΓΑΐίοηοηι 9ν6Γδ9ηΙυΓ, αο 
ναπαΓυπι 9Γ^υϋ9Γυηι 28 νοΓβυϋΛδ, αά ίΓΑΐκίοιη 
8ίπιρΙίοίοηιπ) 6ΐ 8υ1>Τ6Γ8ίοπ6ηι 6Χ€0§Ίΐαηΐ. ιιίΓυίπ 
Ιαηϋβηι ηιβΠοΓ βΊΙ ΡαΐβΓ Ρίΐίο, ουπι ιηη]θΓ βίΐ ίρ$ο, 
8ί ΡΠίυβ ηίηοΓ 68ΐ, ιιΙ ίΙΗ ηυ£[αηΙυΓ, »η ηοη. Αι, 
ορίηοΓ* ηιβϋοΓεπι 6886 Γ9ΐ6ΐ)ΐιη1υΓ• Οίοαηΐ βι^ο Β εαυτόν Ικι&ιχνύων τω βεψ χα\ Πατρ\, ψί\σί που 
Χριστές πρ^ς τους οΕχείους μαΟητάς * ι Ό έωρ<*χώς 
έμέ, έώραχ8 τ6ν Πατέρα μου. > Είτα πώς ό χατά 
φύσιν τοιούτος, ούτω τε υπάρχων ώς αύτ6; άληθ<ύων 
βΐ(αχυρ{ζβτα(, τλ Ελαττον Ιξει χατά τήν τίνων άβου- 
λίαν ; Ει γάρ υπάρχων έλάττων έν έαυτώ δειχνύβκ 
τδν Πατέρα, μηδβμιδς μ£σο)Λβούσης παραλλαγής , 
έπ\ τ6ν Πατέρα τ6 Ελαττον άναβήσετακ, ώς έν άμετα- 
ποιήτφ φαιν^μενον είχόνι τφ ΥΙφ. "Αλλά τοΰτο άτο- 
πον. Ουχουν ούχ έλάττων ό ΓΙλς, έν ψπερ είχονίζβ- 
ται τέλειος ων 6 Πατήρ. 

ΑΛΛΟ. Κα\ πως αν τ6 Ιλαττον, ή έν οΤσπέρ έστιν 
δ Πατήρ, ό Υ16ς έπιδέξηται , λέγων άνεγχλήτως • 
ι Πάντα δσα Εχει 6 Πατήρ έμά έστι* > χα\ πάλιν, ώς 
πρ6ς τ&ν θε&ν χα\ Πατέρα, δτι ι Πάντα τά έμά «ά 
Ιστιν, χα\ τά σά έμά ; ι £1 γαρ δντως έστ\ χατά τήν 
τίνων άβουλίαν έλάττων ό Υί6ς, έπειδήπερ αληθεύει 
λέγων πρ6ς τδν Πατέρα • ι Τά έμά σά έστι, χα\ τά 
σά έμά, ι χωρήσει χα\ έπ\ τδν Πατέρα τδ ίλαττον, 
χα\ τδ μείζον όμοίω;^π\ τδν ΥΙδν, αδιαφορούσης της 
των πραγμάτων τάξεως, εΓπερ έν έχατέρφ τά έκα- 
τέρψ προσόντα φαίνεται, χα\ δπερ &ν ε Γη τοΰ Πα- 
τρδς, τοΰτδ έστι τοΰ ΥΙοΰ , χα\ πάλιν, δπερ άν υπάρ- 
χον Γδιον φαίνηται του Υίου, τοϋτδ έστι του Πατρδς * 
οέδέν ούν χωλύσει λέγειν έλάττονα τοΰ ΥΙοΰ τ6ν Πα- 
τέρα, χα\ μείζονα τοΰ Πατρδς τδν ΥΙδν. "Αλλ" Ιστι 
των άτοπωτάτων, κα\ μδνον έννοείν τι τβιοΰτον • 
Ισος άρα, χα\ ούχ έλάττων δ χοινά πρδς τον Πατέρα 
(2 τά της ουσίας £χων πλεονεχτήματα. 

ΑΛΛΟ, έχ τον αύτον• ΕΙ πάντα δσα Εχει δ Πα- 
τήρ, ταΰτα πάντα έστ\ τοΰ ΥΙοΰ, Εστι δέ έν Πατρ\ 
τδ τέλειον, τέλειος Εσται χα\ δ ΥΙδς δ τοΰ Πατρδς 
Εχων τά Γδια χα\ εξαίρετα. Ούχοΰν ούχ έλάττων, χατά 
τήν των αίρετιχών δυσσέβειαν. 

ΑΛΛΟ, 6ίά της 8ΐς άτοπον απαγωγής ^ μετά 
συμπΛοχής συΧΧογισμου, Αεγέτωσαν ήμϊν οΐ τήν 
άσβεστον φλόγα χαταχέοντες της εαυτών χεφαλής, 
χα\ τήν μέν έν το?ς θείοις δύγμασιν δρθότητα παραι- 
τούμενοι, στροφάς δέ ποιχί)^ν έπινοοΰντες συλλο- 
γισμών πρδ; άπάτην τών άχεραιοτέρων χα\ άνατρο- 
πήν, πότερδν ποτέ χρείττων έστιν δ Πατήρ τοΰ Υίοΰ, 
τδ μείζον ώς πρδς αύτδν Εχων, εΓπερ έλάττων έστ\, 
χαθώς έχεινοι ληροΰντές φασιν, ή ουχί. . *Αλλ' οΐμαι 
<ΐαΊ(Ιη9Πΐ 6χίηιϋ Ηα1)6Γ6 ΡαΐΟΓ γίά6ΐ)ίΙυΓ ίη 60 ςυοϋ Π δή πάντως, δτι, Κρείττων, έροΰσι * λεγέτωσαν τοίνυν ηΐ3]υ8 1ΐ9ΐ)6ΐ, ηί8ί πιοΠοτ 681. Ν9Π1 81 ηίΐιίΐ ρΐ9η6, 
8θΙυΐ9 (ίβπιυπ) 6x1 οη)ηΐ8 ί1ΐ9 ΡίΙϋ .Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίο. δίη 
9υΐ6η) ηιυΐίαπι ρΓΧ$ΐ9(, πιοΓιογ ί^ίΐυπ 68ΐ, υΐροί6 
ηηί Π)9]υ8 1ΐ9ΐ)6ΐ. ΠοβροηάβΑηΙ 6Γ||[0, 61 ηο8 <1θ669πΐ, 
81 Γ6Τ6Γ9 83ρίυηΐ, ςυ^ιη οΐ) €αα59πι Ρίϋιιπι Ρ9ΐ6Γ 
€θηι (6ηη6Γΐΐ, ηοη χςιιαΐ6ΐη βίϋί ββηυίΐ, 86(1 πιί• 
ηθΓ6Πΐ. Ν9Π1 51 ηιβίίυβ νίάβΓβΙΟΓ χςυ9ΐ6πι 8ϋ)ί ρ6Γ 
οηιηία (|;6ηυί8$β ΡίΙίυη), φ]ί8 ί9€6Γ6 ί8ΐυ<1 ρΓοΙιΊ- 
1)6Τ6ΐ? δί 6ηίπι 9Γιηηί(] ρΐΌΐιίΙΦυβπΐ, η606889ΓΪιιηι 
6886 Τ6ΐ ίηνίΐί Γ9ΐ6ΐ)υηΙηΓ, υΐ 8ίΙ 9ΐί(ΐυί<1 Ραίιο 
ιη9]υ8. Ουοά 8ί ηίΐιϋ ρΐαηβ ρΓοΗίΒυίΙ, 8β(1 ουω 

Ρ0ΐ65ΐΑΐ6 ρΓ9Β(1ίΐυ8 69561, 5€ίΓ6Κΐυ6 ηΐ6ΐίυ5 6856 υΐ τί περισσδν έν τφ χεχλήσθαι τδ μείζον δ Πατήρ Εχων 
φανειται, εΐ μή χρείττων εστίν. Εί μέν γάρ δλως 
ουδέν, λέλυται λοιτιδν ήδη πάν τδ έφ* ΥΙοΰ χατηγό- 
ρημα * εΙ δέ πολύ τι τδ διάφορδν έστι, χρείττων άρα 
λοιπδν, ώς Εχων τδ μείζον. *Απολογείσ6ωσαν τοίνυν, 
χα\ διδασχέτωσαν ημάς, εΓπερ ε1σ\ν δντως σοφο\, τοΰ 
δή χάριν γεννήσας τδν ΥΙδν δ Πατήρ ούχ Ισον έαυτψ 
γιγέννηχεν, άλλ' έλάττονα. Ε Ε μεν γάρ φαίνοιτο 
χρείττον τδ Ισον έαυτφ χατά πάντα γεννησαι τδν 
ΥΙδν, τίς δ χωλύσας τοΰτο ποιεΓν ; Εί μέν γάρ τι τδ 
χωλύσαν ώς έξ άνάγχης έστ\ν, δμολογήσουσι χα\ ούχ 
έχδντες είναί τι τδ μείζον τοΰ Πατρός. ΕΙ δέ τδ χω- •• Ιθ3ο. XIV, 9. " 4θΛη. χνι, Ιδ. " ^ϋ3η, χνιι, 10. βδ ΙΝ ^ΟΑΝΝιδ ΕΥΑΝΟΕΙ,ΙϋΜ 1.ΙΒ. Ι. 54 

λύον ίν δχως ούδΐν, !χων δέ τήν έξουσίαν, χα\ε1δώς, α δβςυβίβιη 8*»«"βΓ€ΐ, ηιίηοΓβιη ιηαΐυίΐ, ίηνίίϋα βΓ^^ο δτι χάλ>ιόν έστκ γεννήσαι τ^ν Ισον, βεβούληται τ6ν 
έλάττονα, φθόνος Αρα περί αύτ^ν χα\ βασκανία 
γενομένη φαίνεται • ού γάρ ήΟέλησεν άποδοΟναι τ6 
Ισον τψ ΥΙψ. "Η τοίνυν άδυνατήσεί περί τήν γέννησιν 
ό Πα'ήρ, ή βάσχανος έσται κατά τ6 έκ των συλλο- 
γισμών συναγόμενον θεώρημα, Λν £χη τ6 Ιλαττον ό 
Υΐ^ς κατά τ6ν εκείνων λόγον. Άλλα τοΰτο Λτοτιον • 
Ανω γάρ πάθους παντός ή θε(α καΙ ακήρατος φύσις. 
Ού3«οΰν ούκ έλάττων ό Υ16ς, Γνα μή τ6 Ισον άττολέση, 
χατ* ούδένα τρ^ον άτονήσαντος του Πατρ^ περ\ τό 
Ισον έαυτοΰ γεννήσαι τόν έξ αύτου, μήτε μήν έκ 
βασκανίας κεχωλυμένου τό έθελησαι τό άμεινον. 

ΑΛΛΟ. Αύτ(^ πού φησιν ό Σωτήρ, ώς εΓη μέν αύ- 
τ^ έν Πατρ\, κα> ό Πατήρ δ^ ομοίως έν αύτφ. Άλλ* 61 ΙίνοΓΟ ϋυ€ΐυ9 νίιΙβΙιΐΓ; ηοΐαίΐ βηίιη «"(ΐυβ^ϋΐαίθΐπ 
(|0Γ6 Ρίΐίο. ΑαΙ οη^ο ίιηροίβηβ βήΐ ίη |;6ΐΐ6Γ3ΐΙίοηβ 
ΡαΐβΓ, >ϋΐ ίηνίϋιιβ, υΐ 6χ αΓ^υιηβηΙ&ΐίοηβ ρ«Γ$ρί€υβ 
οο11ί§[ίΙυΓ, 8ί; ηιίηυβ Ιΐ2ΐ1>63ΐ ΡίΙίυβ, υΐ ίΠί 3$86Γυιιΐ. 
§6(1 ίιοο Αΐ>5ϋΓ(]υιη : οιηηί& βιιίηι ρ^ίλβίοπί» 68( 
6ζρ6Γ8 <ϋνίηα 6ΐ ίηιιηοη^ΐίβ η&ΐυΓ&• Ι^ίΙυΓ ηοη 68( 
ιηίοοΓ ΡίΙίϋβ, ηο «ςυ&ΐίΐαΐΰΐη ρ6Γ<1α(, €ΐιιη ουίΐο 

ΙϋΟίΙο Ρ8(6Γ ?ΐΓίΙ>υ8 03Γϋ6Πΐ ίη ([6Ι16Γ&η(1θ 8ΊΙ)ί 

χςυ&Η Ρίΐίο, ηβςυβ ΗνοΓβ ρΓθ1ιί1>ίΙυ$ &ίΐ (|υοιιιίηυ5 
Υ6ΐΐ6ΐ 1(1 ςαοά οΐϋΐίυβ 68$6(. ΑΙιΐυΠ. Ιρ86 α1ίου1>ί δαΙν^ΐοΓ οίΐ 86 0856 ίη ΡαΐΓ6, 
61 ΡαΐΓϋπι 8ίπ)Ίϋΐ6Γ ίη ίρ&ο '^ 86(1 ρ&ΐ6ΐ οιηηίΙ)υ8 Ιστι παντί που δήλον, ώς ού προσήκει νοείν, καθά- Β ηοη 6886 ίϋυ(1 ίηΐ6ΐΠ£[ϋη(Ιυηι, βίουΓι €0Γρυ8 ίη ^κερ σώμα έν σώματι, ή σκεύος έν σκεύει, ούτως εί- 
ναι χωρητόν έν ΤΙφ τ6ν Πατέρα, ή α5 πάλιν άντεμ- 
βι^εσθαι τρόπον τιν^ι τφ Πατρ\ , οΖίτος δ^ έν 
έχείνΐ}}, κάκεΖνος έν τούτφ φαίνεται (!>ς έν ταυτ^ητι 
ουσίας άπαραλλάκτιρ, κα\ τ|) κατά φύσιν ένότητί τε 
κα\ όμοιότητι, ώσπερ άν εΓ τις κα\ έν εΐκόνι τήν 
οίχείαν καταθεώμενος μορφήν λέγοιτο προς τινας 
Αληθεύων, καΐ τήν εΙς άκρον έξησκημένην έμφέρειαν 
του οΕχείου σχήματος άποθαυμάζοι βοών * Έγώ έν 
τΙ5δε τ^ γραφί , κα\ ή γραφή δέ έν έμοί • ή και καθ' 
Ιτερον τρ^ον, ώσπερ &ν εΐ κα\ ή του μέλιτος γλυ- 
κεία ποιότης έντεθείσα γλώττη, περ\ εαυτής λέγοι • 
Έγώ έν τψ μελιτι, κα\ τ6 μέλι δέ έν έμοί * ή καΙ 
ώσπερ πάλιν ή έκ πυρ6ς φυσικώς προϊούσα θερμότης 
φωνήν άφιεΤσα λέγοι * Έγώ έν τφ πυρ\, κα\ τ6 πυρ 
δΐ έν έμοί. Έστι μέν πως γάρ τών είρημένων Εκαστον 
έπινοίφ μεριστδν, Ιν δέ τ^ φύσει, καΙ έν έξ έν6ς, 
άμερίστφ τιν\ χα\ άδιαστάτω προόδιρ προκύπτον, 
ώσπερ κα\ χωρίζεσθαι δοκούν του έν φπέρ έστιν * 
δμως δ* ούν ε Ι καΙ τούτον Ιχει τδν τύπον τών έπ' 
αύτοΖς νοημάτων ή δύναμις, άλλ' έν έτέρφ φαίνε- 
ται, κα\ ταυτόν είσιν δσον εΙς ούσίαν άμφ^ερα. ΕΓπερ 
ουν, διά τδ της ουσίας άπαράλλακτον κα\ τδ έν τφ 
χχραχτήρι παντελώς άπαραποίητον, ό Πατήρ έστιν 
έν ΥΙφ, πώς ό μείζων έν έλάττονι κατ* εκείνους 5νιι 
τφ ΥΙψ χωρήσει κα\ όφθήσεται ; Επειδή δέ δλος €0Γρ0Γ6, ααΐ ν&8 ίη ν286 , ίΐΑ Ρ2ΐΓ6ΐη ίη ΡίΙίο 
6οηΐίη6Γί, αυΐ γί€ί88ίπι Ιιυιιο ςυο(ΐ9ΐπιοιο^ο Ραΐη 
ίηιροηί; 86(1 Κιυηο ίη ίΙΙο, 6Ι ίΠυπι ίη ίιοο 6886 
¥ί(1βπ, 0611 ίη ί(ΐ6ηΐίΐ3ΐ6 8αΙ)8ΐληΐί« ροΓ οπιπί» 
Είηιίΐί, 61 η2ΐΐυΓ2ΐί υηί(αΐ6 &ο 8ίπ)ί1ίΐυ(1ίη6, νοίυΐΐ 
8ί ςυί8 ίη ίη]3((ίη6 ίοΓΠΐ&ιη 8υ3πι οοηίοπιρί&ηβ, 61 
6Χ(|ΐιί8ίΐ2ΐπι γυΐΐυβ &υί 8ίη)ί1ίΙυάίη6Π) 2ΐ(1ηιίΓ3Π8, νοΓβ 
οΓαη&ΓΟ (Ιίο&ΙυΓ : £$ο ίη Ιιαο 1»1)611&, 6(, ίΛ\κ\\'Λ ίη 
ιη6 68ΐ. Αηΐ ςυ6ηι&(1ιηο(1υηι 8ί (1ιιΙοί8 ςυ»1ίΜ3 
ηιοΠίβ 1πιρΓ09δ& 1ίη([ΐΐ9Β (16 §6ίρ83 (11ο9ΐ : Ι^^ο ία 
ΐΒ6ΐΐ6, 6ΐ πΐ6ΐ ίη ηιβ 68ΐ; &υΐ 8ί ο&Ιογ βχ ί{:η6 ηΑίιΐ/ 

Γ&ΙίΙΟΓ 29 ρΓ0(1ί6η8 6011883 Υ006 (ΙίΟ&Ι : Ε({0 ία 

ϊ%ηα, βΐ ίβηί8 ίη πΐ6. υηυηιςιιοά(|υ6 6ηίηι 60Γυιιι 
ςυ» όϊα^ 8υηΙ 56ραΓαΙ)ίΐ6 68ΐ ίηΐ6Π60ΐιι ; &6(! υηυιη 
η3ΐυΓ3, 6( υηαηι οχ αηο ίιΐ8θραΓ&1)ί1ί ςυθ(ΐ3ηι 6ΐ 
οοηΐίηοηιί ρΓ0([Γ688ΐι ρΓ0(1ίΐ, ςυ6πι&(1ηιθ(1υπι οΐ &1ι 
€0 ίη ςυο οβί 86Ρ&γ&γΙ νί(ΐ6ΐυΓ : ▼6Γυπιΐ3ηιοη ίίθ6ΐ 
Ιιηηο οοηοίρί6η(]ί ηκχίοιη ρΓ» 86 Γ6Γ&ηΐ, βΙΙβΓυπι 
1&ηΐ6η ίη 3ΐΐ6Γ0 06ΓηίΐυΓ, 6( ί(ΐ6ΐη 8υηΐ υΐτ^ςυβ 
ςαο&(1 8υΙ)3ΐ3ηΐί3Πΐ. 5ί 6Γ([0 ρΓορίβΓ ρβΓΓβοΙίδβίηιααι 

ί(ΐ6ηΐίΙΜ6ΠΙ 81ΐΙ)9ΐ3ηΙί», 61 νΙΐ3Γ30ΐ6Γί8 οπιηίηΐ(Μΐ3ΐη 

βίηιίΐίΐαάίηοιη Ρ3ΐβΓ οβΙ ίη Ρίίίο, ςυοπιθ(1ο ηΐ3]0Γ ίη 
ηιίηοΓ6, υΐ ίΠί νοίαηΐ, Ρίΐίο οοηΐίηοΐιίΐιιρ 30 οβΓ- 
ηβΙπΓΤΟϋπι 3υΙοιη ΙοΙυδ δΗ ίη ίρδο, ρβΚοοίυδ 
υΓκιυ6 ρποΓδαδ ΟδΙ Ρϋίϋβ, ηυί ροΓΓβοΐιιηι 03ρίΐ, βΐ 

6ΐ)3Γ30ΐβΓ 68ΐ ΠΙβ^πί ΡοίΓίδ. έστ^ν έν αύτφ, τέλειος άρα πάντως έστ\ν ό ΥΙδς, ό του τελείου χωρητικ^ς, κα\ χαρσχτήρ του μεγάλου 
Πατρ^. 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. Ο ΟΑΡ. IV. 

Λάνβτηίί €0% φΐί άιοβτΒ αηάβηί , αΐίηά ββη ίηίβΓ- 
ίΐνηι εί ηβίΗταίϋ Ίη Οβο βί Ραΐτβ Υενδαιη, €ΐ αϋπά^ Πρόζ τους τοΛμωκτας Λέγβιν, δη ίτερός έσητ ό 
Μιάθετος χαϊ φυσικός έτ ββφ καϊ Πατρϊ 
Αόγος^ καΐ ίτερος ό Χζίρά ταΤς θείαις Γραφάΐς 
Λεγόμενος ΤΙός, Έστι δέ τών χερΙ Εύτόμιοτ ή 
τοΦοόττι χακοδοξία. 

Οΰτος ί^ν έτ άρχτί χρός τότ θεότ. 

*Ανακεφαλαίωσιν μέν ώσπερ τινά τών ήδη προει- 
ρημένων έν τούτοις 6 ευαγγελιστής έποιήσατο. Προσ- 
θείς δέ τδ € Οδτος, ι μονονουχ\ βοή σας όράται, 
ι Ό ών έν άρχυ, • ό παρά τψ Πατρ\ Αδγος, υπάρχων 
Θεός έχ θεού, ουτδς έστι καΐ ούχ ξτ$ρος, περ\ ο^ τό 
σεμνδν ήμίν πρόκειται σύγγραμμα. Έοικε δέ πάλιν 
Μ μάτην τοΙς είρημένοις έπενεγκεΓν τ6, ι Οιίτος ήν ηαοά ϋοτίρίητΰΒ άίνιηο: αρρεΙΙαηί ΡΗΊηιη, Εϋ αιι- 
ίαη Εηηοτηίαηοηιηι βηοΓ ΐΒΐίΗίΐηοάί, 

ι , 2. Η 00 βταί ίη ρηηηριο αρηά ϋβηηι, 
Ηίο Εν3η|;6ΐί8ΐ3 8ϋηιπΐ3ΐίηι ςιιθ(]3ΐηπιθ(1ο ΓοροΐίΙ 
ςυ» ριίιΐδ (1ίοΐ3 δΐιηΐ. €υηι 3υΐοπι 3(Ι(1ί(, ι Ηοο, ι 
ρΓοροπιΟίΙυτη €ΐ3η)3Γ0 \ί(1οΙυΓ : ι (ίϋθ(1 6Γαΐ ίη 
ρπηοίρίο, » ίΠυ(] 3ρυ(1 Ρ3ΐΓ6η] ν6Γΐ)υιη , Οβυδ 6χ- 
8ί8ΐ6η8 6Χ Οοο, 1)00, ίη(]υ3ηι, βΐ ηοη 3ΐίυ(1 οδΐ (Ιο 
ςαο δΟΓΟΚοηοπι ί30ΰΓ6 ίη Ηοο ΙίΙοΓΟ ρΓοροβυίηιυδ. 
ήιίΓδΟδ 3υΙοπ) ηοη νί(1ο1υΓ Γηΐ9ΐΓ3 8α1)]οοί8δ6 ίΐίαιΐ : •> Ιο3η. χ, 58. 55 - δ. ΟΤΑΠΧΙ ΑΙ,ΕΧΑιΝΟΚΙΜ ΛΚΟΗΙΚΡ. 

€ Ηιΐϋ οΓαΙ ίη ρΓΐηοΊρΊο &ρυι1 Πευιη. » Α€€6ρΙ> Α έν άρχ!) Ι7ρ6ςτ6ν θάόν (Ίΐίηι 3 ϋίνίηο δρΊπία ΓβΓυιη ΓυΙυΓ&Γυηι οο§ιιΙΐίοιιβ, 
ιιοη ί^ηοΓανίΙ, υΐ ο|ηιιογ« »€ ν6Γ6 α(Βπη3Γ6 ροββη- 

111115, (|1109(1&ηΐ ρΓΟάίΐυΓΟδ ρβΠΐΊΐίΟΙίίβ &Γ(ίβ€68, <ϋλ- 

^οI^ αιιοιιρ'ιβ, ιηοΠίβ Ιαςιιβοβ, Ιη €υΐΝ€ΐι1& 61 ρΓΟ- 
ΓιιηιΙιιιη ίπΓβηιΙ (1βΐτυ(ΐ6ηΐ€8 60> ςιιί ρηΒ ίιηρ«ηϋ& 
»ΐΐβη(Ιαη( η» ςυ» βηιοΟηΙ άο οοτά^ ιη&ΐο *'• Ιη- 
κΐαϋιιιιΙ νβΓΟ, 6ΐ ίη &ιιαιη ίρβι ο&ρυΐ ίιινΑΐββοβηΙ, <1ί • 
(ϋΐιΐϋβ* &1ίυ<1 ςυίιίοιη 6•56 ίΐΐυιΐ ΙηδίΐΗΠΐ ίη Ι)60 
ΓαΐΓβ ΥβΓ^υιη, βιΐίυϋ ίηβίΐο Ιοη|^ βίιηίΠίιηυπι Ρί- 
Ιίιιηι , 61 ΥβΓϋυιη, ρ6Γ ςυοϋ 06υ$ οιηηίβι οροΓ&Ιυπ, 
ιιΐ &ίο ν6Γΐ)υηι ΥεΓϋΊ, βΐ Ιεπο^ο Ιηΐ3{;ΐιΓΐ9, βΐ βρίβη- 
άοΐ βρΙβηάοΓίβ ιπΐ6ΐ1ίκαΐυΓ• Ου^βΊ βπ^ο ]3ΐη ίΙ1ο$ 
ίιηρΐ3 ί$1& ρΓ»1ίε9ηΐ68 &υ(ΙίΓ6ΐ« 6( αιΙνβΓΒΐιβ Ίπιπιβ- 
ηοιη $οπρΐθΓΐιπι 30 'ΡβοΓϋΐη ΓοΓΟΓβηι ιηβΓίΐο οοηι- 
γιιοΐυβ 1>63ΐυ8 6ν&η£6ΐί6ΐ8, ροβίςυ^ιη πια1Γΐ5 ν6Γΐ)ί8 ^ έχτόπους άΐ(ονο{ας των παρ" αύτο?ς συγγραμμάτων 96 

ι Ός γάρ ύπ6 θείου Πνβό- 
ματος εΙς τήν των έσομένων γνώσιν φωταγωγούμε- 
νος ούχ ήγνόησεν, ώς γέ μοι βοχεί, χοι\ ώς ξστιν βΚ» 
πε7ν αληθεύοντας, δτι περ άναφανουνταί τίνες άπ- 
ωλείας έργάτακ, θιαβ^ου θήρατρα, θανάτου παγίδες, 
εΙς ταμεΖα χαταφέρουσαι χα\ εΙς πέταυρον^|[δου τους 
έξ άμαθε ίας ΐτροσέχοντας οΓς &ν έχ χαρδίας έρεύ- 
γονται πονηρές. Ένστήσονται (έ , χαΐ χατά της 
εαυτών άνβριουνται χεφαλης λέγοντες, Ετερον μέν 
είναι τ6ν ένβιάθετον έν θεφ ΠατρΙ Λόγον, Ιχ^ρψ Βί 
τίνα χα\ τφ ένδιαθέτφ λίαν Ιμφερέστατόν τε χα\ 
όμοιότατον τ6ν ΥΙ^ χα\ Λόγον, δι* ου Θε6ς τά πάντα 
εργάζεται * Ινα Αόγος Λόγου νοηται, χα\ είχών είχό- 
νος , χα\ απαύγασμα απαυγάσματος• *Οσπερ θυν 
ήδη δυσφη μουντών άχούσας αυτών, χα\ πρ6ς τάς ]ίΐιη $1>ΐυίι, 6ΐ, υΐ ϋ606ΐ)2ΐΙ, 9ίβ;ηίβ€&γίΐ υηυηι, 86 
$ο1υιιι 61 τυΓυπι «16 Ο.ο, 61 ίη 1)<μ) 61 αρϋ(1 Οΰυηι 
0896 ν6ΓΚ)υιη, 8ΐ»Γπη ίηίΰΠ : ε ΙΙοο 6ηΙ ίη ρηη6ί- 
ρίο «ρυϋ Οϋυηι, • υΐ ΡίΓιυ8 ηίηιίΓυπι βριιϋ Ρ&ΐκηι, 
ιιΐ ΊηβίΙυηι ; υ( βχ 6]ιΐ8 βπΐιβί&ηΐίβι, υΐ ϋηίκβηίΐυπι, 
ι Ηυο, » 6υπι ηοη 8ΐΙ 86€υη<1υηι. $6(1 ςυοηίαιη 
οροΓχ ρΓ6ΐΙυηι ηολιίβ 68&β ρυΐο, ςυί ίπιρίβΐ9ΐΐ6ηι 
ίβϋυβπιοίΐί ρ9ΐ&πι Γ866Γ6 6οη&πιυΓ, ηικίαιη 60Γυπι 
οΐροη6Γ6 1)ΐ88ρ1ΐ6πιί3πι, 8(1 8ίπιρΙί6ίθΓυηι 866υΠΐ2- 
Ι«πι (ον6ΐ)ίΙ 6ηίηι ςυίβςνίβ <ΙΙ«]ί60Γίΐ, 36 ιηπι^υαιη 
ΜΤρβηΙβηι ΐΓΑη8ίΠ6ΐ Ιη ηιβΟίο Ι3ΐ6ηΐ6ίη ίΐίηΰΓβ) υΐίΐί- 
Ιβτ 60Γαπι (Ιθ6ΐήη3ηι 6χροη»ιη, ορροδίΐ;ι €οηΐΓ9ΐΓί&• 
5*16 6ηίηι <ΐ6ίη66ρ8 ίΙΙβι Γ6ίΐΐΐ3ΐ>ΊΐΐΙΓ ϋ8 πιοϋί8 ςιΐ08 ευλόγως χεχινημένος 6 μαχάριος ευαγγελιστής, 
όρισάμενος Ι|δη χαΐ διά πολλών, (1>ς Εδει , χατασημή- 
νας τ6ν Ενα, χαΐ μόνον, χα\ αληθινά έχ Θεού, χα\ 
Εν Θεώ, χα\ πρ^ Θεδν δντα Λόγον, Επιφέρει γορ* 
γώς • ι Ο^τος ήν Εν άρχ^ πρ6ς τ6•; Θε6ν, » ώς ΥΙδς 
δηλαδή πρδς τ6ν Πατέρα, ώς Εμφυτος, ώς Εχ της 
ουσίας αύτου, ώς Μονογενής * ι Οΐίτος, ι ούχ δντος 
δευτέρου. Επειδή δΕ προσήχειν ηγούμαι τά περί 
της τοιαύτης δυσσεβείας έζηγεΖσθαι σπουδάζοντας, 
γυμνοτέραν αυτών καταστήσαι την δυσφημίαν, διά 
τήν τών άχεραιοτέρων άσφάλειαν * φυλάξεται γάρ Α 
μαθών, χα\'ώς δφΐν ύπεραλεΐται, χατά μέσην λαν- 
θάνοντα τήν όδόν* άναγχαίως αυτήν Εχθήσομαι, ηοΙ>ί5 Π6υ8 60η66886ΓίΙ, ηιιί οπιη'ώυβ ^αρίΰηΐί&η ^ τήν Εχείνων, ώς Εν αντιθέσεως σχήματι. Αάβοι γάρ ΙαΓί^ίΐΟΓ• 

ΕΗηοηϋ οριηίο άβ ΡίΙίο θ€ί, 
υιιί(||6ΐιίΐυ8, !η(|ΐιίΐ, Οβί Ρίΐίιιβ, ηοη 68ΐ 6χ 86 ριο- 
ρπ6 Υ6Γΐιιιηι 6]ν8; 86(1 ίηΐ6ηιυιη ί11υ<1 ν6Γΐ)υηι ί}& 
26Ρ3ΐή8 ίη ίρ80 ιηοΥ6ΐυΓ, 61 681 86ηιρ6Γ. Οηί 8υ- 
16ΠΙ 6Χ ίρ80 96ηίΐυ8 6856 Ρίΐίυδ (ΙίΰίΐυΓ, ίηΐ6Γηυη 
6]η5 Υβτίιυηι 8υ8€ίρί6η8, €υη6ΐίΐ &Ι) 60 6θοο1α8 ηο- 
¥ίι, 61 α(1 6]υ5 5ίηιί1ϋα(1ίη6«ι ν6Γΐ)υηι 6βΙ 61 ηιιη^ 
ευρΑίπΓ. 

ί^ιη 9(1 €θηβΓηι&ηά&πι βυ^ηι ιιΐ 6χΊ8ΐίπΐ2ΐ( ίηι- 
ρΊ6ΐ9ΐ6ηι, 6ΐ ρ6ητ6ηα8 86ηΐ6ηΐί&5 ί5Γιυ8πκ)(11 η66ΐίΙ 
8]τΗ»§Ί8Πΐο8, υΐ, (ΐυ6πι&(1πΐ0(1υπι 86πρΐηπι 6$^ ***, 
βυοΓυηι ρ666αΐθΓυπι 63ΐ6ηί8 πιί86Γ 6οη8ΐΓίη£[3ΐυΓ. 

^ ν6Γΐ>υπι, ίηςυίΐ, ίη Οβο 96 ΡλΐΓ6 η9ΐυΓ9ΐ6, 6Ι 
ίηΐ6Γηυπι 651 ίρ86 ΡίΙίυβ, 6Ι 0οη8υΙ)8ΐ9ηΙΐ9ΐί8 65ΐ 
^βηίΐΟΓί, ςηίιΐ ]»ιη ρΓ0ΐιίΙ>6ΐ ςηοηιΊηυβ ν6Γΐ)υιη 
8ΐΐ, 6ΐ νο€6ΐηΓ Ρ916Γ, ηΐροΐ6 €0η$υΙ)8ΐ&ηΐί3ΐίβ 
νβΓΐ)ο? 

ΙΤΕΜ *. 8ί Υ6Γΐ>ιιηι 691 06ΐ 36 Ρα1π8 Ρί1ίυ8, 6ΐ 
ρτχΐ6Γ ίρ8υπι ηοη 681 3ΓιυιΙ, ρ6Γ (ΐαθ(1η3πι ¥6Γΐιυπι, 
ίπ<|(ΐίΙ, Ρ3ΐ6Τ 3(1 ίρ80ΐη (Ιί66Γ6 60πιρ6ΠΙυΓ : € Ρϋίαβ 
ηιουβ 68 Ιυ ; ("ςο Ηθ(1ί6 |;6ηυί 16 *' ? » Ρ3ΐ6ΐ 6πίπι 
ηοη 3ΐ)βςπ6 ν6Γΐ>ο ΡαίΓοηι 3(1 ΡίΙίυπι ίυί856 Ιθ€υ- 
Ιΐιηι, 6υηι ί(1 οηιηβ (ΐηο(Ι (ΙίΰίΙυρ, ίη Υ6Γΐκ> «Γκ|υ6 
(ϋ63ΐυΓ, ηοη 3ΐίΐ6Γ. Ει ίρ56 ΑΐίουΙ)! 83ΐν3ΐοτ 3ίΐ : &ν ούτω τάς λύσεις Εφεξής, χαΟ" οΟςτιερ άν Επιδοίη 
τρόπους 6 πάντα σοφών θεός• 

Εντομίου δόξα ΛερΙ του ΥΙον τον θεού* 
Ό Μονογενής, φησ\, του Θεού ΤΙός, ούχ Ιστιν 
αύτοχυρίως ό Λόγος αύτοΟ • άλλ* ό μΕν Ενδιάθετος 
Αόγος του Θεού χα\ Πατρ6ς Εν αύτφ χινειται, χα\ 
Εστίν άεί * ό δΕ Εξ αύτου γεννηθήναι λεγόμενος ΥΙδς, 
τ6ν Ενδιάθετον αυτού Λόγον δεχόμενος, πάντα τβ βΐ- 
διν Εχμαθών, χαΐ χαθ* ομοιότητα τήν Εχείνου Αό- 
γος χαλείται, χαΐ Εστίν. 

Είτα πρδς βεβαίωσιν, ώς οΓεται, της Εαυτού δυσ- 
σεβείας, χα\ τών διεστραμμένων Εννοιών τοιούτους 
τινάς άναπλέχει συλλογισμούς , 7να , χαθά γέγρα- 
πται, τα?; τών οίχείων αμαρτημάτων σειραΓς ό δεί- 
λαιος χατασφίγγηται. 

Εί ό Λόγος, φησ\ν, Εν τφ Θεψ χα\ ΠατρΙ φυσιχός 
τε χα\ ένδιάθετος αυτός Εστίν ό Τίδς, Εστί δΕ ομο- 
ούσιο; τφ γεννήσαντι, τί τ6 χωλύον Ετι Αόγον εΐναί 
τε χα\ χαλεΓσΟαι τ6ν Πατέρα, ώς δμοούσιον Αόγφ ; 

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ • ΕΙ ό Λόγο; Εστ\ τού Θεού χα\ Πα- 
τρός ό Υίδς, χα\ τταρ* αύτδν ούχ Εστίν Ετερος ' διά 
ποίου Λόγου, φησίν,ό Πατήρ προς αύτδν εύρίσχεται 
λέγων • ι ΥΙός μου εΐ σύ • Εγώ σήμερον γεγ^ννηκά 
σε ; » πρόδηλον γάρ ώς ου δίχα λόγου τάς πρδς α*- 
τόν διαλέξεις δ Πατήρ Εποιήσατο, Επει πάν τδ λα- 
λούμενον Εν λόγφ πανχδς [ΐσ, πάντως] λαλεΤται» "Γγου. IX, 1. •*• Γγου. VII, 22. *» Γί)α1. ιι, 7. 57 ΙΝ αΟΑΝΝΙδ ΕΥΑΝϋΕϋυΜ ίΙΒ. Ι. 5$ }(α\ούχέτέρως.Καναύτ^βέιοούφη7ΐνό£ωτήρ,ι'Ότ( Α < Οηϊο ηονί ΡΗΐΓβηι, 6ΐ νοΓίιαηι οίυ$ »ΰΓνο*^ Ψ Εϊ ιυΓβυβ : « νοΓΐ)αιη ςυοϋ &υι]ίΐί8 ηοη 68ΐ ηιουηι, 
ββά 6]υ8 (|υί ιηΊ<$Ίΐ ηιβ *'. ι Οιιιιι ίςίΐυΓ ίη νβΓΚκ> 
ςιΓιϋβιη ΡαΙΰΓ αϋ ίρβυιη Ιοςυ^ΐυΓ, βίιηιιίςυβ οοηίΐ- 
ΐ6:ιΐυΓ ίρ86, ίηΐ6Γ(Ιυιη ςιιίϋβιη 86 Γ&ΙΓΪ8 31 86ΓΤ3Γβ 
¥6Γΐ)υιη, ίηΐ6Γ<]υιη νβΓο ^ιι(Ixοδ ηοη ΒυϋΪΓβ βυηπι 
?6Γΐ)υιη, 86(1 ,ίΠυϋ ΡαΙπ8 : (|ΐιοιηο(1ο ηοη ΙίςιπιΙο 
€0η8ΐ&Ι)Λ 3ρϋ(1 οπιη68 ^Πυιη β886 ΡΊΙίιιηι & υθγΙμι 
ίηβίΐο, αιι( ίη ηΐ6ηΙο οοηοορίο , €υ]ιΐ8 ΰυηι ραιίΊ- 
οβρδ €ΐ ρίβηιιβ 811 ΡίΓιυβ, ν6Γΐ>ιΐΗΐ βηυηΐ'ιαίίναπι 
αρρβΙΙ&ΙυΓ, 61 8υ58ΐΑηΐί£ Ρ&1π8 6χρΓ688ίνυηι. Ηυ- 
]υ8ηιθ(1ί ιη&ΐ8 8ί1)ί (1βηΐ6η8 ίΠβ €οηΐ6χίΙ, 6ΐ οηιηί1>υ8 
8ίηιυ1 5€ηρΙιΐΓί8 ϋΊνίηί8 Γ6€ΐ2πι&Γ6 ηοη τβΓβΙυΓ, ίη 
86ίρ80 νβΓυπι 6886 ρΓθ53Μ8 ήυοί! βοΓίρΙυηι 681 : 
ι €υπι Υ6ηβπΐ ίηιρίυβ ίη ρΓοΓυηϋιιαι πιβΙοΓυιη, οοη* 
Ι6ΐηηί1 **. > ΥοήδΜΠίβ βηίπι 46ΐΓϋ8υβ 681 ίη ρΓο- 
ίυηιΐυηι ηι&ΐίΐίφ ρΓ-η 803 ιίοιηβηΐίβ 06ί 1ΐ08ΐί8, ηβο 
βτί^ί 86 ν6Γίΐ3ΐ6 ρΑΐίΙιΐΓ, 86<1 ορΙηίοραπι δυ^ΓΟΠΙ 
0ΙΙΠ6 36 8ίΐυ Ι3ΐ)386ί1. υηί£6ηΊΐυηι βηίπι Πβί 36 Ρβ- 

ΐΓί8 ΡίΓΐυΠΙ 6Χ 86 ρΓ0ρΠ6 6]υ8 6886 ΥβΓΐ)»!», 6Χ 86- 

ςυ6ηΐίΙ)υ8 3£ηο866ΐηαβ. οίδα τ6ν Πατέρα, χα\ τ6ν λόγον αύτου τηρώ. » Κα\ πά- 
λιν * ι Ό λ^ος 9ν άχούετε, ούχ Ιβτιν έμ6ς, &λλά του 
π^μψαντός με. > "Οτε τοίνυν Ιν Χάγψ μέν ό Πατήρ πρλς 
αύτ6ν διαλέγεται, συνομολογεί 81 χα\ αυτός, ποτέ 
μίν δτι τηρεί τ6ν λόγον του Πατρ^ , ποτέ 6έ πάλιν, 
ώς ου τ6ν αύτοΰ λόγον, άλλα τ6ν του Πατρίς Ι^χουον 
οί Ίουβαιοι * πως ούχ &ν εΓη, φησ\ν , άνενβοιάατιας 
όμολογούμενον, ώς Ιτερός έστιν ό Υ16ς περ\ [ίσ, Ίίαρά] 
^ έν&άΟετον, ήτοι τ^ν Ιν γεννήσει νοηματιχ^ Αό- 
ρν, Λ μετέχων χα\ άναπιμπλάμενος χαλεΤται Λό- 
γος 6 προφοριχδς, χαΐ της του Πατρδς ουσίας Ιχφαν- 
τιχ^, τοΰτ* ίστιν, ό ΥΙός ; Τοιαύτα μέν οδν ό παρά- 
φρων έαυτφ συνείρει χαχά, χαΐ πάσαις όμου τα7ς 
6ε£αις ΓραφαΙς αντίφωνων ούχ αίσχύνεται, τό γε- 
γραμμένον έφ' έαυτφ δειχνύων αληθές• ι "Οταν ^ 
Ιλθτ^ άσεβης εΙς βάθος χαχων, χαταφρονεΓ * > Λίαν γάρ 
£ντως έβάθυνεν εΙς χάχωσιν έξ άνοιας ό θεομά- 
χος, τ6 μέν έξ αληθείας «δρθοΟσθαι παραιτούμε- 
νος, τ^ δέ σαθρότητι των οΕχείων όχλάζων λογι- 
σμών* 5τι γάρ μονογενής του Θεού χα\ Πατρ6ς Πός 
«ύτοχυρίοις έστΙν ό Λόγος αυτού, βιά των ύποτεταγ• 
μένων εΐσόμεθα. 

Αύας έ^βξης της ΕϋτομΙου χακοδοζίας. 
άυσμαθής ό καρά^ρρωΊ αίρετιχός. Πώς γάρ &ν 
δλως εΙς χαχότεχνον ψυχήν είσέλθοι σοφία ; ή τί τών 
τοιούτων γένοιτ' &ν, εΙπέ μοι, χαχοτεχνέστερον, ο? 
γε χατά τ6 γεγραμμένον, άπ6 μέν της αληθείας τήν 
άχοήν άποστρέφουσιν, έπ\ βέ τους μύθους τών οίχείων 
,δ<3 νοημάτων εύπετέ^τερον τρέχουσιν, ίνα βή χα\ δι- ^ 
χαίως άχούσειαν, ού τά έχ της θείας λαλούντες Γρα- 
φής * ε -ΟύαΙ οί προφητεύοντες άπ6 χαρδίας αυτών, 
χα\ ούχ άπό στόματος Κυρίου, ι Τίς γάρ άττδ στόματος 
Κυρίου λαλών, λέγει ανάθεμα Ιησούν ; *0 δή χα\ 
ποιοΰσί τίνες τών της εύσεβείας δογμάτων άνέδην 
χατασο^ρευόμενοι , χα\ χαθάπερ Ιφη τις τών αγίων 
προφητών, πάντα τά ορθά διαστρέφοντες - φασ\ γάρ, 
!τερον μέν είναι τόν φυσιχδν χα\ ένδιάθετον έν τψ 
Β£φ χα\ Πατρ\ Λόγον -{έτερον δέ αύ πάλιν τδν ώνο- 
μασμένον Υ16ν χα\ Λόγον* χα\ φέρουσι πρ^ απόδει- 
ξαν της εαυτών, ώς οΓονται, δόξης, μάλλον δέ άχαλί- 
νευ δυσσεβείας, λέγοντα τ6ν Κύριον ημών Ιησούν τ6ν 
Χριττόν έν τα?ς πρ6ς ^Ιουδαίους όμιλίαις , δτι ι Οίδα 
τ6ν Πατέρα, χαΐ τόν λόγον αυτού τηρώ * ι πρδς δέ γε 
τούτφ, χα\ Ά πρδς αυτόν είρημένον παρά τού Πα- Ο Ρ»1''β 3666ρ1υπι 6Γϋθΐ3ηΐ6δ, 81 ςυί ΙοίΐιιΙΙιΐΓ 3ΐίυ8 Η€(Ηίαΐίθ βττοή$ Ενηοιηϋ, 
ΗϋΙ)68€ϋ (]6πΐ6ηδ Ιΐ9ΒΓ6Γιου8. Οϋοη)θ()ο 6ΐιίηι ίη 
πι»1ί2 11301 βηίιηαηι ίηΐΓθί6ΠΙ 89ρί6η1ί3 ? 3υΐ ςυί<1 
6886 ροΐ68ΐ, ςιι«80, ΙΓΐ8 η)3ΐί£;ηίιΐ8 , ςηί, ιιΐ βοΗ- 
ρΐυηΐ68ΐ***,3 ν6πΐ3ΐ6 3υ(1ϋυπι .'ΐτ6ΓΐιιηΙ, 3<1 ΓαΙιυΙββ 
3111601 6θ£[ίΐ3ΐιοηαηίΐ 8υ3Γυηι 8ΐ3ΐίιη οοην6ηαηΙιΐΓ, 
υΐ 6ΐ ηΐ6Γί1ο 3υάί3ηΐ : ι Υβρ (|υί ρπορίιβίβηΐ ιΐβ 
οοτάβ 8υο, 6( ηοη 6Χ ογ6 Οοηιίηί *^. » Ουίβ 6ηίηι 
35 0Γ6 Οοηιίηί 1οηυ6Η8 άϊάί 3η3ΐ1ΐ6ΐη3 ^6$η **? 
Ουοιΐ ηοηηαΐΐί 66Γΐβ Γ36ίηηΙ, ρί6ΐ3ΐί8 <1ο^πΐ3ΐ3 ίπι- 
ρυ(]6ηΐ6Γ ρΓ06υΐ03ηΐ68 , 61 8ί6υΙ ρΓορΙΐ6ΐ3πιηι 83η- 
ςΙοΓυπι υηυβ (ΙίχίΙ, οιηηί3 Γ60ΐ3 ρ6Γν6Γΐ6ηΐ68 **• 
Αίυηΐ 6ηίπι 3ΐίιΐ(1 6886 η3ΐυΓ3ΐ6 6Ι ίηδίΐαηι 060 36 
Ρ3ΐΓί Υ6Γΐ)υπι , λΐίυιΐ ΓυΓ$υ8 ςυί άίαΐυΓ Ρίΐίυβ βΐ 
Υ6γ1)ιιπι. Ει 3(1 3886Γ6η(]υηι 8υ3πι, α( 6χίδ1ίιη3ηΐ, 
86ηΐ6ηΓΐ3πι, ίπιο ν6Γ0 6ΐΓΓ6η3ΐ3ηι ίηιρί6ΐ3ΐ6ηίΐ , λΓ- 
ίβΠΗίΙ ^68υπ1 €1ιπ8ΐυπι Οοπιίηυηι ηοδίηιηι ίη δπίβ 
3ϋ ^υϋ9^08 86ΓηιοηίΙ>αδ (ϋθ6ηΐ6πι : ι 0υί3 8€ίο Ρ3- 

(Γ6ηΐ , 6ΐ Υ6Γΐ>υΠ1 6]υ8 δ6Γνθ '*. » Ργ3:Ι6Γ63 ί(] ςυοίΙ 

ίρβί & ΡαΐΓ6 άίοΐυηι 681 : ι Εχ υΙβΓΟ ηηΐ6 Ιιαείίϋ• 
Γυηι §;6ηυί 16 ^*« » Λΐ, ίιΐ(|ΐιίιιηΐ , ν6η6ηυπίΐ 3 δυο τ^;, ι Έχ γάστρας πρ6 'Εωσφόρου έγέννησά σε. » 
Κ'τά φασι, τ6ν έχ τού οίχείου πατρός Ιόν έρευγόμενοι* 
κι 6 λαλών έτερος ώς προς τόν φ διαλέγεται, δια- 
Άέ,εται δέ διά Λόγου πρ6; τ6ν ΤΙδν ό Πατήρ, έτερος 
άρα παρ* αυτόν ό έμφυτος άν εΓη Λόγος, ό έν φπερ 
έποιειτο τ3ίς διαλέξεις ό Πατήρ * χα\ τ^άλιν - Εί αυ- 
τός που, φησ\ν, ό ΥΙός τηρείν τδν του Πατρός λό- 
γον διισχυρίσατο, πώς ούχ &ν έτερος εΓη λοιπόν ό 
τηρών παρά τόν τηρούμενον ; Προς δέ γε ταύτα 
χαλεπόν μέν Γσως ουδέν άντιλέγειν * ι Δώσει γάρ ό 
Κύριος ^μα τοΙς εύαγγελιζομένοις δυνάμει 7η>λλ?{* > 
χρήν δέ γε τους οϊπερ είσΐ τήν τοιαύτην νοσούντες 6δΙ 3ΐ) 60 6υί 1θ(|υΙΐυΓ, Ρ3ΐ6Γ 3υΐ6ΐη ΓΙΙΐο ρ6Γ Υογ• 
Ι)υηι ΙοςυίΐυΓ, «Ιίυιΐ 6Γ£ο αϊ) ίρβο 6πΐ ίηδίΐυπι 
Υ6Γΐ>υηι ίΐίικί ίη ςυο Ρ3ΐ6Γ Ιθ(ΐυ6ΐ)3ΐαΓ. Ιίοιη : $ί 
ίρδβ 3ΐί€υ1)ί Ρίίίυδ 80 Ραίπδ ν6Γΐ)υηίΐ 86ΓταΓ6 3$δ6- 
ΓϋίΙ, ςυοηιοιίο ηοη 3ΐίυιΙ (Ιβηιππι 32 ^^ίΐ ί(1 (]ΐιθ(Ι 
86Γν3ΐ αϊ) 60 (\\ίθά 86Γν3(ιΐΓ ? Ηχ6 ΓοίϋΙΙβΓΰ ηοη 
6ηΙ ΓθΓδ3η (ΙίίΤιοίίβ : ι 03ΐ)ΐΙ 6ηίηι Οοηιίηυδ νοΓ- 
1)υηι 6ν3η|(βΙίζ3ηΙί1)υ8 νίΓΐυΐ6 πιυΙΙ3 '*. ι β6€6ΓοΙ 
3(ΐΐ6ηι 608 (]υί Ι3ηΐ3 Ι»1)0Γ3ηΙ ίηδ€ί(ί3 ηΐ6ηιίηΙ$$6 
(1ίε6ηΙΐ8 : ι Ο ςυί (ΐ6Γ6ΐί(]|υί8ΐί8 νί38 Γ66138 , υΐ αιη- 
Ιιιιΐ3ΓβΙί8 ίη γίίδ ΐ6η6ΐ)Γ3Γυηι '*! > Νοϋίδ 3ΐιΐ6ηη 
6οη56ηΐαη6ΐιπι 681 3ά 6υηι ςυί ίη οοβϋβ 681 6ΐα- «* Ιο3η. νΐιΐ,δΓ) •ΜθΛη. XIV, 24. •• ΡΓον. χνιιι, 3, *«Μ1 Τίηι. ιν,Ι. *Ί6Γ6ηι. χχιΐ!.26, 27. •Μ€ογ. 
*ϋ . 5. •* Μ•€ΐι. 111 , 9. '• ^03η. νιιι . 55. ^» Ρϋαΐ. ειχ , 5. " Ρδ»1. ιχνιι , 12. '^ Μί€ΐι. ιιι • 6, 59 δ ΟΥηΐίΜ ΑίΕΧΑΝϋΚΙΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. 60 

ίΤ)»Γβ (ΙοοΙΟΓβηι . € ΑνιίΓΐβ οουΐοδ, ηο νίαο3πΙ να- Α άμαθίαν άναμιμνήσκε(ΐ6αι του λέγοντος ι "Ο οΐ ηίΐ3ΐβιη '\ ι Υαηίΐίδ οηίηι ρΓοΓοοΙο, οΐ ηιι^ίκ, ηο 
ηΊΗϋ &Ηυ4 δΐιηΐ ίΙΐ3 (ΐιι» βχ ίβποΓαηΐία δϋη βίΤιι- 
ΙίϋηΙ. Νοη βηίιη ςυδδί νβΓΐ)ΐιιη Η3ΐ)οηΙ «Παιη »1ίιΐ(1 
ίη δβ'φδο Ραίπδ ΡΠίιΐδ, (ΙΊχίΙ δβ ΡαΙπδ δΟπναΓβ νβΓ- 
1>υιη : ηβςυβ ίά ιιοδ νβηίδδβ υηςοαιη 3(6ηη2ΐνίΐ , 
ςυαδί ρχϋαςο^υι» ςυβιηιΐβιη ΓβΓΓβΙ , δβιΙ Ιαηςιιαιη 
δοΐυδ ίιιβχδίδίβηδ ΡαΙπ δβαυηϋιιιη ηαΙιΐΓ3ΐιι, 6ΐ ίη 
δβ νΊοίβίίιη ΡαΐΓβπι 1ια1)6ηδ δίπιΊΙίΐβΓ, ίηΙβΓΟΟίΙοπΙβ 
ηιιΐΐο : ι Ε^ο , ι ίηςιπί , € ίη ΡαΐΓβ , βΐ ΡαΐβΓ ίη 
ηιβ ^' ; > ηοη ίηδϋηιιι Ηΐυά, ηβςιιβ η1ίυ(1 (|ΐιθ(1(!3ΐη 
ΥβΓϋυιη , δβά Ρ;»ΙϋΓ ίη ηιβ. Οηοπιοϋο ί^ϋοΓ ίηΐβΐ- 
1ί($6η(]ιιιη οβί ϋΐυιΐ ηυοά αά ^υ(I9^0δ αΙ) ίρδο ϋίοΐυιη 
β*1, φΐ36ΓβΙ αΐίςηίδ , ηβο ίη]ιΐΓία. €ιΓι βχ Γβί νοπ- 
Ιαΐ6 Γ6δροη(1ϋΙ>ίη)υδ (\\\2Ά ηο1)ίδ ίη ηιβηΐβπι νβηο- 
ΓΪηΙ. ΟοοοΙ)2ΐΐ δαΙν3ΐθΓ ο1)δΓιη3ΐίΒδίπιυπι ^υόxο^υπ1 
ροριιΐυηι, ϋΐ ραυίαΐίιη ϋ Ιβ^^Ιί οαΐΐυ αυιΙίΙΟΓβδ &1)δ- 
Ιιαίιβηδ , δφρίϋδ ίποΙ»ίη3ΐ)αΐ : ι Ε^ο δυπι νβΓί- 
Ιηδ^*,ιρΓορ πΐ0(1ιιηι (Ιίοβηβ : ΕχουΙΙΙβ, ηιιχδο, νοδ, 
Ι6£;3ΐ6 ]υ|;υιη : 3(ΙθΓ9ΐίοπ6ηι ίη δρίΐ'ίΐυ δυδοίρΊΐβ : 
ν3ΐ63ΐ Ιαηϋβηι υηιΙ[)Γ3 , ΓβιηοτεαΙυΓ ^ΐξ\\ΤΛ , νβΓίΙηδ 
ίΙΙυχίΙ. δοά ηοη οη)ηΊ1)υδ Γβοίβ ΓηεοΓΟ νίϋοϋαΐαΓ 

(]Η0(1 Μθ$3ί€21 ρΓΧΟΟρΙα 6ν6Γ(6Γ6ΐ , ίηΐΟ Υ^^ΓΟ 3(1 Υβ- 

ΓΐΐΑΐοηι 3(1(1υοβΓ6ΐ,ίΐ3 υΐ ηοηαυίΐί ραίαιη (ΙίοβΓβηΐ : 
€ 5ί 6ί»δ6ΐ Ιιίο Ηοπιο 3 Οβο, ηοη δοΙνβΓβΙ 531)- 
1>3ΐ& ^^ : ι (1110(1 6Γ3ΐ ρΓοουΙ ϋυΐιίο €οη(1ΰηιη3Γβ ρρΰ- 
ε«ϋ βυπιςυί ηοη ηονίΐ ίΐΐυϋ. Ιδίίυδπιοιϋ ^υ<1xο^υπ1 
ίυΓΟΓβδ ίΐαςιιβ (1ί1ιΐ6ηδ« οπιηεηι ΓβδΙυηι ςυίϋβηι 
θΓ3ΐΙοηί 8ΐι1)ΐπιΙιίΙ , £ΐ Μΐ1)ηιίδ86, ηοο ηρβΠβ βϋοοβΓΟ έγχατοΛιπόντβς όδους ευθείας τοΰ τ^ρεΟεσΟαι έν 
όδοΤς σχότους • ι ή μας δέ άκόλουθον πρ6ς τ^νέν τοις 
ούρανοΤς άναφθέγγεσθαι μυσταγωγόν • ι Άπόστρε- 
ψον τους οφθαλμούς τοΰ μή Ιδεϊν ματα!<5τητα. ι Μα- 
ταιότης γάρ δ^ηως, λήρό; τε κα\ Ιτερον ούδεν τά 
έχ της έχε(νων Απαιδευσίας χενοφωνούμενα * ού γάρ 
ώς Λ6γον Εχων Ιτερον ουδένα έν έαυτφ του Πατρδς 
ό ΥΙδς, τδν τοΰ Πατρδς Ιφασχε λ(5γοντηρεΙν• άλλ' ούβ* 
ώς«ερ τινά παιδαγωγών ίπιχομιζόμενος πρί>ς ήμίς 
άφΙχΟαι διισχυρίσατό ττοτε, ώς δέ μδνος ένυπάρχων 
κατά φύσιν τψ Πατρ\, Ιχων τε αύ πάλιν ομοίως έν 
έαυτψ τδν Πατέρα, μεσολαβοΰντος έτερου μηδενός• 
ι Έγώ, φησίν, έν τψ ΙΙατρ\, χβ\ ό Πατήρ έν 
έμο\, ι ούχ ό έμφυτος, άλλ' ουδέ ό έτερος τις Λόγος, 
* άλλ' ό Πατήρ έν έμοί. Πώς ούν άρα νοήσαι προσ- 
ήκοι τδ παρ' αύτοΰ πρδς τους Ιουδαίους είρημέ- 
νον, εΓποι τις Λν ήμϊν, χα\ μάλα είχότως • πρδς δή 
τοΰτο έροΰμεν άληθεύοντες τά ε!ς νουν άναβαί- 
νοντα τδν ήμέτερον. Έδίδασκεν ό Σωτήρ τ^ν δυσ- 
πειθέστατον των Ιουδαίων λαών[^γ7. λα^ν], χα\χατ1[ 
βραχύ τής νομικής έξέλκων λατρείας τους άκροω- 
μένους, έτΓεφώνει πολλάκις• ι Έγώ εΙμι ή αλήθεια, • 
μονονουχ\ λέγων • Άποσείσασθε τλν νομικδν, ώ,ουτοι, 
ζυγόν • χαταδέξασΟε τήν έν ττνεύματι λατρείαν • 
οΙχέσΟω λριπδν ή σκιά, χωρείτω μακράν ό τύτυος, 
έπέλαμψεν ή αλήθεια. 'Λλλ' ού πδσιν έδόκει ποιεΤν 
ορθώς, άνατρέπων τά Μωσέως, μάίλλον δέ &γων 
έπ\ τδ άληΟέστερον, ώς κιί τινας ήδη βο?ν • ι ΕΙ νυΐΐ ςυοά ηιΗϋ ρΓ»ΐ6Γ Υθ1υηΐ3ΐ6ηι ΟοΙ 30 ΡαΙπδ Γβεβ- (; ήν ούτος παρά θεοΰ άνθρωπος, ούχ &ν έλυε τά τ\{ , ςιΓι ηοη ηονίι ρ6003ΐυιη ΡίΙΙυδ. ΥϋΓυΙη , ηβ δί 
«ρβπίυδ ϋίθ€Γ6ΐ, Ρ6οε3ΐυηι ηοη ηονί, πίΓδυβ εοδ ιι( 
ίΐι δ6 ΐ3ρί(1ΊΙ)υ8 Βχγιπεηΐ, 3ευεΓβΐ; δΐ3ΐίπι ςυίρρε ίτα 
ίϋΓγίόΙ 6ΐΧδ1υ3ηΙβδ (Ιίχίδδεηΐ : ΙΙηί Οεο ρΓθρπ<ηΐ) 
6δΐ ηοη ρ6εε3Γε , Ιυ 3υΐεπι Ιιοπιο επω δΐδ , ηοΓι εα 
ρΓοΙβΓΓβ ηυ^ρ. δοΗ ϋεο εοηγεηίυηΐ. Ουο<1 3ΐί3δ οεΓίε 
ίεεεΓυιιΙ, άΐεεηίοδ ]ηΓε δο ευπι ΙαρΊιΠϋπδ ροίρτε, 
33 <1"^• <^ιιιη εδδεί Ιιοπιο, δεΐρβυιη ί3εεΓεΙ 
Οοίπη : ο1)δευπυδ 53ΐγ3ΐθΓ, ρΓ9β$εηίιη ευιη Ιιοηιο 
Γ3εΐηδ οδδεί, ει Ι3η(]υ3φ Ιεςί 8υ1)()Ίΐυ$ ευηι Ιε^ίδ 
8ΐιΙ)(1ίΓΐδ, δΟΓηιοηεπι ϋίχίΐ δεΓν3Γε δε Ρ3ΐπδ, ρΓορβ- 
ιηοϋϋπι ίηηυιεηδ : Νηδ(ΐυ3πι Ρ3ΐηδ νο1υη(3ΐειη 
ρΓ26(εΓ£Γε(1ί3Γ ; ρεεε3ΐηπι εηίηι εδί ίη άΐνίηχ Ιεξ;ίδ 
ΐΓ3ηδ^Γεδ8ίοηε ; ε£;ο υογο ηοη ηονί ρεεο3ΐαπι, ευηι Σάββατα • » δπερ ήν άντικρυς άμαρτίαν χατα- 
ψηφίζεαθαι τοΰ μή είδότος αυτήν. Πρδς οΰν τά^ 
τοιαύτας των Ιουδαίων άπονοίας άττολογού μένος « 
πά^ηα μέν ύφαιρεί τ^ έν τοΖς (^ήμασι χόμπον, 
ύφειμένως δέ, χα\ ού τρανώς , έκδιδά(τχειν βοό • 
λεται, ώς ούχ άν τι παρά τ^ δοκούν έργάσακτο 
τω θεφ χα\ Πατρ\ ό μή είδώς άμαρτίαν ΥΙός. 
"Ινα δέ μή γυμνότερον λέγων, Άμαρτίαν ούχ οΤδα, 
παροτρύνη πάλιν αύτοΰς είςτδ χαταλεύειν αύτ<5ν • ή 
γάρ άν εύθΐ)ς άναζέοντες ε!ς οργάς έπεπήδων λέγοντες• 
θεψ μόνψ τδ μή άμαρτάνειν οίκείον συ δέ άνθρωπος 
ων, μή λάλειτάμόνω πρέποντα Θεψ. "Ο δήχα\ έτέρωθί 
που πεπράχασι, λέγοντες λιθάζειν αύτδν είχότως, 
δτιπερ άνθρωπος ων, έαυτδν ποιε7 θεδν • περιεσταλ- δίπι Οβϋδ δεευηϋυπι η3ΐυΓ3η). Ιΐ^ςαε ευηι ϋοεεο, ^ μένως ό Σωτήρ, άτε δή κα\ άνθρωπος γεγονώς, κα> 

ώς ύπδ νόμον μετά τών ύτΛ νόμον τδν λόγον έφη τη• 
ρεϊν τοΰ Πατρδς, μονονουχ\ λέγων • Ούδαμοΰ τδ τοΰ 
Πατρδς θέλημα παρεκβήσομαι. Έν γάρ τψ τδν θεΤον 
έξέρχεσθαι νδμον ή αμαρτία γίνεται • έγώ δέ άμαρ- 
τίαν ούκ οΤδα, κατά φύσιν υπάρχων θεός. Ούκοΰν 
διδάσκων, ού λυπώ τδν Πατέρα. Αοιπδν έπιτιμάτω 
μηδε\ςτψ κατά φύσιν μέν νομοθέτη, διά δέ τήν πρδς 
ημάς όμοίωσιν νομοφύλακι. ΕΙδέναι δέ τδν Πατέρα 
φησ\ν, ούχ απλώς καΟάπερ ήμεϊς, άπερίεργότερον, 
αύτδ δή τοΰτο μόνον, έπείπερ εΓη θεδς, άλλ' έξ δν 
έστιν αύτδς τήν τοΰ Πατρδς φύϊΐν διισχυρίζεται νοεΤν. 
Επειδή δέ οίδεν ύπομένειν ούκ είδότα τροπήν τδν ΡαίΓεπι υοη οίΓεηίΙο. ΟχίεΓυιη ηεηιο ΓερΓεΙ)εη(!3ΐ 
ευηι ςυί Ιεβί8ΐ3ΐθΓ ςυίϋοηι εδί η3ΐυΓ3 δυ3, δοά 
ρΓορΚΐΓ8ίηιίΙΊΐυ(]ίηεηι ςυ3πι 1ΐ3ΐ)εΙ ηοΐοίδεπηι, Ι6£;επι 
ο1)δ0ΓΥ3ΐ. ΑίΙ 8πΐεηι δε Ραίρεπι ηοδδβ, ηοη δίπιρΠ- 
είΙϋΓ, δίευΐΙ ηοδ, οΐ) ίδΐυά δοΐυπι, ςυοά Οευδ εδΙ, 
δεϋ βχ εο ςυο(1 ίρδε εδί, ΡαΐΓΐβ η3ΐυΓ3ΐη δείρε δε 
€ΌηηΓηο3ΐ. 0υοηί3ΐη γεΓο ηιυΐ3ΐίοηίδ ηεβείυιη Ρ3- 
(Γεηι εδδε ηονίΐ , δείΐ εΐίαπι ηΙιηίΓαηι δο ίπιηιυΐ3• 
1)ίΙεπι εχ ίηιη)υΐ3ΐ)ί1ί Ρ3ΐΓε. Ουθ(1 3υΐεπι ηιυΐηΐίο- 
ηεηο πεδείΐ , ηυοηιοιίο ρεεεαΓΟ (ΙίεοΙυΓ , 30 ηοη 
ροΐίυδ ίη ρΓορΓίίδ ηηΙυΓ»; (ΙοΙίΙ)υ$ Ωηηυηι εοπδί- 
8ΐεΓε? Υ3η3 εδί ίΐ3(ΐυο ΙυϋοΐυΓυυι οΙ)ΐΓεεΐ3ΐίο, ςυί '* ΡϋΛΐ. οχνιιι, 37. 7β ]^5|„^ 3^^ 38. ^• Ιοαη. χιν, 0. " Ιοαη. ιχ , 16. 61 ΙΝ αθΑΝΜ8 ΕΥΑΝβΕΙ,ΐυΜ 1.10. Ι. 63 

γεννήσαντα, οΤβε δηλονότι, χα\ έαυτ^^ν &τρ£πτον έζ Α 3 Ραίπβ -νοΙυιιίΑίο <1ί&β6ηΙίΓ6 ΡίΠιιιη βιΐβΐίη&ηΐ. Ατρέιττου ΤΙνζρόζ • τ6 βέ τροπήν ούχ £ΐδ6ς, πως άν 
λέγο(?^ τι χα\ άμαρτάνειν, /α\ ούχ\ μάλλον άχλσνή- 
τω; έν τοΤς Ιδίοις έστάναι φυ;ιχοΙς πλεονεχτήμασιν ; 
ΕΙχαΤον ουν &ρα των Ίο^α(ωντ6 χατηγόρημβ, κτ,ρϊ 
τί]ντοΰ Πχτρ^ς βούλησιν Ιτερόν τι φρονεΤν οίομένων 
τ^ ΤΙόν. ΤηρεΤ γάρ, ώς φησι, τ6ν λόγον αύτοΰ, κα\ 
Αγνοεί τ6 Αμαρτάνειν φυσιχως * οΐββ γ3[ρ τλν Πατέρα 
το(ηο παθε!ν ού δυνάμενον, φιτέρ έατιν ομοούσιος 
ώς ΤΙ^ς αληθινός. Έιτβιβή βΐ πρ^ς τουτό φασι χα\ 
τ6 συνημμένον τ^ πιρ' αυτών &ντιθέ(7ει • ι Έχ γά- 
στρα πρ^ Εωσφόρου έςβγέννησά σε* » φέρε βΙ) 
ιεάλιν, Χ3\ έΐτίτούτφ τ^ν της ευσέβειας άναπτύξωμεν 
λόγον. ϋύ γάρ έπειβήιιερ τά τοιαύτα φησι τζξλς τ6ν 
ΤΙ^ 6 Πατήρ, διά τοΰτο βή τάντως οΓεσθαι χρή, Λό• 
γον μ^ ύπάρχειν Ιμφυτον αύτω, έτερον δέ τίνα παρ* 
Ιχείνον έννοείν τ&ν Υ(όν ' άλλα πρώτον μέν έχείνο 
χαΟ* εαυτούς ένΟυμιομεθα, οτι τζροψίιττις έν πνεύματι 
λαλείν μελετήσας μυστήρια, τ6 πρόσωπον ήμίν 
ύχοχρ{νεται του ΤΙου, χα\ δή χα\ εΙσφέρει ιταρά του 
Βατρ^ άχούοντα αύτό^; * ι ΤΙός μου εΐ συ, » χα\ τά 
τούτοις άχόλουθα• Κα\ ού δήπου πάντως ή χατά τ6 
άνΟρώπινον σχήμα γενομένη διασχευή δύο Λόγους 
ήμ^ άναγχάσει νοεΤν, άλλα τοΤς ήμετέροις ΕΟεσιν 
άναΟέντες τήν διά των τοιούτων άπαραίτητον οίχονο- 
μ!αν, αΐτιασόμεθα μέν, εΓ γε μήν πράττοιμεν όρθιος, 
(ης εαυτών φύσεως τήν άσθένειαν, οΟτε λόγους έχού- 
σης, ο(»τε μήν τρόπους θεωρημάτων τους τοις υπέρ 
ήμβίς μυστηρ^οιςάχριβώς διαχονου μένους, ή χα\ τους δ«Γν&ΐ βιΓιαι 6]υ8 βοηηοηβιη , υΐ &Ίΐ , 6ΐ πΑίαπι 5ΐΐ3 
6χρ€Γ8 6δ( ρββοαικίι. 8ι•ίΙ βηίπι ίβΐυϋ ίη Ρ:ιΐΓ6ηι 
€Α(ΐ6Γ6 ηοη ροβββ , €υί οοη8Ηΐ>3ΐ>ηΙί8Πς 681 , Ιη 
ςυ^ηίαπι Ρίΐίυβ τοτυβ. ^>Iη ιτβΓΟ, ουιη ο1)]θ€ΐίοηί 
8036 &1ΐ€χιιηΐ ίΙΙικΙ, ι Εχ υΐ6ΐΌ &η1β 1•υοίΓ6Γυιη ([βηυΙ 
16^% ι «^εϋυπι, ρΊβΟΓιβ άοοίπηαιη Ιιίο πιιβυιη 
οχρΙΊοβιηυ^. Νοη βη'ιιη οχ βο ηιιιχΙ ΡαΐοΓ ίβΐΐιχϋ 3(1 
ΡίΙίυηι ϋίΰίΐ, ίιΙοίΓοο ρυίΑπ^Ιιιιη 68ΐ ίηη8ΐυιη ςυί- 
(ίβηι βί θ88β ν6Γΐ)υιη , Μά &1ίυ<1 ςυί(1<ΐ2Πΐ &1) ίΙΙο 
οοηοίρίβικίαιη €88β Ρϋιυαι : τβπιιη ϋ1υ(1 ρπηιυαι 
ιρυά 110$ ρβΓρ6η(Ι&ιηυ8 , (|υο<1 οηιη ρΓορΙιβΐ» ρτο- 
ρθ8ίΐυιιι βδί^ΐ ίη βρίπΐιι Ιοςιιί ιη^$ΙθΓί&, ρβΓβοηαιη 
ΒθΙ)ί8 ί\η%Μ ΡίΠί, 3ϋ€0(ΐυ6 ίικΙυοΗ ίρ$υιη & ΡαΐΓβ 
λυϋίοηΐβιη : ι Ρίΐίιΐδ ιηβιιβ 68 Ιυ^*, > 6ΐ ςαχ 86- 
^ ςυοηΙαΓ. Νβ4|<ιβ υογο ΙιυπίΑηο ηιΟΓβ βΙΒοΐλ ΙοοιιΙίο, 
(Ιυο ν6Γΐ>3 Ίηΐ6ΐϋ(|[βΓ6 ηοβ 8ΐ<)ί([6ΐ, 86(1 2ίά ηοβίΓ&ηι 
οοη^υοίικϋηβη) ί&1ίυδΐηο(ϋ η6Γβ889Γίαηι Ι(Μ|ΐΐ6η(1ί 

§611118 Γ6ί6Γ6ηΐ68, ΠΟΠ ίΐΐ]υΓΙλ ΠΟδίΓ» η&ΙΙΙΓ8Β ίΐΙΙ• 

1)6€ΗΙΊΐ3ΐ6ηι &0€υ83ΐ)ίπια8 , €υί «Ιβδίιιιΐ Υ6ΐ*1>3 βΐ 
6οηΐ6πιρΐ3ΐίοη68 , ςυβρ ηιγδΚβΓϋ8 ίηςβηίο ιιοδίΓΟ 
3ΗίοπΙ>ιΐ8 6Χ8€ΐβ βχρ1ί€9η(11δ 1η86ηΓί3ηΙ , «αΐ η'8 
(}6ίΐ3ΐΙ οοηιρ-υβηΐβδ ίηουΙρΑΐβ 34 >η1βιΤΓ6ΐ3Γί 
νιιΐ6αηΙ : 56(1 η^ΙιίΓΑΐη ροητο «ΙΙνΊηιιιιι πιβηΐβ 6ΐ 
ΟΓηΐίοηο ηοδίη 8ΐιρ6ποτ6ΐη 6886 ί3ΐΐ6ΐ)ΊηιυΓ , ηοη 
ρ6πη(ΐ6 αίΠΗβ (ΙίουηΙαΓ, Γ68 <1Ίγίη38 αηίηιο ρΐαηβ 
08ρΊ6ηΐ68, 86(1 ρΓΟ»! Ιρβί 6οηΥ6ηίαηΐ, 6&8(|ΐΐ6 τηΐΐ 
Α ηοΐιίβ €0ΐΗρΓ6Η6η4ί. Αϋοςαί , δ'ι ρβιροΓΑπι ηοβ 
ΐδΓιυβιηοάΊ 8ΐ>ιιϋ τβΓίΜ» Ιΐ2βτ6(ί6ΐ ςιΗ^Ι&ιη 6χί8ΐίιη9ΐηΐ, άνεγχλήτως διερμηνεύειν Ισχύοντας τά θεοπρεπέστε- ^ 6ΐ 1οςιΐ6Π(ϋ Κ6ηιΐ8 3<Ι ηοδίΓ^ηι οοη8ΐΐ6ΐΐΗΐΙη€πι αο ρα. Τδ νιχ|ν δέ πάλιν έπιτρέ(|^μεν τή ^εΐφ φύσει τ^ν 

εν ήμΙν νοΟν τε χα\ λόγον , ούχ ώς λέγεται ιτάντως 

^ηονντεςτά περ\ αύτης, άλλ'ώς αυτή πρέπει, χαι 

ίβύλεται. 11 είπερ ούχ όρθως τοΙς τοιούτοις ήμίς 

άιηκεχρησθαι λόγοις οΓονταί τίνες των άνοσίων αίρε- 

τιχών, τήν δέ καθ' ήμΛς άναβαίνειν συνήθειαν ούχ 

έπιτρέπουσι τδ σχήμα τυΰ λόγου, διχα{ως άχούσον- 

ηι• νοείσθω χαθ' ήμδς χα\ γεννών ό Πατήρ, μή 

4ρι«ίσθω γαστέρα χχΐ τάς έπΙ τψ τίχτειν ώδίνας. 

« Έχ γάστρας ι γάρ ι έξεγέννησά σε, ι φησ\ τω ΓΙψ. 

'Αλλ' Γαως μάλλον δέ πάντες έροΰσιν έχ της χαθ' 

<;μ3ς όμοιότητος τήν έφ' ΥΙφ γνησίαν ώδίνα ση- 

μιίνβ(ΐ6αι του Πατρός. Ούχούν εύσεβώς χάχεΤνο 

νοείσθω, χάν ώς έν άνθρωπίνψ λαλεΓται σχήματι , 6θηιηιθ(] 3η ηοΐυηΐ, ]υΓ6 «(ΐ(1ί6ηΐ : €6η863ΐυΓ ηοβίΓΟ 
#|αο<|υ6 ιηοΓ6 Ρ3ΐ6Γ ρ%η^τ^; υΐβπαδ 6ΐ ραΠιΐδ 
4οΙθΓ68 6*1 6886 ποη πβ^βηΐιΐΓ. € Εχ υΙβΓο ι οηίηι 
« β6ηυί 16, ι ίηςιιίΐ ΡΊΓιο. 56(1 Γ68ροη(|ρΙ)ηη( 
ΐ;8Γ83η, ηοδίη 8ίιηίΙϋυ(ϋηβ, νβΓαπι ίη ΡίΗο {ίβιιοηιΐο 
ροηυπ) βί^ηίβοβη Ρβΐπδ. Ιΐ3ςυ6 ρίβ ί11υ(1 ίηΐβΙΗ- 
§3ΐ(ΐΓ, Ιαιηΰΐδί Ιιυιηβηο ιηοΓβ (ΙίεϋυΓ , 3ΐ(ΐη6 ίΐ3 
8θΙτ6ΐυΓ 3ε6Γΐ)3 ίρβΟΓυηι 6ΐ ίπιρΐ3 οΙ)]60ΐίο. δυΟί* 
€6Γ6η( ίδίΗ-ΧΟ, ΙΙΙ Γ60Γ. δο^ οιππ ηοΙ)ί8 ρΓοροδίΙιΐιΐι 
δίΐϋΐοηιηι οΙ]6€ΐίοη6δ ηοΓιιπβ οοηηβίαδ ε6ΐι ςιΐ3η)< 
ά3πι ΙιοδΙίαηα Ιιιηη3Πΐ ρΊοιίμιη ^ο^τιηαΐυιη δίποοίΊ• 
(316 €0ΠΐρΓίιη6Γ6, 3§6(1υπι, 118 0Γ(1ίη6 ουίςυβ οοη- 
▼6ηί6ηΐί ρΓοροδίιίδ , €θπ(Γ3πυίη ορροιίλπιιΐδ , 61 ίη 
635 ΙηδίΓϋΟΐαηι (ΙοοΙγΊοα 86ηιρ6Γ νίαπε6πι ν6ηΐ3- χιΙΧέλυται τδ πιχρδν αυτών χα\ άνόσιον πρόβλημα. 1) Ιβιη ^^ϊ'^^^^δα ιηβηΐβ βΓΐηβηκίδ. ΚιίΓδυβΑυΙβηι Ιι»Γ6ΐί- 

Έξήρκει μέν ούν, ώς οΐμαι, χαΐ ταύτα. Επειδή δέ €θΓϋηιοΙ)]β6Γιθ6>Πθ8ίδΐηίδίρδ3ηΐ(ϋΙϋβΐ)ΓιΙ)ϋ8ρΓ3βιιιΙΙ. 

)[ρήναι δείν ύπεαήφαμεν τά έχ της έχείνων δυστρο- ΐ6ΐυΓ, Π"» (ΙίδριιΙαΙίοηίδ ΓαΓιοηβπι 3€θυΓηΐο 8υ1)ίίοί3ΐ 

«ίις έπινοηθέντα προβλήματα, τίΛ^άτιερ τινά πόλε- 6ΐ3πηίιπ,6ΐ ίη8ΐ3ΓΡ3ρΊ(1Ίο"ί»δ(1αω Οιιιηιηίδ ΙβοΐΟΓυιη 

μίων έσμδν, τή τών ευσεβών δογμάτων όρθότητι 3ΐιίπΐ0δ 3ΐ30Γβδ ίβΓβΙ 3ά ρ6Γ6ΐρί6η03δ ορροβίΐίοηο». 

χαταχρούεσθαι, φέρε δή παραθέντες αυτά χατά λόγον έχάστψ τδν δέοντα, τδ άντιστατοΰν άντεγείροιμεν, 

χβΐ θερμοτέρως χατ' αυτών έξοπλίσωμεν θεωρήμασι τήν άε\ νικώσαν άλήΟειαν πρόβλημα δέ πάλιν, ώς ηαρ' 

έχείνων τών έπιλυόντο)ν αύτδ συλλογισμών, προτετάξεται τήν τοϋ λόγου νηψιν, εΙς άχριβεστέραν χωρειν 

Ιρεθ{ζον βάσανον, χα\ οΙονεί τίνος ποταμού γεύματος φοράν, έπ\ τδ πρανές έχεΙ χαταφέρον τήν έπ\ τδ 

Ρούλεσθαι τδ άντιτεϊνον μανθάνειν άεΐ τών έντευξομένων αγαθή ν προθυμ(αν. 

ΠρόβΛϊ\μα^ Ι^τοι άττίθεσις ώς έχ τώτ αίρβτικών. ΟρραίίΊο, ίηβ οΙ>]βαίο Η(Βτ^ΐ€0Γηηι, 

ΕΙ μή έτερος, φασίν, ενυπάρχει τψ θεφ χο\ Πα- Ν.δί, ίη(ΐυίϋηΙ, ίη Οβο βΐ Ρ3ΐΓβ ΥβΛιιηι δίΐ 6θη- 
τρί Αόγος, ουσιώδης τε και ένδιάΟετος 'χοίρόί τδν έξ 8υ1>δΐ3ηΐΊ3ΐ6 6ΐ ίηΐ6Γηυιη, 3ΐία(1 η!) ϋηίβοιιίΐο ΡίΙίο '■ Ρ^. αχ. δ. " Ρ^αΙ. II, 7. 05 δ. 1:^11111.1 ΛίΕλΑΝΟΚΙΝΙ ΑΙίαίΙΙΕΡ. ϋ4 ςυί €ΐκ ίρ90 6<(Ι, (ΐυί(|ΐΐ6 ΑίΙ 111ίυ$ ίαιίΐΑΐίοιιβιιι νοθ3- Α αύτου μονογενή ΤΙ^ν, δ; δη χα\ ιαατί τήν έχε(νου ΙιΐΓ ΥβΓίιυιη, &ΐΜυΓ<Ιίΐ38 ίη(ΐ6 ββςυβΙιΐΓ, ιιοΐιί&ςυβ 
Γοΐ'Ι^, υΐ ρ» Γ β$Ι, 8βηΐί6ηΐΊΐΗΐ8 Γ^ίβηιΙυπι 681 ςικκΙ 

81 ΡβίΓΪ νβΓίΐΙΙΐη 6βΙ £0η8ΙΐΙ»ΙβΗ(ί2ΐ1β , 61 Ρ&16Γ 

νβΓΐ)θ, ηίΐιίΐ ϋϋυιυηι οΙ>8ΐ9Γ6 γίιΙοβιΙυΓ ςυοπιΊηιιβ 
Ρ:ιΐ6τ ΥβΓίιυιη 8)1, 6ΐ νοοοίΟΓ, ριιΐβ Υ6γΙμ> οοη8ΐι1>• 

8ΐ8ηΐί9ΐΙί8. 

8οΙηΐίθ οΙ>μα%οηη. 

ΝΐΐΙΙβ ΓΑΐίο 1)08, ο 1>0ηί, €0^61 9Γΐ)ίΙηΓί, Υ6ΓΙ>ΙΙΙΙΙ 
ίϋΓΙΓΟΟ Ρ8ΐΓ6ΐη 66η86ΙΐϋαΐΙΙ 6886 Υ6ΐ <ϋθ6η<1ϋΐη, 3υΐ 
ΓΤ6(ΐ6η(Ιιιιη, ςαοηίλΐη 68ΐ Υ6γΙ)0 6οη8υ1>8ΐ3ΐιΙί&1ί8. 
Νυβ |ΐι&ιη βηίιη ςυχ 6]υ8<ΐ6ΐιι βιιηΐ ικΚαπβ ιηυΐυίΐηι 
ιιηιθΐίοιΐ6ηι 85 ^^ ρ6ΓΐηΊ8ΐίοη6ΐη ν6ΐυϋ ςυ^ηκΙ^Μ 
ιιΙΐ6Γίιΐ8 Ιη 3ΐΐ6Γυιη €8ρί6ηΙ , ίΐβ ιιΐ β ρ1υπιΗΐ3ΐ6 ίη 
υηίΐΑΐβιη οοηίΓαΙΓι ρο88ίηΙ γ68 8ίβ;ΐ))βεΑΐ«, ιιιιΐ 6ΐί9ΐιη μίμησιν χαλεΓται Λ<^ιγο;, Ατοιτ^ν τι τό εντεύθεν 1χ• 
βήσεται, χα\ όμολογείν ή μας άναγχαΐον τους όρβά 
ΦρονεΙν οίομένους, δτιπερ ε Ι ομοούσιος έστιν ό Αάγος 
τψ Πατρ\, χα\ 6 Πατήρ δλ τψ Αδγψ, ούδ^ν Ιτι τ^ 
χωλύον δρ^ται, Αδγον είναι τε χα\ χαλεΖσΟαι τδν 
Πατέρα, ώς όμοούσιον Αόγφ. 

Πρόςτοΰτο Λύσις 
Ουδείς, ώ βέλτιστοι, τρόπος ήμόίς αναγκάσει Αδγον 
οΓεσθαι δείν τδν Πατέρα νοείν τε χα\ λέγειν, ή χα\ 
εΤναι δύνασΟαι πιστεύειν, δτιπέρ έστιν ομοούσιος 
Λδγψ'ού γάρ πάντο>ς τά της αυτής 6ντα φύσεως, 
τήν εις άλληλα χωρήσει μεταβολήν χα\ άνάχρασιν, 
ώσπερ τινά τήν έξ έτερου πρδς Ετερον έπιδέζεται, 
ώς έχ πλήθους εΙς ένάδα δύνασΟαι συσταλήναι τά 6χϋιΐ3ΐΗ3ΐ6ίηιιηίΐ8ΐ6ΐη.Νοη6ηίιη6Χ6θ(ΐυ(Ηΐ§;βη6ηβ ^ σημαινόμενα, ή χα\ έχ δυάδος εις ένάδα τυχόν. Ού ΑυοίοΓ Α(ΐ9ΐη η3ΐο 6Χ 86 ΟΙίο 6οη8υ1ΐ8ΐαηιί3ΐί8 6Γ3Ι, 

{(ΙοίκΟ Ρ&16Γ ΙΙΐί|;Γ3ΐ)Ίΐ ίη βΙΐΗΠΙ, 61 νί€!88ίιη βΙΙιιβ 
ιη Ρ&ΙΓ6ΗΙ. 8641 υυαηι ςυίϋ 6Χ8ί8ΐ6ηβ ουιη ιρβο, 
νβΐιιΐ μΙ υιιίΐ3ΐ6ΐη 8υ1»8ΐ3ΐιΙί3Γΐ8 ςυ3Πΐ3ΐί8 ρπορτίβ- 
Ιαΐβη βιιαηι ίβτβΐ, 61 βΐίυβ ηυίϋΑΐη 6χ ρ:ιΐΓ6 ςυο- 

ϋ.1ΐη 661186ΐ>ίΐυΓ : ρ8ΐ6Γ ΤβΓΟ Τί0ί88ίΐη 06ηί(ΟΓ 3ΐί6α- 

ίυβ 6886 τίίΙϋΙ^ΙαΓ. Ουο<1 8ί αουΐυιιι ςυΊ(1(ΐ3ηι Ιιίο 
τοβ 6θΐηιηίηί8θί ριιΐ9ΐί8, 6ΐ 6οη8ΐιΙ)8ΐ3ηΐί3ΐίΐα8 ιιΐί- 
4|ΐΐ6 €0%6ί 6θη8ΐιΙ)8ΐ8η1ί3ΐ6 υηυιιι ςυιά 6886 60ΐι• 
•ιι1)8ΐηοΓΐΑΐΙ, η66 υΙΙιιαι <1Ί86Γίιιΐ6η 6886 ρ3ΐί6ΐυΓ, 
ίΐι υΐ υηυιηςυοάςυβ 8ΊΙ ίη 86 61 \η ςαο 6&( : ςυί(Ι 
ίη^ΙυχΙΙ οηηίυπι ^ιι(^^^6^η, υΐ ρ3ΐΓ6πι ςυίϋβπι ηο» 
ριιιιί3ΐ ρΓο ΑΙίο, η66 Λο βΐίο 8υρρΙίοίυπι 8υΐ)ΐαΙ γάρ έπειδήπερ ομοούσιος ύτιήρχεν ό προκάτωρ 
*Αδάμ τφ έξ αυτού φύντι τταιδί, διά τούτο χωρήσει 
μέν ό πατήρ εΙς υί^ν, άνταναβήσεται δέ αύθις 6 υ16ς 
εΙς πατέρα * άλλ" &ν υπάρχον πρ6ς αύτδν, ώς προς 
τήν ενότητα τ ης ουσιώδους ποιότητος φορέσει τ6 (δι•ν» 
χα\ υΐ^ μέν τις ό έχ πατρός τίνος νοηθήσεται • 
τΜΐτήρ δέ πάλιν ό γεννήτωρ τινδς άναδεδειγμένος. 
ΕΙ δέ οΓεσθε σοφδν έπ\ τούτφ χατασχευάζειν λόγ•ν, 
έν δέ είναι πάντως ή όμοουσιότης αναγκάσει τ& 
όμοούσιον τφ όμοουσίφ, χα\ διαστολήν ούδεμίαν έπι• 
τρέψει χρατεΖν, ώ; Ιχαστον είναι χαθ* έαυτφ [Γσ. 
έαυτδ], κα\ έν ψπέρ έστι • τ( τδ πεπειχδς τδν απάν- 
των κριτήν, πατέρα μέν μή χολάζειν υπέρ υΐοΰ, υΛν ρΓΟ ρλίΓθ ? Ι Αηίηΐ3 βηίσι, ι ίηςιτίΐ, ι ςυ» ρ6603• ^ δέ υπέρ πατρδς μή είσπράττεσθαι δίχας; ι Ψυχή ν6τίΐ, ίρΑ3 ηΐ0Γί6ΐυΓ : βΓιυ8 3υΐ6ηι ηοη 3€6ίρΐ6ΐ 
ίιιίςυ!ΐ3(6ΐη ρβΐηβ, η6ηα6 ρ3ΐ6Γ 366ΐρΐ6ΐ ίηίςυίΐΑ- 
Ιοηι ΑΙϋ 801 **. > €υπι ν6Γθ 60η8υ1>8ΐ3ηΐί3ΐ6πι 6χ- 
8ίβΐ6ηΐ6ηι ρ3ΐΓ6αι ΓιΗο ]ϋ8ΐί ^υ(^^^ί8 86ηΙβηϋ3 ίη 
βΓΐ3ΐίοηί8 Ιοοιιηι ηοη (ΐ6ΐΓΐΐ(ΐ3ΐ, η6ςη6 υ6ιό βΐίαιη 
ίη ρ3ΐ6Γη1ΐ3ΐί8 ηιιπιβΓΟ 8ΐ3ΐυ&1, 86(1 86θΓ8ίοα υίΓοιη- 
ηιΐ6 ηοηΐ, ηβηαΰ Ιιαο ίη ίΐΐυιΐ πιί§;Γ3Γ6, η6ςυ6 ίΠυά 
ίη Ιΐ06 γίοί88ίηι, 1ί66ΐ υη3 6Χ8ί8ΐ6ηΐ6 ίη υΐΓθςυ6 
βυΐΜΐιηΙίλ : ηι&ηίΓ68ΐηιη 68ΐ υΐίςιΐΰ ηυΙΙο ηιοάο 
€036ΐυηι Ιπ θ6οηι 61 ΡαΐΓ6Πΐ υΙ 8ίΙ Υ6γ5«ιπι, ρΓΟ- 
ρΐ6Γ63 ςυο(1 68ΐ Υ6Γΐκ> 0οη8υΙ)8ΐ3ηΙί3Γΐ8 : ηοΑηοΙ 
6ηίηι ρΐ3η6 ίη 86ίρ80, Ιιοο 681 Ρ3ΐ6Γ, Ιίθ6ΐ ςυί 6Χ 
Ιρ&ο 8601108 681, ίηΐ6ΐ11|;3ΐυΓ 61 8ίΙ ΥβΓίιυιιι, 3ΐ(ΐυ6 

ί<ΐ€ίΓ60 ΡίΓΐα8, η6 Γ68 (Ιίνίη» (16Ι6Η0Γ68 νΙϋ63ηΙυΓ 
6886 ςα&ΠΙ η08ΐΓ9Β. 

ΑυυΟ, ίη Μοάπηί οΙ^μαίοη'η^ ρβν τβάΗΰΙίοιίύΐη 
ηά α^$%τύ%Μ. ΡίΙίυ8, Ι3ηςυ3ηι & Ρ31Γ6 ηυΙΙο ηιοϋο 

ΐ1ίν6Γ8υ8, 86(1 3ΐΐ$θΙΐΐΓΐ88ίηΐ3 ίηΐ3(|;0, ΟΙ εΙ)3Γ30ΐ6Γ 
8Πΐ)8ΐ3ηΐί9Β 6]υ8 6Χ5ί8ΐ6η8, 8Πί8 (Ιί8ΓίρυΙί8 ίπΠΐ : 

ι Ουί νΜίΙ πιο. ν'κΐίΐ 61 ΡαΐΓβπ) **. » Αΐ8ί ευηι 
ί8ΐία8ηιοι1ί 8ίΙ, 6οη8ηΙ)8ΐ3η(ί3Π8 681 Ρ3ΐπ, 6οηΓυδίο- 
ηοιη 3υΐ6ΐη 1ηΐ6Γ 86 Γ68 οοη8υΙ>&ΐ3ηΙί3ΐ68 υΓιςυ6 
8ΐΐ8€ίρΊ6ηΙ, ηΙΙΓιΙ, υΐ 3ρραΓ6(, ρΓθ1ιί1)6ΐ)ίΐ ι]αοηιίηυ8 
Γ3ΐθΓ 66η863ΐυΓ 6886 Ρίΐίαβ, υΙροΐ6 Ρ3ΐπ €οη8υ1)- 
8ΐ3ηΐί3ΐίβ, ςαίςυβ 36 ί" ί'^^ιη ΐΓ3η8ΊΓ6 ηυΙΙο ίιπ- 
ρβίΐίβηΐο ροΐί8 811, δίίΐιΓπΙεπι €0η$πί)5ΐ3ηΐί3ΗΐαΙί$ γάρ, » φησ\ν, ι ή άμαρτάνουσα, αυτή άτιοΟανεΤται, 
ό δέ υΐδς ού λήψεται τήν άμαρτίαν τού πατρδς αύτοδ, 
ουδέ δ πατήρ λήψετοιιτήνάμαρτίαν τού υ Ιού αύτοΰ. • 
Έτχιδή δέ όμοούσιον 5ντα τδν πατέρα τφ υΐφ ούχ 
εΙς τδν της υΐότητος τόπον ό τού τά δίχαια κρίνοντος 
καταφέρει λόγος, ο&τε μήν άνατίθησι τδν υΐδν (Ι; 
τήν της ΤΜίτρότητος θέσιν, άλλ' Ιδιαζόντως έχάτερον 
οίδεν, ούτε τούτο εΙς έχεΤνο χωρούν, ούτε μήν έχείνο 
πρδς τούτο βαδίζον, καίτοι μιας οΟσης έπ' άμφοίν 
της ουσίας • πρόδηλον δήπουθεν, ώς ούδε\ς αναγκάσει 
τρότεος μεταχωρήσαι λοιπδν εΙς τδ είναι Αόγον τ6ν 
θεδν καΙ Πατέρα, έπείπερ έστ\ν ομοούσιος Αόγψ • 
μένει γάρ πάντως έφ* έαυτφ, τούτ' Ιστι Πατήρ, κάν 
ό έξ αυτού γεννηθείς νοηται κα\ ύπάρχη Αόγος, κα\ 
Ο διά τούτο ΥΙ^ς, ?να μή χα\ έν χείροσι των χαθ' ήμίς 
φαίνηται τά θειότερα. 

ΑΑΛΟ, Λρδς τό ίσον τϋ άπιΟέσει σχημα^ Λλ 
τΤχη εΙς άτοπον απαγωγής, 'βς ούδεμίαν ίχων 
Λαραλλαγήν πρδς τ?ίν εαυτού Πατέρα ό ΥΙδς, είχών 
δέ υπάρχων ακριβέστατη, χα\ χαραχτήρ της υποστά- 
σεως αυτού, πρ6ς τους εαυτού μαθητάς ευρίσκεται 
λέγων • ι Ό έωρζκώς έμέ, έώρακε τ6ν Πατέρα, ι 
'Αλλ* εΓπερ ούτως έχων ομοούσιος έστι τφ Πατρ\, τήν 
δέ εΙς άλληλα πάντως άνάχυσιν έπιδέξεται τά ομοού- 
σια, ουδέν κωλύσει κατά τδ είχδς Πατέρα νοείσαι 
τδν ΥΙδν, ώς όμοούσιον Πβτρ\, κα\ μεταχωρείν εΙς 
έχίϊνο δυνάμενον, οΟδενδς π,ο^ς τούτο παραποδίζον- Ε/β€ΐι. χνιιι , 20. "' Ιθ3Π. χιν , 9. 65 ΙΝ ^0Α^^^15 κνΑΚΟΕυϋΜ ι\β. ι. 00 τος, (Γΐϊερ ΙξαρχεΙ τ^ν της μεταβολής τρόπον ήτοι Α Γ&Γιο ΐΓ2ΐι»ιηυΐαΙίοηί& &υ1 ιη•£Γα1ίοιιί8 ιηο<1ιιηι ιυ^• μζτασχάαεως ό της όμοουσιότητος λόγος. Ούκοΰν 
νοείσθω Πατήρ ό Υ16ς, λεγέτω δέ, ώς τοΟτο υπάρχων 
ή«η, πρ6ς τ?>ν αληθώς δντα Πατέρα • ι Έχ ^αστρ^ 
ί:ρ6 εωσφόρου έξεγέννησά σβ • » άναλαμβανίτω 6έ 
εΙς εαυτόν χα\ πάσαν απλώς τήν ΠατρΙ πρέτϊουσαν 
φωνήν. Ου δή γεγονότος, τ6 πάν ήδη συγχέχυται, 
κα\ τ6 άε\ ωσαύτως Ιχον, τοΰτ' δστιν, ή αγία χαΐ 
ομοούσιος Τρι3ις «συσταλήσεται πρ6ς ένάδα λοιπόν, 
ζΪΊΛρ τ6 έχάστφ χυρίως τε χα\ Ιδιαζόντως προσόν, 
τφ της όμοουσιότητος άφανισβήσεται λόγψ, χα\ 
ανατρέψει τήν τών προσώπων διαστολήν ή της φύ- 
σεως ταυτότης. *Αλλά τούτο Ατοπον. Ούχ &ρα έσται 
Αόγος ό Πατήρ, ώς ομοούσιος Αόγψ, μένει δέ 4τρε- 
πτος, τοΟτο υπάρχων δπερ έστ\, χαν Εχη πρ6ς τ6ν ρβϋίΐΑΐ. Ιιαςυβ οβηβοαΙυΓ ΡβιΐβΓ 6&&6 ΡίΓιιιβ, 6οςυο 
ηοιηίηβ (Ιβιηιιιη Λά ν€Γυηι ΡαΐΓβιη ϋ'ΐΓ&Ι : ι Εχ 
υΐβΓΟ &ηΐ6 1.υαΓ6Γυιη |;6ηυί 16 *% ι βίΐιίςυβ ϊη υηί- 
?«Γ8υιη ςυ&ι»Γι1)6ΐ νοεβιιι ΡαΐΗ ΰοηνβηίεηίβηα 8γ- 
Γθ|;βΙ. Ουοά 81 Γ&όΐυιη ΓυβΓίΐ, οιμπΊ» «Ιβιηιιιη €οιΐ' 
ΓυηϋβηΐυΓ, 6Ι ςαοϋ θοάβηι 86 ιηο(]ο 8βπιρ£Γ 1ια1)«Ι, 
Ιιοο 681 8&η6ΐ& 6ΐ €0η8υΙ)8ΐ&ιιΐΊ2Πβ ΤηηΙΐββ, ίκΐ 
υηΊΐ3ΐΐ6πι €οιιΐΓ&Ιΐ6ΐυτ, 8ί ςυοά ιιηίουιςυ6 ρΓορΓϊβ 
6ΐ ροχιιΠαήΐβΓ ίηβ&ΐ, €0η8υ1>8ΐ2ηιί&1ίΐ2ΐΐί8 Γ&Γιοηβ 
ϋ6ΐβ&ΐυΓ, 61 ρ6Γ8θη&Γυιιι <1ί8Γιηεΐίοη6ΐΏ 6ν6η«ΐ η^ 
ΙΟΓ» ί(ΐ6ηΐίΙ&β. δ6<1 Ιΐ06 &1>8υΓ<1υιη ββΐ : ηοη 6ηΙ 
6Γ£0 Υ6Γ5ιιιη ΡαΙ6Γ, α(ροΐ6 ΥβΓίχ) €0η8υ1)βΐ3ηΐί3ΐί8 ; 

86ά ίηΐΙΙΐυΐ3ΐ>ίΠ8 Π19η6ΐ)ί(, 6Χ8ί8ΐ6Ι18 ίά ί(νΐΟ(1 681, 
ϋΟΟΐ ΟΙΙΐη 800 ν6Γΐ>0 6]ΐΙ8(ΐ6ΙΙ1 811 η3ΐυΓ9Β 8ίν6 8αΚ>- Ιδιον Αόγον τ& όμοφυές ήτοι τ6 όμοούσιον. Και δέ- Β $ΐαηΙί9Β. Αΐςιΐ6 ίΐΑ (Ιβιηυιη νϊΐιια 6886 08ΐ6η<ϋ1υΓ 
δειχται λοιπδν είχαΐον τ6 έχε(νων πρόβλημα. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ πδς λόγος τινός έστι λόγος, του προ- 
χέοντος άτώ γλώττης δηλονότι, ή χα\ έχ χαρδ(ας 
έρευγομένου χα\ αναφερόντος * έσται δέ Λόγος ό 
Πατήρ, έπε(περ έστ\ν ομοούσιος Αόγψ • ΙαυτοΟ Λόγος 
Ισται λοιπόν, μδλλον δέ ούδεν^, ή χα'ι δλως ούχ 
υπάρχει. Πώς γάρ έσται Λόγο;, μή δντος τινδς, οδ 
Αόγος εστίν ; *Α>λά τούτο Ατοπον. Ου γάρ έσται ποτΐ 
του μή είναι δεχτιχή ή θεία χαΐ άχήρατος φύσις, 
ουδέ μεταχωρήσει εΙς Αόγον ποτέ 6 Πατήρ, χ5ίν 
ομοούσιος ύπάρχη Λόγφ* μένει δέ Πατήρ, <Λ χα\ 
Αόγος έσιΛν 6 Υιός. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ τροπής άπάσης χαι αλλοιώσεως της 
χατά τδν της ούσιώσεως λόγον Ι) θεία φύσις ανεπί- 
δεκτος είναι πιστεύεται , πώς τδν οίχείον ώσπερ 
«φ&\ς τόπον, είς τδ είναι Αόγος ό Πατήρ μεταστήσε- 
ται ; Τροπής γάρ Εσται δεχτιχδς, ώς έξ άγάγχης τούτο 
καβών,ό αύτδς δΐ ούχ έσται, μή τηρήσας όπερ ήν έξ 
^ρχής. Εί δέ τούτο άτοπον * τδ γάρ άλλοιούσθαι της 
θείας φύσεως παντελώς άλλότριον * ούχ άρα Ιξει τήν 
μεταβολήν τήν εΙς Αόγον ό Πατήρ, άλλ* έσται Πα- 
τήρ άε\, τδ άτρεπτον Ιχων χα\ άναιλλοίωτον ώς 
οεος. 

ΑΛΛΟ ίκ τον αύτοΰ^ διηγτίμαηχώς, θεδν άλη- 
Ιινδν έχ Θεού Οατρδς αληθινού πεφηνότα δειχνύοιν 
έαυτδνό μονογενής .του Θεού Αόγος τε χα\ ΥΙδς, 
ι Πάντα, ι φησίν, ι δσα Ιχει δ Πατήρ, έμά έστιν ' > ίΠοΓυιη ο1)]66ΐίο. 

ΑΙιΐυΟ. δι οπιη6 τ6Γΐ)αιη, &1Ί€υ]υ8 ▼6Γΐ}υιη 68ΐ, 
6]υ8 ?ί(ΐ6Γΐ06ΐ ςιΓι Πηςυα \\\ηά 6ίΙυη4ϋΐ, αιιΐ 6 οοηΐβ 
6Γϋ€ΐ3ΐ 30 ρΓοΓθΓΐ; Γ&16Γ 3υΐ6ηι ΓαΐυΓυιη οβί Υι^Γΐιιιητ, 
ςιιοη'ΐΗΐη 6]υ8<ΐ6ΐη 6δΙ ουιη ν6Γ))0 βυϋεΐαοΓι» : ευί 
ίρΒΪυβ ν6Γΐ)υιη 6ηΐ, ιιηο ν6Γθηυ1Πυ8. βιυΐ Ιιι απίνοΓ- 
8υιη ηοη 6Χ8ί8ΐίΙ. Οιιοηιοάο 6ηίηι ν6Γΐ>ηπι βηΙ ιι!8ΐ 
81 1 αΐίςυ'κΐ €υ]υ8 8ΐΙ ν(*Γΐ)υηι? §6(1 Ιιοο λΙίδυΓϋαιιι. 
Ρίβιί 6ηίπι η6(ΐυΊ( ιιΐ (1ίγίη3 61 ίπιιηοη&ΐίδ ηαΙιίΓΑ 
ιιοη 6Χ8ί8ΐίΐΙ, η60 ίη Υ6Γΐ)υη[ΐ ΐΓ8η8ίΙυΓυ8 68ΐ υη- 
^ιι^ηι Ρ2ΐ6Γ, Γιε6ΐ 6]υ8(ΐ6ηι βίΐ ευιη ν6Γΐ)0 8ΐιΙ>8ΐ&η• 
Ιί£ : 86(1 €]υ8 Ρλΐ6Γ πι&ηοϊ)ίΙ , €υ]υ8 61 ΥοΓ^υιη 68ΐ 
ΓϋΊυ8. 
, ΑΙιΐυΟ. δ! οπιηί8 ηιυΐ&ΓιοηΊ8 6( αΙΙβΓαΐίοηι» ςυοαιΐ 
' 8ΐι1)8ΐ3ηΐΊ3ΐ6ΐη πιΓιοη6ΐη 6χρ6Γ8 ηαΐυΓ2 (ϋνίπα 
6Γ6(]ίΐυΓ, ςιιοπιοϋο ρΓορΓίο νοίυϋ 1θ6θ Γ6ΐί€ΐο ίη 
Υ6γ1)Ί η^ΙΟΓΑΐη Ρ3ΐ6Γ π)ί|;Γ8ΐ)ίΙ ? 5ί 6ηΊπι ίιΙ οί 36- 
6ίά6ΓΐΙ, ηιυΙαΓιοποιηυΓΐ4ΐΐ6η666883Γίθ63ρί6ΐ, η6ςυβ 
Ι(ΐ6ΐη 6πΙ, ηοη εεητ&ΐο 60 φιοά 6Γ8ιΙ ΙηΊΓιο Ουοά 8Ί 
«Ιιβυπίυηι 68ΐ (πιαίαΐίο 6ηίπι & η^ΐΟΓΑ <ΐΊτΊη& ρΓΟΓ- 
808 681 2ΐ1ί6η9), ποη 6Γ£0 ηιυΙαλιΊΐυΓ Ιη Υ6Γΐ)ΐιηι ΡβίβΓ, 
86ΐ1 6π1 86ΐηρ6Γ Ρ.ιΐ6Γ, ηιυΐαΐίοηίε οπιηίβ 6ΐ 3ΐΐ6Γ»« 
Γιοηί8 6χρ6Γ8, ςυ» 06υβ. 

Αυΐ3ϋ €Χ €σά€Μ, ίχρΙαηαΐίΜ. Οΰΐιηι ν6Γυιιι 

06 1)60 Ρ»ΙΓ6 ▼6Γ0 6ΐίυΐ8ί8δβ 86ίρ6υθΙ 08ΐ6η(ΐ6η8 

ιιηίκ6ΜΊΐυπι Οβί Υ6Γΐ)υιη, 6ΐ ΡίΠυβ, ι ΟιηηΊ&, » 
ΙηςυίΙ, ι ςυβουηφίβ Ιι&1)6ΐ Ρ3ΐ6Γ, ηΐ63 ευηΐ **. > άλλα χα\ πάντων έστΙ τών ενόντων τφ Πατρ\ φυσιχώς Ροπτο οηιηίυιη ςυχοαηςυο ίηβυηΐ ΡβιΙπ ιι«Ιιιγ& Ιδιωμάτων χληρονόμος δ ΥΙδς, χαΐ έξ αυτού χατά 
φύσιν υπάρχων ' άλλα γε τδ είναι Πατήρ ούχ έξει 
ιητέ * χα\ τούτο γάρ έν τών προσόντων τφ γεννήτορι * 
μενεΐ δέ ό Υίδς ούδενδς άποστερούμενος τών ενόντων 
ιφ ΠατρΙ, χάν μή νοήται Πατήρ, πάντα δέ έχων έν 
έαυτφ τελείως τά της του Πατρδς ουσίας Γδια χαΐ 
εξαίρετα. Τδν αύτδν δή τούτον τοιγαρούν χα\ τψ 
προσώπφ %ου Πατρδς έφαρμόσαντες λόγον , πάντα 
μέν έχε IV αύτδν τά του ΥΙοΰ φαμεν φυσιχώς, μή μήν 
δύνασθαί ποτέ, χα\ εΙς υΐότητα, χα\ εΙς τδ είναι Λό- 
γον μεταχωρείν, ώς δέ άτρεπτον δντα χατά φύσιν 
τοΰτο μένειν δπερ έστ\ν, ίνα πρδς τψ είναι Θεδς, ρΓ0ρΠ€ΐ2ΙΙυΠ1 ΙΐΧΓ68 68ΐ ΡίΓΐυ8, 61 ςϋί 6Χ ίρ80 86- 

οαηίΐιιη) η&ΐυΓ^ηι 6Χ8ί8ΐίΙ; ν6Γυπ)ΐΑΐη6η ιιυηςιι»ιη 

37 Ρ3<βΓ 6886 ρθΐ6Πΐ ( Κΐ06 οηίπΐ 60ΓυΐΙΙ αηυΠΙ 681 

ςυ» |;6ηίΙοή ίη&υηΐ), 86(1 Γ6ηΐ8η6ΐ)ίΙ ΡίΙίυβ, ηυΙΠαΒ 
6χρ6Γ8 60Γυπι (|υ« ΡαΐΓί ίη8υηΐ , )ίθ6ΐ ηοη ίηΐεΐ- 
Ιί^αΐαΓ Ρ8ΐ6Γ, οηιηίαςυβ }ιαΙ)6η8 ίη 86ίρ{(0 ρβΓΓβεΐβ 
ςυί6 ρΓορηα 61 |)6€υΙί8Γία 8υιι( ΡαΐΓΐε 8υ1)8ΐ»ηΙί9Β. 
1(1Ίρ8υιη ί^ίΙυΓ άβ Ρ3(γ6 (Ιί€6η(68, Ιι2ι1)6Γ6 ςυί(ΐ6ηι 
.'ρβυηι οιηηί» ςιιχ 8αηΙ Ρίΐη , η3ΐιΐΓηΙίΐ6Γ, ηυηςυαηι 
Ιαηιβπ ΡίΙίυπ) 6886 ρο886 , η6€ ίη Υ6Γΐ)ί ηηΙυΓ3ΐΐ) 

ηΓΐ(|[Γ3Γ6 38$6Γίπΐυ8 , 56(1, ίηΐΠ)11ΐ3ΐ)ίΙί$ €υηι 8ίΙ η3- 

1(ΙΓ3 ϋυ», π)3η6Γ6 ί(] ςυο(1 6$1, υΐ ρΓ%ΐ6Γςιΐ3πι (|υο<1 '» Ρ83ΐ^αχ, 5. " Ιθ3η. χνι , 15. 67 δ. 0ΥΙΙΙ1.Ι.Ι ΑΙ.ΕΧΑΝ0Κ1Ν1 ΛΕείΗΕΡ. €8 ΟδΙ Ββϋδ, 0ΐΐ3ΐη ΡαΐΟΓ 0Χ5ΐ$1&1, βΐ ίιηιηυΐ3ΐ)ίΓΐ8, Α κα\ Πατήρ ύπάρχη, κα\ αναλλοίωτος, άνα)^ωτον Ίιηπιυΐ3ΐ)ί.ΐ6 ίη δοίρδο ΙιαΙοιίδ ςυοά 6χ ίρ$ο ρΓΟ- 
ϋββδίΐ \6Γΐ)υιυ , Ιιοο 6$Ι ΚΊΓιυιη. 

ΑίΐυΟ. 1.6^18 ΑΠΰΐΟΓ Οβϋδ , ρβΓ $αη€ΐ08 ρΓορΙιβ- 
198 3Γβϋ6ΐ)3( ηοηηυΐΐοδ ϋίοβηβ : ι ΙιιΙβπ 83ηοΐυιη 
£ΐ ρΓοΓαηυπι ηοη (]ίδΐίη£[υ6ΐ)3ηΙ *^ > Μ»χ1ιηλ βηίιη 
ρΓθΓ6€ΐο ίη Ιήδ ηαοΓυιη (1ϋΓ6Γ6ηΐί& οοΓηίιυπ, 2ΐιΐ 
εοηΐΓ3Π6ΐ38 , 8ρϋ(1 608 ςυί ΓβοΙβ ]υόί€3ηΙ. δοϋ δί 
ΓιΟΓΐ ροΐβδί υΐ 60Γυιη ςη» βυηΐ 6]ιΐ8(]6ΐη 8υΙ>8ΐ3ηΐί96 
παίπι-α ΐπ δβ €0ηΓυη(1αΙυΓ , 61 δΙη(|[ΐιΐ2ΐΓ68 &1(|υ6 Ιη- 
(]Ίνί(1ιΐ9β Ι)7ροδΙ&δ6δ αά αΐίικί ςυο(ΙουΐΗ)αβ ^οηβηβ 
6]υ8(ΐ6ΐη &ιιΙ δρ6€Ί6ί €θπιηιί(;ΓοηΙ, ςυχηαιη Γ3ΐίο 
Ι3η(ΐ6πι ρΓοΓαηυιη α δ^ηοΐίδ δβοοΓΠβΙ, δί ηίΐιίΐ ίηΙβΓ^ 
δίΐ ηυΐόηαιη δίΐ 3ΐίςιιί(1 , αη ρΓορΓΪβ 6Ι ΙινροδΙ^ΐίεβ 
βχδίδίαΐ, δ6(1 ρΓθρΐ6Γ ί(ΐ6ΐιΙίΐ2ΐΙοηι δυ1)δΐ2ΐ]1ΐ2β αΙΐβΓυπ) ίχων έν έαυτφ τ6ν έξ αύτοΟ πβφηνέτα Αόγον, τουτ* 
2στι, τδν ΓΙόν. 

ΑΛΑΟ. Κατητι&τό τινας δ Νομοθέτης δ(ά τώ^ 
αγίων προφητών, χα\θε6ς λέγων* € "Ανά μέσον αγίου 
χα\ βέβηλου ού διέστελλον. > Πολλή γάρ δντως έν 
τούτοις δρόίται τρδπων βιαφορά, ήτοι έναντιδτης, 
παρά το?ς έθέλουσι φιλοκρινεΐν. Άλλ* είπερ ενέχεται 
τήν των ομοουσίων είς έαυτήν άναχιρνοΙσΟαι φύσιν, 
χαΐ τά έν Ιδιάζουσα ις τε χα\ άτδμοις ύκοστάσεσιν 
δντα δραπετεύσει πρ^ς δπερ &ν βούληται των ομο- 
γενών, ή ομοειδών * ποΙ•ς ήμΤν &ρα διαστέλλει λδγος 
τών αγίων τδν βέβηλον , εί μηδαμδΟεν όραται του 
Ιδίως 5ντος ή τυΟ τίς έστι διαφορά, διά δέ τήν ταυ- 
τ(»τητα τής ουσίας έν τφ έτέρφ χείται τδ Ετερον ; δίΐ ίη 3ΐΙβΓ0? ΕΓϋπΙ 6Γβο, οϋπι ΙΓιηο αηο οράιηβ "Εστω τοίνυνήμίν, αδιαφορούσης έντβΰΟεν της έφ* οηιηβδ 1ια1)63ηΐϋδ , ίη οηίΐηί1)υδ οηιηί& οοηΓυδα : 6ΐ 
ρΓοϋϋοΓ ςυί(ΐ6η) Ιυύ^δ ρβπηϋβ ηοΙ)ί8 6πΙ αοΡβίΓΟδ 
3υΙ Ραυίυδ, ρυ(3 ςιιοά δΐΐ ΡοΙγο 61 ΡαυΙο οοηδίιΐ)- 
8ΐ3ηΓιαϋδ : οΐ νίοίδδίιη, ΡοΙηιβ, αυΐ Ρααΐυδ, ^υ()^8, 
ΐΏ9χίιη6 ευιη δίηΐ 6]υδ(ΐ6η) €υπ) ίΙΙο βυ1δ1αη1ΐ26. 
Αίςυί δίο δβηΐΪΓΟ 6δΙ α1)δυΓϋίδδίπιυπι : ηεςυε νβΓΟ 
Γυηίΐίΐυδ ΙοΙΙΰΙυΓ βΟΓυηι ςυ26 δυηΐ 6]υ8<)6Πΐ §;6η6Ηβ 
«υΐ 8ρ€€ί6ί (ΙίίίβΓβηΙία , 6χ 60 ςυο^ 6]υδϋ6η) δυηΐ 
ίρβα δυΙ>δ(αηϋ£. Νοδϋ*» ^ν%ο ίηβπηίΐΑδ αϋνβΓβυδ 
(1ί?ίπ3πι 6886ηΐίαιη ηοη ΐΑοΙυαι 3υ(ΐ6ΐ>ίΐ, υΐ €0£;3ΐ 

ν6Γΐ)αΠ1 6δββ 36 ν068Π ϋΰϋΠΐ βΐ Ρ3ΐΓ6Π), ρΓ0ρΐ6Γ03 

ςυοά 6]υδ(ΐ6ηι 6δΙ 6ΐιπι Υ6γΙ)ο 5ηΙ)δΙ&ηΙί9Κ. ΜαηοΙ 
βηίιη ββηιρβΓ ΡαΐβΓ , <)ϋΓ6Γ6ηΐί3 6δδ6ηΐί3ΐί ηί1ιί7οπιί- έκάστφ γνώσεως, συγκεχυμένα τά τεάντων εΙς 
πάντα* χαΐ δ μέν προδδτης Ιούδας, ώς Πέτρος ή 
Παύλος , ώς δμοούσιος Πέτρ({) χα\ Παύλφ * Πέτρος 
δ" αδ πάλιν ή Παύλος, *Ιούδας, ατε δή πρδς αύτδν 
δντες δμοούσιοι. *Αλλ' Εστι τδ οΟτω φρονείν άλογώ- 
τατον, χα\ ούχ άναιρήσει πάντως τήν χατά τι τ&ν 
δμογενών, ή δμοειδών πρδς άλληλα διαφοράν τδ είνβι 
της αυτής ουσίας αδτά. Ούχ &ρα χαΐ τδ ίφ* ήμ«βν 
ασθενούν χατά της θείας ουσίας τοσούτον έχνεανι«ύ- 
σιται, ώς έπαναγχάσαι Αδγον είναί τε χα\ χαλεΖσΟαι 
τδν Θέδν χαΐ Πατέρα, έπειδήκερ έστ\ν δμοούσιος 
Α(^γω. Μένει γάρ άε\ Πατήρ, τήν του τί Ιστκ χοκτά 
τούτο διαφοράν ούδαμδθεν ζημιοΰσΟαι δυνάμενος* ηυβ οπιηΐ οχ ρ3ηβ ίηβοΐυαιί : 86ά ηβςυβ ί(ΐ6η1ίΐ3ΐί ^ άλλ* ουδέ τ^ ταυτδτητι τής ουσίας τδ μηδέν Ιδ£ως δυ1)δΐ3ηΐίφ ηίΗίΙ ρ6€υ1ί3Γ6 Γβΐίηςυίΐ, βΐ η6ς[υ2ΐςυ3πι 
ΡίΗϋΟ) ί(ΐ6ΐΓ60 δΐιρ6Γ3ΐ)ίΐ, 86(1 ΥΟΓοπι 36 |(6πη3ηααι 
ίΠυηι 68δ6 0δ(6ηά6ΐ , 61 6χ ίρδο 866υη(1ϋπι η3ΐιι- 
Γ3ηι 1ΐ3ΐ)βΓ6 ίιηπιυΐ3ΐ)ίΓιΐ3ΐ6ηι ([βηίΙοΓβ, βΐ βχ 60 
<|υο<1 βΙί3Πΐ ίρδ6 ρΓορπο 61 ρ66υ1ί3Γίΐ6Γ ΡίΠυδ 6δ(, 
Ιη 38 Ι^3ΐΐΓ6πι ςνοςυΰ ηοη πιυΐ3Η, (ΐϋ6ηΐ3(]ιηο(1αιη 
ηβ^υο Ρ3ΐΓ6ηι ίη ΡίΠυπι. 

ΟρροίίΐΊο , ίίν€ οΙ>)βαίο αϋα ΗίΒΐβΙίΰοηαη. 

Νοη ]υΓβ, ίη(ΐπίυη(, ίη ηοδ Ι3η(]υ3πι ηήηυδ γ6016 
δοηΐίοηΐβδ ίητβΐιίηοίηί, ςαί ϋίείπιιιβ ίηδίίππι Ι)6ο 36 
Ρ3ΐΓί γβΓϋυηι 3ΐίπ{1 βδββ 3 Ρίΐίο, ουπι ίρβυπι ία 
Εν3π§[(ΐΙίίδ 6ΐαΓ6 (Ιί€6ηΐ6Πΐ 3υ(1ί3ΐί8 : € $ϋίο 6υπι , 
61 νβΓΐ)αιη β]υ6 86Γνο •". ι Οιιαϋ βί υΐ Ιρδϋ 6οηβΓ- χεχτήσΟαι παραχωρών, χα\ πλεονεχτήσεκ μέν ουδα- 
μώς χατά τούτο τδν Υίδν, γνήσιον δέ μάλλον άποδβί• 
ξει, χα\ έξ αύτοΰ χατά φύσιν έχοντα τδ &τριπτον 
χα\ άναλλοίωτον του γεννήσαντος, χαΐ διά του χεχτη- 
σΟαι χα\ αύτδν Ιδίως χα\ μ^ως τήν υΐδτητα , χαΐ 
εΙς Πατέρα μή μεταβάλλεσθαι , ώσπερ ουν ουδέ 
έχεΤνο [Ισ, εκείνον] εΙς Υίόν. 

ΠρόβΛτιμα^ ί(τοι άττίθεσις έτερα ώς χαρά τώτ 
αίρβτικίύτ. 
Ούχ ευλόγως, φασ\ν, ώς ού φρονούσιν δρθώς έπι- 
σχήπτετε, τοΖς έτερον είναι λέγουσι τδν Ιμφυτον έν 
τψ θεψ χα\ ΠατρΙ λόγον παρά τδν ΥΙδν , χαίτοι 
σαφώς αύτοΰ λέγοντος άκούοντες έν ταΐς εύαγγελι• 
καΤς έξηγήσεσιν , δτι ι Οΐδα τδν Πατέρα , καΐ τδν ηΐ3ΥΐΙ , τ6ΓΚ)υηι ΡαΙπδ δΟΓναΙ, η6668δ3Γίο οΐί(|α6 Ο λόγον αύτου τηρώ. > Εί δέ, καθάπερ αύτδς διισχυ• αΐίυδ 3ΐ) ίρβο 6πΙ, (ΐυ3η(1οςυί(ΐ6ηι ηβοββδο 681 αϋαά 
β88β ςιιού 86Γν3ΐ 3ΐ> 60 ςυο(1 86ΓναΙυΓ. \Λη<Β $οΙηίίοη€$ , ςτνί^μβ εΙατ€ οίίέηάίΐατ ΥβΓΰηίη 
β»8β ϋβι αο Ραίπί ΡΗίαιη. 

Νίδί ίρδ6 αηΐ^βηίΐυδ Ρίΐίυβ Οεί 30 Ρβΐιίδ, ΥβΓ- 
Ι^υηι βδΐ 6]υκ; δβιΙ αΐίικί (]υθ(1(ΐ3ηι ίηβδί Πβο ^τχΐβτ 
ίρδπΐΗ , (|υοι1 ίιιΙβΓηυηι ηοηιίηβηΐ , ςαί 6θηΐΓ3Γί3πι 
οβίβηάυια δβηΐβιιΐίβιρ, (1ί63ηΐ ηοϋίδ υίΓυηι ίΐΐαά 
ςυο(1 δΐυ1(6 οοηιηιίηίδβυηΙυΓ τβΓ^υοι, Ιιχροδΐ3ΐί66 
6Χ8ίδΐ3ΐ, 311 ηοη. Νοώ δί ρβΓ δβ ίη ρΓ0ρπ3 Ιιγρο- 
δΐαδί (Ιίββηΐ δυϋδίδίβΓβ , άαοδ οπιηίηο ί3ΐ6ΐ>υη1υΓ ρίσατο, τδν του Πατρδς τηρεί λόγον, έτερος αν εΓη 
πάντως δήπου, κα\ άναγκαίως, ώς πρδς αύτδν, 
έπειδήπερ ανάγκη τήν τής έτερότητος σώζεσθαι δια- 
φοράν τψ τηρουντι πρδς τδ τηρούμενον. 
λύσεις έρεξης δίά^οροι δεικιτύουσαί σΰ^ως^ δτι 

ό Αό)^ς έστΙ του θεού καΐ Πατρός ό ΤΙός. 
. ΕΙ μή αυτός έστιν ό μονογενής ΤΙδς τοΰ θβοΰ 
καΐ Πατρδς δ Λόγος αύτου , έτερος δέ τις ενυπάρχει 
τψ θεψ παρ' αύτδν, δν ένδιάθετον όνομάζουσιν , οΐ 
τήν έναντίαν προϊσχόμενοι δόξαν λεγέτωσαν ήμίν, 
πότερδν ποτέ δ διά της αυτών ζι,\ίΛ^ΐΛς έπι νοούμενος 
Αδγο; ένυπόστατός έστιν, ή ουχί. ΕΙ μέν γάρ έρούσιν 
ύφεστάναι καθ* έαυτδν έν υπάρξει νοούμενον (δία^ •* ΕζοοΙι. χχυ , ' ^03η. ΥΙ1Ι, ^. βα ΙΝ ΙΟΑΝΚΙδ ΕΥΑΝΟΕυυΜ Ι.ΙΒ. Ι. 70 

δύο βή ιτάντως όμολογήαουτιν ΤΙους εΤναι. Ει δέ Α ^856 ΡίΗθ8. Βίιι ηιιΐοηι Ιΐ)'ρο&Ιη$ί ρΓοριία ε3Γ6Γ6 άνυιτόστατον έρουσιν αύτ6ν , ούδεν^ς μεσολαβοΟντο; 
ίτι χα\ δ'.ατειχίζοντος τ6ν ΤΙ^ν, πω; Ισται τρίτος 
έχ Πατρδς, κα\ ούχ\ μοίλλον προσεχώς, ώς Υ16ς ?^6ς 
Πατέρα ; Α ΛΑΟ διά των αύτώτ θεωρημάτων. Αόγον μέν 
ύπαρχε IV τω Θεώ χαΐ ΙΙατρ\ τ6ν ένβιάθετον ο2 
δι* εναντίας ορίζονται, βι*θυ, χατά τήν αυτών άχαλ- 
λεστάτην ΰπ^νοιαν, τήν τοΰ Πατρίς ρουλησιν ό Υ16ς 
έχδιδάσχεται * άλλ* βσην ίγει μωρίαν αύτο7ς τό έπΙ 
τούτω δόγμα , θεωρεΤν άναγχαΤον. Έννοήσαι δέ τοιώς- 
δε προσήχει τδν έπΙ τφ πράγματι λογισμί5ν • Τ6 
ΙΙατήρ ίνομα ώς πρ^ς τ6ν Υ16ν ουδέν ?χει τ6 μέσον, 
ώς έξ άνάγχης είσβαίνον. Τί γάρ Εσται μέσον 
Πατρδς πρ^ς Υί6ν , ή αύ πάλιν ΥΕοΰ πρδς Πατέρα ; 
Άλν εΓπερ χατά τήν έχείνων άμαθίαν διατειχίζ^ι Β ϋυινι ϋΐί $ΐυ1ΐ6 δοηΐίυηΐ , Ραΐτβιη 3 Γίϋο (ΙίδρεβοίΙ ίρ8ϋΐη ϋίοΰηΐ , ουιη ιιίΐιϋ 8ίΙ ςιιοϋ ΡίΠαηι α ΓϋΐΓβ 
ϋί&ρ68ΐ'αΙ , ςυοηιοϋο ΙβπΊυδ οπί α ΡαΙγθ , 30 ηοη 
ρυΙίυ3 ρΓΟχΊιηβ βι ίιυηιβιΐίαΐβ» υΐ ΡίΠαβ Ρ&ΐΓί? 

ΑΙιΐυΟ , ίη βαηιάαη ίβηίεηΐίαηι, ΥβΓίιυιη ςυίϋβιη 
11)6886 060 3ίθ ΡαΐΓΐ ίιΗοπιυιιι ί11υ(1 , αάνοΓδ^ηΊ 
8ΐ»1υιιιι(, ροΓ (|ΐιθ(), ϋΐ ίρ8ί 8ΐιι1ΐίδ8ίιη6 βυβρίε&ηΙιΐΓ, 
νοίυηίαίοιη ΡαΐΓΐδ Ρί)ίυ8 οιΙοεβΙυΓ : δοά (]α3ηΐ3 
ίιι&βηία ΐ3ΐ>οα'1 ΐΒίικΙ εοπιπι (Ιο^ηια, οοηδίϋβΓΑΓβ 
081 ορ€Γ26 ρΓΟίίυηι. ΙΙοο ίΐυίοιη ρηοΐο ίη γο ρρχ- 
ββηΐί ρΙ)ί1ο8θρΙ)3η(1υιη ηοϋ'ΐδ €&1• Ιϋυϋ ιιοιηοη, Ρα- 
16Γ, 3(1 Ρίΐίυιη Γθΐ3ΐιιιη, ηίΙΓιΙ η606883Πθ 03ρίΙ Ιη- 
ΙΟΓίηοίΙϋ. Οιιίϋ οηίηι ίηΐβΓεοάοΙ Ρ3ΐΗ ουιη ΡίΠο, 
3111 νίοΐΒδίπι Ρίΐίο ουιη ΡηΙιο ? Αΐ βί , ςιιοιη3()υ)θ- του Πατρίς τ6ν Υί6ν μεσολαβούσα βούλησις, χα\ 
Αόγος ένδιάΟετος, δν κα\ ταύτης εΐναί φασιν ερμη- 
νευτικών, ούχ Ιτ* Λν νοοϊτο Πατί;ρ δλως ό Πατήρ, 
άλλ' ουδέ Υ16ς ό ΥΙδς , εΓπερ έν Εδίαις ύποστάσεσι 
χεΤσΟαι νοήσομεν, τήν τε βούλησιν του Θεοΰ χα\ τδν 
ταύτην διερμηνεύοντα Αόγον. ΕΙ δέ άνυτ^όστατα 
€ώβομεν ύπάρχειν αυτά, αμέσως &ρα χα\ προσεχώς 
6 ΥΙδς Ιστιν έν Θεφ χαΐ Πατρί * πο7 δή άρα λοιπ&ν 
δ ένδιάθετος χωρήσει Αόγος, ή ποίον Ιξει τόπον 
ή Ρούλησις, έτερα νοούμενη παρά τδν Υ1(5ν; 

ΑλΑΟ διά της εΙς άνο^ζοτ απαγωγής. Όμοού- 
βτον είναι πιστεύομεν τήν άγίαν χα\ προσχυνουμέ- 
^ν Τριάδα, χάν ή τών αίρετιχών μανία μή βούληται• νοίυηιαβ ίηΙοπη6(ϋ3 , οΐ ν6Γΐ)υπι ίηίοΓηυιη , ς(ΐθ(1 
6Γΐ3ΐη ίρδί νοίυηίαΐίδ ίδΐίυδ ΊηίΟΓρί'βδ βδδβ ϋίουηΐ, 
ηοη ]3η) ΡβΙβΓ ιιΐίςυο οοηδ6ΐ)ίΙυΓ βδδο Ρ316Γ , $6(1 
ηο<|υ6 Γίϋυδ Ρΐϋυ$ , δ'κιυίϋοηι ίη ρΓορΓϋδ Ιΐ}'ρο8ΐ3« 
811)118 οχδίδΙΟΓΟ 06ΐ)δ€ΐ)ίπιυ8 Ρ3ΐπ8 νο1υηΐ3ΐ6ΐιι , 61 

ςυΟιΙ 63ΐη ίπ(6ΓρΓ6ΐ3ΐ11Γ 39 Τ6Γΐ)Ι1ΐη. δΐη 3υΐ6ΠΙ 63 
ρΓ0ρΠ3 Ιΐ3Τρ08ΐ38ί 03Γ6Γ6 Γ3(6ΐ>!η)ΙΙΓ , Ιη)ΐη6(Ι!3ΐ6 

βΓ^ο, 61 ρΓθχίιη6 681 ίη 060 30 Ρ3ΐΓ6 Ρίΐίϋδ ; (ΐυο- 
η3ΐη Ι^ίΙυΓ <ΐ6πιυη) 6ν3(ΐ6ΐ ίηΐ6Π)υη) ΠΙυά νβΓίιυιη, 
ΑΐιΙ ςυ6πι Ιοουπι νο1υηΐ38 Ι)3ΐ)ίΐαΓ3 68( , ςαχ αΐί» 

ΟβηδΟΐΟΓ 6886 3 ΡΠίο ? 

ΑΙ.ΐυθ, ρβτ τβάΗΟίίοηείη αά αΙ>$ηΓάΗηι, ΟοηδυΙπ 

8ΐ3ηΐί3ΐ6Π1 6886 0Γ6(1ίη[ΐυδ 83η€ΐ3ΐη 6ΐ 3(1θΓ3η(ΐ3ηΐ 

Τπηίΐ3ΐ6ηι, 1ίθ6ΐ Ι)»Γ6ΐίοοΓυπι Γογογ \ά ηοη ρ3(ΐ3- άλλ' οΤμαι προσήχειν έπΙ τών ομοουσίων παραδέχε- ^ ΙυΓ. 56<1 ί3ΐ6η(1υπ) 68(, ορίηοΓ, οα ςυ» δυηΙ 6]ιΐ8- οΟαι χα\ τδ ά)Λήλοις αυτά χατά πάντα προσεοιχέ- 
ναι , χατά γε τδν τών. φυσιχών Ιδιωμάτιαν λόγον. 
ΕΓπερ οδν χατά τήν τι^ων άδουλίαν ενυπάρχει τφ 
βεω χα\ ΠατρΙ Αόγος τις δτερος ένδιάθετος παρά 
■Λν ΥΙίϊν , ?ξει πάντως χα\ ό ΥΙδς Αόγον ένδίάθετον 
έν έαυτφ , ώς είχών αύτου , χαΐ απαράλλαχτος της 
&:Λβτάσεως χαραχτήρ , χαθώς γέγ'ρατηαι ' Ιξει δέ 
6μο(ως αύτψ χα\ τδ Πνεύμα τδ αγιον, χατά τήν Γσην 
τών νοημάτων άναλογίαν. Γέγονεν ουν ήμίν ή Τριάς 
Ιν διπλφ , χα\ έν συνθέσει λοιπδν ή θεία φαίνεται 
φύσις. *Αλλά τούτο άτοπον έν δέ ταΤ; άπλαΐς ούσίαις, 
οδδέν έτερον έστι τδ παρ* αΟτάς * οΟδέν άρα διαχω- 
Ιύκι τήν άγίαν χα\ δμοούσιον Τριάδα προσβχώς 
νυνηφθαι, μισολαδουντος ούδενός• 

ΑΑΑΟ δίΨίγηματιχώς» "Οτε τά δνδματα «ροτατ- 
τομένων τών άρθρων ή θεία τίθησι Γραφή , τ&κ χα\ 
Ιν τι σημαίνει , δ μδνον έστ\ χυρίως χαΐ άληθινώς, 
όποιον είναι λέγεται * άρθρον δέ ου προσθεΤσα [ ϊσ. 
προθε?σα ] , γενιχωτέραν τκοιειται χατά παντδς του 
σημαινόμενου τήν δήλωσιν , οίον (ήξει γάρ 6 λόγος 
χα\ δι* εναργούς αποδείξεως) πολλοί χαλοϋνται θεοί * 
άλλ' δταν μετά του άρθρου λέγηται ό θεός* τδν μόνον 
δντα χα\ χυρίοις σημαίνει * άπλούστερον δέ , χα\ 
άρθρου χωρίς , Ινα τυχδν τών εΙς τούτο χατά χάριν 
χβχλη μένων. Κα\ πάλιν ΆνθρωΛΟί ΛοΛΛοΙ άλλ* δτε 
μετά του άρθρου φη σ\ν ό Σωτήρ, Ό ΥΙός του άνθρώ- όβπ) 8υ1)8ΐ3η1ίχ ΊηΙΟΓ 86 Γ3ΐίοη6 ρΓθρπ6ΐ3ΐυπι η3ΐυ- 
ΓΑΐίυπο ρΐ3η6 οοηνοηΐΓβ. δί 6Γ£[ο , υΐ ΐ6ηίΐθΓ6 ηοη- 
ηυΐΐί (Ιοοοηΐ , ίη68ΐ Οοο 30 Ρ3(π Υ6Γΐ)υπι «Ιίςυοιΐ 
ίηΙΟΓηυπι (1ίτ6Γ8υυι 3 ΡίΙίο, 1ΐ3ΐ)6ΐ)ίΙ υ1ίί|υ6 Ρίΐίυδ 
Υ6Γΐ)ϋΐη ίηΙοΓηυηι ςυοςυβ ίη δοίρδο, υ(ροΐ6 ίηΐ3^φ 
6]υ8, 6ΐ βίηοϋίδ ρβΓ οπιηΐ3 δυϋδίβηΐΐ»! ο1ι3Γ3ο16γ, 
δίουΐ δΟΓίρΙυπι 68ΐ "'. 86(1 61 1)3ΐ)θ1)ϋ ρ6τ:η(]6 3ΐ(]αβ 
ίρ86 83ηοΙυ8 (](ΐθ()υ6 δρΐηΐυδ, 03(ΐ6ηι ρΓΟΓδυδ Τά- 
Ιίοηίδ οοη86θυ1ίοη6. ΕδΙ ί(;ίΙυΓ ]3πι ηοΐίδ (]υρ11ο3ΐ3 

ΤΓίηίΐ3β, 61 ΟΟΠίρΟδίΟ (ΐ6Π1ϋΐη 3ρρ3Γ6ΐ η3ΐυΓλ 

(11νίη3. 56<1 Ιιοο 3ΐ[)8υΓ()υιη. Ιη 8ίηιρ1Ιοί1)υ8 ςυίρρβ 
8υ1)8ΐ3ηΙϋ8 ηίΐήΐ 68ΐ ρΐ'ΑΜβΓ ίρδ38. ΝίΙιΙΙ ογ^ο ρρο• 
1ιί1)6ΐ>Ίΐ ςυοηιίηυδ δ3ηοΐ3 βΐ οοηδυϋδϋιηυβίίβ ΤτΙηί• 
Ι> 138 ρΓοχίπιο 6( ίιηηίΐ6(]ί3ΐ6 δίπιαΐ οοη]πηοΐ3 βίΐ. 
ΑΙιΐυΟ, εχρίαηαύηι. Οιπι ηοιυίηίΙ)υ8 άίνίηα 
δοηρΙυΓ3 ρΓχροηίΙ 3ΓΐίουΙθ8, Ιυηο υπυπι ςυίϋϋ3ηι 
8ί2ηίΓΐ€3ΐ, ςυο() δοΐυηι ρΓορπίο 3ο νοΓβ 68ΐ, οπ]υδ<• 
ηιοϋί 6886 €ΐίοίΐΗΓ. Ουπι 3υΙοπι 3ΓΐίουΙυπι ηοη ριχ. 
ροηίΐ, £;6ηοΓα1ίυ8 ςυίίΐνΐδ (Ι68ΐ|;η3ΐ : ν6Γΐ)ί §;Γ3ΐί3 
(ίϋ 6ηΙηι ρΓοροδίΙυιο ηαοςυβ ηοΙ)ί8 68( €ΐ3Γ6 ϋο- 
η)θη8ΐΓ3Γ(' ), (ΙίουηΐυΓ πολλο\ θεοί. δοά (]υ3η(Ιο ουηι 
3Γΐί€υΙο (Ιίί'ίΙυΓ ό Θεός, δοΐυβ Οδδβ, 61 ρΓορπβ 
5ίβηίβθ3ΐυΓ : 3ΐ οαιη δίπιρίίοίυδ , 61 βίηο 3Γϋοιι1ο, 
Θεδς .(ϋοΙΙιΐΓ, υηυπι ΓογΙο 8ίκηίβ€3ΐ 6χ ϋδ ςυί 
ροΓ,βΓ3ϋ3Π) νοο3ΐί δυηΐ (ϋΙ. Ι(ΐ6πι 06η86η4υη) 68ΐ, 
ουπι, οχοίρρΓι βΓαΙία, άνθρωποι πολλο\ (1ΐ€ΐηια&• " ΗβΙ)ΐ•. ι, δ. 71 δ. 0ΥΗ11Ι.ΙΛΙΕΧΑΝ0Κ1ΝΙ ΑΒΰΗΙΕΡ. •75 δβά οαπι Β&Ιγ^ΙΟΓ ρΤ9βΐηΊ&δ• &Γΐί€υ1ο (ΙίοίΙ, ό Υ16ς Α ^^^> ***» έκλελοχκιμένον άίζί μυριάδων εαυτόν χατα• του άνθρωπου, νβΐυΐ βίβοΐυιη 6Χ ιηίΙΙίϋυβ 86ίρ$αιη 
&Ί^ηΊίί€3(. Ουιη ηοιηίη& Ιιβιιο ηοίαιη ίη δοπρίυΓα 
(ΙΊνίη» Η3ΐ)62ΐηΙ, ςυο ρ&οΐο (Ιβιηυιη ίηΐβΐΐίββηάυηι 
651 ίΠπά, ι 1η ρπιιοίρΊο 6Γ2ΐΙ ν6Γΐ>υηι? • 5ί βηίιη 
ςυοίίοιιηςυβ Οεί ΥβΓίιυπι 8ΐ£[η1βθ2ΐΙυΓ ίη ρπηοΐρίο 
6Χ8Ί&16Γ6, (ΙοοβηηΙ ίρβί, 61 ηυβ ηυ^βοιηΓ : 8ίη &α- 
1601 ρπΒηιΙβδΟ 3Γΐί€υΙο βΥ&η^βΠβΐΗ ιιηαιη «Ι ρΓο- 
ρΓΐβ 6χ$ί8ΐ6η5 5ίςηί6€&(, ουιη οΙαηι&Ι : ι Ιη ρηηοίρϊο 
ογ:«1 ν6Γΐ)υηι , ό Αόγος, ςαίά ΓΓυ8ΐΓ8 €οη(6η(1υηΙ, 
40 ^Ιί"^ ίη(1υ€βηΐ65, βοΐυιη υΐ ϋβ 8υΙ)8ΐ2ΐιιΐΐ« 
ΡαΙπ8 ΓίΙίυηι (ΐ€]ίοίαηΐ? Αι ΙιοΓυαι 3ΐ)8ΐΐΓ(1ίΐ>ΐβιη 

0ΐ)86Γν3ηΐ68 1ΐ3ΒΓ6ΐίθΟΓυΐΙ1 ΙβΠΙΰΓίΙαΙβηΐ λν6Γ88ΙΓί <1θ- 
1)601. 

ΑΙιΐυΟ, οϋβηάβη* ΡΗίαιη αά ίηίβηιηηι Κ«γ6ηιιι 
ηοη (οτηιατί^ «Ι ι7/ί αίκηΙ : *εά ίαιαριηβηι €$$€ ίρβίιιβ 
Ραίτη. δί υηί)|[6ηΊΐα8 ΟβΊ Ρίΐίυβ ίάεΪΓΟο Υβι-Ιιαιη 
651 αο νο68ΐΐυΓ, υΐ ϋΐί νοίυηΐ, <|υοηΐ8πι ίηΙβΓηυηι 
Ρ3ΐπ8 Υβΐ'ΐιυαι 5υ5€ίρί6η8 αϋ ϋΐυά ςυθ(ΐ3ηιιη<Μΐο 
ΓοΓπιαΙυΓ, ςαίϋηί (ϋθ6Γ6 νί(ΐ6ΐυΓ βυίβ (ϋβϋίραίιβ : 
Ε^ο 61 νβΓύυπ) ΡΜΓΐβ υουπι 8υπ)υ8 : Ουί νί(1ί( 016, 
νίόίΐ Υ6Γΐ)υηι Ρ9ΐΠ8? €υη] &υΐ6ηι ρΓ2βΐ6Γ|;Γ688υ8 
οιηπίΑ 56ίρ8υπι 5θΙυ5 5θΗ Ρ^ΐη 3&8ΐηιίΐ6ΐ, ηαΐΐο 
ί^ίΐαΓ ίηΐβηιΐ6(1ίο ίρβί |[6ηίΐθΓΐ , 6( ηοη αΙΗ οιι'κΐβαι 
αΐ) ίρβο βίηήΐίβ Ρΐϋυ8 6886 06η80ΐ)ΊΐυΓ• ΟΙ^}β€Γιο βχ άίΰΐίΒ αάνβηαηοτΗΜ. 
Αΐίυιη 6886 6θηιρ6Πΐυυ5, ίπςυίυηΐ, ΡίΠυηι ζ\) ιη- 

ΐ6Γηθ 061 ν6Γΐ}0, ΠΟΟ 008ΐΓΟ 86080 60 3(1(1θθΙί, 86(1 

(1ίνΊο£ δοηρίοΓ^Β οΙ)86Γν3ΐίοηΊΙ)υ8 : <|υ1(1 6οίιη (1ί€6- 
ηιιΐ8 6001 ΡίΠυαι βά ΡιιΐΓβηι (1Ίθ6ηΐ6ηι &α(1ί6ηιοβ : 
( €Ι&ΓίΓΐ€3 ΡίΙίοηι Ιυοιη ; ι Ρ3ΐΓ6Πλ ▼6Γ0 Γ68ροη- 

ϋΟΟίβΠΙ, »€ (]ί66ηΐ6Π1 : ι Εΐ 6ΐ3Γί(ΐ63Τί , 6ΐ ίΐ6Γυπιι 

ςΐ3ΓΊβ63ΐΜ) "*.ι Αη ηοη ρΐ3η6 ί3ΐ6ΐ)ίηιοΓ Ρ3ΐΓ6η[ΐ Ιη 
τ6γ1)0 Γ68ροιπΐ6Γ6 ΡίΓιοΤ Οιιοηιο<1ο 6ΓΚ0 ^οη &Ηα<Ι 

681 3 Ρίΐίο, 1(1 ροΓ (|υθ(1 Ρ316Γ ΡίΗο Γ68ροη<ΐ€ΐ¥ 

νατίοί ΜοίΗΐιοηα ίιΐΐιυ οΒμαίοηίΜ, 

Α(1οιΐΓ3ΐίοη6, 1Π10 οοπιηιΐ86Γ3ΐιοη6 (1ΐ£ηΙ 8υηΙ 

ΙηιρΓι Ιι»Γ6ϋ€Ί, ί1Ιο<ΐ4υ6 ρΓορ1ΐ6ΐί6θπι ίη ίρβοβ οά- 

ά'ύ : € ΝοΓιΐ6 α6Γ6 ηιοΠανιη, η66 ρΙοΓ3ΐ6 ίρβοαι *"• ι 

Ρΐ6ΐ6 61 ρΙθΓ3(6 6001 ςοΐ Ι3ΐί3 (16 υηί86ηίΙο 86ηΐίΙ 

30. ΐΙΊοΊΐ. ΟοΊΐΙ 6ηίηΐ 68ΐ Ιΐίβ Πΐί86Γ3ΐ>ί1ίθ8, 81 1ΐ3η€ σημαίνει. Τούτον εχόντων των ονομάτων τ^ν τύτΓον 
Ίίαρίί τ?ί βεία Γραφξ , πώς άρα προσήχει νοήσαι τλ, 
• Έν άρχ?ί ήν ό Α<$γος ; • ΚΙ μίν γάρ πάς λόγο; τοΰ 
βεοΟ βιά τούτου σημαίνεται , ώς υπάρχων έν άρχ||, 
δειχνύτωσαν αύτο\, χα\ ληροΰμεν ήμεΓς • εΐ 6έ προ- 
τάξας τό άρθρον ό ευαγγελιστής, ώς Ινα κα\ χυρίως 
δντα σημαίνει , βοών € Έν άρχ^ί ήν ό Αόγος• » τ( 
μάτην φιλονειχουσιν Ιτερον έπεισφέροντες , Γνα μό- 
νον (χτίέμπωσι τΐΐς ουσίας του Πατρ^ τόν ΓΙόν ; 
Έννοοΰντας δέ τ6 έπ\ τούτοις άτοπον παραιτεΤσθαι 
προσήχΕί τήν των έτεροδοξούντων άβουλίαν. ΑΑΛΟ, ^ικτύοτ ότιπερ ού χαζά τότ έτ^ιάύΜτοτ 
β Αόγον, ώς έχέίνοί φασι^ μορφονταί ό ΥΙός, άΛΧ 
βΐχώιτ έστιν αύτοϋ τοΰ Πατρός. ΕΙ διά τοΰτο Αό- 
γος εστί τε χαΐ ονομάζεται χατ' έχείνους ό μονογε- 
ν;;ς Υί6ςτου θεοΟ, δτιδή τδν ένδιάΟετον τοΰ Πατρός 
δεχόμενος Αόγον, οΙονεΙ μορφοΰται πρδ; εκείνον, τ£ 
μή λέγων όράται πρδς τους εαυτού μαΟητάς• Έγώ 
κα\ ό Αόγος τοΰ Πατρίς Ιν έσμεν , ό έωραχώς έμέ, 
έώρακε τδν Αόγον τοΰ Πατρός ; Επειδή δέ πάντα 
υπερβάς εαυτόν έξομοιοί μόνψ μόνος τψ Πατρ\, οΟ- 
δενός άρα μέσου χωροΰντος τήν όμοίωσι;, αύτφ τψ 
γεννήτορι, κα\ ούχ έτέρψ τιν\ παρ' αυτόν προσεοιχώς 
ό Τ16ς νοηΟήσεται. 

ΆντίΟεσις, ώς έκ τώ^Βι,' έταντίας. 
Έτερον δντα, φησ\, τδν Πδν παρά τόν ένδιάθετον 
τοΰ Θεοΰ Αόγον εύρίσχομεν, ού ταΓς εαυτών έννοίαες 
^ εΙς τοΰτο προσέχοντες, άλλα το?ς άπό της θείας Γρα- 
φής θεωρήμασι • τί γάρ έρούμεν δταν άχούσωμβν 
λέγοντος τοΰ Ποΰ προς τόν Πατέρα* ι Δόξασόν σου 
τόν Υίόν • » τοΰ δέ Πατρός αύ πάλιν άποχρινομένου, 
κα\ λέγοντος • ιΚαΙ έδόξασα , κα\ πάλιν δοξάσω ; • 
*Αρα ούχΙ πάντως έν Αόγψ δώσομεν άπολογεΙσΟαι 
τω Πώ τόν Πατέρα ; Πώς οδν ούχ Ετερος παρά τόν 
ΪΙόν ό δι' οΐ προς αυτόν 6 Πατήρ άντιφθέγγεται ; 
Ωρός τοντο Λύσβις έ^βζης διάφοροι, 
Άποθαυμάζειν άξιον , μβάλον δέ ήδη χα\ όλοφύ- 
ρεσθαι τους άνοσίους αΙρετικους , κα\ δή [ β/. δεΙ ] 
χάκεΓνο λέγειν έπ' αύτοίς τό έν προφήτη λαλούμε- 
νον • € Μή χλαίετε τόν τεθνηκότα , μηδ* θρηνείτε 
αυτόν. > Κλαύσατε χλαυθμφ τόν τά τοιαύτα περ\ 6856 ρΓορπο 6ΐ ν6Ρ6 Ρ3ΐρί8 γοοβοι 6χί8ΐίη6ηΙ, {> τοΰ Μονογενούς φρονούντα χα\ λέγοντα • τ( γάρ (10301 ηοη 8θΙθΠ1 53ΐν3ΐ0Γ, 86(1 61 ίρ83 6ίΓ60Π1- 

813011001 ^ο(^^κοΓοη1 ηιο11ίΙυ<1ο, 3ΐΐ6οςο6 ()ί8€ίρο1ο- 

ΓΟΟΙ 6ΐΐΟΓ08 30(1Πΐ ? ΡΓ9Β8ΐ3Γ6ΐ 6θΉη 608 3Πΐ6Γ 

(16 (Ιίνίηΐδ ρΓΧΓ0£;3ϋνΊ8 Γ3ΐίθ6ίη3ΓΊ , η6ςο6 ηο- 

8ΐΓί8 63 8αΙ)]Ί€6Γβ Ι6£ί1)08 , ςΟ» 80ρΓ3 η08 80ηΙ. 

€θΓροη8 βηίιη 30(]ί1υπι οοΓροΓοα νοχ 41 ρι^Ι^^^ ο( 
ΐ3ΐ)ΊθΓυιη 8θηο8 6Γυηιρ6η5 ίη 36Γ6ηι, 3ο( αΐίο 
ςοο(ΐ3ηι ίηβίΓοαιοηΐο οϋίΐοβ. ΡαΐΓίβ 30ΐ6ηι νο- 

ΙθΟΐ3ΐ6Π1 (|0£ ίο ΤΟΟίϋΟδ ίθ6£ΓΔΐ}ί11Κ)08 ΐ6ηίΐ6Γ 36 

Τ6ΐοΐ ίη ηλ<^ηΐ6 ν6Γ83ΐοΓ , 8θ1ο8 ηονίΐ ίη ίρ80 η3ΐο- 

Γ3ΐΊΐ6Γ 6X8181608 ΡίΠθ8, ΟΐρΟΐβ 83ρΊ6ηΙί3 6ίθ8 **• 
ν066 ΥϋΓΟ ί€ΐθ 30Π8 6θηΓθΓ013ΐ3 6Γ6(]6Γ6 06001 Οΐί, άν γένοιτο τών τοιούτ(ι)ν άθλκίττερον, εΓ γε χυρίως 
τε' χα\ αληθώς ταύτην εΤναι τοΰ Πατρός ύπετόικασαν 
τήν φωνήν , ής ού μόνος έπήκουσεν ό Σωτήρ , άλλα 
χαΐ αυτή τών Ιουδαίων ή περιεστώσα πληθυς, μάλ- 
λον δέ τών αγίων μαθητών ό χορός; Έδει γάρ 
μάλλον αυτούς τά θεοπρεπη φαντάζεσθαι πλεονεχτή- 
ματα, κα\ μή τοϊς καθ* ημάς νόμοις ύπάγειν πειρά- 
σθαι τά υπέρ ημάς. Τήν μέν γάρ σώματος άκοήν 
σωματική προσαράσσει φωνή, χαΐ χτύπος" ό διλ 
χειλέων εΙς αέρα προχύψας, ή διά τίνος μηχανής 
ετέρας επινοηθείς. Τήν δέ έν ά^^^ήτοις φωναΓς ήρεμα, 
κα\ οΙονε\ κατά νουν στρεφομένην βούλησ.ν τοΰ •' αο3θ. XII. 28. •• ^^τ. χχο, 10. •• 1 Οοτ. ι, 21. 75 ΙΝ αΟΛΝΝΙδ ΕΥ ΛΝΟΙίΠυΜ Ι.ΙΒ. Ι. 74 Πατρ>ϊς, μδνο; οΤδεν Ιν αύτψ φυσικώς υπάρχων ό Α 3ΐ)$ιΐΓ<)"ηι ρΐηιιο ΟδΙ, δΐηη'κίβηι ρηΐβπιιιβ «ιιρΓθΐη.^ ΧΙΙς ώς σο-^ί* αύτοΰ. Φων?1 δέ τξ διά κτύπου Χ3χρή- 
σθαι •Λν θε^ν ύπολιμβάνίΐν , παντελώς άπίΟανον, 
εΓπερ οίόμβΟα δειν άποσώζειν τ} ΟπΙρ πάντα φύσει 
τλ ύτάρ τήν κτίσιν. Άλλως τβ καΐ α0τ6ς ό Κύριος 
ημών Ίηβοΰς ί Χριστές ουκ ίγι\ αύτί^ν φωνίιν είναι 
του θβοΰ κα\ Πατρίς , άλλ' ουδέ της . παρ' έτερου 
^όμενον^ ερμηνείας πρ6ς το δύνααΟαι μαΟεϊν την 
του Πατρίς βούλησιν εαυτόν επιδεικνύει λέγων <0ύ 
€ι' ΙμΙ ή φωνή αυτή γέγονε, άλ>Λ δι' ύμ5ς • ι χ,οήν 
^ γε, ω βέλτιστοι, μάλλον ειπείν , εΓ γε καλώς τά 
το;αυτα περ\ θεού δοξάζετε • < Ηχούσατε ρετ' έ;Λθΰ 
ττ^ς φωνής του Πατρός * • νυν\ δέ ει; παν τουναντίον 
«ιρ'.τρέψας τ>^ οηλούμενον , οΰτε φτ.ινής έαυτδν δ^- 
δεήσΟοΑ προσομολβγεΖ , γεγενησΟαι δΐ μ2)Λον αύτ^ν οπιιιίυΐΗ ηΧιιπβ 09 δΟΓναηιΙη θδδ« ηΗ;τΐ βιιηΐ &υ|>Γ9 
€Γ63ΐιΐΓαηι. ΑΓιο«]υίιι ίρββ ςαο(|ΐι« ΠοιηΊηυ$ ι:<)6ΐ«τ 
ΐ6$α$ ΟΙΐΓίδΙιιβ ηοη ϋίχίΐ ίρ&αιη νοο^ιιι ο$86 Οβί «<: 
ΡαΐΓΐδ, &6(1 η6<|ηο 2ΐΐ6πη<« ίηίοΓρΓβίΑΐΐοηο δίΐή οριι» 
6$$6 »(Ι ρϋΓοίρίβΑϋβιιι Ρλίπδ νοί II πΙ;) 16111 οβίεΐιιΐίί, 
(ΙΊοβη5 : « Νοη ρΓορίβΓ ιη€ Ιΐ9Ρ,ο νοχ νβη'ι', βοι! ρτο- 

ρΐ6Γ ?08 •^ ι Βί€6Γ6 ^(ΓίρρΟ (1ϋΙ)«Μ'6( ροΐίΐΐδ, Ο ΙΚ)»!. 
£1 Γ6019Ι €81 ΗΙα νβδίΓΑ ϋ€ Κ>60 &€ΐι1θη1ί& : ι ΛΐΙ(Π8ΐί• 
ιη«€υηΓι νοοβηι Ραΐηβ; ι ηηηο ^«ΐοηι οοηίΓΟΓίυιιι 
ρΐλπΰ βΙ|;ηΐβ€2η5, ηβηαβ $Ί1)ί ορ«$ Γιιί$$ο >οο6 4ε»ΐ;ι- 
ΙυΓ, $6<1 62ΐιη ρο(ίυ$ ρΓθρ4(*Γ ΗΙοδ ίαααιη ββ$6Γ0ΐι- 
βπιιπί, ηοη ρΓοΙηίΑΐη Γαί$;$6 3 ΡαΐΓβ, &ο<1 Γ;ι<1ιιιι 
6β5€ βΐίαπι ρΓορΙβΓ ί11θ8. Οπου 81 οιηηία ροτ ίρ^υ.'ΐι 
οροΓίΐΐιΐΓ 06α8 Λ^ Ρ^ΙβΓ '*, ρ^Γ ίρϋϋΐη ιιΓκ|(ΐ€, ^ι^Λπι [Γσ. αυτήν] δι' εκείνους διισχυρίζεται , ουκ έκπε- " ίβίικί Γαοιιιηι ΟδΙ, ίιηο νβΓ<» ίρδβ νοι 0Γ3ΐ, ηοη «Ί!ϊ• 
φωνήσΟαι παρλ του Πατρός , άλλλ γενέσθαι κα\ δι' |;βπίΐ0Γίδ νοΙυηΟΙοιη 3ρι ΓΊ«η«» ( ηοΓπΙ βηίιη (ΐ«α Γί- 
έχείνους. Κα\ εί 'κά'/τα δι" αύτοΰ ό Θε6ς κα\ Πατήρ Γιυ<)), 8β<1 €ίΓ0ΐιιηβΐ3ηΓιυιη &ιι('Ί{ιιι$ , ιϋ οΓΟίΚτβηΙ. 
εργάζεται» δι' αυτού δή πάντως κα\ τοϋτο, μάλλον δέ αύτδς ήν ή φωνή , ούχ έαυτώ την του γεννήσαντος 
Ιρμηνεύων διάθεσιν ζοει γάρ ώς Υιός • άλλα ταίς τών περιεστώτων άκοαις, ?να πιστεύσι»)σιν. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ Λόγου τιν^ έμφυτου δεδεήσθαί φασι ΑΜυΟ. Ηί ΥογΙμ) (μιοιίαηι ίηβίΐο ΙΐΗΐί$;<το ΓίΙίηιιι 

τ6/ ΥΙ^ν , ?να διδάσχηται τα^' αύτοΰ την βούλησιν λ88βηιη<, ηΐ αΙ> Ιρ80 \ΌΐιιηΙηΙοη) Οβί μ: Ρ»ΐπβ4ΐο- του Θεοΰ χα\ Πατρός * ποι ποτέ άρα χωρήσ^ι λέγων 
ό Παύλος, ι Χριστές βεοΟ δύναμις, χα\βεοϋ σοφία; ι 
Πώς γάρ έστι σοφία του Πατρ6ς ό ΓΙος , ε2 σοφίας 
ύπάρχ<ι)ν έπιίεής, τδ τ1λ:ιον παρ* έτερου κομίζετα*, 
&^1 του μανΟάνειν» άπερ ούκ οίδε δηλαδή; *Η πώς 
ου» άνάγχη λέγειν , ούκ είναι τελείαν έν τφ Πατρ\ 
τήν σοφίαν αύτοΰ ; ΚαΙ εΐ σοφία τοΰ Πατρός έστιν 6 
Υΐδς, πώς άν έτερα νοοιτο παρ' αύτ^ν ή βούλησις ; οοαΙΟΓ, (μιοηηηι ϋοιηπηι ονβιΐοΐ Ρ^ιιΙιιβ (1ί€Γΐι<^ , 
< €1ΐΓί8ΐαηι ('8$6 Οβί νίΠαΙοιη 6ΐ Οϋί βηρΊοηΓΜπι '' ? » 
Ουοηιοϋο οηίω βδΐ βαρΊοηΙίβι ΡηΙπΒ ΡίΙίιΐ8. βί 8.ι- 
ρίοηΐίχ 6χρ6Γ8 ρεΓίεείίοηοιη αοείρϋ ηΐ) »1ίο , οα <1ί- 
βΰβηϋο, ηίηιίηιηι» (|α» ηοη ηονΊΐ? 9ΐυΙ (|ποπιθ(1<ι 
ηβοοδδβΓΪο ϋί€«η(!ιιηι ηοη ΟδΙ, δηρΊοηΓιαπι ΡηΐΓΐδ ηοιι 
οδδβ ίιι Ρ3ΐΓβ ρ6Γΐ!βθΐ2ΐηι ? Ιαπι δί ΓαΐΓΐδ ν3ρίοη(ί:ΐ6$ΐ 
Ρίΐίιΐδ, ςιιοπιο<!ο αΐία €βηδ6ΐ>Ί<ΗΓ νοίηηίαδ αΙ) ί;>δο? 
€ύρα γάρ λέγειν μή έ ν σοφία τελειαθαι τήν βούλησιν (^ δβςοίΙΟΓ 6ηΙηι (Ιίοοηϋηηι ηοη ίο βηρίοηΐίη ροΓίΊοί 'ΖΌΧΛ Θεοΰ χα\ Πατρός. "Αλλά πολλή τίς έστιν ή έν 
τούτοις ασέβεια, και πανταχόθεν ό λόγος τ6 δύιφη• 
|χον {χει. Ούχ άρα της παρ* έτερου μαθητείας μέτ- 
οχος ων δ Υιός οίδε τά έν τψ Ιδίφ ϋατ(Α , ά)λ' αύτ6ς 
©IV ό Λόγο; , κα\ ή σοφία, κα\ ή ^ύλησις, ι Πάντα 
&ρ€υν41, και τά βάθη τοΰ «θεοΰ, ι χαθά γέγρατυταί «ου 
μλ\ 'κερ\ τοΰ Πνεύματος. 

ΑΛΔΟ. Ός ιΐχόνα , χα\ χαρακτήρα τοΰ Πατρ^ 
Ι^ναρ^ΰΟΐΑχτον «Ισφέρουσιν ήμ7ν τ^ν ΪΙ^ν αί θεΐαι 
Γραφαί • καΐ άύτλς δέ πού φησιν ό Σωτήρ • ♦ Ό 
ΙΙβοραχως έμέ , έώρακε τ<^ν Πατέρα, ι *Λλν εΓπερ 
Εχων οΰτ'ϋς όμοιότητος πρδς αύτδν ούχ οίδεν έξ έαυ- 
χοο τά έν αύτψ , δειται δέ ώσπερ τών παρ^ έτερου 
διηγημάτων εΙς τδ μαΟεϊν • ωρα. κα\ αύτ^ν έν τούτοις νοΙαηΐ3ΐ6ηι Οοί αοΡ&ΐΓίδ : ((Π» η黣ηαιη ςοΠο ίηι• 
ρΗ'.ΐηΚίΠΐ οηιηΐ οχ ραιΊο οοηΐίποηΐ, ηίςηο 1ι1ηδρ!!ΐ>- 
πιίαπ). Νοη βτ^ο »1) »1ίο οιΐοοίηδ Ρ;ι1πδ νοΙιιηίΑ- 
ΙοηιηονίΙ Ρίϋυβ, δο^ ίρδβουπι δίΐ νϋΓΐ)ηιη, 83ρ:€:ι- 
Γι& οίνοΐυηίαδ, < οπιηία ρβΓδοηι1.α(υΓ οΐΐηηι ρΓοΓπικΙ ι 
1>ϋί«ι δΐΰυΐί 8€ΓίρΙ«πι 681 αΙί€ΐι1>ί*'* €ΐΐαιη <Ι6 δρίηΐΜ. 

ΑΙιΐυΟ. Τηηΐ|υιιηι Ίιηαςίηοηι οί οΙιηΓηεΙοΐΌπι Ρη- 
Ιπδ ροΓ οιηηΪ3 δππΊΙοηι ϋίνίικχ 5>οΓίρΐυΓ:τ! Κΐΐίιΐϋ 
ηοΙΓίδ ίηΗιιοηηΙ. Ε! ίρ$ΰ 3ϋοηΙ>ί 52ΐΙν»ΙθΓ! ι Οπί ν](ΓΛ 
ιηο, ?η1Η οΐ Ρ:<ΐΓ€αι *^ ι Αϊ δί Ι.Όΐΐαηι Ιΐ9ΐ)οη3 €;ιπ• 
ίρκ) δίΒΐίΙίΙικΙίιιβπι €Χ λβίρ&ο ηοη ηονίΐ ({η» δ'ΐι.ΐ 
Ρα(τ», Βίίά 31(1 οη €θ0ηο$€οηι1» ι^ΙΐΟΓίαδ ίηίοιρΓοηδ 
ςυοιίΑίιιηιοϋο ίοϋί^οΐ οροΓ.ι, 42 οοηδοηίΑηοιιηι οκΐ βίναι τ^>ν Πατέρα νομίζςίν. ΕΓπερ έστιν έν όμοιότητι Ο ί(1ίρ8υπι (ΐ^ιΟι^υβϋβΡαίΓΟδββΙίΡΟ. δΐεηίιη ϋήηίΐιίικϋ- τ3 νρ^ τ^ν Τί^ν, δεήσεται δέ και αύτδς τοΰ διερμη- 
ν&νοντος τά έν τφ γεννήματι κατά τλ αφανές κεί- 
μένα, Κα\ γέγονεν ήμ?ν πρ^ τοις έντεΰθ£ν άτόποις 
ή θεία φΰσίς, καΐ αγνοίας δεκτική. ΈτΛίδή δέ τ6 
ν^ω φρονειν άσεβες , χωρητέον έπ\ τά πρδπωδέ- 
βτεραι ' τούτο γάρ τ6 συμφέρον όράται κα\ χρή- 
«ιμον. 

ΑΛΛΟ. ι Πάντα , ι φησ\ν ό μακάριος Παύλος , τ^ 
Πνεΰμα ι έρευνα , κα\ τά βάθη τοΰ Θεοΰ. • Πρ^ς δέ 
/ε τούτω • < Τί; γάρ οιδεν άνΟριόπων τά τοΰ άνθρώ- 
«ου , εί μή τλ πνεΰμα τοΰ άνθρωπου τ^ έν αύτω; ηβνιΐιηΐιβΐ οηηι ΓίΙΊο, ίρδβ ηηοπηο ορυβ Η«ϋ(*1)ίΙ ίη- 
ΙβΓρΓβΙο, ροί (|ΐΐ6ΐη οα (Ιίδοηΐ {\Μϋ& Α]»δ€ΐιηι δυηΐ ί:ι 
Ρίΐίο : βΐ(1οο(|(ΐ« ρΓΑΐΐ^Γ »Ι>βιΐΓϋα9ΐοδ <|υ«ΐ Ιιίιΐο εηη- 
δϋ4|ΐιαηΐΜΓ, ΐη άΚίηαηι αΐηηι ηαίπΓαηι ιηιΓιΙ ί;{ηο- 
Γαΐίο. Οηοιΐ δοηΐίΐ'ο ουηι δίΐ πηρίπιπ, η<1 ϋικίΓίηηιιι 
η^&β'ΐδ ΰοοδοηίαιιοαιιι ηοδ Γθ<.Ίρ(.ιιΐ!Πδ οροιίοΐ. ΙΙοο 
βηίιη ρΓΠ&δΙαΓβ νί(ΐ6(ιΐΓ εΐ ειιιη ιιΐΊΙϊΙίΐΐο Γοη]ιιη€ΐΐΗη. 
ΑΙιΐυΟ. δρ'ΐΓίΙιΐδ, ίη(|ϋ(1 Ιιβαίιΐδ ΡαιιΙιΐδ, ι οιηηί.ι 
δΟΓπΙαΙΠΓ, οΐίαιη ρΓοΓιιΠίΙη ΠοΊ. ι ΡΓνίοΓβη : ι Οαίδ 
οπίηι ΙιοηιΙηιιηι δοίΐ ιΐυτΒ δυηΐ Ηοηιίπίδ, ηί^ί 8ρίΓίι•π 
Ιιοηήηίδ, ({ΐιΊ Ίη ίρδο 08ΐ? Ιΐη οΐ (|υχ 0οί 8Ηηΐ κεηη •« ίοαη. XII, 50. ?* Οοΐ. ι, 10. •* ί αοΓ. ι, 21, «>^Ι Οογ. π, 10. »* ^οαη. χιν, 9. 
Ραταοι.. 3ιι. Ι,ΧΧΙΙ]. 71 8. εγηιυ.1 λι,εχλνοαινι αεγ.ιηερ. 16 

εοςηονίΙ, ιιίβΐ %ΊηΙιΐ8θΰ1, ςπΊ ίη ίρ&ο 65ΐ**. •€υιη Α Ουτα> χα\ τά του θεοΟ ού^εΐ; εγνωχεν , ιΐ μή τ^ βΓΰΟ 8αιιαιΐ8 δρίΐ'ίΐυβ (|υί οιηιΓΐ8 ρβΓ8€πιΙιιΙυΓ ηοη 
μΙιιπι Ρ»ΐΓί$ βίΐ, 8<μ1 βΐίαιη ΡίΙΊί, ςυοπιθ(1ο ϋβιηιιιη 
ϋΓκίυίίΙ βοπιπο ςιι» 8υιι1 ίη Ρ^ΐΓΰ ΓίΠιΐ8 ί((ηοΓ8ΐ)ί1, 
9ρίηΐιιηι 1ΐ3ΐ>βη8 Ίη 8βΊρ$ο πηΙιίΓοΓιΐβΓ ςυί οπιηίΑ 
4ΐονίΙ? Ι)|;ϋιΐΓ ίηαιιο (Ιβηιιιηι ν'κΙβϋίΙϋΓ €χί8ΐ1πι&Γ6 
Υί'ίΐίιπη ΡαΙπβ νοίιιηΐηΐϋπι αΙ) ϋΙΊο ιΓι&ΟίΓβ , βΐ ν&ηβ 
ρτοτ8ΐιβ 6ΓίΙ ορ6Γ9 Υβι!)! ΠΓΐϋδ βχ βοΓυπι 86ηΐ6ΐι1ία 
ΓηΐδίΓα ηιΐβτοοϋοηΐίβ. Οιηηία ί|υίρρϋ ηονίΐ ΡίΗιΐδ 6Χ 
Μίρ$ο. 

ΑΙιΐυΟ. Ουί υηΙ^βηίΐί $Ηΐ)5ΐΑηΓΐ£ (ΙβίΓΑίιυηΐ, ό'ι- 
ΟίΒηιΙο ίρ$υπι Ί|;ηοΓ&Γ6 Ρ;αι ίδ νοίυηίαιεηι , 8ΰά αΐίο 
ιιη^ίβίΓΟ αΐί ςυοάηηιηιοίΐο 3(1 ο&ιη ρϋΓοίρίβηάαιη, 60 
ηιπιίΓαοι ςιιοιΐ ίρβί €0ηιηιίηί80υηΐυΓ νβπΐιο ΙηΙΰΓηο, 
άιΟΛίύ ηοΐΜ5« 81 8ΐΐ9πι 86ηΙβηΓΐ3ΐη 8βςΗ6η()3η[ΐ β88β Πνεύμα του Θεοΰ τ6 %ν αύτώ. »'Ότε τοίνυν τ6 πάντα 
έξαχριβοΰν &]^(ον Πνεύμα, ού μ^νον του Πατρίς έττιν, 
άλλα χα\ του ΥΙου, πώς Ιτι λοιτιδν άγνοήσαι τι των 
έν τφ γεγεννηχότι τ^ Πνεύμα Εχων έν έαυτφ φυσιχώς 
τ^ πάντα εΙδός ; Ούχουν περΕττΙ>ν ήβη φανείται τ6 
β ι* έτερου μανΟάνειν οΓεσθαι τδν Τί^ν τήν του Πα- 
τρίς θέλησιν, αργήσει δέ πάντως ή χρεία του μάτην 
μεσιτεΟοντος Αόγου , χατά τήν έχείνων άπαιδευσίαν. 
Πάντα γάρ οί&ν ό ΎΙΙς ϊξ έαυτου. 

ΑΛΛΟ. 01 της του Μονογενούς χατηγοροΰντες ου- 
σίας, βιά του μή είδέναι λέγειν αύτδν τ6 του Πατρ6ς 
θέλημα , βιδασχάλφ β^ ώσπερ άποχεχρήσΟαι πρδς τ^ 
μαθείν, έτέρ<.) «ψ παρ' αυτών έπινοηθέντι Αόγφ , δν 
δή χα\ ένδιάθετον όνομάζουσι, λεγέτωσαν ήμίν, βΓ- ρηίαηΐ, υίΓηιη Χ4]υ2ΐ6 86ευη()ϋΐη η^ΙαΓαιη Υ6Γΐ>υηι περοΓονται δεϊν τήν οίχείαν χρατύνειν δόξαν, π^τερ^^ν ίΙΙυϋ πιΙθΓηυηι ίη ΡΊΓιο ϋίούηΐ 6ΐ8ί8ΐ6Γ€ (βυρροηίπιυβ 

βηίηΐ ίρ$11ΐη ρ6Γ 86 Ιΐ7ρθ&ΐ3ΐί66 6Χ8ί5ΐ6Γ6), 8«ΐΙ ΠΟΠ 

»(|υ8ΐ1β ςιΓιϋβηι, 86(1 ά6ΐ6Πϋ8 ςυοϋηπιηκΜίο, αυΙ 
υ(*Γΐ6 8ΐιρ6Γΐπ8. 8ί 6Γί$ο ιπίοϋβ !ρ$υιη 6886 ρυΟ- 
ϋΗΠΐ, ίη ίρδίιιη 6ΐί3ηι ΡβίΓβηι ίηιρί6 ρ6€69ΐΙ)υηΙ : 6ΓίΙ 
βηίιη υΐίςυβίη ίρ80 3Ηςυί<1 βιΊπϋδ ίρ30, 61 3Πϋ(Ι &1> 
ίριο , Ιιοο 68ΐ • ίιΐΐ6Πΐυιη ϋΐϋά ΥβΓίιυπι• 8ίιι 2ΐυΐ6ΐιι 
(Ι616ΠΙΙ8 ςυίά60ΐ 6ΜΜ ηοη όίοβηΐ, 86ϋ ρπΒβί&ηΙίοΗ^ 
«Ι3ΐυ8 (γυλίη ΡίΙίυηι, Ιίίβη&ηι Ρ&16Γ ΙβάβίοΓ ίηΡίΙ&ρ. 
ΡΗιηυιη βηίηι ιηίηοΓοηι 86 ΡΊΙίαπι β6ηυί886 ^βρτβ- 
^6ηϋ6ΐυΓ : (Ι6ίικΐ6 8ΐιρ**πυ8 86 !ΐ9ΐΚ)ίΐαΓυ8 68(ίηΐ6Γη«ιιη 
ΙΓβΓίΗΐιη , α Ραΐ6Γ 68ΐ οοη8ΐι1>8ΐ&ηϋα1ί8 ΡίΓιο « ςυί 
βοτυηι 86ηΐ6ηΐ*ΐ3 ιηίηοΓ 68ΐ ν6Γΐ)0. 56(1 Γιι^Ί6ηΙ, ορί- ποτβ χατά ψύσιν Ισον έρουσιν ύπάρχειν τψ ΥΙφ τ^ν 
ένδιάθετον Λόγον ( ύτκοχείσθω γάρ ώς χα\ ύφεστώς 
ήδη χαθ' έαυτίν) • ή ούχ ίσον μίν, χείρονα δέ πιας, 
ή χαΐ άμε{νω ; ΕΙ μίν ούν έλάττονα νομιουσιν αύτ^, 
χα\ εΙς αύτδν άσεβήσουσι τ6ν Πατέρα * ίσται γάρ τι 
πάντως Ι ν αύτφ τδ χεΤρον αύτου, χα\ Ιτερον παρ* 
βύτδν , τοΰτ' ίστιν, ό ένδιάΟετος Λόγος. ΕΙ δΐ χεί- 
ρονα μέν ούχ έροΰσιν , Ιπιτρέψουσι δέ αύτφ τδ έν 
άμείνοσι χείσθαι παρά τδν ΤΙδν, διπλούν Εαται πάν• 
τως χατά του Πατρδς τδ έφ' ΤΙψ κατηγόρημα. Πρώ- 
τον μέν γάρ γεννήσας άλώσεται τδ χείρον ή έν οΓς 
έστιν αυτός. Είτα πρδς τούτφ χα\ αύτδς Ιξει χρ•1γ. 
τονα τ5ν ένδιάθετον Αόγον , εΓπερ έστ\ν ό Πατήρ ίφτ 9 2ΐ(Ιν6Τ8»Γυ υΐΓ9ΐϋΐ<|υ6 1)ΐ38ρ1ΐ6ΐηί3ΐιι, 61 96(|υαΐ6 £1 ομοούσιος τψ ΥΕψ τφ χατ' έχείνους τδ Ιλαττον άπο- 86€αη(1ιιηι 8ΐι1>8ΐ&πϋ3ηι 6886 (Γΐ66ηΐ Ρίϋο Ιηΐ6Γηυιη 
ΡαΐΓί& Υ6Γΐ)υηι. 1{;Ηιιγ δθ1αΐ« 68ΐ ςυ»δΐΊο. Ουοπιοϋο 
6Νΐιη λΙΐ6Τ αΐίβηιηι <1οθ6ΐ)ίΙ , ςυ&βί €θ((ηο8€3ΐ οιιηι 
Μ ςιιο ί£[ηοηιΐιΐΓ, δ'ι «ςηαΐΰδ 8ϋηΙ &ιηΚ)θ η»ΐυΓΑ? 
43 ^«1η^ βΐ'βΟ Ηΐοηιηι οιηηί 6χ ρ2Γΐ6 ταΙίο ΐ3ΐ)0Γ6ΐ, 
9ΐΐ|)0Γν86αηβυηι Ι«ιΐ(ΐ6πι 6γΊΙ 6χί8ΐίιη3Γ6 ίηΐ6Γ ΡαΐΓβπι 
61 Ι^ίΠαηι «Γιιιυίϋ Ίηΐ6Γ66<ΐ6Γ6, 20 ηοη ροϋυβ 6Γ6(Ι6Γ6 
ίρδηιη 6886 ίη Ι)60 Ρ3ΐΓ6 Οβυηι ν6Γΐ)υπι, ςυθ(1 6Γ3ΐ 
ΙΜ |»ήη6ίρ40« φερομένφ. Άλλ' είχός γβ δήπου της έπ' άμφω δυσ- 
φημίας άποπηδ?ν τον>ς δΓ εναντίας • Ισον δέ χατ' 
ούσ(αν ύπάρχειν έρούσι τψ Υιώ τδν ένδιάθετον του 
Πατρδς Αόγον. Ούχουν λέλυται τδ ζητούμενον. Πώς 
γάρ ό είς διδάξει τδν Ιτερον, ώ; είδώ; μή γινώσχον- 
τα, εΓπερ Γαοι χατά φύσιν είσΐν αμφότεροι ; Παντα- 
χόθίν τοιγαρούν άσθενοΰντος του παρ' έχείνοις λό• 
γου, παρέλχον άν εΓη λοιπδν μβσιτεύεσθαι παρά 
τίνος ύπονοεΤν τδν ΥΙδν, χα\ ούχ\ μάλλον αύτδν είναι 
πιστεύειν τδν έν θεφ ΠατρΙ Θεδν Αόγον, δς ήν έν 

ΑΑΑΟ. Έν ΥΙψ φησιν ό μαχάριος Παύλος τοΟς 

άπάσης σοφίας χα\ πάσης γνώσεως άποχεχρύφθα« 

θησαυρούς• άλλ' εΓπερ έστΙ λέγων τά τοιαύτα άλη- 

ίρβοιη ίηιΙίι^Γβ ραΐλίΝΟΐυδ, •ϋΙ ίη^ϋΟΟΒη άοιηυηι ρ Οής,τιώς άν έτι της «αρ' έτερου δεδεήσθαι διδασχα- ΑΙ.ΙΙ)0. Β6αΙαβ ΡλοΚιβ 9ΐίί ίη Ρίΐίο «1>8€οη<1ίΐθ8 

Γ886θηΗΙ68 ΐΙΐ68<αΐΌΙ 8«ρί6«ΐί« 6ΐ βΟίοΟίίβ**. Αΐ 

βί 1ι;66 νοτβ (Ιίοίΐν ΐ|ηβηιο<Ιο λΐΐοηυβ ϋθ€ΐοΗβ ορβη »Γ.ΐ6ηΐΓ« ρ6Γί6βΐίοκ6ΐιι ΓοςιιίΓΟπιυβ , 8ί ςυί 6«ηι 
οιηηβιη Ιΐ3ΐ>6ΐ »Ι> &1ίβ άοοβίυΓ! ςυοαιοΦ) τ6γο 
βαρίοηΐίι ίΙΙυιΙ 68ΐ ςαοά «(Ι δβρίβηΓίΑπι 6Γυ<1ίΙαΓ? 
ΙΙυηι «ϋΜίιι ηοη ϋΐοηιιιι ηα£ί8«80ΐΙ δρίπίαβ 86ηηο• 
ηΙ1)υ8 2ΐΐΐ6ΐΗΐ6η<Ιυιη ηο^Ιβ 8ίΐ, Η9ΐ1)6•1ΐ|ΐΐ6« νΐ Ρ&υ1α8 
«ίΐ, 89ρί6ηϋ« 6ΐ οπιηίβ β€ί6ηΐί« ίη ββί^ο ΙΙΐ68&α- 
Γ08 ΡίΙίυβ, ηοη .ιΙ> 2ΐίο ςιιοϋ^ιη Ολ βοοίρίΐ ρ6Γ 
ςιι« 65ΐ »αρί•ηΓΐ3, 86ά, 6Χ8ί8ΐ6η8 ίη ΡλίΓβ, οιηηίΑ 
ςυ» 8υηΐ ΡαΐΓΐβ «^{ηοβοϋ, υΐροΐο 8βιρί6ηΙίΑ 6]ιΐ8. Ι ΟοΓ. II , 10-11. ••εο1. 11.3. λίας ύπονοήσαιμβν αύτδν, ή έν τίνι λοιπδν τδ έν 
γνώσει τέλειον έπιζητήσομεν, εΓπερ δ πάσαν Ιχων 
αυτήν παρ* έτερου σοφούται ; πώς δέ δλως σοφία τδ 
σοφούμενον; Επειδή δέ ού τοΙς παρ' έχείνων λόγοις. 
άλλα τοΙς διά του Πνεύματος πρόσεχε ιν ημάς άναγ- 
χαΐον, Ιχει δέ, ώς ό Παύλος φησιν, δ ΥΙδς τους της 
σοφίας κα\ πάσης γνώσεως έν έαυτφ θησαυρούς, ου 
παρά τίνος έτερου τά δι' ών έστι σοφία γνιόσεως, 
άλλα υπάρχων έν Πατρ\ πάντα γινώσχει τά του Πα- 
τρδς, ώς σοφία αυτού. 77 ΙΝ 10ΛΝΝ15 ΕνΛΝ0Ε1.ΐυν ίΙΒ. 1. 7« ΚΕΦΑΛ. Ε*. 

"Οη ηατά^σιγ δγψωνργός ό ΥΙέζ^ιετά Πατρός^ 
ώς έκ της ουσίας ύχάρχωτ αύτον, καϊ οϋχώς 
ϋχουργός χαροΛαμδατϋμετος, 

Πάντα δι* αϋτοϋ έγέτετο ^ χαΐ χωρ)ς αϋτου 
έγέτετο ουδέ §τ. 

Ύ3ί πολύπλοχα των &νθ7ίων αίρετιχών άνατρέψ€ΐς 
?ιρο6λήματα, χα\ λεκτόν ήμίν χχ\ άχριβέντατον τζερΧ 
του Μονογενούς έξυφήνας τ^ν λόγον ό μαχάριος ευαγ- 
γελιστής, έφ* έτέραν Ερχεται του διαβόλου παγίδα 
ουμικιεηγμίνην Ιξ αρχαίας &πάτης, χα\ τ9)ς πολυ- 
Οέου πλάνης τ6 χΙντρον ήμΤν άνατείνουσαν, ή πολ- 
λούς μίν τρίυνααα χαταβέβληχε, τήν 6^ της άπωλείας 
^β^ άνευρουνα, χα\ τ^;ν πλατεΐάν τε χαΐ εύρύχωρον 
ένηκτάααβα του θανάτου πύλη ν, άγεληδδν μίν εις Α €ΑΡ. V. 

θΗθά ηαίητα $Μα ετεαίοτ $Η ΡΗίΠΜ γμιιι Ι^αΐη^ί 
ςηί βχ β)Ηί €$1 »Ηΰ$ΙαηΙία, €ί ηοη ίαηηηαηι ηινή• 
^ίβν αά ίά αί$Η9ηρίια. 

1, 5. Οίηηία ψ€τ ΙρίΗΐη (αΰΐα ιιινΙ• βΐ »ίη€ ίρ$ο 
(ααηηι €$ί ηϊΗΗ, 

ΕνβΓ8ί& ίιηρίοηιιιι ΗχΓοίίοοΓυπι τβΓκυΙίβ οΙ)]«- 
(ηίοηί1)υ$ βΐ βυϋΐίΐί &1()ΐΐ6 α€€ΐΐΓ3Γΐ88ίιηη ηοΐιίβ «Ιβ 
ΙΙηί^οηίΐο {Ιοοίπιια οοηΐβχΐ» , 1)€§1υβ 6νΑΐΐ{;ύ1ί&ΐ3 
]3ΐιη 8(1 ϋίδβοίτβικίυπι 2Η6Γυιιι ϋί&ΙκιΗ Ιβςαβυηι 
8Ι£ΰβ(1ίΐ , 6& νβίβΓί ΓΓαυίΙβ €0ΐηρΑεΙιιιιι , 61 6ΓΓ0Γ0 
ΝΐυΙΙίρΙίΰίαιη άβοηιιη (|ϋΊ ΒθΙ)ί$ βοιιίβυιη ίηΐ^ΐΑΐ, 
ςυο (]ί5]6ΓΓι βιιηΐ ηιυΙιΙ νυΙηβΓΑΐί, €ΐ ίηνεηΐο ρ^ΒΓ- 
«ΙίΙΐοηίβ ίΙίη6Γ6, Ι&ΐΑηαβ 61 δραιίοββ ιηθΓΓΐ5 αρ6Ηλ 
]Αηυ8, Ιιοιηίηυιη 9ΐηίηΐ38 Ίη ίιιΓβΓηιιηι ([Γΰςαΐίαι (1β- δδβϋτάς των ανθρώπων συνεσώρευεψυχάς, πλουσίαν ρ ]«ϊίΙ, ΙαυΙ&Βίμι^ νβΐυΐ βραΐαβ ϋίαίιοΐο 2ρροβυίΙ« δΙ ώ5περ τφ (ιαβδλψ παρετ(θει τροφήν, χα\ τά βρώ- 
|Μΐτα αύτφ προοηγεν έχλεχτά. Επειδή) γάρ Έλλή- 
^Μβν παίδες τ!) του χδσμου αοφί^ προαχε{μενοι , χα\ 
τ^ πνεύμα του άρχοντος του αΙωνος τούτου πλουσ(ως 
Ιχοντες ε{ς νουν, εΙς πολύθεον χατεφέροντο πλάνην, 
χα\ τ6 μέν της αληθείας χάλλος άπεατρέφοντο, τοΤς 
δλ Ιν άχλύΐ χιι\ σχ^τΐ;) βαδίζουσι παραπλήσιοι, πρ6ς 
τ^ έχ της οίχείας άμαθ(ας χατφχοντο βόθρον, είδώ- 
λοις άψύχοις λατρεύοντες, χαΐ τφ μέν ξύλφ λέγοντες* 
€ Θΐ'$ς μου εΐ ου, ι τφ δλ λίθω, < Συ έγέννησάς με * » 
Ιτιροι δλ πάλιν πλημμελοΟντες τά συγγενή μίν 
έχε(νοις, άστειοτέρβίν δ* ο3ν δμως Ιπιτηδεύοντις 
πλάνην, τ|} χτίσει λατρεΰειν ψοντο χρήναι παρά τλν 
χτίσαντα, χ«1 τήν μόνΐ} πρέπουσαν δόζαν τ^ θε{^ 6Ί(|αβ €ίΙ)ο& οΚ»ΙιιΓιΐ 6χίπιίθ8. Ναιη οιιιη βι-χοοπυη 
ριΐ6Γί, ηιυηϋϊη» βάϋΐοΐί βαρΊΰηΙίαί, 61 &ρΐΓΐΙιιιιι 
ρΓΐηοΊρίβ &«€ηΓι 1)υ]ιιβ Ιοΐ8 τβΐυΐί ιηβηΐβ 1ΐ9ΐΐΓί6ΐ•- 
Ι6β, 3ά €η1ΐαιη ιηαΐΐοηιιη ϋβΟΓαηι (ΙβΙβίΊ ΰβδ^ηΐ» 61 
¥6Γίΐ3Γΐ8 ςυί(ΐ6(η ριιΐ6ΐΐΓΊΐα<ϋη6ηι &νοΓβηΙί, ϋβςιιβ 
8ίιηιΐ6β ιι<ιί 111 ΐ6η6ΐ)Π8 αηι1)υΙαηΙ , Ιη ιςηοΓ^ηΓι» 

8096 ΓθΤ62ΐη (]6θί<] 1886111, ί(Ιο1& ίη2ηίιυ&ΐ2 Οθΐ6ηΐ68, 

61 ΙΊ^ηο ςυί(ΐ6ΐη (1ί€6ηΐ68 *^ : ι Π6υ8 ιη6υ8 68 1«ι ; 
61 Ιβρίάί : Τυ ^6ΐιυΐ8ΐί ιη6; ι 44 Αΐίί<|υ6 6Α(Ιβιιι 

Ρ6663ηΐ68, 86(1 Ι1Γΐ)αΐυ0Γ6ηΐ ρηβ 86 Γ6Γ6ηΐ68 6πηι- 
Γ6ΐη, 6ΓΓ8ΐΐΙΠΙΐη (Όΐεΐΐ()^ΠΙ 6886ΡΓ96 €γ6810Γ6 ρυΙ«- 

Γ6ηΙ, 6ΐ 8θ1ί ι»ΙυπΒ (ΙΙνΊη» ςΙοΓίαιη €0ην6ηΐ6ηΐ6ΐιι 

0Γ68ΐί8 «Ι) Ίρ8& 6<6Π16Ιΐΐί8 ΙπΐΜΙ6Γ6ηΙ, η606883ΐ1θ 

ιιοΙ>ΐ8 Τ1ΐ6ο1ο^υ8 ορίβ66ΐη 866υη<1ιιιιι η&ΐαηιη 8«ΐΑηι ψύ9€ΐ » %^ παρ* αύτο?ς γεγεννημένοις |^ ϊ<τ, παρ* Ο 6886 ρ6Γ8υ3(ΐ6ΐ υηίι;6ηί(υιη , άΊ(Τ6η8 , οιηιιία ρρΓ ■ύτής γεγινημένοις ] έχαρίζοντο στοιχε(οις, άναγ-* 
ΐΜίως ήμΙν 4 Θβολάγος ποιητήν βντα χα\ δημιουργών 
ιϋιτά φύσιν εισφέρει τ^ν Μονογεν9|, πάντα λέγων δι* 
αΰτοΟ γεγενησθαι, χα\ χωρ\ς αύτοΟ μηδίν εΙς τ^ 
είναι παρελθείν, Γνα ταΐς παρ* έχείνων άπάταις 
άΐ9σ3€λ«{σΐ) τ^ εΙς τ6 πρδσω πάροδ(ΐν, χαΐ δείξη μέν 
τοΙς ούχ είδόσι τ^ απάντων γενεσιουργών, δι* ών δΙ 
τήγ χτ(σιν πειοΜήσθαί φησι, διά τούτων αυτών έχδΐτ 
δάβτχη σαφώς, δτιτςερ Ιτερ^ς Ιστι παρ* έχείνην 6 
ιβρός τ6 είναι ΐΝίλων, χα\ ά^^ήτιρ δυνάμει παρενεγ- 
ιβών Ιχ μή βντων τά βντα πρ6ς γένεσιν. ^Ην γάρ 
ο6τω λοιπόν άπ6 χαλλονης χτισμάτων αναλόγως τ6ν 
τ«χν(την όράν, χα\ τ^ δντα χατ' άλήθειαν Ιπιγινώ- 
οχ8ΐν ^ιλν, δι* οδ τά πάντα γέγονέ τε ήδη, χαΐ γε- ίρβΙΙΐη ΓαΟίβ 6886, 61 8ίη6 ίρ80 ηί1)ίΙ λ(1 6886 ρΓΟ- 

άαϋίαιη , υΐ 6ΐ)Γ0ΐη ΓΓληά68 Γ6ΐυη<ΐ6Γ6ΐ , 61 κηιιιι 
οαιιιίυιη 8υ€ΐθΓ6ηίΐ {||;η3ΐη8 (Μΐΐ6η(]6Γ6ΐ, 61 ρ6Γ <|ΐΐ9β 

ΓλΟΐΑΐη 6886 6Γ63ΐυΓ&ΐη 811 , ρ6Γ Η«6 ίρ88 ΟΐλΓβ 
άθ66Γ6ΐ αΐίυΐη 6886 8ΐ) ίρ88 6υΐη ςαΐ 8(1 6886 Υ068ΐ:, 

61 ίη6ΐί8ΐ>ΊΗ ▼ίΓΐυΐ6 Γ68 6 ηϊΗίΙο ρτο(ΙυοίΙ ίιι ΟΓΐιιιη. 
Ηθ6 6ηίιη ρβοΐο 6χ ρ«ιΙοΙιηΙυ()ίιΐ6 €Γβ8ΐαΓ8Γυιη 

0ρίβ66Ι11 8ίΐΙΐί1ίΐυ(1ίΐ16 ςυ8<ΐ8ΐη 66Γη6Γ6 1ί€6ΐ • 6ΐ 
Γ6ν6Γ8 6Χ8ί8ΐ6ηΐ6Π1 06«ΐη 8^08€6Γ6 , ρ6Γ ςΐΙβΠΙ 

οιηηία ίαοΐ8 βυιη, 61 ϋΤβ^ΧΛ €0ηδ6Γν8ηΐυΓ. Α(Ιν6Γ- 
808 6Γ9Β€0Γαιη ί^ίΙυΓ ί(1οΙοΐ8ΐπ8ΐη Γ6€ΐ6 Ιιοε ρ86ΐΟ 
86τη)οη6ηι 6ν8ΐΐ([6Γΐϋΐιιη ν6ΐυΙ Ιη 86ί6ΐη 6()υχί886 

8Γΐ>ίΐΓ0Γ, 68ηΐςΐΙ6 0ΐ) €8υ8αΐη Γ3010Γ6ΙΒ 61 0ρΊί|06ΙΙΙ 

8886ηυιΐι 6886 88η6ΐι νθ€6 0Γ6<ΙΊιηυ8 υηί||;ο.ηΊΐιιιη. σώζεται. ΤαΙς μεν ούν Ελλήνων ψευδολ^ ^^ 0α8η<]θ(|αί(!6ΐη τ6Γ0 6θη86ηΐ8η6υιη 681 Ηχιβίίοο 
τ^έβκ^, «&τΜς &ν οΐμειι καλώς τ^ εύαγγελιχ^ παρ«- ηιΐη ρ6Γν6Γ88 €0ΐιιιη6ηΐ8 6ΐί8ΐη ίηΐ6ΐΓιβ6Γ6, οριηοΓ 
τά(ααβαι λόγον, ταιτοης τε Ινεχα τής αίτιας ποιητήν «(^ΙΗοτυηι ηΐΜΤββ Γ68ρί6Ί6ηάο δΐιΙήΊοί ρβαοβ ΓυΓ8ΐΐ8 
εΙβήχθαι χα\ δημιουργών, διά τής του άγΙου φωνής οροη6Γ6. 

τ^ Μονογ8νή πισηύομεν. Επειδή δΙ άχδλουθον έννοε!ν ]^1 τάς τών β(!ρετιχών δύστροπους εδρβσιλο- 
γ£ας, προσήχειν ηγούμαι χαΐ πρ^ τά (χεΕνων άιιοβλέποντας Ιθη μιχρά ι«άλιν ειπείν. 

Πάττα, φησ\, Λ* αύτον ίγέητο, ηοϊ χ(»φϊς «*- Οιιιιιία, ίηςιιΗ, ρβΓ ίρειίΜΐ ίΛ€ία $ίΐηί, €ί »ίη€ •ρι« 
του έγέτ€το ουδέ εν. (ααηη βεΙ ηι7ιι7. βεοπρεπές χαΐ τούτο περιτιθησι τ^ αξίωμα τψ 
νίώ, χα\ πανταχόθεν δμοούσιον Ιντα δειχνύων αύτ6ν 
τψ Γεννήτορι Θεψ, χα\ πάντα τά έχείνφ. προσόντα 
φυσικώς ένυπάρχειν τψ γεν^ήματι λέγων • ίνα θε^ς 
άχ θεού νοήται χατά άλήθιιαν, ού χαθάπερ ήμεΤ^ 0ίνίη8ΐη Ι)8η6 ςυοςα6 (ϋ^ηίΐαΐβιη Ρίΐίο 1η!)ΐιί(, 
6ΐιπι ίρ8ΐιηη οηιηί 6χ ραΓΐ6 €0η8ΐιΙ)8ΐ8ΐιΐί3ΐ6ΐη 688«ι 
Οβο ΡαΐΓί ϋ8ΐ6ηίΐ6ηΗ, Ιϋΐιι οηιηία οχδίβΙβΓβ ίη 86ΐιί• 
ιηίη6 8886Γβιΐ8 , ςιι.τευπ(]ΐΐ6 Ρ8ΐπ ίηδυηΐ ηηΐυΐ'» :' 
ιιΐ 06υ8 (16 060 ίηΐ6ΐ1Ί|;α1υΓ 6896 Γ6ν6Γα, ηοη 8ίοιι( *' 46Γ6ηι. 11,37. Τ9 δ. (ΙΥΚΙίύ ΑίΕΧΑιΝΟΠΙΝΙ ΑΚΟΙΙΙΕΡ. 8σ Ι10& δΐΙνοηΙιΓίΛιη ΙιαΙιβιΐδ «ΐψίίΙΙαίίοΓ.ϋηι , βΐ ρβΓ Α έ-ίκτητον Ιχων τήν προβηγορίαν , χα\ βιά μόνης $ο!«.ιι £;Γ2ΐίλΐη ηοΐιίβ »ιΙ(1ΐΙ»ιη , ]ΐιιΙ& ίΠαά : < £§0 
άίχί : Ι)ίΙ «β1ί!(, 6ΐ ΑΙϋ ΚχεβΙ&Ί οπιηεδ**. > δί βηίιη 
οιιιπία Γ;ιοΐ3 ΒαηΙ ροΓ ίρ8ΐιη), (ΙίνβΓ&πδ 6ηΙ ίρββ &1ι 
οιιιιΓιΙιυ8. Ναιιι ίυιη (Ιίεαΐ, ι οηιιΓια, ι ηίΐιίΐ β&Ι 
ηιιο(1 ίη οιηιπΙ)υι$ ιιοη εοιηρΓβΗοιιάβιΙιΐΓ, ηυβηι&ϋ- 
ιηθ()ϋΐιι ηβηιρβ 1)6:)ί(ΐ8 (ΐηυςιιβ Γ»υΙιΐ9 ίΐ2 ίΠικΙ, 
< οηιηί3, » ίηΙοΙΙοχί»$6 εοηιρβιίΐυΓ. Ναιιι €υιη Ιιι 
ηπηϋαπι Ερίβΐυΐ» όο 83ΐτ;ιΙθΓβ ηοΒίΓΟ υογΙ>3 Γα€βΓ6ΐ, 
ιΙΙοΓΓΟίςιιβ οηιιιία 8ΐιΙ);θ4-Ιλ 05&6 5υΙ) ρ€(]ι1)υ$ 6]υ5, 
Ιιοηβ υΐίςυβ $υΙ>]α%Μΐ : ι €ϋΐιι ^ιυΐβιη όίο&ΐ, 
Οπιη'ϋΐ , ηΗιΠ <!ΙιιιίΜΐ ηοη 8υ1}]60ΐυιη οί '•. > 
45 1(3<|^6 £ΐιιη οηιιι{3 ρβΓ ΡίΠυιιι ίαεία ϋ$$β εΓβ- 
ίίαιιιιΐδ, ηοη ΐαιηβη ίρ$υιη υηυπι οιηιιίυιιι €88β 
ριιΙουιυ$. 56(2 βλίΓα οαιηία ςυί(1οιη ρο$Ίΐυιη εεηββ- 
Ι»ίη;υ$, βυηκιυϋ 8 0ΓεαΐαΓ3ηιιη ιι»ΐυΓ2 βΐ βρβείο 
5€]υη{οηΐ68 , ηίΗΊΙ &Γιιι<) ηιι&ιη Πβυηι (Ιβ Ι)εο η»- 
ΙιίΓΑ 8113 08$6 ΓαΐοΙ)ίιηυΓ. Οαίι] βιΓιιη ίηΙοΓ Οβυπι €1 
ΓίναΐΟΓαιη ίιιΙ(Τ06(1εΓ6 οοηεοιίβιηυδ, ιιοη ϋίεο γ2- 
ιίρηο 8ΐ}1)8ΐ3ΐι1ί2£ ( ηι&ξπα οηίιη εδί ΊηίοΓεαροϋο), 
8(:(Ι ςιιοίΐ 1»ηΐυιηϋΐθ(1ο &1ίυ(1 €586 (ο^ίΐοΐυι ? αυΐ 
ηιΚΊΐι Ιοοηηι 9ΐίπιυ 1ια1)Ίΐ(ΐΓυ8 651 Ρίΐίυβ, ςιιί ΟΓβα- 
ιυταΓυιη ηαΙιίΓαιη δυροιηΐ , ίηιο νοΓΟ 0Γ6αΙυΓ3Γΐιιη 
6$ΙορίΓ6Χ? Οιηηία <|ΐηρρ€ ίαοΐα 8ηηΙ ρ^^Γ ίρ5υπι, 
Ιαικμίλΐη ρβΓ νίΠιιΙβιη ϋΐ 5&ρΊ6ΗΓι&ιπ Οβί :ιο ΓΑΐΓίβ, 
ηυη 11111(16111 ίη ηαίιιια £6ηΊΐοπ8 α1)86οη(ϋΐ3ΐη, 6υ]ϋ8- 
ηιυιΙΊ οχβίβϋΐ ίη Ιιοιηίηβ 83ρί6ηΐί3 βΐ νίπυβ , 86<1 
ρΓορπ6 6ΐ ροΓ 86 8υΙ)&ί5ΐ6ηΐ6ΐη » τεΓϋΐη ίηείΚλΙίίΙί 
^εηεΓΟίίοηί» ηιοϋο ηίΐιίίοιηίυυβ €ΐ ΡαΐΓβ ρτοάβαη-. ήμίν προαγΕνομένη^ χάριτος, κατά τ^, ι Έγώ βΤτια, 
θεοί έστε, καΐ υΕοΙ Υψίστου πά^/ϊες. ι £1 γάρ πάντα 
δι' αΰτοΰ έγένετο, ίτερος &ν εΓη τών πάντων αΟτός• 
έν γάρ τψ « πάντα, ι ούδΐν έστιν, δ μη έν τοΙς πάίσιν 
όραται, ώσπερ ουν άμέλει χα\ ό μακάριος Παύλος, 
ουτιο τ^ ι πάντα ι νοήσας ευρίσκεται. Επειδή γάρ έν 
μια που τιυν επιστολών τίν περί του Σωτήρος ημών 
έποι«?το λδγον, πάντα τε Εφασκεν ύποτετάχθαι ύπ6 
τους πόδας αύτου, καλώς γε σφδδρα ποιών επιφέρει * 
« Έν γάρ τφ εΙπειν τά πάντα, ουδέν άφήχεν Λ<ιτψ 
άνυπδταχτον. » ΟΟκοΟν έπειδήπερ τά ιμάντα γε• 
γενησΟαι δι* Τίοΰ πιστεύομεν, ούχ &ν αυτόν Ινα τών 
πάντων εΤναι νοήσωμεν, άλλ* ίξω μέν κ^Ισθαι πάντων 
λογίου μεΟα, τ!|ς δ^ τών γενητών άποδιορίζοντες φυ• 
σεώς τε κα\ όμοειδίας, ούδΐν Ιτερον είναι λοι:3^, || 
θεδν &κ Θεού κατά φύσιν όμολογ^μβν. Τί γάρ Αν 
τις δο£η τ6 μεταξύ Θεού καΐ κτίσεως (κα\ ού χατ^ 
λόγον φημ\ τόν της ουσίας* πολύ γάρ τ6 μεταξύ* 
κατά μόνην δέ τήν έτερου τιν^ τών δντων, ώς έν 
νοήσει Οέσιν) ; ή τεοΐον έξει τδτΓον Ετερον ό ΥΙ^ς, τήν 
τών ποιημάτων φύσιν υπερκείμενος, μάλλον δέ αυτ^ 
υπάρχων ό ποιητής ; Γέγονε μέν γάρ τά πάντα &• 
αυτοΟ, ώς διά δυνάμεως, ώς διά σοφίας του θ£θΟ κα\ 
Πατρ^, ουκ έν τ} φύσει του γεννήσαντος κρυπτό* 
μέ*;ης , ώσπερ οδν έστι κ2\ έν άνθρι^πφ τυχδν ή 
ένυπάρχουσα αύτφ σοφία και δύναμις, άλλ' ϋ^^ς 
μέν καΐ καθ' έαυτήν ύφεστώσης , προκυπτούσης δ\ 
ουν όμως κατά τ6ν &^(&ητον τής γεννήσεως τρόπον ΐ(•ιη , ιιΙ εΐίαιη ίοΙεΙΓιςαΙοΓ 6£86 ιβνβΓΑ Ρίΐίυβ 83- ο έχ Πατρός, Γ^/α κα\ νοήται κατά άλήθειαν υπάρχων ρΐοηΐία οΐ νίΓΐη8 ΡηΙιίς. §6(1 Ι3ηΐ6ΐ8ί οηιηία ρβτ 

ίρ8υΐη 1)63ΐΐΙ8 6ν3Ι1|;6ΐί8ΐα Γ30ΐ3 6886 (Ιί€3ΐ , ηίΐιίΐ 

ΐ;ιιη6ΐι 63 (ΐηί6 <)6 ίρ80 ιΙίευιιΙϋΓ ϊηά^ Ιφβυιη ίή 
ρηίο. Νυη βηίηι (ΐιιί3 ρβι ΐρβαιη Γ68 Γ3€ΐ» (ΙίευιιΙυΓ* 

ΐ(!είΓ0Ο 8€Γνυ5 6ΐ 3ϋ6ΐΙ96 ΥΟΐυηΙβΙίβ ΐηίηί8ΐβΓ 6βΙΗ 
86η(1ΐ18 6Π|, η6 6ΐ η3ΐαΓα 803 6Γ6ϋΟΓ 1ΐ3ΐ)6Π (1β8ί- 
η3ΐ, αΐΐΐ 31) αΐίο (ΐυθ(ΐ3ηΐ 6Γ63η(]ί ρθ(68ΐ3ΐ6Π) 366ίρ6Γ6 

νίόεαίϋΓ : (μιίηίιηο ίρ86 8θ1υ5 νίΠιι» ουιη 8ίΙ 06ΐ 
»€ Ρ3ΐΓΐ8, ςυα Ρί1ίιΐ8 61 ΙΙϋίΐρβΜΐιιβ Μΐιηία ορβΓαΐυΓ, 

0Οθρ6Γ3ηΐ6 ηίπΐίηΐΐη 6ΐ €06Χ8Ί8ΐ6ηΐ6 ίρ8ί ΡαΙΓ6, 61 

83ηο.ΐο δρίπΐυ, οηιηίβ ςαίρρε 8υηΐ εχ Ρ3ΐΓ6 ρεΓ 
Γΐϋυιη, ί» Η3ηεΐο δρίπΐυ. Ρ3ΐΓ6Π) νεΓΟ εοεχβίδίει^ 
ΡϊΓιο, ε6Π8εηιυ8, ηοη ςυ38ΐ 3^ 3ΐίςπί(Ι ειεαηιΐυιη 8ίΐ 
ΐηιροΐεηβ, 8ει1 ςΗ0(1 ΐοΐυ8 8ίΙ ίη ίρ»ο ρΓορίεΓ οηιηί- 
ηιο(Ιλΐη ίιΙεηΙίΐΑίειη 8υΙ)8ΐ3ΐ:ΐί2ε, ε( 8ΐιηΜη3η) ίΠαω ^ 
Γθΐι]ιιικ'(ίοηεη[ΐ , εΐ ίιηιιΐ6(1ίΑΐ3ΐη ρΓορίηςιιίΐΑΐεπι 

ν] (18 3(1 6301 ςαί εχ ίρβΟ Α3ΐυΓ3ΐίΐ6Γ ρΓ006(1»Ι. Ου6ΐιι• 

«ιΐηιοϋαιη 81 ςηίβ (Ιιε3ΐ υη3 ουιη ΟοΓίβ 0(|ογ6 3(1- 
{■«86 ίρ§ηιιι ιαίςαβ βοτειη 3(1 βΙΒείεηιίΑυι ϋ1.ιιιι ίΐϋ- 
Ιβπηίηηι, (}υοηίηιη εχ ίρβο εΓυωρίΐ η»ΐηΓα. 5ο(1 
εΝίςπ;! νί8 εχειιιρίί ςυΐ(1εηι 68ΐ ίη Ιιίδεε Γ6ΐ)υ5, 
3(Ιοθ(ΐιιβ 8ΐιρΓα 1)00 ρο8ίΐ3 ε5ΐ η3ΐιΐΓ3 (1ίνίη3, 1εηυ68 
3Γ^υηιοηΐθΓΐιιη ηοΐ38 (|ηί1)υ8 η^ηοβεβίιΐΓ εχ εο 
ο.ΐρίεη8. Ν3ηι (|ΐιο ραοΐο ίηΐε11ί|;6ΐηυ8 ίΐΐυϋ : 
« ΡαΐΡΓ ηιευβ υ8(ΐιιε ιιιθ(1ο οροΐ'βΐυΓ, εΐ ο^ο ορε- 
Γοΐ' ^ ? ι Νοη εηίηι 860Γβίη) (Η δοίαπι 3ΐΐ(|ΐΓκ1 
ϋροΓ^ΓΪ €ίιχ'3 Γ€8 6Χ8ίί)ΐεηΐε5 Οοιιηι 26 Ρ3ΐα•ιη (ΙίοίΙ ΓΙ^ ή σοφία καΐ δύναμις του Πατρός. *Αλλ' ε( χαλ 
πάντα δΓ αυτού γεγενήσΟαί φησιν ό μακάριος Ευαγ- 
γελιστής, οόδέν οΐμαι τό {^λά6ος τοΙς π£ρ\ αύτον 
προςενήσειν λ^γοις τ6 (5ήμα. Ου γάρ έπειδήπερ δι' 
αυτού γενέσθαι τά δντα λίγεται, πάντως δήπον κα\ 
υπουργείς ήμίν, ή χα\ αλλότριων θελημάτων υπηρέ- 
της ό ΥΙ^ είσβήσεται, ?ν* μηκέτι νοηται κατά φύσιν 
υπάρχων δημιουργός* ή κα\ έξ έτερου τινός τήν έηΐ 
τω δύνασΟαι χτίζειν χορηγούμενος δύναμιν, Αλλ^Ι 
μάλλον αότός χ•\ μόνο; ή Ισχυς υπάρχων τον Θβον 
κβ\ Πατρ>)ς, ώς Γί^ς, ώ; Μονογενής τά πάντα εργά- 
ζεται, συνεργαζομένου δηλονότι κα\ σΰνόντος αυτω 
του Πατρός χα\ του αγίου Πνεύματος • πάντα γάρ έχ 
Πατρός δι' Υίου έν άγί(ο Πνεύματι. ϊυ^ίναι όέ τφ 
ΐ'ιφ τόν Πατέρα νοουμεν, ούχ ώ; άτονούντι περ% τό 
έργάζεσθαί τι τών όντων, άλλ' ώς όλον όντα έν αύτφ 
διά τό άΐΜΐράλλαχτον της ουσίας, χα\ τό άχρως 
προσεχές τε χα\ άμεσον αυτού, προς τό έξ αύτοΰ 
φυσικώς προδλΟόν • ώσπερ αν ει τις λέγει, κα\ τί| εξ 
άνθους εύωδί^ συνεϊναι χατ* ένίργειαν τήν έκ της 
εύοσμίας αυτό δή τό άνθος, έπείττερ έξ αυτού πρί- 
εισι φυσιχωΓ. Άλλ' όλίγη μ^ν έν τούτοις ή τού 
παραδείγματος δύναμις, ή Οέ ύπερ πάντα φύσις καΐ 
τούτο ύ;:ερκ£ίσεται, μιχρους έξ αυτού δεχόμενη το>ν 
θεωρημάτων τους χαρακτήρας. Έπ^ι πώς νοήσομεν, 
τό , «Ό Πατήρ μου ΐως 'ΐζ,ιι έργάνεται, >:άγώ 
έ;>γά;ομχι ; » Ο: γά^> ίοία μίν και χαΟ* έαυτον έν " Γί,3ΐ. ιχχχι, 6. •» Η6ΐ)Γ. II , 8. « ίο3η. ν, η ΙΝ 40Αα\Ν18 ΕΥΑΝΟΚυυΜ ΙΙΒ. Ι. 82 <^Γν τι ΐϋ(ρ\ τλ 5ντα τ^ν β&^ν χα\ Οακτέρα ψησίν Α 4β Ρ^^ί^β, 61 ββίρι^υιιι ?ίοί6&ίιιι ορβΓλΓ'ι $ίηβ ΡαΐΓβ, ό ΥΛς^ έα\>τ6ν €έ πάλιν ομοίως έργάζβσΟαι λέγ» 
τΚχβ του Πατρ6ς^ χ»\ άτρβμούσης τρόΐίον τινά της 
ύφ* ίις &9τιν ο6«(ας * εΐεν γάρ Αν οΟτω δύο δή πάντως* 
χΐίΐ ο6χ »Τς ό δημιου|>γ6ς, εΓπερ άνά μέρος Ιχάτερος 
χα\ χεχωρισμένΐύς εργάζεται, Ιπδέξεται δέ κα\ 
έτέροιίς τδ δύνα^θαι μή ίχειν είσαιΐ τ6ν ΓΙ^ν 6 Πακήρ 
έν έαυτψ, «*\ 4 ΤΙ^ς -όμοίω; ουκ άε\ τον Πατέρα 
{χΐιΐν Ιν 4αντφ ^Οήβεται, ^Γπερ δλως ενδέχεται κερί 
τι των 6ντ«αν -ένεργείν άνά μέρος χαΐ χεχωριτμένω; 
Ιχάτερον, καθάπερ ήδη προείιημεν* χα\ ού πάντως 
άληβεύ^ει λέγων ό Υ1<$ς• ι Έγώ *ν Όψ ΙϊατρΙ, χα\ 6 
Πατήρ έν ίμύΐ. > Ού γάρ «δήπου χατά ψΜ5νην τήν 
^μοι^τητα της ού«(ας , ώς χαραχτή^ .τ6ν Γ(^ έν 
Πατρ\ θεωρήσομ^ν, ή αύ πάλιν ώς άρχέτυτην έν €1 6& ςϋοϋ^ιηΐΒΟΐΙο 0Μ»&η(β βιιΙ>&1»ιιϋΑ €ΐ ς«ι« 
ρΓΐΗ^ϋ. &ίΰ βηίοι ϋιιο βΓυϊιΐ, ηοη υιιυ^ ορίίβν» ϋί 
ιίΰίββίαι ιΐ€ 8€θτ$ίιη ορβΓ^ΐυΓ υΙβΓςυβ, &ο ρΓ«ΐ6π:Μ 
Αβτί ροίθτίΐ Ηΐ Ρα16γ Ρίϋυιη ηοη ββιηρβΓ ))ΐ1)θ»ΐ Ίη 
Μϊριο, 61 ΓίϋΐΜ «ΊιιΓι1ίΐ6Γ ηοπ ββιηρβΓ Ιη βοίρβο 
ΡαΐΓβιρ Ιι&Κ>βΓβ νί<ΐ€ΐ>ίΙυΓ, &ί οηιπίοο €0ΐ)1ίη|(ί1 

€ίΓ€Α Γβ8 0ρ6ΓβΠ νίοίδβίοΐ Αό 860ΓΐΒίΐη 1ΐΐΓυΐη(|ΙΙ6, 

•ΙουΐΊ ]3ΐιι αιϋβλ ^ίχίιηιιβ ; πιβιιΐίβΐϋΓςυβ ΡίΠιιβ 
4ί€«ο• : ι Ε^ο ίη Ρ^ϊιβ^ βΐ Ρ«1«γ ]η ιηο'. ι Νοιι 
«ΙΙΜ9 §6ουιΐ(Ιιι«η Μβαη §ίιηί1ίΐιΐ(1ίη6ΐη «ιιΙ)&ΐαιιΐί4» 
Ιΐηιιυβι» ^Iιβ^α^ιβ^βι^ Ρίΐίυη ίη Ρ^ιΐΓβ οοπί^ιηρΙ»- 
1)ίπιυΓ, «υέ νία&βίαι νοίυΐ &ΓθΙ)6ΐ)^.ρυπι ίη ΡίΙίο 
ΡλίΓβη ν ββ(1 ΡίΙίιΐΗΐ ςΐΜ(]6ΐη €Χ Ρ^Ιγι• «υΙ>•ίΐηϋ» 
ρ«Γ {«ΜηιΐίΜιβη βίΤιιΙββιιΐΜΐ, «Ι μ ίρΜ λΙφΜ «9» Πφ τ^ Πατέρα, άλλ' ΥΙ^ μέν έχ τής «ηΰ Πατρ^ Β Ι^^ Ιι 7ρο•ϋα€€ «χιίϋΜίοη βιιΐΜί•ΐ6ΐι1«η%««ι 

«ύνίας γβννητώς έχλάμποντα, χα\ έν α^, χαλ 4ξ 

αύτί^ς Ιδιοαυστάτως {τπάρχοντα, χα\ Οφεβτώτα βε^ν 

Α^ν παραδεξόμεθα * Πατέρα Βέ πάλιν έν Τ(φ, ώς 

έν όμοουσίψ γεννήματι, συμφυως μέν, χατά δέ μόνην 

την Ιτεράτητα βίνοι, χα\ νοείσβαι τοΰθ' δπερ έ?τ\ 

μιμερισμένως. Μένει γάρ ό Πατήρ τουΟ* δπερ έβτ\, 

χάν ύπάρχΐ) συμφυώς έν Πψ, χαθάπερ είναί φαμεν 

έν τφ άιαυγάσματι τ6ν ήλιον. Κα\ π^ιν ό ΤΙ^ ο&χ 

ίχ%ρ&Φ Χί παρ* δκερ έστ\ νοηθήσεται, χ^ν υπάρχω) 

αυμφυως 4ν 1Ιβτρ\, χαΜ^περ έν ήλ{φ τλ άπαύγα^μ* 

«ύτοΰ. ΟΟτω γάρ. Πατρίς μίν χατ* άλήθειαν νοο\>- 

μένου, χα\ δντος τοΟ Πατρ^« ΥΙου δ& πάλιν 5ντος τε 

χα\ νοουμένου του Υ1(ίυ, συνεισβαίνοντος δηλαδή του Οίβυη ¥οτΙ>ιιαι οοαΕίβλιίηιοΓ ; ΡιιΐΓβη αηΙ6ηι ιτίοί^ 
Ιΐηι ΐΒιΡίΙίο, ΐΑίιςιίΑπι ίη £0η8ΐιΙ>»ΐ•ιιΐΊ«αΙί ^βιιίπι'^ηβ, 
οοιίΜΐυΓΑίΙΐβΓ ςυΜΐ6ΐη, ββιΐ βοΐβ Γαιίοοβ 4^9 Ρ»ΐβτ 
681 61 ΐΒίβΙΙί^ΊέυΓ, (1ί8ΐίηοΐααι. Μ»ιΐ€ΐ βηίιη Ρ6I6^ 
α ςιιο4 6»Ι, ϋοβΐ ΰοηηαΐυηιΐίΐβτ 6χ»Ι-Ιαΐ ίη ΡίΙΙο. 
<μΐ6αι&<}ηΜΜ&ιιοι 66Β6 (ΙίοΙημιβ ίη «ρΙβηιΙοΓβ ^Ιθαι« 
ΕητΜίβ ΜΐΙβηι Ρίϋυ• ηοη Αΐίυιΐ <|υίϋϋ«οι «ϋ 6ο 
φϋαά 6§1 <66Β86ΐ)ϋυΓ , Ιίοεί β%Λΐ%Μ ηαιηπιΙϋοΓ ίη 

Ρΐ^Γβ, ςηβΟΜΜίπΜΚΐυΟΙ ΙΒ 60|6:8ρΐ€ηΐλ4>Τ. Βθ€ ρ60(θ 

ΟηΙηι ειμή ΡαΙοτ Γ6ν6Γ6 ίη^φΙΙί^ΑίιΐΓ ,οΐ βίΐ Ραΐοτ, 
Ρϋίΐλ«<|ΐΐ6 τλοί&ώη ίηΐβΙΙίι^ΐιΐΓ €ΐ «μΙ Ρίίίυβ , ιιηα 
γκίβΐίοοέ οιιηι »2ΐηο4ο δρίτίΐυ, βαηοΐ» ΤπηΙΐί^ΐί» 
ηΐΜηβπ» ίη μομβ 61 63|η(ΐ6ΐη χΐβίΐαΐβιιι εοαί^εοϋ.. αγίου Πνεύματος, ό τής αγίας Τριάδος άριθμδς ε^ς ^ Ναπα ςμοπιο<)ο ιιηαβ <|Η0(ΐυ6 Οβυβ 61)»^$ι6^β οβαββ- μίαν χα\ τήν αυτήν αναβαίνει Οε^^τητα. Έπε\ πως 
άν δλως χα\ είς ύπάρχειν νοοΖτο-βεδς, είπε|9 ξχαστον 
«αν σημαινόμενων αναχωρήσει μ^ν εΙς 1δι<5τητα 
παντελή, όλοχλήρως δέ της πρδς τδ έτερον συμψυΐας 
τε χα\ σχέσεως ουσιώδους άπενηνεγμένον όναμάζοιτο 
^6ς ; ΟύχοΟν χατά μίν τδν λ^γον του είναι Ιδιοσυ- 
βτάτως, χα\ τδν Πατέρα, χα\ τδν ΥΙ^ν, χα\ τδ Πνεύμα 
νοήσαιμεν» ούχ άναμίσγοντες ε2ς τήν δπερ έστιν Ιχα- 
στον θέσιν, τήν των π^σώ-ηω^ , ήτοι των δνομάτων 
διχφοράν• άλλα τηροΟντες μέν Ιδιαζ^τως έχάατιρ 
τ^ είναι, χα\ λέγεσ(^ι τοΰθ* δπερ έστ\, χαΐ οΟτω πι- 
στεύοντες- εΙς μίαν δ* ουν δμως Οεάκητα φυσιχως 
αναφερόντες αυτά . χαΐ τδ πάντη διενηνεγμέ^/ως 
είναι, νοείν παραιτούμενοι, διά τδ Α'^γον, .χα\ σοφίαν, ΐΜΐυΓ, «ί ιΐ|ΐ9<|ϋφςυ6 ΤΓίηίΙ^Ιίί ρβΓβοιίΑ 2ά ρ6€ΐι• 
Ιίλίθη 61 ροίίοαίλπι ρΓορΓίβίαίβηι §6 Γβείρίει, 6ΐ 6 
ηαίιΐΓ&Ιί 2ΐ(|υ6 «υΜ^οΐίαΙί €οη]αη€ΐίοιΐ6 86ραΓ&ΐ.ι 
Οβυβ ηαη6ΐφ&1»ιΙυΓ ? Ιίηςιιβ ςιιοϋ ^6 Γ»ΐΐυιιοιιι 
ρΓ0ρΓί6 20ρ6Γ 86 8υ1»ί8ΐ«η(Ιί Αΐιίηθΐ , 61 ΡαΐΓβηι, 
61 ΡίΗνπι 9 βΐ δρίπΐυπι ΙηΙ^ΙΙΙ^ιηιυβ , ηοη €οηίυη- 
460468 οιιιη.η&ΙυΓα €υ]ιΐ8(ΐιΐ6 ρ6Τ8οη&Γαηι αυΐ ηοηή• 
ιμιηι (ϋίΓ6Γ6ηϋ»η9, 56(1 ΐΓϋ)υ6ηΐ68 υηίοαί^ιμβ ρ6€υ• 
ΗαηΙβΓ ϊά φιοά .6&( &€ ϋίοϋαΓ, Αίςιιβ \\λ εΓ6ϋ(;ηΐ6$, 
¥£Γυιηΐ2η)6η ίη υηαιη (Ιβίΐ&Ιοηι η^^ΐυΓοϋΐϋΓ 6α 
Γ6Γ6Ε6ηΐ68, ηβο ίη 3ηίπιαηι ίη(]ϋ€6ηΐβ5 60$ ρΓΟΓ^υ^ 
ίιιΐ6Γ 86 (ϋδΐίη^υΙ , ρΓορΐ6Γ63 ςποά ν6Γΐ)ΐιηι 61 

8αρί6ηΙί21 61 8ρΐ611(1θΓ, 61 6ΐ)ΑΓαεΐ6Γ α((1Μ6 ν1ΐ'(υ8 
Ρ4ΐΠ5, Ρί1ίιΐ8 &ρρ6ΐΐΑΐιΐΓ *. ν6Γΐ)ηπι (ΐυίρρο 6( 83- χαλ απαύγασμα, χα\ χαραχτήρα, χαΐ δύναμιν του Ο ρί6η1ίΑ (Ιίο'ααΓ , ρΓορΐ6Γ02ΐ ςυοϋ 6Χ ιη6ΐιΐ6. Π^τρδς &πβκαλεΖσΟαι τδν Υί^. Α^γος μέν γάρ 
χα\ σοφία, διά τδ έχ νου, χα\ έν νφ προσε)(ώς, 
χα\ άδιαστάτως , χα\ τήν είς άλληλα των σημαινόμε- 
νων, ώς αν είποι τις, άν^δμβολήν. Νους γάρ έν λ^γφ, 
χαΐ σοφία χα\ λόγος είς νουν άμοιβαδδν όφθήσονται, 
χαΐ τδ μεσολαβούν ουδέν, ή χωρίζον του έτερου τδ 
Ιτερον. Δύναμις δέ πάλιν, ώς άδιαστάτως το{ς έχειν 
αυτήν πεφυχ^ιν ένυπάρχουσα, χαι μι^δαμόΟεν αύτων 
ώ; έν τάξει συμβεδηχδτος δυναμένη ^(ωρίζεσθαι ^ίχα 
της του υποκειμένου φθορ^ * χαραχτήρ δέ πάλιν, 
ώς άει συμπεφυχώς , χαΐ χωρί^εσΟαι μή δυνάμενος 
ιής ουσίας, ής έστι χαραχτήρ. Ούχοΰν, έπειδήπερ 47 ^^ ΜΙ βΙ6ηΐ6 681 ρΓ0ΐίΐ»6 6ΐ ίη(1ίνΐΐΐ86 « 6ΐ ρΓΟ- 

ρΐ6Γ ηιυΐαΜ,,υΐ ίΐαϋί€2ΐπι, 60ΓΜηι ίηιη)ί»8ίοη6λη, 
Μβηβ 6ηίιη ίη ν6Γΐ>ο, 61 83ρ1βη1ί3 , 6ΐ νβπΐιυιπ ιη 
0160(6 νί6ί88ίηι εβΓοοοίοΓ, ηί1ιίΐ4ΐΐ6 ίηΐ6φ66ΐ αϋ( 
ιΐίβηιπι 2ώ 3ΐ(ςΓ0 86ρ3Γ;ιΙ. νίΓΐιΐ8 8υΐθηι , ςιι;ι(οιιιι» 
ίΐΜϋνυΐ86 ίο68ΐ ϋ8 ςιΐ2Ρ ηαίιίΓΑ κιΐ£ΐ 63ΐη Ι»α1ιοιι( , 
060 υϋΑΐ6ου8 «1> ϋ8 ίθ8ΐΑΓ Α6εΊ(1βιιΐί8 αϋβςϋο 8(ΐΙ)- 

]66ΐί ίηΐ6|-ίΐα «βρ&Γαή ,ρθΐ681. ϋΙ)2ΙΓαϋΐ6Γ ρΟΓΓΟ, 

ριιίΑ (ι»4η1 8ίηιυ1 86Π>ρ6Γ 6X818111 ηαΙιίΓα , ηβο 8 

8ηΙ)8ΐΔηΐί0 8^ρ2Γ2ΙΓί ρθΐ68ΐ « €υ]α8 68ΐ 6ΐΐΗΓ86ΐΐΐΓ. 

1%\ΐιιτ 6υηι αΙιογ ίιι αΙκ^γο ,η^ΙυιαΙίΐβΓ αο η6€688ΐιπο 

10811. υΐίφΙ6 ΡαΐΓ6 0ρ€Γαηΐ6, Ρίΐίΐΐβ 0ρ6Γ9ΐ0Γ, ' ^ ^αη. χ , 38. Μ Οογ. ι , 24 ; ΠεΙ^Γ. ι, 3. 1Τ3 5. εΥΒΙίυ ΑΙ,εΧΑΝΟΚΙΝΙ ΑΚεΠΙΕΡ. Μ Ι9η(|ΐΐ3ΐη ηλΙυΓαΚδ βΐ €0ΐΐ8υΙ)8ΐΑηΓι«ΙΊ8 »ΰ 8υΙ>•Ί5ΐ6ΐι§ Α έχάτιρος έν Ιχατέρφ φν^ιχώς τ< έστι 'χα\ άναγχαίης^ τίΓΐυβ €]υ8• 8ίιηίΓιΐ«Γ ορβηιιΐβ ΡΊΓιο, Ρ9ΐβ? βϋλη 
ορβηΙυΓ, οΙ ορ6Γ3ηΐΊ& ΥβΓΐ)! ίοηβ , ρπ>ρΓΚ> |[€ΐιΙ- 
Νΐίηί η>ΐυη1ίΐ€Γ }η«χ8ί5ΐ6η8, 8ί€υϋ ςυοςηβ ϊφύΛ 
μΙοπ ηυβιη 6Χ ββ ίυΐΝΐίΐ. εοηβΐ24 ί|{ίΐυΓ τιηλοι 
(^»5β ΙιΧΓβΐίΰοηιιη ^κΐγβηη» υηί{^ίΐΜΐα οβιΐυιη- 
ιΐΗΐιη, <|υί ύί8αρΓιο;ι (|υί4€ΐη ίρ8ΐιιη ορίΓκβπϋ, ίηιο 
νβτο ιιιΙηΊ8ΐΓυιη βίυηΙ , βχ €0 ψιοά Βθήψ$\ϊ Ι)6•1υ8 
6Τ9η|[βΗ8ΐ9 : € Οι»»» ρ«Γ Ιρβυιη ^€ΐ» βυηΐ» βΐ βΐηβ 
ίρβο Γαείοαι β8ΐ ηΗιίΙ. »ε([0 «υί^ιη ηοη ρΦ88ηιιι 
Μΐί8 ίΠοΓοιη ΊηιροόβηΓίλπι βκΙιηίΓλΗ. ΟιιβΒηιηςιιβ 
βηίιη 91(1 8υ2ηι Ηίβηΐβιη Γ»€6Γ6 νκΙβΑΐοΓ, 61 άί^ηΙ- 
ΙιιΙβιη ΙΙηίι^βηΊϋ η<ιθ(|ΐιοα>θ(1ο ^^^Ποη^ βυπιςυβίιι- 
Γγα 6€ηίΐθΓ6ΐη €ο1Ιο€3ιγ6, μ οοηΓββίίιη αΓΓίρίυηΐ, 
βΙ υικίίςιιβ 8ΐΐ8Κ ΙπφτοΙιΙΐιΐΊβ Υβηβιΐλ €θΗΊβοηΙ: εργαζομένου βηλον^ι του Πατρ^ 6 ΥΙ^ έργάζβται* 
ώς βύναμις φυσιχή τ< χαι ουσιώ&)ς χα\ Ινυπότηιτο; 
οώτου * εργαζομένου βΙ όμοΙως του ΥΙου , χα\ 6 Πα- 
τήρ έργάζβται , ώς πηγή του δημιουργουντος Λόγον, 
ΙνυπΔρχουσα ψυβιχώς τφ 1δ{ω γεννήματι , ώσταρ- 
ανε\ χα\ τ6 πΰρ τ| ίξ αύτου προΙού9Τ| Οβρμ^τι. 
Πρόδηλον ουν, δτι μάταιον άνακέφαται τδ χατά του 
Μ6νογ8νοΟς των βι* εναντίας κατηγόρημα, 5ημιουρ• 
γ^ Ιχ μαθήσεως, μδλλον Μ ήδη χα\ υπουργέ βΐφ. 
φερόντων ήμΙν αύτ^ν, βιά τ6 φάναι τ^ μαχάρι•* 
(ύαγγελιστήν* ι Πάντα <ι^ αύτοΰ Ιγένετο, χα\ χωρίς 
αύτου έγένετο ούδλ Ιν. » θαυμΔζειν δέ μοι χα\ λ{αν 
επέρχεται τους άνοσίους αίρετιχούς. Τά μίν γάρι, 
5βα ιοαραλύειν δοχεί πως αύτοίς τοΰ Μονογενούς ^ ην» Τ6Γ0 νβ€ΐ6 €1 8ίοο«Γ6 8€πρΐ8 βυιιΙ» βΐ λ(1 Ρΐ• Β &ζ(ωμα, χα\ δεύτερον αύτ^ άποφοι£νει>^ του γεννή• Ιπ8 ^οη»ιιι ΡίΙΊοπι <1ο()ιΐ€υηΐ, 68 €6γΙ6 «Ιΐο ςαο- 
(ΐ3ΐη ο1)ηιυηΙ 8ίΐ6ηΙΙο, ςηίρρβ ςιιΊ ιι•υΐΒ βθ6 8ϋ>1 
ρτορο8ίΐαιη Ιι«1>6ηΙ» %ι άατ^Λιβτβ^ ςιΐ6πι οηη68 
οοΙΐ9ΐυ()2ηΐ 6Γ63ΐΐυπί• Αιι^Ί6ΐιΐ68 6ηίιιι 9ΐΙ> ίρβο ί«€ΐα 
0886 οιηη'κ, ιηίιιίδΐπιΐ1οιιΐ8 ηοιηβη ΗΗΰο βυΚΫΊβΙαηΐ» 
86Γτυπι ρπ> ΗΙμγο, 6Ι ΑιίΒυΙαιη ροΐίυβ ςυλίη άοιηΐ- 
ηαιη ΪΙΙίαιη 8οηιηΙλΐιΐ68. ΙΙιιγ$»8 νβΓΟ, 6υιη μοΙ* 
ρίΗΐιΙ ηίΙιΗ 8ίη6 ίρβο ί3€ΐιιιη ββ86, ηοη λΐΐ η•• 
ΙΚηυη ςοΙ<1<Ι•αι 61 &όιηίπιΙ)Ίΐ6 ά^ Ιρβο 60|^1αη• 
<1υηι Απίηιυηι οτοΙιιιηΙ. εν8ηι;6ϋ8ΐ» ςαίρρβ ηΙΙιϋ 

8106 ίρ80 ί86ΐΐΐηΐ 6886 .ΐΊΚ* φΙΟΠ'ΚΠ) 3ΐΠΐ6Γ 61*61 ΓΟ 

ηοη ροΐ68ΐ Οουβ μ Ρ»(6Γ (|υ2τπι ρ6Γ8νυηιΡΗΙυπΐ9 
ςη! 8ΐρί6ηΐία 61 γίπηβ 681 6]ιΐ8. Μ€ίΓ60 6ηιπι {!ο- 
ηι 1)61 80 Ρ81ΓΙ8 681 Όηί|^6ηίΚυ8 : |;1οπθ68ΐυ? οηίπι 
ιιΐ 6Γβ8ΐ0Γ Ραΐ6Γ, ρβτ ΡίΙΊσπι υηίν6Γ88 ορ6Πΐη8, 61 

βν ηίΚΠο 8(1 6886 Γ68 ρΓ0(1ΐ166η8. 48 ^^ ^^ ί^^^» 

Ι 8ίιΐ6 Ιρ80 Γαοίυη 681 ηίΙιΊΙ, ι ^6 Ιιοπιίηί8 Γ8ΐ>Η- 

€8ΐίθη6 Γ6€16 8€6ΐρί68, 8ρυ(Ι 16 1ΐ«6 ρ6Γρ6η^6η8 : 

€ Ραοΐ8ηιη8 Ιιοηήηβπι 8<1 ίπ)8|;ίη6πι ηο8ΐΓ&πι, 61 
είπιίΠία^ίηβπι ^.ι Ηί6 6ηίηι €ΐ8Γ6 €0ηΐ6πιρΐ8η 11661* 
ηίΐιϋ 6886 Ιη ΡίΠο ΙιαιηΠο Ι8η(|υ8ηι 1η πιίη!8(Γ0 9 
111 ΙΙΓι τοίνη! : Νοη 6ηίπι Ιηιρβηηϋο ΙοςηίΙοΓ 
Υ6γ1>ο Π6118 86 Ρ8ΐ6Γ : Ρ86 1ιοπιΙη6η) , 86ά 
Ι8ηςιΐ8πι ςυΐ €06Χ8ί8ΐ8ΐ 866υη^απι η8ΐυΓ8Πΐ, 61 

ίΐΙ<1ίνΐΐΐ86 ίηείΐ €00ρ6Γ8(0Γ, υΐ θρ6Γ8ΐίθηΐ8 810 61 
ι1(;ΙίΙ)6Γ8Γΐθηΐ8 Τυΐΐ 6886 ρ3ΓΓΐ€ίρ6ΠΙ, 60([ίΐ8ΐίθη6 

(|υ!(ΐ6ΐη ΡίΙΠ οόςηίΐιοηβπι ηοη ρΓ2βΤ6ηί6η8, 86(1 
Ι8ηςυ8η ηιβη» ίπ(}ίτυΐ86 6( 8ΐ) 2Ρ(6Γηο 1η)ρΓβ880 61 τορος, χατά γε τλν Ιχείνων βντα σχοπ&ν, ταΰτα μετέτ 
πολλής τίνος θηρωνται σπουδής» χα\ ιεανταχέθεν τλ 
τής Ια'ηών δυστροπίας ερανίζονται φ&ρμαχα * τ^ 
δέ δσα πάλιν έστ^ν ύγιως τε χαλ όρΟώς είρημένα» 
χα\ εΙς τήν του Πατρ&ς αναφερόντα δόξαν, τ6 Γϋ^» 
ταύτα δή χα\ μάλα ^θείαις χαταχωννύουσι σιωπαΐς» 
ώσπερ %να χα\ μόνον Εχοντες σχοπ^ τλ διαλοε- 
δορεΖσθαι μάτην τω παρά πάσης δοξολβγουμένφ τ!ίς 
χτίσεως. Άχούοντες μίν γάρ, δτι πάντα δι* αύτοδ 
λγένετο, τ6 τής υπουργίας δνομα θερμώς Ιπίφέροοαι» 
δουλον άντ* ελευθέρου , χα\ θεραττευτήν, ή δεσπότην 
όνειροπολουντες τδν ΥΙόν. Μανθάνοντες δλ πάλιν, 
δτι χωρίς αύτου έγένετο ουδέ Ιν, έπ\ Ά φρονείν Ιπ* 
αύτφ μέγα τι χα\ άξιάγαστον ούχ άναβαίνουσιν. ΥΙς 
γάρ Ιτέρως ου πεψυχότος δημιουργείν τοΰ Θεοΰ χα\ 
Πατρδς , εΙ μή διά του 1δ{ου γεννήματος , βς Ιστιν 
αύτφ σοφία χα\ δύναμις , ούδ^ δλ€^ χ«^^ αύτου 
γεγενήσθαί φησιν ό ευαγγελιστής* διά γάρτοΰτο χα\ 
δόξα του ^ου χα\ Πατρός έστιν ό Μονογενής- δοξά• 
ζεται γάρ ώς δημιουργός, δι* €& [ίσ. Υιού} τά πάντα 
ενεργών, χα\ εΙς τδ είναι τά μή δντα παραφέρων. 
Νοήσαι δ*άν τις χαλώς τ6, ι Χωρίς αΰτοΰ έγένετο ουδέ 
Ιν, » τδ είρημένον έπ\ τ|| τοΰ άνθρωπου χατασχευ)], 
χαθ* έαυτδν ένθυμουμενος * « Ποιήσωμεν άνθρωττον, ι 
φησ\ν, ι χατ* είχόνα ήμετέραν χα\ χαθ* όμοίωσιν. » 
"Έξεστι γάρ έν τούτω δή μάλιστα χαταΟεάσθαι σα• 
φως ουδέν έν ΥΙφ τατεειν^ν , ώς έν ύτιουργώ χατά 
τ6ν έχείνων λόγον ού γάρ, Ποίησον άνθρωπον. ίη8Ίΐθ Υ6γ1>ο Π)8ηϋ^8ΐ3ΐ3. ΚυΓευε 8υ(6ηι (|Π8Κ άο π έπιτάττει τψ Αόγ(ρ ό βε^ χαι Πατήρ, άλλ* ώ; συν- 1>60 άί6υηΐυΓ 1οη§6 8αρΓ8 6Χ6ηΐρΐ8 ρ08ί(8 68•• 
ί8ΐ6η(Ιυη 681• €!οορ6Τ8Γί Ι8ηΐ6η ΡίΓιο Ρ8(γ6πι (Ι'ιοι- 
ιηυ8, ηοη β60Γ8Ηη ιΐυοβ ίπΐ6ΐΗ|;6ηΐ68, η6 (Ιυο 66η- 
86αηΐυΓ 6886 ΟΊί, η6€ ιιηυπι υΐΓηπιςυ6 8ίπιηΙ, η6 Ιη' 
Ρ81Γ6ΠΙ Ρΐ1ίυ8» 61 Ρ8ΐ6Γ ίη ΡΠιυηι €οηΐΓ8ΐΐ8ΐυΓ, 
80(1 111ο ροΙίυ8 πιοάο ςαο 8ρΐ6η4θΓί ΙυηιΙηίβ Ιη* 
ιηβη ίη6886 6Γ6(1ιΐνΓ 6χ ςαο 8ρΐ6η(ΙθΓ οβυΐβίΐ• Ιη 
1118 6ηίπι 0θ|;ίΐ8ΐίοη6 ςυΐ(ΐ6πι 86ρ8Γ&η (ΐυο48ηιη)θ<1ο 
νΊ(ΐ6ΐυΓ 1(1 ςυοά β^βηίΐ 8ΐ) βθ(ΐιιοά |;1^ηιΐυΓ, 61 1η • 
«1Ίτί8ϋ>ΠΊΐ6Γ ρΓθ(1ίΐ : 86(1 υηυπι 681 86 Ιάβπι υΐηιηι- 
ςυβ 8ίηιυΙ ηβΐυηι, η€6 8ΐΐ6πιηι 8ίη6 8ΐΐ6Γ0 η8(ΐα8Πΐ 
6δΙ. 86(1 Ιΐ£6 ΓυΓ8ΐΐ8 1>6υ8 8υρ6Γ8( , ρηΜβτΐίπι ουηι όντα χατά φύσιν, χα\ άδιαστάτως ένυπάρχοντα συν- 
εργάτην, ώσπερ έποιεΤτο, χα\ της έπ* άνΟρώπφ βου- 
λήσεως χοινωνείν, ού προλαμβάνων μέν τήν έν τφ 
ΥΙφ γνώσιν έν τψ τι νοεΤν, ώς δέ νους άδιαστάτως 
τε χα\ άχρόνο>ς τψ έγχεχαραγμέν(ι> χαι ένυπάρχ>ντΐ 
Αόγψ φανερουμενος. Έστω δέ πάλιν υπέρ τήν του 
παραδείγματος δύναμιν τά θεοπρεττή θεωρήματα ' 
συνεργάζεσθα: δέ φαμεν αύτοΰ [ϊσ. αύτδν] τψ ΥΙψ, 
ούχ ώς δύο νοοΰντες διηρημένως, ?να μή δύο νοώνται 
θεο\, ούδ* ώς £ν τδ συναμφότερον, 7να μήτε εις Πα- 
τέρα ΫΙδς, μήτε μήν ό Πατήρ είς ΥΙόν συστέλληται, 
άλλα μάλλον έχείν(ι>ς, ώς άν τις δοίη συνειναι τψ * α?η. 1 , 26. 85 1Ν ^0ΑΝ^Ί5 ΐ:νΛΝ6ΕϋυΜ Ι.1Β. Ι. IV έχ φωτ^ς Απαυγάσματα τ^έξουπερΐςη<ττράφΟη φως. Α βίΐ βυρΓλ 8ΐιΙ)8έΑΒΐί»ιη , ηβε αΓ€ΐΐΓ»ΐΑ υΙ1& βίΐ α€ Έν γ^^ρ τοίς τοιούτοις χωρίζβσΟαι μέν ΐΜος Ιπινο{φ 
6οχ<? ι6 γεννών του γ&ννωμένου, χα\ προεχχύιιτοντος 
άμζρίστως * Ιν βέ Ιστιν χα\ ταυτ6ν τ^ φύαει τ6 συν- 
αμφ^λρον, χα\ β{χα του έτερου τ^ Ιτερον ούβαμώς ' 
Εσται 21 πάλιν χα\ υπέρ τοΰτο Θ<δς, &τ& $)) χα\ ύπβρ- 
ούσιος &ν, χα\ τ6 &χρως προσεοιχ^ ούχ Εχων &ν γβ- 
νητοίς, Γνα ^ χα\ ιΐς είχόνα >Αμβάνητα( τι της Αγίας 
Τριάδος, ού&έν Ιχουσαν τ6 διαλλάττον, ώς εΙς δογμ&- 
των άκρίβειαν. ΕΙ δέ νομίζουσι δύνασΟαι τδ, δι" οΰ, 
λεγ^μενον έφ* ΥΙου , χαταφέρειν αύτου τ^^ν οΟσίαν 
της προς τ6ν Πατέρα ίσότητός τε χα\ φυσιχης όμοιό- 
τητος, ώς υπουργών είναι μ^λον, ή δημιουργών, δια- 
σχεπτέσΟωσαν οΐ παράφρονες , χα\ εΙς μέσον ήμΤν 
ήχ^ων άπολογησόμενοι, τί ποτέ άρα χα\ περ\ αύτου ρβΓίβοΐα ία κ1>ιιβ οΐΥΑίίβ βίιηίΠΐυιΙο ςοΑ αϋ 6χρΓί- 
ιηβηϋ^ηι ΜηοΙ» ΤήηίΙαΓιβ ΊιιιαβίΜιιι υΐί ροΜί- 
ηιιιβ. Οη<Μΐ 8ΐ βχΊλΙίιηβηΐ ΊΙΙυϋ, ρ€τ ^α^ικ, ϋβ Ρίΐίο 
ύί€ΐυιη , β»1>8ΐ&η1ί9ΐπι «]υβ <16 «ςυλΙίίΑΚβ 61 ηαίιι- 
ΤΛΪί »ίιηΠιΐυ(1ίη6 ουιη ΡαΐΓβ ύ6]ίϋ6Γ6, ίΐα υΙ ιηΙ• 
Ι1Ι816Γ 8*11 ροΐίυβ ςυβσι ογ6αΙογ, λ^ 86 ΓβϋβΑοΙ ίη- 
88ηί, 61 ίη ιηβϋίυιη ρΓίκΙβαηΙ ηο1>ί8 Γ68ροη8ΐιΠ9 
ςυΙϋιίΑΐη ^6 ίρβο Ρ81Γ6 1αηιΐ6ΐιι €ορΐ8ΐυΓΐ 8ίιηυ8« 
61 ςιιβηιηβιη ιρβαηι 6886 8υ8ρί€&ΐυΓΊ 8ίιηυ8, οιιπι 

ΡΑ1681 ▼6Τΐ)8 Πΐ8, ρ€Τ ην€ΙΗ , ΐρβί 6ΐί&111 Α δΟΓίρΙΐΙ- 

ΓΑ (ΙΊνίηα 8θοοιηιηο(ΐΑΓί ? ι Ρί^6ΐί8 βηίηο, > Ιηηυίΐ , 
ι Οεα8 , ρβΓ ςιΐ6ΐη τοοαίί 68ΐί8 ίη $0€ί6ΐ&ΐ6ηι ΡίΠί 
6]α8 '• ι £ΐ : « Ραιιΐυδ αροδίοΐαβ ^<ΐ8υ εΐιΗβΐί ρβΓ 
νο1υηΙαΐ6Πΐ ΟβΙ *. ι 1ΐ6πι, Ρ8α1υ8 αϋ ηοηιιυΙ1υ8 τοϊί ΙΙατρ^ έννοήσομεν ; τ(να δέ είναι χα\ αύτδν ύπο- Β 86π1>ίΙ : ι Ιΐ8ςυ6 ]8ΐιι ηοη 68 8βΓ?υ8, 86^ Α1ία8 : ληψόμεΟα, δταν φα(νητα» δεχόμενος τ6, δι^ οί, παρά 
τ^ θείφ Γραφ^ ; ι Πιστός γάρ, ι φητίν, « 6 βεός,δι' 
οϋ έχλήθητεείς χοινωνίαντου ΥΙου αύτοΰ* ι χα\, «Παυ• 
λος απόστολος ΊησοΟ Χρίστου διά θελήματος Θεού. ι 
Κα\ πάλιν προς τινας δ Παύλος έπιστέλλειι Όστε 
ούχέτι εΐ δούλος, άλλα υΙό; ' εΐ δέ υ16ς, χα\ χληρο- 
νόμος διά βεου. Ταύτα δή σύμπαντα τήν άναφοράν 
εΙς τ6 του Θεού χαΐ Πατρός Εχει πρόσωπον, χα\ ού 
δήπου προς τούτο μανίας έλάσειέ τις, εΐ μ4) τόχοι τοΙς 
προειρημένοις τά Γσά φρονών, ώς τ6 της ύπουργίοις 
δνομά τε χα\ πράγμα, χα\ αυτής χατηγορείσθαι της 
του Πατρός δόξης ευλόγως εΙπεΙν, έπείπερ ήνέχθη 
χα\ έπ' αύτοΰ τό, δι* οί. "Αδιαφορεί γαρ ΕσΟ' δτε 
περί τάς λέξεις ή θεία Γραφή , μηδέν άδιχουσα τό ςυ(Μΐ 8ΐ Δ1ίυ8, 6ΐ Ιι^ΓΟβ ρ6Γ 06υηι^. 1 0ιηιπ8 ςυίρρ6 
Ι)9Β0 Γ6ί6ΓυηΐυΓ αϋ ρ6Γ8οηΑηι 06ί »€ ΡΑίπβ^ η6' 
ςιΐ6 88ηβ 60 (1601601126 ςυΊ8ςυ9πι ▼6ΐΐ6Πΐ , ηΊ8έ 
ηο8ΐΓί8 Ιι»Γ6ϋ€ί8 ίθΓ83ΐι α8ΐίρυΐ6ΐυΓ, ϋΙ ηΐΊΐΙΙ8ΐΓίΙ- 
ΐΙοηί8 ηοηΐ6ΐι 61 Γ6ηι 6ΐί8ΐη ά^ ίρι» 40 ^^ί ^ ^** 
ΙΠ8 ιη2ΐ]68ΐ8ΐ6 οοη86ηΐαη66 άίοί ?6ΓιΙ, 6Χ 60 ςιιοϋ 
6ΐί;ιιη ΠΙιιιΙ , ρ€τ ^κ^ιη, άβ ίρ80 άίοΐυηι 68ΐ. ΙηΐβΓ- 

ΐΐΐΐβΐ 6ηΊΠΙ $6ηρΙηΓ8 88€Γ8 81116 (1ΐ8€ΓίηΐΊη6 νο<:68 

ϋ&υΓρ8ΐ, η6(ΐυ6 Ι8ΐη6η Γ6ί ρΓορο8]1« ςυίϋςααιη 
ηθ€6ΐ 9 86<1 α1)ν8ίν6 ςυοιίλπιιηοϋο Κ6ΐιυ8 8ί|[ηίϋ€Αη- 

άΐ% ν0668 9ΐ€60ΐηΐηθ48ΐ , 61 68 ρ6Γ <|υ96 Γ6€(6 (1β• 

ιηοη8ΐΓ8Γί ριιΐ6ΐ. €φΐ6Ευιη ^6 Ιιί8 ίΐΐυά ά\^^τβ οοιι- 
νβηίΐ , ηίιηίηιΐΒ |;ΙοΓί8ΐη Οοιηίηί 8ΐΜ6οη(ΐ6Γ6 8ργ- 
0100609. ν&1(ΐ6 6ηΙηι 6χϋΐ8 68ΐ 0010*18 ί1ΐ8 86Γη)οηυηι ύηοχείμενον, χαταχρηστιχώτερον δέ πως έπίφέρουσα € ^{^ βΐ τβ^ϋο^ ^^ 6χρΙί€»η(Ι&πι 866υΓ3ΐ6 Ιη6ίΓαΙ)ίΐ6ΐιι Ζ'Λς σημαινομένοις τά τε βήματα, χα\ τά δι" ων &ν 
οΓηται χαταδηλοΰσθαι χαλώς. Πλην έχε?νο συμφέρον 
επ\ τούτοις εΙπεΤν, δτι δόξα Κυρίου χρύπτει λόγον • 
όλίγη γάρ πάσα λόγων Ισχυς , ώς προς έξήγησιν 
άχριβή της ά^^ήτου δόξης και θεοπρεποΰς. Διόπερ 
ού σχανδαλεστέον έπ\ τ!} των λαλουμένων σμιχροπρε- 80 ΐϋ?ίη8αΐ Πΐ8]68ΐ8ΐ6αΐ. ΟυΑρΓθρΐ6Γ ηοη (ΐ6ΐ>6ΠίΙΙΙ8 
Ιΐυθ)ί1ίΐ8ΐ6 ν6Γΐ>0Γυ01 ΙηΓίΚΙΓΙ , 86ά ΟΓ6(1θΓ6 οροΓίοΐ, 

Ιιυπιαοαηι ςυΑΠίοηηςυβ ί8€υη(1ί8οι 6ΐ ηιβοΓιβ Αου- 
0160 (1ίνΊθ8 61 ίη6ίΓ8ΐίΊΗ η8ΐαΓ8 8ΐιρ6Γαπ : Ιιοο βηίιιι 
ραοΐο 000 4»8Γυοι ρίθ8 008 ρΓ£8ΐ8ΐ>ίηιυδ. "% «εί^ , παραχμιρητέον δέ μάλλον τό νιχ^, χα\ τή,ν ένγλώττη δύναμιν, χα\ παντός οξύτητα νου τ|| θείι^^ 
χα\ άφρ&ηψ φύσει • χα\ χατά τούτον γάρ δή τόν τρόπον ού μιχρώς εύσεβήσομεν. 

ΚΕΦΑΛ. ς". 
"Οτι ζωίι κατά φύαιγ ^στ\γ ό ΥΙός, χαΐ διά τούτο 

οδ γ^ττιτός , άΛΧ έκ ττ\ς ουσίας του θ€ον χαϊ 

Πατρός, 

Ό γέγοτβτ^ έτ αύτφ ίωή 9ίν, 

Έτι τάς περ\ του βεου Αόγου διαλέξεις ποιείται 
προς ημάς 6 μαχάριος ευαγγελιστής • χαί μοι δοχεί €ΑΡ. VI. 

ϋηοά Όίία ζηηηάΗίη ηοίπτανη $Η Ι^ι'/ΐΜε, αΙην€ ίά€θ 
ηοη ϋπαΐΗΒ , $€ά €% ίΗ^$ίαηΐ9α Όή α€ ΡαΙή$. 

Ι, 3, 4. Οηοά [ΜίΗΜ βίί, ίη ψ$ο νί/« βταΙ. 

Αϋΐΐυο ϋ6 Π6ί ν6ΓΐΚ> 6ν8η|{6ΐί8ΐ8 1)68108 (ϋ8&6ΓίΙ, 

ηιίΙιίςυ6 τί(ΐ6ΐυΓ υΐίΙίΐ6Γ οηιοΐ8 ρ6Γ€ιιγγ6Τ6, ςιι»- διά πάντων Ιέναι χρησ^μως των δσαπέρ έστι χατά ^, €υηςυ6 ίθ8υηΙ 6*1 η8ΐυΓ8, υΐ 61 Ιΐ3ΡΓ6ΐίεοΓυιιι ίοΓΟ- φύσιν αύτφ, ίνα χαΐ τάς των έτεροδοξούντων δυσ• 
ωπήσηπαροινίας,χαΐτους ορθή διαπρέπειν έΟέλοντας 
::(στει, τοίς εΙς αυτόν όχυρώση θεωρήμασιν, ούχ έχ 
*ΑΟγων σοφίας χοσμιχής τό άπ(Οανον έρανιζομένους, 
άλλ' έν αποδείξει Πνεύματος τό της αληθείας θαυ- 
μάζοντας χάλλος. "Οπερ ούν βούλεται διά του προ- 
κειμένου διδάσχειν, έχείνό έστι* Ποιητήν ήμίν άρτίως 
χατά φύσιν δντα χα\ δημιουργόν απέδειξε τόν ΤΙόν, 
πάντα δι' αύτοΰ γεγενησθαι λέγων, χα\ χωρ\ς αύτοΰ 
μηδΙ Εν χεχλήσθαι πρό; γένεσιν Επειδή δέ ού μόνον 
τή χτίσει τό προς τό είναι κεχ*Αήσθαι χαρίζεται, 
βυνέχει δ^ χα\ γεγενημένην δ»/ έαυτοΰ, τοΤς τό άϊδίως 
• Ι Οον. 1, 9. • ΕρΙιβδ. ι, Ι. ' 6αΙαΙ. ιν , 7. Γβ8 οοηίυηϋαΐ, 6ΐ Γ6€ΐί6 Αϋ6ί Γϋ11θΓ68 ν6Γ8 ϋοείΓΗία 
οοηίίΓηιοΙ, ηοη 6Χ $»6υΐ8Γί βαρΊβηΐίΑ Γαϋυΐΐϋ 
86£ΐαηΐ68, 86(1 ίη (ΐ6ηιοη8ΐΓ8ΐίοη6 8ρίΓίΙΐ18 8(Ιΐθί- 
Γ8ηΐ68 ρυΐ6ΐΐΓίΐυ(ΙΊη6ΐη ν6Γίΐ3ΐΊ5 *. Μ αυίβηι 6ί ρπι- 
ρθ8ίΐυπι 68ΐ. 0Γ68ΐθΓ6πι 6ΐ ορίβοβπι ηαΙοΓ» ΡίΙίυιιι 

6Ι8ί8ΐ6Γ6, ρ^ΐΐΐο &Πΐ6 ΠΟίΊβ 08ΐ6η()ίΙ, 0010*18 ρ6Γ 

ίρβυηι Γ80Ι8 6886 ()ίθ6η8, 6ΐ 8106 ίρβο ηίΐιίΐ ίη οηυιη 
οϋυοίυιη. Οιιιη 8υΐ6ΐη 0Γ68ΐυΓ» ηοη 8θ1υοι 68ηρ 
Ιατ^ΙαΙοΓ, ββϋ βαιη ςηοηιιβ 8 86 ΰΓββίαηι οοηΐίηοαΐ, 
δβίρβυιη ίιηιιιί8€6ΐΐ8 (|υο<ΐ8ηιηιο<1ο ϋδ ^υβΒ ηαΐυΓ» 
αΐΐ6Γη8ΐη ϋϋΓαΐίοιιοηι ηοη ΙΐΑϋβηΙ, 6ΐ νίΐΑ Γ6ΐ>υ« 

6Χ&ί^ΐ6η8 , ΙΐΙ 0Γ68Ι% ΟΙβηβαηΙ αο 86Γν60ΐυΓ ίο 8036 

• ι €οΓ. II , Ι. •* δ. εΥΚΙΙϋ ΑΙ-ΕΧΑΝΟΚΙΝΙ ΑΚαίΙΕΡ. ^ 

«αίππϋ ςπ»ιιιο τηϋοηο, ΙϋαΓΟο 8Βΐ)]ί€ίΙ βτ»ηκβ- Α βΓναι χατά φύσιγ 2&αν ούκ ίχουσο έαυτδν οίονε( ιτως 
ΐ!*ΐα : • Ουοιΐ ΓβοΙπιη βδΐ , Ιη Ιρβ^ νίΐ3 «ΓαΙ. > Ναη έγχαταμιγνυ;. χβ\ ζωή τοΓς ούσι γιν<5μενος. ίνα μένη 
βοΐϋΐΐϊ 3Η, € ΡοΓ ίρδυιιι οιηηΐβ Γβεΐα βυηΐ,» ?€- 
*πιιη βΐίΛπϊ <|ΐι;()ςΗΜ ΓαοΙοιη 6δΐ, ι ίη ίρ&ο ¥1131 
«πιΐ, > 1ΐ0€ οδΐ υη!80ΐΓιΙηηι Οοί νβΓΐ)ϋΐη , οηΐΗίιιηι ρΐίπαρίΒΐη αβ Λιηϋαιυ^ηΐιιιη, νίδίΐίΐίιιιη βϋιινίδί 
Τϊίίίπιη, €α»ϊθδΐίαιη, ΙβΓΓΟδίηοιη 90 ιηΓβΓηοηιιη. 
<ρ(>6 6ιΓηιι νίο €11111 $Η 50€υΠ(Ιιυιι η3ΐιΐΓ8η], οΠοιπ, 
90 νΗηιη βΐ ιηοίΗΐη ϋίνβτδίιηοόβ ιβΐιυβ Ιπγ- 
Ι^ϋιΐΓ, ηοϊΐ ρβΓ (Ιίτίδίοηθπι ^υΙ ίιηιηιΗαΙίοΐΜΐΐη ςυβαι- 
•Ιθΐη 5Ίηι,ΊΐΙ»5 ιι3Ι«ιγ2ι (ΙΙβδΊόβηΙβδ ρβηηβίη^ο» 86<Ι 
•!ΐΤ'9ΐυΓ3 Ίηβ1Τ»1)ίΠ 53ρΚ:ιιΙκι 6Ι ν'ΐΓΐυΙβ εΓοαίοήβ ίη 
&οίρ$3 γοΓίαίιΐΓ. υηΑ αιιΐ6ΐη γιΐ» €5ΐ οηιηίυπι, βΐη- 

^ΙΐΓΐδ ρΓΟ 0φ5€|ΙΙ6 €9ρΙΐΙ 61 Γ3εΐΐη3ΐ6 86 ΟΟΠΙΠΙΙΙΙΐί- 

ιτ»η5. ευπ) αιιΐβπι \ά ψϊοά 6 ηίΙιΠο λΛ 06$6 ρΓΟ- 
ιΙυ;:ΐΐΓΠ) οδΐ ιι«€6859ΐΓίο €0ΓΓ0ΐηραΚΐΐΓ^ 61 ςϋοά β 
ρΗιιπ•^!ιιηι 1ι.ιΙ'εΐ. λ<Ι ηηβιιι Ιοικίαι (υηΐ οιΐΗη <1ίγίη« 
30 »ϋρΓ6ΐη« ηαΐϋΡΛ οοητβπΗ ίαΙΓιοβΙ Οηβ ΟίΓβΓβ), 
ΙπΟπι»ίΐ»Γι εΓ68ΐιΐΓ:ΐΓυΐΒ οοηδίιΓιΐ^ 61 ρ6Γρ€ΐιιΙΐ»(6ΐΒ 
•1ιι&ιιΐιΐ3ΐη βίδ ίΠίΠοίοδβ ήιοΐίΐϋρ. Ββπϋιη βιιΐιη δί- 
κΓιΓπιηι, ((ΐι«<|<ΐ6 ξβηβΓίδ δΐιηΐ 6]ιΐδ<!6ηι 36 δρβόίΐΒί 
5;ιιεη'δΗίοη6δ α ιΐΑΐαΓ^Ιοδ τίύΐδδίΐυιΐίηβδ , «υηκίΰΐη 
ίΚΜίιρβΓΟί «οηΐίηυυπι ειίΓδιιιη Ιϋηεηΐβδ, υΐ ΰΓ(}αΐυΓ2ΐ 
))0Γρ6ΐιΐ3 ΥκΙοΑίυΓ οΟΙείυπί» βατηηυβ 6Ρ6η(οη 060 
δίπίΝίοιη 9^ ρ6Γρ6ΐιι.ηηι Γοηδ6Γν»ηΐ. ΑίφίβίΠικΙ 6δΐ 
ιιίιηίΓυπι, ςιιοχΐ ίηβίΚιΙίΓι ερβαΙΟΓίδ υο€6 ρΓοηϋηΐΙα- 
ΐηη) 6δΙ, υιΐ3η)ηιΐ3ΐιΐ(ρΐ6 Τ6ηι δβιηΙηαΓβ ίη δ^ίρδα 
{ιοιηοιι ]ιιχ(α ^βηιΐδ δυυιη , α δΰουπάιιπι δίιηιϋίσιΐί- 
ιιό:ιι. Εγ»4 ί^νΐιΐΓ 5η οηιη'ώιΐδ νίΐ», κΙ βηίπΐ'ίιιιρΓΰβ- 
Βοηιίηηιιη ςιικπίιΐΓ. 1?6(], ο 1)οη6 (ηίΓδαηι Ιιΐο ορρο- γβγβνίτα, χα\ σώζητας κατά τδν οίκείον ?χα<πον της 
φύσεως βρον • άναγχαΣω; φησίν • ι "Ο γέγονεν, έν 
αύτφ ζωή ήν. » Ού μ<5ναν φησί, • Δι' αύτου τά -πάντα 
έγένετο, > άΧ>Λ χα\ εΓ τς γέγονβν ι ζν έν αύτώ ή ζωή, 
τουτ' Εστ^ν ό μονογενής του θεού Αίγος, ή πάντω^ 
*ΡΧή ^Λΐ συστασις ορατών τε χαΐ αοράτων, επουρα- 
νίων , χαΐ επιγείων, χα\ χαταχθονίω*;. Α<ηΙζ γάρ 
υπάρχων ή κατά φύσιν ζωή, τδ είναι χα\ ζ{ν χαΐ 
«νεΙσΟαι πολυτρίπως τοΙς οδσι χαρίζεταί,ού κατά 
μερισμών τίνα κα\ ά).λοίωσιν εΙς έκαστα των τ3 
φύσει διεστηχ4των χωρών • άλλ' ή μέν κτίσις , ως 
«ρ^ εαυτόν [γρ. έαυτήν] άφάτφ σοφί^ καΐ δυνά- 
μει του Δημιουργού ΐϋοιχίλλειαι • μ(α δέ ή ιςάν- 
τΐιΐν ζι*ή ){ωροΰσα ττρλς Ικαστον, ώς &ν αύ«φ πρέ- 
«ΪΙ, ϋα\ δύνηται μετάσχει. Επειδή δ& τδ ίχ 
του μή δντος εΙς τό είναι ιιαρενεχθέν ανάγκη καΙ 
φθβίρεσθαι, καΐ τδ αρχήν δλω; έχον βίς τέλος έπ- 
είγιται (μόντ) -γαρ τζ θεία κατά πάντα ύπβρχβι- 
μέν^ φύσει, τδ μήτε άπδ αρχής ήρχθαί τίνος , καΐ 
άτβλευτήτως εΤναι πρέπει)• σοφίζεται τρόπον τινά 
τήν έν τοις πειεοχημένοις άσθένειαν ό δημιουργδς, κα\ 
μηχανόίταί πι«>ς έκ τέχνης αύτοίς τδ άΐδιον. ΑΙ γάρ 
€ΐς Ικαστον άεΐ τών ομοίων διαδοχα\, κα\ των ομο- 
γενών ή δμοειδών αι είς άλληλα μεταβάσεις φυσιχαΐ 
[β/, φύσει] πρδς τδν εφεξής άεΐ βλέπουσαι δρόμον» 
άειφανη μέν τήν κτίσιν εργάζονται , άεισύστατον δέ 
τψ πεποιηκότι τηροΰσι Θεώ. Κα\ τούτο άρα έστ\ τά ΐιοί ςιΗδρί»ιιι νβΓΪίαιίδ ορρο^παΐοή Ιι^ρβϋοο), ηιιίϋ ^ '^'* ^'^'^'^ ^^^^"^^ ^^ ^^"^^ ^^'^Ρ^^ ^Ρί*« ?«"* &(! Ιιοο,. ςιι.τδο, Γ6δρθΠ(}6ΐιίδ, ευηι άΚίηυιη 6ν3η§6- 
Ιί:;ΐ9ΐιι 4ϋ€6η(6ΐη αικίίβδ ^ιιθ(1 !η οπιηΐϋυδ εΓβαΐίβ 
Γ(?Ι>ιΐδ νΗα 6Γαΐ, ΥοΓίιιιιη ηεπιρβ ι ({υοιΐ 6Γ31 ίη 
|)πη('ί{»ίο?ι Απ ηΐΗΐ6!)ίδ εΐίαιηηυιη η^^ατ% ΡίΓιυπι 

^ 6Χ 1>6ί ΡηΐΓίδ δΙΐΙ)$ΐ311Ηα 6Χδίδ(6Γ6, υΙ ΟΓ62ΙΙΐΙδ 61 

ίαόΐιΐδ ίηΐΐΐΙϋ2;3ΐαΓ?Όιιοηιο(1ο ν6Γ0 (υαηι ΗΐδεΊΐίαηο» 
ο (]ΐιίδφΐΊδ 6$, η()η]ιΐΓ6 ιηβιΊΐ• ίη€ΐΐδΑ)ιιιηυδ?Ν3ΐιι 
δί ν6Γΐ)υιιι 1^1 ρβΓ ηοΙηΓ^ηι, νίΐ» ίη οΓε^Κίδ Γ6ΐ)υδ 
ΓΓηΐ, ίρδίδ ροΓ ρ^ηίεΊραΐίοη^ηι δβίρδυπι ίη)η)ίίΐ66ΐΐδ » 
:«1ίυ(Ι ε^πβ 6δΐ α 5 «Ιϋ» ς»ίΙ)θδ ίηβδκ εΓ6(ϋΐυΓ» 
()αο<) Αΐιΐβιη ηαίιιπα δυα βδΐ » εΓβαΐαΓα ιϋνεΓδυηι, 
ιμιοιηοίΐο^ οιιιη βοη) βχοβάβΙ, τιοη βηΙ 1>6υδ^0αο(1 
Η ίη)ρ«κΐ6ηΐ6Γ 1(μιιιΊ ρβΓΜτβπΐδ, η6€ ρΐ|ΐ3Γ6 (ΐ6δί- 
ιιΗ }ηΐ6ΐΐ6€ΐα&Ϊ6ΐη «δδ6 Ρίΐ'ιυηι «|υί ίη €Γβ3ΐί8 τοϋυδ ι 
ΐ'ΧδίΗΐίΐ υΐ νίίβι, ρτίηιιιιη ςυίϋβπι Ιρββ «Ιίςυίά ίη δ6 
«ΧδίδΙβρε ενπδβΙιΗυΓ, (Ιβίιιάβ ίρββ βυί'ιρβίυδ ραπί- 

€θρδ €1 νίΐ3, 81, εΐΐΐη »ϋ ίη 0Γ63ΐΐΙΠ8, ίρβ6 6ΐίΜη 

ι?»Γυηι υικι 66ΐΐδθ1>ίΐΐ}Γ.86(1 ίρββηιβΐ 1)βί4ΐϋ9ΐίβ.»ιΓιιιι- 

ηιίτβΠΊΐ (Ιϋπιυηι φίβηΐυηι ίη β& δβηΐεηΐΐ» 8ίΙ &&»• 

«ΐΐΐΓί)ίι«Γΐ8. 1(2Κ]υ6 δί ρερ ραηΙείρ«ιίθΒ6Πΐ ίη εΓ6»ΐί6 

Γ«*1>Η8 οδΐ ΥβΓίιιιιη (|υ(Μΐ 638 νίνίίίεβΐ, ηοη ογιΙ 

ίρδίιιη ΐ|υο<)ΐΐ6 ίηΙ^Γ 63 ςοφ ραηίεΊρ»ηΙ, δύϋ αΐίικ} 

ηΙηιίηΐΝΐ ϋΐι ΊΠίβ. $}υοϋ 81 Ιιοε, ηοη 6γ^ο εΓβηΙιιιη 

•!ΓίΙ , δβ(1 51 11^ νίιη ρ6Γ ηαΙυΓ3ΐη ίη ίρδίδ. ΟικμΙ 

<Ί 8ΐι1)]6εΓΐδ ΓαΐίοηΊΙ)«8 πίΓδυδ ρβίεΐιίΐ. 

τςϊς μετεχουσιν δσται και αύτδς, άλλ' Ιτερος δηλονότι παρ' έκηνα. Ει δ2 τούτο, ούκ άρα γενητδς» άλΑ 

«;;ζ(»>ήκ«τα φύσιν &ν αύτοίς. Δ•.ά δε τών ύπεζευγμέ.'ων εννοιών τοϋτο πάλιν εΙσ'δμεΟα. γένος χα\ καθ' όμο(ωσιν , κατά τήν άφοτον τού δτ- 
μιουργουντος άπόφασιν. 'Ήν ούν έν άπασιν ή ζωή• 
τούτο γαρ τδ προκείμενον. Άλλ* 2» ^λτιστε (τϋάλι*/ 
έρβΤ τις πρδ; τδν τί] άληΟεία μαχ^^μενον αίρετικδν), 
τί καΐ πρδς τούτο έρεϊ-, όταν ακούσης του πνευμα- 
τοφίρου λέγο*/τος, ώς έν πδσι τοΤς γεγβνημένοις ήν 
ή ζωή, τούτ' Ιστιν, δ Αίγος • ό &ν έν άρχ^ ; > Άρα 
χαΐ νυν αποτολμήσεις εΙπεΕν, ώς ούκ Ιστιν έχ της 
ουσία; του θεού ϋατρδς 6 ΥΙδς, 7να γενητδς νοήται 
χα\ πεποιημένος; Κα\ πώς ούκ άν τις της σης, ώ 
ούτος, άριαΟίας καταβοήση , κα\ μάλα δ(καίο>ς;Εί 
γάρ έν τοις γεγονόσιν δ Αόγος ήν^ώς ζωή κατά φύσιν» 
διά μετο^ζής τοις ούσιν έαυτδν άναμιγνύ,ς • έτερος- 
άρα έστ\ τών έν οΓς εΤναι πιστεύεται. Ό δέ τήν 
φύσιν έτερος ών, ή δπερ έστ\ν ή χτίσις, πώς ούκ άν 
είη λοιτςδν 6 υπέρ ταύτην Θεδς ; ΕΙ δέ επιμένεις αναί- 
σχυντων, κα\ νομίζων εΐναι νοητδν ού καταλήγεις 
τδν Υίδν τδν δντα έν τοϊς γεγονόσιν, ώς ζωήν ' πρώτον 
μέν αύτύ; τι [αΐ. αύτδ τι) υπάρχων έν έαυτψ νοη- 
Οήσεται • είτα πρδς τούτφ, καΐ αυτδς εαυτού μέτ- 
οχος κα\ ζωή, είτυερ ών έν τοις γενόμενοι;, εΤς καΐ 
αύτδς εξ αυτών ύτΓάρχειν ύποληφΟήσεται • άλλ' όρ^ 
που πάντως και αύτδς ό Οεομάχος , δσην έχει τήν 
άπαιδευσίαν τδ ούτω νοεϊν. Ούκουν εΐ μεΟεκτώς έν 
τοίς γενητοίς έσην δ ζΐι)ογονών αυτά Λ^γος , ούκ έν 10 'Χττοιαι, 1^τ(Η σνΛΛογίσμοΙ. 

\ί»\ μή ίχ της ουσίας του Θεού χαι\ Πατρός &στιν 6 
Τ16ς, ΙξωΟκν & αύτ6ν χατ* έχ£{νους ύπέττησε, γενη- 
τ^^>ς &ρα έβτΐ χα\ «εποκη μένος. Πώς ουν ό έν τοις 
γ<γοΜ09ΐν ϊτζ\ τά «άντα ^^ϋογονών ; Τ{ £έ τ^ έξα{ρ<- 
τον Ιν τ|| 6ε{^ φύσει λθ(ΐο6ν εύρήαομβν ; ή πώς ό σο• 
φώτατος Παύλος , ώς άξιάγαστόν τ{ φησι έ*:^ του 
χατά 9^ν βντος βκου, του ^«Μγονοΰντος τά τιάντα ; 
£1 γάρ γκνητ^ς (^πάρχίβΐν ό Υ16ς τά τςάντα ζο>ο;εοιε(, 
έαντ^ ή xτ^7^ς ^ωοποκίχρήζουσα μηβαμώςείς τούτο 
του ποιήσαντος βεοΰ. Ού$έν ου^ι &ρα τλ ^εΐον έν 
βεω ιεαρά τήν χτ(σ*.ν. ΈνβργεΙ γάρ ο6χ ήττον, Ι| ώ; 
Αν βννηται Θεός. Άλλα τοΰτο &τοπον * ούχ &ρα γε^/ι^- 
τ^ ό Τ16ς, βεός 8έ μΦιλον, χα\ £ι^ τούτο χατά φύσιν 
χαΐ (βϋή. 

ΑΑΔΟ. Τ9}ν Ιβίαν 6κ•ρ0αομά{;ει φΰην , χαι\ |ΐάλα 
«ΐχότ^ δ ▼αλμί'ΐβδς, χα\ ^ χα\ Αξίωμα χάλλιστον 
ΑνβτΙθησιν ^ίύτ9), λέγο>ν' ι "Οτι ΐΜΐρ^[ 9ο\ πηγ^ ζωής. > 
Άλλ* ε??»ρ ύτΐέστησε τ6ν ΓΙ^ν δ Πατήρ, χα\ ούχ έχ 
τξς οδσίας Ιχει της έατιτου, ζωοποιεί β& χαΐ ούτως 
ίχων τά νοητά [Γσ. γενητά], χα\ ζωή χατά φύσιν 
έτείν ώς ζωοιτοιός * τ( μάτην ό Ταλμφδ^ 6ιατε(νε- 
ται, «αρά μίνφ τψβεφ ΐϊηγήν ζωής είναι λέγων; 
Έπβδέχεται γάρ βΛτδ χα\ ή τών γενητών φύσις , εΐ 
ζωοιςοιεί, χα(τοι της θείας ούχ ύτΓάρχων δ Τ16ς χατά 
τήν τίνων άβοι^λίαν. Άλλα τούτο άτοιην * σ^χουν 
ζρΑ[ χατά φύσιν δ ΤΙ^ς, ώ; Θε^ς &χ θεού, χα\ ζωή 
Ιχ ζωής. 

ΑΛ.\ϋ. ΕΙ ζωή χατά φύσιν υπάρχων δ Γίδς, γενη- 
Τί5ς 1^1 χα\ πεχοιημένος , 4τε δή τ6 έκ της ουσίας 
είναι του βεοΰ χα\ Βατρ^ ούχ Ιχων χατά τήν εκεί- 
νων ύτ^όνοιαν, έπιδέξεται τών γενητών ή φύσις τ6 
εΤναί τε χαΐ χαλεΙσΟαι ζωή • 2σταβ δέ πάντα ζωή 
χατά γε τδν &ν δυνάμει λδγον, χαι ε Ι μή πω τήν τοΰ 
αράγματος ένέργειαν 'Ιχει • τδ γάρ δλως εΙναί τι 
«εφνχδς, ε?η βήπου πάντως &ν , χαΐ εΐ μήπω γέγο- 
^η^ * Εχει γάρ £ν τ|{ φύσει τδ δύνασθαι. *Ότε τοίνυν 
«0κνδν μέν τ1] χτίσει τδ είναι ζωή, Κδιον δΙ χα\ μ^ 
νως ού&νδς' τ£ μάτην Ιφ* έαυτφ χομ::άζει λέγων ό 
ΥΙδς, ι Έγώ εΙμι ή ζωή ; > χρην γάρ δήπου μάλλον 
«Ιπε?ν* Έγώ εΙμι μεβ* ημών \ϊσ, υμών] ή ζωή. 
Τοντο δΙ ήν πως χαΙ άληθέστερον, εΓτιερ βντως γενη- 
'' ^δ^ ύηάρχων έστΧ χα\ ζ<ϋή. Επειδή δέ ώς Ιδιον 
ΑγαΙδν έαντφ περιτΒησι μδνφ τδ είναι ζωή, δήλος 
&ν είη λοιπδν ού τοΙς γενητοίς έαυτδν, άλλα τ^ 5εί^ 
του Πατρδς συντάττων ούσί^, ^ χα\ τδ είναι ζ«αή 
«ρδσεατι φυσικώς. 

ΑΛΛΟ. Τδ της ζωής μίτΙχον ούχ αύτδ κυρίως 
έστΙν ή ζωή- Ιτερον γάρ τι υπάρχον έν έαυτφ φαίνε- 
ται. Ει τοίνυν μεθεχτδς δ ΓΙδς τοις γεννητοίς [γρ. 
γενητοίς] ώς ζωή, Ιτερος άν εΓη παρά τά μετέχοντα 
αύτοΰ , κα\ ζωής δεδμενα. ϋύχουν ού γενητδς, ούτε 
μην ζωοι:οΐίΐσ6αι ζητών παρ* έτερου* βεδς ούν άρα 
λοιπδν δ ζωοποιός. ΕΙ δέ τούτο, και της του Πατρδς 
ουσίας δμολογηθήσεται , εΓπερ Ινα προσχυνοΟμεν 
^ Θΐδν, χα\ ούχ έτέρφ τιν\ παρά τδν δντα λατρεύο- 
μεν. ΙΝ αΟΛΝΜδ ΕΥΑΝΟΕίΚ}» 1.ΙΒ. 1. Ο» 

8Ί 61 8υΙ>:»Ιαιιΐί2ΐ Οοι αο ΡαΐΓΐε ΡίΠιιι ιιυη 661, 
«6(1 6χΙηηβ660$ Ί|ν$υηι, ιιΐ ίΙΓι τοίυηΐ, ρτο(1ιιχίι, 
€Γ6»ια» 6Γ90 6»1 3Γ ίιοΐυβ. ΟυοπκΝίο ϊ^ίΐιιτ ςσί Ίη 
ΟΓβαΙαΓ&ηιιιι ηιιιηβΓΟ 631, οιηηη Λΐτίϋΰαι? ΟιΓιθ 
«υΐ6ΐη Ίη η&ΐυπι άίνΐηλ Γβρβήβιηυδ 6χιηηί, αυΙ 
ηυοηιοιίο 89ρίοιιΙί55ίιηα$ Ρ;ιυΙιιβ 3(ΙιηΐΓ:ιΙ)Ιΐ6 ίϋ ϋβ 
ϋοο η3ΐιΐΓ&Ιί (ΙίΰίΙ. ςυοϋ γΙνίΟοβΙ οηπΐ!»! δί βιιίηι 
€Γ6αΐα9 6υηι βίΐ ΡίΓιυ5 οιηηίΑ \ΪΎΊα€9Α *, ββίρββπι 
€ΓβεΙιΐΓ9 νΐνίΠοαΙ, Πβο ηϋιίΐ 8ΐΙ Ιιοο Ίη()Ί|[6η8 ορΙ- 
ύ€6 : ηίΐιίΐ 6Γβο ρ1υ$ εβί Ιη ^βο ςυητη ίη 6Γ69ΐι*.πι, 
Ώοη 6πίπι ηιίηιΐδ αϋ ορβταηϋιιπι ςηιπ) Οοπε Ιι^ 
1)6( Γαοιιΐΐηΐΐβ. Ββιΐ Ιιοο αΙ)$υΓ(1ιιηι. Νοπ ^ί%ο ΟΓοα- 
^ιι• 6$1 Ρίϋυ$, 86^ Όαη% ρσΐίιιβ, 6ΐ ίϋάΓΟΟ ΥΐΚΑ 
^υοςιιβ ροΓ ηαΙιΐΓβηι. 
'^ Αίΐυο. Ι)ίνίη9η) 8Ηρπι ιηοιΙΐΝΐι η&ΐιιηιη ΡιαΙ» 
ιηΐ8ΐβ ]υΓ6 ιηίπιΐηΓ, βίΐ|ΐΐ6 8!η^ιιΐ9Γβιη κ ροΙοΙιβΓ- 
Γίηΐ9Π) ρΓ£Γ0{3ΐίν8ΐη ΐΐ'ίϋπΐΐ, ιΙΐΓβηδ « Ουοηίαιη 
«ριιά Ιβ 681 ίοη$ νίΐ96 **. > ΑΙ 8ΐ ΡίΠυηη "ΡαΙβΓ 
ρΓοάυχίΙ, η6€ ίρΒίιηι ΙιηΙβΙ εχ 8υ& 8ΐιΙ)8ΐ8ηΤΐλ, Ιιίο 
811160) 6ΐί3ηι, ΙαΓίδ οπηι $ί(, (Τ68ΐυΓ88 νίτίβ€λΙ 61 
τίο ε&ΐ 8ε€ΐιη<1ιιηι η^ΐυΓηιη υΐροΐ6 νΙτίΟοβηβ, οβΓ 
Ρ88ΐη)Ί8ΐ& 8ρηι1 5θ1υιη Όευηι 6586 ίοηΐεηι νΙΙ« 
ίηΐ8ΐΓ8 6οη(6η(ϋΐ? υ εηίιη ίη Γβπιιη 6Γ6ΐΐ8Γηιη 
ηηΙιιτΑΠί (ΐικκι.υε €8(ΙίΙ, 5ί Γί1ίιΐ8, €υηι ι]ίν!ιι« 
ηΜυΓ£ Ιιοη 8ΊΙ, υΐ 8!\ι1ΐ6 ηοηηιιΗί (Ιοοβηΐ, νΙνΙΠεαί. 
56(1 Ιΐθ€ »Ι}$υΓ(1υιη. Ι^^ίΐιΐΓ τίι» 68ΐ 86θαη(Ιιιπ) η•- 
ΙϋΓ3ΐη ΓιΙίυδ, υΐ Οουβ βχ Οοο, βΐ ν'ιία βχ νίΐβ. 

ΑΙιΐυΟ. δι γίΐ3 6Χ5Ί8ΐ6η8 86€υιΐ(!υηι ηαΐυΓ8πι βη^βι 

η ΚίΗΐΙ8, 0Γ631118 6ΐ ί3€ΐυ8 6^ι, η)8Χΐπΐ6 ΟϋΠΙ 6Χ ΟβΙ βΙ 

ΡαΙπ$ ιυΙ)8ΐ;ιιιΐί3 ηοιι 8ΪΙ , ηΐ ίΙΠ δυ$ρί€8ηΐαΓ, 

ΤΟηϊίίϊ 6Γ63ΐϋΓυΠ1 Ι13ΐυΓ8 6Γίΐ 30 ίίοεΙΠΓ νίΐ3» 

6Γυηΐ(|υβ οπ»ηί3 νίΐβ, ροΐ68ΐ3ΐ6 ηίηιίηιπϊ, βίδί ηοη- 
ϋιιιη 3οΙυ ί(1 Ιιη1>63ηΐ. Ουο(1 βηίιη η3ΐυΓ3 803 «8» 
ροΐ68ΐ. 6γΊΙ υΐΉιηε ίΙΙυό, ϋ€βΙ ηοηιΐιιιη 6Χ8•»Ι3Ι : 
'1)α1)6ΐ εηίηι ίη 8υ3 η3ΐυΓα 6Χ8ί5(6ηϋί ροΐεηΐίλΠ). 
€οηι βτ%ο 6Γ63ΙΙΙΓ36 €οιηηιιιη6 811 6886 νί(3ΐη, ηαΐ- 
Γιυ8 3υΐ6Π) ρΓορπυπι 36 8ίηβηΐ3Γ6, 6υΓ »ριιι1 8β 
ΓΓυ8ΐΓ3 ^ΙοΗηΐυΓ ΡίΙΙιΐ8, ϋιοεηδ : € Ε|[0 βηιη 
νιΐ3 »•? > ΠίοβΓ6 εηίηι ιιΐίίΐιιε ροΓιιΐδ (161>6Γ6Ι : 
Ε^ 8υιη νοΙ){8ϋυιη γ*ιΐ2ΐ. Ηθ€ εη'ιιη νεπν» 
68801, δτςηίϋεηι γου6Γ3 ε7β3ΐυ8 68ΐ, «ε γϋ3. €υηίΐ 
3αΙβπι 6886 νΊΐ3ΐη, γείυΐί ρΐΌρΗιιιη 30 ρ6€υΗ3Τβ 
1)οιιυιη 8ΊΙ>Ί υηί 3ΤΓ0{[61, ρ3ΐρ| ΐιΓιςαε Ιρδυηι 86 ηοη 
Ι> ίη ΓεΙ)υ8 εΓ63Γΐ8, 86(1 58 ί^^ ϋΐτίηλ 8υ^81^ιιΓΗι 
εοΙΙο€3Γ6, ευί 6Γΐ3ΐη υΐ 8ί( νίΐ3 η3ΐιΐΓ3ΐίΐ6Γ ίηεβΙ. 

ΑΙιΐυΟ. Οιιαιΐ νίκηπι ρ3ΓΓιείρ3ΐ, ίρδυηι ηοη β8ΐ 
ρΓορΓίο νίΐ3, 3Πιΐ(Ι εηίϊη ςη'ιϋιίΑίιι !η 86ίρ50 ν'κΙοΙιΐΓ 
6886. 51 61*^0 εοπ)Π)ιιηίο3ΐ)ίΙΊ8 ε8ΐ τείκιβ εΓε.ιΙΙ» 
ΕίΠϋδ, ιι: νίΐ3, 3Πηά βπΐ βΐ) ϋ8 ςυβ; ίρδοηι ρβπ- 
Γιείραηΐ, 30 νίΐ3 ίηϋίςβηΐ. Ιρ;ίΙιΐΓ ηοίΐ ΟΓοαΙοβ, ηεηυο 
3ΐ1εο τίνΐΠεαΓί (ΐηατβπδ 8ΐ) αΙΙο. Οβιΐδ ίΐ3(]ΐιε βδΙ 
γίνίΓΐϋ3ηί». Ουυ(Ι δί ίΐ3 οδΐ. εχ δυΐδίαηΐίβ ςυοηιιο 
ΡϋΐΓΐδ εδδε οοηοεϋεΙυΓ, δίίΐηίιίεηι ιιιιυηι 3ϋθΓ&ηια8 
Οειιιιι ηεο αϋαιη 3ΐ) εο.()ϋί οδΐ οοΓπηα». • 1 Τίιιι. VI, 13. »• Ρδ3ΐ. XXXV, 10. » Ιο3η. χιν, 6. ,Μ δ. ΟΥΒΙίΙΙ ΑΙ,εΧΑΝΟΚΙΜ ΛΒΟΙΙΙΕΡ. Μ 

ΑΙ.ΐυθ. ΚύΓυπι ηαΐυΓαηι ϋιΙί|6ηΐ0Γ €οη»ί(Ιβ- Α ΑΛΛΟ. Τήν των δντων άχριβώς Ιξβτάζοντες φύσιν, 

θεόν όρώμεν χ«ι χτίσιν, χα\ ίτερον έπΙ τούτοις ο6- 
^ν. "Ό γάρ &ν Ιχπίπτει του είναι Θε6ς xατ^^ φύτιν, 
τούτο πάντως έστ\ γενητ^ν χα\ δπερ άν τί»ν του ιβ- 
7ηιήα6αι διαφεύγει λόγον, εΓιω πάντως έστ\ των της 
Οεύτητος δρων.'Οτε τοίνυν άριστα ιαυς τά τοιαύτα δι- 
•βχέμμ&θα, λεγέτωσαν ήμίν οΐ της του Θεού χα\ Πατρίς 
ουσίας έξωθοϋντες τλν Τί6ν, πώς άν δύναιτο ζωο- 
γονείν ώς ^ωή, Γδιον Ιχούσης αυτό της θείας φύσεω^φ 
έτέρφ δλ παρα/ωρούσης ούδενί. ΕΙ δέ γενητός υπ- 
άρχων εΤνχι δύναται χα\ ζωή, φθάσει δή πάντως 1«Ι 
πάντα τά γενητά του πλεονεχτήματος ή χάρις, ΙστΜ 
δλ πάντα χατά φύσιν (ωή. Τ{ς ουν αύτοίς Εσται χρ^ίΛ 
της του Υιού μετοχής, ή τ^τδ τελέον εντεύθεν εύρή- 
σουσιν ; Εχει γάρ χα\ αυτά τ6 είναι χατά φύτιν ζοιή• Γ8ΙΙ168, 1>βυπι 6ΐ ΟΓβαΙυΓ&ηι, ηίΐιϋςιιβ ρΓχΙ^Γ Ιμο 
ηΐιυϋ νίϋβηιιιβ. ΟικμΙ βηίπι Οοιιβ ηοη 681 ββοιιιι- 
ιΐιιηι ηλίοΓΑΐη, υΐίςιιβ εΓβ^ΐυιη ίβίικί ββΐ, €ΐ τυΓ^υβ 
«ΙιιίιΙςυίιΙ €ΓβιΐυΓα οο^ϋΐυΓ β»8β, μ1 €6γ16 Οβυβ €«1• 

11ί$ ίβίΐυΡ ΪΙΛ Γίΐ6 ρ6Γ8ρ«01ί8, Γ68ρ0ΙΙ(ΙβΑηΙ, ςϋ£80, 

(1111 α 8ΐι58ΐ3ΐι1ί3 1>βί 9ΐ€ Ραίπβ ΡίΙίυπι αιηονβιιΙ, 
(|ΐιοιηο(1ο νίνίβΰαΓβ ρο88ίΙ υΐ νίΐα, ουιη ίϋ ηαΙαπΒ 
ώτίη» ρΓορηυιη 8ίΙ, η6€ υΙΠ κί 3ΐΐ6Γί ΐΓίΙ>υ•ΙυΓ. 
Ουοϋ 81, θΓοαΐυ8 ουιη δΐΐ, νίΐα (]υοΐ|Νββδ86 ροΐ68ΐ. «ι1 

υΐΐίν6Γ888 εβΠβ ΰΓ62ΐυΓ38 1811118 ρΓΧΓΟ(2ΐίν«(Γ2ΙΙη 

ρβΠΐηΑίιίΙ, 6ΓυηΙςιΐ6 οοαιΓια νΊΐ8 δβοαηϋυιη ηα- 
ΙαΓ3ΐη. Ουίιΐ 6τ%ύ ορυ8 βηΐ Ίί8 ρ:ΐΓΐίοίρ8ϋοη6 Ρϋϋ» 
&Η| ςυί<1 ίικίβ Ιιιογι €8ρίβηΙ? Ιρ8α βηίπι ςυο^ιιο 
νίΐι 8ΙΙΙΙΙ 8β6υη(1υιη παΐΗΓαιη. δβϋ 1ΐ0€ ίλίδαηι 681 : ραπιοίροί ςιιιρρο 1Ι606882ΠΟ Ρίΐίυιιι, υΐ τϋΑΐη ^ Άλλ* ούχ αληθής 6 λύγος, μετέχει δΙ άναγχα(ως ώς ςΐια ίηιϋ({6ηΐ. ^^Ιυβ 6Γ({0 1}ηί^6ηίΐυ8 ?ίΐα 681 8β- 
ΟϋΐκΙυιιι η8ΐυΓ3ΐη 8υλοι, η6€ ρΓοίηϋβ ίιιΐ6Γ ΟΓβλ- 
ΐυΓΜ 6ο11θ6:ιΙ>ίΐυΓ• 86(1 λά {οηίΐοΓίδ 8υι βνβΐιβίυί 
ηΑΐυΓ&ηι• ΥΊΐα βηίιη (ΐΗοςιιβ 681 ββουικίυιη 8υ«αι 
ϋ^ΐυΓ&πι Ραΐ6Γ. 

ΑΙ.ΐυθ. Υίΐα ουιη 8ίΐ 86ουη<1ϋΐη η^ΐυπιιη ΡίΗαβ, 
α1ίυ8 681 2 ΟΓβΑΐυΓα, ηίαιίΓυπι 86ουη<Ιυιιι οαΐυπίιιι» 
λυΐ 6]υ8<ΐ6ηι €ΐιηι βα παΙιιγ». $ί 6Γ|{0 6]υ8<ΐ6ηι 
ηΜυι» 68ΐ 8ΐ(ΐυβ 6886ηΐί9Β, ςιιοηιοϋο ηοη ηιβη- 
ΙίβΙϋΓ (116608 : € Ε^ο 8αιη ρ8ηΐ8 νίΐ», ηηί ά^ ^ΌΑ^ 
(Ι6806η(1ί1, 61 (181 τίιαη ηιιιηιΐο '*. » Ιΐ3ΐ>6ΐ βηίπι 

6Χ 86 6Γ68ΐυΓ«, ΙΙΙ 8ΐΙ νίΐ8 : νίΐ8 &υΐ6ΐη νίΐ£ ρΑΓ• 

Ιί66ρ8 6886 οοπ ϋβΐιβΐ, υΐ νίΐα 6οηδρΐ€Ί8ΐυΓ. 8ιη 

λΙΙΐ6Π1 6]υ8(ΐ6ηΐ ΠΑΐυΓβΒ ηοη 68ΐ, 6ϋ8ΠΙ 6Γ6&Ιυ8 6886 ζωής χρήζοντα του Που. Μύνος άρα έστΙν δ Μονό• 
γενής χατά φύσιν ζωή, χα\ ούχ &ν τοΙς γενητο!ς διά 
τούτο τετάξεται, άλλ*ε1ς τήν του τεχύντος αύτδν άν•- 
βήσεται φύσιν * ζΐχΐή γάρ χατά φύσιν χα\ δ Πατήρ. 

ΑΛΛΟ. Ζ(οή χατά φύσιν ύπάρχοιν δ ΤΕ^, Ετερος 
έστι παρά τήν χτίσιν, δηλον δέ δη χατά τήν φύσιν, ^ 
όμοφυής «αύτ^. Ε( μέν ουν δμοφυής τέ Ιστι χοΑ 
δμοούσιος , πως ο6 διαψεύσεται λέγων, ι Έγώ εΙμι 
δ άρτος της ζωής δ χατα6α(νων έχ του ουρανού, χαλ 
ζωήν διδοΟς τφ χόσμιμ; ι Έχει •χ^ρ ή χτίσις οΓχοθβν 
τδ είναι ζωή* ζωή δέ ζωής αμέτοχος, ίνα φαίνηται 
ζωή. είδλ ούχ Κστιν δμοφυής, χα\ τδ είναι γενητδς 
διαφεύξεται , συνεξέλχων έαυτφ τής χτίσεως χα\ τλ ηοη ρο(6Γίΐ, 8ίΙ>ί βίπιυΐ «Γηρίβηδ ςικχΙ ρΓορπαηι ^ !διον άγαθδν. Ού γάρ ή χτ(σις Ισται χατά φύαιν 68ΐ 6Γ69ίΐϋΓ9Τ Ιιοηϋηι. €Γ69ΐυΓ8 βηίηι γίΐΑ ηοη βηΐ 
866υη(1απι δΐιαηι η^ΐυΓαηι, 80(1 τίΐχ ροιΙυ8 ίη(1ί{λ 
61 ρΑΠίοβρβ. 

ΑυυΟ. 8• τιΐλ ουπι 8ϋ 53 566υη(1ιιπι ηΜυπιαι 
Ρϋίυβ» 6]Η8(ΐ6πι ηΜυΓ98 68ΐ εαυι Γ6ΐ>υ8 6Γ6αΐί8, 
ρΓορΐ6Γ63 ^110(1 6χ Οβ'ι 80 ΓαΐΓΐ8, οΐ ίδΙί νοίϋηΐ» 
8ηΙ>8ΐληΐί8 ηοη 6Χ8ΐ8ΐίΐ, ςιΓκΙ €αυ82 68ΐ ουΓ 1)68ΐυ8 

Ρ88ΐπΐΐ8ΐ« €α^Ιθ8 ΐΓ8η8ίΐυΓ08 08Π8(, 61 816111 ¥6811- 

ηιβηΐυηι ίητβΙβΓ&Ιιιιη ιγϊ, βί αυΐβπι νβΐιιΐ βχΊιηίϋπι 
ί\\ύάά9ίία λο 8Ίη|{ιιΙ&Γ6 Ιηΐιυαΐ, (Ιίοβηδ : ι Τυ αυ- 
(βη ί<ΐ6πι ίρδ6 68, 61 αηπί Ιιιί ηοη (ΙβΩοΊοηΐ *'• ι 
Αιιΐ 6ηΊηι Ίρδβ ποΙ)ΐ§ουηι ΊηΐβΓίΙιΊΐ 36 (ΙβΟείοΙ, υΐ- 
ροΐ6 6]α8(ΐ6ΐη ηαίιΐΓββ, ηβο Αηιρίίυδ νίΐα 688β οβη* ζωή , ζωής δλ μάλλον δεομένη χα\ μέτοχος. ΑΛΛΟ. ΕΙ ζωή χατά φύσιν υπάρχων δ ΊΠδς, δμο- 
φυής Ιστι το?ς πεποιημένοις, διά τδ μή ύπάρχειν έχ 
τής ούσΙας του βεου.χα\ Πατρδς, χατά γε τδν παρΤ 
ΙχεΝοις λδγον- δτου δή χάριν ό μαχάριος Ψαλμι^ιδδς, 
ουρανούς μλν άπολέσθαι φησ\, χα\ ώς Εμάτιον )60ΐ- 
λαιωΟήσεσθαι * Γδιον δέ ώσπερ άνετίθει γέρας αύτ^ 
ι Συ δέ ό αύτδς εΤ, » βοών, ι χα\ τά Ετη σου ούχ έχ- 
λ&ίφουσιν; » Ή γάρ άπολείται, χα\ έχλείψει συν ήμΙν 
ώς δμοφυής, χα\ ούχέτι νοηθήσεται ζωή* ή χα\ ημάς 
εΙς τδ ωσαύτως Εχειν άε\ , χα\ εΙς άνέχλειπτον ετών 86λ»ίΙυΓ : 8υΙ ηοδ ίη δΐιίαιη ιηιιιιηΐϋϋίίβηι βΐ ίηϋβ- Ο άριθμδν, χαι εΙς τδ είναι ζωήν άνελχύσει ή πρδς αύ- ΓκΊβηΙβπι ΑηηοΓυπι ηαπιβΓϋΐη, ϋίςυβ ιιΐ δίηιυδ 
νίΐ3, οοιι]ιιη€ΐίο €ηιη ίρδο η3ΐυΓ8Γΐ8 ηοδ δίπιυΙ 
ρβΓίΓαΙιοΙ. Αίςυί ίη βοϋοιη δοιηροΓ ίρδο ρβηη3η6ΐ)ίΐ 
δίαΐα, ηο8 ^υίβηι (ΙϋΟΰίϋΐηας. Νοη βΓ^ο 8ί6υ(ι ηο8 
€Γ6αΙιΐδ 681 : 86(1 ευηι 6Χ νίΐα ηαΐυΓΑΐί δίΐ, νινίΟ- 
ο.ιΙ)Ίΐ 6ΐί3ηι ίρδ6, υΐ νίΐβ. 68 ςυχ νίΐφ ίηιΐί^βηΐ. 

ΑΙιΐυΟ. δί δυί ίρδίυδ ηίΐιίΐ 6$1 ρ^Πίοερδ, Οΐιπ* 
δΐιιηι 8υΐ6ΐη, υΐ νίΧΑΠι, ΟΓοαΙητα ραιίίοίραΐ: ηοη 681 
6Γ^ο ίρδο €Γϋ8ΐυΓ8, 86(1 ηι'(ΐυ6 €Γ63ΐυΓα 6δΙ νϋ», 
(|ΐιθ(1 681 ΡίΙίυδ. 

ΛίΐυΟ. δί 8ΐίυ(1 6δΙ νίνίβ6.ΐΓ6, αΠηϋ νοΓΟ νίνί- 
ΟίΑΓί, δίουΐ 8^6Γ6 61 ραΐί, α νίνϊΠοαΐ (ΐιπ(ΐ6ΐη τδν συνάφεια φυσιχή. *Αλλά μήν Ιξει μλν αύτδι 
ωσαύτως άε\, ήμεΐς δ& έχλε{ψομεν * ούχ άρα γενητδς 
ώς ήμεϊς • άλλ' έπιίπερ έστ\ν έχ τής χατά φύσιν 
ζ(»>ήί » ζ(«)ογονήσει κα\ αύτδς ώς ζωή τά ζ(*)ής δεδ- 
μενα. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ ουδέν εαυτού μέτοχον, μετέχει δέ ή χτί- 
σι; ώς ζωής, τού Χριστού • ουκ άρα ή χτίσις αύτδ;, 
άλλ' ουδέ ή χτίσις ζωή, δπερ έστΙν δ ΥΙδς. ΑΛΛΟ. ΕΙ τδ ζο>οποιείν Ιτερδν Ιστι, τδ δΐ ζωοπ^ιεΓ- 
σΟαι !τερον , ώς ενέργεια κα\ πάθος , κα\ ζωοποι«! " ίοηη. VI , 35. «» Ρδ*!. οι, 28 ; Ηο\)τ. ι. ί± κ ΙΝ ^ΟΑ^Νι$ ΕΥΑΝΟΕί,ιυϋΐ. ι,ιη. ι. 9$ μίν 6 Π6ς, ζωοποιεΤται 8έ ή χτίαις- ούχ &ρι ταυτ^ν Α ΡίΙί4ΐ&, ΟΓβαΙιΐΓ» &υΐ6ΐη νΙτιβεαΙυΓ : ηοΒ \%1ΐητ 

ϊΙΑς χαΐ χτίσις^ ίταΧ μηδέ •Λ Ινεργοΰν τφ Ινιργου- 

μένφ. 

ΚεΦΑΛ. ζ*. 

Όγχ ^ως «ίοτά ξ^νσιτ ^στι^ ό ΤΙδς, καΐ δίά τοΰτο 

ού γβη^τός^ άΛΧ έχ τής ουσίας τον θβον χαΐ 

Πατρός • ως ^ώς άΛιιθίΐ^ έ» ξρωτός άΛνΘί* 

τού, 

ΚαΙ &4 ί{τ τό φως τωτ άτΰρώΛωκ, 

Κα\ βιά τούτων ήμίν 6 μακάριος Ευαγγελιστής 
β»^4ν βντα χατά φύσιν έκιδ&ιχνύει τ6ν 1Γ16ν, χα\ των 
του γεννήφαντος Αγαθών ουσιωδώς χληρονβμον. Προ- 
δε£ζας γάρ οτι ζωή χατά φύσιν υπάρχων » αύτ6ς ή ν 
Ιν π^Ισκ τοΙς δι" αύτου γενομένοις, συνεχών αυτά χαΐ 
ζωογόνων, χα\ έχ μή δντων είς τδ είναι παρελΟεΙν 
&?άτφ δυνάμει δωρούμενος, χα\ γεγενημένα διασώ• 
ζων, Ιφ* έτέραν Ερχεται νοημάτων διασχευήν, τοαντα• 
χόθεν ήμΑς 1«\ τήν της αληθείας χατάληψιν χειρ• 
αγωγείν, δτι, δή χα\ μάλα προσήχοι, διενθυμούμενος. 
ΟυχοΟν τοΙς γεγενημένοις ό Αδγος Ινυιτηρχεν» ώς 
ζωή. Επειδή δέ ζώον έν αύτοίς έπ^γης λογιχδν, νου 
τε χα\ επιστήμης δεχτιχδν, δ άνθρωπος, χα\ της παρά 
Θίου σοφίας μέτοχον* άναγχαίως ήμΤν δ π^/ευματοψδ- 
ρος, χαλ της Ιν άνθρώποις σοφίας χορηγδν βντα τδν 
Αάγον επιδεικνύει σαφώς, Γνα νοήται δ/ ΥΙου πάντα Ιν 
η^ιν υπάρχων ό βείς χα\ Πατήρ, ζωή μίν έν τοΙς δεο- 
μένοις ζωής* φώς δέ πάλιν χα\ ζωή, έν τοΙς ζωής 
χα\ φ«ιτδς δεομένης \γρ. δεομένοις]. Κα\ διά τουτό 
φησι* ι Κα\ ή ζωή ήν τδ φώς τών ανθρώπων* ι τοΰτ* 
Ιστιν, ό πάντα ζωογόνων βεδ; Αδγος, ή έν πάσι το?ς Ι(Ιβπι ββΐ Ρίΐίυ» 61 £Γ6ΜυΓ«, ιιΐ ιιεςιΐ€.ςΐΜΜΐ Η^. 
ιϋβιη β•ΐ €11111 60 ςυο<Ι «^Κηγ. 
ϋΑΡ. ΥΙΙ. 
^Μά Ιηχ $€€ηηάΜ9Η ηαίηταΐΛ $ίί Ρί(|ιι•, €ί μτοηιά€ 

ηοη €Τ€αίν$^ αά βχ ειι^χίβηΐία Οβΐ α€ Ραίή9^ «Ι 

Ιηχ ν£τα ά€ Ιηο€ ν€τα. 

Ι. 4. Ει νΙία €ΤΛί Ηα Ηοηίηηνι, 

Ββαΐυβ 6ν2ΐιΐ|;6ΐί8ΐ« ηο1>ί8 6ΐΊ9ΐη ΙιΙδ τβΓΐ>ί8 οβΙβη* 
άϋ ϋβυιη ηβΙιίΓα &υ« ΡΐΠιιιη 6Χ5ί8ΐ6Γ6, 6Ι Ικ>ηοηιιιι 
Ρβΐηβ βυ1)8ΐ3ηΓΐ9Γιΐ6Γ Ιΐ2Γ6(ΐ6ΐη. ϋαιη 6ηΙιη ρΗνι 

(Ιθ€υ6Γίΐ νΙΐ8ΠΙ 866υΐΐ4υΐη η^ΙΟΓΑΐη 6Χ8Ι816ΙΙΙ6« 
ΐρβυΠΙ ίη ΟίηηΊΙΐυβ » 86 6Γ62ΐί8 6886, 6ΑςΐΙ6 
0θη(Ίη6Γ6 80 νΙνίΗ€9Γ6, 61 6 ηίΙΐΊΙΟ 3^ 6886 ρΓΟ- 
^ (1α€6Γ6, 61 ρΓ0^α6ΐ9 0υη86ηΤ3Γ6, 3ϋ »ϋα8 εοιιΐ6ΐιι- 
ρΐ3ΐ!θΙ)68 86 6(ΜΐΓ6Γΐ, Ηη4ί(]η6 ηο8 ^ ν6ΗΐΜ}• 
0ΟΐηρΓ6ΐΐ6Ο8Ίθη6ΐη ρθΐί88ΐΠΐυΠΙ (Ι6()|Ι66Γ6 81<ΙΙΙ6ΙΙ8. 

]ΐ8ςυ6 ίη 6Γ6&(ι8 γ6Ι)ιι8 Υ6τΙ)ΐιιιι 1η6ηΐ, υΐ τίκ. 
£υιη 9ΐιΐ6ΐη Ιιοιηο ΊιιΙβΓ 688 «ηιηι»! 8ΐΐ πιΐΙοη<ΐ6, 
ιη6ΐιΐΐ8 6ΐ 8€Ί6ηΐΙ» 68ρ)ΙΧ, 86 (ΙίνΙη» 88ρΊ6ηΐΙ« 
ρ8ΓΓΐ66ρ8, η6€6888Ηθ ΙΙθΙ)ί8 υΙγ ϋΐ6 (ϋνίπϋβ ΠΙίΐΙ8 

4υοηυ6 54 82ρΐ6ΐιΐίχ ςυ» Ιη Ιι<ΙΙιιΊη68 68(11ΐ, ΐ8Γ§ί- 
ΙθΓ6ΐη 6886 ΓιΗοιπ 6ΐαΓ6 08Κ6ΐι<Ιίΐ, αΙ Ιηΐ6ΐΠ^8ΐα^ 

0608 8θΡ8(6Γ ρ6Γ ΡίΓίαΟΙ ΟΠΙΠίλ 6Χ8ΐ8ΐ6Γ6 ίπ ΟΙΝΙΙΗ 

1)υ8 : νίΐα ςυί<ΐ6ΐη ίη ίί8 ηυ» γίΐα 6ΐ Ιυ66 ίη<ϋ|[6ηΙ; 

1αι ίΐ6ΠΙ 61 νίΐ8 ίη ίίβ <ΐη36 ?ίΐ8 61 ΙΐΙ€6 63?6ηΙ. 

1(ΐ6οςιΐ6 8ίΙ : ι Εΐ νίΙ& 6Γ2ΐ Ιιιχ Ιιοηίηυπι, ι Ι)06 
68ΐ οαιηί8 τ1νίθ€&η9 06υ8 Υ6Γΐ)ΐιιη, ί1ΐ8 Γ6ηιιη 
οηιηίυηι ?ίΐ3,6ΐ 8ηίπΐ8ΐ Γ3ΐίοηί8 οοιηροβ ίΠυπιίηαΙ, ουσν ζωή , χα\ τδ λογιχδν φωτίζει ζώον, χα\ τοΙς Ο ^ι ϋ^ ςιι» ίηΐ6ΐΓΐ|;6ηΐί3β βυηΐ 68ρ8Γΐ8 Ιηΐ6ΐ1ίββη1ί8ηι συνέσεως δεχτιχοίς τήν σύνεσιν έπιδαψιλεύεται * Γνα 
σώζηται χα\ Ισχύη χαλώς τδ έπ\ τ{) χτίσει λεγ^με- 
νον Ί Τί γάρ έχεις δ ούχ έλαβες ; > ΠλουτεΙ γάρ ου- 
δέν οΓχοθεν ή γενητή χα\ πεποιημένη φύσις, άλλ* 
δπερ άν έχ<>υσα φαίνοιτο , τούτο πάντως έστΙ παρά 
βεου του χα\ τδ είναι, χα\ δπως έχαστον είναι προσ- 
ήχει χαριζομένου. Εί δέ πάλιν τ^ ήν έπΙ της ζωής 
τέθειται, ίνα πανταχη τδ άΐδίως εινα4 σημαίνη τδν 
Αόγον, χαι τάς τών άνοήτων διαχόπτη φλυαρίας, έξ 
ούχ δντων ήμΤν είσφερούσας τδν ΥΙδν, δπερ δλη μ»- 
χδμινον φαίνεται τ^ Οείςι ^Ρ^ψ^• Περ\ μέν ουν της 
του Λ^γου μετά Πατρδς άΐδιότητος , άρχούντως ήδη 
διειληφότες, έν τε τφ προχειμένψ βιβλίψ χα\ τφ 
χατ* έπίχλην ^σανρφ^ σιγάν έχειν οίησόμεθα δείν. . 
*Οδέ δή τών προχειμένων εΙσφέρει μάλλον ήμ?ν ή 
διάνοια, τούτο χαΐ μάλα προθύμως ώς ένι μάλιστα 
βασανίζοντες, εαυτούς τε ώφελήσαι σπουδάσομεν, χα\ 
τους ύστερον έντευξο μένους, Θεού πάλιν ήμΤν , χα\ 
Ούραν, χα\ στδμα τοΙς λδγοις άνοίγοντος. Τί ούν άρα 
πάλιν ήμίν 6 Χριστομάχος έρεί, τδ φώς τών ανθρώ- 
πων μανθάνων ύπάρχειν τήν ζωήν, τούτ* Ιστι, τ6ν 
ά£\ ζώντα Θεδν Λδγον ; ιηίοις ημάς χατασφενδονήσει 
λογισμοΓς, δταν εΙς μέσον ήκωμεν λέγοντες• ΕΙ μή 
Θεδς κατά φύσιν έστ\ν ό Υί^ς, χαΙ της του γεννή- 
βαντος ουσίας χαρπδς, εΐ μή φώς ήμιν άληθινδν έχ 
φωτδς έζίλαμψεν άληΟι-^ΰ, έξωθεν δέ χα\ αύτδς υπ- 
έστη χαι τήν υμών άμαθίαν • όμοφυή; άρα έστ\ τοϊς &08ΐίπι ΐ8ΠζίΐυΓ,υΙ τΰπιπι βίΐ ίΐίικί (]ΙΙ(ΜΙ <Ι6 €Γ6ΐΙηπι 
ϋίοίΐυΓ: ι Ουίά 6ηίηι Η&1)68 ςυοά ηοη 8€66ρί8ΐί *^? > 
Α 86 6ηίηι €Γ6818 6ΐ ΓϋοΙ» ηαΙιίΓΑ ηίΐιίΐ !ιιΙ)6ΐ, 86<1 
ιΙιιοά€υηςιΐ6 Ι)8ΐ>6Γ6 €βΓηίΙυΓ, Ιιοβ υΓιΐ|α6 681 β 060, 
ςυί 61 6886 61 6886η(1ί πιοίΐυιη ΐ8Γ|;ίΙιΐΓ. ΗηΓ8υ8 
8υΐ6ΐη, ίΙ1ιΐ(1, €ταΐ^ ^6 τίΐ8 (Ιίαιιηι 68ΐ, αΐ υ1>1ςιΐ6 
Υ6Γΐ>ί »ΐ6Γηίΐ3ΐ6πι 8ίίηίίΐ66ΐ, 61 ΙηββηοΓΟίη ηιιβ88 
Τ686661, ςυ» ΡίΙίυηι ηο1)ΐ8 6 ηίΗίΙο 6(1(ΐουηΐ, ςικκΙ 
ςηίϋβπι ραΐβΐ αηίνβΓβ» Πβι ρβριιβηηΓβ δβηρίιιπτ. 
δβά ύβδΒίβΓπίΐΛίβΥβΓίιιοιιιη Ρ»1ι•β οιιηι]8ΐη βηΐβ ίη 
Ιιο€ΐίΙ)Γθ 6ΐ60(|υί Γ/ΐΜαΜη»« ίηδ6Γίρΐιΐ8 6δΙ, ΐΓηοΐαν6- 
ηηιυ8, δί!6η(!υπι ρυΐαηιιΐδ. (ίυο<1 αυίβηι Γβπιηι ρΓΟ- 
ροδίΐ&Γυπι 86π$υ8 ηοΐιίδ οίΤοΓΐ , Ιιοβ υΐίηυβ ρβτΐί- 
1)6ηΐ6Γ ςυοαϋ Η€6( 6Χ2η)ίπαηϋο, οηπι ηοΐιίβ 

ρΐΌ(ΐ6886 8ΐυ(]6ΐ)ίηΐΙΙ8, Ιυπ) ρθ&ΙβΠ8, Π60 ηΐΓ8Ι18 

ηοΙ)ί5 ]αηυ8ηι 6ΐ 08 ^Α ()ί$$6Γ6η(]ιιηι 2ρ6ή6ηΐ6. Ουίϋ 
6Γβο ηοΙιΊδ ίίβηηη τΰβροηβαπίδ 65ΐ 06ί Ιιο8ΐί8, 
Ιϋοβιη Ιιοιηίηυπι 3υ(1ί6Π8 νίΐϋΐη βχ3Ί8ΐ6Γ6, Ιιοο 6δΙ 
86ΐηρ6Γ ?ίνβη8 Οβιιηι ΥβΛιηπ Τ ςπίΙ)ΐΐ8 ιιΟβ ίηιρ6ΐ6ΐ 
Γ8ΐίοηΊΙ)ΐΐδ, θαηι ίη ηιβϋίυπι ρΓοϋίιηυδ ώοβηέββ : 
Νίδί Οβϋδ βοοϋπϋιιιη ηβίαταη) δ'ιΐ ΓίΙίπδ, 61 ίπιοΐυβ 
8υ1)§1αη1ί« Ραίπδ, ηίβί Ιυχ ηοΐίίβ ν6Γ8 6Χ 1ιΐ66 βί• 
ίαΐ56ΓίΙ νορα, 86(1 ίρδβςηο(|ΐΐ6ρΓ0ΐΙιΐ€ΐιΐ8 δίΐ 6ΧΐΓΐη- 
δοουβ, ίυχΐ8 νβδίΓίπι ιηδαΐίαηι; 6]α8(ΐ6πι 6Ρ|;ο ^6- 
ηβπδ 6δΙ €υ«> Γβ^»» οΓβαΐίδ, ηβο ροΐβδί υδ<]ΐΐΗηι 
6δδ6 ηοη €Γ68ΐϋδ. Οποηιοάο ίβίΐιιρ, ο νοδ, οηιηί 
8ΐιιίιίΓΐ3 ρίοηί, ίρβΰ (ΐ"*^^^^"^ ίΐΐυιη'ιηαΐ, Ιΐ£ 8υ(€ΐη '♦ Ι €θΓ. IV, 7. «5 δ. εΥΒΐυ.1 ΑίΕΧΑΝΟΒΙΜ ΑΚ€11ΙΙ:^Ρ. «6 φΐ<Μΐ ϋΗιιηίη•1, λΐηϋ (|αο(Ι Π1υιηιηλΐιΐΓ? ΑίςυΙ ηβ- 

Μΐίηί 0ΐΐ5€υΓυηΐΐ8ΐΐΙ(1β8•6^(6δΙ. δΐ βηίπΐ ίΐΙβΙΙΙ 6856 

€<ιιΐ€6<!Ι&ηιυ8 ςοαΠίαΙβ 8υΙ)8ΐληϋ3β βΐ 6$$οηι1ί ιηοϋο : 
ςηίιΙ ρΐυβ «81 ίη θο ιιυοά ίΐίαιιπηαΐ, 6ΐ ςυίά ιηΙηιΐ8 
νΙοί88Ίηι ίηβο (]ΐιο(1 Ιυείδ ιηι1ίβ6ΐ? βΓίΙβηίιη Ια υίΓΟ- 
ςιιβ βΐΐι^ηιπιι ▼ΊοΊδβΙιη, α Ιαχ ςυίϋβιη 6Π( (|υο(1 1ιΐΰί8 
ΙικΙΙ|(6ΐ, 61 Ιυχ ΟϋηΓυικΙοΙυΓϋυιη 6ο ςαοϋ ίυυιηίιίΑίιΐΓ• 
Αίςιιί ΑίΑ^η^Βΐ Ιιιο τί(ΐ68 55 <1θ€(πη» εοηίιΐδίοηβιη. 
Ν«66886 6111111 68ΐ 6« ηιι» €θΐηιι>6ΐηοΓ3ΐ3 8υηΐ ιηνί- 
ΙΜΗΒ <1ί$ΐίη(ΐ;ιιί, 6ΐ 1η ρΓορηα ηαΐυΓΑ €θΙΙθ6&η Ίά 
ςιιο«1 8Π(|υίϋ βυρρβάιΐβΐ 860Γ8)ΐη ϋΐ) 60 οηι &υρρ6<!Ί- 

ΐΜΐΙΓ.νΝοη 68ΐ €Γ£0 €105(16111 Π&ΙϋΓβί ευΟΙ Γ61η18 €Γ6α- 

Ιί» ΡίΙίυβ, 86<1 ίη Ρβίρίβ 8υ58ΐ2ΐηΙίΑ οοΙΙοοαϋίΐυΓ» Ιυχ 

1€ΠΙ <Ι6 Ια6€ ν6Γ8 6Χ8Ί8ΐ6η8. .§6(1 ΑΟη 6ΠΙ ίθΓ8»η φβύξεται. Πω; ούν, 6 [7σ. ώ] πάσης μωρίας άνάτ.λεφ, 
φωτ{ζ££ μίν αύτ^ς, τά δέ ύπ* αυτοΰ φωτίζεται ; *ΙΙ 
γάρ ούχ Ιτερον μέν ιλ φωτίζον έστΙν , Ιτερον δέ τ^ 
φωτιζόμενον ; Άλλ" Ιστι δήλον χα\ καντί τω σαφές. 
Ει γάρ ταυτ^ είναι δοίημβν , δσον βίς ουσίας 73οιέ• 
τητα, χα\ τέν του πως εΐναι λόγοντί τ6 πλέον έν τψ 
φωτίζειν Ισχύοντι; τί δέ τδ Ιλαττον αύθις έν τψ φίο- 
'ά^ δεομένφ ; ήξει γάρ έπ* άμφοίν , δπερ &ν Γοι, χα\ 
άνά μέρος έφ" έχατέρψ* χα\ φως μίν Εσται τδ έν 
χρεί^ φωτδς^ τδ δέ φώς αδιαφορήσει φωτ(ζ($μενον. 
!Αλλά πολλή τις έν τούτοι; ή των θεωρημάτων όρί- 
ται σύγχυσις, καΐ αναγκαίος ήμΤν άποτέμνει λδγος 
των όνομασθέντων έχάτερον * έν Ιδίςι τε τίθησι φόσει 
τδ χορηγονν έν τούτοις παρά τδ χορηγοΰμβνον. Ούχ 4ίβ€ΐ1β Ιιιιΐϊ Ιηη8ΐ»Ιο Εβτπιοηβ ^|υο »ηΐ6« ΡΗιαιη ^ άρα δμοφ\»ής τοΤς πεπβιημένοις 6 Τΐδς , άλλ* έν τ|) ν(ΐΜη•Μ86» 6ΐιϋηιιη »1) Γΐ8 Ιη ςιιίΐΝΗ 68ΐ 08ΐ6Β(1ίπιυ8» 
ΙΐΗί«Μ €»ρίίι$ φΓαιη 6χρΓιε2ΐίοη6ηι 206ΐΤ6. Οιιβιη 
1α1ιογ6ιβ ηβ λΐίίβ Γ6ΐίη<]υ6Γ6, λαΐ ϋββίιΠ^αι εοΙβΓβ νί• 
ϋΜΓ, ΓυΓ§υ8 6§ο ίρ86 8χΙΙ()|[ΐ3ηΐ0Γΐιηι ςΐΐ03 ρηυ8 31* 
ΙυΙίιηυβ Γοτηιαπι, ςυη3(1 ροΐβΓΟ, ΐΓαη8ΐηυΐ9Γβ οοηα- 
]^. ΙΙΙ 6ΐιίηι ί11ί€ νίΐΑ 8ΰ€υη(]υιη η&ΐυΓ&πι 6Χ5ί8ΐ6η8, 
(ΙίνοΓ8ΐΐ8 μ1> 1ΐ8 ίη ςυί1ιυ8 68ΐ νΙ(ΐ6ΐυΓ : 1ΐα Ιιίο ςυο- 
Ι|ΐΐ6 Ιυχ ΙιΟΒίίηιυη €υηι 6886 -4ΐΐ63ΐυΓ, αο Γ6ν6Γ;3ί 

•Ιΐν 3ΐΗΐ18 6886 ΛΪ) ΪΙΒ 60ΐηρ6Γί6ΐυΓ (|(ΙΧ 1ιια8 ίη(1ί- 

06ΙΙΙΙ* ^αηΐήΐιβ ραηίοίρΑϋΚ. 1(1 2ΐυΐ6ΐη 6Χ $6ςυ6ηΐίΙ)υ8 
8£€υΓαϋ(ΐ8 2|2ηθ8ε6ηΐ(ΐ8. του Πατρδς ούσί^ χείσεται , φώς άληθινδν έχ 5ρωτδς 
υπάρχων αληθινού. Χαλεπδν δέ ουδέν, τδν έπ\ τοΙς 
προλαβουσι μετα|&(&υθμίζοντας λι$γον, δν έπ\ τφ χατά 
φύσιν ύπάρχειν ζωήν τδν ΤΙδν πεποιήμεθα , Ιτερδν 
τε δντα παρά τά έν οΤς έστιν έδειχνύομεν, χα\ χ^ 
έν τψδε τφ χεφαλαίφ διευχρινήσασ6αι γνώσιν. ΈτιΙ 
δέ τοΟ μή έτέροις τδν έπ\ τούτοις χαταλε^Ι^αι πόνον , 
ή χα\ δκνφ χεχρατησθαι δΰχεΤν, αύτδς έγώ πάλιν τδν 
έν τοΙς προλαβουσι συλλογισμοΤς μεταστοιχειώσαιτδν 
τύπον, ως άν οΤ(5ς τε ώ, πειράσομαι. Ό; γάρ έν 
έχείνοις ζωή χατά φύσιν υπάρχων, Ιτερο; ι&ν παρά τά έν οΓς ήν αναφαίνεται , οΟτω χάν τούτφ τδ φώς 
«ώνάνΟριόπων είναι λεγόμενα; τε χα\ χατ' άλήΟειαν ών, 5τερος εύρεθήσεται παράτα φωτδς δε^μενα χα^ 
|Α8τέχοντα αυτού • άπδ δέ των εφεξής άκριβέστ^ρον ^Ιίδμεθα. 

1>ιΊ9ΐθΜ«ΐΓβΙίθΝ«ι ρ0Τ $^Ιο§ί$ηίθί : 0ηο4 ίβΰΗηάΗίη € ^Αχοδείξας διά σνΛΛογίσμίύν^ δτι χατύ φΛσίγ 

ετεροη ό φωτΙζ{»ίν Τ1ύ<^ παρά ττ{ν ^ωτίζομέιη\γ 
κτίσιγ. ηαίΗταηι αΐίια μι ί'ίΙίΠΒ ί/ίκικίιιαηχ α οπαίητα 
ηηω ΗΐΗηαχηαίΗτ. 

&ί V6^^ηη1 65ΐ ίη ίΐ8 «ιυχ (ΙίουηΐιΐΓ, ηοη 86€υ$ 
Ας Ιυι 866υη(1ϋαι ιι&ΐιίΓαηι ρϋΓ ραηίοΊρϋΐίοηβηι 86 
^■1>υ8 ίπιπιί566ΐ, 2ΐίυ(1 6Γ£;ο 65( .αϋ ίΐ8 Ιη ςυΐΐυβ 
οβ86 0Γ6(1ίΙιΐΓ. ^ϋοιΐ 9αΐ6ηι 56€υπ(1υιη ^ιαΙυΓ&«η 
«Ιίυιΐ 681 α1» 621 ςιΐ3Β ίρβιιω ,ρ&ηίοιραΐ 6ΐ &1) 60 
ί11υΐΒίη3ΐϋΓ ςΓ6α1υΓ3, ςυοπκκίο ικϋη 6ΠΙ 8υρΓ6πιυ8 
ΟϋΐΐλΤ 

ΑΙ.ΐυθ. δί Ιυχ 86ουη(1υπ) ηαΐυΓ3πι οιιιη 8ίΙ 

ΡίΙίυβ, ίηΐ6Γ €Γ6&ίυΓ&8 υΐ 6Γ63ΐΐΐηΐ 061 Ιΐ08Γΐ8 6886 

•ιΐ, ίΐΐυηιίηαηΐβιη 63 ςυ» Ιυβίβ ίη(1ί26ηΐ ; ρΓίωυπι ςυί- 

ΐΐβαΐ ίρ&β ίη 56ίρ80 ίηΐ6|Γ|β6ΐΐ1Γ 6Χ8ί8ΐ6Γ6, (Ι6ίηίΐ6 ίρ36 

ιΐυΐΜΐυβ 8υίίρ8ίιΐ8 ρ3ηί(:6|Μ 6η(, 6( Ιυχ, βίςυίαβηι Εί έν τοί; λεγομίνοις ό Λίγος ήν ώς φως, χατά 
φύσιν διά μετοχής τοις ουσιν έαυτδν άναμιγνϋς, Ιτε- 
ρβ; άρα έστ\ τών έν οΓς είναι πιστεύεται. Ό δέ τήν 
φύσιν έτερος ών, ή δπερ έσ^ν ή μετέχουσα αΰτοΟ 
χα\ φωτιζόμενη χτίσις, πώς ουκ &ν εΓη λοιπδν ό 
.υπέρ πάντα θείς ; 

ΑΛΛΟ. ΕΕ φώς χατά φύσιν δντα τδν Τίδν, έν τοις 
γενητοίς ώ; γενητδν ό θεομάχος εΤναί φησΓ, τά φϋ>τδ; 
δβδβημένα φωτίζοντα * πρώτον μέν αύτδς υπάρχων 
%ν έαυτφ νοηθήσεται, εΤτα πρδς τούτφ, χα% αύτδς 
έαυτοΟ μέτοχος έσται, χα\ φώ;, είπερ ών έν το!; γβ- ΦΧ8ί8ΐ6η8 Ιη Γ6ΐ>υ8 €Γ6αΙί8, υηυ8 ςυο<ιυ6, 6Χ 63Γπηι Ο νομένοις, εΤς καΐ αύτδ; έξ αυτών ύπάρχειν ύπολη- ΙΙΙΐηΐ6Γ0 6886 ίρ86 06η86ΐ)ίΐυΓ. §6(1 γί(!6ΐ 6Γυ(1ίΐΙΙ$ 

€0Γ(!6 ίη 83ρί6ηΐί3, δίουΐ 86Γίρΐυιη 6&Ι ^'» ςυβηι 
ιίΐ 3ΐ)8υΓ(1υηι ίιΐ ίη βηίωυπι ίη(1υθ6Γ6. Ι^ϋοΓ, 

•ί Ρ6Γ ρ3ηί6ίρ3ΐίθη6Π) ίη €Γ63ΐυΓί8 68ΐ ν6Γΐ)υΠ1 638 

ϋΙυωίηΑίιβ, ηοη 6ηΐ ίρβυηι ςυο(ΐιΐ6 ίη ϋ8 ςυ» ρ3Γ- 
Ιίείραηΐ 6( ί11υιηίη3ηΐυΓ, 86(1 3ΐίυ(1 ηίπιίΓυηι 3ΐ> 

1ρ8ί8. Ουθ(1 8ί ί(3 681, ηΟη 6ΠΙ 6Γ(^0 €Γ63(υΠ1, 86(1 

ιιΐ Ιυχ 86θυη(Ιυηι η3(υΓ3ηι, 61 Οΰυβ ίη ίί8 ({υ» 1υ- 
£18 Ιη(ϋ|;6ηΙ. 

ΑΙ.Ι13ϋ. δί ηοη βχ 8υϋ$(αη1ί3 Οβί 36 Ρ3ΐΓί8 6$( 
Πΐίϋ8, 86(1 6χΐπη86ου8 ϋΐ, ίΐΐί 56 νοίυηΐ, ίρ$υιη φθήσεται. *Αλλ* όρ^ που πάντως ό πεπαιδευμένος 
τήν καρδίαν έν σοφί^, χαθώ; γέγραπται , δσην Ιχει 
τήν άτοπίαν τδ ούτω νοειν. ΟύχοΟν ε Ι μεΟεχτώ; έν 
τοΙς γενητοΓ; έστιν ό φωτίζων αΟτά Λόγος, ούχ έν 
τοις μετέχουσι χα\ φωτιζόμενοι; Ισται χαΐ αύτδς, 
άλλ* έτερο; δηλονότι παρ" εκείνα. ΚΙ δέ τούτο, ούχ 
άρα γενητδ;, άλλ* ώς φώς κατά φύσιν, χα\ θεδς έν 
το?ς φωτδς δεομένοις. 

ΑΛΛΟ. \Λ μή έχ της ουσίας του Θεού κα\ Πατρ^ 
έστιν ό Υίός, έξωθεν δέ αύτδν κατ' εκείνους ύπέστησβ* «* Γιυν. XVI, 20, 21. 97 1Ν ^0ΑΝΝI8 ΕΥΛΝβΕΙΙΙ&Ι Ι.ΙΒ. 1. 98 γινητ^ $ρα ΙφτΙ χα\ πβποιη μένος* τηας ουν Ιν τοΙς Α ρΓοάυχίΐ, ΰΓ63(υ5 βπςο Μ ίΰ Γαο(π&. Οιιοιηο(1ο γβγον^τιν έβτΐ φωτίζων αυτά ; τ( 8έ τ6 έξαίρετον έν 
τ^ ΟεΙςι φύτκι λοιτε&ν εύρήσομβν; ή ιιως σοψώτατος 
Ταλμ<3)δ6ς, ώς &ξ(άγαστ^ν τ( ψησιν έπ\ του χατά 
φύ«(ν 6ντος Θβου, ι Έν τφ φωτ£ σου άφόμεθα φως ; ι 
Ε( γαρ γενητ^ς ύπαρχων 6 ΤΙδς φωτίζει τά π^τηα, 
έαυτήν ή κτίσί^ φωτχεΤ, χρήζουσα μηδαμώς πρ^ς 
τοΰτο του ποιήσαντ^^ς βεοΟ. Ουδέν ούν &ρα τ6 πλέον 
Ιν βεψ τταρά τήν χτίσκν, ένεργεΤ δΐ οΟχ ήττον, ή ώς 
άν δύνηται θεός. Άλλα τοΰτο Ατοτην* ούκ &ρα γένη- 
τ^ δ νΐ6ς, βε6ς βέ μ^λον, χα\ διά τούτο φως χατά 
φύσιν^ ώ^& Πατήρ. ΑΛΛΟ έχ του αύτον, ΕΙ φως του βεου χα\ Πατρίς Ι^ίΐυΓ ίιι Γ6ΐ)υ3 0Γβ2ΐΪ8 6$1, ςυί 6» ίΙ1υηΓιη3ΐΤ ςυίιΙ 
ΑυΙβηη ΰχΐηιίυπ) Ίιι ηαΙυΓα ϋΊνΙιίΑ οοηιρβΓίβιιιικ 
Μηοβρβ, 3υΐ (]υοηιθ(Ιο Ρβ^ΙηΰδίΑ 8&ρί6ηΓι$9ίιιιυ» 
▼βΐυΐί ιη3|;ηιιιη 6( αιϋιηίΓαΙιΊΙο ςυίιυ^ιιι (16 ηαΐυηιΗ 
Ι>60 8€πΙ)ίΙ ** : ι Ιη Ιιιηιίηβ Ιυο γΊάβΙιίιιιιιβ Ιιιπΐ6ΐι? » 
8ί βηίιη ΟΓοαίιιβ ουηι 8ί( ΡίΙίυβ ουηοΐΐί ϋΐυηιίηαΐ, 
Μΐρ$8ΐη ΗΙυιιιίη25ίΙ ΟΓβαΐυΓΑ ηίΐιίΐ ζά Ιιοϋ ϋαο 
\ηά\^η% 9 ηυν ΐ^Οα βεΐ. ΝίΙιΊΙ'6Γ{;ο ρΐυβ 6•1 ίιι 
060 (ΐυαιη €Γβ&ΙιΐΓ3, ηβο ϋΐ3 παΐηυ» Ιιαίιβΐ Λά ορ6• 
πιηάυιη ΓΗ0ΐιΙΐ9ΐί8, ςϋΑΐη Οβαβ. δβ<1 Ιιο€ αΙ>8<ιγ• 
ιίαιη : ηοη ι§;ίίυΓ ΟΓ^Αΐυ» ββΐ ΡίΓιυ&, ββϋ Οοιιβ 
ροϋιΐ8, αίφΐβ ίίΙοΐΓ€θ Ιυχ 86€υηϋυιιι ηβΐυιαιιι 
8υ8ΐη, ιη Ρ&Ι6Γ. 
Α1^Iϋ^ €χ €ϋά$ηι, 51 Ιαχ Οβί «ο Ραΐη8 ευιιι εϋ 
υπάρχων ό Υ16ς, χατλ τ6, ι Έν τφ φωτί σου όψ<5- 1^ ΓίΙίοδ, ]ηχ1β ίΙΚκΙ : ι 1η Ιυιηίηβ Ιοο ν!(ΐ6ΐ>ίηιιΐ9 με^ φως* ι χα\, < Έξαπόστειλον τδ φως σου χα\ 
%¥ζ§ Αλήθειάν σου * ι γενητός έστ* χαι εΙς ύπόστασιν 
ένεχθεις, ουδέν Ετι διαχωλύσει, κατά τήν ίσην &ναλό• 
γίαν φως χα).«ΐσθαι τοΰ Θεού χα\ Πατρίς ττάντα τ^κ 
γενητά. ΕΙ γάρ δλως έπιδίχεται τούτο των πεποιημέ- 
νων ή φυσκς, Ισται τοις πδ^ι δυν&μεκ χοιν^ν, χαΐ 
ούχ έν6ς Εδιον του ΤΙοΰ. *Αλλά τοΰτο Λτοπον• μ4νο> γάρ• 
άρμό»( τφ ΥΙφ, τ^ χατλεισΟαί τε χα\ είναι φως του^ 
θεού χα\ Πατρίς. Οΰχ&ρα έστΙ γενητ^ς, άλλα φώ;, 
ό>ς βεδς έχ Θεοΰ φωτίζον^ρος δΓ αύτοΰ τ3ι φωτ6ς 
δεόμε*>α. 

ΑΛλΟ. ΕΙ φως κατά φύσιν υπάρχων 6 ΥΕδς ούχ 
έχ τής^ ουσίας 1στ\ τοΰ Πατρίς, ά).λ' έξωθεν υπέστη Ηιηιβιτ*^, ν €ΐ : € ΕηΓιΙιβ Ιυΰβιη (ιΐλΐη, 6ΐ νβηΐβίβιιι 
Πίαιη, ι οΓεαΙιι» «βΐ, ο( ίιι οΠιιπί βϋυΰΐυβ, ηίΙιΠ ρτο• 
Ηϋ>βϋίΙ ςυοιιηηηδ δίιηΐΐί ΓαΙίοηβ Γ68 οιιιιι68 εΓ(ΐαΐ;ΰ 
Ινχ 061 Μ Ρ&ΐιί8 9ΐ>ρ6ΐ1βη(υΓ. δί βηίιη ίβΐυιΐ ίη γο- 
ηιιη €Γ08ΐ2ηιιπ ηηιΐΐΓίπι ί'3ά1ΐ, ειιΐ οπιη'ώυβ ^Όηι- 
ηιαηΐ} ρηίβηΐκι, ηοπ Ρίΐϋ ρρορπιιιη υηίυβ. δβϋ Ιιοβ 
»1>8υιχΙυιιιτ 681 : 5θΗ βηίιη ΓίΙίο βσηνβιιίΐ τοβαη βΐ 
β«&6 Ιοββηι Οβί 30 Ρ3ΐή8. Νοη 68ΐ ίΐ3((α6 βΓβαΙιιβ, 
8β<1 Ιυχ, III Οβιΐ8 (Ιβ Οβο ίΐίππιίη&ηΐβ ρβΓ ίρκυαι 
63 ςη» 10018 ίη(1ί|;βηΐ. 

ΑυΐΙΘ. 8ί Ιοχ 8ββηη(]υιη η3ΐϋΓ3ΐη βιιηι κίΐ 
Ρίΐίυβ, ηοπ β&ΐ βχ Ρ3ΐΓί$ βυ1)8ΐ3ηϋ3, 8β<1 βχΐηη- κατά τδν άπαίδευτον των θεομάχων λόγον • όμοφυής ^ εβουδ ρροαυοίιΐδ, ]ιΐχΐ3 ίηβρίιιιη ΙκΒΓβΙίβΟΓίιι» βοιιι• 
- . . - . • .•^_ν_ «.-^ί!.---!* .„-- . ^!„_ ι--^ __. .• &ρα έστν τοις «εποιημένοις χα\ άδελφδς, &τε δ)) της 
θείας έχπίπτων ούακίας* «ως ούν άρα φως μέν αΰτΙ^ 
καλείται καΐ Ιστι, περί δέ του αγίου λέγεται Βαπτι- 
στοΰ, € Ούχ ήν έκε;νος τδ φως; ι καίτοι δυνάμει φως 
6 μακάριος Βαπτιστής, κα\ ού μόνον α{ττΑς, είπερ^ 
δλω; έν£χώρει γενητδν δντα τδν νΐ6ν, φως εΐναι δύ• 
νασθαι κατά φύσιν. Τ6 γάρ έν τ|| φύσει κείμενον 
άπαξ, κοινών δήπο^^ «αντί τιρ γένοιτ' άν τφ ταύτης 
μετεσχηκότι, κατά γε "Λν τής ακολουθίας λόγον. 
•Αλλά μήν Ιωάννης ^Λ φως, φως δέ 6 ΥΙδς* ώς Ιτ•- 
ρος άρα κατά φύσκν, κα\ ούχ\ το7ς γεγονόσιν δμ<^ 
φυής. 

ΑΛΛΟ έκ τον αϋτοΰ. ΕΙ φως κατά φύσιν υπάρχων 
ό ΎΜς γενητός εστί κα\ πεποιημένος, άτε δή τδ έκ αιβηΐηηι^ : β]ιι$ϋβιίι 6Γ{[ο ηηΐιΐΓ» βδΐ βιιηι Γβΐιιι» 
βΓ63ΐί8, βΐ ΓηιίβΓ, ηΐ3χίηιβ βυηι 8ϋΙ>8ΐ3ηΓΐ3 ιΐίνΐιι» 
βχβίάΰτΗ. Οιιοηιοίΐυ ^χ%ο Ιυχ ηιΓιιΙβηι ίρ86 νοββΙυΓ 
(Η 68ΐ, (Ιβ κηηβίο νβΓΟ Β^ρΐΐδία ϋίοίΐυΓ : ι Νοη 6Γ3ΐ 
ίΗο Ισχ '\ ι ςυβηηίβ Ιυχ ββεβΐ ροΐ6ηΓΐ3 1)β3ΐιΐ8 
Β:ιρΐί8(3, βΐ ιιοιι ίρββ βοΐυιη, 8ί(|υί(ΐ6ηι ίΙθίΊ ροΐβιαΐ 
υΐ Ρί1ίι18, ίίββΐ βΓβ3ίυ8, Ιυχ (3η)βη 86οηη(1υιη ηβ- 
Ιυηιη 8υηιη 0886(. Ουοϋ βηίιη ίη η3ΐυΓ3 8ίΐυιη 
βδΐ, δβςυίΐιΐΓ βοιηπιυηβ ββββ υΐίςυβ οιηηίΐιυβ (]ΐι;β 
ρ3ηίοίρ3ηΙ. 3β<1 1θ3ηηβ$ ηοη 6Γ31 Ιυχ : Ιιιχ 3υΐβηι 
6Γ3ΐ ΡΙΙίυβ ; (ϋνβρευβ ι^ίΙυΓ ;ι Γ6ΐ)υ8 0Γ63ΐί3, ιη:€ 
β]η8(ΐ6ΐη η3ΐυπκ βππτ ίρδίδ. 

ΑΙιΐυΟ έΧ €οά€ΐη. 8ί Ιυχ βββυηιΐιιιιι η3(ιιν2Μΐι 
οηηι βίΐ Ρίΐίυδ, βΓβ3:υ8 β$1 3ΐ()υ6 ΓαοΙυβ, ρΓΧββΓίίιη της ουσίας είναι τοΰ βεου χα\ Πατρίς ούχ Ιχοιν, Π βυηι ηοη 8Η βχ Πβί 3β ΡαΐΓΐδ 8υ1)5ΐαη1ί3, υ1 ηοη- κατά τήν τίνων ύπόνοιαν, έπιδέξ£ται των γενήτίόν ή 
φύσις τ^ είναί τε κα\ καλεΐσθαι φως* Ισται δέ πάντα 
φως κστά τδν έν δυνάμ:ι λόγον. Τδ γάρ δλως είναί 
τι πεφυκδς είη που [αΐ, εΓη δή που] πάντως άν, χα\ 
εί μή πω γέγονεν. "Οτε τβίνυν κοινδν μέν τ^ των 
γενητών φύσει τδ εΐναι φως, ίδιον δέ κα\ μό'Λυς 
ο-ΟΞνός• τί μάτην έφ' έαυτφ κομπά^ει λέγων ό ΥΙδς, 
ι Έγώ ει μι τδ (^ώς ; ι χρήν γι ρ δήτζου μάλλον 
ειπείν Έγώ είμι μβΟ' υμών τδ φως • επειδή δέ 
Γ•>; ίδ'.ον άγαΟδν έαυτφ περιτ(θησι μ<5νφ των άλλων 
οίοένα προσλαβών. δήλος άν εΓη λοιπδν, ού τοις γε- 
ν Γ,τνΐς έαυτ^, ά).λλ τ!) θεία τοΰ Πατρδς συντάττων 
ς^ι•α, ^^ καΐ τδ ε!νβι ί^ώς πρδσεστι φυσικώς. 

'* ΓδΛΐ. XXXV. έΟ. "Γ^λΙ. XIII, 3. ^" ^ο^η. ι, 8. ηυΐϋ 8υ8ρίθ3ηΐυΓ, ΓβΓπΠΐ βιοαίαΓυιη ηαίπΓΑ Ιιιχ 
Γ886 βΐ νο€ί3Γί ροΐβπΐ. ΕγΟιιΙ .ιυΐβιπ υπΑπία 1Π)Ι 

ροΐβηΐί.1. 57 Οΐ^Ο'^ <^Ίίη> ΙΙ3ΠΙΓ3 8413 3ΐίς»ί<1 β(ί«β 

ροΐβ8(, υΚί(|ΐΐ6 ίIIυ^ β8ΐ, βΐί3ΐιΐ8ί ηοοϋυιη 3βΐυ 
βx^^Γ1Γιι. Ουηι βρςο ΓβΓυιπ €Γβ3(3Γυηι Η3ΐυΓ;β βουι• 
ηιηηβ δίΐ βδδβ Ιυοβηι, ριορΓίυιη 3υΐβΐΜ ηυΙΙίυδ αο 
δίηςιιΙ:•.Γβ, ςυ1(Ι ΓΓυ8ΐΓ3 ββ ]30Ι31 Ριΐίΐϋ άιν.6α6 :ι Κ^ο 
δυιπ Ιυχ? > Οίββικίυιη βιιίιη βεεβΐ ρο4ΐυί;« Ε;$ο 8υηι 
γόΙ)ί8€υ(η Ιυχ. 6υιη αυΐβιη νοίυΐί ρτορπιιιη Ιμ>- 
ηυιη ίϋΐυϋ υηί δ11>ί 3ΐτθ{;βΙ, ηυΙΙο οοπδΟΓίβ 38θίΐθ, 
ρηίοΐ υιίςυο ίρδυηι €Γ6;ιΙυπδ δβ ηοπ ηηηυιηβπίΓβ, 
δοό ίη η3ΐυΐ3 ΡαΐΓίδ δβ €θ11θ€3Γβ, «ιυχ ηβίαια &ι;α 
1»χ οδΐ. 93 δ, 0ΥΒ1Ι.11 ΑΙ-ΕΧΑΝΟΛΙΜ ΑΙΙΟΙΙΙΕΡ. ΙΜ 

ΑΙ.ΐτ3ρ. Οϋ(Μΐ ΙϋΟβιη ΐΜΐΠίαρΛΐ, ηοη 6&1 ρΓορΓίβ Α ΑΑΑΟ. Τδ φως μετέχων [αΐ. φωτδς μβτέχον], ο6χ Ιηχ; <1ίυ«1 βηίηι ςυοϋίΐβιιιι ίη ίρ30 β&ββ τίϋβΙυΓ. 8ί 
βΓ|^ο οοηιιηηιΓιεΑΐ>ί1ί$ €Γ6«Ιυη8 68ΐ ΡίΓιηβ, αΙ Ιαχ, 
4ΐΊ?6Γ8υ8 6π1 95 ΊΊ& ςιΐ3Β ρ3Γΐίΰίραηΐ ίρβυιη, βΐ Ιυοί$ 
ιη^ίΐ^βηΙ. Ι($ΗυΓ ηοη €8ΐ €Γβ»ΐιΐ8, η^ςυβ υΐ γ68 
«Γβιιία; λ]} αΓιο ΊΠυηΓιη&ΓΊ ρο5ΐυ1αΐ. Ο^υβ ίΐϋςαβ, €ΐ 
ΗΙυιοίηαΓο ροΐΐ$. (ίυο(1 β'ι ίΐα β8ΐ, Ηί&ηι 6χ Ι^αΐΓΐ» 
8αΙ)8ΐ9ΐηΓια |{6ηΊ(υ• ΊηΙιΊΓιβαυΓ, 8ίς»Ίά«!Πΐ υηυιη 
&()0ΓΑΐηιΐ8 Οβυιη ^ ηβο &Η6Γυηι &1> 60 ςαί 68ΐ 
€θΗπιυ8. 

ΑΙιΐυο. Κβτυηι παΙογαπι (!ί1ίβ6η(ίυ8 βχαηιίηαηίοδ» 
Οβαπι νίϋβηΐϋδ εΐ 0Γ68ΐυΓ3ηι, ρι^ΙεΓβα ηϋιϋ. Οιιοϋ- 
ουηςιιβ βηίπι 06υ8 ηοη 6&1 πΑΐυΓα βιια, Ιιοε υΐίςυβ 
ΟΓβαΙυηι 68ΐ, 6ΐ ςηοϋ 8ΐιΙ) ΓΓβαΓιοηβπι οαϋβΓβ ηοη 
ροΐ6&Ι, οηιηίηο η606886 6&( Ιιοο 6886 Οουιη. Ηί8 αύτ6 χΜρίως ϊτήψως' ίτβρον γάρ τι υπάρχον Ιναύ- 
τψ φα(ν8ται* εΙ τοίνυν μεθεχτός ό Τί^ τβΐς γενητοίς, 
ώς φως, Ιτερος &ν εΓη τεαρά τά μετέχοντα αύτοΟ χαΐ 
φωτ^ς δεόμενα* ούχουν ού γενητ^ς, ουδ" ωσιιερ τϊ 
γενητά φΐιίτίζεσΟαι παρ* έτερου ζητών* Θε^ (λ &ρα 
λοιπόν, χα\ φωτίζειν δυνάμενος. Ει βλ τούτο, χα\ της 
του Πατρ^ ουσίας έχπεφυχώς νοηΟήσεται, είπερ 
Ινα προ τχυ νου μεν Θεδν, χα\ ούχ έτέρφ τιν\ παρά 
τ6ν δντα λατρεύομεν. 

ΑΛΛΟ. Τ^^ν τώνδντων άχριβώς εξετάζοντες φύσιν, 
Θελν όρώμεν χα\ χτίσιν, χα\ Ηερον έπ\ τούτοις 
ούβέν* 8 γάρ άν έχπέση του είναι Θεδς χατά φύσιν, 
τούτο πάντως έστ\ γδνητόν κα\ δπερ αν τδν του πε- 
ποιήα^αι διαφεύγη λδγον, τούτο χα\ εΓσω πάντοις ρνΜ7Β•, νίΜΙΙΙΙΐν <ΐτ^ν«;/90^ νβ• Μ»\Τ\^ ν99%• •*■*»•«•«• •-.» * τ--• II "~»~• ψ '-—'■» 

Ηα ΓίΙβ ροΡδρεεΙί8, Ρββροηαοίΐηΐ ηοΐιίδ <ιηί λ βυΐ)- " 1«^ των της Οε(5τητος δρων. "Οτε τοίνυν άριστα πω; 8ΐ8ηΓια Οϋί 20 ΡαΐΓΐδ ΡίΠυω ΓβιηονβηΙ, ςυοιηοϋο 
ρθ88ΐΐ ίΠηπιΊηαΓβ υΐ Ιυχ, ευπι ίρ89ί ρΓορτία 8ϋ 
η^ιΐΙΐΓ» άίνίη» ηβε 8ΐΐβπ ΐρΊΙ)υ&ΐυΓ• Οαθ(1 8ΐ ετεα- 
ΙΜ εαηι 8ίΐ ΡίΙίυ8, εΐ'ιαιη Ιυχ 6886 ροίεβΐ, 8(1 υηί- 
ν6Γ8»8 υΓιςυε γ68 ΟΓεαίαβ ρεηίηεύίΐ ί&ΐίιΐ8 ρπίΓΟ- 
|[8ΐίν» |;γ8Γι8, 6ΓυηΙ(|υ6 οηιη'ιι Ιυχ ρ6Γ ηλίυΓαηι. 
Οηίϋ 6Γ|{0 6*18 ορυ8 6Γϋ ραΠΊεΊραΙίοηο ΓιΙϋ, «υΐ 
^υ'κΐ ίη<ΐ6 618 8666(161, ευπι υΐ 8ίηΙ Ιυχ 86ευηάυιιι 
811801 η8ΐυΓ8ΐη ίρ8« ςυο<|υ6 Ιιβϋ^ιεαηΐ, ηοη 86ευ8 
«6 Ρίϋυ8? 5«(1 ίΙΙυηιίηβηΐε ορυ8 1ΐ8ΐ)6ΐ 6Γ681ιιγ&, 
ευηι Ί8ΐυ(1 8 86 ηοη (ιαίιεαΐ : 0608 ί^ϋιΐΓ 68ΐ ροΓ 
ηλίυηηι ΡίΠυ8, «ιίςυε ίϋοίΓεο Ιυχ, υ( ςυί ρο88ί( 
Ι11ιιπιΙη8Γ6 6» (ΐυ^ΐΒ Ιυ€ί8 'πκΙΊ^εηΙ. 

Α1.1ΙΠ). Ι^υι 86ευη(1υηι ηΑΐυΓλίη 8ΐΐ8ηι ευπι 8ϋ 

ΓΊΙΙυ8, 8υΙ »1ίυ8 681 8 €Γ68ΐαΓ8, η6πιρ6 Γ8ΐίοη6 

0886ηΐί«, 8υΐ 6]υ8(ΐ6ηι ευηι ιρ$8 ηβίοπκ. δί 6Γ(ο 

6]υ8^6ΠΙ §6η6Π& 68ΐ 86 8υΚ>8ΐ8ηΓΐ£, ΓΓυ8ΐΓ8, υΐ 

νΐιίεΐυπ, ηοΙ)ίδ 8ΐΐ : ι Ε§[0 Ιυχ ίη ιηυιιϋυηι τβηΐ**• > Ιΐ8ΐι«1 εηίοι 6ΐί8ηι 8 86 6Γ68ΐυΓ8 (ΐυο(Ι Ιυχ 8Ίΐ : Ιυχ 
8ηΐ6πι Ιυείβ ρβπίεερβ 6856 ηοη (ΐ6ΐ)6ΐ, υΙ 66η- 

868ΐυΓ 6886 ΙοΧ. 58 ^■^ 8ηΐ6ΠΙ 6]υ8(ΐ6ΠΙ ΠβΙυΓ» 

Βοη 681, 86(1 εΓ68ΐηΓ8 Ιυείβ Ίη4Ί|^6ΐ, ευηι 8υ(1Ί6ΓΊΐ : 
ι 0»Ί(1 εηίπι Ι)8ΐΐ68 ςυο(1 ηοη 8εεβρΊ8(Ί **? > ηε- 
66888ΓΙ0 \%\ΙυΤ εΓ68ΐυ5 6886 Βοη ροΐ6πΐ Ρί1ίυ8, 
811)1 8ίιυυΙ 8ΓηρΪ6η8 ςυοά ρΓορΗυπι 68ΐ εΓ68ΐυη6 
Ι)οηυΐΒ. Νοη βηίπι ΟΓεβίυη Ιυχ εηΐ ηαΐυΓΑ 8υΑ, 
86ά Ιυεί» ροΐΊυ8 \ηά\%2 εΐ ραπίεερδ. 

Αυυπ. 8ι ηίΐιϋ 8Ηίιρ8ίυ8 68ΐ ραιίιεερβ , 86(1 ^ 
εΓειΐυΓ8 ΡίΠυηι υΐ Ιυεεβι ρ8ηί6Ίρ8ΐ ; ηοη 68ΐ ειγο 
Ιρ86 εΓ68ΐΗη, 86(1 06(106 εΓ68ΐυΓ8 Ιηχ, ςυο(1 18- 
ηιεη 68ΐ ΡΙΙίοβ. 

ΑΙ.ΐυθ. 8ί 81111(1 681 Π1υπιίη8Τ6, &Πυ(] ΗΙυηιί• 

η8Γί, κίευΐ 8|6Γ6 εΐ ρ8Γι, εΐ ίΙΙυηιίηΑΐ (|υί(ΐ6πι Ρί- 

Κυβ, ίΙ1υηπη3ΐυΓ 8υΐ6πι 6Γ68ΐυΓ8 : ηοη 6Γ£0 ί(]6ηι 

^681 ΡίΙίυ8 6ΐεΓ68ΐυπι, ιιΙ η6(ΐυ6 κΙ (ΐυο(1 β^ίΐ ί(ΐ6ηι 

681 ευηι εο ςαο(ί 8|{ΙΐυΓ. 

1. 5. Εί Ιηχ ίη ίααΜί ΐΗΰ€ί^ €ί ΐ€η€^τα €αηι ηοη 
€θΐηρτ€Η€ηά€τηη(. 

Νεε6688Γίο ηοΙ>ί8 89ρΪ6ηΓΐ88Ίπιυ8 6ν8η|[6ΐΊ8ΐ8 
ρΓ£Γε(ΐ6ηΐεηι (Ιοείπηαηι εχρΙΊε8Γε Ηοε Ιοεο α^^Γε- τά τοιαύτα διεσχέμμεθα, λεγόντων ήμίν οΐ τ^^ς του 
βεοΰ χα\ Πατρίς ουρίας Ιξωθοΰντες τδν ΥΙδν * Όώς 
&ν δύναιτο φωτίζειν ώς φως, Ιδιον έχούαης αύτ% της 
θιίας φύσεως, έτέρφ δε παραχωρούαης ούδενί; εΐ δέ 
γενητδς υπάρχων 6 ΥΙδς , χα\ φως «Τναι δύναται, 
φθάσει δή πάντως έπ\ πάντα τά γενητά του 
πλεονεχτήματος ή χάρις, Ισται δέ πάντα φως χατά 
φύσιν. Τίς ούν α6το?ς Ιτι χρεία της του ΥΙου μετο- 
χής, ή τί χΐ πλέον εντεύθεν εΰρήσουσι, χατά φύσιν 
Ιχοντα χαιαύτά τδ είναι φως, ώσπερ ουν άμέλιι» 
χαΐ ΥΙδς έν έαυτοίς [ γρ. έαυτ(2) ] ; *Αλλά χρήζει τον 
φωτίζοντος ή χτίσις, οΓχοθεν ούχ Ιχουσα τούτο, βκδς 
άρα χατά φύσιν δ ΥΙδς, χαΐ διά τούτο φως, (Ι^ τά 
^ φωτδς δε^μενα φωτίζειν δυνάμενος. 

ΑΑΑΟ. Φως χατά φύσιν υπάρχων δ Υ(δς, % 1τ<ρδς 
έστι παρά τήν χτίσιν, δήλον δέ δτι χατά τδν του πώς 
είναι λδγον, ή όμοφυής αυτή. Ε μέν ουν ομογενής 
έστι χα\ ομοούσιος, μάτην, ώς Ιοιχεν, ήμΙν έπιφοί- 
τησε λέγων • ι Έγώ φως είς τδν χδσμον έλήλυΟα- > 
Ιχει γάρ ή χτίσις οίχοθεν τδ φως είναι χα\ αυτή - 
φως δέ φωτδς άμέτοχον, ?να νοηται φως* εί δέ ούχ 
Ιστιν δμοφυ^^ς, δείται δέ φωτδς ή χτίσις άχούσασα, 
€ Τί γάρ έχεις, δ ούχ Ελαβες, » άναγχαίως ήδη τ^ 
είναι γενητδς ό ΥΙδς διαφεύξεται, συνεξέλχων έαυτω 
της χτίσεως τδ ίδιον άγαθδν* ού γάρ ή χτίσις Ισται 
χατά φύσιν τδ φως, φωτδς δέ μάλλον δεομένη χα\ 
μέτοχος. ΑΑΑΟ. ΕΙ ουδέν εαυτού μέτοχον, μετέχει δέ ή 
χτίσις ώς φωτδς του ΥΙού* ούχ άρα χτίσις αύτδς , 
άλλ" ουδέ ή χτίσις τδ φως, δπερ έστ\ν δ ΥΙδς. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ τδ φωτίζειν έτερον, έτερον δέ έστι 
τδ φωτίζεσ6αι, ώς ενέργεια χα\ πάθος, χα\ φωτί- 
ζει μέν δ ΥΙδς, φωτίζεται δέ ή χτίσις- ούχ άρα ταυ- 
τδν ΥΙδς χαίχτίσις, έπε\ μηδέ τδ ενεργούν τψ ίνερ- 
γουμένφ. 

ΚαΙ τό φως έτ τχί σκονίφ κραΙτΒΐ^ χαΐ ή σκοτία 
αυτό ού χατέΛαβετ, 

*Αναγχαίϋ)ς ήμιν ό σοφώτατος ευαγγελιστής τήν 
έν τοΙς προλαβοΰσι θεωρίαν έχπλατύνειν χα\ διά των *• 1θ8η. XII , 46. •• Ι Οογ. ιν , 7. 1^ 1Ν αΟΛΝΝΙδ ΕΥΑΝβκυυΜ ϋΒ. ι. ΙΟΦ ιτροχβιμένων Ιπι/γβται. Ου γάρ δήπου τοΙς άχροωμέ- Α (Ιί&ιΐΓ. Νοη βηίαι ρυΐ8ΐ)9ΐ αυ(ϋΙοηΙ)ΐΐ9 Μϋβ ΓοΓβ αιΙ νοις ^ίποχρήηιν ένόμ(^εν εΙς τ6 δύνασθαι νοειν άπλα- 
νώς ιαρ\ του βκοΟ Λόγου , δτιπερ βντως έστΙ τ6 
φως των ανθρώπων αύτ^, διά του ψάναι μόνον 
ι Κα\ ή ζωΙ} ξν τ6 φως των ανθρώπων * ι ήν γάρ 
«ή χα\ €(χ6ς, άνα8βιχθή9€β6α{ τ ίνας άβασανίστως 
των λιγομένων άχούοντας* χα\ βή χα\ πρεσβλύειν, χα\ 
Ιτέροας βιδάσχ&ιν ΙπιχειρβΤν, 9τι ψώς μλν δντως 
έστ\ν 6 του βεοΰ Αόγβς, πλην ού πά« φωτδς χορηγός* 
άλλ* οΓς &ν αύτδς βούληται, τ6 τής συνέσεως έν^ησι 
φώς, βοχιμάζων τόν όφείλοντα λαβείν, χαΐ τής ούτω 
λαμπρ^Ις Αξιον δντα βωρεέίς* ή βέ γε των &λλων λο- 
, γιχών χτισμάτων φύσις, ή έξ οίχείων ώσπερ σπερ- 
μάτων, την έπΙ τφ βΰνασθαι φρονείν ερανίζεται βύ- 
ναμιν, ή έντίΟησιν αύτ|) νουν χα\ σύνεσιν ό Ηε^ Γ«ΰΐ6 ίηΐβΙΠ^βιιιΙυιη Οβί ΥβΓίιυιη ΓονβΓ» 68&β 1υ€6ΐιι 
Ιιοαιίηυιη, 5ί (Ιυηΐ3Χ»ΐ (Ιί€6ΓβΙ : ι Ει νίΐ8 ογαι Ινχ 
Ιιοηπηυιιι. » ΡΓοϋαΙιίΙβ βιϋηι βΓπΙ ΓιιΐυΓοβ «Ιίςυοβ 
ςιιί ΐ6ΐηβΓ6 61 ίηοοηβκΙβΓλΙβ 6» ςυ» ϋίευιιΙΟΓ €8ρβ- 
Γ6ΐιΙ, 3ΐ1ίο$(|υ6 ϋ(ΐ€6Γ6ηΙ 80 ΐΓ3(1βΓηιΙ 1υο€ΐη ςυι<!Ι«ιιι 
ΓβΥβΓλ β$»6 Οβί ν6Γΐ>υιη, αΙ ιιοη οιιιηίΙ)ΐιβ Ιιιοίβ 
ΙλΓςίΐΟΓβιη, 86ΐΙ (ΐυίΙ>υ8 νβΐίΐ ριυϋβηΙίβΒ 1ιΐ€βιη ιηι* 
ηιίΙΐΟΓβ, €υιιΐ(|α6 ρΓο5«Γβ ψύ ϋί^πυκ βίι Ι3ΐιι ίΙΙα•. 
βίΓΪ (Ιοιιο : €«ΐ6Γυιη 3ΐί&ηιιη επΐαΐυΓαΓυηι Γ3ΐίοη&- 
Ιίυιιι η3ΐιΐΓ3ΐη &υΙ βχ ρΓορτϋβ ςιιοϋιιιιιηοιίο 
5€ΐηίηί5α8 ρΓϋ^Ιβηΐ;» ?ίιη ιεείρβΓβ, 'ηυΐ πιΐ6ΐΙ{|[^ιι- 
ΙίιΐΗΐ 61 ρΓυ(ΐ6ηΐίλΐηςιΐ6 α ΐνο αο Ρ>Ιγ6 ίιηηιίΗί, 
ςα>8ί ηοη ρο89ίΙ ί8ΐυ<1 ρπ68ΐ3Γ6 Ρί1ίυ8. υΐ 6γ§ο 
ιιΐ3ηίΓ68ΐιιιη ΠβΓεΙ, ίρ8ΐιιη Οβυιη ΥβτΙιυιη Ιη Ι>60Μ χ*ν Οατήρ, ώς ούχ έξισχύοντος τούτο δρ^ίν του ΥΙου. Β ΡαΐΓβ νΚαιη β886 βΙ^Ηβ Ιυοβιη, ηοη .'ίΠηυοηιηι ιΙ *Ινα τοίνυν φαίνηται σαφώς αυτός δ βεδς Λόγος, δς 
ήν Ιν Θεφ χα\ ΙΙατρ\, χα\ ζωή, χα\ φως, οΟ τινών 
μέν &νά μέρος, έτερων δέ ούχέτι, άλλα χατά τίνα 
μ<τουσ(ας ά^^ητον τρόπον, ώς σοφία χα\ συνεσις 
(δπερ έστ\ν έν τοΙς λογιχοίς τδ χαλούμενον φώς), έαυ- 
τδν δλοις νΛς <^σι χαταμιγνυς, Γνα λογιχεύηται τά 
λογιχά, χα\ φρόνησιν Ιχτ} τά φρονήσεΐύ; δεχτιχά, ούχ 
άν έτέραις ε!ναι τούτο δυνηθέντα ποτέ - άναγχαίως 
φησίν, δτι χα\ « Τδ φως Ιν τ]) σχοτί^ φαίνει, χα\ ή 
9ΐοηί& αύτδ ού χατέλαβεν. » Μόνον γάρ ούχ\ τοιούτον τι 
τοΙς άχροωμένοις Ιχ πολλής άχριβε(ας άναβο^* Έφην, 
ω 0^1, χαΐτοι σφόδρα διδάσχων τά αληθής τήν ζω^ 
βίναι των ανθρώπων τδ φως, ούχ ίνα νο^ τις Ιν γε Ιαχ2ΐ, λΠοΓϋπι ηοο ίΐβπι, δ6<1 ίηββΤϋϋίΙί «ιυΐκΐβιιι 
οοιηηαυηίοϋοηίβ ηκκίο, ρυΐα ουιη 8ίΙ 83ΐρΐ6ηΐί« Μ 
ρπΐ(ΐ6ηΐί> (()υο<Ι ίη Γ3ίίοηί8 €θπιροιίΐΗΐ8 1υ66ΐη •ρ- 
ρβΙΙ&ηιυβ), βείρβυηι ιιηίν6Γ8ΐ8 ΓβΙιυβ ίιηηιί8€«Γ6, ιιΙ 
Γ«ΐίοο2ΐΗ& ΓβΐΙοηβιη Α€6ίρί&ηΐ, εΙ {ηΐβ11ί|6ηΐί»ιιι 
Ιΐ3ΐΙ)69πΐ ςυ» 6]α8 βιιηΐ ορϋοί», ηεο ϋΐί&τ ϊΒϊηέ 
ρθ89υηΐ 9ΐ886ΐ|υί, η6ε688ληο ήιΓεΠ, ι 61 Ιυ66ΐη Ι» 
ΙβηβϋΗβ 1υ66ΐΓ6, βΐ Ι«η€ΐΐΓ88 6ΑΠίΐ ηοη οοιηρΓεΙιβη• 
ϋί886. ι υ 6ηίιη ρΓορεηιοϋυπι βιιϋίίοπίιυβ 8(υ(ϋθ8β 
ίηοΐΑΐηλΙ : Οίχί, ο 1)οηί, νβηίΑΐβιη ουιη ρηηιίβ 6ϋο• 
€€η8, νίΐαη 59 ^Μ6 Ιιοηιίουπ) ΐΗ€6ΐη, ηοη υΐ ηυίβ- 
ηιιβιιη 6χ Ιιίβ ν6Γΐ)Ί8 βχίβΐιπιεί 60• ςυί ]υ8ΐί 6( ρΓοΜ 
6886 νί(ΐ6ηΙιΐΓ «ΙίιιηιΙ^ νίΐ9Β €Ι)Π8ϋλη»<ΙοηΜΐη λ€6ί- το?ς παρουσι μάλιστα λόγοις, Ιξ έτερου ποληείας ^ ρ6Γβ , ηίπιίΓυιη ί11υπιίηαΙιοη6πι , 86(1 υΐ (ϋ8€8ΐ•§ χομ(ζεβ6αι γέρας τδν παρ* αυτού φωτισμδν, τους 
δσοιπιρ άν φαίνοιντο δίχαιοΓτε χα\ άγαθο( * άλλ* 
ίνβι μανθάνητε πάλιν, δτιπερ δν τρόπον έοτ\ν Ιν 
πβσι τοΙς γεγονόσιν ό Λόγο; ζοιίή, ζωογόνων δηλονότι 
τά ζωής δεχτιχά* ούτως 1σι\ν Ιν αύτοίς χα\ φώς, τά 
συνέσεως τε χα\ φρονήσεως δεχτιχά, τούτο δειχνύων 
δπερ ε{σ{ * πάντα γάρ Ιν πάσ( έστιν ό Πατήρ δι* Υ{ού 
έν Πνεύματι. Σχοτίαν δ& ονομάζει τήν τού φωτίζε- 
σθαι δεομένηνφύσιν χαθόλου,τούτ* έστι,τήν γενητήν. 
Επειδή γάρ αύτδν ώνόμασε τδ φώς, έτέραν ουσαν 
έπιδειχνυων τήν Ιπιδεά χα\ άμέτοχον [ίσ, μέτοχον] 
αύτου χτίσιν λογιχήν, εΙς τδ εναντίον περιτρέπεκ 
του σημαινομένσ^ τήν δύναμιν, ούχ άτιδ σχοπού, 
χατά γε τδν ήμέτερον νουν, χα\ τούτο ποιών, άλλ* τυΓβυβ, ςοοίΙ, ςιιο πιοίΐο 68ΐ 1η οιηηίΐιυβ Γ6ΐ>υ8 γγ6«- 
118 ν6τ1>υπι νίΐΑ, νίνία€8η8 ηεπιρβ «« ςυ» τίΐ« 

^νηΐ 6αρ3θί9Ι, ίΐ:ΐ (|Π04|ΙΙ0 6886 ίη 118 Ηΐ(!6ΠΙ ηΐΗΐ 

ίηΙβΙΠ§[6ηΙί96 61 ρΓυ<ΐ6ηΙί9Β βηηΙ 69ρ3€{&, \ά ηοο^ 
8ΙΗ11 6αΐ€ί6η8. Οηιηία εηίηι 681 ίη οπιηίΙ>υ8 Ρ»ΐ6η 
ροΓ ΡΗΊιιηι, ίη 8ρίΓί(υ. ΤβηβΙ^λβ 2ΐιΐ6ηι ηοηιίη»! 
οΑίιιπιηι 10618 ίηιΠι^αη), 1ΐ06 68ΐ οηιηοιη οηιηίηο 
ΓΓ68ΐ«ηι. Ρθ8ΐςυ2ΐηι εηίπι ΐρβοπι Ιυοειη ηιιηοιιρανίι, 
λΙΪΑΠί 6886 08ΐ6ηϋ6η8 ίη()ί|[6ΐιΐ6πι 61 ίρβίυβ ρβπί- 
6ίρ6ΐη 6Γ63ΐΙυΓ8πι Γ&ΐίοη«1«πι, ίη εοηΐηηυηι νοιίίΐ 
γϊπι 61 ηιίοηεπι 6]ΰ8 ςυο4 8ί(|[ηίθ69ΐυΓ, ηοη &Ι>8 

Γ6• ΠΙ60 ]ΐΙ(1ί6ίθ, 1(1 Γ«€ΐ6η8» §6ιΙ ς00<1 0ρ«<} 86 ΓΟ« 

Κίΐ9Γ6ΐ, ΓβΓυηι 6Γ6«ΐ2Γυπι η&ΐυηιη, ευη ηίΐιίΐεχβο 
ρΓ0Γ8υ8 ρΓοΓεηΐ, 86(1 οπιηε 8υυη) 6886, εΐ Γεείυηι έχεΤνο δή πάντως χαθ*έαυτδν έννοήσας, δτι τών γένη- Ο εοη8ί8ΐ6η(1ί ηιθ()ηηι Ιϋΐ1>6&1 α1> ορίίΐεε, ]ηΓ6 3Η(1ίΓ6 τών ή φύσις, ούδΐν δλως έξ αυτής πηγάζουσα, σύμ- . 
πίον δΙ τδ είναι χα\ τδ εύ είναι τοιώσδε τυχδν δε- 
χόμενη παρά τού Δημιουργού, διχαίως άχούει * ιΤ( γάρ 
Εχεις δ ούχ έλαβες ; ι Επειδή δΙ πρδς τοΤ; άλλοις, 
χα\ «ύτδ θεόσδοτον Ιχει τδ φώς, ούχ έχουσα δηλονότι 
λαμβάνει * τδ δέ φώς ούχ έχον έξ εαυτού, πώς ούχ άν 
εΓη τδ εναντίον ; ή πώς ούχ άν λέγοιτο σχοτία ; Πιθα- 
νή >άρ, μάλλον δέ ήδη χα\ άναγχαιοτάτη λίαν άπό^» 
δε'.ξις, τού τήν μίν χτίσιν είναι σχοτίαν, φώς δέ πά- 
λιν τδν τού θεού Λόγον, τδ φαίνειν έν τ^ σχοτί^ 
τδ φώς• ΕΕ γάρ δέχεται τών γενητών ή φύσις τδν 
τού θεού Λόγον χατά μηουσίαν, ώς φώ;, ή ώς έχ € ΟιιΙ(1 εηίηι ΙΐΑ^β ςυοίΐ ηοη Αεεερίβΐί **Τ > €ιιιη 
8ΐιΙβπι ρΓ£ΐ6Γ «βίεΓΑ ίμβλπι ςαο(|υ6 (Ιίνίηίιιΐ8 ιΙ•- 
Ιαηι 1υε6ηι ΙιαΙ)6»1, 6&ηι υΐίςιιε ευπι ηοη Ιι»1ΐ6&ΐ, 
βεείρίΙ : ςυθ(1 νοΓΟ Ιυεεηι εχ βοίρ^ο ηοη Ιι»Ι>6ΐ, 
ΐ|υοηιο(Ιο ηοη εΓΐΙ εοηΐΓ8ήιιηι? αοΙ (|ιιοβιο(1ο Ι6- 
η6ΐ>Γ8β ηοη (ϋεεηΐυτΤ ΡΓθΙ)8ΐ>ίΐ6 εηίιη, ίιιιοηεε68- 
8απιιηι 8Γ|;ιιηΐ6ηΐυηι 68( εΓ68ΐυι*8πι 6886 Ι«'η6ΐ>ΓΑ8, 
Οεΐ αιιίεπι ΥεΓίχιπι Ιοεεπι, ςυο(1 ι Ιιιχ ίη Ι4'ηε1ιπ8 
Ιυεεί. ι Νβπι βί τεΓυηι εΓ68ΐ3ηιυι ηαίιιπι Οεί Υει- 
1»υπι ρ6Γ ρΑΓίίΓίίρΑϋοηεπι &εείρίΐ, υΐ Ιιιε^πι, χιιΐ 
Ιαη9υ&ηι εχ Ιυ^ε, ίρ$3 ςυίιίεπγ υΐ ΐεηε1)Γ« ηίηιίηιιη 
Αοείρίΐ; ΙνοεΙ αιιίειη Ιη ίρ88 νείυΐ ίη Ιεηεϋπίδ Ηιχ, 1 ΟΟΓ 1¥ . 7. 105 8. ΟΥΚΙΙ-ίΙ ΑίΕΧΑΝΌΛΙΝΙ ΑΠ0Η1ΕΓ. 14)1 14 6§1 ΓιΓίϋβ. η«:ιιηνί8 ΙΰηβΙΐΓ» Ιυοβιη ιιΐίςιιβ Α. φω<^. οΛτη μέν ώς σχοτία οηλον^τ* λ*ί«£ά'/ε€ • φβίνβι ΒΟΜίαιΗ. Ηοο οηίιη 8ίβ;ηίββΑΐ, ορΊηοΓ, ϋΐΜ<1 : ι Τβ- 
ηβ1)Γ96 6:ιπι ηοη βοπιρΓβϊιβιΐιΙβΓυηΐ. » ΟιιηοΐΑ βηϊιη 
1>βί ΥθνίΜίαι ίΙΙυβίΓΗΐ ςυ» 8υηΙ ίΙΙα&ίΓΑϋοιιίβ €»- 
ριΐ€ί2\ Η ίη υηίνβΓδυι» βΑ ίΙΙιιιηίηιιΐ ςη» η&ΙιίΓΑΐα 
Ιιαίκϊηΐ ΊΙΙυηιίηαϋοηίβ οραοβιη. ΐ£;ηθΓ»1ιΐΓ αηίοιη & 
(βηβΙΐΓΐΒ. ΙΙ:ιϋοη8ΐί& φιίρρβ ηαίιη-α ςιι» ίιι ΙβΓΓίβ 
€8ΐ, Ιιοηιο πϊπιίηιιη^ εοΐιιίκ ςιιαηιίοςαβ €Γ63ΐΐΗΓαιιι 
ρπβ ΟνββίοΓβ. ι Νοιι εοιιιρι-βΙιβηϋβΓαιιί Ηιοβηι : > 
ιιβη βηίηι α|{ΐιον^Γΐιιι4 0Γ6«ΐ4>Γ6ηλ ΓοιιΙΰΐιι 8&ρίοιιΙί«ν 
Ί»ΐβ11ί|^Ηΐίββ 0Γί({Ίηβιιι, ρηιιίβηΐι» Γ&ιΙίοβιη. Ι.ιΐ€βιη 
ΐΜΐιβιι Ιιαίιβηΐ Οβί ηιιββποοηΐία, 61 ίιιΐ6ΐΗ|{6ΐΐ(1Ί νίηι 
(ΐιιιι ίρβίβ ΐ|ηο(ΐ8ΐιηιη<Ηΐο ηαΙ^ιΓιΚίΜβ βΊΙιί ίηβίΙαίΒ 
βίιιιιιΐ λΙεηιβΙ. Ηίο πιγμι» ιιι»κιΐΗΐιιηι> ΐϊυΙΙϋ ναΐίοηβ 
ΡΜηιιιι Ι>6Ί ΟΓΟλΙπη ΑυΙ ίαοΐιιοι ίηίοΐΐίβί ρο&ββ. χα\ ούχ οΙδ£ ΐΕάντο)ς ή σκοτία τ& φως * τούτο γάρ, 
οΤμαι, σγ^μαίνειτ^, ι 'Π σχοτ(α.αύτ6 ού χατέλα^βν.»^ 
"Απασι μέν γάρ ύ τοίλΘιου Α^γος έλλάμτΓβί τοις 
(λλάμψεως βεχτιχοΖς, χα\ φωτίζει χαΟ(ηΐου τά ψύαι,^ 
Εχοντα του φωτίζεσθαι &χτιχήν* αγνοείται βέ ύτΛ 
της σχοτίχς- ή γάρ έ^Ιγης τυγχάνουσα λογική φύνις» 
τοΟι* Ιτην, 6 Μρωηης, έ/άτρεννέ κοτβτΙ) χτίσει ΐ(αρ^ 
τ6ν χτίσαντα . ι Ού χατέλαβι τ^ φως * > ου γάρ ίγνω. 
τδν Δημιουργ6ν, τήν πηγήν της σοφίας, της συνέσεως 
τίιν Αρχήν, τήν της φρονήσεως (&ίζαν. Έχει δ* ουν 
βμως έχ φιλανθρωπίας τ& φως, χαΥ συγχατα6ε€λη- 
μ^νην ώσττερ επάγεται τήν του φρονεΤν δύναμιν ταΐς 
ε{ς τ^ είναι παρόδοις συντρέχουσαν τά γενητά. £η- 00^86(1 Α Ηθ1ίΐ8 ροηίΐαβ (ϋδ8Ίΐυιη, 6ΐ βιιρτα ^^6β»ιιι- Β μειωτέονδέ πάλιν έν τούτοις, 6τι λό^ος ούθετςέπι- ΓΜ-υαι ηιιΐ-υΓαιη €οη8ΐίΐιαιιαι, 3ΐίαιη(ΐιι<% &4> ϋβ ρτορ- 
βιιβ 6886, οΐ 8α55ΐαιιΐί3) ΓΑΐίοΒβ 86ΐιιΜιιιη, ηοπ 
866118 ηίιιιιπιηι Αο 1α« 6Α<ΐ6ΐιι ηοη 68ΐ οΐλΐη Ι6ηβ- 
1ιτί8, 86ΐΙ οοηΙΐ'λΗΑ 6ΐ <ϋν6Ρ»ίΙ&ΐ6 ηαΐυπΒ ρΙ^ηβ 
<1Ί8ΐίη6ί«• δβιΙ ουιη Ηα6 <1β γ6 δαίίβ «ιιίβα ΐΓαοΙανβ- 
ΗΐΗϋδ, &ι1(ΐ6ΐΐ(1& 8υηΙ ηοΐιίβ Γβϋς••!» ς«» ββηυυιιΙυΓ. τρίψει γενητ^ν είναι νοείν. Ι) πεποιημένον ύττάρχειν 
οΕεββαι τ^ν Τί^ του Θεοΰ, άλλ^ άφεστηχότα πάντη 
των %οΛ^ ήμ<1ς, χ^ν τήν των χτισμάτων άναβαίνοντα 
φυσιν, ίτερ<^ τε παντελώς, ή δπερ ε1σ\ν αυτά. χαΥ 
πολύ (ιεστηχ^τα χατά τήν της ού'ΐίας ποιότητα • 
ώσπερ ου ν άμέλει τ^ φως πρ^ τήν σχοτίαν έστΙν ου .'ταυτ^ν, Αλλ* ή(η χα\ εναντίον, χα\ ά^υγχρίτως ταις διαφοραΐς είς ά}.λοτρι^τητα φυσιχήν χωριζόμενον. 
*Αποχρώντως δλ ήδη τ^ν περ\ νοΟτου διαλαβέντες λέγον έν τοις προεξητασμένοις, τά λοιπά των εφεξής 
προσθήσομεν. Ι, 6, 7. ίΉΗ /ιοΜθ ιιιίι«ι•« α !>£φ, £ΐιί ηοηι^ιτ έταί 
Ιϋαηη€$» ΰί€ ΌΦηίί ιη /«εΐίιηοηίιιιιι, Μί ίΰ$ί%ΐΗοηί$Μ^ 

ΜΐΐΙΙί9«ΐΐ69Ι 4β1)60 ΥβΤΐΐΟ <ΙίΙί|[6Ιΐ(6Ι 6Χρ08ίΐίΐ^ 

φΐίΐιιι• ραΙι^Ι ίρβιιιη 80€Μη(1αιη ηαΙυΓΑΐη 6β8β \Η\ 
ϋο ΡλΐΓ» Ρίΐίιιιη, βιΐβιη ιΝαΊ» (Ιοίοεορδ οοηοϋί•!. ΈγέτΒζο άνΟρωαος άΛεστοΛμένος *α^ β^ον, 
δγομỀίέτφ 'Ιίύάτνης' οϋτος τ^ΛΟ^^ £2ς μιφτιφίατ 
Χνα μοφηνρήσχι περί τον ^ί«ι>Γί'^. 

Πολλά προεξηγησάμενος περί χοΰ Θεού Λόγου, χαΐ 
δι* ών άναφαίνοιτο κατά φύσιν ύπάρχιον ΥΙ^ του 
βεοΰ χαΐ Ιΐατρ^;, ακριβέστατα διειπών τήν έχ τώ^ Οιιη» Μΐ6ηι ρβΓ ΙΙο^δβη ιϋ€ΐυιη &ίΙ » 1)60, ι Η« ΟΓβ € άχροωμένων πίστιν τοις είρημένοις έχπραγματεΰο- (ΗιοΓυηι ααΙ ΐτΐιιιη Ιθ8ΐίιιιη 818Γ6 οιιΐηβ ν6Γΐ>υηι **, • 
ηΐΑ^β ΑυείοτϋΜίδ 8ΐΙ>ί Ι68ΐ6αι Ιιοαίυιη βορίίβίβηι 
ρηκίοηίοτ 8<1]ΐΗΐ||;ίΑ. Νοη 6Βίαι ριιΙλΙ)2ΐΐ, ςιΐ8ΐΗ»νί8 

68661 9ΐΙ€ΐθήΐ8(6 ρΐ'«ΐϋΐΙΙ8, 8ΐ) 118 ςΐΐί 111 ΙΐίβίΟΓίαΒΙ 
ΙΚΜίτί 82ΐ1ν&ΙΟΓίβ ίΗ€Ίΐΐ6Γ6ηΙ ^4:01 υΙίΓΑ 16|;<*Ι1Ι 

6886 6%ΐ9βη<ΐ3ηι, Η υοί 8ϋ)ί 6Γ606α(1υιη, γ68 ηιβηΐβ 
61 ίιιΐ6ΐ1ί|;6ηϋϋ ηο8ΐΓλ 8ΐιρ6ΓίθΓβ8 6η3ΓΓ8ηΙί. 1ΐ»ςυ6 
ΐ68ΐ3ΐιΐΓ φΐΜΐ6ηι ίρ86 1)6αΐυ« βνοΑ^βΙίδΐ• ^ιμηΙ 
ι ν6Γ^ηι 6ΐτηΐ ίο ρΓΐηοΙρίο, 6ΐ 1>βυ8 οΐ'ΐΐ ΥβΓίΜΐιη, 
6έ 6Γ9ΙΙ ίη ρτίη6Ί|Ν0 αρικί ί>60», ι 61 ςυοϋ ι οαιηίΑ 
ρ6Τ ίρβιιηι ίαοΐΑ 8ΐιπΐ, ι 61 (}υο(Ι 6ταΐ ίη €ί6αΐίβ 
ΓβΙυ8, υΐ τΊΐα, 6ΐ ςυοϋ Ιυι Ιιοηιίηυηι 6Γ&1 νίΐ9, 
υΐ 6χ Ιιί8 οη)ΐΓι5ιι& 08ΐ6υ(ΐΑΐ ΡΠίυιο 688β Οβυαι ται * επειδή δε χατάτδ είρημένον διά Μωσέως παρά 
θεοϋ, ι ΈπΙ στόματος δύο χαΐ τριών μαρτύρων 
σταθήσεται παν ^ήμα* ι συνάγει φρονίμωςέφ'έαντψ 
τ^ Μαχάριον Βαπτιστήν, χα\ άξιολογώτατον δντως 
συνεισφέρει τ6ν μάρτυρα. Ου γάρ φετο δ&?ν, εΐ χαΐ 
λίαν υπάρχει σεμνός, τήν υπέρ νόμον άπαιτήσαι πί- 
στιν τους έντευξομένους τ^ περί τοΰ Σωτήρος ημών 
συγγραφή, χαΐ μόνφ πιστεύειν αύτφ τά υπέρ νουν, 
χα\ φρόνησιν έξηγουμένφ τήν χα9* ήμΑς. Ούχοϋν 
μαρτυρεί μίν αύτ^ ό μακάριος ευαγγελιστής, δτι 
περ € ^Ην ό Λόγος έν άρχ^, χα\ θεδς ήν ό Λόγος. 
καΐ ήν έν άρχϋ πρ6ς τ6ν ΘεΙν, ι χαΐ διι ι πάντα 
δι' αΰτοΟ έγένετο, ι χαΐ ήν έν τοΓς γενομ^νοις, ώς 86€ΐιιΐ(1υιΙι η&4αΓ8η. ϋί νβΓΟ αβϋρυΙαΙιΐΓ Βαρΐί8ΐ& .. ^ωή, κα\ οτι τδ φως των ανθρώπων ήν ή ζωή, ινα 
(1ί?ίηιΐ8, 6ΐ&ιιΐ8η8 : ^ ΡαΓΑΐβ νίαπι Οοηιίιιί, Γ6€12Ι8 δ•* τούτων απάντων θε?)ν δντα κατά φύσιν απόδειξη £λ6ίΐ6 86Πΐίΐ33 061 η08ΐΓί ", > ΗαπΟ 6ηίΐη 0&86 

Οβυηι νβΓϋΐη ηβιηο ηοη υΐίςιΐ6 ί^ιΐβΙ^ΊΐυΓ, ευί άο^ 
πιίη»ΐίοιιΊ8 <ϋ£;ηίΙα8 86(:ιιη(1υηι η»ΙυΓ»ιη ιηβίΐ, ηεο 

3ΐΐ6ή ίη6886 €0ϋ8|Μ€ί»ΐυΓ ρΐ*0ρΓΪ6 20 ΥΟΓβ, 8ίςυϊ(ΐ6ΐη 

ι ηοΙ)ί8 661 υηιιβ 06υ8 αο ΡαΙογ, υιιιιβ αιιίειη 1)ο- 
ηιίηιιβ ^ε8υ8 €1ιή8ΐυ8, > υΐ Ρ&ιι1ιΐ8 βςΓώίΐ; ι οΐ 
1ί€ο( 8ίηΐ ί|υί άίΰαηΙΟΓ ύϋ ρ6Γ ({ΓαΙίαηι, €ΐ (ΙοηΓπιϊ 
ιηυΐιί, 8ίν6 ίιι €ϋ6ΐο, βίνο ίη ΙϋΓΓβ, υηιΐ8 Ιηιηεη 68ΐ 
εαιιι 06οΡ3ΐΓ6 ν6Γα8 Ρί1ίυ8*^. > Ι^ΊΐυΓ ηιαχίηΐφ ιΙΙ' 
βη»Ιίοηί8 Γ81 Ρ2ΙΓ ΠΙαό 83ΐΐ6ΐυΓυιη Ι68ΐίυπ), βϋεβ &α* 
ΐ€ΐη ηιιΙίΑ ηοη εχ ρ^Γΐε •ίηευ1ρ3ΐ» (1ίεΐί8 (1ε1>6ΐαΓ, τον ϊίόν. ΈπιμαρτυρεΖ δέ αύτψχαι θεσπέσιος Βαπτι- 
στής• ι Ετοιμάσατε τήν 6δ6ν Κυρίου » βοών, ι ευ- 
θείας ποιείτε τάς τρίβους τοΰ θεού ημών.» Κίνα: γάρ 
δή πάντως έρεί τις θεόν άληΟινΙν, τ?)ν ψ χατά φύσιν 
ένυπάοχοι τ6 της κυριότΓ,τος αξίωμα, χα\ ούχ άν 
έτέρι») φαίνοιτο προσόν κυρίως τε και αληθώς, έπεί- 
περ. < ΕΓς μέν ήμίν ό θεί>ς κα\ ΙΙατήρ. εΤς δέ Κύρ'.ος 
Ίη^οΟ; Χριστές, ι κατά τήν Παύλου φωνήν • ι κα\ εί 
θεο\ κατά χάριν γ,τ, κύριοι καλούνται πολλο\ εν τε 
τψ ούρα^^φ και έπΙ της γζ^, όλλ" εΓς μετά τβΟ Πα- 
τρός θε^ς άληΟινδ,• ό ΙΊός. ι Ούκοΰν, άςιολογωτάτη ϋειιΐ. XIX, Ιδ. •'^03ιιι. ι, 23; Ιδα. χι., 3. ** 1 Οογ. νιιι , δ, 0. 105 1Ν 10ΑΝΜΒ ΕνΑΝβΕΙίυΐΙ 1.16. Ι. 106 μίντών&γίων μαρτύ(»ων ή ξυνω^\ς, ιζίτζις βέ λοιπόν λ (|υ« ΰυιη ρίβηίΐυϋίηβ Ιβ^ΐβ, Ιυιη ρβΓβοηαΓυιη ^^ 

ούδαμόθεν κατηγορουμένη τοϊς λεγομένοις οφείλεται, 

χαΐ τδ έχ ν4μου λαβοΟσα πλήρωμα, καΐ τ^ των ιιροϊ- 

ώπων περιφανείς βεβαιούμενη. Τ6 μέν ο3ν περί 

έαντου τι φάναι τδν μαχάριον εύαγγελίστήν, χα\ των 

Ιδίων εγκωμίων έφάψασθαι, φορτικών ήν βντως, κα\ 

&λλα.»ς άπαίδευτον * ή γάρ &ν ήκουσε δικαίως, ι ΣΟ 

ιτερί σεαυτοΰ μαρτυρείς, ή μαρτυρία σου ούκ Ιιτιν 

αληθής, ι Δ ιά τοι τούτο τοις είδόσιν αύτδν τάκαθ'έαυ- 

τ^ν νοείν επιτρέπει, έπι δέ τ6ν όμώνυμον Ερχεται, 

χαλώς γε σφδδρα τοΟτο ποιών, κα\ άπεστάλΟαι φηΛν 

αύτ6ν παρά θεοΰ. "Εδει γάρ ούκ αύτόμολον, ουδέ 

αύτοκλήτψ σπουδή πρ^ς τήν υπέρ του Σωτήρος ημών 

Μντα μαρτυρίαν δεικνύειν τ6ν &γιον Βαπτιστήν, άλλλ €ΐ2ΐΓίΐ3ΐ6 €οηβΓα]3ΐυΓ. Οβ 86 &υΐ6ΐη Ιοηυί Κ)6Αΐυηι 
6ν&η|{6ΐί3ΐ3ΐη, 8υ&$(ΐυβ Ιαυάεβ 2ΐΐίη(;6Γβ, ^Γ3ν6 καιιβ 
Γυί5$6ΐ, 30 ΟΦίβΓοςυίη ίιηρβπΐιιιη. ΑΙίοςυί ]υΓβ 
&ϋ(ϋΊ586ΐ : ι Τυ (1β Ιβίρ^^ο ΐ6«(ίί|€8Γί5, (68ΐίιηοηίιιηι 
Ιυυπ) ηοη 6$1 νβΓυηι *^\ ι ΙϋςΊΓ€θ ϋδ ςυίΐιυβ ηοΐυβ 
€Γ21, $6ίρ$αηι ροΓίηΊΐΙίΙ 3([ηθ8€βη(Ιυιη, 6ΐ))οπιοη>ιηία 
υΙίΐυΓ, ηβο 3ΐ)8 Γβ, €ΐ ιηίδδυιη 6886 αί( ίρβαιη α 
Οεο. 06€6ΐ)3ΐ βηίηι 08ΐ6ηϋ6ΐ6 βαηοΐυιιι ΒαρΓιβίΑπι 
ηοη Ρ6Γ 86, ηεο βυα δροηΐβ 3(1 ΐ68ϋηιοηίυπι άο 
53ΐν3ΐθΓ6 ηο8ΐΓθ ΓεΓ€η(1υηι 3€0688ί886, 86(] βυρεηιίδ 
η)3η(ΐ3ΐί8 οΙ)ΐ6ηιρ6Γ3886, 30 άίνίπίβ Ρ31γΊ8 ηυΐί1)ΐΐδ 
Π)0Γ6ΠΙ £[6881886. ΟυοοίΓ63 ιη(]υί( *. € Ρυίΐ Ηοπιο 
ιηί88υ8 3 060, οαί ηοηιεη 6Γ3Ι ^03ηη6δ. » 01)86Γ• τοις Ανωθεν διατεταγμένοις ύπείκοντα, κα\ τοϊς θείοις _ ναιίίΐυιη 3υΐ6Πΐ 6δΙ, ςυο ρβοΐο οβΠβ, ί(1οη63 βΐ Γ6- τοΟ Πατρδς υπηρετούντα θελήμααι. Διά τοΰτό φησιν 
ι Έγένετο ίνθριαπος απεσταλμένος παρά θεού, 
δνομα αύτφ Ιωάννης, ι Έπιτηρητέον δέ δπως 
ασφαλή τε καΐ πρέποντα τδν περ\ έκαστου λδγον 
έποιήσατο, κα\ τ^ των σημαινόμενων φύσει έπάλλη- 
λον. ΈπΙ μέν γάρ του θεοΰ Αδγου, τδ ι ί^ν • ακολού- 
θως 'είσφέρεται πανταχή τ^Ί άϊδιδτητα σημαίνον 
αύτου, χαΐ τδ πάσης αρχής της έν χρδνφ πρεσβύτε- 
ρον, κα\ τδ πεποιήσΟαι νομίζειν αύτδν αναιρούν. 
Τδ γάρ δν άεΐ πώς &ν νοοϊτο κα\ γενητόν ; ΈπΙ δέ 
του μακαρίου Βαπτιστοΰ, πρεπόνχως φησίν ι Έγέ- 
νετο άνθρωπος απεσταλμένος παρίί Θεού, ι ως έπ* 
άνθρώτιου γενητήν Εχοντος τήν φύσιν. ΔοκιΤ δέ μοι 
χλ\ λίαν ήσφαλισμένως έν τούτοις 6 ευαγγελιστής Γΐιιη η3ΐυΓ96 3€€οη)ηιθ(]3ΐ3 θΓ3(Ίοη6 ιιΙαΙπΓ. Εΐ6ηίηι 
ίΐΐαίΐ, ι €Γ3Ι, > ϋβ 060 \6γΙ)0 6οη86ηΐ3η66 ϋίοίΙυΓ, 
3βΐ6Γηίΐ3(6ηι 6](ΐ8, 6( 3ηΙΐ(|ΐιίΐ3ΐ6Πΐ οπιπί ρΓΐηοίρΊο 
ΐ6πιροπδ ρποΓβπ) υΙ)ί(|ΐΐ6 8ΐ£;πίαο3η8, 61 ορΊηίοπ6ΐη 
ςυοά €Γ63ΐυ8 8ίΐ, ει 3ηίπ)ο ρΓΟΓβυβ βνεΙΙεηδ. ΟυοιΙ 
6ηίπΐ86Π)ρ6Γ 68ΐ, (|υοηιθ(1ο 6Γ6&ΐηιη 6Π(?06ΐ>6αΙΟ 
Τ6Γ0 ΒβρίίδΙα 6οην6ηί6η(6Γ 3ίΐ, ι ΓυίΙ Ιιοπϊο πϊίδ- 
&υ8 3 060, ι υΙροΐ6 Ηε Ιιοηιίηβ €Γ6213 η3ΐιΐΓη 

ρΓ9Ρ.(1ίΙθ. ΜΐΙΐΙ 31116Π1 ΥΙ^εΙΟΓ Ιΐίε 6Τ3η£[6Π8ΐ3 €3υΐ6 

9ΐ(]ιηο<1υηι θίοεπε, ηοη δίπιρΓιοίΐεΓ ι ΡιιίΙ, > 56(1 
3(1(1ίΐο, ι Ηοιηο, > ΐ6η)6Γ3η3Π) ςυοΓυπ)(ΐ3πι βεηΐεη- 
Ιί3ΐη 6ν6Γ(6Γ6. Ιάϊά βηίΐΒ ίη νυΙ(;υ8 ηιιΚί δρ&Γ- 
86Γ2ΐηΐ, Τ6Γ6 Ιιοηιίπεπι ηοη εδδε 8&ηε(ιιηι Β3ρΐί- 
>ΐ&ιη, 86ά υηυπι β 8Αηε(ί8 αη^εϋδ εοβίί ίηεοΠδ• 
ούχ άπλως δτι ι γέγονεν ι εΙπειν, άλλα διά του προσ- Ο Ιιυαίίΐηο ςυΚΙεπι εοΓρο>6 υΐεηΐβπΐ, 6ΐ π)ί&8υιη Α θεϊναι καΐ ι άνθρωπος, • άβουλοτάτην τινών άνατρέ- 
«ειν ύπόνοιαν. "Ηδη γάρ τις παρά πολλοίς περιηνέχθη 
λόγος, ούκ άνθρωπον δντως ύπάρχειν φύσει τδν άγιον 
Βαπτιστήν διαθρυλλών, άλλ' ένα τών δντων έν τοΤς 
ουρανοίς αγίων αγγέλων, άνθρωπίνφ χρησάμενον 
σώματι, χαΐ πρδς τδ κηρύττειν άπεσταλμένον παρά 
Θεοΰ. Έξεύρηται δέ πάλιν αύτοίς της ύπο*/οίας της 
έπΙ τούτψ πρδφασις, τδ είρήσθαι παρά θεοΰ• ι Ίδοίί 
έγώ άτΓοστέλλω τδν άγγελύν μου πρδ προσώπου σου, 
δς κατασκευάσει τήν δδ<5ν σου έμπροσθεν σου. » 
*Αποσφάλλοντα( δέ της αληθείας οί τ^δε δοξάζοντες, 
ο6 νοοΟντες , δτι τδ άγγεΛος δνομα λειτουργίας μδλ- 
λ/$ν έστιν, ήπερ ουσίας σημαντικδν, ώσπερ ούν αμε- 
λεί, κα\ έν τοις κατά τδν μακάριον Ίώβ άλλος έπ" Οεο Λά ρΓχϋίεαηάυιη. €υ]υ8 τεί ο&α83πι 1ΐ3ηε εοηι- 
πιεηϋ 8υηΐ ςυοά α Οεο (Ιίοΐυηι δίΐ : ι Εοοε ε^ο 
ηιίΐΐο &η£[εΙυπι ιηευιη 3η1ε ί2ΐείεηι Ιυ3πι, ςηί ρΓχ- 
ρ3Γ3ΐ)ί( νί3πι Ιθ3ΐη 3ηΐβ Ιε *'. > δε(1 3ΐ)εΓΓληΙ α 
νεΓΟ ςαί ίη 1ΐ30 8υηΙ 8εη(εηΐί3, άηχη ηοη 3<1τεΓ- 
ΙυηΙ ηοηιεη ίΐΐυιΐ, 3η{;6ΐυ8, υΟΒεΊί ηοηιεη 6886 ροΐΐυδ 
ςιΐ3πι 8υ1)δΐ2ΐηΐίχ, ςυεη)&(1ιηο(1υηι ηεηιρε Λά ^οιι 
3ΐίιΐ8 ροδΙ 3Ηυπι αη^^εϋ 3θουΓΓυηΙ, ιηυΐΐίρΐίοεδ εί 
£Γυπιη38 3ηηυηΐί3η1ε8, εΐ ίη82η3ΐ)ίΠυπι Πΐ3Γυηι 
03ΐαιηΊΐ3ΐυπι ηιίηί5ΐεπο(1εριιΐ3ΐί**\ Τβίεςυίϋ ηο1)ίδ 
ϋε 83ηοΐί8 3η§;ε1ίδ ίρ86 ςυοίΐυβ δίΐρΊεηΐίδδΊηιυδ 
Ρ3ΐι1ιΐ8 δοπϋίΐ ίη Ιιυηο πιοϋυπι : ι Νοηηβ οηιηεβ 
8υηΐ αί1πιΊηίδΐΓ3(οπ1 δρίπΐυδ, ίη ηιίηίδίεπυιη ηίββΐ, 
68 ρΓορίεΓ εοδ ς[υί [ι3βΓείΙίΐ3ΐεπι οορίυηΐ δ^ΐυ- άλλφ τρέχουσιν άγγελοι τά πολύπλοκα κηρύττοντες ^ Ιίδ **? > Ι^ίΙυΓ 1)ε3(υ8 Ββρίίδία Ιο^ηηεδ Οοπιίηί πάθη, κα\ ταΤς άνηκέστοις έκείναις διακονούμενοι 
συμφοραΖς. Όρίζει δέ τι τοιούτον έπ\ τών αγίων αγγέ- 
λων κα\ αύτδς ήμ?ν δ σοφώτατος Παύλος έπιστέλλων 
. ώδί • « ϋύχ\ πάντες είσΐ λειτουργικά πνεύματα εΙς 
δςαχονίαν αποστελλόμενα, διά τους μέλλοντας κλήρο- 
νομειν σωτηρίαν; ι Ούκοΰν άγγελος ό μακάριος 
Βαπτιστής Ιωάννης διά της του Δεσπδτου κατωνδμα- 
σται φωνής, ούκ αύτδς κατά φύσιν άγγελος ων, άλλ* 
ιός εΙς τδ άγγέλλειν απεσταλμένος, κα\, ι Τήν δδδν 
Κυρίου ετοιμάσατε, > βο^ν. Χρησίμως δέ λίαν κα\ 
ιεαρά Θεοΰ τδν άγγελον άπίστάλθαι διΐσχυρίσατο, νοοε 3η([ε1υ8 ηυηευρ3(υ5 εδί, ουπι ηοη 68861 
3η|;ε1ϋ8 ηβΙυΓα, δβά ιηίδδυδ ζά ηυηΐί3η(1υιη εΐ ο1&- 
Π)3η(1υπι : < Ρ3Γ216 νί&ιη Οοηιίηί *\ » ΟίεΓυηι 
υΐΊΗΐεΓ λ(]πιο<1υηι 3 Οεο πιίδδυαι εδδβ ηυηΐίυπι 
οοηβΓπΐ3νίΐ, οδΙεηιϋεηδ βΓπιίδδίηιυπι ε]υ8 εδδε 16• 
8ΐίη)οηίυπ). Νεε εηίπι ίδςιιί ζά ρΓ^ίίίο^ηάυιη 3 060 
ηιίδδϋβ εηΐ, 9ΐ11υ(1 ςυ1(1(ΐ3πι ρΓοίυΙεηΙ, ιιιΐ3ηι ςαοιΐ 
3 ηαΐΐΐεηΐε ]υδδυδ εΓ3ΐ. Ιΐ3ςυ6 νεΓ3Χ εβί Ιεδίίβ, ςιΓι 
δίΐ Λ Οεο εϋοοίυδ. Ηοο εηιηι 8ί£[ηί0ε&Γβ &Γΐ)ί(Γ0Γ 
ίΐΐιιιί, ι ηιίδδϋδ α Οβο. > Ν&πι εΐ Ρβιαίαδ βαρίεη- 
Ιΐδδίπιυδ, (Ιυηι 3ίΐ ** βεπιίδδυπ) ρεΓ ^ε8υIη ΟΙΐΓίδΐυιη, •*• Ιθ3η.τιιι, 13. ••Μαΐ3εΙι. ιιι, ί. 
3. " 0ιΐ3ΐ. Ι, Ι. 

Ρατκοι*. Οκ. ΙΧΧΙΙ1« •»* Ιοί) ι, 14 δίΐα*. " Ηε1)Γ. ι , 14. " ΙδΛ. ιι. , 3 ; Μαΐΐΐι. Ιιι, 107 8. €\ΚΙΙ.Μ ΑΙΕΧΑΝΟηΐΝΙ ΛΚ0Π1ΕΡ. η));8ΐ6ΓΠ \ίη ηοη 2ΐΙ) 3Γιο (ΙΊ(1Ί€ί$$6 €0ιιΩγιιι3Ι, $0(] α β^βαιοτάτην αύτοΟ τ^^ν μαρτυρίαν 

*** ρβΓ Γ6νβ1&Γιοιΐ6ΐιι (*]υ9 8 ηιιο ιηίββυδ ββΐ, ηιίβ- 

$ίοιιί ΓβνβίΑΐίοποιη €0η]υη^6η8, βΐ 1)»ηο Ί1)& δΐιΐίη- 

(Ιίοαηβ. 1$\{ϋΤ ψιοά ηή$«^υ$ 6$1 & Οβο, ββςιιίΙυΓ ζ 

Οβο βϋοείυιη ββκβ. Οχίοπιηι νβΓίΙαίΊβ οιιΚοΓββ λ 

ηιβηάαΰίο 1οη£;6 α)Ίβηο9 €5$€ ιιεαιο άιι1)ίΐ2ΐ. ι ΕπαΙ 

9υΐ6ΐη ηοηιβη Ιιοιηίηί, ι ίηςυίΐ, ι 3θ3ηη68. > Ιη• 

ηοΐββεβΓβ (Ι6ΐ)θ1>3ΐ ί& ςιιί ιηΊ$8υ$ ογαΙ, 5ί£[ΐΗΑθ3ΐίοηβ 

ηιιοςυβ ηοιηίηίβ, Οάειη 6ΐ 2υο1οη1αΐ6ΐη ηι&χίιηαηι 

((ί€ΐΊ8 206Γ6ηΓΐ8. Αη£[6Κΐ8 βηίιη βαΐΓίβΙ, 18 ηίιηίΓυπι 

(ΐιιΐ 381&1 ΑΐιΙο Οβυιη, ιιΐ ίρββ &ΊΙ **, ΰυηι Ζ^οΗοΓί» 

ηΐίυηι 6χ Ε1ί$3ΐ)6ΐ)ι ευβοίρΊβηιΙυιυ αηηυηΐΐΑΓβΙ, 

3ϋ(1ί(ϋΐ : ι Ει 1ο»ηιΐ68 βηΐ ηοηιβη 6]υ8 *'*.» €οη- 

81&1 αιιΐβιη 3ρυ(1 οιηη68, ίΐα ηιιη€υραΐυπι 688β >1» 

ηη^οΐο, ϋίνίηα γοΐυηΐ&ΐο 9€ ]υ$8υ. Λΐ ^υι ιαηΐο 108 

άποβειχνύων. 
ΟίΖΪ γάρ &ν ό τιαρ5ί θεοΟ τιρ^ς τ6 χηρύττειν απεσταλ- 
μένος, Ιτερύν τι τταρεφΟέγξατο διδάσκων, β μή πάν- 
τως ή ν κατά βούλησιν του τήν άποστολήν έπιθίντος 
αύτω. Ούκουν αληθής ό μάρτυς θεοδίδακτος ών • 
τοΰτο ^άρ οΐμαι σημαίνειν τ^ ι απεσταλμένος παρά 
θεοΰ * > έπε\ κα\ ΠαΟλος ήμΖν δ σοφώτατος άπεστάλ- 
θαι λέγων διά Ίησοΰ Χριίστου, του μυστηρίου τήν 
βύναμιν ού παρ* ίτέροο τινδς έκμαθειν, άλλα δΓ άπο- 
χαλύψεωςτου πεττομφότοςδίεβεβαΜοσατο, συνημμένως 
ήμιν, ώσπερ κα\ άδιαστάτως, έν τψ άπεστάλθαι λέ- 
γειν, τί|ν άποχάλυψιν ύπεμφαίνων. Ούκουν έν τψ 
άπεστάλθαι 'καρύί θεον, τ6 θεοδίδαχτον είναι πάντως 
άκολουΟεΤ. Τ6 δ& άψευδείν δτι λ(αν έσπούδασται τοΙς 
τής αληθείας λειτουργοΐς, ούκ άμφίλογον. < ^11ν δέ ΙιοηοΓΟ 081 0Γη8ΐυ8 3 Οβο, ςιιοιηθ(1θ ηοη οπιηί ^ καΙ δνομα τφ άνθρώπφ, % φησ\ν, < ^Ιωάννης. » 

•Έδει γνωρίζεσθαι τδν άπεσταλμένον, χα\ τ?1 το\* 
ονόματος σημασί^, πολλήν, ώς οΐμαι, τψ λ^φ τήν 
άξιοπιστίαν είσφέροντος* άγγελος γάρ, Γβίβριήλ δλ 
ο^τος ό παρ&στηχώς ενώπιον του θεού, χβιθά φησιν 
αύτ^ς, δτε τφ Ζαχαρί^ τήν γέννησιν αύτοΰ τήν έχ 
τής Ελισάβετ εύηγγελίζετο, πρδς οίς ευρίσκεται 
λέγων, κα\ τούτο προστέθβιχεν, δτι ι Κα\ Ιωάννης 
Εσται τ^ δνομα αύτου. ι Δ^^λον δ^ δήπου, χαΐ πΑσιν 
ομολόγου μενον, ώς άρα κατά τήν θείαν βούλησίν τβ 
κα\ πρ^σταξιν, ο&τω τϊαρά του αγγέλου κατωνομά- 
(ετο. Είτα πως οΟκ άν νοηθείη λοιπδν παντ^ έτηίνου 
κρείττων &μα κα\ άξιολογώτερος ό τοσαυτ^ παρ^ 
θεού χατεστεμμένος τιμ^); δι^ δή κα\ ή του ονόματος 
3ΐ1ίη6ΐ, ιΐ6Π)ίηί (Ιο- μνήμη χρησίμως τε, κα\ άναγκαίως παραλαμβ^νιται. 
. «ο^;• -:«.• .,..^:•^ Επειδή δέ προστέθεικεν ό ευαγγελιστής εΙς μα^>τυ- 
ρίαν άπεστάλθαι παρά θεοΰ τ6ν άγιον Βαπτιστήν, 
ι ίνα πάντες πιστεύσωσι δι* αύτοΟ, ι πάλιν εκείνο 
έροΰμεν, δταν ήμίν οίδι' εναντίας άντιπίπτωσι λέγον- 
τες, Διατί μή πάντες τφ θεόθεν άπεσταλμένφ πεπι- ' 
στεύκασι ; πώς δέ ήτ^νησεν εΙς τδ πείσαί τινας ^ Ιαυϋο 61 οοαιαιοηϋΒΐίοηο πια]θΓ 68ΐ? ΟυοβίΓβΑ υΐί- 
1ίΐ6Γ αο ηο€688αΓίο ιηβηΐίο ηοιιιίοί8 (λοΙλ 081. Λλιλ 
?θΓ0 €ΐιπι 3(1(ϋϋ6Γίΐ 6Υ&η£[6ΐι$1»• ιηί8βυιη 68{ίβ ίη 
ΐοβΓιπιοηΙυιο α Οοο 83η€(υιη Β3ρΓΐ8ΐ3Πΐ, ι υΐ οπιιΐ6• 
βΓβϋοΓβηΙ ροΓ ίρ&ιιαι '^, > ίΠαιΙ ΓυΓ8υπι (Ιίοβηιυβ, 
δ1 008 &<1νβΓ8ΑΓϋ 1ιί8 ν6Γΐ)ί8 υΓ£6&η( : Ουίάηί 
οπ)Π08 61 ςιΓι (1ΊνίηίΙυ8 ιηί88υ8 €Γ31 ΟϊοϋίϋβΓυηΐ! 
&υΐ (|υοα]θ<]ο £Γ&ν3ΐυ8 68ΐ ιιοηπυ11ο& αά £Γ€(Ι«η- 
ϋυιη α(1(1υϋ6Γ6, ςυί 3(1 ϊά βυροΓοο άοοτβίο Γυ6Γ3ΐ 
38»απ)ρΐυ8? ΝοΒ 96(ΐυυηι β8ΐ, ο ςηίοιιηηαβ νθ8 

65118, υΙΐ3ΠΙ ίη ΙΐΟΟ ^03ηβ^ ΟυΙρΑΟ) 38€Γίΐ96Γ6, 864 
ίηΟΓβάυΙΟΓυω ρ6ΓΤ6Γ80δ 30 ρΓ£ΓΓ3εΐ08 Π10Γ63 <ΐ606ΐ 

ιηοαβαΓβ. Ειβηίιη ςυοά 3ά ρΓ9βΐ*οηί8 8ΰοριιηι οΐ βα- 
ρβρη» ηί88ίοηΊ&ΊΓ3Γιοη6πι 
€ΐπη3 «ΙοΓαίΙ, νοί βιΐβδ ; 86(1 εαηι γ3Γί3 8ίηΐ ^ομΙιΙο- 
ηιΐ9 ίη(|[60ΐ3, 6Ι υηυδςυίβςυβ ροΐ68ΐΑΐ6ΐα 1ΐ3ΐ)63ΐ 
5ΐι;£ νοΙαηίΑΐίβ, 3 ΓβεΐΑ Γ3ΐίοηβ ςηίιΐ3οι 2ΐΙ)6ΓΓ3ΓυΒΐ, 
Ικίο Γ6ριιάί3ΐα. υ€ΐΓ60 ρΓορ1ΐ6ΐλ€υιη ίΐΐυά (Ιο ϋβ 
η8υΓρ3η(Ιαιη 681 : ι Ουί 3ΐι<ϋΙ 3υ(ϋ3ΐ, 61 ^υΐ 6&( 
Ιηο1>β(1ί6η8 ηοη ο1)6(1ί8^ΐ '^ ι πρ^ς τ^ΖΙτο διά τής άνωθεν ψήφου προχεχειρισμένος; Ού τής Ιωά'^νου (Ραθυμίας, ώ οΰτοι, δίκαιον ημάς 
4ν τούτοις κατηγορείν, άλλα τής τών άπειθούντων δυσςροπίας καταβοάν. "Οσον μέν γάρ είς «δν του 
προχηρύττοντος σχοπδν, χα\ τδν τής αποστολής τής άνωθεν τρόπον, ούδϊ^ς άν ηύρέθη τής διδασκαλίας 
αμέτοχος, ούδ' άν Ινέμ&ινεν άπειθής. Επειδή δέ διάφορος• έν τοις άκροωμένοις ή γνώμη, καΧ της οίχείας 
προαιρέσεως ίκαστος 2χει τήν έξουσίαν, άπεσφάλησάν τίνες του συμφέροντος, ού παραδεξάμενοι τήν πίστιν. 
Δ'δ αύτοίς (Ιητέον δηλονότι κατά τδ έν τψ προφήτη κείμενον-ι Ό ^κούων άκουέτω, κα\6 άπειθών άπειθείτω. > 

Ι,Ί. Ηΐ€ νεηιί ίη (βεΐίικοηίιιιη, ιιΙ ίϋ$ίίηιοηίΗΐη Ο Οίτος ι^ΙΟετ εΙς μαρτνρΐϋητ, ϊνα μαρτνρήσχ^ 
ρ€τΙιαί€Τβί άβ ΐΗηιίΗ€. χερΙ χοϋ φωτός, 

Επιρ1ΐ38ίιη 1)3ΐ)6ΐ ϋ1υ(1, ι Ηίς, > 6Ι νίηυ(βη) βίςηβ "Εμφασιν αρετής, χα\ τής του προσώπου περιφα• ρ6Γ8θη» 6ΐαπΐ3ΐ6πι 8ί|(ηί1ΐ€&1. 1 8 βηίιη, € ηυ! 3 060 
0)18808 681, Ι ίηφΓκ, ηηί υηίν6Γ83πι Ιιη1χ3Π) ευοι 
«3ηοΐϋ3ΐ6 νίΐα; Ιαιη ρΐ6ΐ3ΐί8 ιη6Γ6(Ιϋ)ίΙί 8ρΐ6η<1θΓ6 
ίο 3(1ηιίΓ3ΐίοη€ηι 8υί Γ3ρυίΙ• ςοΐ 83θ6ΐοπιηι ρΓο- 
ρ1λ6ΐ&Γαηι 0Γ3σιι1ί8 ρΓ«ηυηΐί»(08 ΓυίΙ, 3ρυά Ι83ί3ΐη 
(ΐυί(ΐ6ΐη : ι Υο^ 6ΐ3Π)3ηΐί8 ίο 4686ηο *^ ; ι 3ρο(& 
1>63(υηλ Τ6Γ0 ΟανΙιΙβοι : ι 1•υ€6Γ0Α ΟιπβΧο ρΓφ- 
Ρ3Γ313 " ι οιιηουρ3ΐα8 : ι Ηίο γβηΙΙ ίη ΐββίίοΜ)- 
αΙιιπ), υ( ΐ68ΐίηιοηίυπ) ρ6Γΐιί1)6Γ6ΐ ά6 Ιοοιίηο. » Ει 
Ιυοβαι φ:ί(ΐ60) Ιιίβ Οβυηι Υ6γΙμιπ) ηοοιίοΑΐ, υηαπι- 
ςο6 0^86 Ο8ΐ0ΐν1ίΐ« 61 ίρ83ηιηΐ6ΐ Ιυεβηι ρτορτίο 

€Χ8ί$ΙθΓ6, ρ08ΐ (111301 &1ί3 Οθ1ΐ3 68ΐ 03ΐϋΓ3, ίΐΐυ- νείας ώδίνει τδ, ι ο^ος. > ι Ό γάρ εκ θεοΰ» > φησ\ν, 
* απεσταλμένος, ι 6 πάσαν είκότως καταπλήξας τήν 
Ίουδαίαν, ν(^ τε του βίου σεμνδτητι, κα\ ταίς εΙς 
άσκησιν ύπερβολοϊς, δ διά φωνής αγίων προκηρυτ- 
τδμενος προφητών • καΐ παρά μέν τφ Ήσαί^ • 
€ Φωνή βοώντος έν τζ έρήμψ • ι παρά δέ τψ ^τίΛ^ 
ρίψ Δαβίδ* € Λύχνος Χριστψ προητοιμασμένος » ονο- 
μασθείς• € θ2»τοςήλθεν εΙς μαρτυρίαν, ϊνα μαρτυρήση 
περί του φωτός- > κα\ φώς μέν έν τούτψ τδν βεδν 
Λόγον αποκαλεί, 2να δέ δντα δεικνύει, καΥ αύτδδή 
τούτο κυρίως υπάρχοντα φώς, μεθ' δ κατά φύσιν 
ίτερον ουδέν, τήν του δύνασθαι φωτίζειν ένέργειαν '••03ί. ι,Η. ••ίαο. 1.11, ί1• •»Μ5ίιΙ. 13. »• ]θ3η. ι, λ " ΕζβοΙι. ιπ , 27. » 1$3. χι., 3. !09 1ιΝ 40Α.ΝΜ^ ΕΥ Ιχον, χα\ φωτ6ς ού βεηθέν. Ούχοΰν Εχφυλ<5; τε, χα\, 
νο1ίτ(ι>ς εΓπωμεν, έτεροφυής ώς πρ^ς τίιν χτίσιν ό 
τοΟ θεοΟ Αόγος, εϊπ&ρ δ'/τως τε χα\ αληθώς αυτός 
μ^ν έ^τι χυρίως τ6 φως, φωτ6ς δέ ή κτίσις μέτοχος. 
Ό δέ τοις πετεοιημένοις ασύνταχτος ήδη, χαΐ έτερο- 
φυής διά γουτο νοούμενος, πώς ούχ &ν βΓη λοιπόν 
εΓσω τών της 6ε<$τητος δρων, χα\ της του τεχόντος 
ευφυΐας άνΔπλεως ; 

Οϋχ 7ιΥ έχεΊγος τό ρώς, άΛΧ ίνα ^αρτνρήση 
χερϊ τον ρωτός, 

Τάς έν τυ έρήμφ διατριβάς τών έν πόλεσιν ενδιαι- 
τημάτων προτιμήσας ό ΒαιτΓκττης, χα\ ξένην έν 
Ασχήσει τ^^ν χαρτερίαν έπιδειξάμενος, χα\ εΙς αυτό 
της έν άνΟρώποις διχαιοσύνης τό άχρότατον άναδρα- 
μων, χα\ μάλα διχαίως άπεθαυμάζετο, χαΐ δή χα\ 
ύπε0.ηΐΓΓ0 ιιαρά τισιν αυτός είναι δ Χριστές. ΚαΙ 
γοΰν οΐ τών Ιουδαϊχών ηγούμενοι ταγμάτων διά τών 
κροαδντων αύνφ χατά ίρετ))ν πλεονεκτημάτων εΙς 
τοιαύτην ένεχΟέντες ύπδνοιαν, άποστέλλουσί τινας 
προς αυτόν άναπυ&έσΟαι προστάξαντες, ιΐ αυτός 
έτΓΐν ό Χριστός. Ούχ άγνοήσας τοίνυν δ μαχάριος 
ευαγγελιστής τά 'ηαρίί πθλλοίςδιατεθρυλλημένα περ\ 
αύτοΰ, τίθησιν άναγχαίως τό, ι Ούχ ήν έχ£Ϊνος τό 
φως, ι ίνα χαλ πλάνην άΊΖΟ^ριζώα^ τήν έπΙ τούτφ, 
χαι πάλιν άξιοπιστ{αν επισώρευση τιν4 τψ προς 
μαρτυρίαν άπεσταλμ^νφ παρά θεοΰ. Πώς γάρ οό λ(θ(ν 
ύπερφερής, πώς δ^ βύχ\ χατά πάντα τρόπον αξιοθαύ- 
μαστος, ό μεγάλην ούτω χατημφιεσμένος άρετήν, 
χα\ διαπρεπής ε{ς &Μαιοσύνην, ώς αυτόν άπομιμή- 
σασθαι. τόν Χριστόν, διάτε τό έξα(ρετον της ευλάβειας 
χ^&λος, αυτό δή λοιπόν ύπάρχειν ύπονοεισΟαι τό φώς ; 
Ούχ ήν ουν, φηα^ν, έχβΐνοςτό φώς, άλλ* εΙς μαρτυρ/ο'^ 
τήν περ\ του φωτός απεσταλμένος. Τόρώς δ& λέγων, 
μετά της του άρθρου προαΟήχης , ίν ούτό δειχνύει 
σαφώς * Ιχει γάρ ούτω χατά άλήθειαν. "Οτι μίν γάρ 
φώς άν χαλοΐτο διχαίως, χαΐ ό μαχάριος Βαπτιστή;, 
ή χαΐ Εχαστος τών άγ(ων, ούχ άρνησόμεθα, διά τό 
έπ* αύτοΓς παρά τοΰ Σωτήρος ημών είρημένον, 
• ΎμεΙς έστε τό φώς του χόσμου. » ΕΓρηται δέ πάλιν 
9κρ\ του άγ(ου Βαπτιστου, ι *Ητο£μασα λύχνον τφ 
Χριστφ μου. ι Καλ, ι ΈχεΙνος ήν 6 λύχνος ό χαιόμβ- 
νος χαΐ φαίνων* ύμεΐς δέ ή6ελήσατ< πρ^ ώραν 
άγαλλιασθήναι έν τφ φωτΐ αύτου. » *Αλλ' εΐ χα\ 
φώς βΐ άγι«ι, χα\ λύχνος ό Βαπτιστής, τήν έπ' αύτοίς 
•ύχ άγνοήσομίν χάριν, χα\ τήν άιτό τοΰ φωτός χορη- 
γ£αν. ΟΟτε γάρ Γδιβν έν τψ λύχνω τό φώς, οδτε μήν 
έν τοΙς άγίοις ό φ<•)τισμός, άλλα τ|| της αληθείας 
έλλάμψει φαιδρο\, χαλ διαφανείς άνεδείχνυντο, χα\ 
φωστήρες είσιν έν χόσμφλδγον ζωής έτιέχοντες. Κα\ 
τίς ή ζωή, ής τόν λόγον επέχοντες έχρημάτιζον φώς, 
ή πάντως αυτός ό Μονογενής, ό λέγων • Έγώ ε Ι μι ή 
ζοιή ; > Ούχοΰν, εν μέν βντως έστ\ τό χατά άλήθειαν 
π3ν εΓτ» λέγεται φώς, χατά μίμησιν τήν ώς προς Α ηήηΑηϋί νί ρΓΧιΙίίαιη, βΐ ιήίηίηιβ 1ιΐ€ί& ίικίί^βηίοιη. 
Ιΐαςαβ 061 ΥβΓϋυιη αϋβηυιη 681, 3ΐηυβ, υΐ ι\λ (ΙΊοα- 
πιυ$, 8ΐΐ6Γίυ8 (;6η6Γί9 λ €Γ6αΙιΐΓ8, δίςυίϋβιη Γ6λρ&6, 

61 Υ6Γ6, 2€ ρΓΟρΓΙβ ΙυΧ 68ΐ, €Γ63ΐυΓ& 31ΐΐ6ΐη Ιϋΰίβ 

ρ3Γΐΐεβρ5. Ουί &ϋΐ6ΐιι ίη ΟΓϋιοβ ΟΓβΑίιιταηιιιι ηοη 

681, αίςυβ ίΐΙοίΓΟΟ ΐϋνβΓδί ([6η6Γΐ8 6886 ε6η86ΐΐ1Γ 3ΐ) 

ι11ί8, ςυοηκχίο Ιη€Γ6&(ιΐ8 Αοη 6πΐ7 ίιη(> ?6?ο ςιιο- 
ηκχίο ΓλΓιοη68 οιηιΐ68 ()θίΐ3(ί8 ίη 86 βοβ 1ια1)6ΐ)ίΐ, 
€1 Ρ3ΐπ ηοη 6γ>Ι εοιί8αΙ>8ΐ8ηΐί3Γΐ8? 

Ι, 8. Νοη €ταΙ ίΙΙβ /«.τ, $€ά αί (€$ίίηιοηίαηι ρβΓΜ- 
Ιίβτβί άβ Ιηηι%η€, 
€αιη, Γ6ΐί€ΐί8 υΓΐ)ίύυ9, ίη δοΐίΐυάίηβηι Β3ρ(Ί8ΐ3 βο 

Γ6€6ρί886ΐ, 6ΐ ίη3υΐΙ1ΐί8 ρί6ΐ3Γΐ8 ΐ3ΐ)0Πΐ)υ8 86 6Χ6Γ- 

06Γ61, 31(1116 Ιιιιπΐ3ηφ ]υ$ΐί1ί36 βυπιπιυιη Γ38ΐίβίυπι 

^ 3111^18861, 3(1Π)ΐΓ3Γΐθηί Π16Π10 €υη€ΐ!8 6Γ31, 3(Ι60- 

ςυ6 υΐ ηοηηηΙΠ Οΐιπδΐυπι ρυΐ3Γ6ηΐ ίρβιιηα 6386. 
ΟηοοίΓ€3 ^υ^Ixο^υπ) ρΓίη€ίρ68 ο1) 8ίη(;αΐ3Γ68 6]υ9 
νίηυΐ68 ίη 63Π) 3<](]αεΐΙ 86ηΐ6ηΐί3Π), ηαίΐΐαηΐ 3ά 
6υιη €απι ηΐ3η<]3ΐΐ8 €6ηο8 ΗΌπιίη68, φΐί Γ0|;3Γ6ηΙ 

αίΓυΠΙ 01]Γί8(ϋ8 6$861. ΟυΠΙ 6Γ(;0 1)63(υ8 6Τ3η{[6ΐΐ8ΐ3 
Υ3Γίθ8 06 ίΠο ΓυΐηθΓ68 8ρ3Γ808 ΠΟΠ ^4 ίβΠΟΠΙΓβΙ, 

ιΐ6€6883Γίο 8ηΙ};υπ(ρΙ, ι Νοη 6Γ31 ίΙΐ6 Ιυχ, • υι 
6ΓΓ0Γ6ηι ονοΗβΓϋΙ, 8ίηιυΙ(|υ6 08(6η(ΐ6Γ6ΐ ςυ3η(χ ιΐΐ 
3ηοΐοπΐ3ϋ8 ί8 (ΐυ1 3 ϋ60 ίη (εδίίηοηίυηι πΐΜίδαβ 
6Γ3ΐ. Ου! βηίιη β6π ροΐ68ΐ υ( ίΐΐβ ηοη ρΓ«€6ΐΐ3ΐ, 
61 οπιηί 3()ηιίΓ3ΐ1οη6 <]ί([Π(ΐ8 νί(!63ΐαΓ, ςυί (3ηΐ3 
γίΓΐυΐ6 ρΓ26(ϋΐα8 ]υ8ΐίΙί3(ΐη6 8ί( οοη8ρί6υυ8, οΐ 
ίρδυπι ΟΙΐΓίδΙππι ίηοίιεΙυΓ, 61 οΐ) βχίπΐΓ3ηι ριρίβϋβ 
ρυΐοΐιπίυιΐίηεπι ίρ83 ϋβηιαπι ίιιχ 6886 ρυ(6(πΓ? 

(;.Νοη 6Γ31 Ι^ίΐυΓ Ι1ΐ6 (υχ, τηηαΐΐ, 8θά 3<] ΙββΙίηο- 
ηΐυπι (}6 Ιυπιίηε ρ6Ηιί!)6η(}υηι ηιί88η8. €υητ βυΐβη 
τό φώς 3ίΙ, βπίοιιΐο 3(1(!ίΙο, υη3πι Ιυεεηι 6886 €ΐ3Γ6 
ΟδΙβηάϋ, ^00(1 53η6 Υ6ΐ*ιιπι 68ΐ. Είβηίπι ϊ»3ΐυηι 
Βαρίίδίηηι, 3ΐιΙ 83η€ΐιτπι (}ΐΐ6ΠΐΓι1>6(, Ιηεβιιι ς«ΐ€Η|ΐΐ6 
ιΐιεηΐο τθ63Ρί ηοη ΐηβ€ί38 ίϋίπιιιβ, 6υη ά^ ίρβΐ8 3 
9$ι1ν3ΐθΓ6 ηο$ΐΓθ (ϋεΐυπι βίΐ : ι Υθ8 βδΐίβ Ιηχ 
πιηη(ϋ *^ » Εΐ(ΐ6ΐθ3ηη6ΒΑρ(ί$(3, ι Ρ3Τ3τΙ Ιυ66Γ- 
ηαπι εΐιπδία πιβο **. > Ιΐ6πι, ι 1116 6ν3ΐ )υο6πΐ3 »■:- 
(Ι6η8 6ΐ1υ66η8:τ08 3υΐ6ΐΒ νοίαίδΐίβ 3() Ιιογ3Π) 6Χ8υΙ- 
13Τ6 ίη Ιυεβ 6]β8 '*. ι Υεηιηκβηιβο ςυ3πινί8 Ιιιχ 
83ηοιί 61 1ιΐ6βΓη3 Κ3ρΙΐ8ΐ3 <Ιΐ€3ηΐυΓ, ηοη ί^ηοη- 
ιηυ8 Ι3ηΐ6η 608 {ΓβΙίαηη 3€ <1βη4ΐπ) Ιυηιίηί8 3006ρί3«6. 
Νεςιιβεηίπι Ιυχ ρτορη^εβΐ 1ιΐ€6Γη9Β, ηεςυο 83•οΐί8 
ίΗιιπιίπ3ΐ1ο, 86(1 νεπίβΐίδ ΗΙαηιίηβΐίοηο 8ρΐ6η<1βη- 

I) 168, 61 εοη8ρΐ€ΐιί ί3€ΐί 8μβΙ, 6Ι ΙπηΓιηοΗβ 8οηΙ ίη 
πιαη<}οτίΙβρ 86ηηοη6Ηΐ Γ6ΐ*ιη6ηΐ68. Υϋ3 3νΐ6ΐιι οιι]ιΐ6 
ίη 86 (ΙίειιηΐυΓ Ι)3ΐ)6Γ6 86Γπιοη6πι, (ΐυχηΑΐη 3)ί3 

6996 ρθ(68(, (|1Ι3Π1 ΙΙηί^εη'ΚΐΗ €6116 ίρ86, (|υί άβ 86 

311, € Ζ%ο 8υπι νίΐ3 ** 7 ι Γ($ί1ιΐΓ υη3 ςυίιίβηι 68ΐ 
Γ63ρβ6 ν6Γ3 ίυχ, ί11ηπιίιΐ3η8, ηοη ί]1αηιίη3(3 : 
υηίιΐ8 3υ1βπι ρ3ηΊοίρ3ΐίοη6ηυΊ(Ι(ΐυί(1 ΙυχάίάΐυΓ,Ιυχ 

Ρ6Γ ίΐηίΐ3ΐίθη6Π1 ί11ίυ8 6886 €6η86ΐ)ίΐΙΙΓ. 

φώς, φωτίζον, ού φωτιζόμενον* τή δέ τοΰ ενός μετοχή» 
έχεινο νοηθήσεται. >ΐ3ΐ11ι. ν, 14. " Γ83ΐ. €χχ« ,17. »• ^03Π. ν, 5ο. »^ 4οηη. χιν, 6. 111 5. ΟΥΙΙΙίίΙ ΑίΕΧΑΝΟΚΙΝΙ ΑΗ0Ι11ΕΡ 112 ΟΑΙ*. ΥΙΠ. ΚΕΦΑΛ. 1Γ. ^Ηοά $οΙμ$ Όβι ¥ίΙ\Η% %\1 νβτα Ιηχ^ οτβαίητα ηοη 
ίίβηί^ «κηι $ίΙ ΐΜα$ ραΠί^ερΒ^ ηίροΐ€ ενεαία, 

Ι, 9. Εταί Ιηχ ^β^α. 

Οίνίηυβ βν&η^βΐίβία ΙιΊο υΐίϋΙβΓ Γ6ΐΓ2ΐεΐαΙ '<ιυ(Μΐ 
&ηΐ03 (Ιίοΐυίη 68ΐ. €13Γ6 ϋίδΐίηβυίΐ ΥβΓαιη Ιυοβηι, 
Ιιοο 681 υιιί§€ηί1υιη, &1) ϋ8 ςυ» ηοη βυηΐ Ί8ΐίιΐ8- 
ιηοϋί, ηίιηίπιηι εΓ63ΐυπ8. ΟΊβϋηβιιΗ &ρ6η6 ίϋ ςυοϋ 
081 ηαΐυΓ3 αϊ) 60 ςιιο(1 ροΓ {[Γ^^ί^ι^ • <1^ιο^ ρβΓίί- 
€Ίρα(υΓ β5 ^^ ^ 4"<><^ ρ»ΓΐΊ€ίρΑΐ : ςυο<1 86ίρ8ΐιηι 
ίη(1ί^βηΓιΙ)υ8 Ι^Γ^ΐΐαΓ, &1) ϋ8 (Ιΐιί1)υ8 1ϋΓ||[ίΐΙο 
Οι. Οϋοά 81 Ιαχ νβΓ& 6$( ΡίΙίιι» , ηυΐΐα 6Γ|;ο 
ρΓΧΐ6Γ ίρ8υιη 6$( ν6Γα Ιυχ : ηειιαβ 1ΐϋ1)6ηΙ 6Χ 

80 εΓ63ΐυΓ2β υΐ ρ088ίηΙ 6886 61 ν062Γί ΙΐΙΙ, 86(! η60 "Οημότος ό Τ1<\ ίου θεον ^ώς έστιν άΛτ{ΟιτίίΤ^ 
ι) ^έ κτίας ουκέτί^ ^ωτός Όυσα μέτοχος, ώς 
γ^νητή. 

^Ηυ τό φως τό ΛΛγ\θι%'ότ, 
Επεξεργάζεται ^άλιν χρησίμως τ6 είρημένον ό 
θεσπέσιος ευαγγελιστής. *Απο5(ορ{ζβι σαφώς τ6 χατ3[ 
άλήθειανφώς, τοΰτ' 2στι, τ6ν Μονογενί) των μή οδτως 
εχόντων, τοΰτ'Ιστι, τώνγενητών άτ^διίστησινίναρ- 
γώς τ6 φύσει των κατά χάριν, των έν μεθίξεί τ6 μετεχό- 
μενον, των έν χορηγία τ6 τοΤς δεομένοις έαυτλ χορη- 
γούν. Κα\ εΐ φως Ιστιν άληθινλνδ Υίλς, ουδέν &ρα παρ* 
αύτ6ν χατ* άλήθειαν φως, ουδέ οΓχοθεν Εχει δυνάμει 
τ6 εΤναι χα\ χαλεΐσΟαι φως* άλλ* ουδέ φύσεως της 
Ιδίας εκδώσει καρτι^ντά γενητά τόνδηλούμενον, ωσπερ 
οχ 8υ& ηαΙυΓα ΓΓυοΙυπι 1υηιίηί8 αηςιιαιη οϋίάβπηΐ : Β ^^ ^ξ ^^χ (^των έστ\ν, ούτως έχ του μή είναι φως. 86(1 ςϋ6πΐ3(1π)0(1υπι 8υηΐ 6χ ηίΐιίΐο, βίο ουπι ηοη 
8ΐηΙ Ιαχ, 6886 ίηοίρίιιηΐ 30€6ρΙΟ ν6Γ1 8ρΐ6η(1θΓ6 Ιιι- 
ιηίηίδ, 6ΐ ραΠΊοίραΓιοηβ άίγΐη» ηλίυΓΦ &(! 6]ιΐ8 
Ιπιίΐαΐίοη6πι ί11υ8ΐΓαΐ&, 8ίπ)υ](|υ6 1υι (ΙίουηΙαΓ 6ΐ 
8υηΐ. Ει Οβί (ΐυιϋοπι ΥοΓϋαη 8υΙ)8ΐ9ΐηΐί&Γιΐ6Γ Ιιιχ 
65(, ηοιι ραΓΐίοίρ&(ίοη6 ρ6Γ |;γ&ιΊ3πι, η6ςυ6 3(1ν6η- 
Ιιΐίαπι ίΐΐ&πι Ιη 86 Ιια1)6η8 <]ί|;ηίΐ2ΐΐ6Π) «υΐ &80ΐ(ΊΐΊΑη)« 
υΐ 0Γ9ΐΐίαπι, 86<1 ηαΐυηκ ίπιηιυΐαΙ)ΊΠ8 ίΓυοίαπι ίπι- 
ηυΐα1)ίΐ6ηι, 6( ίηοοηου8δΐιπι 1>ϋηυιη 6χ Γ&ΙΓ6 &ά 
βυΙ)•ΐ2ηΐί9Β Ρ£ίΐΓί8 1ΐ^Γ6(ΐ6Π1 ρ6Γϋη6η8. €Γ63ΐυΓα 
νβΓΟ η6ΐι11ηιι&ηι 60 π)θ<1ο Ιυχ 6ΠΙ : υΐ ηοη 1]Αΐ)6η8 
αοοΊρϋ» ϋ1υπιΊη&(υΓ υ( (6η6ΐ)Γ», &8θίΐ:ιπι Ιι&1)6ΐ 
ΙρτΑίιαπι, 6χ Κιυην3ηΙΐ2ΐ6 ΙαΓ^ίβηΙίβ, (1ί£;ηίΐ3ΐ6πι. έπΙ τδ εΤναιφώς άναβήσεται,τού φωτ^ς του αληθινού 
δβξάμενα τήν αύγήν, κα\ τί) μεθέζει της θείας κατβ- 
λαμπρυνόμενα φύσεως, πρδς τήν εκείνη^ μίμησιν, 
χρηματιεϊ τ& &μα, κα\ δσται φώς. ΚαΙ ό μέν του Θεοδ 
Αόγος ουσιωδώς έστι φώς. ού μεθέξει τ^ κατά χάριν 
τούτο υπάρχων, ουδέ συμβεβηκδς Εχων έν έαυτφ τ^ 
αξίωμα, άλλ'ούδέ έπείσακτον, ώς χάριν, άλλα φύσεως, 
άπαραποίήτου χαρπδν άτρεπτον, κα\ άναλλοίωτον 
άγαθδν, έκ Πατρδς διήκον εΙς τδν της ουσίας αύτου 
κληρονδμον. Ή δέ κτίσις ούχ ούτω φορέσει τδ εΐναι 
φώς * ώς ούκ έχουσα λαμβάνει, ώς σκοτία φωτίζεται, 
έπίκτητον Ιχει τήν χάριν, έκ φιλανθρωπίας της τοΟ 
δίδοντος, τδ αξίωμα. Ούκοΰν 6 μέν φώς άληθινί»ν, ή ΙβΊΐιΐΓ ΙΙΙυά ςυί(ΐ6Π) 681 Ιυχ ν6Γ&, Ιιχο νότο ηοη ^ $& ούκέτι. Τοσαύτης τοιγαρούν μεταξΙ) κειμένης δια• 11601. ΤΑπΙυαι 6Γ80 άίβοηπιίηίδ 6ΐ ίηΐ6ΓνΑΐΠ ουοι 
811 ιηΐ6Γ 0Γ6&(υΓ&ηι αο ϋύ Ρίΐίυιη, ςυ^ιηΐυηι ηαΐυη 

4ηΐ6Γ 86Λΐί8ΐ3ηΙ, ςυίδ ηοη 608 (ΐ6ΐίΓ&Γ6 ]υΓβ 6Χί8ΐί- 

ιη6ΐ, 910 ρΓ0Γ8υ8 ίη8&ηίΓ6, <]υίουη{ΐυ6 0Γ63(υπκ ίρ8υηι 
(ϋουηΙ, 6( Ιη 6Γ63ΐυΓ8Γυπι ΟΓάίηβ υηίν6Γ8ί ρλΓοη• 
Ι6Π1 6ΐ ΑυοΐθΓ6ΐη οοηβΐίΐυυηΐ, ηοη 2ηίιη&(1ν6Γΐ6η- 
Ι68ί, υΐ Γ60Γ, ςυο ρΓΟΓυρίυΓυπι βϋ Ιηιρί6ΐαΓΐ8 &υύ&χ 
ΊΠυ(1 Γιιοίηυ8, άυπι οΐ ςυίά (ΙΊοαηΙ, 61 (Ιβ ςυ'ώυβ 
ΑίΓιηηβηΐ η686ΐυηΙ "\ ^υο^ οηΊπι άί1ΐ|;6ηΐΙυ8 ?6- 
ηΐϋΐ6ηι ϋίοΙοΓυπι η08ΐΓ0Γυιη ίηςυΐΓβηΐ'ώυβ » ηΐ9- 
ηΊΓ68ΐυπι ΓυΐυΓυπι 8ίΐ ηυ1ΐ9ΐΐ6ηυ8 υηΊ|;6ηΙΐυηι, Ιιοο 
68ΐ Ιυο6πι τ6Γ3ΐη, 0Γ6αΙυηι αυΐ Γ&6ΐυπι, 3υΐ ιη 
υηίν6Γ8υηι 6]υ8(ΐ6ΐη ηΜυηβ ουηι ΟΓΟΑίυη 6Χ8Ί8(6Γ6, 
ςυ'ιγίβ ηυΐΐο η6{[οΐίο νίάοτο υη(!Ί(|υ6 ροΐ6Γί(, 86(1 φορΛς, κα\ ούτω μακρού διατειχίζοντος λόγου της 
χτίσεως τδν ΥΙδν του θεού, δσον εΙς ταυτότητα φύ- 
σεως, πώς ούκ &ν τις κάΙ μάλα είχότως ύπολάβοε 
παραληρεΤν, μ3λλον δέ πάσης έξω γενέσθαι φρενός 
αγαθής τους, δσοιτεερ &ν γενητδν είναι λέγωσιν αύτδν), 
κα\ τοΙς ιιεποιημένοις συντάττωσιν τδν απάντων γενβ- 
σιουργδν, ούχ όρώντες, ώς γέ μοι φαίνεται, πρδς 
δσην αύτοΤς άσέβειαν άποκινδυνεύσει τδ τόλμημα, μή 
νοούσι μήτε & λέγουσι, μήτε περ\ τίνων διαβεβαιοΰν- 
ται. "Οτι γάρ τοΙς άχριβέστερον βασανίζειν εΐωθόσι 
τήν έν τοΤς προκειμένοις άλήθειαν, ούδαμόΟεν ήμΤν 
ό Μονογενής, τούτ' έστι, τδφώς τδ άληθινδν, γενητδς, 
ή πεποιημένος, ή κα\ δλωςτ^ κτίσει συμφυής υπάρ- 
χων κατά τι γούν άποδειχθήσεται, ιεανταχόθεν μέν άν 6Χ 86(|υ6ηΐί1)υ8 &Γ|;υπΐ6ηΙΐ8 ηοη πιίηυ8, ςυ» 3(1 ΐ) χις χατίδοι, χαΐ μάλα ^ςιδίως, •ύχ ήκιστα δέ διά των απιρΙίοΓβηι τοηιιη ρΓοροβΊΐλΓυπ) 6χρΙί€3ΐίοη6ΐη οοΐ- 

ΐ6βΊηιυ8. 

ΙΙαΙίοη€$ , ιίν« ταίιοηνηι ΰοΐΐβΰΐίο, βχ ηηίΐίΐα άηο€η 
Ιίύ€ί $ο1αηι ΡίΙίιιηι Ια€€ηΐ€$9ε νβταη^ ϋΤύαίηταηι 
ηοη ίίβηι, ηβι^ηβ ίάάνΰο €}Η$άβη€Ηηί ίρ$ο ηαίΗτα, 
8ί ΡίΓιυβ ςαίιι 8ρΐ6ηάθΓ ςΐοπ» ΟβΙ 30 Ρ3ΐπ8 6χ- 

βΊ8ΐΗ, ιάοιηο τοΓα Ιυχ 68ΐ, ηοη 6ΠΙ 6ίυ8(ΐ6πι ηαΙυηΒ 

ουπι 0Γ63ΐυΓα» ηο 0Γ6&ΐυΓ3 ςυοηυο 8ρΐ6η<1θΓ 6886 

06η80ΐΚΐ1Τ |;ΙθΓί« 3€^3ΐΠ8»4(1 6886 ρΟΐΜ ρ6Γ η«- 

ΐυΓ3Πΐ ςυο^ 681 ΓίΓιυ8. 

ββ Α1.11}0. δι οπιηί8 0Γ6&ΐυΓ3 ν6Γ3 Ιυχ 0886 ρο(68ΐ, 
ςυαπι ο5 03α83ΐη ΐ8ΐυά (Ιο 8θ1ο ΡίΗο <1ιο11υΓ? Νο- εφεξής ύποτεταγ μένων εννοιών, διά τήν έν το?ς προ- 

χειμένοις θεωρίαν συνειλεγμένων. 

"Εντοιαι ^τοι συΧΧοχισ^ϊ, δί' ώτ ίζ&τζι μαθεΤτ, 

δχί μόνος ό ΤΙός φως έσχίτ άΛτιθινόν, ή ΙΛ 

κτίσις ούκέτι, δίόαερ ουδέ όμοφν^ς αύτφ. 

Εί άπαύγοισμα της δόξης του θεού χα\ Πατρ^ 

υπάρχων δ ΊΓΙδς, φώς άληθινδν διά τούτο έστιν, ούχ 

έσται τ^ χτίσει όμοφυής, Γνα μή χα\ ή κτίσις άιο- 

αύγασμα νοηται της δόξης του θεού κα\ Πατρδς, 

έχουσα δυνάμει τδτεΐναι τούτο κατά φύσιν, δπερ έστ\ν 

δΤΙός. 

ΑΛΑΟ. ΕΙ πΑσα ή κτίσις άληθινδν εΤναι δύ- 
ναται φώς, διά ποίαν αΐτίαν έπΙ μόνου τέθειται τοϋτ• *»• ΙΤίή. 1,7. 113 ΙΝ ^ϋΑ^^Ίδ ευανοειιιιμ ι.ιβ. ι. ικ 

του ΤΙου ; Χρην γάρ ίήπου κατά γε τ^ν της 1σ(5τη- Α οββδβ βηίο) £δ4 ΒρςυαΠ ρΓΟΓβυβ Γαΐίοηβ (Ιο ΟΓβαίπΓίδ 

(ϋ€ΐ, 639 68β6 τ6Γ3ΐη Ιϋεβιπ. Αΐηυ! ηυΐΐί ογβλΙχ τ^Ί τος λίγον, χα\ τοϊς πεποιημένοις έπιφημίζεσθαι τ6 
αληθινών βίνας φως. Άλλ' ούίενΐ μέν αρμόζει των 
γενητων, κατηγορείται δέ μόνης της ουσίας του ΤΙοΟ. 
Κυρίως Αρα κα\ αληθώς κείσεται μίν έπ* αύτου, 
έπ\ δΐ των τΛίημάτων ούκέτι. Πώς ουν ίτι τϊ) κτίσει 
συμφυής, και ούχ\ μάϋ.λον τών ύτιίρ τήν κτίσιν, ώς 
υπέρ αυτήν υπάρχων με'ίά Πατρός ; 

ΑΛΛΟ. ΕΙ φωτΐ τω κατά άλήθειαν ού ταυτόν εστί 
τ6 μή κατά άλήθειαν φώς• ίχει γάρ τι τ6 ΙτεροΙον ή 
(κατέρου βήλωσις* φώς βέ άληθκνόν ό Τί6ς κατωνό- 
μαστοί, κα\ τοΟτό έστι κατά φύην • ουκ άρα ή κτί- 
σις άληθινδν £τται φώς. Ούκουν ουδέ άλλήλοις όμο- 
φυή τά οΟ.τως έξηλλαγμένα. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ μή μόνος ό Μονογενής τ^ φως έστι τ6 βοηνβηίκ, 86(1 ϋβ $οΐ2ΐ ΡίΙΠ 8υ5!>ΐ3ΐιΚί2ΐ κΙΊείΙυΓ. Ργο- 
ΡΠ6 βΓ^Ο αο Τ6Γβ ύβ ίρβο ϋΐοβΙϋΓ , άβ 0Γ6ηΙυΓί$ 
ηοη 1160). Ουοιηοάο ί^ΊΐυΓ 6]ιΐ8(ΐ6ΐη βΓΐΙ ηαίιίΓο: 
6υιη.€Γ6&ΐυΓ3, 3ο ηοιτροΐίυβ 6Γ62ΐΐπΓ2ΐη υηα €υιιι 

ΡΜΓβ 5υρ6Γ2ΐ>ίΙ? 

ΑΙ.ΐυθ. ^ί Τ6Γ2Ι Ιυχ βιιάβτη ηοη 68ί αίςυβ Ιυχ 
ηοη νι>Γ3 ((]ίν6Γ83 βηιπι 68ΐ (]υο(ΐ2ηιιηο<1ο υ1πυ8ςυ6 
8ΐ^ηί6θ2ίΙίο), Ιυι &υΐ6η)ν6Γ3 ηηηουρβίαδ 681 ΡΙΠυδ, 
61 ί5ΐπΐ8Π)0(ϋ 68ΐ 866υη(1υπι η3ΐυΓ2ΐπι : 0Γ6&(ιΐΓα 
υΐίςυβ Τύπα Ιυι* ηοη οπί. \^\ί\ϊτ ηεςυβ 6]υ8(]6πι 
ηϋΙυπΒ ίηΐ6Γ 86 βα ςαχ ΐ8η1ορ6Γ6 ϋίδδίιΙεηΚ. 

ΑΙ.1130. 8ί ηοη 8θ1υ8 υηΊ^6ηΙΐυ8 τβτα Ιαχ 6δΙ, άληθινΙ^ν, ίχει δΐ και ή κτίσις τ6 εΤναι φώς αληθινών, ρ β6(ϊ ΟΓβαΐϋΓα ύ^τά ςϋοςυ6 Ιυχ 6δ$6 ροΐ6δΙ : ςυ3πι βιά ποίαν αΐτίαν αύτ6ς < φωτίζει πάντα άνθρωπον 
έρχόμενον εΙς τδν κόσμον ; » Έχούσης γάρ οΓκοΟεν 
τοΰτο χαΐ τής γεννητής ουσίας, περιττδν ί^ν Ιτι 
φωτίζεσθαι δι' Τίου* άλλα μήν φα>τίζβι μέν αύτδς, 
μέτοχοι δέ αύτου πάντες ήμεΙς * ούχ άρα ταυτ^. εΙς 
ο6σ{ας ποιότητα Τ16ς, χα\ χτίσις* &σπιρ οδν ουδέ 
«φ μετέχοντι τ6 μετεχόμενον. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ μή μόνψ πρόσεστι χο^ά φύσιν τψ 
Τ&Ψ τδ ύπάρχειν φώς άληθινδν, Εχει δέ αύτδ καΐ ή 
χτίσις, περιττές, ώς οΐμαι, φανείται προς τινας λέ- 
γων δ Ψαλμφδό;* ι Προσέλθετε πρδς αύτδν, χα\ φωτί- 
σθητε-ι τδ γάρ δλω; κατ* άλήθειαν φώς, ουκ &ν γέ- 
νοιτο μεθέζει τ!) πρδς Ιτερόν τίνα φώς, άλλ' ουδέ ο1) €3υ83πι ίρ86 Ι ίΙΙυπιΊηϊΐΙ οπιηοπ) 1ιοηπη6ίη Τ6- 
οί6ηΐ6ΐΒ ΐη η)υη(1υηι? > Ναηι 8*1 α 86 ϊά Ιΐ3ΐ)6Γ6( 
ςυοηυβ 6Γ6ηΐ3 8ηΙ)δΐ3ηΙί3, 8υρ6ΓΠυιιπ) 68δθΙ ίρ83πι 
ί11υπ)Ίη3π ρ6Γ Ρίϋυπι. ΑΙ ί1Ιυπιίη3ΐ (ΐυ'ιϋβη) ίρ86, 
ηθ8 3υΐ6Π) οηιηοδ 6]υ8 ρ3ηΐ6ίρβ8 δυπιυδ : ηοη 

6Γ)$0 ΐά^ΤΛ 8υηΙ ςΐΙΟβά 8υΙ)8ΐ3ηΐί3Π) Ρί1ίΐ18 6ΐ €Γ63- 

ίυη, δίουΐί η6(]υ6 ίά ςυοά ρ3ηΐ€ίρ3ΐ 1(!6ηι 681 ουαι 
βα αυοά ρ3ηΐ€ίρ3ΐυΓ. 

ΑϋυΟ. δι ηοη ίηεδί η3ΐυΓ3 δοΓι ΡίΓιο υί δίΐ 
?6Γ3 Ιυχ, 86(1 ίάΐρδαπ) ίη 0Γ63ΐυΓ3πι ({υοςυε 03(ϋι, 
ίη3ηί8, υΐΓβΟΓ, οπί Ρδ3ΐπ)ΐδΐ3 <1ίθ6ηδ : ι Αοεεάίΐβ 
λά ευπ), 6ΐ ΠΙυπιίηβηιίηΐ**. ι Ουο() εηίηι ▼6Γ3 Ιυχ 
681, ηυηηυππ) 83η6 3ΐΐ6Ηυ8 ρ3ηίεΊρ:ιΐίοη6 Ιυχ εήΐ, 
η6(ΐυ6 3ΐΐ6Ηυ8 8ρΐ6η(]θΓ6 εο11υ8ΐΓ3ΐ>ίΙυΓ, 86<1 ρ6Γ- 
Ιλλάμψει τϋ παρ' έτερου φαιδρυνθήσεται, ιελείαν δέ ^ ^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^ „31ηγ3 δυ3 δρΙοηάοΓεπι 1)3 μάλλον άπλ της Ιδίας φύσεως τήν καθαρότητα χορη• 
γηθήσεται. "Αλλ" όρώμεν ότι φωτδς έπιδεής ό άνθρω- 
ιη>ς, κτιστής υπάρχων φύσεως ' κα\ αληθεύει βοών ό 
Ψαλμ<ρδ6ς• ώς πρδς τδν του θεοΰ Λόγον, ι "Οτι συ 
φωτιεις λύχνον μου, Κύριε* ό Θεός μου, φωτιείς τδ 
?κότος {Αου. > Ούκ άρα φώς κατά άλήθειαν ήμεις, 
μέτοχοι δέ μάλλον του φωτίζοντος Αόγου^ καΐ άλλό^ 
τριοι κατά φύσιν του φωτδς τοϋ αληθινού, δπερ έστΙν 
δ Υιός. 

ΑΛΛΟ έχ του αυτόν. ΕΙ λύχνος ό ανθρώπινος 
χατωνόμασται νους, κατά τδ έν ΨαλμοΓς ^δόμενον, 
€ 'Οτι συ φωτιείς λύχνον μου, Κύριε, ι πώς έσόμεθα 
χατά άλήθειαν φώς ; Έπείσακτον γάρ καΐ δοτδν τφ 
λύχν^ τδ φώς• Κα\ εΐ τδ σκότος τδ Ιν ήμίν φωτίζει 1)ί1υΓυπ) 6δΐ. Αίςυί νί(ΐ6Π)υ8 Ηοηοίηεπι Ιυείδ ίηίΐί- 
{6Γ6, ευιη η3ΐυΓ9β 8ίΙ εΓ63(χ. Ει νεΓυη) εδί ςιιοιΐ 
εβη'ιΐ Ρ83ΐη)ίδΐ3, (3ηςυ3πι αά ΟεΙ Υ6Γΐ)υπ) : ι (ίυο- 
η)3ΐη Ιυ ί1Ιυηί)ίη38 1υεεΓη3πι οιεαπα, ΡοωΙηε: Οευβ 
η)6υ8, ίΙ1υπ)ίη3 Ιεη6ΐ)Γ3δ πιβΑδ^'. > Νοη 6Γ(;ο τεΓ3 
Ιυχ ηοδ δυπιυδ, δεά ί11υπ)ίη3ηΐί8 ΥεπΙ)) ροΐΐυδ ρ3Γ- 
ΙίεΊρεδ, 61 (ϋνοΓδί η3(υΓ3 α νεΓα 1υο«% Ρίΐίο ηίπιί- 
Γυπ). 

Α1.ΐυ[> €Χ €οάαη. 81 η)εηδ 1)0Π)ίη)8 1υεεΓη3 ηυη- 
ευρ3ΐ3 68ΐ ]υχΐ3 ϋΐυά Ρδ3ΐη)ίδΐ2β : ι 0υοήί3Π) ΐυ 
ΐΠυΓηίη38 ΙυεεΓη3ΐη π)ε3ΐη, Όοπ)ίηε : » ηυοπιοάο 
▼εΓ3 Ιυχ επιηυδ ? Α(1ν6ηΐίΐί3 εηίιη εΐ «Ιίυηιΐε 3ε- 
εερΐ3 ΙυεεΓΠΦ Ιυχεδί. 67 ΰυοιΐ δί ΐεηε1)Γ3δ ηο- μόνος δ Μονογενής, πώς ούχ\ μάλλον αύτδς κατά Ο βΐ^^δ Π1υπιίη3ΐ δοΐυδ υηΐ^εηίΐυδ , ςυοπιοάο ηοη άλήθειαν φώς, ήμεις δέ ούκέτι ; £1 δέ τούτο αληθές, 
πώς αν εΓη λοιπδν όμοφυής τ^ κτίσβι, τοσούτον αυ- 
τής υπερκείμενος ; 
^ ΑΛΛΟ. £ί προσ£?ναι δύναται τή χτίσ:ι τδ είναι 
φώς άληθΐ';δν, ώσπερ ουν άμέλει κα\ τφ ΥΙψ, έσται 
δηλονότι φώς άληθινδν ό άνθρωπος, μέρος υπάρχων 
αύτης. Τίσιν ουν άρα διά τών αγίων προφητών ό 
θεδς χα\ Πατήρ έπηγγέλλετο, λέγων • ι Κα\ άνα- 
τελε? ύμίν το?ς φοβουμένοις τδ δνομά μου ήλιος 
δικαιοσύνης, ι Τί γάρ άν δλως ηλίου του καταυγά- 
ζοντας τδ χατ* άλήθειαν έδεήθη φώς ; *Δλλά μήν ώς δοΐυδ ίρβε Τ6Γ3 Ιυχ εήΐ, ηοδ βυΐεπ) η6ςυ3ςυ3πι? 
Ουοά δί τ6Γυπ) εδί, ςυοπ)θ(1οε]υ8^ιη ηαΙυΓΧ (Ιεπιυιτ) 
6Γίΐ ευπ) εΓ63ΐυΓ3, ηυί Ιβηΐο ίηΐεΓν3ΐ1θ ε3Π) 8υρ6Γ»ι ? 
Αΐ^ΐυΟ. 5ί εΓε3ΐυΓ3 τεπα Ιυχ εδ$ε ροΐεδί ηοη 
δοευδ 3ε ΡίΠυδ , 6πΙ )ΐ6Π)ρε Ιυχ νεΓ3 Ιιοηιο, ευιη 
δίΐ ρ3Γδ ίΠίηδ. 0υΊΙ)υδη3η) εΓ^ο ρεΓ δβηειοδ ριο- 
ρ1)6ΐ3δρΓ0Γίΐίΐΐ6ΐ)3ΐ Ρευδ αε Ρ3ΐεΓ (ΙΊεεηδ : ι Ει οπε- 
ΙυΓΥοϋίδ Ιίπ)εηΐΊ5υδ ποΓοεη πιευπι δο1]υδΙίΓΐ36^*? » 
Ουί(] εηίπ), ςυχδο, νεηβ Ιυεί ίΙ1υδ(Γ3ηΐ6 δοΐβ οριΐδ 
ΓιιίΙ? Αίςυί Οευδ 3ε Ρ3ΐ6Γ δοΐβπι 86 ϋηΙυΓυηι ρρο- 
η)Ίΐΐ6ΐ>3ΐ ηο1)ίδ ςυί είυδ ιη()Ί§6ΐ)»ιηυ8 , εοφίο 3εε(>- •• Ρ8•1. ΧΧΧΙ11 , 6. »• ΡδίΙ. χ?:ι , 21). ^• ΜβίΛεΙι. ιν, % δ. ΟΥΚΙΙ-υ ΑΙ-ΕΧΑΝΟΛΙιΝΙ ΑΙ\€ΙΙΙΐ:Ρ. 116 ρίο ίΠυηιΊααιί Βϋΐηυβ. λΐίυβ ί^ίΙϋΓ λ ιιοΙ)Ί8 βΐ λ Α έν χρεία χαθεστηχότιν ό Θε6ς χα\ Πατήρ ΙτηιΤγέΧ- 0Γ6&ΐυΓ3 6&1 ςυο2(1 η&ΙυΓαΙβιη ί<]6ΐι1ίΐ2ίΐβιιι υηί|[6- 
ιιΊΐυβ, ουαι βίΐ Ιυχ τβη, εΐ η&ΙυΓα βιια ίΐΐυηιΐηβΐ 
63 ςυχ 10018 ίηάί||[6η(. 

ΑΙιΐυΟ. δι ΡίΓιυδ βοΐυβ ηοη 6β( Ιυκ νυΓΟ, 56(1 ίη 
€Γ63ΐυΓ&ιη ίιΐίρδυιη 63(1ίΙ , ίη ιιοΙ>ίβ εΐί&ηι οτ'ιί, Ου£- 
ηαιη βτ^ο ταΐΐο 83ηοΐθ5 ΡαίΓΟδ ΙηιΙυχίΙ υΐ ζά Οουιη 
€ΐ&ιη3Γ6ηΙ : ι ΕπηΠβ Ιιιευιη Ιυβπι 6ΐ νβπΐ&Ιβια 
Ιυ2ηι^*? ι Ουυ υ6γο υΐΐΠίαΙίδ 8ΊΙ)ί Γογ6 ριιίαίιβιικ, 
^υα 688 νο668 ί<]6η11(ΐ6ΐη Γ6ρ6ΐ6Γ6ηΐ? Ναιη 51 ηο- 
Γ2ηΙ ίηίΠ£;6Γ6 ΙυοΊβ Ιιοιηίηβιη • 6( αΐίαικίβ Ίά 6ί λο- 
06(ΐ6Γ6 οροΓΐ6Γ6 : ςυοπιοάο ν6Γβ ϋίοεί αΙΊ^υίβ, ίρ- 
βυιη 6886 ςιιοςιΐ6 νΰΓοιη Ιυοειη ? Ουοϋ 81 ιιίΐιίΐ οι 
ορυ8 6Γ&1 ί11υιιπη»ηΐ6 Υ6γ1)0, €αΓ Γι-υδίΓα νοοαίαηΐ λετο δώσειν αύτλν, χα\ λαβόντες πεφωτίσμεΟα. "Ετε- 
ρος άρα κρός τβ ήμ3;. κοΊ τί|ν χτίσιν, δσον εΙς ταυ- 
τότητα φυσικήν, 6 Μονογενής, φως υπάρχων αληθι- 
νών, και φωτίζειν ττεφυκδς τλ φο^τ^ς δεόμενα. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ μή μίνος ό ΓΙδς φως έστιν άλτ,θινδν, 
8χ8ΐ 6έ αύτ6 καΐ ή κτίσ»ς, Ισται δηλονότι κα\ έν ήμΤν. 
Πο?ος οδν 4ρα τους άγιους άνέπευε λόγος πρ?>ς θε^ν 
άνα6ο5ν* ι Έξαπόστειλον τ6 φως σου, κα\ τήν άλή- 
θειάν σου ; » Τ{"δέ ήμδς έντεΰΟεν ώφίλήσειν οίόμενοι 
τάς τοιαύτας ττολλάκις ήφίεσαν, εΙπέ μοι, φωνάς ; 
ΕΙ μ^ν γάρ ί^δεσαν έν χρεί^ φωτ?>ς ύπάρχειν τ^ν 
&νθρωπον, κα\ της παρ* έτερου προσθήκης έπιδεοί, 
πώς έρεΤ τις άληθεΟων, δτι φως υπάρχει κα\ αύτ6ς 
άληθινδν; ε( δέ οΟκ έδείτο του φωτίζοντος ΛδγΛυ, 
ίρδυιη 3 (|ΐιο ηίΙιΊΙ ]υνΑΓί ροΐ6Γ&ηΙ? Αΐ <1ί€ί ηοιι Β χΐ μάτην έκάλουν τδν ουδέν ώφελήσαι δυνάμενον ; ροΐβ8ΐ 5αη€(ο»ιιη ηιοηΐΰΐη άβεβρίαιη ίυί886, 6( 
ρΓ3Β(6Γ63 ίρ86 06118 6ΐ Ρ&16Γ 1ιουιίηΙ5υ8 Ιϋΐιςαίπι 
Ιιιοίβ 111(11^18 ϋΐίΙΙίΙ ΡΐΠυιη. Α1ιυ8 ί|(ίΙιΐΓ 56€«ιιι- 
<1υιη η3(υΓαπι 6$1 υηί^βηίΐυ^ α €Γ63ΐυΓ3, υΐ ςυί βα 
ςυ» 1υ€ί5 ίηϋί^οηΐ ίΗιιιηίη3ΐ. 

Α14υϋ• δί οΓοαίυΓαιη ΙυοΊβ ίιΐ(1ί£6Γ6 ▼ί(ΐ6ΐηυ8 , 
εαιη Αϋΐεπι υηΐ£;6ηί1υ3 ί11ιιπΐϋΐ&1 , ιιοιι •6ίρ3&ιιι μ1 
Ιαο6ΐη α^ΐκ ΟΓεαίυΓα : ηοιι ^τ%ο 6&Ι Ιαχ ν6Γ8, δίο- 
υΐί Ρΐΐίυδ. 

ΑίΐυΟ. δ1 ηαΐυΓλΙίβ 6ΐ ?6Γα Ιυκ ηοη ο1>ΐ6η6ΐ)Γ«- 
ΙυΓ, ν6Γ3 αυίειη Ιυχ 681 υηΙ^εηίΐυβ, 61 δίιπΠίΚβτ 

ν6Γ& Ιυχ 68( 6Γ6&ΙΙΙΓ9, φ12ίΐηθ1)Γ6ΠΙ (Ι6 ΡίΙίο (|υί- 

(ΐ6ΐη δΰΗρίυΓΑ <ϋοίΐ : ι Τ6ΐΐ6ΐ)πβ εαιη ηοη 6θπιρτ6- 
1ΐ6η(}6ΓαηΚ ; • άο ηο][)ί8 αυΐεηι Ρ^υΐυβ βοπΙμΙ : ι Ιτι Άλλ' ούκ 2στιν εΙπεΓν, δτι της αληθείας άπεσφάλ- 
λετο των αγίων 6 νους, κα\ αύτδς δέ πάλιν ό Θε6ς 
κα\ Πατήρ, ώς φωτδς δεομένοις πέμπει τ6ν Υί6ν. 
Έτερος 4ρα κατά φύσιν, ώς πρί>ς τήν κτίσιν 6 Μονο- 
γενής, ώς φωτίζων τά φωτδς δεόμενα. 

ΑΛΛΟ. Εί φωτ6ς όρώμεν τήν κτίσιν έπιδε5, φωτί- 
ζει δέ αύτ^ν \γρ. αυτήν] 6 Μονογενής, ούχ έαυτήι; 
ή κτίσις άγει πρδς τ6 φως• ούχοΰν οΟδέ φως αληθι- 
νών ώσπερ ό Υιός. 

ΑΛΛΟ. ΕΙ τ6 φύσει κα\ κατά άλήθειαν φως ού 
σκοτίζεται, φως δέ άληθινόν ό Μονογενής, κα\ φως 
ομοίως αληθινών ή κτίσις, δτου δή χάριν έπ\ μέν του 
ΤΙοΰ τίθησιν ή Γραφή, τό• < Ή σκοτία α0τ6 ού κατ- 
έλαβεν » έφ'ήμϊν δέ ό Παύλος- ι Έν οΤς ό Θε6ς ςυίύυβ 1)608 1ιυ]υ8 6Φ€υΙί «Χ6£€λΥίΙ ιη6ηΐ68 ίηβιΐε- ^ '">^ αΙώνος τούτου έτύφλωσε τά νοήματα των άπί- Ηυιη ^* ; » 6( τυΓβυβ δαίν&ΐοτ ίρ86 : < Βοηεο Ιυοειη 
1ΐ3ΐΙ)6ΐΐ8, &η)1>υ1αΐ6 ίη Ια66 , υί ηοη ^05 ΐεηεϋπχ β^ 
€0ΒΐρΓ6ΐΐ6η(ΐ2ΐηΐ ^* ? €υηοΐί8 βηΐιη ραΐεΐ ςυοιΐ, 
ηΐ8ί 4ΐιί<ΐΑυι ηο8ΐπιιη (6η6ΐ)η8 ίηνοΐυΐ! 6586ηΐ, ηί- 
Ιιίΐ ΙΑ16 δαΙναΙΟΓ (ϋχΐ886ΐ. Ουοηιοάο ΒΤζο ηαΐυπι 
ίϋβπι 8»η( υηΙ|[6ηΗυ8 6( ΟΓεαΙυΓΟ, ίηιπιυΐ8ΐ)ίΙί8 
ουιη ηιη1β1)ίϋ, ίηιρ&ΐί1)ϋί8 ουοι ΐ6η6ΐ)Γί8 ο1>5ίΐ3, 6ΐ 
ΛΜΧ Ιυθ6πι &ηιΊα6Γ6 ρο(65ΐ', &8εί1ί1ί9ΐη νίίΐεΐίεεί 1υ- 
06Π1 Ιΐ2ΐΙ)6η8, ηοη ηαΐυΓΑ 5ί1)ί ίηδίοηι ? Αΐ.ΐυθ. δί υιιί{[6ηί1υ8 Ιυχ νοΓα 5θ1υ8 ηοη 681, 
86ά 1)α1)6ΐ \ά ςυοςυο 6Γ6&ΙυΓ2 , υΐροΐο 6]υ$(ΐ6αι ουπι στων • » καΐ πάλιν αύτ^ς ό Σωτήρ • ι Έως τ^ φως 
{χετε, περιπατείτε έν τψ φωτ\, Γνα μή ή σκοτία ύμδς 
χαταλάβη ; > Πρόδηλον γάρ δήπου πόίσίν έστιν, ώς βΐ 
μή τινας ύπλ της σκοτίας ένεχώρει καταλαμβάνε σθαι 
των καθ' ημάς, ουδέν ίφη τι τοιούτον ό Σωτήρ. Πώς 
ουν έτι ταυτλν είς φύσιν ό Μονογενής κα\ ή κτίσις, 
ό αναλλοίωτος τ^ άλλοιου μένη, τεαΟε^ν ουδέν των άδι- 
χούντων άνεχόμενος τ|| σκοτιζομένη κα\ άττοκτήσα* 
σθαι δυναμένη τ6ν φωτισμών , ώς έν προσθήκης μέ- 
ρει προσόντα δηλονότι, χα\ ούχ\ κατά φύσιν έ^^ιζω- 
μένην έν αύτ|^ ; 

ΑΛΛΟ. ΕΙ μή' μόνος ό Μονογενής τ6 φώς έστι τ6 
αληθινών, Ιχει δέ κα\ αύτ6 ή κτίσις, ώς όμοφυής ίρ80 ηαΙυΓΦ, ^υο ρΑ6ΐοηο8 Ιαηςυιιιη Λύ Οευηι 80 •. αύτφ, κατά τίνα τρόπον άναβοώμεν ήμε?ς, ώς πρ^; 
ο••.^«. ^ι ι_ 1 .._. . .... ^^^ ^^^ Πατέρα• ι Έν τφ φωτί συυ οψόμεθα φώς ; ι Ρ^ίΓοιη 6ΐ&ηι&ιηυ8 : ι Ιη Ιυηιίηε Ιυο τκίβ1)ίπιυ8 1υ 
πΐ6η^^? ι δί εηίπι 8υπιη8 Ιυχ ν6Γ3, ςυοιηοάο ίΙΙυ- 
πιίη3ΐ)ίαιυΓ ίη &1ίο? δίη ΑυΙβιη υΐ ϋΐίεηο Ιυηιίηο 
ίιι<1ί£6ηΐ68, 1黀άί€ίη)α8, ρ8ΐ6ΐ)ίΐ υΐίςυε ηο8 Υ6Γβ 
' Ιυοεηι ηοη 6886. Ι|;ίΐυΓ ηεςοε 6]υ8<ΐ6ΐη ουπι ν6Γΐ)0 
η&(υΓΦ, ςαοά ηθ8 (αη(ο ροΓ η^ιΙυΓαπι ίηΐεπναϋο βιι- 

Ρ6Γ21. 

ΑΙιΐυΟ βχρίίοαίίηε. Οοπιίηυβ ηθ8ΐ6Γ ^68υ8 εΚιΗ* 
8ΐυ8 ίη Εναη^εϋο ΓερεπίυΓ (1ίθ6η8 : ι Ηθ6 681 2ΐυ- 
(6ηι ]υάί€ΐυηι, ςυίΰΐ Ιυκ τεηίΐ Ιη ηιυηιΐυπι, 6ΐ <1ί- 
ΐ6Χ6Γυηι Ιιοιηίηοκ π)9ΐβί8 ΐ6η6ΐ>Γ&8 ηυ^πι Ιυοεπι• 
ΕΓαηΙ εηίπι βΟΓυαι πίλΐλ ορ6Γ8• Οιηηί8 εηίπι ςυΙ Εί γάρ φώς έσμεν άληθινδν, πώς έν έτέρψ φωτι- 
σθησόμεΟα ; ΕΙ δέ ώς χρήζοντες έπεισάκτου φωτ^ς, 
τά τοιαύτα φαμεν, ούκ βντες δηλονότι κατά άλήθειαν 
φώς άλωσόμεθα. Ούκούν οΟδέ όμοφυεΤς τφ τοσούτον 
κατά φύσιν υπέρ ημάς ύπάρχοντι Λόγιρ. 

ΑΛΛΟ διηγηματικώς. Ό Κύριος ημών 'ίησούς 
Χριστές έν τοϊς Εύαγγελίοις ευρίσκεται λέγων 
ι Αύτη δέ έστιν ή κρίσις, δτι τ6 φώς έλήλυθεν εΙς τδν 
κόσμον, κα\ ήγάπησαν οΐ άνθρωποι μδλλον τ6 σκότος, 
ή τ6 φώς. *Ην γάρ αυτών πονηρά τά ίργα. Πάς γάρ *» Ρ«»Ι. ΧΜΐ, 3- " η €οΓ. !▼, 4. ** Ιο&η. χ:ι. 55. ** Ρβαΐ. χχιν, 10 117 ΐΝ ^ΟΑ^^ΝIδ ΕνΑΝΟΕίΐυΜ ι\β. ι. 413 ι τά φαύλα πράτσων, μυε? τ6 φως, κα\ ούκ Ερχεται Α ηΐ2ΐ«ί ΒβίΙ, οάϋ Ιυΰβηη, βΐ ηοη νβηίΐ ηϋ Ιαεβηι *■. πρ6ς τ6 φως. » Άλλ' είπερ έστ\ τ6 φως τί> άλτ.θινόν 
ό Μονογενής, φως δΙ ομοίως αληθινών εΤναι δύναται 
, κα\ ή χτίσις • πώς ό μέν Ιρχεται φωτιών αυτήν, ή 
δέ ήγάπα τ6 σκ4τος ; Πως 6έ δλως ούκ Ιρχεται πρ>»ς 
τδ φως, εΓπερ έστΙν αΟτη τ6 φως τ?> άληθινόν ; Τά 
ρέν γάρ φύσει προσόντα τισ\ν έ^όεζωμένην Ιχει τήν 
φύσιν • τά δέ αΙρετά κατά θέλησιν, ού τοιαύτην Ιχει 
τήν στάσιν, οίον φέρε εΙπεΤν ούκ έκ βουλήσ:ω; 
της ΙΒίχς τ^ &νθρωπος είναι λογικδ; κεκτήσεταί τις • 
Ιχει γάρ αΟτό παρά της φύσεως• Ιξει δ' οϋν δμως 
κατά θέλησιν τήν έαυτου, τδ είναι πο';ηρ^ς, ή άγα- 
«6ς, αγαπήσει τε ομοίως έπ^έξουσίας τ^ δίκαιον, ή 
τ^ εναντίον. ΕΓπερ ο•3ν έστιν ή κτίσις κατά φύσιν τ^ 
φως• τούτο γάρ σημαίνει τ6 άΛηβινότ' πώς ούκ 2ρ- Αΐ 81 Ιιιχ ν6Γα οδΐ ϋηίι^βηίΐυδ, 6ΐ Ιιιι τβΓα βίηήΙΊΐεΓ 
6δδβ ροίοδί ΟΓοηΐυια : (|ΐιοπιθ(1ο ίΙΙβ (ΐυ'κίεπι νβιιίΐ 
ΊΠιπηίηαΙυΓυδ βαιη, Ικπβο 3ιι(6ιώ 1οη6ΐ)Γ33 (1ίΐ6χΊΐ? 
Αιιΐ ςυοιηοιίο δί Ιιιχ νοπα οβΙ αιΐ Ιποβιη ηοη νεηΊΐ? 
Ναη ςπ36 η9ΐαΓ3 ηοηηυΐΐίδ ίπδυιιΐ, ηβιΙϋΓαπ) Γ^άί- 
είΐυδ ΊπίΙχαιη Ιΐ3ΐ)6ηΙ; (^υχ αυΐβιη α νο1υηΐ3ΐβ ρΓΟ- 
Οοί$ευηΙυΓ, ηοηΐ3ΐυ ίΐΓΠίΐβ^ 3ο 5ΐ2ΐ>ΠΊ3 8υη1. Ε\βη - 
ρΐί ξΓαΐία : ηοιηο 1ι»!)θΙ α νοίυηΐ^ΐβ υΐ δίΐ ϋοπιο 
ΓαΐΊοηίδ οοηιροδ ; ί(Ι εηίηι 1ι»1>6ΐ 3 η31υΓ3 : Ι)3ΐ)6ΐ 
1«Ίη)6η 3 νοίιιηίαΐβ ςυοιΐ .κίΐ ρΓανυβ 3υ( ρΓθ1)υ$ €ΐ 
{η ρ]ιΐ5 ροΐβδίαίο εδί αΓηρΙοεΙί ]υ$1ιιπι, 3υΙ εοηΙτ3. 
51 6Γ^ο 0Γ63ΐυΓ3 Ιυχ 6δ( δεευηιΐυιη δυαιη η3ΐιι- 
Γ3ΐη, ίϋ 6δΙ ν6Γ3, ηποπιοϋο. 3(] Ιυεβηι ηοη νεη'ιΐ ,. 
3υΙ ςιιοπ)θ(]ο (6η6ΐ)Γ39 ϋίϋ^, (ΐυ3&1 ηβΐυπα Ιιιχ χεται πρ6ςτδ φώς, ή πώς άγαπ^ τ6 σκότος, ώς ούκ Β νοΓ3 υδδβηβςαββΐ, δοά 3Γΐ)ίΐπο δΐιο αο νυΐυπίηΐβ Ιχουσα δηλονότι κατά φύσιν τ^ εΤναι φώς άληθινδν,' 
προαιρετικήν δέ μάλλον ποιούμενη τήν έπ\ τ6 &μει- 
νον, ή τά χείρω . ί^οπήν ; "Η τοίνυν άποτολμάτωταν 
οΐ δι* εναντίας μή φυσικώς ενυπάρχει ν τω ΓΙώ τά 
υπέρ τήν χτίσιν πλεονεκτήματα λέγειν, Γνα γυμνότε- 
ρον δυσφη μουντές έλέγχωνται , και παρά πάντων 
άκούσωσιν, € ΈξολβΟρεύσαι Κύριος πάντα τά χείλη 
τά δόλια, γλώσσαν μεγαΛο^βήμονα^ ή εΓπερ όμο- 
λογοΰσι σαφώς ουσιωδώς ένυπάρχειν αύτώ τά αγαθά, π1ο^ο ίη ιηβΐίυδ, η)θϋο ίη ρο]ιι$ ΓθΓ3ΐαΓ? ΑιιΙ ί^ί- 
ι ΐΓ 3(1ν6Γδ3πί δΐιροπιαίΠΓαΙϋδ ιΐοΐβδ ίη Γϋίο η3ΐϋ• 
ΓαΙΊΐϋΓ 6Ιδί8ΐ6Γ6 3Ι1(]30ΐ6Γ ιιο^οηΐ, υΐ €0§ηίΐ3 ΠΙο- 
ΠΙΠΙ 1)ΐ3δρ!ΐ6πιί3 3ΐ) οίπιι Ι)υδ βπιΐίαηΐ : ι 0Ίδρ6Γ(ΐ3( 
Ροηιίηαδ υηιν6Γ83 Ι3ΐ)ί3 ι!οΙθδ3, εΐ ]ίη2υ3η) πια- 
ρηίΐοηηαηι^* 09 : οχιί δί ΓαΙεηΙαΓ δυρ6Γη3ΐυΓηΓΐ3 
1)οη3 βί δΐιΙ)δΐ3πΙί3ΐίΙεΓ ίηβδδβ , ηβ οοη]ιιηξ3ηΐ εί 
Ιΐ3ΐιΐΓ3ϋ υηίΐ3ΐ6 εΓε3ΐιΐΓ3η), ςυ^ Ίδΐίυδηΐ0(1ί ηοη ε^ΐ, 
υΐ 3η1ε3 ά6ΐηοη$ΐΓ3νίηιυ8. μή συναπτέτωσαν αότφ Λρ?>ς ενότητα τήν κατά φύίιν, ♦υήν ούχ οΰτως ίχουσαν )ίτί σιν , ώς άρτίως ήμίν 
άποδέδεικται. 

ΛΑΛΟ. Εί μή μόνος 6 τοΰ Θεού Λόγος τ^ φώς ΑΙ.ΐυθ. 5Ί ηοπ ΒοΙαιη Οεί ΥεΓΐ)υηι νεΡ& Ιυχ βδ(, 
έατι τ6 άληθινδν, άλλα κα\ ή κτίσις, καθάτεερ αύιδς, βεά €Γ63ΐυΓ3 ρΓχίεΓε^ βίευΐ ίρδυιη : ςιΐ3ΐη ο\) 
Ιϋΐ ποίαν αΐτίαν ι Έγώ εΙμι, ι φησ\, < τ6 φώς τοΰ «3υδ3ΐη λί( : ι Ε|;ο βυπι Ιαχ ιηιιη<)ί ^^ ? ι 3υΙ ηιιο- 
Αόσμου,'ΐ ή πώς άνεξόμεθα του καλλίστου πλέον- ^ ηιο<ΙορΓ96ΐ'ΐ3Π55ίηΐ3<]οΙε8ρο1Ί3Πδίηειηιΐδετε3(υΐ'3ΐη, 
εχτήματος άπογυμνουντες τήν φύσιν , εΓπερ δλη)ς 6ί ΩΰΗ ρο(β8ΐ Ηΐ βίπιυδ νεΓ3 Ιυχ, υΐροίε ευηι ε3ΐη (νδεχεται κα\ ήμ&ς άληθινδν εΤναι φώς, ώς έχούσης 
αύτ6 και της γενητης ουσίας ; ΕΙ δέ αληθεύει λέγων 
4 Μονογενής, ι Έγώ είμι τδ φώς του κόσμου, ι 
«χέσει δηλονότι τί) πρ6ς αύτδν ή κτίσις, κα\ ούχ 
Ιτέρως έσται φώς. ΕΙ δέ τούτο, ούχ όμοφυής αύτφ. 
ΑΛΛΟ. Ει μή μόνος κατά άλήθειαν φώς έστιν ό 
Τί^, κείται δ^ τοϋτο κα\ έν τοΤς γενητοϊς • τί ποτβ 
ά,ρα έροΟμεν, δταν ήμΖν ό σο^ώτατος έτίιστέλλη Πέ- 
τρος• € ΎμεΤς δέ γένος έκλεκτδν, βασίλειον Ιεράτευμα, 
Ιθνος &γιον, λα^ς είς περιποίησιν, δπως τάς άρετάς 
έξαγγείλητε του Ικ σκότους ύμας καλέσαντος εΙς τ^ 
Οαυμαστδν αύτου φώς; Ποίον γάρ δλως έν ήμΓν 
έστι σκότος, ή έν ποίψ γεγόναμεν σκότφ, καΐ αύτοΙ 1ΐ3])63ΐ ηυο^υβ εΓ03ΐ3 8υΙ)δΐ3ηΓΐ3? ^ηοά δΐ νβΓβ 
ΙοςιιίΙιΐΓ υηί£[εηίΐυδ, εαηι 3ίΐ : ι Ε^^ο δυιη Ιυχ 
πιυηΗί, ι ΓεΙαίίοηβ ι^ΊΐυΓ ζά ίρδυηι εΐ'ε3ΐυΓ3, ηι^ε 
8ΐίο πιθ(1ο εΓΐΙ Ιυχ. Ουοά δί Ηα εδί, ηοη εδί β]υδάεπι 
ευηι ίρδο ηαΙυΓ». 

Α1.11}0. 5ί ηοη δοΐυβ δεεαηϋυηι νεηΐ3(βηι Ιυχ 
εδΙ Ρίϋυδ, δεϋ Ιιχε εΐίβπι Γε1)υ8 εΓε3Γΐδ εοηνεηίΐ, 
ςυίά Γεδροη(]εΙ)ίηιυ8 ΡείΓΟ δεπ1)6ηΐΊ : ι Υοδ 3υΐβπι 
^εηυβ είβεΐυηη, τε^Είε 83εεπ1οΐίυιη, ^εηδ 83ηεΐ3 , 
ρορυΐαδ αεςυίδϋίοηίδ, υΐ νίΓΐυΙεδ 3ηηυη1ί6ΐίδ 6]υ8 
ςυί ά^ 1εη6ΐ)Π5 νοδ νοεατίΐ ίη 3(1ιηίΓ3ΐ)Ίΐ6 Ιυιηεη 
δυυπι ^*? ι Ου9Β εηίηι ίη ηοΐιίβ, ςυχδο, δυηΐ Ιεηε- 
1}Γ3Β, ΐιυ( (|υίΙ)υδ ίη (εηεΙ)Γί8 Γυίηιυ^, ευηι ίρδί ςυο* κατά άλήθειαν δντες φώς ; κατά τίνα δέ τρόπον άνα- |) ςυβ Ιυχ δίηιυβ βεευηάυπι η3(υΓαπ)? 0υοη3ΐη 3υΐ6ηι χεχλήμεθα πρδς τδ φώς , οι μή δντες έν σκότφ ; 
*Αλλ* ού ψεύδεται της αληθείας δ κήρυξ ό Οαρσήσας 
εΙπεΓν ι Εί [νκίρ. Ιπεί] δοκιμήν ζητεϊτε του έν έμοί 
λαλοΰντος Χρίστου ; ι Και κεκλήμεθα ι 'ίρδς τδ 
θαυμαστδν αύτου φώς, ι ώς άπδ σκότους &ρα, κα\' 
ούχ έτέρως • εΐ δέ τοΰτο αληθές, ούκ άρα ή κτίσις 
χατά άλήθειαν φώς, άλλα μόνος μέν κυρίως τε, καΐ 
αληθώς δ Υίδς, κατά μέθεξιν δέ τήν πρ6ς εκείνον τά 
γενητά. και διά τοΰτο ούχ όμοφυαί. 

'ΑΧΙα μετά Λαραθέσίως /^ώτ, έξ άΛΛουστέρωτ 
έτνοίωγ εΙς όμοΛογίατ συνάγοττα τους έττεν- 
ξομέτσυς, δτι μότος ό^ΥΙόζ τοΰ θεού τό φώς πιοάο Γ6νοε3ΐί δυπιυδ αϋ Ιυεεηη, (|υί ηοη δυιηυδ ίη 
ΐεηεΙ)Γί8 ? Αΐ ηοη ίΜΓιΙυΓ ρΓχεο ν6Γί(3(ίδ, ςπί (ΙίεεΓβ 
808118 εδί : € Αβ εχρεΓίηεηΙυπι ςυχτίΐίβ ε]υδ ηυ! 
ίη πιβ 1ο<|υίΐΗΓ ΟΙΐΓίδΙυβ ^* ? > Εΐ νοε3ΐί δυπιυδ ι αΛ 
Ιυηιεη ε]υδ 8(!π)ίΓ3ΐ>ίΐ6, > 3 ΙβηεΙ)ηδ υΐίςυε, ηοη 
ευηΐΓ3. ^αοά δί τβΓυπα εδΙ, ηοη βδΐ ίΐ3(ΐυ6 εΓε3ΐυΓ3. 
νεΓ3 Ιυχ, δβ(1 δοΐυβ ρρορΓίε 3ε νεπε ΓίΙίυδ, ρεΓ 
ρ3ΓΗείρ3ΐίοη6πι 3υΐ6πι ευπ) ίΙΙο τεδ εΓοαΙ». Μεο- 
ςυε ηεε ε]υ8(!επ) ηβΐυπ» ευηι Ιρδο^ 
Λ/ία , €Η\η ιπΐφ/ινίοπ6ιΐ8 αΓ^Ητη^ηίιβ, ηΜη^ ρτοί^α^ 
ΐητ λοΙηιη υβί ΠΙίΗηι €$$€ υ€ταιη ίηε^ηι^ τ^ηηι 
ααΐ6ΐη ΰτβαΐαΐηηι ηοΙηγοιλ αΓ€ερΐο α6 εο Ιπηύηύ ;<ΚΙΗ πι » 19 , 10. *• Ρβ31. XI » 4. ^^ ίοαη. νιιι ,12. *• Ι ΡείΓ. η , 9. ^* Η ϋοΓ. χιπ , :ΐ 119 5. εΥΒ1Ι.Ιι1 Α1.ΕΧΑΝ0ΚΙΝΙ ΑΚΟΒΙΕΡ. 120 

€θΙΐΗ$Ιτατί^ €Ηΐη $ηΰ$1αη1ία1ίΐ6τ Ιηχ €$$€ ηέηΜοί, Α έση τό άΛηΘι^ό^, ή Μ τωτ γενητωτ φύσις,^ έ« 

Ρβαίιηίδίλ. : ι δίξη3ΐυηίΐ 6$1 βυρβΓ ιΐ08 Ιυιηβη 
νυΐΐυβ Ιυί, Οοιηίηβ '*. ι Αίςυαίίβ, οϋδβΟΓΟ, εβί ναΙ- 
ΐυβ ίΠβ 1>6ί 30 ΡαΐΓΐβ, €υ]ιΐ8 βυρβΓ ηο8 βίςη&ΐιιπι 
68ΐΙυπΐ6η? Νιιιη Οβί Ρίΐίυβ υηί£[βηίΐυ8, ίΠα ρ6Γ 
οπαπία ΒΪιηΊΙίβ ίιη3{[0, 61 ςυΐ ρΓοίηάβ αΐΐ : ι Ουί νί- 
ϋίκ Π16, νί<!Ίΐ 61 ΡίΐΓβο) '* ? ι $ί{[η2ΐυ8 6πίιη 681 ίη 
ηοΙ)ί8 ςυί οοηΓοπη68 ηοδ 8ί1)ί Γ6(1(ϋ(1ίΐ, 61 ρβΓβυυο] 
8ρίΓίΐυιη ί1Ιυιηίη8ΐίοη6πι ίπιρΓ6ί^8ίΐ νβΐιιΐί άίνίηαιη 
70 ίιη&κίη6πι 0Γ6<ΐ6ηΓιΙ)υ8 ΐη ίρ8υπι υΐ βΐ ίρ8ί ηυη- 
6υρ6ηΐιΐΓ 2(1 6]υ8 βίιηΐΐίΐυάίηβπι άϋ, Οβίςυβ βΙΠ. 
8ο^ 81 6Γ631& Γ68 811 ΥβΓα ί1ΐ2 Ιυχ, ςυοίΏοϋο 8ΐ{[παΐ8 
68ΐ ίη ηοΙ)ί8? 1•υχ ςαίρρβ ίη ΐ6η6ΐΐΓί8 Ιυοβΐ, υ( χορηχ/α^ τής χαρ^ αϋτον φωτίζεται^ τό €Ίναι 
φως ούαωοώς οϋκ έχουσα, καθάΛερ έχεΐνος, 
Ό Ψαλμφδ<5ς• < Έσημειώθη έφ' ήμΛς τ6 φως 
τον προσώπου σου, Κύριε, ι ΚαΙ ποίον &ρα έστ\ τ6 
πρ<5σωπον του θεού κα\ Πατρδς, οι» τ6 φως έφ' ήμβίς 
σεσημβίωται; *Η πάντως ό μονογενής τοΰ θ«ου 
ΤΙδς, ή• απαράλλαχτος είχών, κα\ διά τούτο λέγων, 
€ Ό έωραχώς έμ^, έώρακε τ6ν Πατέρα ; • Ένεση- 
μάνθη δ^ ήμίν, συμμόρφους ήμδίς άποδείξας έαυτψ, 
κα\ τδν διά του Πνεύματος τοΰ Ιδίου φωτισμών έγχα- 
ράξας ώς θείαν είχόνα τοΤς πιστεύσασιν εΙς αύτ6ν, 
ίνα >ία\ αύτοΙ χρηματίζοιεν ήδη χατ' αύτ6ν θεοί τβ 
κα\ βεου υΙοί • άλλ' εΓπερ,ήν τι των γενητών τλ φως 
τ6 αληθινών, πώς ήμΤν ένεσημάνθι ; Τδ γάρ φως εν 
66πΙ>ίΙ ^ο^ηη68. Ι^ιιχ βηίπι ίη Ιυε6 ςιιοιηοάο οοη- β τ^ σχοτίςι φαίνει, χατά τήν του Πνευματοφόρου φω- ι^ρίευ» Γυ6πΙ? 

ΑϋυΟ. Ρ83ΐηιί8ΐα : ι 1•ιιχ οΠα 68( ]ιΐδΙο, ι ίη• 
ηυίΙ '*Ι δί Ιυοβπι 1ΐ3ΐ)6η1ί, 61 ίΙΙίυ» ηοη ίη(1ί{[0, 8υ- 
ρ6Γτ&ουα 68ΐ. 5ίη 3υΐ6πι υ( ηοη Ιΐ2ΐΙ)βηΐί Ιαχ οηΐυΓ, 
Ιυχ 6Γ|{0 8θΙυ8 68ΐ υηΐ£[6ηίΐυ8, Ιυοίδ αυΐβιη 0Γ6αΐυΓ& 
6»1 ρ&ηίοορβ, Μςυβ ίάοϊΓΟΟ αΗεπυδ ηαΙυΓΧ. 

ΑΙ^ΐυΟ. Ρ83ΐ1πιί8ΐ2 οαηίΐ : ι Νοη βηίηι ίη ^Ιαόίο 
5υο ρο886(ΐ6Γυηΐ 16ΓΓ3ΠΙ, 61 1)Γ2ί€ΐιίυπι 60Γυιη ηοη 
$&1ν3τίΐ 608, 86(1 ά6χΐ6Γα (03, 6ΐ 1)ηΐ6ΐιίυαι Ιυυπι, 
61 Πΐυπιίη&ΐίο τυΐΐυδ Ιυί '*. ι ΙΠυπιίη&Ιίοηεπι Ό^ϊ 
ηο Ρ21Η8 Ιιίο ΓυΓ8υ8 ηοπιίηαΐ ΓβνβΙίΐίοηεπι ςυ» 3 
Ρίΐίο 681 ρ6Γ δρίήΐυπι, 61 8ίη||;υΐ3ΐΓηηίΐ ΓβΓυπι ςυ&8ί 
ιη3ηυόυοΓιοη6πι, 2 ςυο υηο 86Γν&Ιί 8υη( ΙβΓαβΙίΐββ 
61 Μ%γρύοτ\χίη (γΓ3ηηί^6 Ιί1)6Γ2ΐί. δί 6Γ{[ο ηοη 80- νήν. Φώς γάρ έν φωτ\ πώς &ν γένοιτο καταφανές ; 

ΑΛΛΟ. Ό Ψαλμψδ4ς• ι Φώς ανέτειλε τφδιχαίφ. ι 
φησίν εΐ μ^ν Εχοντι κα\ μή δεομένω, περιττών. ΕΙ 
δΐ ώς ούχ ίχοντι τδ φώς ανατέλλει, φώς άρα μόνος 
δ Μονογενής, φωτδς δέ ή κτίσις μέτοχος, κα\ διά 
τοΰτο άλλοφυής. 

ΑΑΛΟ. Ό Ψαλμφδδς φησιν ι Ού γάρ Ιν η} ^μ- 
φαί^ αυτών έχληρονόμησαν γήν, χα\ 6 Ρραχ(ων αυ- 
τών ούχ Ισωσεν αύτοϋς, άλλ' ή δεξιά σου, χαΐ δ βρα- 
χ(ων σου, καΐ δ φωτισμδς τοΰ προσώπου σου. ι Φω- 
τισμδν τοΰ βεου χα\ Πατρδς δνομάζει πάλιν έν τού- 
τοις, τήν έξ ΤΙου διά τοΰ Πνεύματος άποχάλυψιν, 
χα\ τήν εΙς Ικαστα τών δντων χειραγωγίαν, δ δή κα\ 
μδνον διέσωσε τδν Ισραήλ, κα\ της ΑΙγυπτίων πλβον- 1υ8 υηί£[6ηί1ιΐ8 6»1 Ιυχ ν6Γ2, 86(1 άί^ηίΐ&β 62(ΐ6ηι Ο εξίας άπήλλαξεν * ε(περ ουν οΟ μόνος έστ\ν ό Μονο- 681 ίη 0Γ6&(υΗ8, (ΐυί<1η1 ρΓορηο Ιυπιίηβ 86Γν&ΐί βυηΐ 
1$Γ26Γαα!, 86(1 3ΐοο6ρΙο «11600 ηβο η6€688αΓίθ 1υ- 
ιηίη6? Ακιυί πΐ2ηίΓ68ΐυπι 681 υηί{[6ηίΐυιη υΐ Ιυείδ 
ίη(ϋ26ηΙί1)υ8 ίΙ1υχί886 : Ι^ίΐιΐΓ ίρ$6 υηυβ 68ΐ Ιυχ 
ν6Γ3, 6&ηι αυΐ6πι «Ι) ίρβο 0Γ6&ΐυΓ8 οοη86ςυίΙυΓ ρ6Γ 
βΓ»ΐί»ιιι. ΰυοϋ 8ί 11» 681, ςυοη)θ(!ο 6]υ8ϋ6ηι 6Π( 
ευπι ίρ80 η3(υΓ»? ΑΙιΐυΟ. Ρβϋΐιιιίβία : ι Βϋ&ΐυβ, > ίη(|υίΐ, ι ρορυ- 
Ιυ8 (ΐυί 86ίΐ]υ1)ί1&Ιίοη6πι:ΟοηιΙη€,ίη1πη)ίη6 νυΐΐυβ' 
(υί &ιηΙ)υ1&1)υη( '^. > Ουίάηί ροΐίυ8 ίρβί ίη κυο 1υ- 
ιηίη6 &η)1>υ1&Ι)αηΙ ? αυΐ ουΓ, ςυχ80, αΐίυηιΐο &066ρΐ2 
ϋΐυιηίη&ΐίοηβ 8ί1)ί νίχ 8Αΐυΐ6ηι οοηοϋίαηΙ, βί Γ62ΐρ86 γενής τδ φώς τδ άληθινδν, ενυπάρχει δέ χα\ τοις γε- 
νητοΓς τδ Γσον αξίωμα, τί μή τφ οίκείφ διεσι•)^οντο 
φωτ\ οΐ περί ών δ λόγος, προσθήχαις δέ ώσ;ΐ8ρ 
άλλοτρίου χα\ ούχ αναγκαίου φωτδς έφοδιαζόμενοι 
φαίνονται; Άλλ' έστι δήλον, ώς δεομένοις φωτδς 
έπέλαμψεν δ Μονογενής • ούκοΰν αυτδς μ^ν και μό- 
νος τδ φώς έστι τδ άληθινδν, δανείζεται δέ παρ" αύτοΰ 
τήν χάριν ή κτίσις. ΕΙ δέ τοΰτο, πώς ίν εΓη λοιπδν 
κα\ δμοφυής αύτψ ; 

ΑΛΛΟ. Ό Ψαλμ(ρδός • ι Μακάριος, » φησ\ν, € ό 
λαδς ό γινώσκων άλα).αγμόν• Κύριε, έν τψ φωτΐ τοΰ 
προσώπου σου πορεύσονται. > Διατί μή μοίλλον έν τψ 
Ιδίψ κα\ αύτο\ βαδιοΰνται φωτί ; τί δέ, εΙπέ μοι, τδν 
παρ' έτερου συλλέγοντες φωτισμδν, μόλις έουτοΣς ν6Γ& βυηΐ ίρ8ί Ιυχ, ηοη ββουβ 80 1116 06ί αο Ρ2ΐ(Π8 ^ κατορΟοΰσι τήν σωτηρίαν, εΓπερ δντως ε1σ\ κα\ αύ νιιΐΐυβ, Ιιοο 681 Ρί1ίυ8? Αΐ^υί η6ηιίηί (ΙυΙ)ίυιη 68( 
ν6Γΐ>υπι 0Γ62ΐΐυΓ2Β ίΠϋπιίη&Ιίοηοπι Ιογ^Ιπ, υΐ ίη(1ί• 
(ΐ;6ηΓι, Ιιαηο αυΐβπι 9ΐ6θ6ρΐο 60 ςυοά ηοη 1ΐ2ΐ)6ΐ, 82ΐ1- 
^ ν»ι1. ΟυοπιοίΙο 6Γ||;ο Ιϋοιη οπυηΐ ςυο2(1 8υ1)8ΐ&ηΐίαιη 
υη1§6ηίΐη8, 6( ςυββρΰΓ ίρβυηι ΓαοΐΑ 8υηΐ? ΑυυΟ. Ρ82ΐ1η)ί$1α : < ΕχοΠυηι 681 ίη Ι6η6ΐ)π» 
1υπΐ6ΐι Γ66(ί8, > ίη(|υί( '*. Ουοπιθ(ίο βηίιη, ςυβεβο 
16, 6Γίΐ Γ661ΙΙ8 ίη Ι6η6ΐ)η8, ουιη βίΐ 6ΐί9Π) ίρ86 Ιυχ 
ν6Γ8, ςυαηάοαυίίίβπι ί(1 1)2ΐ1)6ΐ (|υο(|υ6 Γ6ΐ'υηι 6Γ68- 
.ΐαΓοπι ηλΚϋΓΑ ηοη •6€υ8 80 υηΙ|{6ηί(υ$? Ουοιΐ 8ί 

••ΡδΜ. ιτ, 7. •• Ιοίΐη. «IV, 9. Μ ΡδΛΐ. χενι 
•■ Ρ»Αΐ. 0X1 , 4. το\ κατά άλήθειαν φώς, ώσπερ ουν άμέλει, κα\ τδ 
πρόσωπον τοΰ θεοΰ χα\ Πατρδς, τοΰτ' έστιν, 6 
Πός; άλλ' έστιν, οΐμαι, παντί τφ καταφανές, δτι 
χορηγεί μέν δ Λόγος ώς δεομένη τ^ κτίσει τδν φω- 
τισμδν, ή δέ δπερ ούκ έχει λαβοΰσα σώζεται. Πώς 
σ3ν Ιτι ταυτδν εΙς ούσίαν ό Μονογενής, καΐ τά δΓ 
αύτοΰ γεγο»/ότα ; 

ΑΛΛΟ. Ό Ψαλμψδός • ι Έξανέτειλεν έν σχότβ( 
φώς τοις εύΟέσι, > φησίν. ϋίΐώς γάρ δλως ήν δ εύθϋς 
έν σκότει φώς υπάρχων κα\ αύτδς τδ άληθινδν, εΓπερ 
Ιχει τοΰτο κα\ τών γενητών ή φύσις, ώσπερ δ Μονο^ 
γενής; ΕΙ δέ ούκ Ιχουσι τοΖς εύθέσι τδ φώς άπο- ί2\ ΙΝ Ι0ΑΝΝΙ5 ΕΥΛΝ6£ϋυΜ 1\Β. ί. ί9Χ στέλλβτβι, πολλών ήμΓν ού δβήσει λόγων αύτί| γάρ Α Ιυιηβη Γβοΐί• ιηΐΚ'αυΓ, Ιληςυαιη 71 β» ΛαΓβηΙίΙΐϋδ, ή των πραγμάτων άναβοήσει φύσις, ώς ούχ &ν βΓη 
ταυτόν εΙς ούσίαν τφ τελείφ τ6 έπιβεές, τφ βεομένφ 
τ6 χορηγούν έκ πλεονασμού. 

ΑΛΛΟ. € Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, ή«ει γάρ 
σου τ^ φως, κα\ ή δ4ξα Κυρίου έπ\ σέ άνατέταλχεν. ι 
ΕΙ μίν οΓχοθεν ίχει τ6 φως ή των γενητών φύσις, 
χαι τοΟτό Ιστι χυρίως, 2περ εΤνα( φαμεν τ6ν Μο'^- 
γένη κατά γε τδ είναι φως αληθινών, πώς &ν δεηθή 
του φωτίζοντος αυτόν [ϊσ. αυτήν] ή Ιερουσαλήμ ; 
Επειδή δΐ ώς εν χάριτος μέρει τ6 φωτίζεσΟαι λαμ- 
βάνει, μόνος άρα τ6 φως το αληθινών ό Τ1<^ς ό φωτί- 
ζων αυτήν, καΐ δττερ ουκ 2χει διδούς. ΕΙ δέ τούτο, 
πώς ού πάντως χαΙ Ιτερος κατά φύσιν , ώς πρ^ 
αυτόν ; 

ΑΛΛΟ. € 'Κου δέδωκά σε εΙς διαθήκην γένους, εΙς 
φως εθνών. » Πώς γάρ δλως έδεήθη φωτ6ς ή ίπ\ γης 
ο•3σα λογική κτίσις , εΓπερ έστ\ κατά φύσιν αύτί| τ6 
είναι φώς τ6 άληθινόν ; 'Ος γάρ ούκ έχούση ήδη δί- 
δωσιν ό θεδς κα\ Πατήρ τδν Ιδιον Υίόν ή δέ οΟτω λα- 
βοΟσα δι" αύτοΟ βοήσει του πράγματος, κα\ της οι- 
κείας φύσεως τήν πενίαν, κα\ του φωτίζοντος Λόγου 
τ6 πλούσιον αξίωμα. 

ΑΛΛΟ. ι Κα\ νυν ό οίκος του "Ιακώβ, δεύτε πορευ- 
θώμεν τψ φωτ\ Κυρίου, ι Διά τί κα\ ούτοι μή τφ 
ο!κείω πορεύονται φωτ\, δαδουχε! δΐ αυτοίς ό Μονο- 
γενής τό Γδιον αυτού της ουσίας έντιθε\ς αγαθόν ; 
Άλλ* ού τψ οίκείφ θα^^ήσαντες δανείζονται τ6 άλ- 

λότριον. Ός ούκ Εχοντες άρα, τούτο ποιείν έγνώ- /> Γ^οίιιηΙ, (|ΐΐ38ΐ ηοη 1ι&1>6ηΐ65 
κασιν. 

ΑΛΛΟ. Ό Σωτήρ • ι Έγώ είμι τ6 φώς τού κόσμου, > 
φησίν • ι ό ακολουθών έμο\, ού μή ττεριπστήση έν τϊ) 
σκοτί^ι, άλλ* ίξει τ6 φώς της ζωής. > 'Αποτολμάτω 
καΐ ή κτίσις τήν τοιαύτην άναφθέγξασθαι φωνήν, 
εΓπερ έστΙ καΐ αυτή κατά άλήθειαν φώς * εί δέ άπο- 
φρίττει τ6 (&ήμα, κα\ τ6 πράγμα φθέγξεται τ6 αλη- 
θινών όμολογήσασαφώς, τούτ' έστι, τδν ΤΙόν. 

ΑΛΛΟ. € Ό Κύριος , ι Έως τ6 φώς !χετε , πι- 
στεύετε εΙς τό φώς, Γνα υίο\ φωτ6ς γένησθε, ι φησίν. 
Άρα γάρ Εμελλον ού πιστεύοντες άτιολέσαι τ6 φώς, 
οΐ φώς κατά φύσιν υπάρχοντες* εΓπερ δλως ενδέχεται 
τήν γενητήν ούσίαν τό φώς εΤναι τδ άληθινόν. Κα\ 
πώς &ν γένοιτο τούτο ποτβ ; Ού γάρ έπ\ τών ουσιω- 
δώς προσόντων τισίν αΐ στερήσεις κατά τδ παντελές ^ ςυίβ δΐιΙ)8ΐ&ηΙίΛΓιΙβΓ ίηδαηι 3ΐίίΐαΊΙ)υ5 οπιηίηο βχ ηοη ιηυ1Γΐ8 τβΓίιίβ ηοΙ>ί8 ορυβ 681 : ίρδα ηοΐρρΰ Γβ- 
Γϋΐη ηαΙΟΓα είαιη&ΐ)!! ηοη €8&6 'κίεπι ςυο^ιά βιώ* 
8ΐαηΐίαπι ουιη ρβΓΓοείο Ιά ηιιοίΐ β^εΐ, ηβςυβ ουιη 
ίηϋ'ιβο ιά ςυο(1 αίΤβΐΊπ) ΐ3Γ|;ΊΐυΓ. 

ΑυϋΟ. < 1Ηαιηίιι&Γ6, ί11ιιπ)ίιΐ2Γ6, ^^^ι15&16η1 : 
νεηίΐ εη'ιπ) Ιυηιεη Ιυυπι, βΐ %\οτ\2ί ΟοπιΊπΊ βυρβΓ 

Ιβ 0Γ13 631 "^ > Αι 81 3 86 ΙυΠίεΠ Ιΐ8ΐ)6ΐ Γ6Γυΐη 0Γ68- 

Ιαηιπι η3ΐυΓ3, βίςιιβ ί(1 ρρορηβ 681, ηυοά υηΊ^β- 
ηίΐυιη βδδϋ ιΐίοίηιυδ , ηίηιίΓΓ.πι Ιιιχ ν6Γ», ςυοηιθ<1θ 
1υ€6 ίη(]ΊςβΙ)ίΐ ^6^υ&^I6Iη 3 ηυα Π1υπιίη6ΐυΓ? ευηι 
3υΐ6Π) ^Γ3ΐίχ Ιοοο ίΙΙυιηίΑ3ΐίοη6ΐη 3ο6Ίρί3ΐ, 8θΙυ9 
6Γ^ο ν6Γ3 Ιυχ 68ΐ ΓίΓιιΐ8 (|ΐΓι ^6^υ831^Iη ΠΙιιπ)ίη3ΐ, 
είηϋβ Ιυεεηι ςιια ε3Γ6ΐ ίαιρβΠίΙ. Οαοά 8ΐ νβΓυπι 
6δΙ, ςυ! Ωεπ ροΐ6$1 υ( ηοη δίΐ ϋίνεΓδυδ αΙ) Ίρ80 
866υη(1ηπι η3ΐυΓ3Π)? 

ΑΙιΐυΟ. € Εοεβ (Ιοάί Ιβ ίη ΙβδίβιηεηΙυηίΐ βθηεπβ, 
ίη 1ιΐ06ΐιι βοηΐίϋίη ". ι Οαοηιθ(1ο εηίιη, ίΐυ;ΐ'δθ, Ια- 
είδ ίη()ί(;υΙΙ Γ3ΐίοη3Γΐδ 3ε Ιοπβηα εΓβ3ΐιΐΓ3, βί ςυί- 

(ΙβΠΙ Ιιιχ ν6Γ3 68ΐ ρ6Γ ηηΙυΓ3Π1 ? Εί ςυίρρ6 061Ι8 •6 

Ρ3ΐ6Γ 06υ ηοη 1ΐ3ΐ)6ηΓι δηυπι άαΐ Ρίΐίυηι. Ουο ίΐΑ 
βυδεερίο, ίρβο Γ30ΐο ρΓφάίεαΙ 61 8ΐΐ36 η3ΐυΓ« ρβ- 
ηιΐΓί3πι, βΐ ίΠϋπιίη3ηΓΐ8 ΥβΛΙ Ιοουρίβΐΐδδίπίαιη 
<]ί^ηΊΐ3ΐ6πι. 

ΑΙ.ΐυθ. € Ει ηαηε, ϋοπιυδ ^3εο]), ν*?ηίΐ6, 3πιΙ>ιι- 
Ιοπιιΐδ ίηίαεβ Οοηιίιπ ". ι ΟυίίΙηί 603 Ιαεβ Ιιί ςϋοίΐαβ 
3ΐηΙ)α1αηΙ, 86(1 βοδ ΠΙϋδίΓηΐ υηί^βηίΐϋί;, ρΓορπαπι 
6δδβηΙί« δϋ» ϋοηϋΐη ίρδίδ ίηδ6Γ6ηδ? ΑΙ ςυίοηηςυβ 
δπο εοηίΐίΐυηΐ, βΙΊεπϋηι ηοη (ΐυ3ΒΓίΐ3ηΙ. ΙδΙϋά επ^ο ΑΙ,ΙϋΟ. δ3ΐν3ΐ0Γ. € Ε^ο δαιη Ιυχ ηΐϋπϋί, » !η- 
ςυίΐ; ι ςηί δεφίΊΐϋΓ ηΐ6, ηοη 3πιΙ)υΐ3ΐΜΐ Ίη Ιβηβ- 
1)Πί5, δβΛ 1ΐ3ΐ)β1)ίΙ Ιυηΐβη νίΐ3β•».> ΙδΓΐϋδπιοϋί νοοβηι 
εΓ63ΐυΓ3 3υιΐ3€ΐβΓ επιίααΐ, δί 681 ίρδ3 ςιιοςυε νβπα 
1«χ. 8Ίη 3υΐ6πι ιά ρποΓβΓΓβ 6χΙιθΓΓβδε3ΐ , Γβδ ίρδ» 
ρΓ£(ϋε3ΐ)ί( ν6Γ3ΐη Ιυεεω 6δδ6 Γίΐίυπι. 

ΑίΐυΟ. € Βοηβο Ιαοεπι Ιΐ3ΐ)6Γιβ, εΓοόίΐβ Ίη Ιιιεεπι, 
υΐ ΙΠϋΙιιεΊδδΊιΊδ "•^•, ϊίηςυΐΐ Οϋΐηίηυδ. ΟβΓίβεηίιη 
Ιαεεπι 3Πΐίδδΐιπ 6Γ3ηΙ. δί ηοη εΓβάοΓβηΐ, (ΐαΐ Ιυχ 
δΐΗΐΙ δ60ϋη(1αηι η3ΐϋΓ3Πΐ, δί ΓιεΓΐ ροΐεδί ϋΐ νβΓυιη 
Ιϋπΐ6η δΊΐ εΓβ3ΐ3 δϋΙ)δΐ3ηΐΊ3. Αι ςιιοπιοίΐο ίβΐυά 
ββΓί υηίΐυ3πι ρο8δβΙ?Ρπν3ΓιοηβδβηΊπιίη ίΊ» τβΙ)ϋδ έκ (Ραθυμίας συμβαίνουσιν, άλλ* έφ* ών άν ή θέλησις 
τήν κτήσιν έργάζηται, κα\ έπΙ τών δσα δή ττέφυκε 
προσγίνεσθαί τε , κα\ άπογίνεσθαι χωρ\ς τής τού 
υποκειμένου φθοράς. ΟΤον λογικδς μέν κατά φύσιν ό 
άνθρωπος, ναυπηγδς δέ κατά θέλησιν, ή κα\ ασθενής 
τδ σώμα κατά συμβεβηκός. Άλογος μίν ούν ούκ άν 
εΓη παντελώς, τήν δέ γε ναυπηγικήν έμπειρίαν απο- 
λέσει, (5<^θυμήσας τυχδν, κα\ τδ έκ πάθους συμβεβη- 
κδς άποκρούσεται, θεραπείαις τισ\ν έπ\ τδ άμεινον 
άνατρέχων. Ούκούν τά ουσιωδώς προσόντα τισΙν, έ^- 
^ιζωμένην Εχει τήν φύσιν. ΕΓπερ ούν δλως ή τών 
γενητών φύσις τδ φώς είναι δύναται τδ άληθινδν, ρίβπΐΊα ηοη εοηΐΊη^υηΙ , δ6(1 ίη ϋδ ςιΐ3Γυιη ροβ- 
δβδδίο νοΙαηΐΛΐβ βεςιιίηΐυΓ, 6ΐ ςϋ.τευηιιυβ ίΐη 
Γ.οηιρ3Γ3ΐ3β δϋηΐ, υΐ 3(ΐ6δδβ 61 3ΐ)βδδβ *ίυβ3ηΙ 
3ΐ)δ(ΐυβ δα1)ίβεΐΊ ίηΐεπίυ. Εχβπιρίί 8ΓίϊΐΊ3 : τηΓιοη»- 
ΙΊδ (ΐϋίϋβπι 72 β8ΐ *ί^"*^ η3ΐυΓ3 , Γ3ΐ)ΓΊεηΐ0Ρ ηβ- 
νίηηι νο1ϋηΐ3ΐ6, οοΓροπε χ^^τ, 6Χ 3εείάβηΓι. Αίςϋί 
Γΐ6π ηοη ροΐβδί υΐ ίΙΙβ δίι ΐΓΓ3ΐΊοη3ΐίδ, Ιιίο «υ- 
16Π) Γ3Ϊ)Π63η<Ι»ΓϋΠΐ ηβνίηηι βΠβηι 3ΠΐίΙΙοΙ, ρί^π- 
113 ηίηιίΓϋπι , βΐ ιηθΓΐ)ί ε3δυηι άβρβίΐεΐ ίδΐβ οϋΓ«- 
Ιίοηε. 1ΐ3ςυβ <|ϋ3Β 8υ1)δΐ3ηΐί3Γιΐ6Γ ίηί^υηΐ 3Γκΐϋί1)α•, 
Γ3άίείΙυδ ίηήχβπι Ιΐ3ΐ)6ηΙ η3ΐαΓ3πι. δί βΓ^ο Γ6Γαηι 

0Γ63ΐ3ΓυΠΙ η3ΐϋΓ3 ν6Γ3 ΙϋΧ 6886 ρΟΐβδΙ, ηΐΙΟΠίΟύΟ " Ιδί. ίχ, ι. •^ 183. χίΐι , 6. •• Ι83. II , 3, •• 4ο3Λ. VIII , 1-2. *••" ίθ3η. χιι » 36. 125 5. ^ΥίιIυ^^ αι^εχανοκινι αιιο!1ιερ. 1^4 !υθ6ΐη οητίΐΐιιηΐ ςυΐ οκϋβη Γ0€υ8&ηΙ, «ιιΐ ςαο- Α τ-ω; άπολλύουσι τΛ φώ; οί πυτεύειν ούκ εθελοντές, 

ή πώς &ν υΙο\ φωτδς γένωνται οΐ ηιστεύοντεί; ΕΙ γάρ 
είσι κα\ αύτο\ χατά φύίιν τ6 φως. εαυτών άρα χρημΛ^ 
τιοΟσιν υΙο?. Κα\ ιτοϊό; έστι τοίς «ιστεύουσιν 6 
μκήός; Ε1σ\γάρ μδίλλον εαυτών υΙο\, χα\ τήν π(στιν 
ού παραδδξάμενοι. Ά^6 δ*; τών τοιούτων Ιννοιών τ>> 
αληθές λογιζόμενου, μόνον έροΰμεν εΤναι τ6 φως τ6 
αληθινών τ^ν Μονογενή, φωτ6ς δέ τήν χτίσιν έπιδεδ, 
χα\ δ(3[ τοΟτο άλλοφυδί. 

ΑΛΛΟ. « Είπεν οίίν αύτοίς ό Ίησοΰς• Έτι μιχρί^ν 
χρόνον τ6 φως έν ύμΐν έστι, ιΐίριπατεΤτε, ώς τ6 φως 
ίχετε, ίνα μή ή σχοτία ύμβίς καταλάβη. » Κα\ τοίς 
προκειμέ'/οις εφαρμόσεις Ιντέχνως τ^ν &ν τοΤς πρβα- 
ποδεδομένοις λόγον. Τ6 γάρ φώς χατά φύσιν υπάρ- 
χον, ούχ &ν ύπ6 σκότους χαταληφθείη 'κοζί. ηίοϋο ϋΐϋ 8αηΙ Ιαοίβ Η ςυΐ οτθ(1ιιηΐ7 Νβιιη 8ί Ιαχ 
ίρβί ςΗοηυβ βυηΐ ρβΓ ηΜαΓΑΐΐι , βιιϋρβοηιηι 61*^0 
4ϋί νθ€&1)υηΐυΓ. Οιιχη&ιη 6γ{;ο ιηβΓΟββ βηΐ εΓβάβη- 
ΙίΙ)υ$? δυηΐ βηίηι 8ΐιίίρβθΓυιη ροΐίυβ βΐϋ, βΐίαιη 
Οϋβ ΙΐΟη 8ΙΙ3Γ6ρΐ3. Ηίβ 6Γ^ Γ3ΐίοηί5υ8 ΤβΠΐ2ΐ6 
(1Ί8€υ88β, <ΙΊοβπιιΐ8 νηί(ζοη(Ιυιη βοίαπι 6856 νβπιιη 
!υ€6ΐη,€Γ6&ΐΜΓαιη αυΐβιη 1υοί8 ίΐΗΐΊ£;αηι, αίςιιβ ίϋ- 

ΑΙιΐυΟ. « ΟίχΙΙ βΓ^οΗΓιβ Ιββυβ : ΑάΙιυο πιο(ϋ• 
€υγη Ιυηιβη ίιι νοΙ)ί$ 65ΐ, 3ηιΙ>υ1&ΐ6 ϋυιη Ιυεβιη 
|]»1>6Γιβ, υΐ ηοη τοβ 16ιι6!}Γ£ οοιηρΓοΙιοικΙαηΐ'*. ι 
<}(ΐί1)«8 <1ί6ΐΐ8 ι*9(ίοη6ΐη (ΐυβηιρηυβαΐΐυΐίηιαβ, 86ί(6 
&ε6οηοιηο(1&ΐ3ί8.0υβ6 6ηίιη 681 η9ΐυΓ& Ιιιχ,α Ιΰηβϋηβ 
ηοΔ 60ΐηρΓ6|]6η(ΐ6ΐυΓ υηςυίΐη. , 

ΑΙ.ΐυθ. Ιοαηηββ : ι Ου! ϋίοΐΐ 8β ία Ιυοβ 6886, ι 
ΙηςυίΙ, ι 61 ΓΓαΐΓβηι &ιιυιη ο<)ίΙ, ίη Ι6η6ΐ>π8 68ΐ 
υ&ςυβ »ά1ιυο^*. ι Α ρΓοροβίΐο ϊ^ίΐυΓ Ιυχ 681 ίη ηο• 
1)18, 61 τοίυηίαΐΰ ροΐίυ8 ςυαοα 8υ58ΐ&η1ί3 Γβϋυβ 
€Γ6αΓΐ8 ίη68ΐ, 81 ςυί οά'α ΐηΐτατα ίη (6η6ΐ>Γΐ8 68Κ. 
Ιιοχ αυΐ6ηι 866υη(1υπ) 8υΙ)8ΐ2ηΐί8ηι 681 υηί^βηί- 
Ιυβ, ηοη βηίηι 3Γΐ)ίΐΓ3π&ιη 1ι&1)6ΐ ίΠαπι (ϋ(;ηίΐ3ΐ6ΐη. 
Ι§[ϋυΓ η6ςυ6 6]ιΐ8(1βιη 651 ηαΐαΓ;» ουπι Γ6ΐ)υ8 ογ6«- 
ϋ8, ςυί ι^ιηΐο 635 Ιηΐ6Γν3ΐ1ο βυρβται. 

ΑυΐΟ, Ιιηίΰ αβΐηβ. ι Οιιί ΓΓ3ΐΓ6ηι βυιιιη (1ίΠ£;ΐ1, 
Ιη 1υ66 ηΐ3η6ΐ ^*. ι €Ιι3πΙα8 0Γ68ΐυπ8 6& ηιΐφ ηοη 
)ΐ3ΐ)6ηΙ οοιιοίΐίαΐ, 1υ€6ηι ηΙηιίΓυπι. ίαχ &υ(6ηι 681 
|}ηί|;6ηίΙιΐ8 : οϋυβ ί£;ίΙυΓ 65ΐ αϊ) ϋβ ίη ςυί1)υ8 ροΓ 
οΐιαπίαίβηι 68ΐ. 

ΟΑΡ. IX. ^ 

Οηοά Ηοηΐίηιε αηίΜα αηίβ οοτρη^ ηοη €χ$ί8ίαί, ηβηηβ 

οΰ ρτ(ν€εά€ηΙία ρβοοαία €θΐ'ροη ίηζΐηάαΐητ^ ιιί 

ηοηηηΙΙί α$»€τηηΐ. 

Ι, 9: Οη(β ίΙΙηηΐίΗαί οιηηβηι Αομιν^μ ναιίειιίβηί 
ίη ίιηηε ηηηάηηι. 

Β66ΐ6 1}ΐ6θΙθ§115 ηοη 8θ1υΠ1 6χί3ΐίπΐ3ΐ 8886Γ6η« 

άυηι υηί^6ηί1υπ) 73 ν6Γ»ηι 6886 Ιυοοπι , 86ϋ άΙοί» 
8υα 8ΐ3ΐΊηι (Ιβι-Ιαπαΐ, πιβ^ηα νοοο ΙαηΙυηι ηοη εΐα- 
ιηαπδ : 1.υο6Π) ίΐΐαηι 6δ80 άίοο ν6Γαηι , ι ([\ιχ ίΙΙυ- 
ιηΐηαΐ οπιηΰοι |]0ΐυίιΐ6ηι ν6ηί6ηΐ6ηι ίη Ιιιιη6 ηιυη- 
<!ιιπι, ι Νοηη6 6Γ£[ο, ίη(|ηίβΐ ΓοΓδδη αΠςηίδ (Ιίνίηα 
όοζηίΛΐΆ 6Χ3η)ίη3Γ6 8θΙΙΙιΐ8, 3η^6ΐί Ηοηιίηυιη ηΐ6η» 
Ιβιη ί1Ιιιπ)ίηαηΙ?€θΓη6ΐίυ8, οΙ)860Γθ, 3 ςηοη^η) (ϋ- 
^ίείΐ 6υπι «ιυί 8ίΐ 1)3ρ1ίζ3ΐπ8 α 060 83ΐν3Γΐ ^^ ? Μ3' ΑΑΛΟ. Ό Ιωάννης • ι Ό λέγων έν τφ φωτ\, • 
φησ\ν, ι είναι, κα\ τ6ν άδελφδν αύτοϋ μισών, έν τζ 
σχοτί^ έστ\ν Ιως άρτι. ι Προαιρετικδν άρα τ6 φώς 
έν ήμίν, κα\ κατά θέλησιν μάλλον, ή χατ' ούσίαν 
προστΓέφυχε τοίς γενητοίς, εΓπερ ό μισών τ6ν αδελ- 
φών έν τ|) σκοτί^ εστί • φώς δέ κατ' ούσίαν ό Μονο- 
γενής • ού γάρ προαιρέσεως Ιχει χαρπδν τ6 αξίωμα. 
Ούκοΰν, ουδέ όμοφυής τοΤς γενητοίς ό τοσούτον 
υπερκείμενος. 

ΑΑΛΟ, τούτφ συγγενές • ι Ό αγαπών τ2)ν άδελ- 
φδν αύτοΰ, έν τφ φωτ\ μένει. » Ή αγάπη τοίς γένη • 
τοίς, άπερ ούκ 2χουσι προξενεί, τδ φώς δηλονότι. 
Μς δέ ό Μονογενής * Ιτερος οδν άρα έστ\ παρά τά 
έν οΤς έξ αγάπης γίνεται. 

ΚΕΦΑΑ. Θ*. 
"Οη οϋ προύχάρχει τον σώματος ή ψνχ^ι, ού^έ έκ 

Λρεσβυτέρωγ αμαρτημάτωτ ή σωμάτωσις^ κατά 

τινας, 

•Ο φωτίζει Λάττα άνθρωπον ^ρχόμετοτ εΙς τδτ 
ηόσμοτ. 

Ασφαλώς 6 θεολόγος ού μόνον οΓεται δείν, δτι δίί 
φώς ύπαρχοι τδ άληθινδν ό Μο^^γβνής έξειπείν, άλλ' 
επάγει τοίς είρημένοις παραχρήμα τ*)ν άπόδειξιν, 
μονονουχ\ κα\ συντόνφ λίαν άναχεχραγο3ς τ^) φωνή • 
♦ώς εΤναί φημι τδ άληθινδν, ι δ φωτίζει πάντα άν- 
θρωπον έρχόμενον ε!ς τδν κόσμον. > ^Αρ' ουν, εΓποι 
τις άν δτω δή φίλον ουκ άβασανίστως τών θείων 
έττακροδσθαι δογμάτο)ν , ού φωτίζουσιν άγγελοι τών 
ανθρώπων τδν νουν ; Κορνηλίος δέ, εΙπέ μοι, διλ τίνος 
ηυβ ν6Γ0 ίΙΙβ ρ»ΐ6Γ (ϊ6(1βοηί8 , ηιηιςιιίιΐ ρβΓ νοο6Ηΐ ^ έμάνθανεν, δτι χρή βαπτισθέντβ διασώζεσθαι παρά ίη^οΗ Ρ68 ΓϋΙϋΓη8 6άθϋΙϋ8 681'»? Ζ36ΐΐ3Π38 ίΐβπι 

ρΓορΗ6ΐ3, ηιιηηιιία 3ρ6Γ(6 οΐ3ηΐαΐ : ι Ει (Ιίχίΐ βη- 
Κ6ΐυ8 ςιιί Ιο(]υ6ΐ)3ΐυΓ ίη πιβ : Εςο Ιί1)ί 08ΐ6η(ΐ3Πΐ 
ΐ|υία 8αηΙ ΙΐίΒο".• ΚυΓβαδ ίΐδϋδηι Γ6ρ6ΐί1ί8, ηυη- 
ςαί(Ι 6ΐ3Γ6 08ΐ6η(]ίι 3η$6ΐο8 οηΐηιο 8υο Γ6Γυηι ο€- 
€ΐι1ί3Γαηι οθ£[ηίΐ1οη6πι ΓβΥβ!3Γ6 ? € Εοο6 οηίπι, ι 
{ηςυίΐ,ι 3η{[6ΐυ8 ςυί ΙοηηβΙ^αΐυΓ ίη πΐ6, 8ΐ3ΐ)2ΐ(, 

61 3ΓηΙ8 3η^6ΐΐΐ8 6ξΓ6(1ί6ΐ>3ΐύΓ ίη ΟΟΟΠΓβΗΠ! 6]η8. 

Ει ()ίχί( &(] 6υη) : €αΓΓ6 61 1θ(ΐιΐ6Γβ 3(1οΙθ8€6ηΐυ1ο 
ΙΙΙί , <1ίθ6η8 : Ρηΐ2ίΓ6Γ3 Ιΐ9ΐ)$ΐ3ΐ)ίΙυΓ ΐ6Γυ83ΐ6Π) , ιι 
ηυΐΐίΐυϋίηο Ιιοηιίηηη 6ΐ ]υηΐ6ηΐ0Γυηι ίη η[ΐ6()ίο βεοΰ ; Μανωέ δέ του Γεδεών ό πατήρ, ού διά φωνής 
αγγέλου τά έσόμενα προεπαιδεύετο ; Ζαχαρίας δέ 
δμοίωςήμίν ό προφήτης ούχ\ σαφώς άναφθέγγεται • 
« Κα\ εΐπεν 6 άγγελος 6 λαλών έν έμοί • Έγώ δείξω 
σοι τί έστι ταΰτα. » Κα\ πάλιν διά τών αυτών ήμίν 
Ιρχόμε'/ος ήμίν λόγον \γρ, λόγων] , ούκ επιδεικνύει 
•αφώς, δτι τών χεκρυμμένων τήν γνώσιν έξεκάλυ- 
Λτον άγγελοι χατά νουν αύτφ ; ι Κα\ Ιδου γάρ, ι 
φησ\ν, < ό άγγελος δ λαλών έν έμο\ είστήκει, κα\ 
άγγελος Ιτερος έξεπορεΰετο εΙς άπάντησιν αύτφ. 
Κα\ εΤιβε πρδς αύτδν λέγων • Δράμε κα\ λάλησαν πρδς »' ^03η. 
'•Ζίΐ€ΐι, Ι, XII, 55. '• ;οηιι. π , 0. ^» 11>ίιΙ. 10. '* Αοΐ. χ , Ι δς^. Ιυάίο. XIII, 5 %^γ\• (55 1Ν^0ΑΝΝIδ ΕΥΛΝαΕΙ,ΙϋΜ £.Ιβ. Ι. Ι1| 

τ^ νεανίαν έχίΤνον, λέγων • Κατάχαρ-κος χατοιχη- Α «]υδ ". » Ουίϋ νβηο ? Οαηίοΐ ίρ&β €υί αϋπΓίΓ&ΝΙβι θήσεται Ιερουσαλήμ, άπ6 -πλήθους άνθρώτη^ν, κα\ 
κτηνών των έν μέσφ αύτης. » Τί δέ ; είπε μοι• χλ\ ό 
σοφώτατβς Δανιήλ τα?ς άξιαγάστοις όττυαιίαις προσ- 
βαλών ούχ\ των όρωμένων τήν άποκάλυψιν διλ της 
αγγέλων ερανίζεται ^(ϋνή; ; "Ακουε γάρ λέγοντος • 
ι Κα\ έγένετο έν τφ ίδίΐν με, έγώ Δανιήλ, τήν δρασιν, 
καΐ έίήτουν σύνεσιν • κα\ ίδου 5 στη ένώτιιόν μου 
ώς ορασις ανδρός, χα\ ήκουσα φωνήν άνδρας άνά 
μέσον του Ούβάλ, κα\ έκάλεσε, κα\ είπε • Γαβριήλ, 
συνέτισον εκείνον τήν δρασιν. > Ούκοΰν ένεστι τ6 
δυνασθαι φωτίζειν άγγέλοις, κα\ ού μόνον αΟτοϊς, 
άλλ* ήδη κα\ άνθρωπος τ^ν έξ άνΟρώ^.ου δανείζετ/ι 
φωτισμόν. Κα\ γοϋν ό φιλομαθής εκείνος ευνούχος 
τάς περί του Ιωτήρος ημών προφητείας ού συνε\ς νίδίοηβδ ο1)ΙαΙ« βιιηΐ, ιιο:ιηο β»Γΐιηί Γβν6ΐ3ΐίοιΐ€ΐη 
3η£[βΙθΓυιπ νοοβ αο€ίρίΐ? Αικίί βηίιη ΙοςυβηΙοιιι 
Ίρδϋΐη. € Ει ίδοΐιιιη βδΐ, ι ίηί|υίΙ, ι ουπι νίιΙβΓβιη 
β^ο ΟαηίβΙ νίδίοηβιη , βΐ ί|υ36Γβ1)ίΐιιι ίηΙοΠί^βιιΙίΑΐη ; 
βΐ βίοΐίΐ ίη ΰοηδρ6€ΐυ ηιρο ςυ3$Ί δρβοίββ νίρι, οΐ 
ουϋίνί νοοβιη ίιιΙβΓ ϋϋαΙ , βΐ νοοανίΐ , βΐ όίχίΐ : 
0αΙ)ΓΊ6ΐ, Γαο ΊηΐβΙΙί^βΓβ ΊδΙυηί νίδίοηβηι '•. ι Ι^ίΐυΓ 
ίΙΙ'ΐιηίιΐίΐΓβ ροδδυπί απι^εΐί, ηβηιιο νοΓο ίρδί Ιηιιΐιιηι, 
86(1 6ΐ Ιιοιηο ΙιυηΓιπειη ίΙΙυπιίηαΐ. ΟυοοίΓοα ϋίδ€6ηιϋ 
8(υ(]Ίθδΐΐδ ϋΐβ βιιηποΗιΐδ, ευπι 8αΙν»ΐθΓ.δ ρρορίιβ* 
Ιίαδ ηοη ίηΐβΐΐί^οπα, ΡΙΓιΓιρρππ) εοιηρείΐαΐ: ι 01)86- 
ΟΓΟ Ιο, άύ ηυο ρΓορΗεΙα άιάί Ιΐ3Ρ€? (Ιβ 8β, ϋΐι (Ιβ 
3Πο οΠςιιο '•? » ΟοίΙοΓΟδ ίΐβιιι βΐ ηΐ3£[ίδΐρΙ ΓβΓυηι 
νίΐα: υΐίΐίυιη, ηοη »Π»πι οΙ) οαυδβιη ςυαπι ου τφΦιλίπτιφ φησί'ΐΔέομαί σου, περ\ τίνος ό προφήτης " ίδίαπι δαί οορίηπι ΓαοΊυηΐ. δθ(1 οπγ ίη Ιιίδ ίηιιηοΓβι λέγει, περί έαυτοΟ, ή περί έτερου τινός ; ι Κα\ οΐ . 
τοΙς κατά τ6ν βίον διδάσκαλοι προστρέχοντες, ούχ 
έτερου τιν^ , οίμαι, χάριν , τούτου δέ κα\ μόνου 
προαίασιν. "Αλλά τί δη τούτοις ένδ'.ατρίβομεν, έξ6ν 
άπαλλάττεσθαι (^ιδίως, έκεινο παραθέντας είς άπό- 
δδίξιν τ6 παρά του Σωτήρος ημών πρ6ς τους αγίους 
είρημένον αποστόλους • « Τμεϊς έστε τ6 φώς τοΟ 
κόσμου ; » Τοιαύτα μεν δή τις κατά τ6 ε1χ>>ς έπα- 
πορήσας έρεΐ, παρά δέ ημών άντακούσεται* Έν συν- 
θέσει τά κατά τήν κτίσιν όρώμεν, ώ ούτος, κα\ ούδΐν 
έν βύτξ τλ άπλοΰν • ούκοΰν ό σοφοΰν έτερους δυνά- 
μενος, είπερ εΓη γενητ^ς, ούκ αυτόχρημα έστιν ή 
σοφία, άλλα της ένούσης έν αύτφ σοφίας διάκονος * πιΠΓ, ουιη βϋ Ιιοο ρΓυΙ)2η(]υηι ΒαΙν^Ιοπδ αυείοΗ- 
1216 1ίεο2ΐ ηΐί ςιΓι δυίδ αροδΙοΠδ αίΐ : ι Υοδ ββΐΐι 
Ιυχ π)ϋη(1ί'"? ι Ταΐί^ι ηυίιΐβιη, υ1 νί<1βΙηΓ, (ΙυΜ- 
(αηάο (]υχΓ6ΐ αΐίηυίδ. 86(1 λ ηοΐ^ίδ νίοΊδδίηι αηάίΐ : 
Νϋιίΐ , ο (ΐιιΊδςυίδ 68, ίη ΟΓβοΙυΓίδ Γ6ρ6ΓίΐυΓ βίπι- 
ρίοχ αυΐ εοιηροδίΐίοηίδ 6χρεΓδ : ΙςίΐυΓ ςηίουηςαβ 
Βΐίυπι 6Γυ(ϋΓ6 ρο(6δΙ Α(Ι δαρίεηΐΐΒπι, δί ετβαίιιβ 65ΐ, 
ηοη 6δΐ ίρδαηιεί δορίβιιΐία, ^εϋ δαρΙβπΓιχ ηιια ρπΒ- 
<)ί(υ8 6δΐ ηιίηΙδ(6Γ. 74 ''' δορίεηΐΐα βηίηι δ»μ|6η» 
681 8»ρίοη8, 6ΐ ηπί ρηιϋοηΐΐαηι βίΐοοβΐ, ηοη 68( 
ίρβαηιεί ρΓυιΙεηΙϊα, 86(1 ρηΐίΐοηιίχ ςυ2ΐ ρΓ£(1ίΐΜ8 
6δ( η)ίπί8ΐ6Γ. Ιη ρηιιίεηΐία (ΐυΐρρε δπηΐ ρΓυβΙεηΐββ; 
816 ςπίοηηςυβ αΐίοδ ίΙΙιιιιιίηαΓβ ροΐβδί, ηοη ββΙ έν σοφί^ γάρ ό σοφός έστι σοφ^, καΐ ό συνετούς έκ ^ ίρβα ρΓορηβ Ιυχ, 86(1 Ιυοΐδ (|υ3 ρΓ9Β(ϋΙιΐ8 «"δΙ οοηι- 

διδάσκων, ούκ αυτόχρημα έστιν ή σύνεσις, άλλα της 

ένυπαρχούσης αύτφ συνέσεως υπουργός. Έν συνέσει 

γάρ ε ι σι κα\ ούτοι συνετο\, κα\ ό φο)τίίειν αύ πάλιν 

έτερους είδως, ούκ αύτ6 κυρίω; άν νοοίτο τ6 φώς, 

άλλα φωτ^ς του έν αύτψ δανειστής,• είς έτερους αύτ6 

παραπέμπων διδακτώς , και κοινοποιού μένος τοΤς 

άλλοις δπερ ε0.ηφεν αγαθόν. Διάτοι τούτο κα\ πρδς 

τους αγίους αποστόλους έλέγετο • ι Δωρεάν έλάβετε, 

δωρεάν δότε. ι "Όσα γάρ ήν αύτοΓς αγαθά, ταύτα δή 

«άντως έστ\ και θεόσδοτα. ΚαΙ ούκ άν δλως Ιδίοι^ 

άγαθοίς ή τών ανθρώπων έναγλαΐζοιτο φύσις, άλλ' 

ούδΐ ή των αγίων αγγέλων. Μετά γάρ τού κεκλήσθαι 

ιτρίις γένεσιν, κα\ τλν τού ηώς είναι λόγον Ικαστον 

των δντων έχει παρά θεού, κα\ ουδέν έν αύτοΤς 

ουσιωδώς ένυτιάρχειν διακεισόμεΟα, δ μή δώρόν έστι ρ οοηιροδίΓιοη^πι , 86(1 ρβπ ραπίίίρα^ίοηοηι ίδ1η(1 αιοιΙαίΟΓ, (Ιυπι αΐϋδ ίηΓιιηϋίΐ (1οοεη(1θ(|υ6ΐ'οηιηιυηί- 
οαΐ ςυοιΐ 3οε6ρΐΙ Ιοηιιιπ. ΡΓοίπίΙεηυβ (ΙίϋΙυπι ΜΙ 
ύΐίαηι δαιιοΐίδ ηροδίοΓίδ : ι Οταΐΐδ αεοερίδΐΐδ , |γ«<- 
1ί8 (Ιαΐβ^'. > Οαί(1(ΐυί(1 βπίιη 1)οηοΓυιη 1)&1)β1)3ηΙ« 
Ιΐΐυιΐ (ΙΊνίηίΐυδ οοηδ6ΓηΙί 6ΐ*3ηΙ. Νβίΐυε νβρο η»1υΓ& 
Ιιοιηίηυηι ίη ιιηίτεΓδυηι ρΓορπίδ Ιοηίδ ^ΙοπϋΗ 
ροΐεδί, η6 ίρδα ςπ'κίειη δαηείοηιπι 3η£;ο.1θΓυπι 
ηοίητα. Ναηι ρπχΙβΓ (]ΐΐ3ηι ςυθ(1 3(1 6δδβ ρΓθ(1ηοΙλ 
8υη(οηιηΐ3, υηυπ)(]ΐιθ(1({υ6 6Χδίδΐ6η(]1 πιθ(1υηι 1ΐ3ΐ)6ΐ 
3 Οεο, η60 ίη ίίδ (]ΐιί(1ςιΐ3η[ΐ δυΙ)<•ΐ3ΐ)ΐί3ΐίΐ6Γ 6836 
ρηΐ3ΐ)ίπιιΐδ, (ΐυθ(1 3 1)6ηί^ηίΐ:ιΐ6 ΟΓϋαΐοΐ'ίδ ηοη ρποΠ- 
οίδ63ΐυΓ, 61 ορίΠοίδ ([Γαΐΐϋβ Γ»(ϋοίΐυ8 ΙηιιίΙ&ΙϋΓ• 
1ΐ3(ΐιΐ6 οπηι Γβδ 0Γ631Χ 6θη)ροδίΐ£ δίηΐ, Ιιιχ ςυίϋβηι 
ίηΐ6Γ 63δ ηίΐιΐΐ ρΓοριίβαε δίπιρ1ίείΐ6Γ βηΐ, 3υΙείΐΓ3 της τού κτίσαντος φιλοτιμίας, κα\ όίζαν !χει τήν τού 
δημιουργήσαντος χάριν. Ούκούν έπειδήπερ έν συν- 
θέσει τά γενητά, φώς μέν έν αύτοΓς ουδέν Ισται 
κυρίως τβ και απλώς , ήτοι άσυνθετ(ι>ς , μεθεκτώς 
δέ κα\ τούτο φορέσει μετά τών άλλων λαβόντα παρά 
θεού. Φώς δέ αύ τδ άληθινδν, τδ φωτίζογ έστ\ν, ού τδ 
παρ' έτερου φωτιζόμενον, δπερ έστ\ν ό Μονογενής έν 
άπλ} και άσυνθέτφ νοούμενος φύσει, διπλόης γάρ 
άπάσης 'ώ θείον αποφοιτά. Κα\ ταύτα μέν τξδε * 
πάλιν ,δέ ήμΤν έρει τυχδν 6 δι' έναντίαΓ ΕΙ μή φώς 
ύπήρχον κατά φύσιν οΐ άγιοι, διά ποίαν αΐτίαν αύτους 
ούχΙ φωτ^ άπεκάλει μετόχους, άλλα φώς ώνόμαζεν 6ΐί3ΐη ΟΗΐη 6χΐ6Γίδ α ΌϋΟ δυδ€ίρΊϋΙ. Ι.ιιχ ααΐβιη 
ν6Γ3 οδΐ (ρΐϋΒ ίΐΐυηιίηαΐ, ηοη ςυ:υ ίΙΙιιιηίπϋΙυΓ βΐ) 
3ΐίο, ου]ιΐδη)θ(1ί εβί ΙΙηίμβηΊΐηδ, (ΐηί ίη δίπψΓιεί 61 
ίηεοπιροδίΐ3 η3ΐΠΓ3 οδδβ ίιιΙοΠί^ίΐυΓ, εηηι ίη Οεαιη 
ηπ1ΐ3 ε3(ΐ6Γβ ροδδίΐ εοηηροδίΐίο. ΑΚιυο 1);εο ίΐα 8<^ 
ςυίιίεηι !ΐ3ΐ)6ηΙ; 86(1 τϋΓδυπι ηοΙ)ίδ ίοΓδαη ο1>]ίεί6ΐ 
3(1ν6Γδ3Γίυ8 : δι 63ηε1ί Ιηχ ηοη δυηΐ δ60ΐιη(1υηι 
η3ΐυΓ3ηι, (ΐυ3ηι οΐ) ε3ϋδ3ηι ηοη Ιυείδ ρ3ηίείρ68, 
8β(11υε6ηί βοδ δ3ΐν3ΐ0Γ ηυηευρΛνίΙ? ΑυΙ ςποικοίΐο 
αΙΙβΓίυβ 6πΐ 3ΐ) ίρδο η3ΐυπΒ εΓ63ΐυΓΐι, 8ί ςυεηοΑά• 
ηιοάηπι ίρδβ Ιυχ ηυηευρ3(ιΐδ 6δΐ, ίΐ3 6(ί»πι ΙιοηηΙ- 
η6δ1υχ 3ρρ6ΐΐ3ΐί 8υηΐ?ι Υοδ εηίηι 68ΐί8 Ιιιχ ιηυη• ^ ΖαεΙι. II, 5, Ι. " Οβη. νιιι, 15, 16. " Αεί. νϋΐ , 51. »• ΜαΙΙΙι. ν, 14. •» Μαΐϋι. χ, 8. 127 5. €ΤΚΙίΙ.Ι ΑΙ.ϋ:ΧΑΝϋΚ1ΝΙ ΑΚΟΠΙΕΓ. Η8 (1ί*', ι (ΙίΒΐ'ίρυΓι αυάίβΓυηΙ. ευι βίο Γβδροηάβιηυδ : Α 6 Σωτήρ; Πώς βέ έτεροφυής ή χτίσις ώς πρ^ς αύ• €υΓ βΓ£[ο, 1)οη6 νίΓ, άϋ Οβίςυβ βΐϋ βρυά δοπρΙυΓϋδ 
(1ΐνΐη»5 ηυηοιιραΐΐ 8υπιυ8,]υχΚ3 ίΙ1υά:ι Ε|;ο άίχί, 
ΟΗ β&ιί&, 61 βΐπ Εχο6ΐ8ίοιηη68**? ι Αη ί£;ίΐυΓ (Ιββί- 
ηβηΐββ 6386 η3ΐυΓ2 ίϋ ((αοά 8ϋΐηυ8, 8(1 (Ιίνίηαπι 6Κ 
!η6ίΓαΙ)ίΐ6ΐη 8υΙ)8ΐ3ηΙί&ιη 6ν6ΐ]6ΐηυΓ, 6( Υ6Γΐ)υιη 06ί 
ηβ93ηΐ68 6886 Τ6Γβ ΡίΠυοο , ϋ1ίυ8 Ιοοο Ραίιί 
2ΐ88ί(]6ΐ)ίιηυ8 , 61 ζΤΛίΐΛϊη ((αϋ ηθ8 οηΐ3(, ίιη- 
ρί6ΐ&ΐί8 ιηαΐβπαιη Γαοί6πΐϋ8? Α1ΐ8ί1. δ6α ίη πυίβ 
Ιοηίδ ιιηηιυΐ2ΐ>ίΓιΐ6Γ ηϊαη6ΐ Οοί ΡίΠαβ : ηο8 αυ- 
Ι6ηι η(]ορΙιυη6 βΐϋ βυιηυβ, 61 άιΊ ρ6Γ ^ΓΑΐίαιη, 
ιΛη ί8ηοΓ3ΐιΐ68 ίιΙ ςαοά 8υιηυ8, 6ΐ Ιιοο ρίοΐο 
ςιιοςυ6 δαηοΐοδ 1υο6πι 6886 €Γ6(1]ΐηυ8. 86ά Πΐυά 
8ηίιη3άνβΓΐ6η(1υιη ίιΐ8ΐιρβΓ 6χί8ΐίηιο. €Γ6αΐϋ- 
Γ« Γ3ΐΐοηί8 οοηφοίββ αοοβρίο Ιυη)ίη6 ίΙΙυηιί- τ6ν, εΐ χαθάπερ αύτ6ς ώνόμασται φως, οΟτω χα\ τά 
λογιχά; ι ΎμεΤς γάρ έστε τοΰ χόσμου τ6 φως, ι 
ί]χουον οΐ μαθηταί. Ί( ουν ; ί) βέλτιστε, πάλιν έροΰ- 
μεν αύτφ * θεοί χα\ Θεού υΙο\ πχρά ταΤς θείαις χε- 
χλήμεθα ΓραφαΤς, χατά τό ' ι Έγώ είπα. Θεοί έστε, 
χαΐ υΙο\ Υψίστου πάντες ; ι 'Ά'ρ' οδν αφέντες τ^ είναι 
χατά φύσιν, δπερ εσμέ ν, έπ\ την θείαν τε, χα\ &(&- 
(&ητον ούσίαν άναβησόμεθα, χα\ τδν τοΰ ΘεοΟ Λόγον 
της χατ' άλήθειαν έκβάλλοντες υΐότητος , άντ' εκεί- 
νου τφ Παιτρ\ συνεδρεύσομεν, κα\ ύπόΟεσιν ασεβείας 
τήν τοΰ τιμώντος ποιησόμεθα χάριν; Μή γένοιτο* 
άλλ' ίσται μίν έν οΤσπερ έστ\ν άπαραποιήτως ό 
ΎΙός • θετο\ δδ ήμεις είς υί(5τητα, και ΟεοΙ κατά 
χάριν, ϋύκ άγνοοΰντες δπερ έσμέν οΰτω δέ είναι ηηηΐ , 75 €οη)ΐηυηίθ3ΐίοη6 (Ιθ6ΐΓίη3Γυιη ςυβδ βχ ^ **^ ^^^^ '^^^ί αγίους πιστεύομεν. Χρήναι δέ 8υ3 πΐ6ηΐ6 ία 3ΓιθΓυιη πΐ6ΐι1βπι ίιιΓϋΠίΙϋηΙ : ςυ2Β ίΙΙα 

ιηΙη3ΐίο άοοίπηβ ]ιιγ6 ροΐίυ8 3ρρϋ1ΐ3η(ΐ3 68ΐ ςυ3ϊη 

Γ6?6ΐ3ΐίο. δ6ΐ1 Οβί ν6Γΐ)ϋηι € ίΐΐυηιίηβΐ οπιη6ΐιι Ιιοιηΐ- 

ηβηι ν6ηί6ηΐβιη ίη ηιυικίϋΐη , ι ηοη ί1θ€6ηάο βίουΐ 

8η£[6ΐί , ν6Γΐ)ί {Γ3ΐί3 , γδΐ 1)0ΐη1η68 : 86(1 ροΐίυβ υ( 

Ι)βιΐ8, €Γ6&η(1ο, υηΐ€υί(ΐυ6 Γβί ίη ΟΓΐηπι ^άιιαχ 83• 

ρί6ηΙί» 8ΐν6 οθ£[ηΐΐίοηί8 ά\\Ίηχ 86πΐ6η ίη(1ίΐ , 6ΐ ίη- 

ΙβΙΙί{;6ηΙί« Γ3(1ί€6πι ΐη86ΓίΙ, 3ΐςυ6 ίΐ3 Γ3ΐίοη3ΐβ 

«ηΙηίΐ3ΐ βίϋοίΙ, ηβΙυΓ» ϋ1υ(1 δα.Έ ρ3Γΐΐοβρδ Γ6α(ΐ6η8 , 

βΐ Ίιΐ6ίΓ;ιΙ)ίΓΐ8 8υί 8ρΐ6ηιΙθΓίδ Ιυο'κίοδ νβίαΐΐ (ϊυο8(ΐ3Γη 

Τ3ρ0Γ6δ β]υδ Λΐιίκο ίιηηΜΐΐ6η8, 63 Γ3ΐίοηβ 30 ιηθ(1ο 

ςυο ίρ86 ηονίΐ, ηίΐιίΐ 6ηίπ) 8υρ6Γν3θ3ηουπι ΙιΙο 3ββ- 

Γ6ηαϋΐη ριιΐο. 0ιιοοίΓ03 3υοΙθΓ ίΐΐβ ηοδίΓΪ ί6η6ηδ 

Α(ΐ3ΐϊΐ , ηοη ίη ΐ6ΠϊροΓ6 , δίουΐί ηοδ , 83ρΐ6η1ΐ3ηι β φωτοειδείς ένιείς τψ νφ, 

▼ί<ΐ6ΐυΓ 6886 0θη860υΙϋδ , δ6(1 3 ρηπίΟ 8ΐ3ΐίΐη ΟΓΐϋδ '^^' ^^^®^' ^^^ ^^Ρ• ^^-^ 

βυί ίηίΐίο ρβΓΓ60ΐ3 ίηΐβΙΙ]8βηΙί3 ρΓ3β(1ίΐϋδ 06ΓηίΐΜΓ , 

ιΐυοι 3006ρΐ3πι άίνΐηΐΐαδ ί11υπ)ίη3ΐίοη6πι ί1ΙΙΙ>3ΐ3πι 

ίη δβίρδΟ ΟΟΙΙ8βΓν3Ι6ΐ , 61 ίπΙβ^Γΐη! η3ΐϋΓ3Β 81126 

ΓβΙίηοΓ6ΐ ^ίβηίΐ3ΐ6ηι. ΙΙΙιιιηίηηΐ Ι^ϋϋπ, υΐ ορίΓ6χ 
ςαίϋβηι ΓϊΠιΐδ, ηΐ3χίη)β ουπι δίΐ Ιρδ6 Ιαχ ί1ΐ3 ν6Γ3, 

€Γ63ΐϋΓ3 3ϋΙβΠ1 ραΓΐίθίρ»Γΐθη6 €1101 11106, ίΠϋΐηίηβ- 

ΙυΓ, 61 ίϋίίίΓοο Ιυχ άϊοιίχιτ οΐ βδΐ, 3(1 Γ6δ δΐιρ6Γη3- 
ΙϋΓ3ΐ68 6ν60ΐ3, 8ΐοπΓΐ03ηΐίδ Οοί , 6ΐ ναπίδ ίρδαιη 
€0Γ0η3ηΙίδ ΙιοηοπΙ)υδ |;Γ3ΐί3 , αιίβο υΐ ςυοΙίΐϋοΙ 
Ιΐϋηο ΙιοηοΓ6ΐη βοοορίηιυδ ]υΓ6ηιβη(ο ίη πϊ6(1ίϋπι 

ρΓ0(1ίΐ•β, βΐ ΐη3£^η3 νΟΟΟ §[Γ3ΐΐ3δ 3|;6ηΐ6δ 8Γ»1»ΐ3ΐοπο 

€3πηίη6 (ϋθ6Γ6 (ΐ6ΐ)63πιυδ : ι Βόηέίΐίο, 3ηίπΐ3 π)β3, 
ΟοΐΛΐηο, βΐ ηοΐί ο1)1ίνίβοί οηιηββ ΓβΙπϋυΙίοηββ β]υ8: οΤμαι κάκεϊνο διασκεπτομένους 6ρ?ν. Τά μέν γάρ 
λογικά των κτισμάτων φωτιζόμενα φωτίζει, κατά 
μετάδοσιν θεωρημάτων των έχ νου πρδς έτέραν 
βΕσχεομένων διάνοιαν , κα\ διδασκαλία μάλλον ήτοι 
Ατΐοχάλυψις ό τοιούτος άν δικαί(ι>ς καλοΤτο φωτισμός. 
Όδέ τοΰ Θεοΰ Αδγος ι φωτίζει πάντα άνθρωπον έρ- 
χδμενον εΙς τδν χόσμον ι ού διδασκαλικώς , καθάπερ 
άγγελοι τυχδν, ή καΐ άνθρωποι, άλλα μάλλον ώς Θε^ς 
δήμιου ργικώς έκάστφ τών εΕς τδ είναι καλουμένων 
σπέρμα σοφίας, ήτοι θεογνωσίας έντίθησι, κα\ ^ίζαν 
εμφυτεύει συνέσεως , λογικόν τε οΟτως αποτελεί τδ 
ζώον της οικείας φύσεως μέτοχον άποδεικνύων , κα\ 
της άφράστου λαμπρότητος ώσπερ τινάς άτμου^ 
καθ" δν αύτδς οίδε τρόπον τβ 
μαι , λέγειν έν τούτοις ου πε- 
ριττά • διάτοι τοΰτο χαΧ δ προπάτωρ Αδάμ , ουκ έν 
χρόνφ , καθάπερ ήμεΤς , τδ εΤναι σοφδς άποκερδάνας 
δράται, άλλ' έκ πρώτων εύθυς τών της γενέσεως 
χρόνων τέλειος έν συνέσει φαίνεται , τδν δοθέντα τ^ 
φύσει παρά Θεοΰ φωτισμδν άΟόλωτον έτι, χα\ καθαρδν 
δίασώζων έν έαυτψ, καΐ άκατυήλευτον δχων της φύ- 
σεως τδ αξίωμα. Φωτίζει τοιγαροΰν , δημιουργικώς 
μέν δ ΥΙδς, άτε δή τδ φως υπάρχων αύτδτδ άληΟινδν, 
κατά μετοχήν δέ ή κτίσις τήν πρδς τδ φώς έκλαμπρύ- 
νεται, κα\ καλείται διά τοΰτο, κα\ γίνεται φώς, είς 
τά υπέρ φύσιν άναβαίνουσα διά την τοΰ δοξάσαντος 
χάριν, κα\ διαφόροις αυτήν στέφοντος τιμαΤς, ώς 
ήκειν εΙς μέσον ευλόγως τών τετιμημένων Εκαστον, ςυί ρΓορίΙίαΐαΓ οπιηί5ϋ8 ίηίςιιίΐ3ΐΙ1)υ8 Ιυίδ , ςυί Ο ^^ ^^ χαριστηρίους άνατείνοντα προσευχάς, μεγάλη β3η31οηιη6δ ίηΓΐΓηιίΐ3ΐ6δ Ιυβδ; ςυί ΓοαΐιυίΙ(ΐ6 ίηΙΟΓ- 
ίΐυ νίίαπι Ιυβπι; (|ΐιί οοΓοηαΙ Ιο ίη πιίδβΓίοοΓΐ1ί3 
61 ηΓΐδθ.ΓαΐΙοπΐΙ)υδ ; ςαί Γορίοΐ ίη 1)οηίδ (ΐ65ίι]6πυπι 
Ιαυηι•*. » Ραοίΐ οηΐω ρΓοΓ6θΐο ηιίδοποοΓίΙίβδ Οοηιί- 

ηϋδ , Πϋί Γ68 ρ3Γν38 3ΐ(|υ6 3ΐ)]β0ΐ3δ , 81 η3ΐϋΓ3β Οϋ- 
|ϋ8(ϊυ6 Γ3ΐίθ 8ρ601βΙϋΓ, ηΐα^Π3δ 3ΐίΐυ6 ΐηίΓ3ΐ)ίΐ68 

6θ1οίΙ 8υ3 6Γ£^3 ίρβ3δ 1)οηίΙαΐ6 , (ΐαιρρο <ϊυί δΐιίδ ηοδ 
€υηΐϋΐ3Γ6 (Ιοηίδ νοίυίΐ, υΐ 06υδ, 3ΐ(ΐυ6 ί(1οίΓθθ ϋ60δ 
©ι Ιϋοοω 3ρρβΠ3ν1ΐ, 3]ίίδ(ΐιιβ 6]υδπιθ(1ί 1)οηοΓυηι 
ηοηιΐηίϋϋδ 0Γη3νίΙ. λάά'\ί (Η6θΙο^υδ η60 ίΓυδΐΓ3 , 
< Ιη ιηΐ]η(1ο 6Γ3ΐ, ι η606δδ3Γί3ηι ΙιΙηο ηοΐίβ οοηΚοηι- 
ρ!3ΐίοη6ηι ΙηΓβΓβηδ. ΟίΧϊη 6ηίηι (ϋχ6Πΐ : ι Ετα{ 1υ\ λοιπδν άναμελψδεΓν τή φωνή • < Εύλογε ι ή ψυχή μου 
τδν Κύριο ν, κα\ μή έπιλανθάνου πάσας τάς ανταπο- 
δόσεις αύτοΰ• τδν εύιλατεύοντα πάσαις ταϊς άνομίαις 
σου, τδν Ιώμενον πάσας τάς νόσους σου, τδν λυτρού- 
μενον έκ φθοράς τήν ζωήν σου, τδν στεφανοΰντά σε έν 
έλέει, κα\ οΙχτιρμοΤς, τδν έμπιπλώντα έν άγαθο?ς τήν 
έπιθυμίαν σου. ι Ποιε? γάρ δντως έλεημοσύνας ό 
Κύριος, τά μικρά καιίξουθενημένα, κατάγε τδν της 
οΙκείας φύσεως λόγον, μεγάλα, κα\ αξιοθαύμαστα 
διά της είς αυτά χρηστότητος άποδεικνύων , ώσπερ 
ουν άμέλει κα\ ημάς τοις Ιδίοις αύτοΰ κατασεμνύνειν 
άγαθοΤς χρηναι δ^Τν άφθόνως έδοχίμασεν ώς 6 Θβδ^, " ΜαίΙΙι . ν, 14. •» Ρβιΐ. Ι.ΧΧΧΙ , 6. •^ Ρδ3ΐ. οιι . 15, 429 ΙΝ 40ΛΝΝΙ3 ΕΥΑΝβΕίΐυΜ Ι.ΙΒ. Ι. «30 

χλ\ διά τούτο θβούς τ£,χα\ φως, χα\ τί γάρ ούχ\ των χ τβΓβ, ςυ» ίΐΐυιηίηαΐ οοαηβιη Ιιοιηίηβιη νβηίβηΐβιη Ιη αγαθών άποχαλεΤ. Είτα ττρός τουτψ φησ\ν, βτι ίωΧ 
ί Έν τψ χόσμφ ζν > Ιπάγεκ χα\ του το χρησ(μως δ 
θεολόγος , άναγκαιοτάτην ήμίν δΓ αΟτοΰ τήν θεωρ(αν 
εΐ9ψίρει [ϊσ, είσφέρων]. ΈπειβΙ) γάρ ίφη, ι^Ην τ6 φως 
τ6 άληθιν&ν, δ φωτίζει πάντα Ανθρωπον έρχ^μενον εΙς 
τδν χβιμον, ιήν δέ ου σφόδρα τοΙς άχροωμένοις συμφα- 
νές, τιότερόν ποτέ τδν Ανθρωπον έρχόμενον εΐ; τδν 
χδσμον φωτίζει τδ φως, ή αύτδ τδ φως τδ άληΟινδν, 
ώςάπδ τίνος έτερου τδτεου μεταχωρουν εΙς τδν χδσμον, 
τδν εΙς τ:άντας ανθρώπους ποιείται φωτισμδν, &ναγ- 
χαίως ήμιν ό Πνευματοφδρος έχχαλύπτεκ τδ άληθλς, 
χα\ τών οίχείων βημάτων διερμηνεύει τήν δύναμιν, 
λέγων εύθυς περί του φϋ>τδς, δτι ι Έν τω χότμφ 
ήν * > Γνα λοιπδν τδ € έρχόμενον εΙς τδν χόσμον » Ιιυηο ιηυηάυιη, ηβο 76 2ΐ»(1ί(0ΓΐΒυ& λάπκχΐυιη ρ*- 
ΐ6ΓβΙ , υΐηιιη ιηΐβΐϋ^βικίυπι ββββΐ , Ηοηαίηβιη ^- 
οίβηίβηι ΐη Ιιιιηο αιυηάιιιη Ιυχ ΐΠυηιΊη&Ι» «η Ιιοκ 
▼6Γ9 αΐίο ςυο(]λΐη 6χ 1θ€θ τβυΊειιβ ίη Ιιυηο ιηυηάιιαι : 
ιΐ6£6$8θΓίο ηο1>ί8 ^ο^ηη68 ▼βπΐ3ΐ6πι βχροηίκ, 61 
βυοΓυιη γβΓϋοΓυιη νίιη βΐ ββηβυηι ιηΐβΓρΓβΟΐΐυΓ ^ 
ίΙΠοο 8ΐι5]ί€ί6η3 άβ 1υο6 : ι Ιη ιηυη(1ο βΓλΐ» • αΙ 
ίΐΐυιΐ ϋβηιυπι , ι νοηίβηΐβπι ίη Ιιυηο ηιυηίΐυιιι » » 
ίηΐ6ΐ1ί£;&ΐυΓ (Ιο Ιιοηιίηο, οΐ (^β ιιαίυΓα ϋΙυηιίη&ΐΑ ρπΒ- 
άίοοίυΓ, υΐροΐβ ςυχ οχ ηίΐιίΐο ζά 05$β νοολΙΟΓ. 
ΙιΟουηι βηίιη νοίυΐι ςυοιηϋαηι ΟΓο^ΐυπΑΓαιη ληίηο 
οοηοΊρΐιηυδ, ηίαιίΓαιη αΐίςυαηιΐο ηοη β88β, υη<1β 
9ϋ 0550 (ΐυο(]&πιιηο(1ο ρΓοϋουηίοι, ^Ιίυπι Ι&ηϋοσι 
Ιοουπι ίη οχΒίβίβηΐία οβρίυηΚ. Αοοοπ)πιθ(1&11υ8 ^τ%ο χατά τοΰ άνθρωπου νο!)ς, χαΐ μάλλον της φωτιζομέ- Β ^^Π^β <)θ€θηιΊυ5 άο ηβΙυΓΑ Ιιοπιίηυιη (ϋοί ροΐοκί. νης χατηγορηται φύσεως , ως έχ του μή δντός εΙς τδ 
είναι χαλουμένης - τότςος γάρ ώσττερ τις έστι τοΓς 
γεντ^τοίς έπινοί^ θεωρούμενος τδ μί| εΤναί ποτέ, άφ' 
0^ δή τρόπον τινά πρδς τδ εΐναι βαδίζοντα , τόπον 
έτερον ήδη τδν έν υπάρξει λαμβάνει. Ούχοΰν οίχιιό- 
τερόν τε χα\ πρεπωδέστατον ή τών ανθρώπων έπι- 
δέξεται φύσις τδ έχ πρώτων βύθυς φωτίζεσθαι χρό* 
νων, σύνδρομόν τε, χα\ συγχατεσχευασμένην τφ 
εΤναι λαμβάνειν τήν σύνεσιν παρά του δντος έν τφ 
χόσμφ φωτδς, τουτ" έστι , του Μονογενούς , δς δή χαΐ 
ά^όήτω τ|) της θεότητος [δυνάμει τά πάντα πληρο?, 
χα\ συμπάρεστι μέν άγγέλοις έν ούρανψ , σύνεστι βλ 
το?ς έπΙ της γης, χενδν δέ της έαυτου θεότητος ουδέ 
αδτδν άφ^ησ( τδν ^ην, χαΐ ΊζανταχΨ^ τοις πάσιν έτη- ρηηιί5 δίαΐίιη ΐοη)ροπ1)υ8 ίΠυηιίη&π, οΐ υηα ουιη 
ίρ8θ 0850 νίπι οΐίΑπι ίηΙο11ί{[οηϋί 2ΐ) οα ςυ» ία 
ιηυηϋο 05ΐ Ιυοο, ηίιηίΓυπι ϋπί^οπΗο, βυβείροΓβ , 
ςυί ίηοβ'αΙ)ί1ί (Ιοΐΐ^ϋβ νίΠυΐο ουηοΐΑ ΓορΙοΙ , οΐ 681 
ηυίϋοηι 0Ι1Π) »η|[οϋ8 Ιη οοκίο , ίη ΐοΓΓίβ ουπι Ιλοιπί* 
ηίΐιυβ, ηίΐιίίςυο ο]υ5(1οίΐα(ο νϋουυιη 081, ηο ίριίι 
ςυίάοπι ίηΓοη8 οχοορίίβ , οΐ υ1)ί(|υο οαηοΐα ίιο- 
ιηοϋηβ , 2 ηυΐΐο &Ι>05( , αϋοο υΐ νβΙιοπιοηΙοΓ ίά 
8&ρίοηΐί88ίπ)ΐΐ8 Ρ83ΐ1πιί8ΐα π)ίΓ3(υ8 (Ιίοαΐ : € Ουο ί1κ> 
2 δρίήΐυ Ιυο, οι ςυο α Γ^οίο Ιυα ίυ|[ί&π)? δί λβοοη- 
άοΓΟ ίη οοβίυπι, ΐυ ίΐϋο 08 : βί (ΙββοοηϋοΓΟ ίη ίηΓοΓ- 
ηυο), 8άθ8 : 8ί κυπιρβΟΓΟ ροηη2ΐ8 η]028 άίΐυοιιΐο, οΙ 
1ι&1)ίΐ2ΐ?0Γθ ίη οχΐΓθΐηί8 ιη^πβ, οίοηίηι ίΐΐυο ποαηυι 
Ιυλ άοάυοοΐ ιηο , οΐ ΐοηοΙ>ί( ιηο άοχΙΟΓα ΐυ& **• » δημών ούδενδς άιιανίσταται , ώς έπίτούτψ χαΐ λίαν ^ Οηιηοηι οηίιη Ιοουπι οΐ οιηηοηι οΓΟ&ΙυΓαπι άίνίηλ είχότως άποθαυμάζοντα λέγειν τδν σοφώτατον Βίελφ- 
δόν* € Που πορευθώ άπδ τοΟ Πνεύματος σου, χα\ άπδ 
τοΰ προσώ7:ου σου πού φύγω ; Έάν άναβώ εΙς τδν 
ουρανδν, σΐ» ε1 έχεΙ * έάν χαταβώ εΙς τδν ^ην, πάρικ* 
έάν αναλάβω τάς πτέρυγας μου χατ" δρθρον, χα\ 
χατασχηνώσω ε(ς τά έσχατα της θαλάσσης, χα\ γάρ 
έχε! ή χείρ σου οδηγήσει με , χαΐ χαθέξει με ή δεξιά 
σου. ι Παντδ; γάρ τόπου, χαΐ πάσης χτίσεως ή θεία 
περιδράττεται χεΙρ, συνέχουσα πρδς τδ εΤναι τά πε• 
ποιημένα, χα\ περισφίγγουσα πρδς ζωήν τά ζωής 
βεόμενα , χαΐ τοις συνέσεως δεχτιχοίς τδ νοητδν έν• 
σπείρουσα φως. Έστι δέ ούχ έν τόπψ, χαθάπερ ήδη 
προείπομεν, οΟδέ τήν μεταβατιχήν υπομένει "χίνησιν * Μβιηυβ οοιηρΙοοίίΐυΓ , οοη(ίηοη8 οΐ οοηδΟΓΥ^ιηι Ια 
βυο «880 Γ08 ΟΓοαίϋβ , οι τίίαιη ίηίυηάοη» ίίβ ςυβ 
νίΐΑ 03ΐΓ0ηΙ , οι ίηίοΐϋ^οηΐί» θ2ΐρ8οί1)υ8 ίηίοΠοοίιιι- 
Ιοω Ιυοοπι ίη86Γβη8. Νοη 08ΐ ΑυΙβιη ίη Ιοΰο , βΙουΙ 
Αηίοβ όίχίαιυβ, ιιοο ίη ουιη ο&άίΐ ιηοΐυ8 ΙοοαΗβ ( ί<1 
οηίπ) ρΓορπυπι 081 οοΓροΓυπι), 80(1 οηαηί» ρούα• 
ίιηρίοΐ , υΐ Οου8. δοϋ αά Ι)9βο ΓοΓ8&η (Ιίοοΐ ϋϋςυίι : 
Ουίά ΟΓ^ο Γ05ροη8υπ 8υπ)υ8, ο 5οηο, 8ί ςυίβ Ιο- 
ςυοηίοιη €Ι]η5ΐυπι ηο1)ί5 ίη ηαοάίυπι αίίοΓ&Ι : ι Ε||;ο 
Ιυχ ίη ιηυηάυπι νοηί **. > Ουίϋ υογο ουπι Ρβαίπιίβϋι 
€ΐ3Πΐ&1, € ΕιηίΙΐο Ιυοοπι Ιυαιη, οΐ τοΓίΐΑΐοπ) Ιυαπι *^, > 
Εοοβ οηίπι ίρ50 Ιιίο ΑροΓίο αίΐ 80 ίη ηιυηάυπι το- 
ηΐ856• υΐ ςυί ηοη 0580ΐ ίη ίρ80 ηίπιίΓυηι. ΜίΙΐΙ σωμάτων γάρ ίδιον τούτο γε * πληροί δέ μάλλον τά |ν ΑυΙοπι ΓΠΓβυηι Ο^νίϋ Γ0§[α1)αΙ ουπι ςυί 77 ηοηάαπι 
-χ.^^ Α^ «-/- «Α^-ν» έ^.ϊ-., -ρ^- -.-Γ..- «.«/.. . τ/ 8^^Γ3||, αΐ οοπδίαΐ οχ ίοςυοηάί ίοΓΠΐυΙ», οΐ ίρ89 πάντα ώς Θεό;. Άλλ' έρεί τις πρδς ταύτα τυχόν • Τί 
σ3ν φαμεν, ώ "γενναίε, δταν τις ήμ?ν εΙς μέσον άγη 
λέγοντα τδν Χριστόν- 1 Έγώ φώς εΙς τδν χόσμον έλή- 
λυθα ;ι Τί δέ δταν ό Ψαλμφδδς άναφθέγγηται• ι Έξ- 
απόστειλον τδ φώς σου; χαΐ τήν άλήθειάν σου ;> Ίδο{) 
γάρ ένθάδε σαφώς αύτδς μέν έληλυθέναι φησ\ν εΙς 
τδν χόσμον, ώς ούχ ών έν αύτφ δηλονότι * πέμπεσθαι 
δέ πάλιν ό Μελφδδς έλιπάρει τδν οΟπω παρόντα, 
χατά γε τδ έν τψ λόγψ σχήμα , χα\ της ώς ημάς 
αποστολής τήν Εμφασιν. Πρδς δή τά τοιαύτα φαμεν, 
δτι τφ ΜονσγενεΙ Οεοπρεπές αξίωμα περιτ(θε\ς ό 
θεολόγος, έν τφ χόσμφ φησΧν άε\, χα\ διά παντδς ηιίββίοηίδ Λά ηο8 δί^ηίΑοαίίοηο. Α(1 ΗβΒο Γοβροηϋο• 
πιυ8 Ιΐιοοίοςυπι ΙΙηί^οηίΐο (1ΐ£;ηίΐ3ΐοπι Οοο οοητο• 
ηίοηίοπι ΐπ1)υοΓθ, άυπι 3ΐίΐ ίη π)υη(Ιο ίρ8ηπι βοηροΓ 
οχ&ί5(θΓθ , υι νίίαπι ροΓ ηαΐυΓοπ) , υΐ Ιυοοπι 8θουπ- 
ϋυπ) δυΙ)8ΐ3ηΐί&πι , ροΓΓιοίοηίοπι ΟΓοαΙυΓ&πι , υ( 
Οουπι , ηοη Ιοοο ο'ίΓουπίδοπριυπι , ηοη 8ρ8ΐϋ8 <1β- 
βπίΐυπ), ηοη ςυϋηΐίΐαίο οοοΓοίΐυπ), ηοη &!) υΙΙο, 
υΐ υογΙμ) ά'ίΟΛίύ , οοπιρΓθ1ιοη8υπ), ηοηυο ου! οχ ηηο 
Ιοοο ίη βΐίυηι ίηουαιίΐλΐ ιιιί£[Γ&η(1ί ηοοο88ίι&8, βοά 
(|υί ρΓ988οη8 8ίΙ οη)ηί1)υ8, ηοο αϊ) υΙΙο &1)μΙ. 8β 
αυΐοηι ίη ιηυηάυηι τοηί88θ , ηιίΑίητίι ρπ»οηι ιϋ ** Ρ89Ι. ειχχτιιι, 7-!0. *• ;ο»η. χιι, 4$. » Ρ«λ1. χμι, 5. 131 $. ε¥ηΐΙ.Ι.Ι ΑίΕΧΑΚΟΚΙΝΙ. ΑΚείΠΕΡ. 152 Ιη 60, οοηΟπϋανϋ ηΓιοηβ ίηοαηιβΓιοιιίδ. € Υίβιΐδ Α ύπά/>χ&ιν αύτ^^ν, ώς ζωήν χατά φύσιν , ώς φως χατ' βιιιιη €»1 ίη ΙβΓΠΐ • βΐ οιιιη 1ιοηΗηίΙ)υ8 €0ΐιν6Γ8»ΐυι 
€8λ *' , > €ΐιιη οαΓπβ νίιΐ6ΐί€βΙ, ιπ&ηίίϋδΙίΟΓβιη ηοΚ>ίβ 
8υ8ΐη ρΓ3β5€ηΐί8ηι Ιιοο ροΰΐο εΙΒοίβη» , βΙ (|αΙ ςυοη- 
(Ιλίη 8θΙο ίη(β1ΐ6εΐιι οοηηρΓβΙιοικΙί ροΐβΓ&Ι , ΐρβίβ 
ςυοςυβ ηιιηο οοΓρατίδ οουΐί» ρβΓΟβρίυβ ΟΓϋδδίο• 
Γ6ΙΙ1 , υΐ ίΐλ ϋί€&ηι, ΰθ£;ηίΙίοηί8 <ϋνίπ» ββη&υπι 
ηο1>ί& ίιιΐΜΐίι (Ιιιιιι ρ€Γ ιηίΓ9ΐ€υ1ίΐ 6ΐ ρτοάϊ%\9 ηοΐΜβ 
€&1 2§Γ»ίΙυ8. Νοο λΐί» Γ3ΐίοηε, Ό( 6Χί8ΐίΐΙΙΟ, ΙΜΐϋ Λά 
ηο8 1>€ί Υ6Γΐ)υπι ηιυικίιιιη Ιιιίηο ιΙΙυΒίίηαΐυΓυπι 
Ρ83ΐιηί8ΐ& Γ0β&Ι)3ΐΙ. ΙΙΙιΐ'] ΙηβυρβΓ 9ηΙιη«(1ν6Γ(βη(Ιυπι 
εχΐΗΐϊιηο, ηπιπΓυιη ςικκ! οιηηί ββΓπιοηβ πιβηβ ρβ* 
η6ΐΓ3ΐ)ίΙίθΓ 681 , ,6ΐ 11ΐ6ηΓΐ8 πιοΐοβ Ιπΐ|;ιΐλ 9€υΙίθΓ• 

Ι^^ίΙϋΓ, ΐΒϋη(ί8 8υ5ΐί1ίι.ιΐ6 6ΐ Αοπιηίηβ , ναΓίΑΐη ςπί- 
ά^ίίί ιιηΐιΐΓ2ϋ ά\\\ηχ ρυΐοΐιπίιιόίιιβιιι οοηΙβιηρΙαιηυΓ, 
80(1 (Ιβ ίρ82 Ιιηιη3ΐιο ιηοάο βΐ ηοδίΓΟ ιηοΓβ Ιοςη'ιιηυΓ, 
ουπ) ίΙ1ίυ8 νεπίλΐίβ ε^οιππεη λ88β(ΐιιί Γιη(;ιΐ8 ηοη 
ρο88ίΙ. Ι(1βθ(ΐυβ ΡααΙυδ ϋΐβ ιηγδίεποΓυηι δβίνλ- 
Ιοη8 (1ί8ρβη83ΐθΓ , 8βΓΐηοη6ΐιι ρ6ΐ6ΐ)αΐ & Οβο Λά 
Βρεηεηάιιιη 08 βιιιιιη **. ΝίΗΊΙ βΓ^ο η^Ιυτ^Η ϋηί* 
ΙΙΙβιιίΐί (1ί|;ηΐΐαϋ (ΐ6ΐΓ3ΐΐ6ΐ ηο$ΐΓ» ΟΓαΙίοηίβ ίηορίϋ, 
116(1 οιηηί» (Ιβ ίρ50, ρτο οο αε Οβυιη άεοβΐ, ίηΙβΠί- 
{βηΐυΓ; (|υ£ νεΓΟ ηεεεδδθ εβί β1ο<]υί , ε» Ιιυηι&ηο 
ι»0Γε (ΙΊοεηΚυΓ , οιπιι 3ΐ> ίρ$ο ρΓορίβΓ ηο8 , ΐιιιη 2 
βιιηειΊβ (1ε ίρ80 , ρΓΟ ηιοϋυΐο ηαΐυΓΧ ηο8ΐΓ». δυΙΒ- 
εβΓβηΙ (|πίιΙειη 63 ς(ΐ3Β 1ιαεΐειιιΐ8 (1ίχίΐΏυ8 3(1 Γεηιηι 
ρΓοροδίΐαΓυιη εχρΓιεαίίοιιοιη : 86(1 ςυοη'ίΑΠίΐ άεεεΓβ 
λίΙλίίΓυΓ , υΐ (Ι65ίϋί3ΐη τιπε^Ι ο»1&ιηιΐ8 (Ιίνίηίβ (Ιο- 
Ι{ΐη3Γι& Ίη86ΐ'νίεη8, 3^6()ιιιη ίρ83ΐη ΙοοίΊοηεηι βεειι- ούσίαν , πληροΰντα τήν κτίσιν , ώς ββ^ν , ού τόπιμ 
πβριγραΛτ6ν , ού βιαστή μασι μετρητών , ού ποσίτητι 
χαταληπτ6ν , ού βέ ύπό τίνος δλως έμπ^ριεχόμενον, 
ουδέ μ£ταβάσε(ι>ς της εΙς τ(5πον έχ τ^που βεέμενον, 
άλλ* ένδημείν μέν &πασιν , άπολιμπάνεσΟαι δέ μηδε- 
νός. Έληλυθέναι δέ εαυτόν έν χόαμψ διίσχυρίσατο, 
χαίτοι τταρών Ιν αύτφ χατά τ6ν ττ^ς ένανΟρωπήσε(ι}ς 
τρότεον. ι "Ωφθη γάρ έπ\ της γης , χαΐ τοΖς άνθρ(ί>* 
ΐΜΐς συνανεστράφη ι μετά σαρχ6ς, έμφανεστέραν 
έαυτοΟ τήν. έν χόσμφ παρουσίαν διά τούτου τιθείς, 
χα\ ό πάλαι νοήσει χαταληττ^^ς , χα\ αύτοίς ήδη τοΤς 
του σ(ί>ματος δρώμενος όφθαλμο?ς, παχυτέραν, ίνχ 
οΟτως εΓπω, της θεογνωσίας ήμίν ένετίθει τήν αΓα6η- 
σιν, διά θαυμάτων χα\ μεγαλουργίας έπιγινωσχό• 
μένος. Αποστέλλε σθαι δέ ώς ήμοίς φωτιοΰντα τ6ν 
χόσμον τ6ν του θε^Ο Α(ίγον , ό Μελι^ιδ^ ού χαθ' 
Ιτερόν τίνα τρδπον, ως γέ μοι φαίνεται, χατά δέ τού- 
τον αύτδν παρεχάλει. Χρήναι δέ οΤμαι πρδς τούτφ 
.χάχεΤνο διενθυμεΐσθαι τ6ν φιλομαθή, δτι παντδ; μέ^ 
λόγου τομώτερος νους , όζυτέρα δέ γλ(ί>ττης της δί«- 
νοέοις ή χ{νησις. Ούχουν δσον ήχεν εΙς λεττεέτητα νου, 
χα\ τήν όξειαν έν αύτφ χ{νησιν , τδ ποιχίλσν της 
θείας φύσεως χατεθεώμεθα χάλλος* λαλοΟμεν δέ 
περ\ αυτής άνθρωπινότερον, χα\ λόγφ τφ χαθ' ήμδς, 
ούχ έχούσης της γλώττης πρδς τδ της αληθείας έχ- 
τείνεσθαι μέτρον. Δι6 δή χα\ δ Παύλος ό των του 
Ιίωτήρος μυστηρίων ταμίας, λόγον άπήτει τζαράί 
βεοΰ τ6ν έν ανοίξει του στόματος αύτου. Ουδέν ούν άρα Γ3λί(ΐ$ ρεΓρ6ΐΗΐ3ΐηυ8 , (|ΐιοιηθ(1ο ηίιιΓίΓυιη οοηνβ- ^ λυμανειται τοΓς φυσιχοίς του Μονογενούς άξιώμασιν ηΐοηιετ ΊηΐεΙΙί23ΐιΐΓ (Ιε Ιιοπιίηε ίΙ1α(1 , < ΥεηιειΚειιι 
ίη Ηυη6 ηαιιικίυιη. > Ιη ίρ$ο είΜΐη 6Γ31 Ιυχ, 8ίευΐ ίρββ 
^υοςιιε ηοΐΜ8 7β Ι68ΐ3(ιΐ8 εβί ον3η)|;6Γΐ8ΐ3 , ηε(|ΐΐ6 
ινειιίβηΐεπι ίη Ιιυηο η)υη(1υηι, 3(1 Ιυεειη ΓείοΗιηαβ, 
•6^ 3(1 ΙιΟΗΗηοη ()υί ΙΙΙυπΓιηβΐυΓ. ΑίυηΙ εΓ^ο ηοη- 
ηαΙΙΙ , εχ οογ(Ι6 8υο 6Γυοΐ3ηΐε8 εΐ ηοη εχ ογ6 Οο- 

ΐηίηί , 8100(1 86Πρ(ΐΙ» εβΙ '* , 3Α(6(](Ι»ΐη ΟΟΓρΟΓ» 

€0ΐιϋ6Γ6ηΙυΓ , ίη εοίΐο Γυίδί»6 Κοιηίηυιη 3ηίηΐ38 , 
ίοη^ο ΐειπροΓΟ ίη ΊηεοτροΓ63 ΓεΙίοίΐΑίε €οη8ΐίΐυΐ38, 
61 νοΓΟ ΐΜ>ηο ριΐΓίαδ ίΓϋβηΙεδ : 86(1 πιβΙίοΓίδ 8οηί8 
§3ΐΐ6(αΐε 30 (ΐ6ΐ6Π0Γί8 ουρίιΐίΐαΐβ , 3(1 ρπϋροβίεραδ 

60§ίΐ3ΐίθηε3 61 6υρί(1ίΐ3ΐεϋ 6586 (!βΐ3ρ838. Ιη(1ί^η3- 

Ιυη ]θΓβ 0ρίίΐ66ΐη , 638 (|υΊ(ΐ6ηι ίη π)υη(!ϋπ) ηιίΚε- 
16, 61 οοΓροπΙιυβ ίπιρ1ί€ί(»8 , ει 3(1 ΓεΓοηάυπι οηυδ ή των παρ* ήμίν λόγων πενία , άλλα νοηθήσεται μέ^ 
θεοπρεπώς τά περί αύτοΰ , λαληθήσεται δέ τά περ\ τήΜ 
χρείαν άνθρωπινώτερον , παρά τε αύτοΟ δι* ημάς, 
χαλ παρά των αγίων περ\ αυτού χατά τδ της φύσεως 
μέτρον. ^Ην μέν ουν , ώς ίοιχε , τοις είρημένοις άρ- 
χείσθαι χαλδν είς τήν των προχειμένων έξήγησιν* 
έπειβή δέ οΤμαι προσήχειν δχνου φέρεσθαι χρείττονα 
τδν τοις θείοις δόγμασιν υπηρετούντα χάλαμον, φέρε; 
πάλιν αύτδ παραθέντες τδ ανάγνωσμα βασανίαωμε\ί 
άχριβέστερον , πώς &ν νοοΐτο χατά τδν πρέττοντα λό• 
γον τού άνθρωπου χατηγορούμενον, τδ, ι Ερχόμενοι 
εΙς τδν χόσμον. ι ^Ην γάρ έν αύτφ τδ φως, χαθάπερ 
οδν χα\ αύτδς ήμΙν δ ευαγγελιστής διεμαρτύρατο^ 
χα\ ού τδ φως εις τδν χόσμον ξρχεσθαι μάΑ).ον , άλλα 6030138, 36 νείυΐ ίη 8ρ6ΐυπθ3 (|υ3(ΐ3ΐη νεΗεηεηΙίυηι ϋ τδν φωτιζόμενοι άνΟρωπον διεβεβαιούμεθα. ΦασΙ 6ηρΊ(1ίΐ3(υηι ίηο1αδ3β ίρ80 εχρεππιεηΐο ε38 (1ο€εΓ6, 
ςιίΑίιι 3εεΓΐ)υηι δίΐ ίη ρβ]υ8 (ίεβεοΐεΓε, ε( ΓεοΙυιη 
ηίΐιίΐί {36εΓ6. Α(1 38ΐΓυ6η(1ϋαι νετα Ι3ηι ήάίοιιΐηηι 
βυυιη οοωηιεηΐυη , ρήηιυω οηιηίιιηι 1θ(ηιπι Κιιιηο 
βν3η^εΙί8ΐ» 3ΓπρΊιιηΐ : ι £γ31 Ιαχ τβΓ» , ςυ» ίΐΐυ- 
ηίη3ΐ οπιηεπι Ιιοηιίηεαι νεηίεηΐεπι ίη Ιιυηο ηιυη- 
4οηι ; > (Ιείηίΐο 3ΐί3 ςυ2εά3πι εχ 5€ΓίρΙυΓ3 (11νίη3 , 
ουίυβωοϋί ε8( ίΙΙυιΙ : ι Ρπιΐ8ςυ3Π) 1ιυπιί1ί3Γ6Γ, ε(ζθ 
^εΐίςυί'^; ι ηεο ίΐίοβ βυφ ρυ(ΐ6ΐ ηυ)(36ίΐ3ΐί8 
αυη 3ίυηΐ, Εοοο 3οΐ6ςυ3ηι ΙιυιηίΙί3Γ6(αΓ, ί(1 β8( 
3η(6(ΐη3πι οοΓροΓΟ ίηεΙιϋΙβτεΙυΓ , 8β (Ι6ΐί(ΐυΐ586 ί3- 
ΙβίΟΓ 3Βίιη3 , Αίςυβ ί(ΐ6ίΓ€0 ]ιιτβ ιηοτίΐο 86 Ιιυηιί'^ τοιγαρούν τίνες, τά έχ χαρδίας αυτών έρευγόμενοι, 
χα\ ούχ άτώ στόματος Κυρίου, χαθώς γέγραπται, 
δτι πρδ τής των σωμάτιον χατασχευής προύπήρχον 
μέν χατά τδν ούρανδν αΙ τών ανθρώπων ψυχα\, μα- 
χρδν έν άσωμάτψ μαχαριότητι τρίβουσαι χρόνον, 
χαι χαθαρώτερον άτηλαύουσαι τού δντως αγαθού '^ 
επειδή δέ αύτάς ό τών άμεινόνων είσήει χόρος , χα\ 
πρδς τά χείρω λοιτκδν άποχλίνουσαι , πρδς έχτόπους 
χατέβαινον εννοίας τε χα\ επιθυμίας, άγαναχτήσας 
είχότως ό Δημιουργδ; αποστέλλει {λέν αύτάς εΙς τδν 
χόσμον, τοΙς δέ άπδ γης ένέτβλεξε αώμασιν άχθοφο- 
ρ<?ν άναγχάσας, χα\ μονονουχί αιη(λα(φ τιν\ τών έχ- «• Β3Γϋ€ΐι III , 58. ■• ΟοΙ. IV, δ. •• αοΓεπι. χχιιι , Ιβ. »» Ρδ3ΐ. ο\Υΐυ , 67. Ι.Τ3 1ιΝ 30ΑΝΝΙδ £Υ.\^ΟΕΙ.ΐυΜ 1.1Β. Ι. 134 τ4πα>ν έγκατακλιίσας ηδονών, παιδβύεΐι^ αύτάς έξ χ ΓιαΙααι βίδθ , ηιοηίϋ βΐ ΰΟΓΓυρΙΙοΐΜβ νίΒΟηΓι» ΠΓι^Λ- αυτής ΙΙοχίμΛΊΖ της ιι*{ρας , πικρών δπως έστ\ τ> 
έπΙ τά χείρΐϊ) φίρβιΟαι , κα\ ποιεί 3 Ο αι λόγον των 
αγαθών ούδ^να. Άρπάζουσι δέ εΙς άπ4δ£ΐξιν τήν 
ούτω γελοιότατης εαυτών μυθολογίας, και αύτ6 δή 
πρώτον το νυν έν χερσίν ι *Ην τ6 φώς τ6 άληβι- 
ν6ν , δ φωτίζει πάντα δνθρωπον έρχ4μενον εΙς τδν 
χδιμον • ι πρδς δέ γε τούτφ, καΐ Ιτερά τίνα τών 
67ε6 της θείας Γραφής, οίον τ^, ι Πρ^ τοϋ με τα- 
πκινωθήνακ, έγώ έπλημμέλησα* > κα\ δή χλι φασι 
παραλή ρ*ίν ονκ αΐδούμενοι • Ιδού πρ^ της ταπει- 
νώβεως, τοΟτ* 'ττι της ενσωματώσεως πεπλημ- 
μεληκέναι φησ\ν ή ψ'^χή» διά τε τούτο τεταπεινώσθαι 
δικαίως ένδεΟεΙσαν θανάτφ. και φθορ^ί, χαΟάπερ Ούν 
κα\ ό Παύλος οΰτως ονομάζει τ6 σώμα, λέγων • ι Τίς Ιαιιι , ςα6ΐη3(1ηιο<1υη) Γίΐαΐυβ ίρ^ ςιιοςυβ οοΓριι^ 
ηοηιίηαΐ ϋίοβπϋ : € (}ϋί5 πια 1ί1>6Γ3ΐ>ί| άβ ςαΓροΡ• 
ηιοηί&1ιυ]υ5 "*?> Οιιθ(1 &ί 8ηίηΐ2ΐ ρ6€€&ΐ, ίικιυίιαιΙ» 
αηΐϋςυ&ιη ΐΑυιηϊΙίϋΙυΓ , 6( νβιιΊΐ ία ΒΐυΐκΙυΐΜ, ρ^ί« 
Ι6ΐ (}αθί] ρριυβ β)&ί&ΐ2ΐ ; ςιιοηιοάο βηΐιη» <|ΐι%8α» 
ρβϋΓ3Γ(ΐΙ 1(1 ςαοϋ ιιοιι^ιιιη 6ΐ8ί&1ί1? ΥβηίΙ ΐϋΐβιιι ίιι 
ιηαικίυη), 86(1 &1ίς(ΐϋυ8 6Χ Ιονί& νίϋϋΐίιεί ρΓθί6€ΐ9« 
Ι&Ιία&ιηο(ϋ ιιυ^α.Η αιΙνβΓβιιβ Εοείββίχ ϋοςιηαΐ^ι , 6Ι 
ναηα» Γ^ιϋυΙαδ^ίπιρΙΐϋίΟΓυιη 8ΐιπ1>υ$ ίιιβ6Γϋΐιΐ6$ν 
]υΓβ 3α(Γΐ€ηΙ : ι Υχ ςιΓι ρΓορΙ)βΙ»ηΙ (Ιβ ^^^ά^ &ιιο, 
6( ριΟΓ&ιΐδ ηοη νκίβηΐ **, » Υΐκίοηβδ βηίιη Γ€νβΓ2ΐ^ 
βΐ (1ίνίη»Γιοη68 , αε ρΓορΙιβΙΪΑδ εοΓϋίδ &αί δρ'πίΐυβ 
&βΓΐιΐ0Μί1)υ3 ορμοηοηίοδ , ηοη ββηΐίυηΐ ^υ311ι»ιη ία 
3ΐ)5υΐ(1ιΐ3ΐ6ηι $υ3 οοηβΐΐία ρΓορβτβηΙ , ΡδαΙιιΓι&ΐα 3(1 με (5ύσετα( έκ του σώματος του θανάτου τούτου ; > ^ Οϋΐιιυ ϋίεεηΐβ : ι Τϋ ΐ6Γη1)ΐ1ί&65, βΐ ςυΐδ Γβ^ίδίεΙ ΙίΐΜ, 

ΕΙ δέ πλημμελει, φησιν, πρ6 της τ«πεινώσεως ή 

ψυχή, κα\ έρχεται ςίς τ6ν κόσμον, ώς προϋπάρχουσα 

δηλονότι * πώς γάρ δλως άμάρτοι τδ μήπω ύφεστη• 

χός ; Έρχεται δέ εΙς τδ« χόσμον άπό τίνων οηλον^ι 

τέπων κινούμενη. Τοιαύτα ιινα τών της Εκκλησίας 

χατα^^ψφδούντ£ς δογμάτων, κα\ υθλους είκαίων 

διηγημάτων ταΐς τών απλούστερων έπισωρεύοντες οχ Ιυηο ΐΓϋ Ιυα *^ ? > ϋιιοϋ αιιΐοηι &1)$υΓ(1ί8&Ίιηιιιη 8ίΙ 
ρυΐαΓβ 2ΐΓιπιαιη 3ΐιΐ6 οοπρυδ βχ^Ί^ΙϋΓβ, 6ΐ ου ρΓ9β€β- 
(Ιβηΐία 79 ρβεοαΐ» ΐπ Ιβιτβηα ϋορροιι Ίρβαιη (ΙΰηπΗί* 
6Χ 8ΐιΙ)]υικΐί8 αι-|;υιοεηΙί$ ηιιαηΐυιη ίη ηο1)ί8 68ΐ άθ- 
ηιοη8ΐΓ;)Γ6 ουη2ΐ1)ίιηιΐΓ, βιίβπίβδ ςαοιΐ 8ΰπμΐυιη 6$1 : 
ι θα 83ρίειιΐί οοε38Ίοη6ΐη εΐ 8:φίϋηΐίθΓ 6Γίΐ , πΐ3ηί- 
Γβδί» ]ϋ>Ιο βΐ ΐη8υρεΓ αεοί^^ίοΐ •■. ι άκοαι,-, δικαίως άκοι»σονται ' ι ΟύαΙ τοΙς προφητ$ύουσιν άπδ κα;.δίας αυτών , καΐ τδ καθόλου μή βλέ- 
πουσιν. » 'Οράσεις γάρ δντως , κα\ οίωνίσματα, χα\ προφητείας καρδίοις αυτών τοΙς διά τού Πνεύματος 
άντιπαραθέντες λ<5γοις, ουκ αΙσθάνονται πρδς δσην αυτοίς άτοπίαν δραμεϊται τ6 επιχείρημα, λέγοντος 
τού ^αλμ4;)δού π/Λς θεδν ι Συ φοβερ?)ς εί, κα\ τίς άντιστήσεταί σοι άπδ της οργής σου; Ότι δέ λίαν 
εστ\ν άτοπώτατον ύπάρχειν μέν οΓεσθαι τήν ψυχήν, έκ προγενεστέρων δέ αμαρτημάτων είς τά έκ γης 
χαταπέμνεσθαι σώματα νομίζειν αύτδν [ Γοτ. αυτήν [^ διά τών ύπεζευγμένων εννοιών χατά τδ έγχωρούν 
ήρΓν άποδειζαι πειρασ<)μεθα , τδ γεγριμμένον βίδότες * ι Δίδου σοφφ ά^ορμήν , καΐ σοφώτερος Ιστακ^ 
γνώριζε δικαίφ, και προσθήσει τού δέχ«σθαι. > 

"Εντοιαι ήΓΟ* θεωρήματα σχήματος ς^νμπεπΛε* ^ Ηαϋοηβί , »νίβ ρΐοροίίΐίοηα €Χ «ι^/Ζο^ΜίΜΐ** γοιη 
γμέτου χαΙσυΧΙογισηκον. 

α'. Ει της τών σο)μάτων κατασκευής ή τού άνθρω- 
που προΰφεστήκει ψυχή, άποκλίνασα δέ πρδς τδ 
φαύλον, κατά τάς τίνων, ύπονοίας, κδλασιν Ιχει τού 
πλημμελήματος τήν εΙς σάρκα κάθοδον, πώς, εΙπέ 
μοι, φωτίζεσθαί φησιν έρχομένην αυτήν εΙς τδν κόσμον 
6 ευαγγελιστής ; Τιμή γάρ, οΤμαι, τδ πρδγμά έστι, 
κα\ χαρισμάτων προσθήκη λαμπρών κολάζεται ^έ 
τις ού τιμώμ&νος, ουδέ τιμωρείται μέτοχο; θείων 
άναδεικνύ μένος αγαθών, άλλα τοΙς έξ Λργής της τού 
χολάζοντος δμιλών. Επειδή δέ ουκ έν τούτοις έρχδ- 
μενος εΙς τδν χόσμον ό άνθρωπος, άλλ' έκ τών εναν- 
τίων φωτίζεται, πρόδηλον δή που λοιπδν, δτιπερ 
ού κδλασιν Ιχει τήν σάρκωσιν ό μετά σαρκδς τιμώ- 
με^Λς. 

Ρ'. ΑΛΛΟ. ει πρδ τού σώματος ή ψυχή νους ί^ν , 
Ιτι καθαρδς έν μακαριδτητι διατελών , άποκλίνας δέ 
πρδς τδ φαύλον ύπέβη, χαλ διά τούτο έν σαρκΐ γέ- 
γονε, πώς ερχόμενος εΙς τδν κδσμον φωτίζεται; 
Ανάγκη γάρ λέγειν ίρημον είναι φωτδς πρΙν έλθεΤν 
αύτδν* εΐ δέ τούτο, πώς ήν έτι νούςχαθαρδς ό τδτι 
μόλις έχων χού φωτίζεσθαί τήν αρχήν, δτβ καΐ εΙς 
τδν χόσμον Ιρχεται, χα\ ού δίχα αχψΛ&ς; ΙΙΰΧΙ». 

\. δί αηίπιη Ιιοηιίηίβ 3ηΙο Γ3ΐ)π€8ΐιοη6ηι οορροτίβ 
6Χ&ί8ΐ6ΐ)3ΐ, 86(1 ίη νίΐίυπι (]ο1αρ83, υΐ ςηίάαπι 8ΐι• 
βρΊΰ&ηΙυΓ, ροΒη» 1θ€θ ίη εοπρυβ (ΐ6ΐΓυ83 681 : ςηο- 
ηούο, ςιΐ9β80, 6ν3ηκβϋ8(3 ίρ$3πι ίη Ιηιηο η)ΐιη(2ιιιιι 
Τ6ηί6ηΐ6πι ί1Ιυηπη3Γί (1ίείΐ?ΗοηοΓ εηίπι ίδΐυά 681, 
6ΐ ίΙΙυβίΓΐυπι ^Γ3ΐί3Γυηι 3οε658ίο. §6(1 ηβηιο ρΙβ€ΐι- 
ΙυΓ (Ιυιη 1ιοηοΓ3ΐιΐΓ, ηβςιιβ ραπΊΐυρ ΰυηι ϋίνίηοΓΗΠΐ 
1>οηοΓυηι Οι ρ3Γ(ΐ€6ρ8, 8β(1 ουπι ίη ρυηίβηΐίβ ίΓ3πι 
ίηευΓΠΐ. Ουπι 3υΐ6πι Ηοηιο ν6ηί6η8 ίη Ιιυηε πιιιη• 
όιιηι πιίηίιηβ ρ\ιηί3ΐιΐΓ, 86(1 €οηΐΓ3 ροΐίυ8 ϊΐΐυηιΐηο- 
(ιΐΓ, ρ3ΐ6ΐ υΐί(ΐυ6 ρεβηχ Ιοεο εί ηοη 6886 εοΓροΓλ• 
ΙίθΒ6ΐη, ςιιί ίιι εβΓηε ΙιοηοΓαΙιιτ. •• λοη. ▼«, 44. •» ΐ6Γβιη. χνπ , 16. •* ΡδλΙ. ιχιν, 8• »■ 9ΐ^%. ιχ, 9. 2.ΛΙ.ΐυθ. δί 3ηΐ6 εθΓριΐ8 3ηίπΐ3 πΐ6η8 6Γ31 ρυΓ3, 
ΐη ΜίείΙοΙβ (1β8βη8, 86(1 εοηνεΓδίοηβ ίη νίΐΐηηι (1β- 
]3ρδ3 681, 3ΐ(ΐυ6 ίίΙείΓεο ίηη6Χ3 ε8ΐ ε3Γηί, (ΐαο- 
ιηο(1ο νεηιεπδ ίη Ιιυηε πιιιη(]υιη ί11υπιίη3ΐυΓ? Νβ- 
ε68δ3Γ»ο εηίιη (Ιίεεηίΐαηι β8ΐ ίρδΛΐη ΙαεΙδ εχρβΓίβιη 
6886 3ηΐ6(|υ3ϊη νεηί3ΐ. Ουο(1 δί ίΐ3 68ΐ, ςυοηιθ()ο 
ρυΓ3 ιηεηβ 6Γ31, ςυχ νίχ ΐυηι ρήηυιη ϋ1υιηίΗ3Π 
Ιηείρίΐ ειαη νεηΐΐ ίη πιιιηιίαπι, ίίΐΐιμβ ηοη 3ΐ)8ςα6 

€3Γη6? (35 8. εΥΚΙΙ,ίΙ ΑίΕΧΑΝΟΕΙΝΙ ΑΠείΗΕΡ. 4ό6 3. Α1^Iυ^• δί &η(6 €0Γρυ$ αηΐιηα Ηοιηίηίδ βχβΐί- Α 7*• ΑΛΛΟ. ΕΙ προΟφεβτήχει του σώματος ή τον Ιίΐ, 6( ρΓοίοάβ 106118 ρυΓ& 6Γ31 1)θηοΓυπι ουρΊϋίΚαΐι 
ρΓορίυβ £οη]υηοΐϋ, 86(1 6θητ6Γ8ΐοηβ ίη νίΐίυιη Ι6Γ- 

Γ6ηθ €ΟΓρθΓί ίΐηρ20ΐ2 681, 6( ίο 60 6X8181608 ρ6€- 

62ΙΓ6 ηοη νυΐΐ ίΐηρίίυβ : ςυοιηοϋο ηοη 6ί β( ίη]υπ2ΐ, 
ςυ» Ιυηι ηΐΑχίιηβ ίά Γ2Ι66Γ6 ]υ88& ηοη 8ΪΙ, ουπι 2(1 
τίπυίβηι 6Γ&1 6χρ6(1ίΙίθΓ, ηοηϋυιη πιαίίβ οοΓροηβ 
ί1Πβαΐ3, 86(1 ίηΐ6ΐηρ65ΐίν6 ί(1 ρΓ368ΐ&Γ6 οο^ίΙυΓ, ουιη 
6δΙ ίηςυίηαΐΑ ρ6ε€3ΐο? Αΐ(ΐυι 06υβ ηΊ1)ΊΠηΐ6Πΐρ6- 
8ΐίν6 ^υ1>6ι, Π6ςυ6 ίη]ιΐΓί&πι ίΆοΜ ίβ ςυΐ η&(υΓ& 8α& 
ηο66Γϋ η6(ΐυΗ. ΟρροΓίυηο ί^ίΙυΓ 61 ]υ8ΐ6 λ ηοΙ)ί8 
6χΐ^ίΐ υΐ ίη Ιι&ο οοΓηβ ηοη ρ60€6πιυ8, ουπι 6Χ8Ϊ- 
8ΐ6η(1ί Ι6πιρυ8 ίδΐυά βοΐυπ) 1ΐ2ΐ)62πιυ8, ςυο ίη Ιιυηο 
ηιυη(]αηι νβηίιηιιβ, Π1υ(Ι ρΓίυ8 ηοη 6886, 80 ^^^^ 
Ιοουπι ςιιβπκίαιο ΓβΠηςυβηΙβδ, 6ΐ 6Χ Ίρδο ςυαδί 
ρΓΧ6Χ8ί8ΐ6ηΙί;Β ρπηαρίιιπι ηιυΐαηίοδ. Ανθρώπου ψυχή, χαΐ νους ύπη,οχεν ίτι διά τούτο χα* 
θαρ^ς, οίχειότερον τή των αγαθών έφέσει προσκεί- 
μενος, έχ παρατ ροπής δέ της έπ\ τ6 χεΓρον ε!ς τ6 
γεώδες πέμπεται σώμα, χα\ γεγονώς &ν αύτφ τ6 μη- 
χέτι βούλεσθαι πλημμελείν απαιτείται, πώς ούχ άδι• 
χειται μή τότε μάλιστα τούτο ποιε?ν επιτετραμμένος, 
δτε 6ή χα\ μαίλλον ύπηρχεν ετοιμότερος εΙς άρετήν, 
οΟπω τοΓς άπ^ του σώματος ένδεδυ μένος χαχοίς, άλλ' 
θτε γέγονεν έν θολώσει της αμαρτίας, τότε τοΰτο 
ποιείν ούχ εύχαίρως άναγχάζεται; Καΐρου δέ του 
πρέποντος ούχ &ν άμάρτοι τδ ΑεΤον, άλλ' ούδ' άν άδι- 
χήσαι ποτέ τ^ άδιχεΤν ού πεφυχός. Εύχαίρως άρα, 
χαι διχαίως μετά σαρχ6ς τ6 μ^) άμαρτάνειν άπαιτού- 
μεθα, μόνον ίχοντας τούτον του εΐναι χαιρδν, χαθ' 8ν 
^ μετά σώματος εΙς τδν χόσμον έρχόμεθα, τ6 μή εΙνα4 
πρότερον , δΓσττερ τινά τόπον χαταλιμπάνοντες , 
χα\ έξ αύτοΰ προΟπάρξεως αρχήν μεθιστάμενοι. 

δ'. ΑΛΛΟ. Ποίον £χει λόγον, έρο(μην άν ήδέως 
αύτοίς, τ6 άμαρτήσασαν πρδ σωμάτων εΙς σώμ« 
πέμπεσθαι τήν ψυχήν, Γνα δή μάθοι τ^ πε(ρςι, τών 
οίχείων επιθυμιών τήν αΙσχρότητα; Κα\ ταΰτα γάρ 
ούχ έρυθριώσιν έξηγούμενοι. Καίτοι μάλλον έχρην 
χα\ αυτής τήςτών χαχών έξέλχεσθαι φαντασίας αυτήν, 
χά\ ούχ εΙς αύτ6ν χατωθε?σθαι ηδονών τλν πυθμένα* 
τρόπος γάρ ?;ν θεραπείας έχεΤνο μάλλον , ή τοΰτο. Ε( 
μίν οδν ?να ταΓς του σώματως ήδοναΤς εντρύφηση 
προσθήχην Εχει νόσηι^άτων τήν σάρχωσιν,ούχ άν τις 
Ιπαινέσαι τδν σωφρονιστήν, δι* ών ώφελε?ν ότεετό- 
]υΙυπι ίή ρυΐαΐ ρ6Γ 6& ίρ8& ηαΐΐιυδ 6ΐ ηοεβΙ. 5Ιη ρ πησεν άδιχουντα τδ νενοσηχός. ΕΙ δέ 7να παΰσηται 4. ΑίΐυΟ. Ε'ώβηΙβΓ αΐ) 618 ςυ2ΒΓ6Γ6ηι, ςιι! 6οη- 
86ηΐ2ΐη6υιη 8ίΙ αηίπιαιη ςυ» &ηΐ6 €0Γρ0Γ2ΐ ρ6€03νίκ, 
ίη εοΓρυδ (ΙβίΓυάί, υ( 6χρ6ππ)6ηΙο ίρ80 άίδΟΑΐ ου- 
ρί(1ίΐ3ΐυπι 8υ3Γυιη ΐιΐΓρΊΐυ(ϋη6ΐη ; Ιιχοεηίΐη άοοοΓΟ 
ηοη ν6Γ6ηΐυΓ. Αΐηυί ζϊ) ίρβο πιαΙοΓυηι ιΐδροείυ 
λν6ΐΚ'η(1α ροΓιυδ 65861, ςυ&ιη ίη ιρβαιη ΐοΓρΙδ^ί- 
ηοϊίΓυηι νοΙυρί&Ιυιη ρΓοΓυηϋυπι άείΓυιΙεηάα. ΙΙΙυίΙ 
βηίιη Γ6ηΐ6()ϋ ([6ηυ8 6Γ&1 ροΐίυδ ςααιη ίδΐυϋ. 5ί 

6Γ|;0 υΐ €0Γρ0Γ6ί8 νθΙυρ1&ΐίΙ>υ8 ίηΐηΐ6Γβ2ΐϋΓ, Π13Ι- 

ΙοΓυιη &6θ685ίοη6πι 1ι&1)6ΐ, ςυοά ίη οοΓρυδ ά^ΐτη- 
(ΙίΐυΓ, ηβιηο ΙαυάανεπΙ ηΐ6(1ίεαηι ςυί χ^Γυπι &ι1 λυΐ6!η υΐ ρ6€ο&η(1ί 6η6πι Γαϋίαΐ, ςυοαιο(1ο ίη ίρδυπι 

€Ιΐρί()1ΐ8ΐί8 (Ι6ΐ3ρ83 ρΓΟΓυη^ϋΠΙ 6Π)6ΓΚ6Γ6 ρΟΐυίΚ, 

910 ηοη ροΐίυβ ίρδυηι ιηοΓΐ)ί ίηίίίυπι άορυΐίΐ, ευπι 
ηίΐιίΐ αάΐιαο 6886( (|αο 2<1 ρ6€6&ηάυιη ρ6ηΓ2ΐΙΐ6- 

Γ6ΐϋΓ? 

5. ΑΙιΙϋΟ. 8ί 2ΐη(6 οοΓρυβ 0Χ8ί8ΐ6η8 &ηίπΐ3ΐ ρ66- 
6&νίΐ, υΐ ίΙΙί νοίυηΐ, ίϋβοςυο ίιηρΑΟΐβ 681 οαπή 6ΐ 
βαηςυίηί, Ιοοο ροΰη» ίά ίοοίρίοηδ : ςυοοιοάο ηοη 
οροΓίοαΐ 6Γ6(ΐ6ΐιΐ65 ίη εΐΐΓίδΙυιη, 6ΐ ίάθίΓ60 ρ6062ΐΐί 
Γ6ηΐί88ίθη6Π1 0008600108, ίΙΠοΟ άβ €0Γρ0Πΐ>υ8 6ΧίΓβ 
βΐ 83Γ€ίηΑΐη ί8(3ΐη ρ(Β112Ρ Ιοοο ίπΐρ08ίΐ&ηΐ 6Χ€016Γ6? 

Ουοπιο(1ο οηίηι, ςυχδο, ρβΓΓεεί^αι ρβεεαίί Γεηιίδ- 

βίοηβΠΙ €008600121 68( 301102 ΙΐΟΟίίοίδ, 81 ρΟβΟ» 

8[(ΙΗοο ΙοηείοΓ οΙ)ηοχίυ8? Αΐ τίάοηιυδ Ι^ηΙυιη 

31)6886 ϋΐ ίι.ΐ6ΐβ8 εοΓροΓίΙιοδ 1ίΙ)6Γ3Γί νείίοΐ, ϋΐ €1101 ^ σωμάτων άπαλλάττεσθαι θέλειν οΐ πιστεύοντες, ώς τών παθών, πώς εΙς αύτδ πεσουσα της επιθυμίας τ% 
βάθος άναχύπτειν έδύνατο, χα\ ούχΙ μάλ}.ον χα\ βιύ- 
τήν άιτοπτύσασα του νοσήματος τήν αρχήν, δτβ χα\ 
γυμνή του χαθέλχοντος εΙς άμαρτίαν έφαίνετο. 

ε*. ΑΛΛΟ. ΕΙ προοΰσα πεπλημμέληχεν ή ψυχή , 
(ιάτε τούτο συνεπλάχη σαρχ\, χαι αΓματι, εΙς τιμω- 
ρίας τρόπον λαβοΟσα τδ πράγμα, πώς ούχ Ιδεί τους 
πιστεύοντας εΙςΧριστδν, χα\ χομισαμένους διά τού- 
του της αμαρτίας τήν άφεσιν, παραχρήμα σωμάτων 
έξέρχεσθαι, χαΐ τδλόγφ τιμωρίας περιτεθέν άποβάλ• 
λειν; Έπε\ πώς τελείαν Ιχει τήν άφεσιν ή του άν• 
Θρώ7η>υ ψυχή. Ετι ττεριχειμένη τδν της χολάσεως 
τρόπον ; Άλλ' όρώμεν δτι τοσούτον άφεστήχασι του (ίά€ϊ €ΙΐΓί8ΐί ΟΟοΓοδβίοηβ €3Γθί8 Γ68υΓΓ6εΙίθ06ΙΟ 

€οη]υη£;3θΐ. Νοο ογιΙ επ^ο ρύβη36 Ιοοο ίά ςυοά ϋϋοί 
ςοοςυο οοηΓοδδίοηο 1ιοηοΓ3ΐυΓ, 61 3(1 δ3ΐν3ΐοπ8 
οαιοίροΙεοΓι» (βδΐίιηοοίυοι 306ηαΓ, 6χ 60 ηυοά δίο 

3ά νίΐ3ΐη Γ6(!1ί6Γίΐ. 

6. Λίΐυο. δί 3ηΐ6 εοΓροδ οχδίδίεηδ 3ηίηΐ3 ρεε- 
€3?ίΐ, υΐ ίΠί νοίυιιΐ, εΐ ίιΙείΓεο ίηη6Χ3 6δΙ εαπηί, 
ι^υβιη 05 ε2ίυ83πι Ιεχ βΓ3νίθΓ3 ςυίάεπι ρ6εε3Κ3 
πιοΓίο ρΐεείί, ίηηοεεηίειη νεπο νίνβΓΟ ρεηηίιΐΙΠ 
ΡΓ3;8ΐ3Γ€ΐ ςυίρρε ρεΓοιίιίεΓΟ ΐοΓρίδδίιηοΓαιη οΗ- 
ιηίηνιη γ608 «Ιία ίη εοΓρθΓί1>υ8 ΙΐΦΓΟΓβ, υΐ Ιιοο 
ρ3εΐο βΓ3νίιΐ8 ρυηϊΓοηίοΓ, ίηηοεβηΐβδ υ6γο οοΓρο- 
Γί1)α8 6Χ8θΙτί, 81 ροΒπβΒ Ιοοο ιηοΙοδΑ βυηΙ ίη €ογ- 
ροΓΐ1)ΐΐ8 3ηίαι«. $6(1 οοηΐΓβ^ ιηοΗ€ ςαίιίοιη ραοίΙυΓ ταϊς εΙς Χριστών όμολογίαις συνετησφίγγεσθαι τής 
σαρχδ; τήν άνάστασιν. Ούχ άρα χολάσεως Εσται 
τρόπος, τδ χα\ πίστεως όμολογί^ τετιμημένον, ώς τ^ 
θεί^ του Σωτηρος δυνάμει τδ πάντα δύνασθαι (5αδίως 
έπιμαρτυροΟν, διά του τταλινδρομήσαι πρδς ζωήν. 

ς\ ΑΛΛΟ. £ΐ προούσα χατ* έχείνους έξήμαρτεν ή 
ψυχή,διά τβ τοΰτο συνεπλάχη σαρχ\, διά ποίαν αίτίαν 
δ νόμος τά μέν τών έγχλημάτων βαρύτερα τιμάσθαι 
θανάτφ, τδν δέ ουδέν ήμαρτηχότα διαζξν ίτητρέηιι; 
Χρήν γάρ δή που μάλλον, τους μέν έπ\ τοΙς αίσχίστοις 
άλόντας χαχοις έπιτρέπειν έγχρονίζειν σώμασιν, ίνα 
δή χα\ μειζόνως χολάζοιντο, τους δέ ουδέν ήμαρτηχό- 
τας σωμάτων άνεΓσθαι, εΓπερ έν τάξει* τιμωρίας ή 
ένσωμάίωσις. *Λλλ* έχ τών εναντίων, θανάτφ μέν ό ιητ ΙΝ Ι0ΑΝΝ18 ΕΥΑΜβΕίΐυΜ ίΙΠ. Ι ΙΜ φονίΐ>τ)ις χατα$(χάζ€ται, τϋάτχει δέ ουδέν ό €(χαιοςβΙς χ Ιιοηιίΰίιΐβ, ]υ8(ϋ9 λυΐβπ) €0γ{)0Γ6 ηΙΙιίΙ ρηΓιΙιιτ. Ν<*Α τ^ σώμα- ούχ &ρα τι^ΛύρΙας τρόπος ή σάρχωσις. 

ζ', ΑΛΛΟ. Ε\ έχ ιτρεσβυτέρων αμαρτημάτων 
έααρχώθησαν αΐ ψυχαί\, κα\ τρόπο; αύταΤς τιμωρίας 
ή του σώματος έπενοήθη φύσις, πώς ήμ3ς ώφέλησβ 
κάτα^γήσας τ^ν θάνατον ό Σωτήρ ; Πώς δ^ ούχ\ μδλ- 
λον ήλέτ,σιν ή φθορά, τ6 χολάζον ή'χάς άφαν^^ου1ρ^, 
χα\ πέρα; έπιτιθεΓσα τ^ καθ' ημών όργϊ) ; ΑΛδή χα\ 
μβλλον εΓποι τι; &ν εύχαριττεΤν άχολουθότερον τϊ| 
φθορςί, Ί^πιρ έχ τών εναντίων τψ διηνεχ^ήμΤν Ι^ι- 
τιθέντι τ\ χολαστήριον, διά τη; έχ νεχρών αναστάσεως* 
άλ).ά μήν εύχαρ'.στοΟμέν, ώς άπηλλαγμένοι θανάτου 
χα\ φθορά; διά Χρίστου* ο6κ άρα τιμωρίας τρόπος ή 
σάρχωσις τξ ψυχζ, 

η'. ΑΛΛΟ, ώς έκ τοδ αύτον θέωρ7\ματος. ΕΙ Β 
«ρογενεστέρων αμαρτημάτων απαιτούμενα δίκας αΐ 
ίων ανθρώπων ψυχαΐ, τοΧς άΐΛ της γη; ένεπλάχησαν 
«ώμασκ, ποίαν, εΕΐτέ μο« , χάριν όμολογήσομεν τφ 
τί|ν άνάστασιν ήμΤν έπαγγελλομένω θεφ ; Άνβ- 
νίωσις γάρ τιμιορίι; τ6 πράγμα φαίνεται» χαΐ του 
λυπουντος ανασκευή- χα\ εΐ πιχρόν κτηΐ τφ φανείται 
^Λχολάζεσθαι μακρά• χαλεπδν άρα *στ\ τδ άνίστα- 
(Λαι σΐϋματχ, τιμωρίας τάξιν επέχοντα ταΐς άθλίαις 
φ Μχαίς. Άλλα μήν ώς δώρον ή φύσις άνχνεοΰν βίς 
εΰ#υμ{αν τήν άνάστασιν Εχει παρά Χρίστου. Ούχ άρα 
τιμωρίας τρόπος ή σωμάτωσις. 

•'• ΑΛΛΟ. •βς μεγάλην ήμΓν κα\ τριπόθητ<^ν 
άορτήν προφητικός που λόγο; εύαγγελιίόμενος φαί- 
νιται. ι Άναττήσονται γάρ οί νεκρο\, χα\ Ιγερθήσον- ■ 
ται οΕ Ινί•?; μνημείοις, ι φησίν. 'Αλλ'εΓπερ ϊ)ν 8ν• ^ 
χως χολάσεως τρόπο; τδ σωματωθήναι τάς αθλίας 
τών άνθριόπων ψυχάς, πώς ούχ\ μάλλον έλύπει τά 
τοιαύτα βοών * προφήτης ώ; Ιχ Θεοΰ ; Πώς δ& δλως 
άγαθ^^ν Ισται τ^ κήρυγμα, τών λυπούντων ημάς 
είσφέρον τίρι διαμονήν; Έδε* γάρ μάλλον εΙπεΤν, 
εΓπερ έβούλετο τους έξ αμαρτίας σωμα'^ωθέντΑς εύ- 
9ραίνειν• Ούχ άναστήσονταΐ οΐ νεκρο\, άπολεΗαι 
δΙ χα\ ή της σαρχ^ς φύσις. Άλλ' έχ τών εναντίων 
ευφραίνει, τήν τών σωμάτων άνάστασιν ίσεσθαι λέ- 
γ«ν χίχτά ρούλησιν Θεού• χα\ ττως άν εΓη λοιπδν Ιν 
χολάσεως τάξβι τδ σώμα χατά τήν τίνων άβουλί&ν, 
έφ' φ ΧΛ^ ήμεΙς ήδόμεθα, χα\ 6 Θε^ εύδοχεΤ ; 

ΑΛΛΟ. Έπηγγείλατό που χα\ θε^ς τδν μακά- 65ΐ ί^ίΙιΐΓ 5ύρρΠ€ί^ Ιοοο !ιιοΙυ3& €θΓροπ «ιιίηΐλ. 

βΙ 7. Αίΐυο. δι οΙ> ρπ6€0(!βιιΐ!α ρ6ϋ^^ι9 3ηίιη# 
€0Γρ0Γί1)π$ ΐιιοΐυδο: βιιηΐ, €1 ^<1 βαβ ρυηΊ^<Ιαι 
εχεο^ίΐαΐα β&Ι οοΓροηβ ιιίΐΙυΓλ, ςποιηχχίο ηηβ ]ιινΊι 
δ2ΐΙν»ΙθΓ (1β8ΐΓυ(Μ9ΐ τηΑΓΐ6? ΙΐΗΟ νβΓΟ ι^οη^β ροΐίαβ 
ηο$ΐΓί Π10Γ9 ιηί86Γΐ8 <»Ι δίφρϋοΠιπι ηοδίηιιη Μ)θ- 
Ιοηόο, αο !πβ ιη Ιιοβ ίιΠβηΙίΐ» βηβιη ίη)ρ:»ιι<^ιιι1υ^ 
ΟαοείΓΟΑ ιηοΠΊ |;Γ3ΐί95 α^βΓβ ιιβιηο ηοη πιβ^ίϋ 
οοη86ηΙ&ιΐ6υιη 6886 ϋίχ6Γίΐ, ςυαπ) 6ΐ ςυί ρ6Γ Γβ- 
8υΓΓ6θΐΐοη6ΐη α ηιοΗυΙβ ρ6Γρ6(ιιιιιη ηο!)ΐ8 8ΐιρρ11• 
οίιιπι ίποροηίΐ. Αΐ(]ΐιί ΟϋΟ ^Γαΐίαβ «ςίηιιιδ, (|πο<1 Α 
ιηοηβ 6ΐ 6θΓΓυρΙίοπ6 ρ6Γ €1)Π8ΐιιιη 1Ί1ι«ι-»Ιι 81- 
ιηιΐ8 : ηοιι 6ΐ^ο Λά βιιρρίίοίυιη (ίιΐυιη 08ΐ εοηριΠ 

8. ΛϋυΟ, €Χ €θά€ΐη. δί μΐ ρΓ^€6<ΐ6ηΙΙιΐιη |>60^ 
€»ΙθΓυΐΌ ρ€βη88 Ιιιβη^, Ιιοηήηυηι ληίιηβΒ ΐ6ΓΓ6ϊ)ί8 
οοιροηϋυΒ ίπιιηοΓββρ 8ΐπιΐ, ςυλίη, ηιιχ80, %Γ3νιαιη 
1ΐ3ΐ)6ΐ)ίηιιΐ3 Οεο ^*8ΐΐΓΓ66ΐΓοη6ΐη ηόΐιίβ ροΙΠεβιιΙΙ^ 
ΕβηοναΐΊο βηίιη 8ΐιρρ1ΐείυιη 688β νί(1βΙιΐΓ, βΐ πιιϋ 
ίικΙϋϋΓλίΊο : 6ΐ 8*1 ΠΰΠΐΊηί ηπιι &€βΓΐ)ΐιιη 681 Ιοιΐ((!ΐ 
ΐΡΐηροΓβ ρΦΠΑ ΛΰίϋΊ, ιι1ίςιΐ6 βΓβνβ 68ΐ βχεΙίαΓί γοτ- 
ροΤ3, (|(ΐ£ ιηΊ86Η8 2ίηίπΐ3!)υ8 ροΒρ3(^ Ιοοο Βίηΐ. ΑίςιΙΙ 
ηλΙυΓ» Ίη8ΐ8Γ 8ΐη^ιι1»η8 8ΐΊ6υ]υ8 (Ιοηί (Ι•13 «ιΐ ΐ| 
εΐΐΓίδΙο Γ68ΐΐΓΓ66Γιο, ςιιο 9ί& ίβΓΐ€!ΐ3ΐ6ΐΏ Τ6ηο?αΙΐιτ. 
Νοη 6Γ^ο 21(1 [/0ΒΙΙ2Π1 Απίπι» άίίΐΆ %ύτΛ οοτροϊλ. 

9. Α1^1ϋ^. Μϋ^η&ιη τβΙαίΙ ςα&ακΙ&ηι οι ορίιΐίβ- 
ΒΐηίΒηι 06ΐ6ΐ)ηΙ»ΐ6ΐη ηοΐιΐβ ρΓορΙΐ6ΐ« 9ΐίΐηΐ]ΐιΐΪ3Γ6 τΙ- 
ά6ΐυΓ : € Ββ8ΐΐΓ||^6ηΙ 6ήίιη ιηοπυΐ, β( 6ϊ]|>6Γ([ί86€η- 
ΙιΐΓ ηηί βνηΐ Ιη ιηοηιιπΐ6ηΙ|$ '*, > ίη(]1ιί1. Αΐ 8{ 
ηΓΐ86Γ86 ΙΐοηιίηιιΑΐ αηίιηί^ 6θΓροπ5\ΐ8 ζύ ρ<Βΐΐ3ΐη ίη- 
ο1ιΐ(ΐ6Γ6ηΐιΐΓ, ςιιοιηο(ϊο ηοη ροΐίυ8 ή»ΐ2ΐ (Ιίνίη!ΐυ« 
ρΓ»θί€»η<1ο ηΐ(£8ΐ!ΐί8ΐη ηοΙ>ί8 ίηΤβΓΓβΐ ρΓορΜλΤ 
Αιιΐςιιοιΐ)θ(Ιο,()ΐιχ$ο, Ι»ϊΐλ 6η( ΗΙα ρΓ9β(1ί€3ΐΙο, 4|ΐιβ 
ηΐ3ΐόπιιη ηοΙ)ί8 ρ6Γρ6ΐαΙ(ίιΐ6Πΐ 8(»(υίΐ? ΟίοβΓβ βηίιη 
ροΐίύ8 ιΐ6ΐ)6ΐ)ηΙ, 8ΐ Ιΐθΐηίη68 οΐ) ρβοο&Ια 60Γρ0ΓίΙ)υ« 
ίη6ΐυ$08 βι^ΙιΠΑΓ&ΐτβ ν6Η6ΐ• Νοη Γ68υΓ£;6ηΐ ηιΟΓτ 
ΐυί , 86(1 ίρ88 ηυο^ιηβ ηβΐυΓΠ ο&ΓηΙβ ίηΐ6Γί1)Ι(. 

ΓοηΐΓ» ν6Γ0 13Ρ10& 1ΐΟΠΐίη68 Γ6(]()ΙΙ, (Ια πι Γ681ΙΓΓ6« 

€ΐ)θη6πι οοτροΓυηι 06ί νοίυηΐηΐβ ΓυΙυιαιη &11. Ουο^ 
ηιο<1ο ^τ$ο 8ΐιρρΠ€ϋ Ισοο ΓυΙυηιιη 68ΐ €0Γρυ8, ιι| 
Ιβρΐ6Γβ ςυίΟαπι &886ΓυηΙ, Ιη ςυο 61 ηο8 οΐιΐβοΐλ- 
πιυΓ, 6(θ6υ8? 

10. ΑΙ•Ι130. Οιιιη 1>63ΐυιη ΑϋΓ&Ιΐϋπι Οβυ^ 56η6<ϊ(- ριον εύλογων Άβ^μ, δτι χατά τήν άναρίθμητον ^ 66Γ6ΐ• 86ΐη6η 6}υ8 8ΊιηΊΐ€ ΓοΓβ ίιιηυπΐ6Γ9ΐ)ίΙΙ λ8ΐΓ0• τ<ον άντερων ιιληθ(»ν Ισται τδ σπέρμα αύτου. ΕΙ ^ 
αληθής 6 λόγβς. δτι «λημμελήσα» πρδ σώματος ή 
ψυχή, χα\ εΙς γην, ιοα\ ε!ς σάρκα κολασθησο{χένη 
ιτέμπεται, καταδίκων βχλον ούχ εύγενί,, δραπετευόν- 
τυη του άγαΟου, τφ διχαίιο βε?>ς έπηγγείλάτο, κα\ 
ο^χ\ μάλλον ευλογίας μέτοχον σπέρμα. *Αλλά μήν εύ- 
λογήβων τδν Αβραάμ τοΟτο λέγεί ό Θεός- άπάσης 
άρα κατηγορίας ή τών σωμ^ων άπήλλακται γί- 
νεσι;. 

ια'. ΑΛΛΟ. Ε{ς ι^ήθος μέγα κα\ άναρίθμητον τδ 
«Αν Ισραηλιτών έξετείνετο γένος• χα\ δή χαι τοΟτο ταιη ηιιιΙιίίικΙΊηΊ ρΓοιηΐΒίΙ. Ουο<! 8ί ν67υΐΒ 681 8η(- 
ίηαιη ηοηϋιιηι 8ΐΐ866ρΐο 6ΐ)ΓροΓ6 (8 ρβΓοαβββ, 

ί<ΐ60ςΐ16 ιη 16ΓΓ3Π1 η Γ8Γη6Π) $Λ 8ηρρΠ6ΐπΐΒ 6886 

θ(>ΐηΐ8»ιη, !|;ιιοΙ)ίΐ6ΐη (ΐ8πιη8ΐθΓυιη Ιυι1)8ηι » τϊγ- 
Ιυΐ6 2ΐ)Ιιοιτ6ηΐίυιη )ιΐ8ΐο Ιΐ6υ8 ροΙΗοβΙαΓ, ηοη 

3111610 86ΠΙ6η 1[)6η^ΐ6ΐίθηί8 ρ8Γϋ66ρβ. ΑίφΐΙ Π6ν» 

1>6η64ίοΐιΐΓα8 Αϋηιΐιβίπι Ι8ΐϋ<1 8ίΐ. Ι^ίΐυΓ οοΓροπιιη, 
οηυ8 οηιηΐ Γ6ρτ6ΐΐ6η8ίοη6 €λΓ6ΐ• 

II. ΑΙιΙΟΟ. ΐ8η»6Πΐ8Γυπι {6ηη8 Ιη η•^ηη 6ΐ Ιν- 
ηυιη6ΓηίΐΜΐ6ηι ιηαΙίΊΐυάίηβη) ρΓορ8Κ8ΐ)3ΐαΓ : ςηοά ο«η\ 

8α6^0Γ|1Π1Π)68ηιI8I68Μ07868Τ61ι^η(I€^I6^ΒIίΠIΜ1^^^ ♦^ Ι8α. ιχτι , Ιϋ. 
Γατβοι,. Πβ. ΙΧΧΙΙΙ. 139 δ. 0\Ί111.ϋ ΑΙ,ΕΙΑΝΟλΙΝΙ ΑΑ0ΙΙ1ΕΡ. 110 «06 νοίϊ» ρΓ056ίΐυίΙιΐΓ. (Ιίοβηί : « ΕΐβοοββδΙίδ Ικκίίβ Α δικαίιος ύπερθαυμάσας ό Ιεροφάντης Μωύσης έπεύ νΰΐυΐ Η&ΙΓ3 οθ6ΐί ιηυΐΐίΐυάίηβ. ϋοιηίηυδ 0«ήΐ8 ρ2ΐ- 

^^ϋ11I \05ΐΓ0ηΐΙ0 34]ίά2ΐνθ1)ί5 81(^1 68(18 ιηί11ί68'\ 9 

Αι 81 0()Γροπ1)ΐΓ8 21(1 ρΦϋΑϋΐ ΊποΙοάβΓ^ΐΗΓ απίοιχ, 
ί•1<|υ6 06068811216 ςυχίϋηι > ίΐΙΐρΤ6€2ΐίθ Γ6ν6Γα 
ΐ'^δβ!, ιιοη τοίιπη 111α Ηο^Τϊίβ ΟΓ^ιΐίο. ΑίςυΙ γ68 ία 
ιιοη 68(, 86ά ί&€ΐΑ 681 > Μογ86 1>6η6(ϋ€ΐίο. Νοιι 
6^80 αϋ ροβηΐιιη 6θΓροΓϋ)α8 ίιηιη6Γ8« &υηΙ αηίιρ». 

Η. Α1.1(]0. Μ8ΐ6 ρ6ΐ6ΐιΐί1)υ5 Ρουβ ηοη αηηιιίΐ. 

€ΐΐ]υ8 Γ6ί 1θ€υρΐ68 165Γ18 ηθλ)ί8 6Γίΐ δαΙΤΑΐΟΓΙβ (118- 

οίρυΙϋ8 : € Ρ6ΐΊΐΊ8, > Ίη<|υί1, ι 61 ηοη αοοίρίΓΐ8, 60 
ςιιοιΐ ΙΙ1&16 ρ6ΐα1ί8 *'. » δί εΓ^ο αά ροβη^ήι ΰοπρο- 
ΓίΙιυδ «ηίηίδΒ ιηληαραηΐυΓ, ςυοιηο(Ιο Αηηα ΡΙΐϋ- χεται λέγων αύτοίς* ι Κα\ ιθου, έστ^ σήμερον ώς τά 
&9τρα του ουρανού τφ πλήΟει. Κύριος ό Θε6ς των 
πατέρων ύμων προβθείη ύμίν, ώς Τ^τε χιλιοπλασίως. ι 
*Αλλ'εΓπερ9ίν χόλασις, τα!ς άνθρώτηυν ψυχαΤς τ^εΤναί 
μετά σωμάτων έν χόσμφ,£$ει δέ εΤναι, χα\ούγυμνάς> 
άρά μάλλον εΓη ι^ερ αληθώς, ούχ Ιπ' εύχζ, χα\ 6 το^ 
Μ(ϋσέως εύρ^σχοιτο λόγος. Έχει $έ ούχ οΟτως, άλλ* 
έν ευλογίας τάξει πεΐλοίηταΐ' ούχ ϋρα τιμωρίας Εχει 
λόγον ή σάρχωσις. 

%ξ^, ΑΑΑΟ.ΤοΐςαΙτεΙνΙπιχειρουσι χαχώς, έπινεύβιν 
Θε6ς ούχ ανέχεται. Κα\ τούτου μάρ^τυς ήμιν άψευ^ς 
ό του Σ(ατήρος γενήσεται μαθητής, ι ΑΙτεΤτε,ι λέγων« 
€ χα\ ού λαμβάνετε, δτι χαχώς αΐτεισθε. > ΕΓπερ ουν 
έστι χόλασις τ6 σωματωθήναι ψυχήν, "Αννα του ιιυβΠβ ΟΠα» ίηςυίβΐ &1ίςιιί8, ηοη νβΙιβηιβηίΟΓ ργμ- Β Φανουήλ ή θυγάτηρ, «ώς ούχ εύλ<(γως έρεί τις, δτι !)&(, €ϋΐη Ιϋ» 6ηίΐ6 ϋΐίαιη 8ί1)Ί α Οεο ροΙβΓβΙ **? 
Αηίιηβιη (ΐαίρρβ (ΙβοΓδυηι ρβΐϋ, βΐ ΐη οοΓρυβ (ΐ6ΐΓη(ϋ 
ρο8€6ΐΜΐΙ. Αι (ΐι^^ι^^^'ο» ςα£80,»61ίυπι ΙρβΙ 06υ8 

ΙΚϋΙΐΜΒ 8λΐηΗ(!ΐ6ηΐ ΐΓ&(ϋ(ϋΙ, 81 (^ΙΙΗΥβίη ρ66€8886 

ρΓίυ8 αηίπι&ηι ορθΓΐ6ΐ>2ΐ• υΐ ίηιρΙβχΑ οοΓροή ηια- 
Ιί6ΓΊ8 νοίυηι ίηιρΐ6Γ6ΐ? Αίςυί 0608 ΐΓ&(ϋ(Ι1Ι, ςυΐ 
ηοηηίδί 1)0Μα (18Γ6 ρο(68ΐ, εαπιςυβ ίά ρΓΟίηρίο 
:ιηΐιηο ΐρβί ϋηιιιΐϋπΐ• νοίαηι β]υ8 8ΐ> οιηηι ειι1υιηηί& 
1ϋ>6Γ8ΐ. Μοη \%\ίΜΤ οϋ βι1πιΊ88υαι ρεεο&ΐυηι οοΓρο- 
ηϋυδ αηίπίλ ίΒ€ΐυ(ϋΙιΐΓ, ηβςυε ίά ει 3(1 ρ<κη&πι άΖ" 
ΐαιη, ιιΐ νοΙυηΙ ηοηηυϋί. 

15. Αυΐ]0. δΙεοΓρυβ αοίπι» Ιιοαιίηΐδ &«! ροΒΟΑίη 
«ΐΑΐΐΜΐι ε»ΐ, <|υύ1 Εζ6εΙιΐ2Ηη βάε^ιΐ, ίΐΐιιπι ΗίεΓΟβο- τοΟ πρέρντος άπεσφάλλετο μαχράν, οΟτω κρ^ 
βεδν άνατείνουσα την εύχήν« χα\ αΕτοΟσα σπέρμα 
άνβρδς ; ψυχής γάρ {^ει χατάτηωσιν, χα\ τήν ζΐς 
σώμα χάθοβον. Πώς & δλΐιΐς χα\ υ16ν αύτ| (δ£5ο» 
Θε6ς τ6ν άγιον Σαμουήλ, βίπερ έδει πάντως άμαρτη- 
σαι ψυχήν, ?να δή χα\ έμπλαχείσα σώματι τ{| γυναιχΐ 
πληρώσ|) τήν αΓτησιν ; "Αλλά μήν χα\ βε^ Ιδ£δο»* 
μόνα πεφυχώς διδόναι τά αγαθά, χαΐ προχείρως Ιπι- 
νεύσας αύτ|), λοιδορίας άπάσης έλευθεροΐτήν αΓτησιν 
Ούχ άρα έξ αμαρτίας ή σάρχωσις, άλλ" ουδέ χολάσιως 
τρόπος χατά τινας. 

ιγ'. ΑΑΑΟ. £! &ν τάζει τιμωρίας δέδοται τδ σώμα 
τ{ άνθρωπου ψυχ||, τί τδ πεπειχδς Έζεχίαν τδν τη( 1>ϋΐθΓαιιι Γ6£6ηι δ&ρίεηΐεαι λε 1)θηυιη, ιιΐ ηοη 8ΐιΐ6 ^ Ιερουσαλήμ βασιλέα, χαίτοι σοφδν δντα χα\ άγαθδνι ΑεβΓΐ)ί8 ΐΑΟΓ^^ηιίδ εοεροπδ ιηοΓίοιη (ΙερΓεοβΓείοΓ, 
ηοΓ ΠΙο βυρρίίείο νείΐεΐ εχδοΐνί \ 86ά ^ηηοπιπι 9ε- 
€ε88ίοΐΑ6 εοΐ'ρυδ δυυηι ΙιοηοΓ&η ρείβίεΐ, ευηι αΐίοηυΐ 
ΙοΗ^ο 8»ιΙυ8 65861, 81 γεΓυιο 681 εοΓροΓ6 ρίβεΐί 
αιήιιιαιη•ηοη ηιοπειο ϋερΓεε&π, 8ε(] |;γ!ι?6 εΐ οίο- 
Ιΐ'ί^ΐιΐΗΐ (1υ66Γ6 «ηΐηιαιη ευοι εοΓρυπε εοη]υη8Ί, εΐ 
οΙ) 6}ιΐ8 (1Ί88θΙαΐίοη6ΐη (Γ&ΐίαβ &£[6Γε ροΐίυβ ςιι^ηι 
οΙ) νίΐ&ηι. 83 Ουοιηοάο ν6Γ0 δίη^αΙ&Γίβ Ιιεη^βεϋ 
Ιοεο ρΓΟΗΐίϋεΙι&ΐ ίΙΙΙ Οευδ ^Ιεεαδ : ι Εεεε ΛάάΆΐα 2(1 
ιΓΐ68 Ιυο8 (|υπΐ(ΐυ6 εΐ (Ιεεεπι βιιηοδ *, ι ευηι ίΙΙα 
ρΓθΐιΓΐ8λίο βυρρΗεϋ ρΓΟΓΟ^αΙίο εβδεί, ηοη 1)εη6^ 
ίί(ίυιη , 81 νεηιπι ίΐϋ άοεεηΐ. Αΐ ?εΓ0 βυροτοαπι 
ϋοηυιη εΐ %ν2ίίϊΆ επαΐ ίΙΙα ρΓοηιίδδΙο, εΐ βηηοΓυηι 
ρΐΌΓΟ^ΑΓίο : ηοη βν%ο &<1 δυρρίίείϋοι εοΓρυδ ()ο- 
η&ΙαΓ αηίπι». 

14. Αΐιΐυο. ΒΊ &(1 ροΒοαιη ϋ8ΐυηι εβί εοΓρυβ &ηί• 
ιη», ςααηι ^ΓϋΐΐΑω Οειίδ ΓείπΙυ'Κ ευηυείιο ίΐΐϊ, ςαί 
ΙεΓειηίαιη 6(ΐΜχί( 6 Ιαευ, (Ιίεεηδ : < Εΐ άάϊίο αοίοιαοι 
ΐυ&πι 1η Γοπι ΊηνειιίΑΐη, εΐ 8εΓνα1)0 16 &6Ιι&Ι(]»ί8 *. > 
δΑ(ίθ8 εηίηι ΓυΊ886ΐ ϋΐιιηι οαοΓΪ δίηεΓε^ υΐ Ιιοε ρ&είο 
6ϋΐη 1ιοροΓ&Γ6ΐ^ νίηεαϋβ 6ΐ ρββηα εοιροΓίβ βοΐιιίαυι. 
ΟυΜη αηΐεπ), (|ΐι«8(]ΐ» ΐ8Γ&ε1ίΐΐ8 {κίοΙεβεεοΓώυβ |$Γα- 
ΙΪΑηι εοηίαϋι. (Ιαιη εοβ 9 ί1αηιιη& 86Γγ»νίι 61 ίηι- 
η)8ηίΐ3ΐε Β2ΐΙ)γΙοηίοηιπι ? Ααβηι οΙ) εαυδαιη Οαηίε- 
Ι6ΐη α εηκΐ6ΐϋαΐ6 Ιεοηυηι ετίριιίι ^ ? Αι νότο ϋοηείΐ- 
εϊΑ 'ΐΛΐΛ βυηΐ, ρτο ςυί1)ΐΐ8 ίΗυιη εΐί&ιη Ιιγηιηίβ εΐ 
ΙαΐϋΙίΐΜΐβ ρΓ0§6(ΐιιίη)ΐΐΓ. Νοο ογ^ο »ϋ ροκηαιη αηίιηχ 

•^ ΠεηΙ. χ, Ά. •* ίαε. ιν, 5. »• Ι Κβ^. ι, 10-20, 
*ϋ»η. III, \ 5<|(|. δοΜίρύων ού δίχα πίχρών παραιτεΐσθαι μέν τδν τή^ 
σαρχος θάνατον, χα\ άΐΐοδύσασθαι τδ χολάζον άχνέΐν, 
ετών δέ προσθήχη τιμβίσθαι παραχαλεΓν, χαίτοι λίαν 
έχρήν, εΓπε(> ήν 5ντως, ού τεθνάναι παραιτείβθαι 
μάλλον^ ήγεΐσθαιδέ φορτιχδν τδ συμπεττλέχθαι σώ- 
ματι, χα\ &π\ τούτφ χάριν ήπερ έπ\ τοΙς έναντίοις 
όμολογείν. Πώς δέ ώς έν χάριτος μέρει Θεδς &πηγ« 
γέλλετο λέγων αύτφ* ιΊδοΰ προστίθημι εΙς τδν χρόνον 
σου έτη δβχαπέντε ; 9 χαίτοι προσθήχη χολάσεως 
ούχ εύτιοιίας τρόπος, ή ύπόσχεσις ήν, εΓπερ έχεινοι 
πρεσβεύουσιν αληθή. Άλλα μήν δώρον άνωθεν ή ύπό- 
σχεσις ^ν, χα\ ή προσθήχη χάρις* ούχ άρα χόλασις 
ταις ψυχαΖς ή σωμάτωσις. ιδ'. ΑΑΑΟ. Ει έν τάζει χολάσεως δέδοται τδ σώμα 
^^ του άνθρώτεου ψυχ{, ποίαν άντεδίδοϋ χάριν τφ 
εύνούχφ Θεδς τφ άνενεγχόννι τδν Κερεμίαν Ιχ τοϋ 
λάχχου, λέγων, ι Κα\ δώσω τΙ^ν ψνχήν σου εΐ; εΟρε- 
μα, χα\ διασιί^σω σε έχ τών Χαλδαίων ; ι Έδει γάρ 
μάλλον άποθνήσ^ειν έ|1ν, ίνα χα\ τιμήσγ^, δεσμού χαΐ 
χολάσεως άπολύων αυτόν. Τί δε, είπε μοι, τοΖς έζ 
Ισραήλ νεανίαις έχαρίζετο, δίασώζων αύτους έχ 
φλογδς χα\ της τών Βαβυλωνίων απανθρωπιάς; 
"Οτου δΐ χάριν της τών λεόντων ώμότητο; τδν σοφδν 
έζήρπαζε Αανιήλ ; 'Αλλά μήν ταϋτα πράττων εύερ- 
γετεΓ, χα\ διά ταύτα δοζάζεται. Ούχ άρα τρόιιος η* 

> IV Βε^. XX, 1 8ςΐ|. * Ίϊηά,β. '^6^6Π1. ιι.τ, 5ο )η 1Ν ^0Α^ΝΝI8 ΕΥΛΝΟΕΙ,ΙΙΊΙ Ι.ΙΒ. Ι. <« μωρίας 1στ\ ι6 ΙνοιχεΖν τ|| σαρχΐ , ?ναι μ^) ταυτ^ Α €0Γρυ9 68ΐ ΙπκΙΙΙυιη, 06 ίϋβιη βΐΐ αρυ<1 Οβαιιι ρπρ- βΓη κβρά Θεψ τιμή χα\ χόλασις. 

ιβ'. ΑΛΛΟ. "Οτι των έχάστφ βεβκομένων έξέτασις 
ίτΓΛΐ χατά χαίρων έπΙ του θείου βήματος έχδι^σχων 
4 Παύλος* φηβί' ι|Τους γάρ πάντας ήμ^ φανβρωθτ^- 
ναι Μ Ιμπρο^θεν του βήματος του Χρίστου, Γνα χο- 
μίαηται Ιχαστος τά βιά του σώματος, πρ^ & ίπρα- 
ξ&ν, εΓτε άγαθ6ν, εΓτε φαΟλον. ι ΕΙ βέέπ\ μόνοις τοΖς 
διΔ του σώματος ή χολάζεταί τις, ήγουν της δεούσης 
άζιουται τιμής, μνήμη δέ ού&μία προγενεστέρων 
αμαρτημάτων, άλλ' ουδέ πρεσβύτερον της γενέσεως 
Ιγχλημα ζητηθήσεται• πως &ρα προην ή ψυχή ; ή 
ΊΟύς ίξ αμαρτίας έταπεινώθη, χατά τινας, $ χαΐ μό^ 
νος ορίζεται χρόνος 6 μετ4 σαρχ^, δι3( του μόνα ζη- 
τεΙσΟαι τά δι' αυτής ; . 

ι^, ΑΛΛΟ. ΕΙ &χ πρεσβυτέρων αμαρτημάτων 
Ισωματώθησαν αί ψυχα\, πως 6 Παύλος ήμ?ν έπι- 
στέλλκι, « Παραστήσατε, > λέγων, € τά σώματα ύμων 
Βυσίαν ζώααν, άγίαν, εύάρβστον τφ Θεψ. ι ΕΙ γάρ 
&ν τάξει τιμωρίας ^ΙΚοται ταΤς άθλίακ ψυχαΤς, πως 
βίς άσμήν εΟωβίας παραστήβομεν α^'κ^ τφ βεφ ; χατά 
τίνα Κ τρόπον εύάρβστον Εσται τ6 δι' οϋ χαταχεχρί- 
μεΟα; !| ποΓον βλως άρετης έπιβέξεται τρόπον τΐ χο- 
λάζβιν πκφυχ^, χα\ ^ίζάν Ιχον τήν άμαρ^ίαν; 

ιζ*. ΑΛΛΟ. Κατά τΐάσης έχτεινομένην της άνβρώ- 
9«ου φύσεως τήν φθοράν, διά τήν Ιν *ΑΧάμ παράβασιν 
έιαδειχνυων 6 Παύλος, φησίν* ι Άλλ* έβασίλευσεν ό ιηιυηι 6( ρ<Βη«. 

15. ΑΙ.ΙΙ}0. ΕοΓυιη ςα» ςιιίβςυβ Ιη τίΐ2 ραΐηΗΐ 
>Ιίςυ2ΐη(]ο άίβςιιίβΐΐίοηβιη ΓοΓβ 9ρυά Οβί ΙπϋυιίλΙ 
Ρ2υΙιι$ βϋοοβηβ, &ίΐ : ι Οηιηεβ βηιαι ηθ8 ιη&ηίΓβ- 
Βΐίίτι οροπβΐ αηΐύ ΐΓί^αηαΙ ΟΙιηβΙί , υΐ τβίβΓαΐ υηυβ- 
ςυιβςυβ ρΓορΠα €θΓροπ8, ρΓουΙ ^β&βΚ, βιγβ 1)οηυιη, 
βίνβ ίπΐΐϋΐη '. • δΙ γβΓΟ ρΓΟ &οΓΐ8 οοΓροπδ ορβΓίϋυι 
ρυηίΙυΓ ίΐίςυίι, &υΙ ρτο 60 80 άβοβΙ |ιοοογ&(ιιγ, 
ηυ1Ι& &υΚ6ΐη ρΓ86€6(ΐ6ηΚίυιη ρβοεαίοηιηι ηιβηΐίο ία-» 
(υΓΑ 681, η6€ ίη βα ςιι» ϋπΐβ εοΓρυ8 {68(8 8ΐιη( 
ίηςυίΓ6ΐϋΓ : (]υοιη(Μΐο βΓ^ο αηΐβ εοΓρυ8 ΓιιίΙ. αηίιηλ, 
αυΐ ηυυηχκΐυ ϋ6ρΓ688& 68ΐ ο1> ροοε&ίυιη, υΐ ηοη- 
ουΙΙί νοίυηΐ, 6υί Ι6ΐηρυ8 Ι^ιιίαιιιιηοϋο ίΠυά ουιη 

, ΟΑΓηβ ρΓΧ86ΓίΙ)ίΐυΓ 6χ 60 ςαο(1 63 8ρΙυιηπι<Μΐο ςυ»• 
' ΓϋπΙυΓ (ΐυφρ6Γ 6&Γη6ΐη α<)η)!8Η? 

16. ΛίΐΙΐΠ. 8ί θ1) ρΠΙΐΙβΓίΐα ρ6€03ΐ8 0ΟΓρθΓί1>υ8 

ζάάΐαΛ 8υηΐ ιιιίηΐφ, ςυοπιοάο Ρ&αΐυβ ηοΙ)ί8 8€π1)ίι: 
€ ΕιΗίΙ)6(6 οοτρόΓ» ν68ΐΓ& Ιΐ08ΐί2ΐιιι νί?6ηΐ6ΐη, 88η• 
613ΙΌ, 060 ρΐ2ΐ06η(6ΐη *. ι $1 εηίαι Λά ροΒηασι άζί^ 
8υηΙ ΓΟΓροΓΑ ιηί86Π8 8ηίιιΐ3ΐ)υ8, ςυοιηοίΐο ιη οάοΓοιη 
ΐυ8[νίΐ2ΐΓΐ8 61 Π60 6χΙιί1)βΙ)!ιηυ8 ? 8υΙ ςνο ραοΐο 
(Π*8(υπι 61 8€66ρΐυιη 6γ1( ϋΙυ<) ρ6Γ ςυο4 άλΐηιιαιί 
8νιηϋ8? ϋυΐ <|ΐ»(η γίηυΐΙ«Γ3ΐΙοη6αι Ι^8ΐ>ίΐιΐΓυιη 68ΐ 
ιά ςυο(1 ρ<Βη2β 61 8υρρΙίοιο ηο1>Ί8 68(, 61 ουΊ Γ8(ϋν 
68ΐ ρβεεαίυιη ? 

17. ΑΙ.ΐυΠ. ϋθΓΓυρΙίοη6ΐη ρ6Γ υηίνβΓβλτη Ηοπιη 
ιιΙ$ ηίΐΐιιηιιη 6χΐ6η8&πι ο1) $4 ΐΓ8η8|[Γ688ίοη6ΐη ίΐ| 
Αάαιη Ρ&υΙιΐ8 05(6η()6η$, αίΐ : ι δβϋ Γβ^^ηαν'α ιηοΓ8 

βάνατοςάπλ *Αβάμ μέχρι Μωσέως, χα\ έπ\ τους μή ^ ||1) Αϋαιη υβςυβ Λά Μογδεη, βχίαφ ίη 608 ςυί ηοη Αμαρτήσαντας, έπίτφ δμοιώματι τής παραβάσεως 
του *Αβάμ. > Πως ουν &ρα φησ\, χα\ Ιπ\ τους μή 
άμαρτήσαντας βασιλεύειν τ6ν θάνατον, εΓπερ έχ 
«ρεσβυτέρων αμαρτημάτων τ6 άποθνήσχον ήμΤν βέ- 
^αι σώμα; Που γάρ δλως οΐ μή άμαρτήσαντες, εΐ 
δίχη πταισμάτων ή σάρχωσις, χα\ τδ έν τφ^ε τψ βίφ 
γενέσθαι μετά σώματος, προανατέλλον Εχει τ6 
Ιγχλημα ; "Αμαθές οδν άρα των όι* εναντίας τ6 πρό- 
βλημα.* 

η'. ΑΛΛΟ. Προσήγαγόν ποτ• τφ Σωτήρι πευσιν Ο 
μα^ταΐ περί τίνος των έχ γενετή; τυφλών, χα\ 9ή 
χα\ Εφασχον ι •Ραβ6\, τΙς ήμαρτεν, ο!)τος, ή οΐ γονεΤς 
αύτοΟ, Γνα τυφλ6ς γβννηθξ ; ι Έτυειίή γάρ έν προφη- 
τιχοίς άναγέγραπται λόγοις τιερί Θεού, ώς Εστίν άπο- ρ6€0&ν6Γυηΐ , ίη 8ΐπιί1ίΐυ(1ίη6ΐη ρΓΦναΓίο&ΐίοηίβ• 
Α(|3Β^. » Οαοπιοάο ί§;ίΐηΓ αίΐ π)0Γ(βηι βΐίϋπι ίη 60^ 
Γ6|;η9Γ6 ςυί ηοη ρ6608ν6ηιηΐ, βί 6Χ ρτφίεπίίς 
Ρ660αΓι8 πιοΓΟίβ ηοΙ)ί8 60Γρυ8 ά^ΐυηι 68ΐ ? υΐ)ί 
6ηίη] ββηΐίυηι, ςυχ80, 8υηΙ ίΙΠ ςηί ηοη ρ6669ν6ΓυηΙ, 
δί ρ6€0Αΐ0Γυπι ρ<£η& 68ΐ &ηΙηΐ2Β ευαι 6θΓροΓβ οοη- 

]αηθ1ίθ, 6( 88Γ€ίη&ηΐ ΟΟΓρΟΠδ ίη Χΐ30 νίΐΑ β68ΐ2Γ6, 

ρΓΧΟβϋβιιΐίδ ρ<Βη2 681 ρεεοΑίί ? ΙηβρΙ» ί^ίΐυΓ 681 

&άν6Γ82ΙΓίθηΐΠ1 ρΓΟρΟβΙΐίΟ. 

18. ΑΙ.ΐυθ. ΠίδοΙρυΙί €1ιη$(ιιιη ίηίβΡΓοκ&ηιηΐ 
βΙΙςυΑηάο άβ €χαο ήηοά^ιιη α ηβΙίνΗοΙβ, Ιπ8 ν6Γΐ)ί8 : 
ι Κ3ΐ)1)ί, ςυί$ ρβΰε^νίΐ , ίιΐο, αιιΐ ραΓ6ηΐ68 6]υ8, 
υΐ 02β€υ8 η36€βΓ6ΐυΓ *? ι €ηπι 6ηΊηι βεηρίυιη δίΐ 
ίη ρΓορΙΐ6ΐ9ηιηι ΙίΙ>π8 <)6 060, ίρ$υηι Γ6ΐΓΐΙ)υ6Γ6 δι^ΰς αμαρτίας πατέρων έπΐτέχνα, τούτο πεπονΟέ- Π ρ6οε&Ια ρηΐηιιη ίη 01ίθ8 ', ί$1υ(1 &εουβΓ6 ΙιοηιίηΙ νακ τ^ άνθρωπον ΰηκνόουν οί μαθηταί. Τί ουν πρδς 
ταύτα Χριστός ; < Αμήν λέγω ύμιν, οΟτε οΐίτοςήμαρ- 
τ«ν, οΟτε ο! γονιΐς «ύτοΰ, άλλ' Τνα φανερωθή τά 
ϊργα του βεου έν αΟτψ. ι Πώς ούν Εξω τίθησιν 
αμαρτίας αύτοΟς, χαίτοι μή δντας άνεγχλήτους χατά 
τ^ν βίον ; Άνθρωποι γάρ δντες, ένοχοί που πάντως 
ήσαν χα^ πταίσμασιν. Άλλ* Εστί πρόβηλόν τβ χα\ 
συμφανές, δτιπερ ό λόγος εΙς τδν πρ^ της γενέσεως 
αναβαίνει χαίρει;, χαθ* βν οΟτεω γεγονότες, ούόέ 
ήμάρτανον, Γνα χα\ άληθεύη Χριστός. 

ιΙ". ΑΛΛΟ. Ό μαχάριος προφήτης 'Πσαΐας, τήν 
οΜαν του πεποιήσθαι τήν γήν έξηγου μένος, € 06χ κϋδοίρηίί 8η8ρΐ03!)8ηιιΐΓ. ΟιΓκ! 6Γ(;ο 3ι1 Ιιφο ΟΙιγΙ- 
8ΐυ8 ? < Ληιοη (Ιίοο νο1)ίδ, ηβηυβ Με ροοοβνίΐ, ηβ- 
φιβ ρ3Γ6ηΐ68 β]υ8 : &6(1 υΐ ιηαηίΓθδΙοηΙυΓ ορβΓ» 06| 
ίη ίΐΐο **. ι Οιιοηιοϋο \%ιίΜΤ ρεεοαίί βχρεΠεδ ίΠοβ 
»ίΙ, ςιιαηινίδ ίπ νίΐ» τερΓβΙιβηδίουβ ηοη ΟΑΐ'βΓβηι Τ 
Ν&ηι, Ιιοιιπη6$ ουηι 6886ηΐ, οΐιποχίί υ(ίςα6 ρ66€αΓΐ8. 
6Γ2ηΐ. ΑΙςυί πιαη'ιΓβδΚυιη 68ΐ Οοιηίηί ν6Γΐΐ2 ίπ(6ΐϋ« 
^6η(ΐ3 6886 <16 ΐ6η)ροΓ6 <ιιιοϋ η8ΐίν1ΐαΐ6ΐη ρΓΧΟβδδίΐ, 
ςυο, πιιη ηοηϋυηι 6886ηΐ• ΪΙΛ η6ςη6 ρ6€ελΓυηΐ, ιι| 
\6Γ8 ηυοςηβ ΟΙιπδΐί δίΐ ΟΓ^ϋο. 

19. ΛΙ.Ι(30. Β6»ΐυ8 ρΓορΙιβίΑ Ιδ&ί&δ, 6&υ83ΐΒ οΙ| 
(|υ9πι (6ΓΓ8 Γ»εΙ& δίΐ οχροηεοδ : ι Νοη Ατυδίπι» ι II ϋοΓ. ν, 10. • Ποιη. χιι, 1. » Βοιη. ν, 44, • Ιοαη. ιχ, ί. • Ρο»», 1ϊ, 5, •« Ιαηη, ιχ, λ ϋο δ. 0ΥΚΐυ.1Λΐ.ΕΧΑΝ0ΚΙΝ1 ΑΗΓ.ΙΗΕΡ. 

ίη(|ΐΓιΙ, ι Γβείΐ Γ»ηι,50ιΙ ιιΐ ΙιαΙιίΙαί'οΐυΓ*^ ι Ι^ώΊΐαη- Α ^^^ χεν^ν, φησ\ν, 

(Ια αυΚεπι 6Γ8ΐ ιιΐί(|ΐΐϋ ιογγ», υοπ ηικίίδ ρίοηα δρΐή- 

(ίΙ)ΐΐ9, 86(1 ιι^Γΐυβ ΊηεοΓροΓβίδ 61 &ΊιηρΓΐ€ίΐ)υδ 3ΐιί- 

ιη.ιΙ)υ8, 8€(1 €θΓροΓΊΙ)υ$, (|ΐιη ηιαιυα 8ΐΐ€Γ<:5$ίοηβ 

ΊΙΙα υΙΟΓοηΙιΐΓ. Υο1υηΐ3δ ΐΐβςυβ θίνΐιια άηπη3ΐ)ΐΐ8 

ρ6ΰο&η()Ί €Μΐ88 6Γαΐ, υΐ βΐ (ΟΓροΓυιη π&ΐυΓά 6X81- 

5161'61, 61 8ί€ ΙβΓΓΑ ϋβΠΐυΠΙ ΠΟΟ ίΓΟβίΓΑ Γ;Ι(.-13 6586 

νί(1βι>ΐΐυΓ. δ6<] })0€ 3ΐ)8ΐΐΓϋυιη : ρτχδίΒΐ ΊβίΙϋΓεοη- 

ΙΓ3Π11Ι11. 

. ίο. ΑΙιΐυΟ. Οιηηίυιη ΒΓΐΊΓεχ 83ρΊβηΓι& άο δβίρδη 

Ίη 1ίΙ>Γ0 ΡΓον6Γΐ)ΊθΓυιη αΙΊϋΐιΙ)! 9ίΙ : < Ε^ο ΟΓαηι ευί 

η()£[:ιυί1(:1)3ΐ ( ιιηΐΥϋΓ&ί ηίιηίΓυιη ορΊΓεχ ), ςιιοΐίιΐίβ 

ηιιΐοηι ΚτΙαΙ)3Γ εόΓαιη οο οηιιΓι Ιϋΐυροΐ'β, ουιη Ιχ• 

ι&ΓύΐυΓ 01-1)6 ρβΓίβεΐό, ίη ΠΙϋδ ΙιοηΓιηιιιη *'. » Ουιη 

6Γ(ΐ;ο, ροιΤοοίο ΙΟΓΓ&Γυιη ογΙ)6, ΙιοΐύίηΊ& ΓαϋικαΓιοηβ . . . . 

1>βυδ ναυο 1«ΐ6ΐυΓ, 35 4υοπιθ(1ο ηοη 6ΓίΙ ΊΙΙβ σ';ντελέσας τήν οίχουμένην, τ9) του άνθρωπου χατα• 4η 

έποίησεν αυτήν, άλλλ κατοι- 
χεΤσθαι• » ίίει β^ πάντως κατοιχεΤσθαι τήν Υην, 66 
τυνεύμασι πληρουμένην γυμνοίς, άλλ' ουδέ άσάρχοίς 
χα\ άναμφιέστοις ψυχαΤς, άλλα τοΙς χαταλλήλοις 
αύτ^ κεχρημέναις σώμασιν. "Ήν ο•3ν &ρα βούλημα 
ΟεΤον τΐ ενεργούν εΙς τδ άμαρτείν ψυχάς, X^α χαΐ ή 
των σωμάτων γένηται φύσις, οδτω τε λοιπδν, ή γή 
μή εΙς χενδν φάίνηται γεγένημένη. Άλλα τοΰτοΛτο^ 
τον • χρεΖττον όδν &ρα τδ δτερον. 

χ'. ΑΑΑΟ. Έ πάντων τεχνΤτις σοφία, ΐΓερ\ έαυτ^έ 
πού φησιν έν βίβλω Παροο|Λΐων* ι Έγώ ήμην, Τ^ προ<^ 
έχαιρεν > 6 πάντων δηλονότι δημιουργός• 4χαθ^ήμέ- 
ραν δέ εύφραινόμην έν προσώπο) αύτόΰ, έν πανι^ 
χαιρφ, δτε εύφραίνετο τήν οίχουμένην συντελέβας* 
χα\ ένευφραίνετο έν υΙοΤς ανθρώπων, ι "Οτε τοίνυν (ΙειυβηΙίδβίιιιυδ, (ΐπί ρβοοαΓιβ €θΓροΓ6 ριίοΓΪΙιυδ 
οΙ>ιιοχί3ΐη αιιΐιηαιη 0886 άίοοΐ, βοι^υβ ηοηιίιιβ ίη 
("ΟΓρυδ (ΙΰΐΓΐΐδαηι δεβΙβΓυιη 5υθΓυηι ροκη^δ 1υοΓ6? 
Ναηςυίά βηίπι οαΓοεπδ ροΐίυδ ςυαηι ΟΓΐιίδ ομΐΓοχ 
«Γίΐ 06υδ, 6ΐ Γβοπιηι βυρρΗοίο 160)6ΓΟ ΐΓΊυιΐ)ρΙΐ3- 
1>ίΙ ? ΑΚ ςυοηιοϋο 1)θπυ8 8ΊΙ, ςυί Γ6ΐ)υ8 Ι3ΐη α Γ3ΐίοη6 
αΙΊεηίδ ο1ιΐ6θΐ8ΐιΐΓ ? Αίςυί Ιοηυδ 681 Οβυδ, 3€ ρΓ0• 
ίιιϋβ 1>οηοΓυπι οιιοΙογ : ηοη 6Γ|[ο Α(] ρφη^ηι (Ιβΐυιη 
ΓδΙ εοΓρυδ 3ηίπΐ3β, 

21. ΑυυΟ. δί επηιιηυιη 8ηΐ6 η&ΙίγΊΐΑίοπι α^• 
ηιίδδοηιιη ροΒηΑβ ΙιιίΙ Ιιοιηίηυπι 9ηίιη3(]απι ίΙΠ^ΒΐιΐΓ 
6θΓροΓ!, οΐ εοΓρυδ βΙ 3<) δυρρΓΐ€ίιιηι άΛίητη 68Γ, σχευξ λίαν έφήδεται θεδς, πώς ούχ\ πάσης έξω χείαε- 
ται φρενδς, 6 προγενεστέροις άμαρτήμασιν ύτΓΟ^ιθΕίς 
τήν ψυχήν, διά τε τοΟ'ϋο σεσωματώσΟαι λέγων αύτή^, 
χα\ χατά τούτον τετιμωρησθαι τδν τρόπον ; Ή γά^ 
ούχ\ δεσμωτηρίου μοίλλον, ήπερ οίχουμένης εργατιάς 
ίσται Θεδς, εύφρανθήσεται δέ παραλόγως έπι τ(Λς 
ύπέχουσι δίχας ; Κα\ πως &ν ε Γη λοιπδν άγα6^ Ιπ* 
άτόποις ο5τω γαννύ μένος ; Άλλα μήν έστιν άγοι86ς, 
διάτοι τούτο ποιητής άγαΟών' ούχ άρα τιμωρίας 
Εσται τρόπος ή σάρχωσις. 

χα'. ΑΛΛΟ. Ει πλημμελημάτων ττ^ς έν χόσμφ 
γενέσεως αρχαιοτέρων εισπράττεται δίχας ^ τ«ι 
άνθρώι(ου ψυχή διά της εΙς σάρχα συμπλοκής, χα\ ηη.ιπ) οΐ) 63υδ3πι ίΠαΙυηι 681 ιηυηϋο ίπιρίοΓυηι ^ τιμωρίας επέχει τδ σώμα λόγον αύτ^ , διά ΥΕοίαν (ΓιΙυνίιιπι, 6( ]ιΐ8ΐυ8 Νθ6 δϋΓναΚυδ 681, λίςυβ Ιιαε 3 
Ήγο η(Ιο1 81ΙΧ ρΓ»π)ίυηι ΓβΐιιΓιΚ ? Νυη(|υί(! 6ηΊπ) 8λ- 
(Ιϋ8 6ΐ9( δυΐηπι» ίπιρί6ΐ8ΐί8 Γ608 (ΙίυΙίιο ίη οογ- 
ροΓ6 Ιι%Γ6Γ6, οΙ 9Γ3νίυ8 ρυηΐΓΰπίπΓ, 1)οηο8 8ηΐ6ΐη 

618 6Χ8θΙνί., 6Κ 8υΧ βΓ^» ΟβυΠΙ ρί6ΐ3ΐί8 ΙίαΠΟ Γ6Γ6ΓΓ6 

πΐ6Γ06<ΐ6ΐη, υΐ ςυαπτρηπιυπι 6Χ 60 ϋίδεε(]6Γ6ηΐ? Ακ 
ορίηοΓ υηίν6Γ8ί «ρίΟεειπ, ]ηδ1ιΐ8 ειιιη δίΐ, ςυο<1 ]υ8 
61 »'ςυυηι «δΐ ίιι ιιηυιηςαβηιςυο (]οε(^Γη6Γ6 : 3ΐςιΐ6 
{(ΙείΓΟΟ ηΐ0Γΐ6 εο^ροΓβ» δΟηΙβδ ρυηΐΓΡ, 6( εοηΚΓλ 

νίΐ8 ΓΌΓροήδ ]υ8ΐ08εχΙΐ1ΐ3Γ8Γ6. Νοη 6Γ|[0(1αΐ3 8ΐιηΙ 

Ιιοπιίηυιη 8ηίηΐ3ΐ)υ8 Λά ροοηαπι εοπροΓΑ, ηβ ιη]ιι- 
8ΐυ8 Οβυδ γιάββΙπΓ, ^Γ8Κί8 ίηιρίυηι ριιη]6ηι1ο, εΐ 
εοηίΓΑ ρ<κη3 ]υδ1υπι ΙιοπΟΓβϋκΙο. 
9(ϋματα τα7ς τών ανθρώπων ψυχαΐς , Γνα μή άδιχος 
τιμών δέ πά>.ιν κολάσει τδν δίκαιον. 
" 92. ΑυυΟ. δί ρΓ»ΐ6η(0Γυιη ρ«ΐεεαΐθΓυηα ροβηλδ Ο 
(ΙϋΙϋΓα ίη εαΓηεπι εΐ εοΓρυδ 8ηίπΐ3 (ΐ68εεη(ϋ(, (|ΐιο- 
πιοϋο δ^ΙναΐοΓ 1«8ζ&Γυιιι ςυβιη 3πι&1)3ΐ ελείΐβνίι, 
εΐ νίηευΐίδ βεηιβΐ δοΐιιΐυιη τυΓδυδ 3(1 γ3 πηΙίΓε εο- 
ε§;ίΙ "? Αίςυί 3(1 €;]ιΐ8 ϋΐΠίΐ3ΐεπι ίά ΓεείΙ ΟΙΐΓϊδίαβ, 
ευιηςυε υΐ 3πιίευο) ΙιοηοΓ3νΐΐ, 6χείΐ3η(Ιο 6 πιοπηίδ• 
Ιθ3ηΐ8 6Γ|;ο βδΐ 3(1νεΓβ3ηοΓυη) ρΓοροδίΐίο. 

23. ΑΙ.Ι(30. δί, ςυ6Π)3(1ίηοϋυηι ίΙΓι ηυ(ζ3ΐθΓ0β 
«ίιιηΐ, ροβίι» Ιοεο (Ι3(ιιπ) 68ΐ εοΓρυδ 3ηίιηχ, ί()(|υ6 
&ιιρρΙΐΓίυηι οί) ρπ^ΐεΓίΙυπι 6]υδ ρεεεαίυιη 6χοο((ίΐη- 
Ιιιιη 681, ρεεε3ΐυηι Ιιιιιη3ηθΓυιη εοΓροηιπι η3(ιΐΓ3ΐη αΐτίάν, κόσμφ μέν άσεβων κατακλυσμδς έπενήν£χται« 
δ'.εσώθη δέ δίκαιο; ών δ Νώε, κα\ ταύτην ίχει παρά 
θεοί3 της πίστεως τήν άντίδοσιν ; *Ή γαρ 60χ\ μϊ^ 
λον έχρην τους μέν αφόρητα δυσσεβήσαντας, μακρό- 
τέρους έν σώματι κατατρίβειν χρόνους, Γνα μειζόνως 
κολάζωνται, δεσμών δέ τών άτεδ σαρκδς άνίεσθΜ 
τοΟς αγαθούς , χα\ της πρδς βεδν εύσεβείας άντι- 
κομί^εσθαντ^ρβςτήν έκ σο>ματος άποφοίτησιν ; Άλλ' 
οΐμαι, δίκαιον δντα τδν απάντων δημιουργδν , τήν 
έχάστψ χρεωστουμένην τάγματι ψηφον έπενεγχεϊν. 
Επειδή δέ δίκαιος ών θανάτφ μέν τψ της σαρχδς 
κολάζει τδν παράνομον, ζω!) δέ πάλιν τ^ μιτά 
σώματος ευφραίνει τδν δίκαιον, ο6 κόλασις άρα τά 
φαίνηται θεδς, χάριτι μέν κολάζων τδν άσεβη, 

κ?'. ΑΛΛΟ. Εί προγενεστέρων πταισμάτων έκ- 
τίσί)υσα δίκας, είς σάρκα χα\ σώμα χαταβέβηκεν ή 
ψυχή, πώς έφίλιι τδν Λάζαρον άναστήσας αΟτδν 
δ Σωτήρ , κα\ τδν άπαξ δεσμών άνέντα. παλινδρο- 
μείν είς αυτούς άναγκάσας; Άλλ' ίπραττεν ώφελών, 
κα\ (ος φίλον έτίμα τδν τεθνεώτα Χριστδς διανιστάς 
έκ νεκρών είκαΐον οδν άρα τών δι' εναντίων τδ 
πρόβλημα. 

κγ'. ΑΛΛΟ. ΕΙ, καθάπ?ρ έχεϊνοι ληρουντές φαισιν, 
ως έν τάξει τιμωρίας δέδοται τδ σώμα τ^ ψυχ}. Μι 
πρεσβυτέραν αυτής άμιρτίαν έπινοηθέν, αμαρτία 
τήν τών ανθρωπίνων σο^μάτων παρεισήνεγχε φύαιν *» Ιβ:ι. λΐ,ν, ί8. *■ Ργου. \ιιι, 20, δΙ. »* ^οαΜ. χι, ρ.ΐδδίηι. Η5 1Ν ^0Α^ΝI5 κνΑΝί;κυϋΜ ι\η. ι. πο *Αλλά χαι πάλιν βίτηλθε διά της άίμιρτίίς ό θάνα- Α ίηνβιΓιΙ. δϋά 6ΐ ρβΓ ροοοαίυιη ιηοΐ'β γ(ιγ$ιι5 ιιι^Γ68^μ τος • αυτή τοιγαροΰν χ*θ' εαυτής ή αμαρτία λοιιΛν 
έξοπλέζουσα φαίνεταί, λύουνα τοΤς ύστέροις τά Ιν 
ίφχ^ , χα\ δ Σατανάς έφ' έαυτω μεμέρισται β(ά 
^ύτο. ι Πώς οδν στο(6ή(ΐ$ται ή βασιλεία αύτου , » 
χατά τ^ν του Σωτηρος φωνήν ; "Αλλά μήν τ6 ούτω 
νΜ?ν, ά1^ίθανον* άληΟΙς 0'3ν &ρα τ6 εναντίον. 

χθ^. ΑΑΛΟ. ΈχτίΛ θε^ς έν άφθαριί^ί τά πάντα. 
« Ι1α\ θάνατον μέν ούχ έποίησεν αύτ6ς, » φΟ'5νΐ|) δέ 
^ιαβΛου θάνατος β^αηλθεν ε!ς τ^ν χ((σμον. *Αλλ* β?π€ρ 
49τ\ν άληΙ^, ώς έν τάξει τιμωρίας δ^δοται τ& σώμα 
ιρ| του λνθρώιιου ψυχ|) , βιά ποίαν αίτίαν , ώ ο?)τοι, 
■•^ του διαβόλου φθδνον αΙτιασ^μεΟα, τ^ 1^^ρας ήμϊν 
ιΰν ανθρωπίνων είσφέροντα, χα\ τ6 χολάζον ήμ^ς 
^ανίζοντα σώμα ; έπι τίσι $λ 9λω; άναθήσομεν τψ €81 1η ηιυικίυιη *^ : ίρ$υιΑ 6Γ£[0 ρβ€€η1υιιι ηπιιαίυιη 

ίη 8686 νίϋβΙυΓ 6886, ρθ8ΐ6ΓίθΓΊ1)ΙΙ8 ρΓίθΓ3 8θΙν6ΙΙ$, 

β( 8αΐ&η38 ίη 8βίρ8υπι ρΓορΐ6Γ6& (ϋνί8υ8 βδΐ. ι Οπο- 
πκηΙο βτ%ο %ίΜΐ Γ6|;ηαιη 6]«ΐ8 *", ι ]υχ(α 52ΐΙν3ΐοπ8 
(ΙίοΙυιη ? 86 ^'Π"ί ^0<^ ίιΐ€Γ6(1ί1)ίΐ6 οο^ΙίαΙυ 6δΙ : 
Τ6Γΐιηι βΓ^ο οηηΐΓ&πυηι. 

34. ΑΙ^ΐυΟ.Οαιηία εΓ68νίΙ 06υ8 Ιη ίηοοΓπιρ^ίοηβ. 
€ Ει ιηοΓίβιη ςυίϋβηι ηοη ΓβοίΙ ίρ86 '*, ι 86(1 < Ίηνί- 
<Ιί8(Ιί3ΐιο1ί ιηοΓ8 ίηίΓΑνίΐίη ηιηηιΐιιιη ***. ι86(1 8ί γβπιηι 
68ΐ οοτρυβ (Ιαιυαι 6886 αϋ ροΒηβιη ΗοπιίηΊδ αηίπ)», 
φίαπι ο1) 0Αυ8&ηίΐ, ηυ9680 νο8, (ΙίΑΐ)θ1ί ουίραίιίηιυ» 
{■γ|(1ί2ΐη ςυί βη6πι ηοΙ)ί8 αίΤβΓΐ ΙιηηιαηοΓυπι ηιβίο- 
ηιιη, 61 0θΓρυ8 ϋ6ΐ6ΐ (]υο() 8υρρ1Ί€ίί 1θ6θ ηοΙ)ί8 «81 ? 

ςυ»8 θ1) Γ68 ν6Γ0 33ΐν8ΐθη, ηυ2β80, (^&ΙΊ38 3((6ΙΙΙΙΙ8, ϊωττ^ι τά χαριστήρια, προσβεσμουντι πάλιν ήμ2ς * ΐιθ8 ρβΓ Γε8υΓΓ6€ΐίοη6ΐη γιιγ8118 Γ.θΓροΓίΙ)υ8 ί1Ιί9αηΓι? τ{ βαρχι δ(3κ τή; αναστάσεως ; "Αλλά μήν εύχαρι- 
•τουμεν , χα\ λελύπηχε τήν φύσιν ό του θιαβ^ου 
φθόνος , προξενήσας τοις σώμασι τήν φθοράν. Ού 
τρόπος άρα τιμωρίας τ& σώμα έστιν, άλλ^ ούδ& 
αρχαίας ημών αμαρτίας όψώνιον. 

ΚαΙ ό χόσμοζ δι* αύτον έγέτετο. 

Διά του φωτ6ς τοΟ αληθινού , τοΰτ' Ιστι , του 
Μονογενούς, πεποιήσθαι τδν χ^σμον , άναγχαίως έν 
τούτοις 6 ευαγγελιστής επισημαίνεται. Εί γάρ χα\ 
§τι μάλιστα Αόγον αύτδν άποχαλίσα^ς χατλ τήν αρ- 
χήν , πάντα δι' αύτου γενέσθαι , χαι χωρίς αύτοΰ 
παρηχθαι μηδέν εΙς γένεσιν δι^βεβοιιώσατο, ποιητήν 
Τβ Λά τούτων απέδειξε χα\ δημιουργών* ά).λ' ήν Αι ν6Γ0 |[Γαΐί38 Η^ίηΜΐ$, ϋΐ η2ΐΙυΓ&ηι ΙϊκμΙ ίπνίίϋα 
ά'ιαίιοΐί, ί'ΟΓΓυρΙίοηβπι €θιιοίΙί3η(1ο εθΓρυΓίΙ)υ8. Νυη 
6Γ^ο δυρρίίίίυαι 68ΐ εοιρυβ, 86(1 ηεςυΰνοΐιπϋ ιιο- 
8ΐπ ρ6εο3Γι βυεΙοΓαιηβηΙυηι. 

ί, 10. Γλ ηιμηάαί ρβν ιρίΗίη [α€.ΐΗ$ ϋι^ί, 
ΡβΓ Ιυοβηι νοΓ^ηι, Ιιοο 681, ροι ΙΊιϊ}{(>ηΙ1υηι ίβ^-Ιιιιο 
6886 ηιυη(1υιη, Ιιίο 6ν8η({6ΐί8ΐ& η666882ΐπο ίηηιϋΐ. 
Εΐ8Ί €ηίπι ίρ8υπι Υ6Γΐ)υηι ίηίΐίο ρΓΧ86Γΐίηι ηυηευ- 
ρ;ΐΓΐΙ, οηιηίΑίμιο ρ6Γ ίρ8ηιυ ΓαεΙβ 68»6, 6ΐ βίηβ ίρ80 
6Γ6η(υηι ηίΙιΊΙ 8886Γυ6ΓίΙ, α(ςιΐ6 ίΙ& Γ3γΙογ6πι βΐ 
ορίίΐοβιιι 68Η6 08ΐ6η(!6Πΐ : η6€6588ηυιη Ιϋπιεη 6ΐ'»( 
!8ΐυ() Ίρβυιη ΓυΓ8Η8 ςυοςυε Ιιίο Γ6ρ6ΐ6Γ6, ηβ Ιι»γ6• άναγχαΐον νυν ήδη μάλιστα τοϋτο χα\ είσαυθις β '»«»». <!"» (ΙΙνίηΟΓυηι (Ιθ|ίΐη8ΐυηι ρ6Γν6η^•Γ6 8θΙοηΙ άναλαβόντα ειπείν^ ?να μή τοΙς παρατρέπειν είωθόσι 
τήν των θεΐων δογμάτων ορθότητα , πλάνης τε χα\ 
4πωλβ{ας περιλιμπάνηται τόττος. Επειδή γάρ Ιφη 
$Λρ\ του ψωτ^ς, δτι έν τφ χόιμφ ήν, ?να μήτις εΙς 
έχτόπους Ιννοίας π£ριέλχων τ6 είρημένον, τοίς χατ' 
ι!δος του χ'σμου μέρεσιν έναρίθμιον ποιρΤτο τ^ φώς, 
ΰσπερ ουν άμέλει , χα\ ήλιος , χα\ σελήνη , χα\ 
άττέρες τυχόν, έν τφ χόσμφ μέν είσι, πλην ώς μέρη 
του χόσμου, χα\ χαθάπερ ενός μέλη σώματος . χρη- 
βίμω, τε χα\ άνα^καίως 6 ευαγγελιστής γενεσιουργών 
€&θυς, χα\ παντός του κόσμου τεχνίτην εισφέρει τόν 
Μονργε•/ή, χα\ διλ τούτου πάλιν ημάς έξασφαλιζό- 
μενος, χαΐ χειραγωγών εΙς απλανή χα\ εύΟε?αν τής 
αληθείας χατά).ηψιν. Τίς γάρ οΟτως άμαθης, ή Γ66θΐη ηΙιοη6ΐη, ΓεΓιηςυβΓεΙιΐΓ 1οου8 ρ6Γ«1ίΙίοΐΗ'8 
61 ^γγογΊ8. Ν8Π1 οΐ}πι <)Ίχ6Ηΐ άβ Ιυθ6, ςυοιΐ ίη ηιιιη(1ο 
6Γ81, η6 ςυί8 Ιη 3ΐ)8υΓ(ΐ88 86π(6ηΐί&8 (ΙίοΙυηι ρβι- 
ΐΓ3ΐΐ6η8, υπΑοα ρλΓΚίυπι Ι)υ]υ8 ιηυη(1ί Ιηεεηι ϋίαιη 
8υ8ρί€3π ρο886ΐ, ευ]η8πΐ0(Ιί 8θΙ, Ιυηα 61 &ΙοΙΙ»% 
τ6Γΐ)ί ^ΓοΙία, ίη ιηαηιΐο ςη1(ΐ6πι 8υηΙ, 86<1 1αη•{π;ιηι 
ρ2Γΐ68 ηιυπίΐί, αο νείυΐ υηίυ8 η)6Πΐ1)Γ& οορροηδ , 
υΙίΙΙΐ6Γ αο η6€6δδ3Π0 εναη^ι^ϋβΐ» τεπιπι 8ΐα(ίη) 
&υεΐ0Γ6ΐη Λ^ ΐοΐίυκ ηιυηιΐί ορϊΩοοηι ίηΓυΠ υηίςβ' 
ηΐΐιιηι, ΙΓΐ8 νοιΜδ ηο8 ηΐΓ8υ3 οοηϋτπι&ηδ, €( ί]υ:ΐ8ί 
ηιαηιι (Ιυεειίδ 3(1 οοΓίαηι «ι Γ6€ΐ3ΐη νεπίαΐίδ €θηι- 
ρΓοΙι(ΓΠ8Ϊοηοιη. Οιιί$ (ΐηίιη 3^60 ιυιΙΊδ αο δΐιιρίιΐυβ 
6γ11 Ίη^βηίο, υΐ ηοη ρΐαηβ (ΙίνβΓδίιρ) 3 πιιιηιΐο 6χί- 
δΐίιηεΐ ουιη ρρΓ ({ηοηι Γ^οΙιΐδ 6886 (ΓιείΙυΓ, εΐ ραΠ^β τοσαύτην Ιξει τήν ηλιθιότητα κατά τόν νουν, ώς μή ί> 8ϋ38 < ΓοαίιΐΓ» ΙπϋιιηΙ, ορίΠοειο αηΐεηι ζ3ΐίοη6 86 πάντως Ιτερον εΐναι τυαρά τδν χόσμον ύποτοπησαι, 
τόν δι' οί γεγενησθαι λέγεται , χα\ τιθέναι μέν έν 
Ιδίφ μέρει τήν χτίσιν , άποδιελειν δέ τφ λόγφ τ6ν 
^ημ♦ο•^ργόν, χα\ τήν θείαν αύτου φαντά{εσθαι φύσιν; 
Αε? γάρ Ιτερον είναι τη φύσ*ι τό ποιηθέν παρά τόν 
ικ)ΐητήν., ίνα μή φαίνηται ταυτό τό ποιούν χα\ τό 
ΐϊοιούμΐνο*;. Εί γάρ νοοϊτρ ταυτόν, ούδ* μιας ένούσης 
κατά τόν του πώς είναι λόγον εξαλλαγής, άναβήσετο^ι 
μίν τό ποιηθέν εΙς τήν του ποιοΰντος φύσιν, κατα- 
βήσετ^ιι δΐ κα\ εΙς τήν τών κτισμάτων 6 Δημιουργός, 
ούχετι δέ μόνος δξει τό δύνασθαι γενεσιουργειν, άλλ' 
ένυπάρχον τούτο δυνάμει χαι τοΤς ποιήμασιν εύρεθή- ροΓοΙ, οΐ <1ίνίη3η) 6]ιΐ8 ηαΙαΓβΠ) ί;η3ςίποΐπΓ οδ86 ? 
ΛΓιυιΙ ΰπίπο οροΓίοΙ 68»6 η3ΐηΓ3 οροδ 3 Γαι-ΐοΓβ, ηο 
νίιΙοαιιΐΓ ί(ΐ6ΐη 6886 (ΐυθ(1 87 ^^εΐΐ οηηι ρο (ϊιιο«1 
υίΟείΐυΓ. 8ί εηίπι ίιίεη» βδδ6 εεηβοβίΟΓ, ηιιΙΙο ςιιθ3«Ι 
68δ6ΐι11χ ηιοίΐυηι ΙηΙεΓΟΟιΙοηΙβ (Γίδοπηιίηο, ητεΙιε- 
ΙιΐΓ (](ΐίϋ<Ίη \6 ςιΐ()(1 Γηείιπη 68ΐ 3ϋ Γαοί^ηΐΐδ η»1(ΐ- 
ιαιη,εΐ ίη εΓ6ηΙϋΓ3ΐ•ηηι ηαΙπΓβπι €Γβ:ιΙοΓ(ΐ6δθοη(Ι(;1; 
ηβιμιβ ]3ηι δοΐιΐδ τεπιπι 3ποΙθΓ 3ε ρβΠΜΐδ ειΊΐ, 8ΐ (1 
ίδΐυύ ίρδπιη ()ΐιοςη6 ΓΐΊ>ΐ!8 εΓ63ΐί8 ίηβχΗβ ρυΙοηΓια 
ίοηιροΓίεΙΠΓ, δί ηιι1ΐ3 ρΐ3ηι; ταϋο ίΠ38 3 εοπριιΐ)-. 
8ΐ3ηΓια1ίΙαΐ6 ευηι ίρ80 86]ϋη{;ίΙ; 3ΐ(ΐυβ Ίΐ3 (Ιεηιιπη 
δΐιίίρδίιΐδ εΓ63ΐΗΓ3 εΓ63ΐτΙχ βΓΪΙ, &0 πικίαπι Ι3ηΐ2€- «^ Η ηι. ν , 12. »■ Ι,ϋΟ. XI, !8. »• δαρ. ι, Ιδ. »• δβρ. π. ^ί- «47 δ. εΥίΙΙΙΙ.1 ΑΙ,ί-ΧΑΝΟΚΙιΝΙ ΑΚεΐΙΙΕΡ. Ι4Κ ηϋο ϋί|;ηίΟΐ6ΐη €ν3η{6ΐί5ΐλ ΙηΙ>υ6( άίΰύηβ, (\ηοά < ίη Α σβται, βΓπβρ δλως ού&\ς αυτά της πρ^ς Θ£^ 4μο- ΐηαη(!ο 6γ&ι» 6( ιηιιη(1υ8 ρ6Γ ίρβυαι Γ&οΐυδ 681. ι δβϋ 
ηοΓ&ΐ υηυιη 0896 η&ΐυΓ& οιιΙ\6Γ8ί ορίϋοθΐη : ηοη : 6Γ{0 υηυιη 6886 ΰβηββϋΐΙυΓ αρυιΐ Γ6€ΐ6 εΓ6(ΐ6ΐιΐ68« 
' ορυ8 6( ΓβοΚΟΓ, 06ΐιβ βΐ €00(1ίΐ<)Γ, 86(1 ίΙΙοϋ ςυίά6πι 

8υ1)]ίοί6(υΓ 86ΓΥΐ ίη πιΟΓβπι, ηαΐυΓ» εη» πιοάυη 

ηοη ί|$ηοΓ8η5 : 61 αυΐβπι Ρίϋυβ ίηιρ6Γ3ΐ)ίΐ• ιΐυΊ 8θ1υ8 

ΐηΐΠ) Ρ31γ6 ρθΐ68ΐ Γ68 6 ηΐΗίΙΟ 21(1 6886 ν00ΙΙΓ6, 6ΐ 

^υοιΙ ηοη(1ιιπι 6Χ8ί8ΐΊι ίη603ΐ)ΠΊ νίΓ(υΐ6 ίη ογΙιιπι 

ρΐΌ<1υ€6Γ6. Οαο<1 8υ(6Βΐ 06υ8 86€ΐιηιΙυπι η:ιΐιΐΓ3πι 

6λ8ί8ΐ6η8 Ρίΐίυβ βΐίυβ υΐίςυβ 8ί1 3 ΟΓβϋΐυπι, ίη Ιί1>Γ0 

0$ »αηααΤΗηίΙαΐβ ευηι33ΐη &1)υη(ΐ6 ΐΓΑ€ΐαν6πηιιΐ8, 

ηΙΗίΙ 8υρ6ΓΠυυπ) ΙιΊο 3β6Γ6Π)υ8. ί11υ(1 (8ηΐ6η υΙϋίιβΓ 

8(1ιΐ6πιιι$, (ΐυ()(1 εηπ) 3ΐ1 η)υη(1υπι 8ΐ> ίρ$ο ί&εΐυω 

6886, αιΐ εο|[Ίΐ&ιιϋυπι (Ιβ Ρ31Γ6 ηθ8 βίΙιΙυοΊΐ, 6ΐ ςο- 

ΐρΐ'Γιοπΰηι 6]υ8 Εζ ςυο, υηα €υπι 60 ΡβΓ ςυβιη, Β χτ(σ<ν, άρχούντως ήδη διειληφότις Ιν τψ Π^ρί ^^}^ 

ηοΙ>ί8 ίπΓοΓί. ΟιηηΪΑ 6ηίπ) & Ρ»Ιγ6 8υηΙ ρβΓ Ρίΐήιπι ά^ας Τριάδος λόγψ , περιττ6ν Ιν τούτοις έρου{Α£ν 

ίη 88ηοΙθ δμίΓίΐπ. ουδέν* «ϊλήν έχείνο χρησίμΐιΐς ίερονθήΜμεν, οτι δι* 

ούτου τ^ν χ^σμον πιπο'.ησθβι λέγων, εις έννοίΑν ήμδς ανάφερες τ^^ν περί Πιιτρ^, χα\ «υνεισφέρει 

τ(υ δι' ου τ6ν έξ ου. Πάντα γάρ παρά Πατρδς 6ι' Που έν άγίφ Πνεύματι. 

Ι, 10. Ει ηΐΗΐιάη$ ««ηι ηοη εορηονίί. ΚαΙ ό κόσμος αυτόν ούα έρτω, 

ΡΓυιΐ6ηΐ6Γ Ιιίο ΓυΓ8υ8 βναηι^βΐίβΐ^ι 88ηϋΙο δρΪΓίΙυ Νήφει πάλιν ό πνευματοφόρος, φθάνειν έπε{γβτ3» 

ιιΑ8(υ$, ςυΟΓυπκίΑΠί ηυ^88 2ΐηΐ6νβΓ(6Γ6 οοηβΙυΓ. τάς παρά τίνων εύρεσιλογίας* θαυμάσεις δέ λίαν ουσι^ητος άποδιελει τρόπος * οδτωτε λοιπδν εαυτής 
ή χτίαις ίσται δημιουργ6ς , χαΐ ψιλόν περιΟήαει τφ 
ΜονογενεΙ τ6 αξίωμα λέγων δ εύαγγελιανής , Ιτι, 
χα\ 4 Έν τψ χδσμφ ήν , χαι ό κόσμος δι* αύτο\ί 
έγένετο. » Άλλ* οίδεν Ινα χατά φύσιν δντα τέίτ^ 
Απάντων δημιουργόν* Ούχ άρα ταυτον &ν νοοίτό ικ»τε 
'καρί γε τοΓς είδόσι Κιστεύειν ορθώς , ποίημα χα\ 
ιίοιητής , θε^ χα\ χτίστης . άλλ* ή μ^ν ύποχείσιται 
δουλοπρεπώς, τόν της οίχείας φύσεως δρον έπιγιν(ίμ 
σχ•υσα * βασιλεύσει δέ έπ' αυτήν ύ ΓΙ^, μόνος Ιχ<ι»ν 
μετά του Πατρίς τ6 δύνασβαι χαΐ ώς 6ντα τά μή 
&ντα χαλειν, χα\ τδ μήπω υπάρχον ά^^ήτιρ δυνάμει 
παράγειν είς γένεσιν. "Οτι δέ ύπάρχίιΐν χατά φύνΐν 
θεδς δ Γ16ς , Ετερος δήπου πάντ(ι»ς ΙστΙ παρά τήν Οθ€6η(1ί 3υΐ6πι Γ8(ίοη6ηι ηοη ρλπιηι ηιίΓ8ΐ)6Γ6. 
Ι.υ66η) ν6Γ8Πΐ ηυηουρανίΐ Ρϋίυιη, βυηιςήε οηιηεηι 
Ιιοηιίηβιη νεηίοηΐβπι ίη Ιιυηο π)ΐιη(1υηι ίΙ1υη)ίη8Γ6 
€0ηΓΐΓηΐ3νίΐ; 2ίάάιΙ (\ύθά 6ΐ ι Ιη η)υη(1ο ίρδ6 6Γ&(, 
61 ηιυηάυ8 ρ6Γ ίρ8υπι Γαοΐυδ 681. ι 56(! ί11ί60 ηοΙ)ί8 
•4]νβΓ88Γίοΐ'υπι ςυί(ΐ8πι ο1ι3ίϋίβΙ : δί Ιυχ 6Γ31 Υ6Γ τδν έν τοΓς Οεωρήμασι λογισμόν. Φως άληθινδν απ- 
εκάλεσε τδν ΤΙδν, διισχυριφατό τε φωτίζειν αΰτδν 
πάντα άνθρωττον έρχόμενον εΙς τδν χόσμον * πρδς 
δέ γε τούτψ, δτι χα\ < ^Ην έν τψ χόσμφ > φησίν, 
€ χα\ ό κόσμος δι' αύτου έγένετο. ρ Άλλ* είπεν 
&ν τις εύθυς ήμΐν των δι* εναντίας * Εί φως ήν φ Ιιυηι, 61 ευ]υβνί8 1ιοηι1ηί8 οογ ίΙΙυυιίη^Ι, 9^ β^ηί- ς Α^Τ^> ^ ο^τοι, χαΐ εΐ φωτίζει παντός άνθρωποι» Ιίοηεπλ 1>οί ¥ί(ΐ6ΐΙθ6ΐ 6ΐ 8εί6ηΐί8ηι ΙιοαιΙηίβ η8ΐυΓ» 
ι:αηκΓυβΓΛ6ηι, 61 8ί ίη 1ιθ€ π»ιιη(1ο 86πιρ6Γ 6γαι» 6ΐ 
ΐηυηίΐί ορίΓ6χ 6Χ8ί8ΐ6ΐ^αΚ, ςιιοπ)θ(1ο ί|[ηοΓ3(υηι 681, 
«ι ςυί(ΐ6πι Ι3ηΐΐ8 ΐεηιροΓυη» 8ραΐίί8 ? Ι^^ίΐυΓ ηοη ίΐ- 
1υηιίη3ΐ)8ΐ, 86(1 η6(|υ6 Ιαχ ρΐ9η6 6Γ3ΐ. ϋί8 εοηΓ68ΐίηι 
υ66υΓηΐ ΤΙΐ6θΙθ|;υ8, (1ίΓ6η8 : ι Μυηϋυβ 6υαι ηοη εο- 
βηοτίΙ. ι Ιρ86 ςυοπιίηυβ 8^ηο8ε6Γ6ΐυΓ, ίηςυίΐ» ίη 
^6ΜΙ88 ηοη Γυίΐ : 86(1 ίηβΓηιίΐ&ΐί 88 ^^^ ^^ πιυη(1α8 
«8€π1μι(. 111απιίη&ΐ εηίπι ΡίΙίυ8, 86(1 ^ΓΕίίΑΐη Γ6- 
Ιυη^ΐΐ εΓ68ΐυΓ«ι : οεΐι1θ8 86ε6ρί(, ςηίΐιυβ ηαίυπιΐΰηι 
ϋουπι ίηΐ6ΐΓΐ|;6Γ6ΐ, 86(1 εο πιυηεΓε βϋυβα, ίη 8οΙα 
€ΠΜΐΐυΓ8ΓυΒΐ οοηΐεηαρίαΐίοηε ΗβΒβίΙ : υ1ΐ6Γίυ8 (βττι 
ηοΐυίΐ , ίΙΙυιηίπίΐΐίοηεπι ρί^πΐί& ο1>Γυί( , ηε^Ιεχίΐ 
|[?$ιΙί&πι *', ςυοά ηε 8ί1)1 εοηΙίη^βΥ, νί{ίΐ3Γ6 Ρβυΐί χαρδίαν, είς θεογνωσίαν δηλονότι χα\ εις σύνεσιν 
Ατθρωποπρείπ}, χα\ εΓπερ ήν άε\ έν τφ χόσμφ, χα\ 
α^τδς ήν εργάτης αύτου, πως ήγνοήθη, χαΐ εΙς 
χρόνους οΟτω μακρούς ; ούχουν ούχ έφώτιζεν, άλλ* 
ουδέ δλως υπήρχε τδ φως αυτός. Πρδς δή τά τοιαύτα 
θερμότερον ό θεολόγος ύπαντιάζει, λέγων ι *0 κόσμος 
αύτδν ουκ έγνω, ι Ούκ αύτδς δι* έαυτδν ήγνοήθη^ 
Φησίν * αΐτιάσθω δέ δ Κόσμος τήν οίχείαν άσθένειαν« 
Φωτίζει μέν γάρ 6 Γίδς , άπαμβλύνει δέ τήν χάριν 
ή Κτίσις. *Εδανείζετο τδ βλέπειν, Γνα τδν χατά φύαιν 
νοήση θεδν, χα\ δ^πάνηχεν άσώτως τδ δοθέν, 
μέχρι των ποιημάτων έστησε της θεωρίας τδ μέτρον • 
ένάρχησε τδν έπέχεινα δρόμον, κατέχωσε ^^θυμίαις 
τδν φωτισμδν, ήμέλησε του χαρίσματος, δπερ (να ϋΊ8είρυΙη8 3άπιοπε(υΓ. Νίΐιΐΐ ετ^ο 8(1 Ιυεειη ίΙΙιιηιΙ- Ο μή πάθοι, νήφειν ό Παύλος κελεύει τφ οίκείφ μα• η8ΐθΓυηι ίη]ρΓθΙ>ίΙ&8. ^υ6ηι^(1ιηο^ιιπ) εηίηι δοΐίβ 
Ιαιιΐ6η ε^ηεΙιβ οϋοπΙυΓ, 8ε(1 ηίΗίΙ ε»εη8 υΐίΐίοιίβ 
{η(ΐ6 ^εείρΗ : ηοη Ι&πιεη ρΓθίη(1β εοη86η(8ηεηηι 
«886 (1ίχ6η8 8θ1ΐ8 8εεη88Γ6 8ρΐ6η(1•Γ6πι : ςυίη ρο- 
%ίυβ 8(1 οευΙοΓυπι νίΐίυπι ί(] Γε(6Γ6πιυ8. ΙΙΙε εηίιη 
ίΐΐυηιίηαΐ, Ιιί Ιυεεηι ηοη εβρίυηΐ; 8ίε (:1ί3πι (Ιε υηί- 
ΙΙίεηΙΙο 8ΐ8ΐυ6η(1υπι 8Γΐ)ίΐΓ0Γ, ηίηιίΓαπι ίρδυιυ Ιυοεηι 
^886 ν6Γ8ηι, 86(1 (Ιβυιη Ιιυΐυδ 82ΒευΙ1, υΐ Ιοι^ιιΐΙιΐΓ 
Ραυίυβ, εχε9Ρε8886 ηιεηΐεβ ίηβιίεΐίυπι, η6 ίΠπηιίηαϋο 
(.ο{ηίΐίοηί8 (1ίνίη£ ίη ίρ5ί8 ΓηΙ^εβΙ ". Εχε^'εβΙυιη 
«ιυΐεηι Ιιίε (Ιίείηιυβ Ιιοιιιίηεηο, ηοη 4υο(1 ρίβηε &ίΙ 
Ιυε6 0Γΐ)αΐυ8 (86Γν2ΐΐυΓ εηίηι ίη ηαΙυΓ» ι1ίνίηίΐυ8 6ητή * οΟδέν ούν άρα πρδς τδ φως ή των φωτισθέν- 
των φαυλότης. "Ονπερ γάρ τρόπον, άνίσχει μέν άπασι 
του ηλίου τδ φως^ ωφελείται δέ ού^ν δ τυφλδς, άλλ* 
•ύ διά τούτο της ήλιαχής άν ευλόγως χατηγορήσαι- 
μεν αυγής* αΐτιασώμεθα δέ μάλλον τδ της δψεως 
πάθος {ή μέν γάρ έφώτιζεν, ή δέ τδν φωτισμδν 
ούκ έδέχετο)* ούτως οΐμαι δείν χα\ έπ\ του Μονογενούς 
έννο£?ν, δτι φως μέν έστι τδ άληθινδν, ό δέ θεδς του 
αίώνος τούτου, καθά χα\ ό Παυλός φησιν, έτύφλωσε 
τά νοήματα των απίστων, εΙς τδ μή διαυγάσαι τδν 
φοκισμδν έν αύτοις τής γνώσεως του Θεού. Τύφλωσιν 
δέ φαμεν τήν έν τούτοις ύποττήναι τδν άνθρωπον» *^ 4 Τΐιιι. IV, 14. »• η €θΓ. ιν, 4, ϊ$9 , ΙΝ ίΟΛΝΝίδ ΕΥΑΝΟΕυϋΜ Ι.ΙΒ. Ι. ΙίΛ 

ουχ €ΐς όλέχληρον του φωτδς έρημίαν Ιρχέμινον Α «|«1λ ίιι(β)1ί9θΐιΐ4«), «6ϋ ςυ(Ηΐ ίηβΓίίχΙΐΒΐΗΐιΙ Οΐ•Ιιιΐ' (σώζβται γάρ έν τ)) φύο«( πάντως ή θε^ββοτος συν- 
€9ΐς) * άλλ* £(ς Ιξιν &(λα6«9τέραν χαταβ6€ν[ν]ύ(Μνον, 
χα\ ταΖς έπ\ τά χ€(ρω τεαρατροπαίς χαταμαρα(νοντά 
9?ως χα\ χατατήχοντα τ% της χάριτος μέτρον* 6ιά 
νοΟτο χα\ ό σοφώτατος Μβλψ^ , 9τ€ τ^ τοιούτον 
ήμΥν &ν6ρωπον ύι»χρ(ν&ταίΐ, τ^τε βή χα\ €ιχα(ως 
χαταφ€ι>τ(ζ£9θαι τΜκραχαλεΓ , λέγων ώς πρ6ς ββ^• 
« *Αιη)χάλυψον τοΟς δφΟβλμοΰς μου, χα\ χατανοήΐΜ 
τά θαυμάσια αου Ιχ τοΰ νόμου σου * ι νόμον γάρ <(ς 
^ήθειαν Ιβωχε, τ6 θείον έν ήμΙν άναζωίΐυρήσάντα 
φως, κα\ ^χΊΐκρ τινλ λήμην των τής χαρίίβς 
οφθαλμών έχχαΟαίροντα τ6ν Ιξ αρχαίας άμαθίας 
έπκτχήφαντα σχοτΤαμόν. *Αχαριστ{ας ο3ν &μα χα\ 
αναισθησίας 6 χόσμος έν τούτοις υπομένει γραφήν, 
χα\ τδν ο2χ£ΐον άγνοήσας γενεσιουργ<^ν 
του πεφωτίσθαι χαρπ^ν ούχ αγαθόν ΙηιΒζΙξας , Τνα 
φανηται λοιπόν έπ' αύτψ χίχεΤνο πάλιν αληθές, τό 
έφ' υΐοίς "Ισραήλ δι λ προφητιχης φβόμενον φωνής• 
€ Έμεινα του ποιήσαι σταφυλήν , έποίησε δέ άκαν- 
θας, ι *Ην γάρ Ι&ντως ό του πεφωτίσΟαι χαρπός, 
ή αληθής περ\ του Μονογενούς διάληψις , σταφυλή ^81196 ιηοάιι& αΐ(|ΐΐ€ οοηΙ^Ι^ββοαί. Ουο€ίΓ€λ ηρίβΐΗ 
ΐΐΜίηιυβ» ΡμΙοιικΙ», Μΐίιι&ΒΚΜίί Ιιοιηίηίβ ρβΓβΟΜΜΐ 
9ΐ§6υβ,]υΓ6 λ Οβο ϊΙΙυηιίηΑΓί ρβΐίΐ Ιιίβ Υ6Γΐ>ί8: ι Αβ- 
τοΙλ οοιιΐοβ ιηβοβ, β €οη6κΙβΓΑΐ>ο ιηίπιΙιΊΓιΑ ά^ Ι«|« 
Ιαλ '*. ι 1^6111 ^Μΐρ|¥( ΙΒ λΐιχϋίυηι «ΙβάίΙ, ςιικ άϊ- 
νίηυπι Ιη ΒοΙήβ ΙιΐΗΐ€η βχ^ίΐβΐ, «1 τβίβπ• ιπηγΗμβ 
€9ΐΙΐ|[ίη€ΐηΰβιι ΓιρρΗικΙίηβιη ςυλοκίαιη βχ οοιιΓιβ ΰθΤ•, 
(Ιίβ (Ιβΐ^Γ^Αΐ. Ιη^ΓαΐΙ ογ|0 αοιπη βΐ ΜοροΓίβ πηιιι- 
<Ιυβ ΗΊο ροβΙιιΙαίυΓ, ηυ! β1 »υυπι 8υ€ΐθΓ6πι ί§ιιθΓ•* 
▼ίΙ, β ΠΙυιηίηλΙίοηίβ βιι» Γηι«1«ιπι ηοη Ιχμιιιιιι β4Ι- 
(ΙίΙ, αΐ ίΗΗ(Ι (Ιβ ίρβο (Ιβιηυιη ]ιιγ6 άιοι ραβ•ίΐ ^α<ι4 
(Ι6 βΐϋδ Ιβηβΐ ρΓορΙιβίΗ:» τοοβ ρΓββιΙίαιΜίΓ : « Κι• 
8ρ6€ΐ«γΐ «1 Γ&€βτοΐ υ?•ιη 6( Ιβ€ΪΙ 8)ΐΙηΐΙ8 **. ι ΡπιοΐΜ 
χαΐ τ6ν έχ ^ βηιπι ΠΙυιηΙΐΗΐΐίοηΊβ Ιβΐίιι• , !]ιιΐβ6ΐιί1ί €6ηβ «Μ 
«Κηίΐία, ηοη 66€υ8 λο ηνα, βχ Ιιοιηίιιί8 ιηβιιΙ• ηΙ» 
ιηΊπιιη οβυ ΠΜΐΙΙβοΙο ρ€η<ΐ6η8, ηοι λαΐβαι ίΙΙ» 1β- 
ιη«πΐ8η, φΐ» Ηοίηίηυιη |[6ηυ8 ζά λ8ΐηΐ€η(Ιθ8 ηνΙ- 

ϋρΠ€68 ϋ608 ρβΓίΓβΙΐίΙ, ίπβίΒΓ Ιΰθΐ63ΐ» βρίπ» !■ 

ηοΙ>ί« 8υ1)θτίΐιΐΓ Η ληιηιιπι 6ΐτοΗ|ιυ8 «(Ι πιογΙμι 
ταΙηβΓΗΐ. τις ώσπερ χληματίδος έξηρτημένη, τής άνθρωπου διανοίας, φημ\, χα\ ο6χ\ ι^ έναντι, ή εΙς πολύθιον 
Ιλχουσα πλάνην αβουλία, άξε!ας άχάνθης βίχην έν ή μίν ανατέλλουσα, χα\ πλήττουσα πρ&ς θάνατον ταΙς 
άπάταις τόν νουν. ΕΙς τά ϊδ/α ^ΛΘ€ , χαϊ οΐ ίδια αϋχ&ιτ ού ΛΛρ- 
έΧαβϋτ, 

Επιτείνει τήν άπολογίαν ό ευαγγελιστής του μή 
ίγνωλέναι τόν χ<5σμον τόν φωτΕζοντα αύτδν, τουτ* 1, II. /η ψτοψηα νβηΐΐ €ΐ $%{ €ηιη ηοη τ€€€ρ€' ΡβΓΚίΐ βΥ8η^Ηί8ΐλ Ιη ι^(!6η<1» Γλϋοηβ, ουΓ ηινη- 
(Ιιΐ8 ηοη 3|(ηον6τίΙ «υπι λ ςαο Π1υιηίη3ΐιΐΓ, Ιιοο 68( ίστι, τόν Μονογε»^, χαι άπ6 τής χείρονος των έξ ^ υηΐ^βηίΐυπι, βΙ ρΓΟροβΐΙο ^νίοη ρβ€ΰ3ΐο Ι8Γ8€ *Ισραήλ αμαρτίας, χα\ τά των έθνων εγκλήματα 
χρατυνειν επείγεται, χα\ τήν έπισχήψασαν τψ κόσμφ 
δυσμαθείας τε όμου χα\ απείθειας επιδεικνύει νόσον. 
Εύαφόρμως δέ λίαν ε (ς τόν περ\ της ενανθρωπήσεως 
είσελαύνει λ^ον, χα\ χαθέρτκκ λοιπόν έξ άκρατου 
θεολογίας εΙς έξήγησιν οικονομίας τής μετά σαρκώ- 
σεως, ήν έποιήσατο δι* ημάς ό ΥΙός. Θαυμαστόν γάρ 
ουδέν, ει μή Ιγνω, φησ\ν, δ κδσμος τόν Μονογενή, 
τής μέν άνθρώπφ πρεποΰσης συνέσεως έχδεδρα]λη- 
χώς, χα\ δτι μέν έν τιμή τέ έστι κα\ γέγονεν ο&χ 
εΐ^, παραβληθείς τε τοίς κτήνεσι τοΙς άνοήτοις, 
χαθάπερ ουν κα\ 6 θεϊος έφασκε Μελφδός , δπου χαλ 
αΰτδς δ προσήχειν Ιδίως αύτφ παρά πάσι νοηθείς 
λαός άπεσείσ«το παράτα μετά σαρκός, κα\ έπ\ Πιαηιιη, ^βηϋαηι ςυοςυβ ειιΐρχηι €οη0ΓΠ)ίΐΓ6 ηίΐΝ 
ΙϋΓ, 6ί^η€ΐι1»υί886 ιηυηϋο ίηβηΐϋΒ 8ίπιο1 €ΐ Ιηοη- 
<]υ1ί(αΙΐ8 ιηοΓΐ)υιη 08(6ηϋΙΐ. ^2\ά^ βαΐβη 8ρρο8ΐΙ« 
&(1 ηιβηϋοηβιη άα ίηε^ΓηαΙίοηβ ΓαείβηιΙαπι 8η1)ΐΙ, Π 
Α ρυΓί8&ίηΐ3 ίΙίΑ ΐΙ)6θ1ο§ί9 ΐιτβρΐΐ (Ιβπιυηι «ιϊ βχ- 
ρ1ίο&η(1αιη ίηΓ8Γη»ΐΙοηΊ8 ιϋ8ρ6η8Α(ΐοη6ηι , ςυιιιι 
ρΓορίβΓ ηθ8 ίβοΊΐ ΡΙΙίιΐ8. ΜίΓυπ) ςιιίρρβ ηίΙιΠ οΜ, 
ίηςυιΐ, 8ί ιη«η<!υ8 υηί^βηίΐυπι ηοη 8£[ηθ¥6ΠΙ, φΐί 
8 Γ6£ϋι ίηΐ6ΐΠ|[6η(1Ί νια (Ιβββχβπΐ, 6( 8ΐι» ϋί|^ηΐΜΐ8 
ί^η^Γυβ €0πιραΓ3ΐυ3 8ΪΙ ]υπιοη(ί8 ίη8ίρΊΜΐΙίΙ>υ8, ηΙ 
^Ίνίηυ8 Ρ83ΐπιί$(2 ΰθ£ΊπίΙ *^ οιιηι ίρβο (|υοςϋβ ρο- 
ρυΙυ$, (]υ6ηι 5ί1)ί ρΓχ οχΙβΓίδ ρ6ΰυΓΐ3Γ€ΐη <^^ι^^ι 
Οοιΐ8, ίη .ς»Γη6 ρΓαβ86η(6Πΐ 8ΐ)]60βΓϋ, οΙ 6ΐιιη ςυί 
Α(1 οιηηίυιη βαΐυΐρπι 3(Ινβη6Γ3ΐ 6χείρ€Γ6 ηοΐαΰήΐ. σωτηρί^ πάντων έπιδημήσαντα λαβείν ούχ ηθέλησε, Ο ςιΐ8ΐηνί& Αιίοιη ΓΟ^^ηο ΟφΙοΓυιπ ΓβπιυηβΓβΓβΙ. Α4- τήν των ουρανών βασιλείαν τής πίστεως άντιδιδ^ντ^ 
Επιτηρεί δέ δτνως γέγονεν ασφαλής ό περ\ τούτων 
λ^ος. Του μέν γάρ κδσμου τό μηδδλως έγνωκένιμ 
^ φ«ιτίζοντα χατηγορεΖ, συγγ\Βώμην ώσπερ αύτψ 
διχαίως θιά τούτου πραγματευδμενος, χαΐ τής δοθεί- 
σης αύτφ χάριτος άφορ^λάς εύλδγους προδιοιχούμενος* 
έπΙ δέ γε των έξ Ισραήλ, οί κα\ έν μέρει των ιδίως 
αύτω προσηκόντων έτενάχαντο, τό ι ϋύ παρέλαβον » 
τίΟησιν ' ού γάρ ήν άληθεννντα λέγειν , ι Ουκ Ιγνω- 
<εαν, » νδμου μέν αρχαιοτέρου χηρύττοντος, προφη* 
«ϋν δέ ^ν μβτ* έχείνον παιδαγωγούντων αύτους έπ\ 
τήν της άληθιί^ς χατάληψιν. Δίχαιον ούν άρα κα\ έπ* ν6ηο νβΓο ςυ3πι 8θΙκ(α 84ΐιΐ 03 (|ΐΐ9β Ιιίε 35 6Υ•η- 
(;6Π8ΐ3 (Ι'ίΓηηΐιΐΓ. Μυηιίαιιι 3€€ΐΐ33ΐ , <|υο(Ι ίΙΙαηιί- 
ηβηίοιη ηυΐΐο ιηοϋο ΰο^^ηονβΐ'ίΐ, ]υ5ΐ3ΐυ βί νβηίλοι 
1ΐ0€ ρ3€ΐο νβΐιαί (|υ9Βΐ'6ΐΐ8, οΐ οχευ53ΐίοη68 Ιββίηιη38 

(]3ΐ9β 61 {Γ3ΐίΰ6 8ΐΓυ6η8. Οβ Ι$Γ36ΐίΐί8 ΥΟΙ'Ο, Ι|ΙΙ08 ίΐΐ 
ρβ€υΙΪ3Γ6ΐη 80Γ16ΠΙ 8ί()ί 1)6118 38θΐν6Γ.Ί(, $ΰΓΪΐ)Η : 

1 Νοη Γοεορ6Γυη1. ι Νοη εηίηι νοΓβ (1ί€6Γ6 ροΙβΓβΙ. 
€ Νοη οο^ηονβηιηΐ, ι ρΐΊ&03 Ιοςο ρΓΦ4ΐίθ3ηΐ6, €1 

ρ08ΐ 63Π) ρΓ0ρ1)6(ί8 3(1 ΥΟΙ ίΐ3ΐί8 €ΟΠΐρΓ€ΐΐ6η8ΊθΙ1βαΐ 

ί11θ8 6Γυ(1ί6ηΙί1)ΐΐ8. ^Οςιπιιη 6Γ£;ο Γιιίΐ Ίη 608 ίϋάΙείί 
86νι:πΐ3ΐ6ΐη 3(]1ιϋ)6Γ0, αΙ ηίιηίηιιη 6Γ£3 |{6ηΐΡ8 Ιμ)- 
ηίΐ3ΐ6ηι. Μυη(1υ8 6ηίηι, βίνο β6•ι(68, 6ρη€υΓ8υ αιΐ Ρ»3!. οχνιιΐ, !8. " Ιδη. ν, 2. ** ΡδίΙ. χΐ-Υΐιι, !δ. 151 9. ΟΥΙΙΙΙ.1.1 ΑΙ.ΕΚΛ\0ΠΙ>Ν1 Λί(ΟΗΙΕΡ. Ι!52 νΐΐΐαη Μ ευιΐίυηιΐιοηο ογΙμι», *κ1 «Ιμιπι <1&αιιιί Α 
ΙοΜίρβΓ ΑοοορβΓυηΐ, ηυοίΐ ΐΙΙιιη}ίη8η(6ΐη ηοη «^ηο- 
?0ηιια. 3υ(2»ί ν^Γϋ, οο^^ηίϋοηβ ^υβ ρβτ Ιβ|[6ηι «ε- 
βθ|ΐΐα, βΐ αϋ νίΐ3Β ^ηιιβ 060 ^ηΐυιη νοοαϋ, ιιΙΙγο 
όβηιαιη ίη β}»» ί^ηοΓ;ιΐίοΐΜηι (|αβιη ]3ΐη &;ηονβΓ«ηΐ 
ίηο'κΙοΓυηΐ, βΐ Λά ρτορπα γβηίβο» Ι)οί νβΓϋαιη ηοη 
πΜορβηιηΙ. Ρπφηιιβ βιιίηι Ι>βο 65ΐ υΒίΤ6Τ8ΐΐ8 ογ- 
λ»1>, ίη (ΐυβηΐιιιη &1) ίρ^ο €Γ03ΐΐυ8, βΐ βζ ΐρβο, βΐ ροΓ 
ίρ•υιη ίη υΠυπι εβί νο€;ιΙιιβ : 6^ ΙβΓοβΙ σοηνοιιίβα- 
ϋιιβ ςαο(ΐΑΐηιηο<1ο ρΓθρτΐυ8 6]α8 νο€2ΐ)ίΐυΓ, 63ΐιΐΓ|ΐιβ 
ρηητθ|;0(ίγ&ιη Ιι&1)ίΐιιτυ8 90 ^^^ β"ΐ>> ο^ 8ηηοΐ4>8 
ρϋΓ68 βχ βο ροραίο (ΐ6ΐ60Κ<ι&, Ιυιιΐ(|ΐιθ(Ι μΐΊΐιοίρίαηι 
»Μ|ΐιβ ρηηιοβ6ΐιίΐυ8 άίαυ» 8ίΙ ίϋίοΓαιη Οβί. < Κί- 
Ιμ• βηΪΗΐ ρΓΪιηο(|;6οΙΐα8 ιηβυβ ΙβΓλβΙ *\ » ίι•(|ΐΗΐ 
•ϋβαΐ)} Αϋ Μθ]Γ8βη Οβυβ : ςΗβαι «^ηβ νβΐυΐ υηικ" βΐ 
«ιίιηίΗΐιι 8ίΐΝ ΓαΓ8ΐι8 ΐΓΐΐΜίβηβ, 8υιιπι ρορυΐϋΐη ηιια- ^ 
«ιιρΑτίΙ. € Οίαιίΐΐύ ρορυΐϋΐιι ιηβιιηι ", » ίηςυίΐ Λά 
ηΛΤΖΟΜίΛ Μ%γρίϊ ΐ7Γ&ιιιιιιηκ Ργ^Ιογοα €Χ ΗΙΐΓΐβ 
ΜοΜίοίβ 6]α800 Γβί τβΓίΐ88 ρ3ΐβΙ>Ί( : ι Οϋοηϋο, Ίη- 
4|υΐΐ« <Ιίνί()€ΐΜΐΙ Α1(ί88ίηια8 ββηΐβδ, ςυαικίο (ΙΊδβειηί- 
9ΑΥΗ βΙίθ8 ΑιΙαιβ, ΰοη8ΐίΙυίΙ Ιβηυίποβ ββηΐίιιιη 86- 
{κυηϋυιιι ηιιηιβΓυιη Απ^βΙοΓυιιι ϋβί. Ει Γαοια 081 ραη 
Κ)θΐηίηί ρορυΐαβ 4α£ο5 : Γιιηί€ΐι1υ8 ΙιΧΓβϋίΙαιίβ θ]υ$ 
ΙβΓ&βΙ *>. » Αά ςυβηλ βΐί&πι νβηίΐ, οβυ ίη ρΓορΓίλοι 
Ι0Γ16ΠΙ 61 3(1 ρΓορπυιη Γυηίευΐϋΐη, ϋΐοοηβ: € Νοη 
8υαι ιηί88υ8 αΐδί αιΐ ογββ ςυ» ρβΓΪβΓαηΐ, φ)!^^^ 
ΙβηιβΙ '". » Ουί ΰυιη ^Γ^ΐΐΑΐη Γ6ρυ(ϋα8$6ηΙ, Α(1 06η- 
ν^ 86 ΐΓαπδΙυΙΗ. ΙΐΑ ηιυηιΐυβ <ιυί(ΐ6ΐη ρ6Γ ροβηίίβη- 
(ίαιη Αο Ωϋβιη ΠΙυηιίηαΐυΓ, οαιιι ριΐηοίρίο ίρβιιηι 
)ΐ{0θΓ3Γίΐ: 86(1 ΐυ(ΐ£()ϋΓαιη |[>ορυΙυ8 &(1 ΐ6η6ΐ>Γα8, ^ 
99(16 6(1(Κΐη8 ΓυϋΓ&Ι ΓβνβΠίΐαΓ. Ι(ΐ6(Ηΐυ6 δαΙν2(0Γ 
^ιΐΚΗΐυβ (Ιί(^1)2ΐι : ι Ιη ^υϋ^^^υη) 6$ο ίη ΠΗΐη(1υπι 
|Μΐη6 ¥6111, ιιΐ ςυί ηοη ν'κίβηΐ, νίιΐϋαηΐ, 61 ςιιΙ γίτ 
({«ηΐ €Χ'6ΐ Ο^ηΐ *\ > (, 12. ίίιιοΐ^μοί ανί^ηι ΓβεβμίϊΗηί ξπηι^ άβάίΐ μ 
1^ί€$ί4α€ηι βΙίο$ ΟβΊ ββτί, ίί< ί^ΗίΰτβάηηΙ ΰι ηοιι*ίΐΐ€ 

Ιιΐ8ΐυηι Γ6Υ6Γ2ι ]υϋί6ίυηι, αο Οβο (ϋ^ηηπι. Ρπιη•• 
ί|[6η!ΐα8 ίΙΐ6 ΙδΓαβΙ α1)]ίοΐΙυΓ. ΝοΙαίΙ 6ηίπι ρ6ΐ'$ΐ3Γ« 
ί|ΐ 6οη|υη6ΐίοη6 οπηι 060, ηβηυο ΓίΠιιιη 6Χ06ρίι 2<1 
ρΐ^ρπ» ν6ηί6ΐι(οηι: ηο1)ίΓιΐαΓΐ8 ΙαφίοΓοπι Γ6ρΓθΙ)&- 
υΗ, ΐ((ΐεΐ0Γ6πι ([ΓαιΙ» ΓβρυϋΙ, (|ύ6ΐη 0«)ηΐ68 Γ606ρ6- 
ΓΜηΙ ρβΓ 0(ΐ6Πΐ. (^ιΐ3Γ6 (ΙβιηβπΓΐϋΒ 8ΐΐί6 ααοΐθΓ0πΐ6η• Ο 
ΐιιιΐ) Ι.*>ΓΑ6ΐ )υΓ6 ηιβήΐο Γ6(Ί|ρί6ΐ : 1υ06ΐ)ίΙ ]3εΙυΓ3ηίΐ 
^^ηοΓυιη, ^€6γΙ>(ιιι: ΐ6ηΐ6Γΐ(&ϋ8 8υχ ίΓυοίυιη οοΐΐί^εΐ 
«(Ιορίίοηβ βΙίοΓυπι ϋβι ηυϋαίιιβ : €οηΐΓα ν6Γ0 Γκίβ'ι 
ΙκΗΐίδ 06ηΐ69 ρβπΓπιβηΙυΓ, 1ΐ!€ΐιΐ6π(& οΙ)86(|υϋ 8'«ιί 
ρΓΦΐηίΑ €θη86:{υοη(ιΐΓ, ϋΐ ίη 6]ιΐ8 Ιοοιιηι (γ3Π8|)Ι:ιπ- 
ΐλ5ηηΙυΓ. ΕχοίϋβηΙοΓ βηίιη 6Χ η^Ιυπαϋ οΐ6ϊΐ8ΐΓο, 
«6(1 ίΓυ0ίί6Γ<6 ο1β« κηρβΓηηΐϋΓίΓι ίηδβΓ6ΐαυΓ. Ει 
ηυ(η6ΐ(|υί(ΐ6Π) ΙδΓββΙ: ι ν«, ^οηβ ρβΰοηιΗι,ρορυΙπδ 
ρ('ε62ΐοΓαπι ρίβηυβ, $οη)6η ρΓβνυηι, Γιΐϋ δοΰΐββίί, ϋο- 
ΓβΠηυίδΙίβ ΟοιηΊιιυπι, 61 η(1 ίΓ»ουη(2ί9ηι ιοηοίΐηδίίβ 
$ηπ6ΐυπι 1$Γ3ο| *^ ι 0βηΐ68 3υΐ6ηΐ| β (ΊιπδΙί (Ιίδ- 
ΐΜ*{ριι1ίδ (](ΐί(ΐ2ΐη 0οιηρ6ΐΙαΙ)ίΙ Ιιίδ νιτ^ίδ : ι Υοδ βιι- 

•• ΕχοιΙ. IV. 22. »»ΕχοιΙ. νιιι, Ι. «* Οουΐ. 
'" 1δ». », 4. αύτοις τής άποτομία; τ6 χρΤμα. χαΟάπ^ρ άμέλ&ι χαΐ 
έπ\ τών Ιθνών ή χρηστέτης. Ό μίν γάρ χέιμος, 
ήτ(Μ τ^ £Ονη, τήν πρ^ βε^ν οίχείωσιν άτκ^λέαανται 
διά της ίΐς φαυλότητα χαταδρομης , ^α\ τΐ είβεναι 
ι^σβζημιώθη τ6ν φωτίζοντα αΟτά * οΐ δΙί δια νόμου 
τήν γνώσιν χαταπΑουτήσαντες, χα\ εις τήν Ουμήρη 
τφ Θεφ κολιτεέαν Αναχεχλημένοι , λοιπόν έχοντες 
έ^τφάλλοντο, τ^ν ήδη γνωσΟέντα χα\ ώς έν Ιδ(ο•.ς 
έπιδημήσαντα του βεοΟ Αόγον οΟ παραδεςάμενοι. 
"Ιδιος μέν γάρ συμπάς ό κόσμος έστ\ τφ θεφ, κατά 
τ« τ2>ν του πεποιήσθαι λόγον, κα\ τ6 εξ αύτοΰ χαι 
δι' αύτοΰ ιιαρήχθαι πρί^ς γένε^ιν πρεπωδίστερον δέ 
ηωςό Ίσραή^Ι τψτη^ Ιδι^-^ος άποχεκ^ήσεται λόγιρ, 
χα\ τήν έπ\ τού-κρ δόςαν άποχληρώσεται, διά τε τήν 
τών αγίων Πατέρων έχλογήν, χα\ διλ τ6 αρχή χα\ 
πρωτότοκος ώ'Λμάσθαι τών του βεου τέκνων • ι Υίί>ς 
γάρ πρωτότοκος μου Ισραήλ , > φησί που πρ6ς 
Μωσέα Θε6ς, δν δή χα\ Ι)ς Ινα χαΐ έξαίρετον έαυτώ 
πάλιν άνατιθεις, ίδιον ώνόμαζε λαόν • ι Έξαπότεειλον 
τδν λαόν μου, » πρ6ς Φαραώ τ6ν ΑΙγύπ^ου τύραννον 
εΙπών, Δεικνύει γβ μήν Ιδίως Ανήκοντα τψ βεψ τών 
[γρ, τδν ] Ισραήλ , κα\ έκ Μωσαϊκών βιβλίων λόγος 
αληθής, ι "Οτε γ4ρ , φησ\ , διεμέριζεν 6 Τψιστος 
Εθνη, ώς διέσιεειρβν υΙους *Αδ3ίμ, (στησεν δρια εθνών 
κατά αριθμόν αγγέλων βεοΰ. Κα\ Ιγενήθη μερ\ς 
Κυρίου λο^6ς αυτού 'Ι^ικώβ , σχοίνισμα χληρονομίας 
αΟτοΟ Ισραήλ• ι φ κα\ έττεφοίτησεν, ώς έν Ιδίφ κλήρφ 
3ΐα\ έν Ιδίψ σχοινίσματι, λίγων € Ουκ άπεστ4Αην 
εΐ μή εΙς τά πρόβατα τλ άπολωλότα οίκου Ισραήλ. » 
Επειδή δέ οΰ παρεδ^χθη, τήν χάριν ζίς -^Α Ιθνΐ| 
μεθίστησι, κα\ φωτίζεται μ^ν ό κόσμος διά μετ^ι- 
νοίας και πίστεως, άγνοήσας αυτόν έ>ί άρχί| , παλιν- 
ίρομει δέ ό της ..•...•.. εΙς τόν όθεν έκβέβηχ£ 
σκότον* δι^ δή καΙ ίφασκβν 6 ίωτήρ* ι Είς κρίμα 
έγώ, είς τόν κόσμον τοΰτον ήλθον, Γνα οΐ μή βλέποντες 
βλέψωσι, κα\ οΕ βλέτ^ντες τυφλο\ γένωνται. ι 

"Οσα δέ §Λα€ον αύτότ, ίδωχε^ αϋτοΊς έζουνίαν 
τέκνα θεον γενέσθαι^ τοίς Λίσχεύουατ εΙς τό 
δτομα αύτον. 

Κρίμα δίκαιον (ντως κα\ θεοΐ(ρεΐΕί;. Ό πρωτό- 
τοκος Ισραήλ έκρίπτεται. 06 γάρ ήθέλησεν έν 
οίχειότητι διαμειναι τ|5 *ρός τδν θεόν, ρύδέ προσ- 
ήχατο τδν ΓΙόν, ώς έν Ιδίοίς έΛιδημήσαντα• τδν της 
ευγενείας άπεδοκ(μα^ Χ^Ρ^ιϊ^ν , τόν δοτήρα της 
χάριτος άΐιώσατο . -τϋροσεζέξατο δέ τά Ιθνη διά της 
πίστεως. Όύκοΰ ν Ιξΐΐ μεν είκότω; ό Ισραήλ τά της 
άγνοιας όψώνια • θρηνήσει τών αγαθών τήν ζημίΐν 
Μικρόν άίεολήψεται τόν της έαυτοΰ δυσβουλίας χαρ- 
Λόν, τής υιοθεσίας άπογυμνού μένος • εντρυφήσει $έ 
^ έθνη τοΤς έκ ττίστεως άγαΟοίς^ λαμπρά της ύ?> 
ακοής εύρήσει τά γέρ», κο\ προς τλν εκείνου μετα- 
μοσχευθήσεται τόπον • έχκοπήσεται μεν. γάρ έκ τής 
κατά φύσιν άγριελαίου, καλλιελαίφδέ τ1) τ»ρά φύσιν 
έγχεντρισθήσεται , κα\ άκούσεται μέν ό Ισραήλ* 
ι Ούΐ\ Ιθνος άμαρτωλόν, λαός πλήρης αμαρτιών, 
σπέρμα «ονηρόν , υΙοΙ άνομοι, έγχατελίπετε τόνι 
Κύριον, κα\ παρωργίσατε τόν άγιον του Ισραήλ, ι 

XXXII. 8, 0. " ΜαΙΙΪι. χν, ί4. •• Ιο«η. ιχ, 39. ι:ί$ Μ αΟΛΝΜδ ΕνΛΝ6Ε1.ΙΙ)Η Ι.1Β..Ι. ♦:4 ΈρεΙ Η τις πρ6ς τ^ί !Ονη των Χριστού μαθητών* Α 16ΗΙ (βηιιβ «Ιβοΐυηι, η^λΐβ 8306Γ«Κ)ΐίυΐΒ, §<ηΐ8 βαιι- ι ΎμεΤς & γένος έχλεχτ^ν, βασίλειον Ιεράτιυμα 
Ιθνος &γιον , λα^ εις περιποίησιν , ?να τάς 4ρ£τάς 
έξκγγβίλητβ τοΰ Ιχ σχδτους ύμοίς χαιλουντος εΙς τ6 
^νμαστ^ν αύτου φως. ι Επειδή γάρ παρββέξαντο 
β:ά της πίστεως τ^ν ΥΙ^ν, δέχονται τήν &ζουσ{αν τοίϋ 
Ιν τέχνοις τετάχθαι ΘεοΟ * δίδωσί γε μήν ό Τ(6ς τ6 
μ^νφ χα\ Ιδίως αύτψ χ^Ι χατά φύσιν υπάρχον 
έξουσιαστιχώς, εΙς χοινότητα προθείς, ώσπερ είχένα 
φιλανθρωπίας της ένο^σης Λύτψ κα\ της εΙς τ6ν 
«6σμον αγάπης τ^ πράγμα ποιούμενος. ΟΟ γάρ ^ν 
έτέρως διαφυγεΤν τήν φθ^ράν, τήν είχόνα του χοϊχοΰ 
τους φορέσαντΛς, εΐ μή της είχόνος της επουρανίου, 
Φιά τοΰ χεχλήσθαΐ πρ^ υΐοθεσίαν , τ6 )ςάλλος ήμ^ν 
Ινεσημάνθη. Μέτοχοι γάρ γεγονότες βΟτοΰ 6ιά τοά €ΐ9, ρορίΐΐυβ 3«Ι]Ηί«ίΐίθπίβ, 91 ν^ ▼ίΓΐΙΐΙβ$ 6]υ8 911- 

ηιιηΐίοΐίβ, ςυί γυβ α ΐ6ΐι<>1)Π8 νοο8ΐνίΙ ίη 1υ€6πι αϋ- 
ιηΊΓαΙ)ίΐ6η) ^. ι Ουηι βιιίιη ΡίΓιυιη 6χο«*ρβηιιΐ ρ(Ί 
ϋ^ΙοΝί, ροΐ68ΐ3ΐ6ΐη &€€ΊρίυηΙ υ( ΐηΙβΓ ϋ1ίο$ 1>6ί 
εοΙΙοεβηΐυΓ. ΕιιίιιινβΓΟ άϋΐ ΡΊΙίιιβ υΐ βίο! ροΐββίλίο 
ίϋ ςυο<1 8^1>ί ιμιΊ ρΓορηβ βΐ 86€υη(1ιιη(ΐ ηαΙυΓβπι 
ίιΐ68ΐ, ίη βοιιιηιυηο ςιΚΜίοηπιιιχΙο ρΓοροη6η8, ίη 
8ί^ηυιη 1)βηί^ιιΊΐ3ϋ8 8υ£ ίη 1ιοιηΊη68 βΐ 6γ§3 ηιυη- 
ϋιιηι €ΐι&Γίΐ2ΐί8. Νοη βηίπι &1ίΐ6Γ ρο88βπιυ8 €θη*α- 
ρΐίοηβιη Γυ^βΓβ, ςιιί ΐβΓΓβηί §€8ΐΑηιυ8 ίηι»βίηβιη, 

ηί8ί ρΐΐΙοΙίΓΙΙΙΙΐΙΟ ίπΐ2{|^Ίηί8 €(Βΐ68Γΐ8 ί11ία8 ΊηΐρΓ6883 

ηοΙ)ί8 68801 6χ 60 ςυο(1 νοο&Ιί βυπιιιβ &(1 (ΙΓιοΓϋπι 
Οβί λϋορίίοηβηι **. ΡΑΓίίαρββ βιΓιιη 6)0!» Γ:κΙΙ 
ρβΓ δρίήΐυηι, οΙ)8ί{;η&Ιΐ &υηιυ8 ίη δίπιΊΓαυιΙΊιιβιη Πνεύματο; , Κίτεσφραγίσθημεν εΙς ομοιότητα τήν ^^ ουηι ίρ&α, 61 αϋ 6Χ6ηιρΐ8Γ6Πΐ Γοπη^οι ίΙ1ίυ8 ιηΛ^Ί- πρ6ς αύτ6ν, ^\ εΙς τ6 άρχέτυπον ττ^ς είχόνος . 
νομον σ)[ημ^, χάθ* ήνπερ ήμόίς χαΐ πεποιήσΰαί 
φηαιν ή θεία Γραφή. Μόλις γάρ οΟτω τ6 άρχαΐον 
της φύσεως άναχομισάμενοι χάλλος , χα\ πρ6ς την 
θείαν ίχείνην άναμορφωθέντες φύσιν , χρείττους 
Ινόμεθα των έχ παραβάσεως ήμΤν συμβεβηχότων 
χαχων. Ούχούν άναβαίνομ^ν εις τ6 Οπερ φύσιν αξίω- 
μα διά Χριστών , άλλ* ού χ«τ* έχεΐνον άπαραλλά- 
χτως έσόμεθα χα\ ήμεΤς υΙο\ βεου , άλλ* ώς πρ^ 
έχεΤνον διά της χο^τά μίμησιν χάριτος ' 6 μίν γάρ 
έστιν ΤΕ^ έχ Οατρ^ς υπάρχων αληθινή , θετοί δ^ 
ήμεΙς Ιχ φιλανθρωπίας, ώς έν χάριτος μοίρ^ λαμ- 
6άνο*/τ£ς τδ • ι Έγώ εΤπα • (9εο{ έστε χα\ οΙο\ Υψίστου ηΐ8 €οη866ηι)ίιηιΐ8• 3(1 (|υ3ΐπι ηο8 ςυοςυβ Γλοΐοβ 688« 
«ίΐ ίΐίνίηα δοΓίρΐυπί »•. δίο βηίιη 1&ιΐ(!€ηΓι νβίβτΐ 
ηαΐυρ» ρυΐεΐιπίυϋίηβ Γ6€υρ6Γ8ΐ3, 6ΐ η(1 (ϋνίη»π) 
ίΐΐλοι Γ6Γοπιΐ2ΐί ηαΐυιβηι , «α ιη»1α βυρβΓλϋίιηα:: 
ςυχ ηοΙ>ί8 εχ ρΓχν&η€3Γιοηβ εοηΐΊ0βΓαηΙ. ΐ£ίΙυτ 
Λ,ά (1ΐ|;ηίΐ3ΐ6ΐη 8υρβΓη2ΐυΓ3ΐβηι Α806η(ϋηια8 ριορί^τ 
0Ηπ5(ϋΐη, Υ6Γυιηΐ8Πΐ6η ηοη βίοαΐ ίΐΐο» ηυΙΙο ρΐ&ηο 
(]Ί8€ΠΗΐίη6 Π08 ςοοςυβ Γυΐυη 8υπ)υ8 Οβί Οϋί, 86ΐ1 
3(1 6]υ8 8ίηιί1ί1υ<1ίη6ΐη, ρ6Γ ι^ΓΑΐΊβπι ηίιιιΐηιηι, ((υ» 
ίΙΙιιπι ίιιιίΐ3ηάο Γ6ρΓΧ86ηΐ3ΐηυ8. £81 βηίηι τ6Γυ8 ίΠβ 

ΡίΙίυ8, 6Χ8ίδΐ6η8 3 Ρ31Γ6, 86<) ηο8 6]υ8 1)6ηί|$ηΐΐ3ΐβ 

34ορΓινί, 0Γ311» Ιοοο 1(1 3οείρί6ηΐ68 : € Ε|;ο (Ιίχί : 
])ίί 68118, 6ΐ ΟΙίί Εχε6ΐ8ί οπιη68 ^^ » 0Γ6αΐ3 ςιιίρρβ Ίΐά'/τες. » Ή μέν γάρ πεποιημένη χα\ δούλη χτίσις, ^ ^ι ββΓγ^ι η3ΐιΐΓ3 30 Γ68 8υρ6Γη3ΐιιι^9ΐ68 γοεηΙυΓ 8θΙο 

ηιιΐϋ »ε νο1ϋηΐ3^βΡ3ΐΠ8: Γϋίϋδ 3ϋΐβηι, βΐ Οβιΐδ, <•1 
ϋοηιΐηϋδ, ηοη Οβί 3ε Ρ3ΐΓίδ ηυΐϋ, ηεε ο]ϋ8 8οΙλ 
γο1υηΐ3ΐε ίϋ Ι)3()6ΐ ςυοά Οευδ δϋ• δβά οιιηι 6χ ίρβλ 
8υΙ)δΐ3ηΙί3 ΡβίΓίδ 6βΓϋ1δβπΐ, ρΓορπϋΐιι 6]Μδ 1>οηιιπι 
δεευηόυιη η3ΐυΓ3ηι δίΙ)Ί βδείδείΐ. ΚυΓδυδ Ιιυηε νο- 
Γϋΐη βδδβ Γΐΐίϋπι πΐϋΙυΛ ηοδίπ εοπιρ3Γ3Γιο«6 60- 
^ηοδείηΐϋδ. Οαηι βηίιη ί(Ι ςιΐθ(1 βδΐ ηβΙϋΓα ϋίνβΓδ» 
Γ3ΐίοηίδ δίΐ 3ΐ) 60 ςιιοθ 6δ( βάορΓιοηε, βΐ ίϋ ςιιοίΐ 
βχ ίαιίΐαΐίοηβ ο»πι βο ςυοό βδΐ νοηΐβίο, ηοβ 3ΐι- 
Ι6πι βΠί Οβί ηιιηευρεηΐϋΓ ρβΓ βϋορίίοηβιη, εΐ εχ 
ιηιιΐ3Γιοηε, ηβΐηπ» ίυίΙϋΓ εΐ νβηΐ3ΐβ 6δΐ ίρβε, ευί 
ηοδ, οϋΠ) ίδΙΙίΦε βίηιιΐδ, ιηυΙυοορροηίηιιΐΓ, ρΓΟ 
η3ΐυΓ3ϋ άΙ^ηΠαίε βείΐίοβΐ βΓαΐίΦ Ιοηιιιη εοη- 
βεειιΐί. χαλειται ιζμίς τά υπέρ φύσιν νεύματι γυμνφ χα\ 
θελήσει τοΰ Πατρδς • ό δέ Τ16ς χα\ θεδς, χα\ Κύριος, 
οΰχ έν τοις θελήμασι τοΰ Θεοΰ ^αΐ Ιΐατρ6;, ουδέ 
5σον εΙς τ6 βεβουλήσΟαι μόνον αύτ^ν, τ^ είναι θελς 
χα\ Τ16ς χεχτήσεται, άλλ* έξ αυτής της ουσίας 
άναλάμψαις του Πατρ<^ς, τ6 Γδιον αυτής αγαθόν χατά 
φύσιν επάγεται. Όρδίται δΙ πάλιν Τ!&ς υπάρχων 
αληθινές, χα\ τή πρ6ς ήμ^ αντιπαραθέσει δοξαζό- 
μενος. Επειδή γάρ τδ φύσει λόγον ίτερον Ιχει τφ 
χατά θέσιν, χα\ τφ χατά μίμησιν τ^ χατ* άλήθειαν, 
υΙοί δέ ήμεΤς χεχλήμεθα θεοΰ καετά θέσιν, χα\ χατά 
μίμησιν* χατά φύσιν &ρα χα\ χατά άλήθειαν αύτ^, 
φ χα\ ταΰτα γεγονότες άντιπαραχείμεθα , τ^ έχ 
χάριτος άγαθ6ν άντ\ φυσικών αξιωμάτων άποχερδαί- 
' νοντβς. 

Οϊ οΰη έξ αΐμάτωτ, ουδέ έκ θεΛήματος σαρκός, 
ουδέ έχ θΒΛήμιηος άτδρός, άΛΧ έκ θεον έγεννή^ 

(Η διά πίστεως, φτ^σΐ , της εΙς Χρ{στ6ν εις υ(ο- 
θβφίαν χεχλημένοι Θεοο , της μέν οί)«είας φύσεο>ς 
τήν εδτέλειαν άπεδύσαντο, χατηγλαΐσμένοι δέ ώσπ«ρ 
&μφίφ λαμπρφ τή τοΰ τιμώντος χάριτι , πρδς τ^ 
6πΙρ φύσιν άναβαίνουσιν αξίωμα. Οΰ γάρ Ιτι χρη- 
ματί^ουσι τέχνα σαρχ6ς, θεοΰ δέ μάλλον χατά θέσιν 
γεννήματα. Επιτηρεί δέ δσην δ μαχάριος εύαγγελι- 
^:ής έν τοϊς έαυτοΰ λόγοις έποιήσατο τήν άσφάλειαν. 
Επειδή γάρ Ιμελλεν έρεΤν έχ θεοΰ γεγε[ν]νήσθαι τους Ι. 45. 0»ϊ ηοη €Χ $αη^υίηΐ1^η$, ηεηπβ εχ νοίηη- 
Ιαΐβ €ατηί$, ηβηηβ €Χ νοίηηίαΐβ ϋίπ, ^βά βχ ϋ€ο ηαύ 
%ηηί. 

^ϋΐ ρ6Γ βίϊεηι, ίηςυίΐ, ίη ΟΙΐΓίδΙϋπι 92 ▼<><•«*» 
δΐιηΐ ίη 3<ίορΙίοηβηι ΑΙίοΓυηι Βεί, ρΓορπδκ ηιιίϋοηι 
η«ΙιΐΓ3β νίΙίΐ3ΐι»πι βχαεΓϋΜΐ, Οοίςυο ΙιοηοΓβηΐΙβ 
ρΓ3ΐί3 εβυ βρϊβηίΐίϋβ ςυβίΐβπι νβδίε εοπδρίευΐ, 3<1 
8υρ6Γη3ΐυΓβ1βπι όίβπΐΐβίεηι ενεΙιιιηΐυΓ. Νοη εηίιη 
3ηιρΠπδ 03ίΊΐίδ ηΐίί, 86(1 Πεί ροΓίϋδ 3(1ορΓιν3 δθ!)θΐ68 
ηυηοΐφβηΙιΐΓ. ΑίΙγβΠε ΥβΓΟ ς«ηηΐ3 οβυΐεΐβ ίη 
δβΓπιοηίΙιηδ δΐιίδ 1)03ΐϋ8 εν3η8ε1ίδΐ3 υδπδ 8ίΙ. Οικη 
εηΐηι ϋίαυΓϋδ εδδοί εχ Οεο η3ΐο8 ε896 Ωιίείεδ , ηθ •• Ι ΡοίΓ. II, 9. " 1 Οοΐ', XV, 19 ; (;•αΙ;α. ιν, 5, " ΠοΙίΓ. ιπ , ϋ. " Ρδβΐ. ι-ΧΧΧΙ, 6. 155 &..€ΥΕΙ1.υ ΑΙ,ΕΧΑΝΟηΐΝΙ ΑΚεΐΙΙΕΡ. 45β ςιιίββο• ριιΙ«Γ6ΐ6Χ ΟβίϋοΡβίΓΐβ 8υΙ)8ΐ2ΐηΙΙ& Γ6ν6Γ8 Α πεπΐ9τευχ(5τας, Γνα μήτις οΓηται της ούσΙας του |[6ΐιίΐ08, βΐ ρβΓ οιηηίιι ΒίηιΠββ ββββ ΙΙηί|[6ΐιίΙο, &υΙ 
«Γΐλοι (Ιβ ίΐΐο &1)α8ίν6 <ϋα : < Ει υΙβΓΟ »ηΐ6 Κιιά- 
ί^Γυπ) ββηυί (β ** ; » 2ΐ1ςυ6 ίΐα «Ιειηυιη ίη €Γ6&Ιιι• 
ηηιπι η&ΐυΓ8ΐΒ {ρ8β ςιιηΐ|Ββ «ΙβΐπκΧβΓβΐυΓ, Ιίοβΐ α 
Ι>60 §6ηί1ιΐ8 (ΙΊο&ΐΗΓ, Ί<ΐ€ίΓθθ Ιΐ8ηο €8αΐΊοη6ηι 6ΐ€0- 
{Ίΐϋΐ. €ηπι βηίιη ροΐβ8ΐ3ΐ6ηι 8 η3ΐυΓ8Γι Ρίϋο <ΐ8ΐ8ΐιι 
Η8 6886 <Χίχ6Π(, «< ΑΗί 1)61 ββΓ6ηΙ, 8(1ορΐΊοηβ ηι- 
ηιίΓυιη 6Ι|;γ&(ι8, Ιβηάβιη 1υιί88ίιη6 8υΗ)ΐ6ίΙ, ι Εχ Οβο 
η8ΐΙ 8ΐιηΐ : • υΐ |Γ8Γι»4"<><1"^ πΐ3|;ιιίΚυ(ϋη6πι 08ΐ6ΐκ]8ΐ, 
φΐ8 ςιιοιΐ 8Γιβηηιη β8ΐ 8 Οβο 86 Ρ^ΐΓβ, βά 6]ιΐ8 η8- 
ΙιΐΓ8ΐ6 (ΐοο48ΐηιη<κΙο 60ΐΐ80Γΐί<]πι οο1Π(:ϋυΓ, 61 ςυθ(Ι 

86ΓνθΠ1 681, 8(1 ΟοΐϋΙΐΐΙ ηθΙ)Ί1ίΐ8ΐ6ηΐ 0ΐ) ν6ΐΐ6ΠΙ6ηΐ6Ι0 

6]υ8 €ΐΐ8Γίΐ8ΐ6πι βνβΙΓιΙυΓ. δ6ΐ1 ςυ'κΐ ιη8ΐιΐ8, ίΐΝ|ΐιΐ6ΐ ΘεοΟ χα\ Πατρίς Ιχτφφυχέναι χατά άλήΟειαν οώτους, 
χα\ εΙς Απαράλλαχτον 6μοι<5τητα τρέχειν τψ Μονο- 
γενεΤ, ή χαΐ χατ* έχείνου χβταχρηστιχώτερονλέγεσθαι, 
τ6 , « Έκ -χασχρ^ς πρ6 έωσφβρου έξεγέννησά σε^ » 
οδτω τε λοιιΛν εΙς τήν τών ποιημάτων και αύτ^ς 
χαταφέροιτο φύσιν, κα\ εΐ λέγοιτο γεγεννή<Λαι παρά 
βεβίϊ, άναγκαίως ήμΤν προεπινοεί τήν άσφάλειαν. 
Δεδόσθαι γάρ αυτούς έξουσχαν εΙπών πβιρά τοϋ κατά 
φύβιν Υίου πρ^ς τ^ γενέσθαι τέκνα ΘεοΟ , κα\ τ6 
θέσει κα\ χίριτι δια τούτου προεισενεγχών, ακινδύ- 
νως επάγει λοιπόν τ6 , € Έκ θεοΰ έγεννήθησαν ι 
ίνα κα\ τής έπ' αύτοΤς χάριτος έπιδε£ξη τ6 μέγεθος, 
6σπερ εΙς οΙκειότητα φυσικίϊν συλλέγοντος τ6 άλλ4- ΓΟΓ88Ι1 8ΐιΐ|υί8, νβΐ ηαί(] 6χ!πιπ ρΓ» ΐ5Γ86!Κί8 ηαείί τριον του θεού κα\ Πατρ6ς, χα\ τ6 δοΟλον εΙς δεσπο» 81ΙΙΙΙ 0(]6ΐ68, 61101 6ΐ ίρβί ΐ8Γ86ΐίΐ« η8ΐΊ 6886 8 ΟβΟ 

(Π68ηΐυΓ, ίιιχΐ8 ΙΠικ) : € ΡιΓκμ Κ6ηυ1, 6ΐ 6Χ8Η8νί, 
6ΐ Ιρ8ΐ 8υΐ6ΐη $ρτ6Τ6ΓυηΙ ιη6 **. > ΑιΙ 1ΐ06 Γβ8ροη• 
<ΐ6ΐιιυ8, ρΗιηυιη ςοίόβιη, ςυο^ ευιη Ιβχ υιηΙΐΓβιιι 
ΓαΐυΓΟΓυιη 1)οηθΓΐιιη Ιΐ8ΐ)6Γ6ΐ, ηοη 8υΐ6ΐη ίρβαιη γ€- 
Γυιη ν6Γ8Πΐ 8ρ66ί6ΐη, ίΐ8 η6ςα6 ίδΐυά ΐ8Γ86ΓιΙί8 τ6ΓΘ 
60η6688υΐη, 86(1 Κ7ρί€6 61 η|[υΓ8ΐ6 ()686ΓίρΙυιη ίη 
ΐρ8ί8 ΓυΗ, ι υ8ςυ6 8(1 (6ΐηρυ8 00ΓΓ66ΐίοηί8 '^, > 

81601 86Γίρ(11Ι11 681, ςυΟ 6ΐη6Γ8υΠ 6Γ8ηΙ φΐΙ (Ι606ΙΙ- 

ΐ!υ8 8ΐςιΐ6 νβπυδ ρΓθρΐ6Γ ίηΙΐ8ΐ))ΐ3ηΐ6ηίΐ ΙΙηίβ6ηίϋ 
δρίΓίΙυιη Ρ8ΐΓ6ηι Οβυπι 8ρρβΙ1&Γ6ηΙ. ΙΙΗ 8ίςυί(]6ΐη 
Η!ΐΙ)6ΐ)8ηΙ < βρίπΐιιιη 86ΓνίΐυΓΐ8 ίη Ιίπΐ0Γ6, Ιιί Τ6γο 
βρΊπΙυηι 8(1ορ1ίοηί8 Αΐίοηιπι, » Ιη 1ίΙ)6Γ(8ΐ6ΐη, • ίη 
<;;υο 6ΐ8ηη8ηιιΐ8 : Α1)1)8 Ρ8(6γ **. » Ι^ΐΙυΓ ρορυ1υ8 ρ6Γ τικήν εύγένειαν άναβιβάζοντος , διά τήν εΙς αύτ6ν 
θερμήν άγάπησιν. ΎΙ ουν &ρα τ6 πλέον , έρεί τις 
τυχόν ; Ι| τί τ^ έξαίρετον έν το7ς πιστεύουσιν είς 
Χριστ6ν τταρά τόν *Ισραήλ, έπε\ χαΐ αύτ^ γεγεννή-^ 
σθαι λέγεται παρά θεοΰ κατά τ6, ι Τίους έγέννησα 
χα\ &ψωσα, αύτο\ δέ με ήθέτησαν ; ι 8ρ6ς δ^ τά 
τοιαύτα οΐμαι λέγειν δεΤν, πρώτον μέν δτι σκιάν Εχων 
ό νόμος των μελλόντων αγαθών , ούκ αυτί^ν τήν 
εΙκόνα τών πραγμάτων, ούδλ τούτο κατ* άλήθειαν 
Εχειν Ιδίδου τοις Ιξ Ισραήλ, άλλ' ώς έν τύπψ κα\ 
σχήματι γραφόμενον έν αΰτοίς* ι Άχρι καιρού διορθώ- 
σεως, ι καθά γέγραπται, καθ* δν (μέλλον άναδει* 
χθήσεσθακ λοιπόν οΕ πρεπωδέστερόν τε κα\ άληθέ- 
στερον άποχαλοίίντες Πατέρα τόν θεδν, διά τό έ'^Μ- Μβνη ίη €1ιπδ1υηι 8(1 ϋΙΙοΓυηι α(1ορ1ίοη6Πΐ βνβΐΐΰη- Ο κήσαν αΰτοΤς Πνεύμα του Μονογενούς * οΐ μέν γάρ ^υ8, ίη ίΐΐο, Υΰΐυΐ ίη ιιπιΙ)Γ8, ρΓ»η^υΓ8ΐιΐ8 68(, 
ηιΐ6ηΐ8θηιοϋυαι η6Πΐρ6 γί()6ηιυ8 βΐίαηίδρίπΐηίβηι 6ίΓ- 
6υηΐ6ί8ίοη6Πΐ ίη ΙΠοΓυηι 63Γη6 ρΓχίι^υΓβπ ; ίη 8ΐιαι- 
ΠΙ3 , οιηηί8 ηο$ΐΓ3 ίη ίΐϋδ βΓβηΐ ΐγρίο6 3()υηι1)Γ3ΐ8. 
Α(Ι Ιιχο, (Ιίοίηιιιβ ΐ5Γ36ΐβπι Ι7ρί66 νοο3ΐυπι Γυί886 ίη 
8(1ορΙίοη6ηι ΩΜοηιιη 93 ^^ί Ρ^^ πΐ6(!ί3ΐθΓ6ηι Μοχ* 
86η ; ί(ΐ60(ΐη6 ίιι ίρδυπι ςιιοςη6 ()3ρΐί83ΐί δυηΙ ίη 
ηυΙ)β 61 ίη ηΐ3η, υΐ Ρ3υΙιΐδ 8ίΐ **, 61 ίη Ιβ^ΰπι 
β6ηϋυΐί8 ΟΧ ί(Ιο1θΓυηι οιιΐΐυ Γ6ρ3Γ3ΐ>3ηΙυΓ, πιίηί- 

«ΙΓ310 61$ 16£;Ι8 ρΓ9(^ε6ρΐ0 ρβΓ 3η{[6ΐθδ. Ουί 8υΐ6ηι 

ίη ΑΓιοΓΗπι 06ί η(1ορΐίοηβΓη βιΐβ ίη ^^Γ^8ιηη1 βνβ- 
ΙηιηΙυΓ, ιιοη ίη ιιηΑηι 3 0Γ63ΐαηδ 3ΐί(|α3ηι, 86(1 ίη 
ίρδ8ηι δ3ηε(3πι ΤπηίΚ8ΐ6πι 1)3ρΐίζ3ηΐαΓ, ηΐ6(1ί3ηΐ6 
ν6Γΐ)0, (|ΐιθ(1 δίΙ)ί Ιιιιιη3ηίΙηΐ6ΐη ηιιίίίβηι εοη]αη|[ίΙ 
ρ6Γ 63Γη6ηι ιιηίΐ3ΐη, δοίί ηβΐυτβΙίΙβΓ Ρβίνί εοιι](ΐη• 
§ίΙυΓ, (|Η3(6ηα8 ηαΙ(ΐΓ3 Πβιΐδ. Ηοε βηίηι ραείο δ«Γνί 
«ι1 βΙί8ΐίοηρπι νοοΑηΐπΓ, ροΓ νεη Ρίΐίί ρ3ΓΓιείρ3ΐίο• 
ιιβηι 3(1 άί0ηίΐ8ΐβηι βί η3ΐυΓ8ΐίΐ6Γ ίηβχδίδ1βηΐ6ηι νο* 
οαΐί 6ΐ (ΐιιθ(ΐ3η)Πΐθ(1ο βνβεΐί. Ουαπι οΙ) Γ6ηι ΟΙίΙ 
1)61 (ΙίείηιιΐΓ 8ο δΐιηκίδ, (|ΐιί δρίπίβίβιη Γ6|{6η6Γ3ΐίο- 
ηοιη ρ6Γ Ιί(ΐ6πι βεεερίιηιΐδ. δ(ί(1 ςυοηίβιη ηοηηπΙΙί 
ρΓβείρίΐί ςυ3(ΐ8πι αικίβείβ (Ιβ ΙΙηί^οηίΐο ]ηχ13 61 
68η€ΐο δρίΓΐΐυ Γβίδα ρΓ(κί6Γβ ηοη ν6Γ6ηΐ(ΐΓ, (ϊτβα- 
ΐιιπι 61 Γ3οΐυηι Ιιπηο 6δδ6 (ίίοεηΐεδ, εΐ ίρδαιη οιηπίηο 

1)61 3€ Ρ3ΐΓί8 0ΟΙΙδ(ΐΙ)8ΐ3ηΐί3ΐί(3ΐβ ϋ6]Ιε6Γ6, 3|$6, ΓΟΓ- 

δΐΐδ βοΓίιηι ίιιΐ6ηιρ6Γίυί Γβείβε Π(ί6ί (ΙοιΙγιιοιιι ορρο- 
ιιεηίοδ, (ΐυθ(1 ηοϋίβ ο( ΐ6€ΐ0Γϋ)υ5 υδΐιί δίΐ ρΓοΓβΓα- εΤχον 4 πνεύμα δουλείας εΙς φόβον , οΐ δ& πνεύμα 
υ{οθεσ{ας, ι εΙς έλευθερίαν, € έν φ κράζομεν ' *Α6β4 
6 Πατήρ, ι Ούκοΰν ό διά πίστεως της εΙς Χριστ6ν 
άναβήσεσθαι μέλλων εΙς υίοθεσίαν λαδς, χαθάπιρ έν 
σχια?ς έν έχείνφ προκατεγράφετο, ώσπερ ουν άμέλε^ 
χα\ την έν πνεύματι νοουμεν περιτομήν έν τ^ εκεί- 
νων πάλιν προανατυποΟσθαι σαρκί * χα\ συλλή• 
β^ν εΙπεΙν, πάντα ήν έν έκείνοις τά ημέτερα 
τνπικώς. Πρ6ς δέ γε τοΙς είρημένοις , κάκεΐνό 
φαμεν, δτι κέχληται τυπικώς εις υίοθεσίαν ό 
*Ισραήλ διά μεσίτου Μο>σέως * διδ κα\ εΙς αυτόν έβα* 
πτίζοντο, καθάπερ ό Παυλός φησιν, έν τ|) νεφέλΐ), 
χα\ έν χ^ θαλάσσ]^* χα\ είς νόμον δουλείας έξ είδω• 
λολατρείοις άνεσχευάζοντο, διακονοιιμένης αυτής [αύ• 
τοΤς] τοΙς \ΐς. της] έν γράμμασιν εντολής &ι' Αγγέ- 
λων - ο! δέ πίστει τ|) εΙς Χριστδν εΙς υίοθεσίαν Ανα- 
βαίνοντες Θεού, ουκ είς ξν τι τών γενητών, άλλ* εΙς 
αυτήν τήν άγίαν βαπτίζονται Τριάδα, διά μεσίτου 
του Αόγου, συνάπτοντος μέν έαυτφ τά ανθρώπινα 
διά της ένωθείσης σαρκός, συναπτομένου δέ φυσικώς 
τφ γεννήσαντι, καθό φύσει Θεός* οδτω γάρ ανα- 
τρέχει τ6 δοΰλον είς υΐότητα, διά μετοχής του κατ* 
άλήθειαν Που, πρ6ς τό υπάρχον αύτψ κατά φύσ&ν 
αξίωμα, χαλούμενόν τε καΐ οΤον άναβιβαζόμενον. Διά 
τοι τούτο γεννητοι λεγ(&μεθα χα\ έσμέν του Θεού, ο! 
τήν διά του Π νάματος άναγε ννησιν διά πίστεως 
παρχδεξάμενοι. Έτιειδή δέ (5ιψοκινδύνως άττοτολμώσί »* Ρδ3ΐ. ο,χ, δ. ^> Ι8Λ. ι, 2. ** ΗοίΐΓ. IX, 10. " Κοηι. νιπ, 15. «• Ι Οογ. χ. Ι. 157 ΙΝ ΜΑΝΝ18 £νΑΝβΕ1.ΐυΐ1 υΒ. Ι. «58 νιν«^, ώσπβρ του Μονογβνους, ούτω χαΐ του αγίου Α ηιυβ. δί «αΙιμ ιΐθ<|ΐιβ Οοιίλ $β€ΐιιΐ(1υηι Μΐυηιη, ηβ- χαταψβύβοντακ Πνβύματος, γενητ^^ν αυτό χα\ χτι- 
στών. εΤναι φάσχοντες, χα\ δλΐι>ς της του βεοϋ χαΧ 
Πατρός έξέλχβιν όμοουσιότητος ■ φέρε δή ηάλιν ταΐς 
Ιχείνων άθυρογλωσσ^αις , ιόν της ορθής νίσχζως 
άντεξάγον^ες λ^^ον, έαυτοΤς τε χα\ τοϊς έντευξομένοις 
ώφελβ{ας γεννήσωμεν άφορμάς. ΕΙ γάρ μήτε θεός 
χατά φύσιν, δ ο&ϋοι, μήτε μήν έχ θεοΰ τό Πνευμά 
έστ*.ν Ιδιον αύτου, 3^\ διά τούτο ούσιωβώς ένυπάρ- 
χον αύτψ* δτερον Βέ τι παρ* αυτόν, χα\ της των 
ιτεποιημένων δρΜ>φυΐας οδχ άπωχ'.σμένον πώς οί δι* 
«ύτοΟ γεννηθέντες ή μεϊςέχ θεού γεγεννήσΟαι λεγό- 
με^Λ ; "Ή γάρ δτι ψεύ^ται πάντως έροΟμεν ό εύαγ- 
γΕλιστής, ή εΓπερ έβτ\ν &λη6ής, Εχει β^ οΟτω^ χαΐ 
ούχ ίτέρως. Θεός Εσται χαΐ ϊχ θεοΰ χατά φύσιν τό ςυβ οκ Ι)«ο 6βΙ δριΗΐυβ 6]ιΐ9, 6ίιιυ€ βυΚ)8ΐΔηΙίΑΐίΙ«Γ 
Ιοβχβί&ίβηβ, 8β<1 Αΐίυ& •λ) ίρ•ο, ιιοε α ηαίιίΓΑ ϋΓ6«- 
ΜίΓβΓυιη λΐίβοιι», 4<ι«η<Μΐθ ηο%^ ςαΐ ρβΓ ίρβυηι 
ικιϋ ωιηυ»» €Χ Ι>6Ρ ηλίί (1Ϊ€ίιηυΓ ? ΑυΙ βηίιη ιηβιιΐίΓΐ 
ρΐ&ηβ 6ν3ΐη^6ΐί5ΐ9ΐιιι ίΑΐβϋίιηυΓ : αιΗ βί νβΓλχ ββΐ, 

&ίΰΙΙΐί 681 ρΓοίβοΙο, Οβυβ •ΤΪ1> 61 6Χ 1)60 •6€1ΐη(ΙΐΙΙΙΙ 

ΐΜΐΙιΐΓ3ηι Β|ΜΓίιυβ : 6υ]υ8 ρ§Γϋοίρ«Ιίοη6 ρβΓ ΙΜβη 
ίιι 01ιπ$ΐυϋΐ (ΙίΜίαΐί, 61 Β&ΐβΓβκ (ϋνΐη» ρλΓϋοΊρβι 
ΰίΚϋίίπαΓ^ 61 61 Οβο η<1ί 6886 (ΙΊοίηιυΓ, 61 ολίη οΙ> 
1601 (Ιίί ηΜηοιιρααιιΐΓ, ηοη ^Γ8ΐία βοΐυιιι &ϋ 8υρ6Γ• 
Ε3ΐαΓΗΐ6ΐη {Ιοήλΐη 6Τ6ϋ1ί , 86(1 ςυο ]8ΐη Ι)6υηι ία 
001)18 }ι»1)ίΐ3ηΐ6ΐιι »1ςιΐ6 (ϋνβΓ88ηΐ6ΐη 1ΐ2ΐ)62ΐηυ8 "^ 
]υχΐ2ΐ ϋ1α(Ι ρΓορΙΐ6ΐχ ϋΐοίαπι : < ΟυίΑ ίη1ιαΜΐιιΙκ> ίιι 
ίρ&ί• 61 ίιιαηιϋυΙ«1ιο ίηΐ6Γ 608 **. ι Αϋοςυί, Γ68ροη- Πνεΰμα, οζ δή χα\ μ6τ{9χειν διά πίστεως της εΙς ^ <]6»ιιΙ» ςιι«β80, ηο1>ί8, ςυΐ 1&ιιΐ8 ρΐ6ηί βυηΐ ιη8€ί1ί•» 

Χριατόν άξιου με νοι, θε(ας τε φύσεως άποτελοΰμεθα 

χοινωνο\, χα\ έχ Θεοΰ γεγεννήσθαι λεγ^μεθα, χα\ θεο\ 

ζ'Λ τοΟτο χρηματ(ζομεν, ού χάριτι μόνον εΙς τήν ΟπΙρ 

ήμ^ άν ιπτάμενοι δ^αν, άλλ* ώςήβη χα\βεόν ίχον• 

τες έν έαυτοίς Ινοιχουντα χαΐ αύλιζβμενον, κατά τό (ν 

τ$ ι^ροφήτ|) χείμενον, δτι ι Ένοιχήαω έν αύτο^ 

ιια\ Ιμπεριπατήσω ' ι έπε\ χατά τίνα τρ<$πον λεγ^^ 

τωνήμίν ο! τηςτοσαύτηςάμαθίαςάνάπλεφ ναο\ Θεοΰ, 

χατάΠαυλον έσμέν,τό Πνεύμα Εχοντες χατοιχούν έν 

ήμ?ν, εΐ μή Θεός κατά φυσιν εστίν ; Ει γάρ χτίσμα έστ\ 

χα\ γινητ^/, βιά πβίαν αΐτίαν ημάς έχαταφθείρει θεός^ 

ά^ς θεοΰ χαταφΟείροντας ναόν, δταν τό σώμα χαταμο- 

λύν»μεν, έν φ τό Πνεύμα οίχέΓ, δλην ίχον τοΰ βεου χα\ ^υοιηοάο Ι6ΐηρ1;ι Πβί 8ίιηιΐ8» ]υχΐα Ρ^ιυΐυιη '* , ία• 
^&1)ϋαηΐ6ΐη \η οοΙ)ί8 $ρίΓΐΙυηι Ιΐ8ΐ>6Βΐ68 , ώιμ δρΐή- 
Ιυ8 Οοηβ 8ίΙ 86€υΒϋυιη ιΐΑΐυΓΒΐΏ? 8ί 6ΐιίιη 0Γ62ΐυπι 
681* •Ί0 οριΐ8, ςιιαιη οΙ) αιυβΑηι 06υ8 ηο8 ^68ΐηϋΐ• 
(Αη(|Η2ΐη ςυΐ 1>6ί Ι6πιρ1απι (Ι68ΐηΐλΐηυ8« οιιιη 0θΓρ«8 
ιηςαίηλίηυβ, Ιη ςυο δρίπΙυΒ 1ΐ8ΐ>ίΐ2ΐ ^* , ςυί Ιοιαμ 
ϋβί αο Ρ3ΐΓί8 61 •ίη)ί1ί(6Γ υΒί^βηίΙί ΒΑΐΐΙΓΑίβηΐ 
ρΓορπ6ΐ3ΐ6ΐη 04 ίι^ ^^ Ι)&1)61? Νβιπ ςιιοηιοϋο νβΓυαι 
6ΓίΙ ςυοά 2 δ3ΐνίΐΐοτ6 (ΙίοίΙυΓ : € $ί (|υί8 (ΙίΙί^Ίΐ πιβ, 
86Γηιοιΐ6ΐη η)6ΐιιη 86τν3ΐ)ίι, 6ΐ Ρ816Γ ιη6υ8 <ϋ1ί|;6ΐ 
60111, 6ΐ α(Ι 6υιη ν6ηΊ6ΐηυ8, 61 ιη94ΐ8Ίοη6ΐιι αρυϋ 6ΙΙΒΙ 
Γ8€ί6ηιυ8^* , > εηηι δρΊπΐυδ 8ί1 ςοί Ιΐ3ΐ)ί1&1 ίο ηο[)ί5» 
61 ρ6Γ Ιρδοιη Ιΐ3ΐ)6Γ6 008 Ρ3ΐΓ6ΐο 8ίιηυΙ 6ΐ Ρίΐίαοι Πβτρός τήν φυσιχήν Ιδι^τα, χα\ ομοίως του Μονό- ^ €Γ6(ΐ3ΐηα8, ςΒ6ηΐ3()ιηοιΙηπ) ίρ86 ςυοςυ6 ΓυΓ8ΐΐ8 3ΐί 

IV 6 Σϊωτήρ, ι Έάν €ΐΗ)! ^οαηιΐ68 ίη Ερί8ίο1ί8 3ί1 : ι 1π Ηοο 60{0080Ϊ• γένους ; Έπε\ πώς άληΟεύσει λέγων ( 
τις άγαπ^ με, τόν λδγον μου τηρήσει, κα\ δ Πατήρ 
μου άγαπήσΐι α6τόν« χα\ προς «δτόν έλευσδμεθα, 
καλ έν αύτφ χαταλόσομεν ; » Καίτοι τό Πνευμά έστι 
τ6 χατοιχονν έν ήμΝ, χα\ βι* αύτου πίστεύομεν έχειν 
&μα τόν Πατέρα χα\ τόν ΓΕόν, χαθά^ερ ούν Ιφη χ«\ 
ιαύτδς που πάλιν 6 Ιωάννης έν Έπιστολαϊς • ι Έν 
τοΰτιρ γννωσχομεν, δτι έν αύτψ μένομεν, χα\ αυτός 
έν ήμΙν, δτι έχ του Πνεύματος αύτου Εδωχεν ήμ?ν. ι 
Οώς δΙ βλωςχα\ βεοΰ χεχλήσεται Πνεύμα, εί μ4] έζ 
αΰτοΟ χα\ έν αιύτφ χατά φύσιν έστΙ, χα\ διά τούτο 
ββός ; ΕΙ γάρ υπάρχον, ώς ^χεΤνοί φασι, γενητόν, 
«νεΰμά έστι τοΰ Θεοΰ, τό χωλύον ουδέν πνεύματα 
ββου χα\ τά άλλα χαλεΤσθαι ποιήματα* φθάσει γάρ 0)08, ηυοπίαιη ίη ίρδο πΐ2η6ΐηυ8, 61 ίρ86 ίη ηη1)ΐ8, 
(|θοηί8ΐη όύ δρίπίΐυ 8ΐιο άβίϋΐ ηο1)ί8 ^'. > Ουοπιθ(!ο 
ν6Γ0, ηιιχδο , δρίπΐυβ ηοοςυο 06ί το€8ΐ)ίΙυΓ, ηίβί 
61 ίρ80 61 ίη ίρ80 8ϋ€αη<1ιιπι η3ΐαΓ3ΐη 8ί1, &ο ρΓοίη- 
<16 0608! δΙ εηίπι 0Γ6&ΐυ8 ουπι βίΐ, ιιΐ ίΐΐί νοίυηΐ, 
ββί 130160 681 8ρ1η1υ8 : ηίΐιίΐ οΙ>8ΐ3ΐ ςυοπιίηο8 
3ΐί38 «[ϋΟΓίυβ €Γ6&ΐυΓ38 βρίπίοβ Οβί νο€6ΐιιυ8• Μ 
οηίηι Ιη 638 υΐίςυβ ε3(ΐ6Γ6 ροΙβΓίΐ, βί ρΓοΓβοΐο ΑοΗ 

ρθΐ68ΐ οί 0Γβ3ΐ3 8θί)8ΐ3η(ί3 811 8ρίΓίΐΙ18 Οβί. ΡΙΟΓβ 

<|αί(ΐ6πι οβΠο Ιιίο 6886ηΐ (1ίε6ηιΐ3 , 6ΐ Ιοπι^ιογι (1ί8ρυ• 

Ι3ΐί0η6 6Τ6Γΐ6Β(ΐ3 68861 ΙΐδΒΓβΐίΟΟΓΟΠΙ ΙβηΐβΓίΐ38 : 
86(1 0001 <16 890010 δρίΓίΐο ίο ΓΐΙ)ΓΟ Ι)€ ΤΗΐίίΐαίΜ 
)3ηΐ 8Νΐη(ΐ6 ΐΓ30ΐ3ν6ηΠ1118 , ρ1ϋΓ3 (1ίθ6Γ6 βΟρΟΓ* Χ9Λ έπ* αυτά δυνάμει τό πράγμα, εΓπερ δλως ένδέχε• Ο 86(!6ΐ)1ιηυ8. 

τακ γενητίίν ούσίαν πνεύμα ύπάρχειν του Θεού. Κα\ ήν μέν δντως άχύλουθον, μαχρόν έπ\ τούτοις άνα- 
πτΰξαι λάγον, χα\ διά πλ:ι4νων άδολεσχήσαι, τάς των άνοσίων αίρετικών άνατρέττοντας αβουλίας • άρ• 
χούντως δέ ήδη διειληφ^τες διά του αγίου Πνεύματος, έν τω Π8ρϊ της άγιας Τριάδος βιβλίψ, τό πολλ4 
λέγειν Ιτκ, διάτοι τούτο παρήσομεν. ΚαΙ ό Α^γος χτάρξ ίγέτΒΤο. 

ΕΙσβέβηχεν ήδη χαθαρώς διά τούτου εΙς τόν περί 
τϊ^ς ενανθρωπήσεως λίγβν. "Οτι γάρ ΥΙός άνθρωπου 
γέγσνέ τε ήδη χα\ χβχρημάτιχεν ό Μονογενής, εξ- 
ηγείται σαφώς • σημαίνει γάρ τοΰτο, χαΐ Ιτερον ού- 
δίν, τδ σάρχα γενέσθαι τόν Αίγον ιΙπεΤν • δμοιον γάρ, 
#ί>ς εΐ χα\ γυμνότερον Ιφασχεν, Ό Αύγος άνΟρο^πος 
έγένετο. Εένονδέ πάλιν ήμΤν, ή ασύνηθες ουδέν ούτω 

*' Ι ΟοΓ. VI, 19. »« 1.1 νΙΙ. XXV!, !* ; Π (:ογ. νι, 

II ν, ί.>. *• ! ^ΟΜΟ. IV, 1"^ 1 , 14. Ε( ν^Γ^ηι ^α^ο [αοίπηι €βΙ. 

Αρβηο (Ιοιηυπι 1)ί8 ν6Γ5ί8 ίη€3Γη3Γιοηΐ8 86πηο• 
Β6Π1 1η|;Γ6<1ίΙυΓ. ΠαΓΟ εηΐηι όοεβΐ Ρϋίοιη Ιιοπιίηί* 
Γοείυηι 61 ΒρρβΗαΙοπι 6886 ΙΙη1(|;οηίΙπιο. 1ϋ βηΐαι 
8ΐ8ηΙ0ε3ΐ ίΠϋΐΙ ηποί! 3ί1, ΥβΓίιυηι εβΓοοπι Γαείπο) 

6886. 1(1601 βίΓΐηΐ 68ΐ λΟ 81 (1ίε6Γ6ΐ, ΥεΓίϊΟΐη 6880 

Γ3ε1οπι Ιιοπιίιιειη. Οοο(1 ευηι 3ί1, ηίΐιίΐ ηο1ιί8 ίιιο8{- 
Ι3ΐυπι 3Ηΐ ροΓο^πηοπι ΐιι^εηΐ, ουπι ρΐεπιιηςυο άΐ' 

16. "Κοιη. VIII, 1. *• 1 €ογ. πι, 15. 16. *» ί(»3Μ. !5ί> β. ενΗΙΙ.ϋ ΑίΕΧΑΝΟΗΙΝΙ ΑΒ(:ΐΗΡ.Κ>. 160 γίιΐϋ $€πρΙυΓα Βοΐίυβ €αηιί5 νθϋ8ΐ)αΙο Ιοίιιηι 3ΐιίιη»1 Α λέγων εισφέρει, πολλάχις τής θε(ας Γραφής, χα\ ϋί^ηίΟΰβΚ, ]υχΐ3 ίΙΙυϋ ςιιθ(Ι βροϋ 3(ηϊ16ιιι βοηρίιιιη 
«81 : € ΕΙΤυιΐίΙαιιι <1β ^ρΊΗΐιι ιοβο 8υρ«Γ οιηηβιη 
ϋΐηιβιη ^. » Νβιΐϋβ τβΓΟ ρυΐ&ηϋυιη 681 ρΓορΙιβΙ^ιη 
άιοοτβ ίυ8ηΊπΐ8ΐ9β 61 8θ1ί ΗιιΐϋΑΗ» 68Γΐιί (ϋνίηυηι 
8υρρ6(Ιίΐ8ΐυηι ίπ δρίπΐυιη : βίο 6ηΊπι Γκϋοαία 6ΠΙ 
Πίλ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&Ιίο. $6(1 βχ ρλΠβ Ιοίυιη οοιηρΐ6ΐυ8, 
οοιηίη6 03Γΐιί8 8ί|{ηίθ69ΐ Ιιοιηίη<^ιιι; ςυοϋ 8ΐΙίΐ6Γ β6Η 
αοη οροΓίβΙκιΐ. Οιΐλΐη αυίβηι ο1) 63ΐι&λΐη, η6€6856 

6&Ι, υΐ νί(ΐ6ΐΐΙΓ, 6ΧρΙί6ηΓ6. ΕδΙ ί£[ίΐΐΙΓ ΗΟΗΙΟ Γ3ΐίθ• 

η3ΐ6 (|υί(ΐ6ΐη 8ηίοι;ι1, 86^ οοοιροβίΐυηι 6Χ &ηίπιι 

ΙΐίΐηίΓυΐη βΐ ΙΐϋΟ ίΓΒ%\\\ &Κ|ΙΚ•. ΐ6ΓΓ6η8 €8Γη6. €ιι•ι 

»ιιΐ6ΐη Γ80(υ8 βίΐ 3 Ούο, 61 ίη οΠιιιη 6(1υε1α8, ηοη 
Ιΐ3ΐ)608 6Χ ΐΜΐΐυνΕ 8υ& υΐ βίΐ ίηοοΓπιρίϋ)!!» 6( ίηι• 

ΐηθΓΐ8ΐΪ8 (Η»0 6ηίΐΙ1 8θΙί 060 05 δθΙ>8ΐ8αΙΐ2Ηΐ6Γ άιώ μόνης τής σαρχλς, 2λον άποχαλουσης τ6 ζώον, 
κατά τ6 εν τψ προφήτη χε(μενον Ίωήλ• ι Έχχεώ 
&π6 του Πνεύματος μου έπ\ παίσαν σάρχα* > χα\ 
ού δήπου νομιοΟμεν άψύ^ψ χα\ μόντ; τξ &νθρω- 
κεΙ(^. σαρχΐ τ6 θε?ον χορηγή(τεσθα( Πνεύμα τ^ν προ- 
φήτη ν εΙπεΙν * άμοιρήΦει γάρ οΟτω γ&λοιότητος ο6- 
^μώς τ6 βηλούμενον , &λλ* Ιχ μέρους τ6 δλον βυλλα- 
6ών, άπδ της σαρχ6ς ονομάζει τ^ν &νθρα>πον, ^δει £έ 
μαΟιλον οΟτω, χα\ ούχ έτέρως « χα\ διά ινο^αν αΐτίαν, 
άναγχαΐόν, ώς ίοιχεν, εΙπεΤν • Έστι τοίνυν λογικ>>ν 
μέν, φύνΟετον δέ ζώον 6 Ανθρωπος, έχ ψυχής δη>«νότι 
χα\ τής έπικήρου ταύτης χα\ γηίνης σαρχός• Επει- 
δή δέ πετΓοίητο παρά Θεοΰ , χα\ παρήχθη προς γένε- 
αιν, ούχ Ιχων έξ οίχείας φύσεως τύ τε &φ6αρτον ΪΑβυηΐ), οΙ)8ί§η9(α8 68ΐ νίΐφ βρίηΐυ, 1ιαΙ)ίΐΗ(11ιΐ6 αιΐ Β χα\ άνώλεθρον (μόνψ γάρ ταύτα πρόσεστιν ουσιωδώς Πβυηι Ηοηιιιη ςαο<1 ιΐΑΐυΓβιη 6Χ€6(1ΊΙ ϋοηββουΐιιβ 
4 Ιη8ΐιΙ&8νίΙ βιιίιη, ι ίιιςιιΗ, ι Ιη ΐαοΐ^νη 6]υ8 βρί- 
ηοιιΗιηι νίΐ», 61 Γβοΐαβ 681 Ιΐϋΐίΐο πι αηίηιαιιι νίνβη- 
Ι6ΐη ^. » €υιη βυΐϋΐη οΙ> ΐΓ8η8£Γ688ΐοη6ΐη ρυηίΐιιβ 

Γ«6Ηΐ, € ΤίΤΓ0 68, βΐ ίΐΙ ΐ6ΓΓ3ΐη Γ6Τ6η6η8 *■, » 

]!ΙΓ6 Ιαηο 3υ(1ί6η8, |[ΓϋΙί& ηικΙ&ΐαβ 68ΐ, 61 α ΐ6ΓΓ6η& 
68Γη6 Γ6668&ί1 8ρΊΓ30ΐι1αιη τίι», ΙΐΟ€ 681 5ρίπΐυ8 
γ]ιι8 ςιιί (ΙίοίΙ : ι Ε^ο 3ΐιιη \\Ιλ ^*, ι «( &ηίιιΐ3ΐ Ίη 
ιηοη6(η ρ6Γ βοίαιη €3Γη6ΐη, ίηοΊιϋΐ ίιηηιοη2ΐΓιΐαΐ6 
αηίιηχ 86Γν»ΐ3, ςυοηίαιη &<Χ 8οΐ3ΐη οαηιβιη ςυο<[υΐΒ 

(Γΐ6ΐυηί1 68ΐ : < Τ6ΓΓ8 68, 61 ίη ΐ6ΓΓ3ΐη Γον6η6Π8. ι 

ΟροΠυίΙ 6Γ{^ο ίά ςυοά ίΐ) Ηρη)ίη6 ρ6Γΐ€υ.1ο ηιβχίηιο 
ο1)ηοχίυπ) 6Γ3(, ςυχπιρΓίιηαιη 86Γν3π« 6ΐ οοη]αη- 
εΙίοη6 οαπι η3(υΓ3ΐί νίΐ3 3<1 ίηιπΐ0Γΐ3ΐΙΐ3ΐ6ΐη Γ6νο• τφ βΐψ)* χατεσφραγίζετο τψ πνεύματι της ζωής, 
σχέσει τή πρδς θεόν άποχερδα{νων τ6 6π1ρ τήν φύσιν 
αγαθόν* < Ένεφύσησ• γάρ, φησ\ν, εΕςτ6 πρόσωπον 
αυτού πνοήν ζωής, χα\ (γένετο δ Ανθρωπος εις ψυ- 
χήν ζώσαν * » επειδή δΐ δΐιί^ τήν παράβασιν έχολάζετο, 
τ%, ( Γή εΐ^, χα\ εΙς γήν άτι^λεύ.ση, > τότε διχα^ως 
ά2(ούων άπεγυμνώθη τής χάριτος * άπαν(στατο £^ 
τής γήινης σαρχδς ή πνοή τής ζωής, τούτ' Ιστι , •Λ 
Πνεύμα του λέγοντος, < Έγώ εΙμι ή ζωή, » χαΐ πί- 
πτει τλ ζώον εΙς θάνατον διά μόνης τής σαρχ^ς, σω- 
ζόμενη; έν άθανασί^ τής ψυχής, Ιηε\ χα\ πρδς μόνην 
εΓρητο τήν σάρχα * « Γη εΤ, χα\ εΙς γήν άπελεύσ]^. ι 
Έδει τοίνυν τδ μάλιστα κινδύνευσαν έν ήμΤν, γορ• 
γότε^ν άνασώζεσθαι , χα\ συμπλοχ|} πάλιν τ^ πρδς 03Π. Ορ<ΐΓΐυίΙ ίϋ ςιΐ0(1 ^ηινη 6Γ3ΐ, πιογΙμ) 1ίΙ)6Γ3Γί : ζωήν τήν κατά φύσιν, άνο^χαλεΙσΒαι πρδς &φθαρσ£αν• ΟρΟΓίυίΙ 06883Γ6 ΐ3Π()6ΐη ίΠίκΙ : € Τ6ΓΓ3 68, 6( ίη 

ΐ6ΓΓ3ηα Γ6ν6Γΐ6Γίδ, Ι ν6Ρΐ)0 πίπιίηιπι οιηηί3 νίνίβ• 

63ηΙί 106031)111 Γ3ΐίθη6 εΟΓρΟΓβ ςαθ(1 €6θί£[6Γ3ΐ 

υηίΐο. Οϋ06ΐ)3( (|ΐιΙρρ6€3Γη6ΐιι, ρθ8ΐςυ3ηι 6]»$ Γ36ΐ3 
68861, ίηιιηοΓΐ3Γιΐ3ΐΐ3 ίρβ'πΐΒ ΩΰΓί ρ3ηί€ίρ6ηι.Ν6(|υο 
οοίηι οιΐδοηΐηιιρυηι 68561 ί^ηβιη νίπιιΐΐβ 8υ3ί πΑΐ^υ- 
ΓηΓίδ (]υαΓιΐ3ΐ6ΐιι δ6η8ί1ιίΐ6πι ίιιιρΓίιη6Γ6 ρο856 ηια^• 

16Π2Β, 63(^06 ρΓ0{>6ΐ»ΟΐΙΐΐηΐ 1π 86 ΐΓ3Π8|ηΐΐΐ3Γ6,^ ίπ 

ςυΊΙιιΐ8 681 ροΓ ρβηίείρηιίοηβιη : 6χΊ8ΐίιιΐ3Γ6 βιιίβηι 
Οο.ί ν6Γΐ)υπι (]ΐιθ(1 6χεθ(Γα οιι.ηί3, ιι1ίςυ6 ροη ρο&86 
ρΓορΓίαηι 8Ί1)ί αο η;ιΙυΓ3ΐ6 ΐΜΧίμιη, νϊ(3ΐη ηίπιίΓυυι, 
03Γηί ίη(ΐ6Γ6. Παο ί^ΊΐαΓ πΐ3χ|ηίΐ6 ϋβ €3υ83 ρυΐο 
83η€ΐυιη 6ναη£[οΓΐ8ΐιιιιι 3 ρ3Γ(6 3ίΓ60ΐ3 ροΐίδδίηιυιιι "Εδει τ6 πεπονΟδς, λύσιν εύρέσθαι τοΰ κακού. '£δ2« 
λοιπί>ν άτονήσαι τδ, ι Γή εΤ, κα\ εις γήν φπελεύσι^, > 
ένωθέντο; α^^ράστως τρύ προσπ^σόντος σώματος τφ 
πάντα ζωογονούντι λόγφ. Σάρκα γάρ £$&; γενομένην 
αυτού, τής άπ* αυτού μετασχείν αθανασίας * καΐ γάρ 
&ν εΓη των άτοτεωτάτων τδ μέν πύρ έντιθέναι δύνα- 
σθαι ταΐς Ολαις, κα\ κατά φύσιν αύτψ προσούσης 
ενεργείας τήν έν αΙσΟήσει ποιότητα , κα\ μονονουχί 
μετασκιυάζειν εΙς έαυτδ τά έν οίς Αν γένοιτο μεΟ- 
εκτώς • τδν δέ υπέρ πάντα τοΰ θεού Αόγον, μή πάν- 
^ς οΓεσθαι, τδ Γδιον άγαΟδν ένεργάζεσΟαι τή σαρχί. 
τούτ* Κστι, τήν ζωήν. Ταύτης οι^ν οΐμαι μάλίστ» 
τής αΙτίας ένεκα τδν Αγιον εύαγγελιστήν , άπδ του 3ηίιη3ΐί 8ί§ιιίθ€3ΐα, (Ινχίδδβ 03Γΐι«>ηι ί3€ΐυιπ 6886 ϋοί Ο παθόντος μάλιστα τδ ζώον σημαίνοντα , σάρκα γενέ^ Υι^Γΐιυηι, υΐ υιΐ3 06Γη6ΓβΐυΓ νιιΐηυδ βΐ Γ6Πΐ6(1ίυηι, 

2^96Γ 6ΐ ΐη6(1ί<Ί1Η, ηΠΟιΙ ίπ. Π10Γΐΰ:ΐΙ ρΓθΙ.ΊρδΙΐηΐ 681, 

οι (]ΐπ 6χοίΐ3νίΙ ηϋ νίΐηη, «ριοιΙ (ΌΠΊΐρΐίοιιί οοδδίΐ, 
υΐ (|ΐΓι οοΓΠίρΐ (0110111 ^ιηονβΐ, ηΐΜχΙ ιιιοπβ δηρ^Γα- 

ΙΙΙΠ) 68ΐ, 61 (|ΐΓΐ ηΐΟΓίύ δΙφιΤίΟΓ Οϊ«1, (ΐυθ(Ι 0Γΐ)3ΐυΠ1 

681 ▼ίΐ3, 6ΐ ςυΙ νίΐ3ηι ΙπΓ^ίΐιΐΓ. Νοη 3ΐιΐ6ΐη 3ίΙ «(1 
€.ΐΓη6ΐη ΥβΓίιυιη νοηίδδΰ, 80^ 03Γη6ΐιι Γ^^Ιππι 6886, 

1Ι6ΐΐ3ΐ)ίΐΐ1(Ιίΐΐ6, δίεΓ.ΐίΐΙ ρΤ0ρΙΐ6(3δ, 3υΙ 831)0103 .«Ιίοβ 
)ρ$ίΙΙ1Ι1 ν6Πίδδ6 8ΐΙδρί66Γί$, 8θ4 Γ6ν6Γ3 Γί^ΓΠβΐη ΐ'Λ- 

ί'Ιαηι ΐ'856, 1(1 6!)1 Ιιοηηπΰΐΐι : Ηοε 6ρίιιι ιιμμΙο (Ιίχί• 
η)ΐι$. ϋαοοΐΓ€3 6ΐίαη) Οϋυδ 68ΐ 866ΐιη()υιη η3ΐαΓ3ΐη 
ΐιΐ οιτιΐϋ, 64 οαιιι 03ηΐ6γ ^αίρρβ ι|αί ρΓορΓίβπι 8Π»Ι σθίΐι τ?)ν τού θεού*Λόγον εΙπεΤν • Γνα θεωρ} τις δμού 
τδ τρζύμα κα\ τδ φάρμακον, τδ νοσούν κα\ τδν 
Ιατ&δν, τδ κεκλιμένον εΙς θάνατον κα\ τδν έγειραν- 
τα ποδς ζωήν, τδ φθορ^ νενικημένον χα\ τ^ν έλαύ- 
νρντα τήν φθοράν , τδ θανάτψ κρατηθέν και τού θα- 
νάτου τ^ν χρε£ττονα, τδν ζωής έστερημένον χα\ τδν 
χο,οηγδν τής ζωής. Ουκ είς σάρχα δέ τδν λόγογ έίΐ- 
0:«ν, άλλα σάρκα γενέσθαι φησ\ν, Γνα μή καΟάι^ερ (ν 
προφήταις τυχδν, ή κα\ έτέροις των αγίων τισιν έπι- 
φοιτήσαι σχετικώς ύπολάβ^ς αΟτ?*ν , άλλ' αΟτδ κατά 
άλήθΐίαν γενέσθαι σάρκα, τούτ'Ιστιν, ΑνΟρωπον • 
τούτο γά{) άΛτίω; έλέγομεν • διά τούτο κα\ θβός έττι '•' ]«ο.ί ι•, % **.Τβη. II, 7. ^• ΟοΜ ΐ", νΐ). ** 3</:<.ι. χ•ν, 6. 161 ΐιΝ ^0Λ^^^δ £υλν6ρχιι]μ υη. ι. 162 χατά φύσιν Ιν σαρχ\, χα\ μετά αταρχ^ς , ως Ιβίαν α ίΠ&ιη ΙιιιΙ)6&1, 61 ΐΒΐηβη υ( λϋικί ςιιίιΐ ίη1β1ϋ((3ΐυΓ »1> Ιχων αύτίρί, χα\ ώς Ιτερόν τι παρ' αυτήν νοούμενος, 
χτΧ έν αύτ|| χα\ συν αύτ^ προσχυνούμενο; , χατά τ6 
Ιν τφ προφήτ]) χβ(|μ£νον Ήσα£^ * ι Άνβρες ύψηλοι 
&ιΑ ^ βιαβήφονταί, χα\ σο\ Εσονται δούλοι , χαι οπί- 
σω σου Αχολούθήσουσι δεβεμένοι χειροτιέδαις , χα\ 
προσχυνήσουσ{ σοι, χα\ έν σοι ΐϊροσεύξονται, οτι έν 
βο\ 6 ^6ς έ^ι, χα\ ούχ ίστι βε^ς πλην σου. » ΊδοΟ 
χα\ έν αΰτφ Θε6ν είνα^ φασι , μή άποβιελόντες του 
Αάγου τήν σάρχα * χα\ πάλιν ούχ είναι Ιΐτερόν Θε^ 
πλην οΑτου διισχυρίσαντο , Ινοΰντες τφ Λ^γφ τ6 ψο- 
ρουμενον, ώς !διον αύτου, τουτ* έστι τόν έχ Παρθένου 
ναόν * εΤς γάρ έξ &μφ<)Ιν 6 Χρισ^^. 

Καΐ έσχήνωσετ έΐτ ήμίκ. 

Επεξεργάζεται ^ρησ(μως τΙ* είρημένον 6 εύάγ- ίρβα,οΓιη ίρ82, αίςυβ ευιη ίρ$&&(]θΓ6ΐιΐΓ»]υχΐ& Πΐυ*! 
Ιβαΐβ <ΧΊ€ΐυιη : < ΥίΗ βχΰβίδί αϋ 16 ΐΓ»ΐ)8ί5υηΐ, 6( 
ΐυί 6Γυη( 86Γνί, βΐ ροδί 16 ββςυβηΐυΓ νίηείί ιη^ηΐαβ* 
9(( 61 &()θΓ3ΐ)υηΐ 16, 6ΐ ιη Ιβ οηΐιυΐιΐ, ςυοηίαιη ίη 
16 6β( Οβυβ, 6( ηοη βδΐ Οβυβ ρΓΦίβΓ 16 ^^. > £€€β 
Οβυιη 6ΐί»η) ίη ίρβο 6886 αίυηΐ, ηοη ββραΓβηΐβ• 
€3Γη6Π) 3 ΥβΓϋο : 6ΐ ΓυΓ8υ8 &1ίαηι ηοη 6886 06ΐιηι 
ρΓΧίθΓ ίρ8υηι 6θηΓΐΓσΐ2ΐηΙ, εοη]υη{[6η(68 ΥβΓίΜ) 

((68ΐϋη)6η, Ιΐΐ 6]υ8 ρΓΟρΓίυΟΙ, Ι6ηΐρ1ηπΐ 8€Πί€6ΐ 6Ζ 

νίΓ^ίη6: αηα8 6ηίπ) 6χ 8πι1κι1)υ8 €1ιπ8ΐυ8 68ΐ. Ι, 14. Ει ΗαΒίΐανίί ιηηοΰίί, 

ΕχρΙί63ΐ ρΙυΓί1)υ8 ν6ΐ'1)Ί8 6ν&η|;6ΐί8(α ςυθ(1 <1ίχϋ. γελιστής, χαΐ εΙς Ιμφανεστέραν Αγει βιάνοιαν τ^^ν του ^ »1ςυ6 8η8ηι 86ηΐ6ΐιΐί2ίπι €ΐ3Γίυ8 6χροηίΙ. (Ιυπι 6ηίηι 

θεωρήματος δύναμιν * επειδή γάρ Εφη σάρχα γεγενή- 

ίίθαι τ6ν του βεοΰ Λόγον, Τνα μή τις Ιχ πολλής άμα- 

Βίας της μέν ιδίας αύτ6ν ύπολάβοι φύσεως έχδρα- 

μλΐν, μεταπεποιήσΟαι δ& δντιος ε Ες σάρχα (χα\ πα- 

Οείν, δπερ ήν αδύνατον * αλλοιώσεως γάρ άπάσης, 

γ,α\ μεταβολής τής (φ' Ιτερόν τι, χατά τδν του πώς 

^Τνα( λδγον τδ βεΤον άπτρχισται) * χαλώς γε σφδδρα 

ποιών δ θεολόγος έπήνεγχεν εύθυς, δτι € Κα\ έσχή- 

νωσεν Ιν ήμίν, > ίνα δύο νοήσας τά σημαινόμενα, τδν 

τε σχηνουντα χαί τδ Ιν φ ή σχήνωσις, μή εΙς σάρχα 

τηρατετράφΟαι νομ(σί|ς αύτδν, σχηνώσαι δέ μάλλον 

ίν σαρχ\ , ώς 1δ(ω προσχρησάμενον σώματι , τφ Ιχ 

τής Αγίας Πα^ίθένου ναφ* ι Έν αύτφ γάρ χατψχησε 

ίΛν τδ πλήρωμα τής θεύτητος σωματιχώς, » ώς δ 

Παδλ^ φησιν - έσχηνωχέναι γε μήν τδν Λδγον &ν 

ήμΙν χρησίμως διισχυρίζεται , βαθϋ χα\ τούτο λίαν 

ήμΙν έχχαλύπτων μυστήριον * πάντες γάρ ήμεν έν 

Χριστφ , χα\ τδ χοινδν της άνθρωπ<$τητος εΙς αύτδν 

άναβιοϊ «ρδσωπίφν. Έπε\ χα\ Ισχατος "Αδάμ διά τούτο 

χοκωνόμασται τή χοινδτητι τής φύσεως πάντα πλου- 

τ£ζΐι»ν τά εΕς εύθυμίαν χα\ δόζαν , ώσπερ ούν χα\ δ 

«ρώτος *Αδάμ εΕς φθοράν χα\ χατήφειαν. Έν πάσι 

τνιγαρουν ό Α^ος έσχήνωσε δι* Ιν6ς , ίνα του ένδς 

όριΜέντος Πού Θεοΰ Ιν δυνάμει, 3^τά πνεύμα άγιω- 

βυνης εΙς δλην Ιρχηται τήν άνθρωπδτη^α τδ Αξίωμα, 

«5τ» τε φθάση χα\ έφ* ημάς δι' (να των Ιξ ημών 

τ6, € Έγώ είπα• Θεοί έστε, χα\ υ Ιο\ Υψίστου πάντες, ι 

ΟύχοΟν έν Χριστφ μέν αληθώς έλευθερουται τδ δου* (ΙίΧ6ΓΊΐ 03Γη6πι Γ&€ΐυπ) 6886 1)61 ν6Γΐ>υηι, η6 ςαίβ 
|>Γορπ3 ίρ8υσι ηαΐυΓβ 6Χ£ί<ΐί886 8ΐυ11ί88ίιΐΐ6 8υ8ρί- 
οαΓβΐιΐΓ, 6ΐ ίη 03Γη6ηι ν6Γ6 ΐΓ&η8η)ΐιΐ3(υηι 6886, 
3ΐςυ6 \ά ραΐί ςυο<Ι οηιηίηο ρ3ΐί ηοη ρθ58Η ( 3ΐι 
οηιηΐ ςυίρρβ λ1ΐ6Γ3ΐίοη6 61 €οην6Γ8ίοη6 ίη 3Ηυ(), 

Γ3ΐΐθη6 6886ηΐί9Β Β6υ8 Ιθη§ί88ΐπΐ6 3ΐΜ}84), Γ6€ΐβ 

υΐίςηβ Τ1)6θΙθ|ρΐ8 8ΐ3ΐ1πι πιΓ6γΙ, < Εΐ Η3ΐ)ίΐ3νΐ( ίη 
ηοΙ)ϊκ > ιιΐ ουιη ϋυο η6ε6883Γίο ίηΐ6Πί|{38, 6ΐ ευπι 
ςυί 1ι:ιΙ)ίΐ3Κ, 61 \ά ίη ηυο 1ΐ3ΐ)ί(3(υΓ, ίη €3Γη6ηι 
ίρ8απι ηοη 6886 ΐΓ3η8ηί)υΙαΙυπι 6χί8ΐίπΐ68, 86(1 |}31μ« 

131*6 ροΐίυβ ίη 03Γη6, υ( ρΠΟρΓίΟ υΐ6ηΐ6Π1 60ΓρθΓ6, 

Ιβηιρίο ίΙΙο ηίπιίΓυπι ςυοιΐ 681 6χ 83η€ΐ3 ΥίΓβίηβ : 
€ Ιη ίρ8ο 6ηίπι ίη1ΐ3ΐΜ(3νίΐ οηιηίβ ρΐ6ηίΙυ(1ο ϋίνίηΙ- 
, ΐλΓΐ8 6θΓροΓ3ΐίΐ6Γ Ι αΐ Γ3υ1υ8 3ίΐ ^*. Ουίη 6Κ Ιη 
' ηο1)ί8 Ιΐ3ΐ)ίΐ38)?6 Υ6Γΐ>ιιιη ιΐϋΙίΐοΓ 3886Γί(, βΐιίβδίοιυπι 
<|υοςιΐ6 ηο1)ί8 ίβΐυά Γ6ν6ΐ3η8 ηιχ8ΐ6Γίιιη]. δυαια• 
6ΐιΙπι οη)η68 ίη ΟΗΓίβίο, 6ΐ οοιηπιυηί8 ΙιηηιβηίΐβΙίβ 
ρ6ΐ'8οη3 ίη ίρ$υΐη Γ6νίνί8θίΐ. Ν3ηι 61 ηονί&8ίηια8 
Αϋ3ΐιι ίϋοίπΌ ηυη6υρ3ΐυ.'» 68(, ςύί η3ΚυΓα6 ρ3Γΐί€ί- 
ρ3ΐίοη6 οηιηί3 1υ€ΐιρΐ6ΐ3ΐ 3ΐ1 Γ6Ποίΐ3ΐ6ηι 6Ι §1θΓί3ηι, 
8ί€υΐί ρΓΐιιιυβ Αϋαηι ίη 0θΓΓυρΐίοη6ηι 6ΐ ί^ηοπιΐ- 
ηί3ηι ^• Ιη οπιηί1>υ8 ίΐβςυο Υ^Γ^ιιηι 1ΐ3ΐ>ίΐ3ν!ΐ ρ€Γ 
υυυιη, υΐ, υηο οοηβΐίΐυΐο ϋοί ΡϊΓιο ίη νΐΓΐυΐ6, 86- 
ουη(!ιιη\ $ρίπΐυπι 83ηοΐίΐ3ΐί8 ίη υηίτ6Γ83πι Ϊιαπΐ3• 

ηίΐ3ΐ6Π1 <1ί|[Πίΐ38 ίΙΐ3 Γ6(1υη(ΐ3Γ6ΐ, λ(ΐ60<|υ6 ροΓ 

υιιυπι 6χ ηοΙ>ί8 ίη ησΐ8 ςυοςυο ρ6Γν6ηίΓ6( ίΐίικί : 
ι ε{|;ο άίχί : Οίί ϋ8ΐί8, 6ΐ Γιΐϋ Εχ66ΐ8ί οηιη68 "*. » 
Ι^ίΙυΓ ίη €Ιιπ8ΐο ςιιίόοηι 86ΓνΑ η3ΐυΓ3 βΐ Γ63ρ8« λον, Αναβαίνον εΕς έν^τα "(ήν μυστιχήν τφ φορέ- ρ 11))€Γ3, 3(1 ηΐ]Γ&Ιί63ηι ηίη)ίΓυηι υηίΐ3ΐ6Π) 6]υ8 6ν6€ΐλ, βϋΐνΐι τήν του δούλου μορφήν, έν ήμΤ)^ δέ χιτά μίμη- 
ννν τήν πρδς τδν Ινα διά τήν χατά σάρχα συγγένειαν 
Έπε\ διά ποίαν αΕτίαν ούχ αγγέλων έπιλαμβά'/εται, 
αλλά σπέρματος *Αβραάμ, δθεν ώφειλε χατά πάντα 
τοΙς άδελφοίς όμοΐωθήναι , χα\ γενέσθαι χατά άλτ^- 
θιιαν Ανθρωπος ; *Αρ' ούχ\ πάσίν έστι καταφανές, 
δη χαταβέβηχεν ε Ες τδ δοΟλον , αύτ^ς , ούχ έαυτφ τι 
διΑ τούτου προξένων , άλλ* ^μΤν έαυτδν χαριζδμενος, 
Λίχ ημείς τή αύτου πτωχεί^ πλουτήσωμεν , άνατρέ- 
γρηηεςΜ τής πρδς αύτδν δμοι<5τητος είςτδ Γδιον αύ- 
του χα\ έξαίρετον άγαθδν , θεοί τε χα\ Θεοΰ τίχνα 
διά τής πίστεως Αναφαινώμεθα ; Έσχήνωσε γάρ έν ςυί Γ6η 86Γνί ΓθΓηί)3Π), ίη ηοΙ>ί8 ν6Γ0 ίη)ίΐ3(ίοη6 61 
8ίιηί1ίΐυ(ΙΙη6 ουιη ίΐΐο υηο, ρΓθρΐ6Γ €3Γηί8 οο^ηΑ 
Ιίοηβηι. Α1ίο4)αί 6ηίη), ςυ3υι οΙ)Γ.«υ83ηι ηοη 3η|;6* 
ΙοΓυιη ςυίϋΰΐη, 86(1 Α1)Γ3ΐ)3β 86πΐ6η 3ρρΓ6ΐΐ6η(]ίΙ, ' 

υΐΙ4]6(ΐ6ΐ)αίΙ ρ6Γ 0(1ΐηί3 ίΓ3(Γϋ)υδ388ίΐηίΐ3η '^6ι Υ6Γ6 

Ιιοπιο ΑβΓΐ ? Αηηοη π)3ηίΓ68ΐυηι 97 ^^^ οπιιιίί)υ8, 
ςυο(1 3ΐ1 8θΓνί1οιί) οοηιΐίΐίοηοπ) ίρ86 86 (Ιοηιίβίΐ* 
ηίΐιίΐ οχ Ιιο€ &ίΙ>ί 36(|ηίΓ6Η8, 86ΐ1 ηοΙ)ίς 86ίρευηι 13Γ- 
%ιαΛ%, υΐ ηο8 οίιιβ ρ3υρ6Γΐ3ΐ6 (1ίΐ3Γ6ΠΐυΓ **, 8ίιηί!ί- 
Ιικϋηο ουηι ΐρβο 3(1 ρΓορπιιηι 6ΐ βχίηιίυηι 6]ιΐ8 Ιο^ 
ηυηι 6νο£(ί, (1ϋ(ΐυυ οΐ Οβί ΩΙίί ρ6Γ βιίβυι γ641(Ι6Γ6- 
ιΐιϋΓ ? ΙΙα1)Ίΐ3νίΐ οηίπ) ίη ηοΙ)ί$, ςαί ροΓ ηιΐυηηι *τ 1»3. XI, V, 14. 
»* II €θΓ. VIII, 9. 'ΟοΙ. II. 9. *•! αοΓ, XV, 45-49. •• Ρ8αΙ. ι-χχχι, 6; ^ο^η. χ, οέ. ■» Ιΐ6ί)Γ.ιι• Π, δ. ΟΥΙΙΙΙ.1.1 ΑΙΕΧΑΝΒΕΙΝί ΑΚεΗΙΕΡ. 165 

ΙΓίΗαβ 681 αο Οβυβ : 

ιη3ηιυ$ : €Α1)1>8 Ρ&ΐβΓ**.» Η2ΐ)ΐΐ3ΐ αοΐβπι Τ6ΓΚ)υιη ίη 
οιηηίΐιυβ, ίιι υιιο ΐβηιρίο βοίΐίεβΐ ςιιοϋ ρΓορίβΓ ηο§ 
61 61 ηο1)ί8 Αί&υπιρδίΐ, ιιΐ οιηη68 ΐη ^βίρβο ΙιαΙίίβη», 
οοιηββ ίη υηο€θΓροΓ6, βίΰΐιΓι Ρ^ιυΙο» αίΐ*^, Γβοοη- 

6ΊΗ8Γ61 Ρ&ΙΓΪ. 

Ι, 14. Ει νίάί{ηα$ ^ΙόΗαη €}%$ ^Ιοήαηί ηηΜί (/ηί- 
ρεηΐίί α Ραΐτε, ρΙεΛπη §ταΐί<Β Η νεηίαΐ'η. 

€ίΜη ν6Γΐ)υιιι ΟΆΤΜία ΓλοΙιιηα 6886 <ϋχ6ΓίΙ, Ιιθ€ 
68ΐ Ηοιηπιβηι , 6ΐ ίΓαΐΓβπι 86Γνοηιιη ϋίςυβ ΟΓββΙυ* 
κιΓυιη, ίηΐ6βκιιιι 1«ιη6ΐι 6ί ςυοςυβ 86ΓΥΜ 1]0€ 
ρ8€ΐο άίτίηΑιη (Ιί^^ηίΙλίβιη , 6ΐ ρΐβουπι 6886 ΡιΙη8 
ρΓορΓίβίαΐβ ΓυΓβυβ 08ΐ6η(ϋί• ΝβΐυΓ^ι ςαίρρβ ϋίνΐηι 
{η8οίρ$9 Αγιιι& 6ΐ8ΐ3ΐ)Πί8 68(, πβο ιηυΟΙίοηβιτι €&ρίΙ 101 ίάοοςυβ Ίη 6]ϋ5 δρίπΐυ οΐϋ- Α ήμΤν 6 χατά ψύσιν νί6ς χαΐ Β^άς * διό χα\ έν τφ 

Πνεύματι αύτου χράζομε ν* < *Αβ6α[ ό Πατήρ * » σχηνθΖ 
δέ 6 Λόγο; έν πόίσιν, έν έ>^ τφ δ&* ήμ^ χα\ έξ ημών 
ληφθέντι ναφ, Γνα πάντας Εχων έν έαικεφ, άποχαταΧ 
λάξτ^ πάντας έν έν\ σώματι πρ6ς τόν Πατέρα, χαΟέ- 
νερ 6 Παυλές φηαι. 

Καϊ έΟεαισάμεβα τήκ δόξατ αύτον * δόζατ ώς 
Μστογετονς ααρά Πατρός^ χΛήρης χάριτος «αέ 
άΛηθεΙας, 

Σάρχα γεγενήσΟαι τ6ν Λόγον είτεών, τουν* Εσην» 
βνθρωπον, χα\ εΙς άδελφ<&τητα χαταγαγών τήν 
πρ'^ς τα δοΟλα χα\ ποιήματα , φυλάττει χα\ οΐίτως 
άχέραιον α^ψ τό θεοπρεπ^ς αξίωμα, χα\ τής ένού- 
σης αύτφ πατριχής Ιδι^τος άνάι^λβον βντα κάλιν 
δειχνύει. Πέπηγε γ^ίρ ζντω; ή θεία φύσις έφ* έαυτφ. ίη οΐΐυιΐ , 56(1 βοά^οϊ 86 πκνΙο 86ΐηρ6Γ 1ΐ8ΐ)6ΐ, 61 ίη '^ήν έφ" Ετερον τι τιαρατροπήν ούχ άνεχομένη ηαθείν. 8Ι]|8 (!οΙίΙ)υ8 εοηδΙαηΙβΓ πΐ2Π6ΐ« Ιΐ»ςυ6 Ιίοβΐ 6ν80- 
£61181» Υ6Γ5ιιιη 03Γηβπι Γ&οΐυπι 6886 ϋίο^Ι, ηοη 1&• 
ιη6η ίρδίιαι 68Γηΐ8 ΊηθΓπιί(3ΐί1)υ8 8υοευ1)υί886 8886- 
Ηΐ, η60 ρπ8Γιη8 ίΙΙ» 8υ3 νίπυΐβ 6ΐ (ζΙΟΓία 6Χ6ΐ(ίί88β, 
60 ςυοά ίηηΓΠΐιιπι ηθ8ΐΓθΐη βΐ ίηβΙοΓίιιιη €0Γρα8 
ίη^υίΐ. Υίϋίπιυδ 6ηίπι |;ΙοΓί8πι 6]υ8, ίηςιϋΐ, οηηι 
%\οτ\2ί 5υ1)1ίιηίθΓ6ηι , 6( ηυοίεπι ()606Γ6 ΡίΚυη 6Χ 
Ι>60 ΡαΐΓβ υηί^6ηίΐυπι η^ναο ηοη Γα(6&ΐυΓ. Ρΐ6ηυ8 
6η1ηι 6Γ8ΐ((Γ8Κία 6ΐ νβηίαιβ. δί ςυΐ8 6ηίηι βαηοΙοΓυι» 
€ΐιοηιπι €οηΐ6ΐηρΐ6ΐαΓ» 6( υη1υ8ου]α84υ6 γ68 (;65(&8 
ρ6Γρ6η(1αΙ , πιίΓ&ϋΙΙυτ αΙίςυ6, 6Κ ίΙΙοΓυπι νίηιιΐί1)υ8 

0ΐ)ΐ66ΐ8ΐ>ίΙυΓ• 608(ΐυ6 £;1θΠ8 Γ6ρΐ6ΐ08 3 1)60 Γαί686 

ί8ΐ6ΐ)ίΐυΓ. υπ1{;6ηίΓι Τ6Γ0 {Ιοπααι 61 {γδΙιαοι , ηυΐΐο Εχουσα δΐ μάίλλον ωσαύτως άε\ , χα\ έν τοΙς υϋΐοίς 
έστώσα πλεονεχτήμασιν. Ουχουν Μ χα\ σάρχα φησ\ 
γεγενήσΟαι τ6ν Αόγον ό ευαγγελιστής , άλλ* ού ταΤς 
της σαρχ6ς άσθενε(αις αύτ6ν νενιχήσθαι διισχυρί* 
ζεται, ουδέ της αρχαιότατης Ισχύος τ< χα\ δύξης 
άποπεσειν , έπειδήπερ τ6 ασθενές ημών χα\ άδοξδ- 
τατον περιεβάλετο σώμα. Είδομεν γαρ αύτοΰ τήν 
δόξα ν, φησ\ , παρά τήν τών &λλων έξα£ρετον« χα\ 
οποίαν &ν τις ώμολέγησε πρέπειν τφ έχ θεού Ηατρ^>ς 
ΥΙφ ΜονογενεΤ. Πλήρης γάρ ήν χάριτος τε χαΙ 
αληθείας. *Αφορών μέν γάρ τις εΙς τ6ν τών άγιων 
χορδν , χα\ τά δι* έχάστου γεγενημένα παραδόξως 
άναμετρούμενος, θαυμάσει μέν χατά τ6 εΕχ6ς, χα\ πιθ(!ο ουιη €»(6Γ0Γυπι ^Ιογια οοπιρίίΓΑηϋ&ηι 6886 γ τοΙς έχάστψ προσουσιν άγαθοΓς έφησθήσεται, δόξης Ιΐιβοΐο^ί άοοοηΐ αο 886π Ι68ΐ68, 86<1 1οη{6 6πιίη6η• 
ΐίθΓ6πι 80 ρΓ»8ΐ8πΚΐθΓ6ΐη , ιι( <)υί ηοη <1ββηίΐ8ΐη 

Ιΐ&1)68ΐ ((Γ8ΐί9β Π]6η8υΓ8ΠΙ ςυ88ί 8ΐ)8ΐΐ6Γ0 8006ρΐ8ηΐ9 

86(1 Ι3ηΐ]α8πι ίη ροΓΓοείο ροΓίβεΟπ) , 80 ν6Γ8πι , ίϋ 
68ΐ, ηοη 88€ίΐίΐί8ηιι , η60 αΐΐυηιΐβ ςαββί 8εο688ίοηί8 

ΙοεΟ 8υρρ6(Ιίΐ8ΐ3ΠΙ , 56ά 8υΙ)5ΐ8ηΐΪ8ΐίΐ6Γ ίη6Χ8ί8ΐ6η• 

ΐεηι, 61 ίΓυείαιη 9β Ρ^ι^Γη» ρΓορη6ΐ8ΐί8 η8(υΓ8- 
1Ιΐ6Γ ΐΓ8η8ηιί88υιιι ία Ρίΐίυηι. Ουο(1 8ί ειιί ρίβεοί 
8εεαΓ8ΐίυ8 ίά ςιιοιΐ (Ιίοΐυαι 68( 6Χ8ηι1η8Γ6, εοη8ί(ΐ6- 
Γ61 8ρυ(! 86, ΐ|υί(1 58ηεΐί ίρ8ί, 61 ςιιίά δ8ΐν8ΐ0Γ 
ηθ8ΐ6Γ Οιη8ΐυ8 ηιίΓ8ΐ)ίΙΙΐ6Γ ρ8ΐΓ8Γοηΐ, Ι8η1ιιπιςυ6 
(Ιί8ΐ8Γ6 εοπιρ6Γί6ΐ, ςιΐ8η1υπι 8ηΐβ8 ύίχίπιυβ. Οαί(Ι 
ηυοά ίΠί ηυίΗοΐΒ υ( ηιβη ΓαπιυΠ ίη άοπιο ν6Γ88η•' 
ΙΗΓ, Ιιίε 8ΙΙΙ6Π1 υΐΡίΙΐιιβ ιΐοηυί 8υχ ρΓ£68(? Ργφ τε αύτους άναπεπλήσθαι πάντως έρεί της Όορά 
Θεού * τήν δέ γς του Μονογενούς δόξαν τε χα\ χά^ιν, 
ού τοιίς τών πάντων άμιλλωμένην τεθεάσθαί ψασιν 
οΕ θεολόγοι χα\ μάρτυρες, άλλα πολύ λί3|ν ύπερτενη, 
χα\ άσυγχρίτοις ύπεροχαΐς άναβα(νουσαν, ού μεμε• 
τρημένην Εχουσαν (Ιις έτερου δίδοντος τήν χά|>ιν« 
άλλ' ώς έν τελε(ψ τελείαν χα\ αληθή• τούτΜοτιν, 
ούχ έπείσοϋ^τον, ουδέ Εξωθεν ώς έν προσΟήχης μέ^^ει 
προσπε πορισμέ νην , άλλ" ουσιωδώς ένυπάρχου^ν, 
χαΐ χαρπ&ν πατρφου Ιδιώματος φυσικώς έπ\ τ^ν έξ 
αυτού διήχουσαν ΓΕόν. ΕΙ δέ τφ (οχεί π).ατυτέ|Μΐς 
Οεωρήμασι βασανίζειν τδ είρημένον , άποσχοπείτω 
χαθ* έαυτλν χα\ τά δι" έχάστου τών αγίων παρο^ 
δόξως γεγενημένα, χαΐ τά διά ταύ Σΐιηήρος ημών 16Γ68 8εηρ(ϋη) 681 ιΐβ ϋηί(;6ηίΙο : ι ΒβηβάΙείυβ Ο Χριστού, χα\ τοσαύτην ούσαν εύρήσει τήν διαφοράν. ςυί τοηίΙ ίη ηοηηηο Οοηιίηί '". ι Οο 88ηε1ί8 νεΓΟ 

06118 80 Ρ816Γ 811 : € Εΐ Πΐΐβί 8(1 ν08 0Πίΐη68 86ΓΥ08 

ΐηοοβ ρΓορΙΐ6ΐ88 ■•. ι 0υ1η6ΐί8ΐη, ίΙΠ 8υρβΓη8 υΙγ- 
ιυΐ6 (!οη8ΐί 8ΐιηΚ : ίΰε 8ηΐ6πι 65ΐ νίΠυΙυπι Οοπιίηυ8. 
1 81 ηοη Γβείο ορ6Γ8 Ρ8ΐΓί8 πιοί , Ιηςυίΐ, ηοΐίΐο 
ηΐίΐιΐ 0Γ6(ΐ6Γ6. 8{ 8υΐ6πι Γοείο, εΐ 8ΐ ηιίΐή ηοη ΟΓβ- 

(1ίΐί8, 0ρ6ΓίΙ)υ8 ΠΙ6ί3 εΓ6(ϋΐ6 '*. ι 1ΐ8ςυ6 81 βχ 1ρ8ΐ8 

ορ6Γί1)υ8 Ρ8ΐη τίπαίε 3Βηυ8Η$ υιΓιβ6η1ΐυ8 6886 οεΓ- 
ηίΐαΓ, 36ςυ8Γι υ1ί(ΐυ6 ^\ύτ\Λ ουηι Ρ8ΐΓ6 πιεπίο εε- 
ΐ6ΐ)Τ8ΐ>{(υΓ, πι&χίιηε εαπι 9β(|υ8ΐί(6Γ οροΓείυΓ. Τβη- 
Ιυηι 8υΐ6πι , Κεεί 8ίΙ Ιη ε8Γη6, 8(1 ΓΓ8ΐ6πιίΐ8ΐ6πι 
▼068108 8υρ6Γ8ΐ>ίΐ, 4|ΐΐ8η1υηι Ηοηιίη68 η8ΐυΓ8ΐί8 δσην ήδη προλαβόντες είρήχαμεν * πρίς δέ γε τούτφ 
χάχε?νο. 01 μέν γάρ ώς οΐχέται γνήσιρι περ\ τ^ν 
οΐχόν είσιν , ό δέ ώς Τ16ς έπ\ τ6ν οΤχον αυτού * χαλ 
περ\ μέν τού Μονογενούς ή θεία λέγει Γραφή* € Ευ- 
λογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι Κυρίου* ι περ\ 
δέ τών αγίων ό θεδς χα ι Πατήρ * ι Κα\ άτιέστειλα 
πρ^ς υμάς πάντας τους δούλους μου τους προφήτας. » 
Κα\ οΐ μέν τήν άνωθεν έδανείζοντο δύναμιν - ό δέ ώς 
τών δυνάμεων Κύριος, < ΕΙ ού ποιώ τά Εργα το$ 
Πατρός μου , φησί , μή πιστεύετε μοι* εΕ δέ ποιώ, 
χάν έμο\ μή πιστεύητε, τοΙς Εργοις μου πιστεύετε^ ι 
Ούχούν ε Ε τοσούτος εΕς δύναμιν ό Μονογενής, δσοσπερ •>Κοηι. VIII, 15. " ΕρΙιοδ. ιι, 16. "Γδβΐ, εχτιι, ?6. " ^0Γ6η1. νιι, 25. •^ ίοηη. ΐ5, 37. 58. 165 ΙΝ ^0ΑΝΝ15 ΕΥΑΝΟΕυυΜ 1.1Β. Ι. 106 1ν «Γη χα\ δ Πατήρ» €ι' αυτών όρόίται των Εργων Α 06^8 , 61 ΑΙίοβ αϋορίίνοβ βαρ6Γ3ΐ ?6Γυ&. Ροιτο ΟΙΙΗι {σοατάθμοις αναλόγως μεγαλυνθήσεται Ιόξανς , &τ< 
^ χα\ των Γβων εργάτης* ύπερέξβι βΙ ικάντως 
τοοουτον, χαΐ έν σαρχΧ γεγονώς, τους εΙς αδελφότητα 
χεχλημένου;, δσον ανθρώπους δ χατά φύ9(ν βε6ς, 
χα\ υΙους τοΟς χατά θέσιν 6 χατά άλήθειαν έξάλλεται. 
Έι»ιδή Α γέγραπται παρά τφ μαχαρίψ Λουχ^* 
€ ΙησοΟς δέ προέχοπτεν έν 9οφ{φ χαΐ χάρ(τ^ * ι 
σημειωτέον έν τούτοις, ότι πΛήρης χάριτος ίχΐίΐ)» τήν 
βόξαν Ιφη τ6ν Πόν δ πνβυματοφόρος * είτα ποί ποτέ 
προχδψει τΐ πλήρες, ή 7:ο(αν 5λως έπιδέξεται προ- 
σθήχην, οΐί έπέχεινα μηδέν; Ούχουν,* ούχ ^ Λόγος 
έστ\ χα\ Θεδς προχόπτεςν εΓρηται, άλλ* δτι μειζόνως 
άε\ θαυμαζόμβνος, χαριέττερος πχρά τοΙς δρώσι διά Λραά Ιΐύ&ΐιιηι Ι.υε3ΐιι &€πρΐαιη 8ΐΙ : < {ββα* λυΐβη 
ρΓθβεί6]ι>&ΐ 82ρί6ηΐί2 6ΐ |{Γ3ΐί» "' », οΚ)86ΓνλΐΜΐαιη θϋ 
Ιιίο 6ν&η((6Η8ΐ2ΐιη (ΙΊχίβββ Ρίΐίοηι ρίβηηιη %τ%ύ% 
1ια1>6Γ6 (ΐΐοηαηι. ΑΙ ςιιοιηυάο ρΓοΟάβΙ \ά φ^οά ρΐβ- 
ηυηι 681, :ιυΙ ςυίϋ 6ΐ, ςυχβο, λ666<ΐ6Γ6 ροΐ68ΐ ιιΙΙγα 
ςαοά ηίΐιιΐ 68ΐ? Ι^ίΐυΓ ηοη ςν» ν6Γ5υιη ββΐ αο 

66α8, <1ί€ΐυ8 681 ρΓθΓΐ€6Γ6, δ6<1 Ι{110(1 η)3|[ί8 ΙΟ•- 

^ίβςυβ &<1ιηίΓ9ΐϊοη6ΐη 8υί ργφ1>6Γ61, 6χ ορ6πΙ)υ8 ίρβί» 

%ΤΛύ2ί ίη (1168 8υβ6Γί 8ρ6€(Βΐθη1)υ8 ▼ί(ΐ6ΐ)3ΐΙυΓ, ρΐΌ- 

βοί6ηΐ6 ροΐΐυβ, υΐ ν6Γ6 ϋί€λΐη,&(ΙηΓΐΓϋηΙίυιιιΙΐ35ί(υ, 
ςυαιη ίρ80 αά £;πι1ί&ιη, ςυί ρ6ΓΓ6€ΐα8 681, υΐ Οβυβ• 
Αΐηυβ ΙίΦΟ €θΐηιη6ΐηοΓ2886 ηοη 6ΓίΙ ΐηυΐίΐβ, ςυ&ηι- 
νΊ8 &Ηςα2ηΙυ1ιιη) ϋί£Γ6882ΐ β'ιΐ ΟΓαΐίο. των αποτελεσμάτων άνεδείχνυτο, προχοπτούσης , ώς έστι μάλλον εΙπεΙν άληθέστερον, της τών θαυμαζόν- 
των Ιξεως, ήπερ αύτου του τελείου , πρ6ς χάριν, ώς Θεού. ΕΙρήσθω χα\ ταύτα χρησ(μως, εΐ χα\ Ιση 
παρεχ6ατιχ6ς δ λόγος• 
Ίέιίάντης μβψτυρΒί Λψ, αΐ^ου, καΙ χάηραγετ. Β 1, 45. Λολλη€$ ΐΜΗΜοήΜίη ρετΗίΒα ά€ ίρεο «ι 

€^4ΠΙΐαΙ• *Αχολου6εΖ πάλιν ταΤς (δίαις έννο£αις δ σοφώτατος 
ευαγγελιστής, χα\ ώς τοΓς δπ(σω χρεωστούμενον τδν 
έ^εξης εύρύθμως ποιείται λόγον. Επειδή γάρ (φη 
ηερί του ΥΙου του Θβοΰ, ι Έθεασάμεθα τήν δόξαν 
α6τοΰ, δόξαν ώς Μονογενούς, ι ίνα μή μόνος φα(• 
νΐ}ΐαι τούτο λέγων, ούχ ένΐ προσώπφ τού ι έθεασά• 
|α9α Β πρέποντος, τ6ν δμώνυμον συνάπτει μάρτυρα, 
μίαν £χοντα πρ6ς αΜιν χαΐ τήν αυτήν εύσέβειαν. 
Μαρτυρώ, φησ^, «οιγαρούν έγώ (τεθέαμαι γάρ όπερ 
είπον) , μαρτνρεΖ δέ δμοίως χβι\ δ Βαπτιστής. 'Αξιο* 
λογιΐι»τάτη τών πνευματοφδρων δυάς χα\ άξιόχρεως 
ξυν«ιρΙ(, αληθείς συ ντεθραμ μένων, χαι ούχ είδότων 
τ5 ψ»ό&σ6αι. θέα δέ δπως έμφαντιχωτάτην ήμΤν £Μ€η 8βΒΐβΒΐίβ ίηβ'ιβϋΐ 89ρΐ6ηΐί88ίηυ8 βναη• 
|θ1ί8(», 6ΐ ρο84βΓί<Η*6Ηΐ ββποοιιβιη 3ΐρρο§ίΐ6 οοηη€- 
οϋΐ ρΓ8Β€6ΐΐ6ηΐΐ• Νλΐη ουοα 46 ΡίΙίο 06ΐ (Ιίχί886ΐ ; 
€ νί(1ίιηιΐ8 {Ιοηβαι 6ίυ8, |;1οηλΐιι φΐ•8ΐ Ι^ΒΪ|[β• 

ηΐΐί, » 06 8θ1ΐ18 ί8ΐυ<1 <ϋθ6Γ6 Τί4&6Γ6ΐΐΙΓ, 6001 Ι Υί- 

(1ίιηιΐ8, ι ηοη υαι ρ6Γ•οο« οοητβοΊ^ΐ, οο§[ηοιηίη6Πΐ 

•ί1[>ί Ι68ΐ6ηΐ «4]ΒΒ^ϋ, II η« 866υηΐ 61 6Μΐ6ΠΙ βη^λ 

1)6απι ρί6ΐ3ΐ6 ρπΒίΙίΐΜαι. Τ68^ο^ ί^ΠυΓ, ιη4ΐιίΐ,6^, 
^•ρ66ΐΑνί 9Θ ^Α><>Β 4^^ <^^^^) > ΐ68ΐ&ΐυΓίΐ6αι Βιρίί- 
8ΐΑ. Οί|;ηίβ8ίιηιιηι ρ8? ΙΙΐ6θ1θ|οηιηιι Ιοδίίαπιςιι• 
1ο6βρΐ6ΐιιηι, ο^ί ,ν6ηΐΑΐί ίηΒΐιΐΓίλί 8υηΙ 61 οηιηΊ» 
ιη6η(1βαί Β686ϋ. €6Γηβ Αυΐ6ηι ^αο ρλείο $1(^10- 
€«ηΙί88ίηιβ ιύ ηο1)ί8 6ΐροηαΐ. Νοη οιιίηι •οΙιιιη ιίΐ έΐΒοιήσατο τήν έξήγησιν. Ού γάρ μόνον δτι μαρτυρεί € ^0ΜIΒ6η1 Ι68ΐαπ άβ ίρβο, 864 6ΐΊ8πι 6ΐΒΐη3Γ6 «ΐίϋ- φησιν δ Ιωάννης περ\ αύτου, προστίθησι δέ χρησί- 
μως, δτι χαΐ χέχραγεν, άπδ του , ι Φωνή βοώντος 
έν τ] ϊ0[\/υί^ , » λαμβάνων τού λόγου τήν άτεόδειξιν.* 
χαλώς δέ χα\ τούτο λίαν. Ένεχώρει ^άρ τινας τών 
δΓ εναντίας είπεΤν* Πότε τφ ΜονογενεΙ μεμαρτύ- 
ρηχεν 6 Βαπτιστής, ή χα\ τίσιν έχεΤνος περί τούτων 
άνεχοινώσατο ; Κέχραγεν βύν, φησΙν, τούτ' Ιστιν, 
οδχ έν παραβύστφ λαλεί, ούχ ήρεμα, χαλ ψιθυρίζων 
γΛ^τνίρά' σάλπιγγβς άκούση βοώντος εύηχέστερον. 
05 μόνος άχούσας τά τοιαύτα φημι, πλατϋς χα\ εΙς 
• πάντας δ λόγος, λαμπρός δ χήρυξ, επίσημος ή φωνή, 
μέγας χα\ ούχ άγνωστος δ πρόδρομος* 

Οίτο^ ίκ, Ιτ βΙχοτ • Ό όχίσω μου έρχόμβτος^ 
^χροσΰέτ μου χέγοτβτ, δτι χρωτός μου 1^^, 

*Ονομάσας τδν μάρτυρα τδν δμογνώμονα χαΐδμώ- Β 
«μον αύτφ, χα\ μεγάλη δείξας άποχρησάμενον τί| 
9»ν8 πρδς τήν τού χηρύγματος διαχονίαν, επάγει 
χρησίμως 3ία\ της μαρτυρίας τδν τρόπον • έν τούτφ 
γάρ μάλιστα σύμπαν ήν τδ ζητβύμενον. Τί ουν Αφα 
τΑν τοιούτον Ίωάννην άναχεχραγότα π«ρ\ τού Μονο- 
γενούς εύρήσομεν ; « Ό οπίσω μου ερχόμενος, έμ. 
χροσ6έν μου γίγονε, δτι πρώτος μου ήν • » Βαθύς δ 
λόγος, χαι πολλήν έφ' έαυτψ τήν ράσανον άπαιτών • 
ή μέν γάρ πρόχειρος τοΖς πολλοίς χαΙ τετριμμένη 16Γ ΛάάϊΙ , 8ΗΠΐρΙ& 066&8ίθη6 61 ίΠο 4Ϊ€ΐΟ, € Υοΐ 

0ΐΒηΐΑηΐΪ8 ίη (ΐ6β6ηο*';» Γ€616 8Αη6 : ρθ88βηΐ 6ηίιη 
(ΐυ9ΒΓ6Γ6&<1ν6Γ8λπί,(ΐυ&ηϋοη»ηι ϋβΙΙηίι^βηΊΐο Ι68ΐ3ΐυ8 
681 ΒΑρΙί8(», »υΙ ςαίΐΗΐ86υιη 46 Ιιίβοβ Γ6ΐ)ΐι• οοιβοιιη 
ΒίΟΒνίΐ. €1ααιαΐ ΐ|[ίΙυΓ, ίηηυίΐ, 1ιθ6 681, ηοη ίη 
θ€6υ11ο ΙοςυίΐΒΓ, Βοη βυΐιαιίββο 6ΐ οΙαβι 8υ8υΓΓ»Β8 
ΐ68ΐ9ΐΙυΓ. ΤυΙ)8ηι οΙλπίΑηΙίβ Αΐ(ίυ8 ίη8οη8ηΐ6η αβ- 
4ί68. Νοη ΙκΒΟ 6θΙυ8 Μ4ίΙ 86ί1ί66ΐ, \οη%€ ΐΒίβςυβ 
86Γηιο πι&η8νίΙ ίη οηιηοβ, ρΓββοο ίΠηβίΓΐβ, οΙβγβ 6Ι 
4ί8(ίηοΐΑ γοχ , πΐ32Βυ8 η6€ οΙ)6θαΓυ8 ρΓβουΓβοτ. η» €$ί , αηί$ ηΐφ (αείπ* α%1 ; ηνίαρτίοτ ηΐ€ ετΛί. 

Οίΐοΐο 16816 6]υ8ϋ6πι 866ϋπι ηοη)ίηί8 Α€ 8οηΐ6η• 
Ιί», ςυ6Π) ηΐ80;η2 νο66 δυχ ρΓ«4ίοβΙίοηί8οαί£ίυιι» 

ίΠ)ρΐ6886 (ίίΐίΐ , €0η)Β104ΐΙΠ1 8Ιΐ1)]ί6ίΙ 6^υ8^6 16811- 

πιοηϋ ηΓιοηβηι, ίη 1ΐ0€ οηίηι ροΐί88ίιιΐΜΐΒ ΙοΙβ 
(1ιΐ8Β8ϋο νβηίΐΒΓ. Ουί4 6Γ|;ο ^ο&ηη6Π1 ΐεΐΜηι 4β 
υηί|{6ηίΐο οΐ3η)Α8&6 εοηρ6Π6πιυ8 : ι Οηϊ ροβΙ 
π)6 ν6ηΐιιηΐ8 68ΐ, &ηΐ6 ηΐ6 ί8€ΐυ» 681, ςυί« ρΓίοΓ 
ηιβ 6Γ&1? » ΑΙΙα8 6βΙ βΟΓπιο, 61 ηΐΗΗ» ίη488ίηί8, 
ΤΓΐΐα 6ηίιη οι ροΓνυΙ(^»ΐ3 ρΙυππιΟΓαπι 1)260 681 66Α» 
ΐ6Βΐί« : (2υο4 αϋ ηαΐίνίΐαίβηι €«ΓΗί8 &ΐ4ίιΐ6ΐ, δβιΐ• 167 δ. ΟΥΙΙΙΙ-1.1 ΑίΕΧΑΝΟϊΙϊΛΙ ΑΚϋΙΙΙΕΡ. ^68 ναΙΟΓβιη ΒβρίΙ&Ιϋ ρΓύΜ^ύδβίΐ, 61 56ϋυΐυ$ 68ΐ ιριο- Α διάνοια, τοιαύτη τις ουσά τυγχάνει• δσον γάρ ήχ^ν 

εις τ6ν τ?,ς γεννήσεως χρ^νον της μετά σαρχ^^ς^ 
προεβάδιζε του Σω^τιρος 6 Βαπτιόττής, ήχολούθει 
δέ Ίίως, χα\ ΰπ£σω τρέχων έφαίνετο, μηβ\ν £ξ ύστε- 
ρίζων 5λοι; δ Εμμανουήλ, ώς ό μαχάριος Ιστόρησε 
ΑουχΛς. ΤοΟτο λέγειν οΓοντΑι τ6ν 7(ι>άννην τινίς, 
?να νοήται τοιώσδε χα'%ά τ^ν της ήλιχΓας χρ45νον* 
( Ό οπίσω μου ερχόμενος, ΕμπροαΙέν μου γέγονεν *> 
άλλ* Εστίν (δε ι ν τ6ν όξυωπέοτερον τοΙς Οείοις έν- 
ατενίζοντα θεωρήμασι, πρώτον μέν, δπως εΙς Ιξιτή• 
λους εννοίας δ λόγος ήμίν εΙσφέρεται, χα\ μαχρ4ν 
που των &ναγχαΓως ζητουμένων αποδημεί. Παρελή- 
φθη γάρ μάρτυς ό δγιο; Βαπτιστής, βύχ Γνα τφ της 
γεννήσεως χρόνφ , ποτέ μέν ύστερίζοντα , ποτέ δ( 
αύ 4βάλιν προιερεύοντα δείζη Χριστών, άλλ* ώς σνν• (ΐ3ΐηιηο(ΙΟ, %1 δβχ αιβηβίΐϋΐ» ΐοΐιβ ρο$ΐ6ΐ'ίθΓ νίβπδ 
681 ειηιη3ηυ6ΐ , υΐ 1>€&1υ5 1<υο2$ η&γγ&τΊι. \ά λ 
4ΐ)ηηηϋ ϋίεί (ΐυίιΐϊΐη (:χί$ΐπη3πΐ , υΐ Ιιο^. ρ3€ΐο Ιη• 
ΙοΙϋ^αΐϋΓ ϋΐαϋ , ΓαΙίοηβ «Ι&ΐίβ ιιίιιιίηιι» : ι Ο» 
ρθ5ΐ ιηέ νοηΐιιπίδ 68ΐ , 3ηΐ6 ηιβ Γαοΐύδ ε&Ι. ι §6(1 
(|υί (1ΙνίιιΙ$ δοΓΐρΐΙβ 3ΐ^Ηυ& ηιβηΐίβ θ€υ1ο& ίηΐόηάβ- 
ιΚ, γί(ΐ6ΐ)ί(, ρΐ'ίιυυιη ςυίϋοιη Ίη&ηβιη 6556 Ιι;ιη€ 

!ΐη6ΓρΓ6ΐ9ΐίθΙΐ6ΐη , 6Ι Α Γ6ΐ>α5 ςυΧβίΐίδ 1θη^6 Γ6€β• 
(Ι6Γ6. Α55υΐΙΐμΙΐΙ5 6111111 65ΐ 168115 531)6(05 ΒάρΐίβΙ», 

ηοη υ( ηαΐινίι»ΐΙβ ΐ6Π)ροι-6 ιυοιίυ ρ05ΐ6Π0Γ6ηι, 
ηιοϋο ρΓίθΓ6ΐιι 01)η5ΐαηι 05ΐ6η(ΐ6Γ6ΐ, 86(1 ιιΐ 15, ηυ! 

υη:ΐ 8ρ60Ι&ν6Γ3ΐ 1 Ι^ΙΟΠΑΙΗ 6]υ5 , ([ΙΟΠΑΠΙ ^υ35^ 

ϋηί^ι'πίΓι α Ρ;ίΐΓ6 ρΐ6ΐιΙ %ΤΛί\ίΒ 61 ΥϋΓΪΙ^Ιίδ. > Οιι&ηα 
ίςίΙΙΙΓ 6ΧρΙ)€Λΐίθη6ΐη 99* 8βΓ6Γ65 αιΙϋΟ ίιιΐ6ΐιιρ65ΐΙ- γ» ιιαηαΐίοιιί , αυΐ ηιιοιηοϋο Γ6€ΐ6 ΙΠίΐηι ηη6ΓρΓ6- Β τεθεαμένος < τήν δόξαν αύτου, δόξαν ώς Μονογενούς Ια1)«:Γί5, 51 9(1 ΐ6ΐηροη5 βρ^ιίαιη Γ6ΓβΓ&5 ίϋ ςυοιΐ 1ιι 
ςυχ:$(ίοη6 νβπΊΐυΓ, ηίιηίΓυηι, ι Ουί ρο5ΐ ηιβ νεη* 
ΙυΓϋ5 6ί»ΐ, αιιΐ6 ΐΐι6 ΓΗ6ΐυ5 651 ? » υΐ 6111111 ΒοηιΊηυιη 
ρο8ΐ ΒαρίίβίΑΐΐι τβηΐΓβ οηιηββ Γαΐβ&ηίαΓ, ρΓ»86Γ- 
Γιηι οαιη Γ&ΐίοηβ Ιβιηροπβ ςυο ίηε&ηι&κιβ ββΐ, «ΙΙ 
Ηΐο ρθ8ΐ6ΓίθΓ, ςυοη&ηι ρβοΐο βΐΐΑΐη ρηοΓ ΠΙο 6ήΙ» 
ΐ6ηιροΓ6 αΙηιίΓυηι? Ηυηβ 6ηίιιι ββηβυιη » ηοϋίβ 
τίαδβίηι ροβίιιΐλΐ οτάο ρΓ»06(ΐ6ΐιΓιυιη 61 €οη86θυ(1ο. 
Αι 18111(1 ββΗ ηοη ροβ86, ηβηιο (1οΚ»ίΐ&1)ί( , ορίηοΓ. 
Ουοιΐ βπίηι ΐβιηροΓβ ρο8ΐ6τίυ8 65ΐ 8ΐί(|ηο, υΐίςυβ 
ρήυ8 ηοη 6ΠΙ βο ςοοϋ 8ηΐ6€6<1ϋ. 1|{ίΙυΓ 8ΐ)8υΓ(1υπι 
68( ρίβηο 6ΐ ίη6Γ6«1ί1)ίΐ6, 88η€ΐυιη ΒΑρΐί8ΐ8ηι (1^ 
ΐ^ωροΓβ ίη68Γη8ΐίοηί8 Ιοοαίιιπι 6886 οοπι (Χίχίΐ: 
€ Οιιί ρο8ΐ ιη6 ν6ηΐυΓυ8 65ΐ , 8ηΐ6 ηιβ Γ86ΐυ8 β8ΐ; > 
8θϋ Λά ρΓορθ8ίΐυηι ηοίπβ βοοραπι ίΙΙυ(1 ροΐίυ8 μ- 

ΐ6ΐΓΐ0«η(68, ΙΐΟ€ ΠΙΟίΙΟ <1ί6ΐυΗ1 6886 €Γ6(ΐ6ΐηυ8. $6ίΙβ 

ίι•8ΐΗ5 Β8ρΐί8ΐ8 • ▼υ1§8Γί Ιοςυ6θ(1ί οοη8υ6ΐυάίη6 
8θΓΠΐοιΐ6ΐη ΐΓ8ιΐ8Γ6Γ( 8(1 8ρΪΓίΐυ8ΐ6ΐη ΚΓυοι ςυ^Κ- 
Ι8(βηι , 6ΐ &Ι) ΊιηΑ£[Ίη6 8ο 8ίπ)ίΙίΐυ(1ίη6 Γ6Γ\ιηι Ιιυπια- 
η3πιπι 3(1 6χρΙίθ3Γιοη6πι 8υ1)ΐΙ1ίοπ8 86η8υ8 ρΓΟ- 

§Γ6(Ι•.Ι(ΙΓ. Ρ6Γ6 6ΙΐίΠΙ Οΐ Οΐ ςΐΐΐ (ΙμΧ 68ΐ βΓίΟΟΐ , 

ηοΙιίΙίοΓ 5Κ 60 ιιυί 86(|ΗίΐυΓ, 6ΐ 06(1ΐ]ηκ (1ί8€ίρυΜ 
ιη3κΊ8ΐη8; (|υ6ηΐ3(1ιηο(1υιη ρ6Γϋ<ΐ8 ί3ΐ)6Γ «Γ8πη8 

αυΐ 3Γ€ΐΐϋ«0ίυ8, 6Χ6Πΐρ1ί £[^3Γ|^, ν6ΐ 16Χ10Γ (Ιιιχ 

681 (|υο(ΐ3πιπ)θ(]ο 6ΐ ρτχ8ΐ3( 61 ςυΐ 86 1η 

ϋί8€ίρΙίη3ΐη 6)(Ι8 3ηΪ8 (Ι6(1Κ, 61 3(1 ρ6ΐ-ί^6ΐ3Π1 

6]υ8 ηοΐίΐίαπι οοηίβηιΐίΐ. ^(1 βΐ πιβ^ΙδίΓί ρε- 
πΐΊ3αι 5υρ6Γ3ν6ΓΊΐ 1516 (1Ί5€ίρυ1υ5 6ΐ Ιοη^ο ίη- παρά Πατρίς, πλήρης χάριτος χα\ άληθεΙά^»- 1 
Ποίον ούν άν τις έφαρμόσαι λόγον τοΙς οΟτω; ά^βΛί- 
ρως ε(σβεβηχ<)σι διηγήμασιν ; ή πως &ν τις ήμΐ^ 
Ιρμηνευσοι σοφώς, εΙς ποσό^τα χρόνου λαβών τ6 
ζητούμενον, τουτ' Ιίτ:ν , € Ό οπίσω μου ερχόμενος 
Εμπροσθεν μου γέγονε ; ι Κείσθω γάρ δή, χα\ όμο^ 
λογού μένως, τ6 κατόπιν Ερχεσθαι τοΟ Βατετιστου τ^νι 
Κύριον, &τε δή γεγονότα τφ χρόνφ τφ χατά τΐ2ν 
σάρχα δεύτερον* χατά τίνα τρόπον χα\ Εμπροσθεν 
αύτοΰ γενήσεται, χατά χρόνον δέ δηλονότι ; Καλεί 
γάρ είς τούτον ήμαίς τ^ν νουν ή το?ς πρ<)λα6ουσιν 
αναλόγως οφειλομένη τάξις τε χαΐ Αχολουθία. *Αλλ* 
οΐμαι τούτο παντί τφ γενέσθαι σαφές , (!>ς οΰχ &ι^ 
εΓη των ενδεχομένων. Τ6 γάρ ύσ^ρίζον τκνδς χατά 
τ^ χρόνον, οΰχ άν Κοτε φθάσα« τ^ ήγούμενον. Ούχουν 
άμαθες χομιδ|), χα\ παντελώς άπίθανον, περ\ χρόνος 
του χατά τήν σάρχα τ6ν άγιον εΙπεΤν οίϋκσθαι Βία• 
πτκστήν* < Ό οπίσω μου ερχόμενος, Εμπροσθεν μου 
γέγονεν * ι άχολούθως δέ μ£Κ(λον τφ ήμΤν πρ^^τεΟέντι 
σχοπφ νοοΰ'/τ&ς αυτ^, τοιώσδέ πως είρησθαν πιστεύ- 
σομεν. Χαριέντως 6 μαχάριος Βαπτιστής άιΑ τοΰ 
χατά συνήθειαν σχήματος αναφέρει τ6ν λόγον, έπ\ 
ποιότητα πραγμάτων πνευματιχήν , χα\ ώσπερ άχό 
τίνος είχόνος των χαθ* ήμ^ εΙς έζήγησιν Ερχεται 
νοημάτων λεπτομερέστερων. ΦιλεΤ μέν γάρ πως άε\ τ6 
ήγείσθαι ^εφυχ^ς, των Επεσθαι λεγομένων ύπάρχειν 
Επίδοξότερον, παραχωρεί δέ το?ς ήγουμένοις τά έπ^ 
μένα * οίον ύ χαλχευτιχήν άχριβώσας τέρ^νην , ή ΐ6η'3ΐ1ο ρο5ΐ 66 Γ6ϋ(|ΐΐ6π1 , ηοπ ίη8υΐ56 (ΙίοΙβ- Β τεχτονιχήν τυχ^ν, ή ύφαντιχήν, ήγεΤταί ι^ωξ, χα\ <6 πιηι ορίιιΟΓ οηηι ςηΐ 3 (Ιίβΰ'ιρυΐο Γυ6πΙ 8υρ6Γ3* 
Ιϋ8 : ι Οα'ι ρο8ΐ ιη6 ▼6ηί(, 3ηΐ6 πΐ6 Γ&6ΐυ8 651. > 
Α(1 Ιΐ3η6 ί^ίΐιΐΓ ΓοΓηΐ3ηΐ8ί νίιη 61 Γ3ϋοη6Πΐ ϋΐίυβ (1ί€ΐί, 
Ιληι (Ιβ 53ΐτιΐ0Γ6 ηοδίΓο ΟΙΐΓϊδίο (ΐυ3πι (16 δληοΐο 
Βαρίίδΐ» , ΐΓ3υ5Γ6τα8 , Γ66ΐ6 ηΐ63 (|υΊ(ΐ6η) 86ηΐβηΐ1λ 

ίΐΐΐ6ΐΙί^6β : 86(1 3ΐ> ίπΗίο 366ίρίΐ0 5ίπξηΐ8. ΑϋπΐΙΓ3- 

ΐΊοηΊ 6Γ3Ι ηρυ(Ι οηιη68 Β8ρΓΐ8ΐ3, ηηιΐΐοβ ιιη<ϋ(|ΐΐ6 
8Ίϋί (1ί8€ίριι1ο5 οοΙΐ6β6Γ3ΐ, ιη3βη3 ΙιιγΙ)3 ^φηίβη- 
Ι'ιαηι 1(1 Ι)3ρΐί8ΐιιυιη 3(1 6ΐιιη εοηΠαβϋαΙ : Οίιηβΐηβ 

3υΐ6ΠΙ ίκη0Γ3ΐ>3ΐηΓ, (|υβΐηνί8 0886ΐ 60 ρΓ3ΐ9ΐ8ηΐίθΓ« 
1)6118 ν6Πΐ5 η68€ί6ΐ)8ΐΐΙΓ 6586 ; €Μΐη<)(ΐ6 1:ΐ<6Γ6ΐ 18 

ςιιΐ Β3ρΐ}8ΐ» 6Γ31 3(1ηιίΓ8ΐίοηί , 60 (|υοςαβ ρο8ΐβ- 
ΗοΓ 6886 (]υθ(ΐ3ΐηιηο(1ο νί(1(1)αΐυΓ; ί1)3ΐ 3Γΐ4υ3ηΙο 
ρθ8( ίΠιιιιι ^υί ΙιοηθΓ6 οΐ ^Ιοπ» ίηΐβΓ 1ιοιιιΐη65 πΐ3- Αμεινον Εχει του χατά μαθητείαν Επεσθαι νοουμένου, 
χα\ είς τ^ τελείως εΐδέ'/αι βαδίζοντος * άλλ* δταν 6 
τοιούτος τήν του διδάσχοντος ύπεραναβαίνί] τέχνην, 
χα\ κατόπιν Εάσας αυτήν Ιργάζηται τδ άμειν(Γ», 
οΟχ άχόμψως Ερειν τ^ν νενιχημένον ύπολαμ(άνΐι| 
περ\ του νιχήσαντος μαθητού - • Ό οπίσω μου 
ερχόμενος. Εμπροσθεν μου γέγονε. > Κατά τοδτο 
τοίνυν μεταχομίζων τ6 σ^μα τήν του θεωρήμ^ιτος 
δύναμιν έπί τε του Σωτηρος ημών ΧριΟτου χαΐ το( 
αγίου Βαπτιστοΰ , νοήσεις ορθώς * δέχου δέ τά ταθ^ 
Εκαστον έξ αρχής. Έθαυμάζετο παρά πάντιρν δ Ρα- 
ιιτιτνής, πολλοΟς έποίει τους μαθητάς, δχλος αύτ^ 
περιέθΜΤ(υγ ^πκζοίμένιαν τρολύ^* ή^ρ¥οε?το δΐ χβιί'Μΐ 
κρείττων ων ό Χριστές, έλάνθα^/εν, δτιθεδς ΰπηρ- χβν αληθινή 1Ν ^ϋΛ^Ν1δ ΕΥΑΝΟΈΙΙϋΜ υΒ, !. 170 επειδή δ^ ήγνο3ΐτο τ6 θαυμαζδμβνον Α ίοΓ βΐίαιηηυηι οπαΐ : δοϋ ςιΓι ροηβ 80ςυ6ΐ)&(υΓ Γ&€ΐυ$ του Βαπτιστου , έδέχει 'κως χα\ ύστερίζειν αύτοΟ ' 
έβάδοζεν οπίσω ^ρΛχ^^ τ6 με7ζον έχοντος Ετι χατά 
τιμήν χα\ βδξαν τήν έν άνθρώποις έχείνου • άλλ' 6 
ερχόμενος οπίσω γέγονεν Εμπροσθεν, με(ζων Ιωάν- 
νου, χα\ χρείττων άναδειχνύ μένος. Ό μέν γάρ ήδη 
βε^ υπάρχων, διά των Εργων άπεχαλυπτετο* δ δέ 
της άνθρωτη^τητο^ ο6χ άναβαίνων τδ μέτρον, οπίσω 
λκΐϊδν χα\ γεγονώ; εύρ(σχεται. Ούχοϋν αΕνιγματω* 
6ώς δ μαχάριος Εφασχε Βαπτιστής * ι Ό οπίσω μου 
Ιρχδμ&νος, Εμπροσθεν μου γέγονεν, » άντίτοϋ, Ό 
ΐΕοτ( χατδπιν της έμής υπάρχων τιμής, έπιδοζδτερος 
£>φθη, χαι\ άσυγχρίτοις ύπεροχαΐς τ6 έμο\ πρέπον 
τ« χα\ προσδν ύπερεχτρέχει μέτρον. ΟΟτω νοουντες 
τ^ «Ερημένον, μάρτυρα της δδξης του Μονογενούς 681 ^ο0ηηβ ηια]θΓ. ΙΙΙο 99'* ^"^^"^ άίνίηίΐαίβηι βιι&ιιι 
ορ6ΓΊΙ)υ$ ρτοΙ)ανίΐ, Ιιίο ιιΙιγα Ηυη]&ηί1&1ί8 εοηάίΐίο- 
ιιβπ) ηοη ονοαυδ, ρο8ΐΓ6ΐηυ$ 6856 ςυοςυβ Γ6ρ(^Γί- 
Ιυτ. Ιΐ3(|υ6 «ηίβΐηϋΐίΰβ 1)6&1υ8 Β9ρίί&1& άίχιΐ : 
< Ουί ρο8ΐ η)6 νβηΙυΓυβ 08ΐ, 30ΐ6 ιη6 Γαοΐυβ 68ΐ ; > 
(|Π3δί (1ίθ6Γ6ΐ : Ουί ιηίΐιί [ιοιιοΓβ ΙιιΓβποΓ 6Γ&1, ν'ι- 
8118 0!ϊ1 ίΠυδίΓίοΓ, ο( ίη€οηιρηΓ&1)ίϋ βιοβΙΙβοΙίΑ 
ουπίΙΊΐίοηοιη πιβαιη αηΙθοοΠίΙ. 6ί (ΙίοΙιιηι βναη^β- 
1ί8ΐ2Β Ιιθ€ ιηο()ο ίηΐ6ΐ1ί((3ηιυ8, 1(:8ΐοηι ^[Ιοηχ υιΓι- 
|[6ΐπΐ! ίρ8υιη εοηιρβήοιηυδ, ηβο ίηαηίυιη ΓβΓυπι 
ίηΐοιηρ68ΐίνυιη ίιιΐοΓρΓοιβιη. ΟΊοβΓβ βηίιη ΟΙΐΓίβΙυπι 
86 ιη;ι]οι*6ΐη 6886, €11111 ιη»(;ηαιη 8ίΙ)ί βαηοΐίΐαΐίβ 
ορίιηοη6ΐη €θΐιοΗί&886ΐ, ςυίιΐ αΐίυϋ 68( ά6ΐηυιη 
ςυ&ηι 6χίιηΐ3Πΐ 61 8ίιΐ£;υΐ3Γ6ΐιι 6ί £;1οπ«ιιι (πΚ)υ6Γ6? κύρήσομεν «ύτδν, χα\ ούχ είχαίων πραγμάτων άχαι- Β ΡοδΙςυ&ιη 6ηίηι όίχίΐ , ι Οαί ρο8ΐ ιηβ Υ6ηΙυΓυ8 6&Ι, ^ν έξηγητήν. Τδ γάρ μείζονα λέγειν έαυτοΟ τδν 
Χ^στδν, μεγάλην Εχοντος έπ\ άγιδτητι τήν ύπδλη- 
ψτν, τ{ άν Ιτβρον εΓη λοιπδν, ή δδξαν αύτφ τήν έζαί- 
ρ<τον έπιμαρτυρβίν ; *Οτι, < Ό δπίσω μου Ερχόμενος, 
Ιμπροσθέν μου γέγονεν, ι εΙπών, άναγχαίως Επι- 
φέρει τό, € *Οτκ πρώτος μου ήν, ι πρεσβυτάτην αύτφ 
τήν Μξαν άνατιθείς , χ«\ τδ προΟχειν απάντων ούχ 
λν χρόνφ προσγεγονδς , άλλ* έ*Λ>πάρχον Ανωθεν, ώς 
β£φ χατά φΰσιν, δια6εβ«ιούμενο;/Ην γάρ μου πρώ- 
τος, φησ\ν, άντ\ του, Αε\ χαΐ διά παντδς Αμείνων 
χα\ έπιδοξότερος * διά δΕ της πρδς Ινα τών γενητών 
συγχρίσεως, ή χατά πάντων ψήφος τψ ύπΕρ πάν- 81116 ιη6 ί30ΐυ8β8ΐ, ι 116068821Π0 δυΙ)]ιιη|[ΐΙ, € ςυΐΑ 
ρποΓ ιηβ 6Γ;ϋ, ι αηΐίςυίδδίιηαπ) βί ςίοπ&αι 2ΐ86π- 
1κ!η8, 6ΐ ρΓΦ8ΐ&ηΙί3ΐη 8υρΓα Γ68 οιηη68 ηοη Ιβηι- 
ρΟΓϋΠΑΠΙ, 86(1 8υρ6Γη6 ίη6Χ8ί8ΐ6ηΙοιη , αΐ ϋ60 86- 
ουηϋυπίΐ παΙόγαπι 6θηϋΓηΐ2ΐη8. Εγ&Ι 6ηηη ρήοπ ιη6, 
ίηςυίκ, Μ 68ΐ, ββιηρβΓ, 61 ρ6Γρ6ΐυο ηΐ3]θΓ, ϋΐ ρΓχ- 
8ΐ3ηϋθΓ. Ρ&οΐ» αυίβηα 6]υ8 6υπι υηβ αχ 0Γ6αΐυη8 
€θηιρ2Γα(ίοη6 , 8υρΓ6πιυιη οπιηίυιη Οβυιη €υηι 
οιηαίΐιυδ οοιηρ9Γ3ΐΐυπι ίηΐ6ΠΊ§;β. Νοιι 6ηίιη 6ΐ 1ΐ0€ 
8οΙο ιηηςη'ιϋεβηΐί&ηι 61 2ΐ(1ιηίΓ3ΐι<1απι Ι)6ί η)3]68ΐ&- 
Ιβιιι 8κηο8θ6ΐηυ8, ςυοιΐ ^υ2ιηη6η1 ι^Ιοπα 8υρ6Γ6ΐ, 
86(1 ςυοά οιηη6ΐη ι*Γ63ΐ3ΐιι 8υ1)8ΐ3ΐιΐ)3ΐηι 6Χ€6(ΐ3ΐΐ. 
χα\ άξιάγαστον του ΥΙου θεωρήσομεν αξίωμα, Εν «ας συνάγεται. Ού γάρ Εν τούτψ χα\ μόνφ τδ μέγα 

τφ τήν Ιωάννου δόξαν ύπερδραμείν , άλλ' Εν τψ πάσης ύπερχεΤσθαι γενητής ουσίας. 

Ι, 46. ΟηοΜΛηι ά€ ψΐ€η%ΐΗάνΐ€ </κι ηοη οικνμ "(^ί έ» τον πΛηρώματος αύτοΰ ήμβϊς xά^ζβς 
έΛάβομίτ. 

Αποδέχεται διά τούτων τήν αληθή του Βαπτιστοΰ 
μαρτυρίαν 6 ευαγγελιστής, κα\ σαφή ποιείται τήν 
Αηδδειζιν της του Σωτήρας ημών υπεροχής, χα\ του 
χβχτήσθαι τδ πλέον ουσιωδώς χατά παντδς γενητοΰ, 
χατά τε τήν δόξαν αΟτήν, π8ρ\ ής ό λόγος μάλα νυν\, 
ναΙ τδν Επ\ τοΙς άλλοις άπασιν άγαθο?ς εύχλεά χατά- 
λογον. Άριστα γάρ μοι, φησί, χα\ αληθέστατα λέγων 
6 Βαπτιστής αναφαίνεται περί του Μονογενούς , 
ε 'Οτι πρώτος μου ήν, > τουτ' Εστί, πολύ δή χρείτ- 
των χαΐ άμείνων* Επε\ χαι πάντες ήμεΤς οΐ εΙς τδν 
τίΰν Αγίων χατατεταγμένοι χορδν, τδ Γδιον αύτου ττε- 
πλουτήχαμεν Αγαθδν, χα\ τοϊς Εκείνου μάλλον ήπερ 
τοΙς Εαυτής Επισεμνύνεται πλεονεχτήμασιν ή άνθρ(ό• ΡΓθί)«1 ΙΓΐ8 ν6Γΐ)ί8 6ν3η^6ΐί8ΐ2 ν6ΓυΐΠ 6886 Β9ρΐί- 

6ΐ»ΐ68ΐίηιοηίυπι, 6( 6ηιίπ6Γ6 5&1ν3ΐ0Γ6ηι ηοδίΓυπι 
€ΐαΓ6 <ΐ6πιοη8ΐΓαΐ , 3ΐ(]υ6 8υΙ)8ΐ3ηΐία1Η6Γ 6Χ06ϋ6Γ0 
Γ68 οηιη68 6Γ6&138 131» ςυοιΐ 3(1 £;1θΓί3ΐη ίρ83Π1 
λ11ίη6ΐ, (16 ςυ3 ιη3χ1πΐ6 ηυηο 3(;ίΐυΓ, ({ηαπι ςυθ(1 
3(1 €Χΐ6Γ0Γυιη 1)θηθΓυιη ηυηΐ6Γυιη 8ρ6εΐ3(. ΟρΙΐηιβ 
6ηίηι 30 ν6Γί88ίηΐ6 (Ι6 υηί|;6ηίΙο ΒβρΓίδΙ^ ηιίΐιί ϋί- 
06Γ6 νί(ΐ6ΐυΓ : 1 Οαί3 ρποΓ ιη6 6Γα(, ι Ιιοο 68( 
ιηυΐΐο Π16 ρΓί)66ΐ3ηΐίθΓ, 36 (Ιί^ηίοΓ, ςυ3η(1ο(|υί<ΐ6ηι 
ηο8θπ)η68, ςιιί ίη δβηοΐοΓυπι ηυηΐ6Γ0 €6η86ΐηυΓ, 

ρΓΟρΓίί 6]υ8 1)0ηΐ ρ3ηί€ίρ68 Γ30ΐί 800103 , 6ΐ ίΙΓίΟΒ 

ροΐίυ8 ςυβαι 8ΐιί8 ρΓϋϋΓ0|[3ΐίνί8 Ιιοηηηυιη η3ΐοη 
ΐ;ΙθΓί3ΐυΓ, 0001 «ιΙιηίΓαΐΊοηβ (Ιί^ηοιη 3ΐίςοί(1 ίη 8β «ου φύσις, δταν Εχουσα τι τών άξιαγάστων εύρίσχη- ^ Ιΐ3ΐ)6Γβ €0ΐηρ6ηΐυΓ. 06 ρΐ6θΊΐυ(1ίη6 ςοΐρρβ Ρίΐϋ, ται* άπδ γάρ του πληρώματος του Τίου, χαθά7:ερ Εξ 
Ααννάου πηγής, ή τών θείων χαρισμάτων αναβλύζουσα 
δόβις, εΙς Εκάστην Ερχεται ψυχήν, ήπερ άν φαίνοιτο 
του λαβείν άξια. £1 δΕ χορηγεί μΕν (ΐ>ς Εχ φυσιχου 
ιύ^ηρώματος δ ΥΙδς, χορηγείται δΕ ή χτίσις* πώς ούχ 
Αν νοοίτο λοιπδν ούχ δμοίαν Εχων τχΛς Αλλοις τήν δό• 
ξαν. Αλλ* ήπερ Αν πρέποι τφ Εχ θεού Μθ';ογενεΓ, φύ- 
σειος οίχείας Ιχοντι χαρπδν τά χατά πάντων πλεον- 
ΐιίτήματα, χα\ πατρικής Ιδιότητος αξίωμα τήν ύπερ- 
σχήν; ΟΙμαι δΕ Εγωγε χα) τδν σοφώτατον Παυλον 
περ\ τής τών δλων διαλαβόντα φύσεως, χεχινήσθαι 
Ιιά τούτων βίς Εννοίας αληθείς, ούτω τε λοιπδν ώς 
Ρα'πιοι..6η ίΧΧΙΙΙ. Ι3η(|υ3ηι 6χ ρ6Γ6ηηί Γοηΐβ (1ίνίη3Γοπι £;Γ3ΐί3Γοοι (Ιο- 
ηοαι 803ΐυπ6θ8, ίη υη3ηιςυ3οΐ(ΐο6 3ηίιη3η) 60 πιυιιο- 

^Γ6 100<1ί8>)^>η ί11:ΐ1)ίΐ0Γ. ΟθΟ(1 81 ΡίΙίθ8 ^0381 (1β 
η3ΐ0Γ3ΐί ρΐ6ηίΐθ(1ίη6 (1θη3 ΙβΓ^ίΐΟΓ, ί8ΐ3 ν6Γ0 0Γ6&- 

ΙθΓ3 6χοίρί( , ςυοηιοιίο ηοο (Ιίβδίιηίΐοηι 3Ηί8 %\ο^ 
Η3ηι ρθ88ί(ΐ6Γθ €6η86ΐ)ίΙοΓ, ί1ΐ3Π) ηίιηίπιιη , ςο» 
Οοί ΙΙηί^6ηίΚοηι <Ι606Ι, (|θί υΐ η3ΚοΓ« ρΓορπ» 
Γγοοιοοι 1ΐ3ΐ)6( οχηηβιη (1ίβηί(3Κ6πι «ιςοο 6η)ίη6ΐι• 

11301 40801 ίη 86 Ρ3ΐ6Γ Ιΐ3ΐ>6Γβ ίηΐ6ΐ1ί2ΐΐΟΓ. Οοί5ο& 

3(1(1ο€ΐυοι 6^0 ςοοςοο Ρ3θ1υηι 3Γΐ)ίΐΓ0Γ, οΐ οοηι 

(Ιβ αηίν6Γ8ί. η3ΐυΓ3 (1ί886Γ6Γ6ΐ , ν6Γ6 ρΓΟοοηΓίλπΐ 
ί11α<ί φΙ38ΐ '0Γ6»ΐ0Γλ0Ι ΟΟΟίροΙίΑΟβ *. € Οοίϋ ΟΟίπΐ 

6 171 δ. ΟΥΗΙίίΙ ΑΙ,ΕΧΛΝυΚΙιΝΙ ΑΚβΗΙΕΡ. {Π Η8ΐ()β6 Γ|ΐιθ(1 ηοη αοο^ρΊδΙί *'•? » Νοη οηΐηι οβδβ 50- Α ^^Ρ^ί τηνχτίσινεΐϊΐεϊν • Τί γάρξχεις,&ούχίλαβες; » Ιιιηι Β6(1 6ΐί3ΐη Ι^οπο, οΐ Ιιοο αιιΐ ίΙΙο ιηοιίο 65$β, 
(ΙαΙυιη 6$1 α ΟΰΟ εΓοαΙυρχ, ιιϋιίΐιιυβ α 66 1)3ΐ)6ΐ , 
80(1 &οΙ» 1)6η1βηί(3ΐ6 ΙαΓ^ΐβηΐίδ. 05$6Γν3η(1ιιιη ο^Ι 
ροΓΓΟ Γίΐίιιηι Ιιίο όίοΊ ρίβηυηι , ίά ϋδΐ Ίη οηιηΊ1)ΐΐ8 
ρ(;ΓΓ6εΐί$ί>Ίιτ)ΐιηι , Ιαηΐυιηηιιβ αΙ)€686 »1) α1ίευ]υ$ Γοί 
ρβηυη», ιιΐ α οιηηίΙ)υ8 &1)υιΐ(ΐ6 ΙοΓ^ίπ ρο$&ίΙ , οίΐΓ» 
(]ίηιίηΐ]Γιοπ6ΐη ιιΐίαιη αιιΐ ]3εΐ(ΐΓαιιι, οΐ βιηίηϋηΓια! 
811» ηΓ•α[ζπίΙιΐ(1Ίηοιΐίΐ β^ιιηϋβιη &6ηιρ6Γ οΐ ίηίο^Γαιη 
ΓοΓιηβαΐ. 

Ι, 16-17. Εί ^ΓαΙίαηι ρνο φ'αΐΊα : ηηία Ιβχ ρετ 
Μοιΐ8€η άαία €$ί , ρταΐία α νετίίηί ρβτ ^^«1ΠΗ ΟΜ- 
»1ηηι [αΰΐα αΐ. 

(}υοηΐ3πι υηίν6Γ$0Γυιη ΙιΟΓηίηιιπι £;1οπ3 εΐαήο- 
Γ6Ι1Ι 6586 υηί£;6ηίΐΐ {[Ιοπαιη 3856ΓυΗ, 61 δαηοΐΊΐαΓιβ 
ηιη^ηίΐυίΐίηβ 83ηεΐί8 0ΐηηίΙ)ΐιβ ίρβυιη ίηευιηρ3Γ3ΐ>ί1ί- 
ΐβΓ αηΙβεβΙΙβΓβ, ηυηε οοπιιη εοιηρ^ΓαΓιοηβ ({υί &ι1 
$ιιπ)ηιυιιι νίΠιιΐυπη ουίιηεη βνοείί βιιηΐ Γβηα άβηοοη- 
ϋΐΓ3Γ6 εοηαΙυΓ. Οβ ^ο^ηη6 ^υίρρβ δαΙν^ΙοΓ »ίΙ : 
« Αιηβη, αιηβη (ΙΊοο νοΙ)Ίδ , ηοη δΐιτΓεχΊΐ ίηΐβΓ ηα- 
108 ηυΐίθπιπίΐ η)9]θΓ ^ο^ηη6 ΒαρίίδΙα *^ » δβά 
ίΙΙιιιη 3^60 ηΐ3§ηυπ) 3((|υβ 8ΐι1)Ηιη6ηι ηυηε ίηίΓΟ- 
ιΐιιοίΐ €ΐ3ΐη3ηΙοηι , ιιΐ ίρδβ »ίΙ, €ΐ η)3{;η3 τοεε (11- 
ΰβηΐβιη : ι Οαΐ ρο8ΐ ηιο νβηΐηπίδ 68Κ, πηΐβ ιπβ 
ίαοΐυ8 68ΐ, ί|υ/3 ρηοΓ ηιβ 6Γ3(. » €υηι αυΐβιη ^ο&η• 
ηίδ §Ιοπα ΙΙηίβεηίΐί §1οιί3 δίΐ ίπΓβΓίΟΓ, είςυβ οεϋαΐ, 
δοςιιίΙυΓ ηεηιίηεπι β^ηεΙΟΓϋπι αιΐ Ιαΐβη) ςίοπαπι 
ορβΓυηιςιιβ δρΙεηϋοΓεηι ενεΙιί ροδδο ((υαϋδ εδί ήι 
(ΙΙιπδίο 83ΐν3ΐθΓ6. ΟυοεΪΓεα δ3ηεΓι ΙΠί ςιιί 3ϋν6η- Μετά γαρ του είναι, χα\ τδ ευ εΤναι τοιώσβε τυχίιν, 
τ} κτίσει θεόσδοτον, έχει δέ οΓκοΟεν ουδέν, πλουτεϊδέ 
μόνην την του δίδοντος φιλοτιμίαν. Σημειωτέον δέ 
ι:άλιν, δτι πλήρη, τοΰτ* Ιστιν, έν πασι παντέλειον 
είναι φησι τίν ΥΙ^ν, χα\ τοσούτον άφεστώτα των κατά 
τί γοΰν έπιδεάί χαθεαταναι, ώς χα\ τιασι δύνασθαι 
χορηγεϊν, τ^ έλαττοΟοτΟαι παραιτούμενον, και της 
οικείας υπεροχής άει τ6 μέγεθος έν ταυτόιητι δια- 
σώζο^/:α. 

ΚηΙ χάριτ ά>Ύΐ χάριτος' δζι ό νόμος διά Αίω- 
σέως εδόθη, ή χάρις καΐ ?} όίΛήθεια διά ^Ιησσν 
Χρίστου έγέτετο, 

Λαμπροτέραν της έν &πασιν άνθρώποις εύχλεΐχς 
την του Μονογενούς άναπεφάνΟαι δόξαν είτηον, χαιτ^ 
έν άγιδτητι μέγεθος άσυγκριτον αύτφ πρ^ τον*ς 
άγ(ους είσφέρων, άπδ των εΙς &κρον άναβε6ηκότ<4)ν 
άρετης ποιείτθαι σπουδάζει του προτεθέντος σκοιηΰ 
τ^ν άπόδε(ξιν. ΙΙερ\ μέν Ιωάννου φησίν ό Σωτήρ- 
€ Αμήν, αμήν λέγω ύμϊν, ουκ έγήγιρται έν γεννητβίς 
γυναικών, μείζων ^Ιωάννου του Βαπτιστοΰ. » *ΑλΛ& 
τ6ν ούτω μέγα ν κα\ άξιοζήλωτον παρέστησβν ήδη, 
κιΟάπερ αυτός φησιν, άνακεκραγότα, κα\ μεγ(λλη 
λέγοντα τήφωνζ' < Ό οπίσω μου έρχό|Λενος, Εμ- 
προσθεν μου γέγονεν, δτι πρώτος μου ήν^ » Ήττα»* 
μένης δέ της Ιωάννου δόξης, καΐ παραχωρούσης τφ 
ΜονογενεΙ, πώς ούχ ανάγκη λοιπδν έννοεΖν μηδέν« 
τών άλλων αγίων εΙς τδ Γσον άναφέρεσθαι μέτρον τφ 
Σωτήρι Χριστφ, κατά γετίν της εύκλ£^ας λόγον, Ις Ιυβ (επιροηϋυδ βχδΐΊΐεΓϋΐιΙ, ευηι ηοη ροδδίηΐ (^ έν τη τών έργων θεωρείται λαμπρότητι; ϋ Ε μέν ου ν «(|υηΓ6 ^03ηη^δ νίΓΐυΙεπι , ηεε 3(1 ί11υ(1 ρεΓνεηΐΓβ 
ίαδίί^Ιαπι, €1ιη8ΐο ε6(ΐ6ηΙ ηη3 ουιη ίρδο, δί<|ΐιί- 
(Ιεπι 1)63ΐϋδ ίΐΐε Β3ρϋδΐ3 δυηιηιυηι ΐεηεηβ 1)θηίΐ3- 
Ιίδ οαειιηιβη, 6](ΐδ(ΐυβ |;1θΓία ηυΐϋ εβ(ΐ6η5 , ηοη 
ηΙίοΓυιη νοοε δε(1 δΐΐ3 ίρδο εοπΓεδδίοηε Ιοη^ε 101 
ηιίηοΓοιη 86 ΟΙΐΓίδΙο ρΓ»;(1ίε3νΊΐ, (Ιίεεηδ, ίρδίιιιι 
νεΓ6 83ηοΙυηι €886. Ουοηίθΐη 3α1βιη (1βηιοηδΐΓ3η- 
(Ιυιη 6Γαι Επ]ΐη3ηυ6ΐ6η) ρΓΡΡδΟηΐίοΓεπι εΐ ηι»]οΓ6ΐη 
0886 ρπδοίδ Πΐίδ 83ηοΐί8, ηε€ε893ηο 1)ε3ΐυ8 6ν3η- 
|ΐ;εΓΐ8ΐ3 3(1 Μοδεη ρΓίιηιιπι δ;ιεΓοηιηι 3η1ίδ1ίΐ6ηι 80 
οοηΓεΓΐ, 3(1 ςιιβηι 3 Οβο (Ιίεΐυιη εδΙ : < δοίο Ιε ρΓ32 
οιηηίϋυδ, 6( ξΓ3ΐί3ηι ίηνεηίδΐΊ 3ρυ(1 ηιε^'. » ΝοΙίο- 
Γεηι νβΓΟ ρΓΦ εχΙεΓίδ Οεο ίυίδδβ Ιήηε ({υοςυε 
δείΓΟ ροδδΐιηΐϋδ : < δί Γυοπΐ ρΓορΙιεία εχ νο1>ίδ, κατά τους τής επιδημίας καιρούς γεγονότες άγιοι, 
τήν Ιωάννου πλεονεκτείν ούκ Ιχοντες άρετήν, ούδΐ 
τί) έκείνψ προσδν άναβαίνοντες μέτρον, παραχωρή- 
σουσι συν αύτω τδ νικαν τψ Χριστφ• είπε ρ έχων έν 
άγαΟοϊς τδ άχρότατον ό μακάριο; Βαπτιστής, χα\ 
τρ47;Όν υπερβολής καταλελοιπώς ούδένα, τήν έπ' 
έλάτίτοσι ψήφον ου δια της έτερου λαμβάνει φωνής, 
άλλ' αύτδς έαυτου χατεσφράγισε τ>ί πράγμα, λέγων, 
ως άγιος αληθώς. Επειδή δέ χα\ τίον αρχαιοτέρων 
αγίων έχρήν άναφαίνεσθαι κρείττονα τε χα\ μείζονα 
τδν Εμμανουήλ, άναγκαίιος ό μακάριος ευαγγελιστής 
έπ\ πρώτον έρχεται τδν Ιεροφάντην Μωσέα, πρδς 
δν εΓρητο παρά θεοΰ • ι ϋΐδά σε παρά πάντας, χαΐ 
χάριν ευρες παρ' έμοί. . . ι έγινώσχετο παρά Ίη/(ΐ:Ίΐ ΟοηιΊηυδ, ίη νίδ'ιοηε εί 3|[ηοδ03Γ, εΐ ίη δοηι- ϋ πάντας τφ θεφ, κα\ διά τούτου πάλιν ήμεις &1σ<$- ηο Ιό(ίυ3Γ 6ΐ. Νοη δίε δοηυδ πιευδ Μο}'δ6δ; ίη Ι(ΐΐ3 
ιΐοηιο πιε3 Γκίεΐίδ εδΙ. Οδ αά 08 Ιο(]ιι3γ εί , ίη δρε- 
οί(;, εΐ ηοη ροΓ χηί^ηΐ3ΐ3 ". » 1.ίεεΐ εΓ^ο Ι3η(3 δυ• 
ρΓ3 02βΐ6Γθδ νβΐ6Γίδ ίθβ(1εηδ δ3ηειοδ ρ3ΐΓεδ άΙ^ηΛ' 
Ιίοηβ ρΓ2β(1ίΙιΐ8 8ίΙ Μο^δεδ , ρΓββδΙαηΐίοΓεηι ηίΐιίΐο- 
ιηίηυδ, εΐ ιηο(1ίδ οηιηίΐιυβ εΐ3ΓίθΓεη) εδδε θδΐεη(1ίΐ 
υηί£[εηίΙυη):€ΐ]ΐ3ρρ3Γ63ΐίρδ6ίηοπιηί1)υ8ρΓίιιΐ3ΐυιη 
ΐεηεηδ, ι δίεαίί Ρ3ΐτ1ιΐ8 δεπ1)ίΙ *^. ΙίΙοίΓΟΟ 3ίΐ : < Εΐ 
{^Γ3ΐί3Πΐ ρΓΟ |;Γ3ΐί3 : ςυί3 Ιβχ ρεΓ Μογδεη (Ιηΐ^,εδί, 

ςΓ8Γΐ3 6ΐ ν6Πΐ3δ ρ6Γ ^6δυη1 εΐίΓΙδΙυΠ) Γ3013 εδί. * 

ΛΓΐ)ίΐΓ0Γ6ΐΗΐη 6^0 (Ιίνίηαπι εν3ηςεΙΙδΐ3ηι ίδΐίυδπιο- 
«Γι ςηί(1(ΐ3πι δΐ^ηίΓιοβΓβ νείΐε. ν6Γ3ηι, ίηςηίΐ, ίοη- μεθα* ι Έάν γένηται, φησ\, προφήτης υμών, έν 
όράματι αύτφ γνωσθήσομαι, κα\ έν ΰττνω λοΛήσω 
αύτφ. Ούχ ούτως [ώς] ό θεράπων μου Μωσής• έν 
δλψ τφ οΓκψ μου πιστές έστι* στόμα κατά στόμα λβ• 
λήσω αύτφ έν εΓδει, κα\ ού δι' αΙνιγμάτων. » Έχοντος 
το ί νυν κα\ του πανσόφου Μωσέως κατά τών αρχαιο- 
τέρων αγίων τήν ούτω μεγάλην ύπεροχήν, κρείττονα 
τε κα\ εύκλεέστ$ρον κατά πάντα τρόπον άτηίδεικνύει 
τ^ν Μονογενή, ι "Ινα φαίνηται έν πάσιναύτδς πρω- 
τεύων, ι ώς ό Παυλό^ φησι* χα\ διάτουτο λέ^ει- 1 Κα\ 
χάριν άντ\ χάριτοΓ, δτι ό νόμος διά Μωσέως εδόθη * 
ή χάρις κα\ ή αλήθεια διά Ίησοΰ Χρίστου έγένετο. » •• Ι €θΓ. IV, 7. Μ3ΐΙΙι. XI.. 11. " Εχοϋ. χχχιιι, 12. " Νϋ«ιι. χιι, 0-8. «^ ΟυΙ ι, 1«. 473 ίΛ Κ)ΑΝιΝΙδ ΕνΛΝ<;ΕΙ.ΐυΜ ΙΙΰ. <. 174 ΟΤμαι γάρ Ιγωγε τοιούτον τι βούλεσΟαι δηλοΰν τδν Α Γβδδίοηβιη ιηα{;ηυ8 ίΐΐο Πβρίίδία ««Ι'κϋΙ ρ&ίαιη βι μακάριον εύαιγγδΑιιτι/^^• Αληθή, φη<ϊΙ, τήν όμολογίαν 
ό μέγας έποιήσατβ Βατυτιττής περί του Μονογενονς 
δκα^Ι&ήβην άπαγγέλλων < Ό οπίσω μου ερχόμενος , 
2μπρβσθέν μου γέγονεν, δτι πρώτος μου ην χαι γάρ 
έχ του πληρώματος αύτου ήμε?ς πάντες έλάβομεν. ι 
Κα\ νομιζέτω μηδείς Ιωάννου μ^ν, ή χα\ των άλλων 
αγίων, οι κατά τους της επιδημίας γεγόνασι καιρούς, 
ύτ^ερανέχειν τ6ν Μονογενή• ήττδσθαί γε μήν κατά 
τήν δ«5ςαν των αρχαιοτέρων, οιπερ ήσαν έν άγιασμφ 
.διαλάμτΛντες κατά τους Ανωθεν τής επιδημίας χρό- 
νους • θεωρήσει γάρ αύτ?)ν πολύ τ6 Μωσέως, ζρησιν, 
άναβαίνοντα μέτρον, καίτοι τ6 μείζον, ώς πρδς εκεί- 
νους, έν άγιασμφ κεκτημένου • παρά πάντας γάρ αύ- 
ν^ν έγνωκέναι σαφώς ό νομοθέτης διεβεβακόσατο. 
*Ιω^ννης μέν ούν έξ ιδίας ήλέγχετο φωνής, ώς οπίσω 
^ης έβάδιζε του Που* έρχεται δ^ κατόπ«ν τής λαμ- 
«ρότητος αύτου, καΐ ουδέν δλως έπ* έκείνω τδ ζητού- 
Ι^νον, ή κα\ άΐΜτραχΰνον τής αληθείας τήν ευρεσιν. 
Πόθεν ου ν ξίρα κα\ αύτδν εύρήσομεν τδν Ιεροφάντην 
Μωσέα τής του Χρίστου δόξης ήττώμενον ; Έζετα- 
ζέτω, φησίν, 6 φιλομαθής τήν δοθεισαν ήμΤν διά του 
Σωτήρος χάριν εύαγγελικήν, άντ\ χάριτος τής νομι- 
κής τής διάΜωσέως- τότε γάρ δή θεωρήσει τοσούτφ 
χρείττονα τδν ΥΙδν, δσφπερ άν φαίνοιτο τής κατά 
νόμον πολιτείας τά άμείνω νομοθετών, κα\ πάντων 
όμοΟ των διά Μωσέως είσφέρων τά βελτίονα. € Ό 
^ν γάρ νόμος, φησ\, διά Μωσέως εδόθη, ή χάρις κα\ 
ή αλήθεια διά Ιησού Χρίστου έγένετο. » Τίς ουν άρα 3ρ6Γΐ6 ρΓχιΙίεϋηδ (Ιβ υιΓι^βηίΙο : ι Οιιί ροβΐ ιηο 
νβηΐυΓυδ 65(, ;ιηΐ6 ηιβ Γ&οΐυβ 681, ςηί» ρΓίοΓ ιηβ 
6Γα(. Είβηίπι ϋβ ρίβηίίικίίηβ 6]ιΐ5 οιηηββ :ΐΰ€«ρΊ- 
πιυ8. » Νβο ρυΐοΐ ςυΊ8ρίαιη 4θ9ηηί ηυίϋβηι βΐ ο«τ> 
Ιβπδ &3ηε1ί8 ςυί ΐειιιροΓβ οϋνοηΐυδ εχδΓαβΓυηΐ 
υηί^6ηίΐυηι 6χο6ΐΐ6Γ6, ςίοιί» Ιαοιβη νοίβΓυιη €6- 
(ΐ6ΐ'6, ςιιί 3ηΐ6 α(1ν6ΐι1ιΐ8 ΐ6ΐηροΓ3 8αη€ΐίΐαΐ6 ΓυΙ^Οτ 
1)2ηΙ : νΐ(ΐ€ΐ)ίΐ βηίπι €1ιΠ8ΐο Ιοιίββ ίηίοηοΓβηι €88β 
Μο}'56η, ίηςιιίΐ , ΙίεβΙ οοιυιη εοηιραΓαΐίοηβ δαηοΓι* 
(αΐϋ ρΓΧΟϋΙΙϋΟΓίΙ. 5ί1)ί ειιίιη ρνχ οκΐβΓίδ ηοΐυηι 
€δδ6 ίρδΰ ΐ6£;ιιιη αιιείοΓ €ΐ9ΐΓ6 €υηβηηΑνί(. ^ο^ιιιιβ$ 
6Γ$ο δΐιο ]ρ56 Ιβδίίιηοηίο ρΓοΙίΑνίΙ , δβ ΡίΙϋ {Ιοη^ 
1ϋη^6 ιιιϊηοΓβιη 6δδ6. ϋβίΐίΐ &υΐ6ΐη 6]υδ δρίβαιίοη, 
ηοο 6α ϋο τα ^αώ'ϊ^βηάι Ιοουηο Γβϋηςυίΐ; ΑυΙ ίη 
ςυχδΐίοηβηι νοοβοϋ» νοπίαΐίδ. Ιίικίβ βΓ^ο ίρβυιιι 
ηυοςυβ 82ΐΰΓ0Γυιη 3ΐιΐίδ1ίΐ6ΐη Μογ86ΐι ΰοιηρβηβιηιΐφ 
ίπΓβποΓβιη 6886 €1ιπ8ΐί |;1οπ3? Εχ3ΐηίη64, ίιιηυίΐ, 
δΐυ(ΐίοδΐΐ8, (Ι^Ιαοι ηοΙ)ί8 ρ6Γ δ&ΙνΗίοΓβιη |$γ&Γιμιι 
6ν3η|;6ΐίθΑΐιι , β^ιηςυβ ευιη \^%^\ι ι^ΓΟίία οοηΓβΓ&Ι 
ςυ26 Ρ6Γ Μοχδβη ηο5ί8 6δΙ ΐΓα(1ίΐ;ι. Τυηο επίαι οβΓ- 
16 νί(ΐ6ΐ)ίΐ, 13010 ρΓΧδΙαηΐίθΓ6ΐιι 6886 ΓίΙίυπι , 
ςιι&ηΐο Ιβ^βΠ (]ίδείρΙίη& ροΐίθΓ68 ϋοδαίοίδςιιβ 

ρΐ'Χ(:θρΐί8 η)6ΐίθΓ68 16^68 Γ6ΓΓ6 ΟΟηδρίΙ'ίΐΐΙΓ. 103 

< 1<6Χ 6ηίιη , ίηςυίΐ, ρρτ Μογδβιι ίΐαΐ» 68(, (ζΓ&Ιίιι 
6ΐ νοΓίΐ38 Ρ6Γ ^υ8(1ηι €1ΐΓίδΙυιη ΓαοΙα 681. » Ου»η- 
Ιιιιη ί^ίΐϋΓ ίηΐ6Γ8ϋ ιηΙβΓ Ι6β6ΐη, 6ΐ δ»Ιν&ΙθΓΐ8 βη-τ 
Γιαιη, δρ66ΐ&1)Ίΐ ΓϋΓδίιβ ςυΊ8(ΐυί3 6Γ.Ι άίδοβήϋ'ι οιΐιτ 
ρίϋαδ, 6ΐ δυϋοΓϋΐη 1>οηοηιηι δοοίυδ. Ραυεα τ6γο ά\€Βτ του νόμου πρ6ς τήν διά του Σωτήρος χάριν ή διαφορά, Ο ιιιυβ 6 πιυΐΐίδ ςυί ίηβηίΐυπι 61 Ιοη^υηι 63 ϋβ Γ6 €θητ θεωρήσει πάλιν ό φιλοζητητής κα\ εταίρος ίδρώτΐι^ν 
αγαθών* ολίγα δέ ημείς έροΰμεν άντ\ πολλών , άμή- 
ρυτόν τίνα κα\ μακρδν τών έπΙ τούτοις θεωρημάτων 
τ6ν άριθμδν δντα πιστεύοντες, ΟύκοΟν ι Ό μέν νό- 
μος χατέκρινε τδν κόσμον (συνέκλει^ε γάρόθεδς δι* 
αΰτοΟ τά πάντα ύπδ ίίμαρτία,ν, > ώς ό ΠαΟλός φησι)^ 
χαΐ κολάσεσιν ημάς ένοχου; δντας έδείκνυεν * ελεύθε- 
ρο! δέ μάλλον αύτδς ό ϊωτήρ* ι Ου γάρ ήλΟεν ίνα 
χρ(ν|} τδν κόσμον, άλλ' ίνα σωθή ό κόσμος. * ΚαΙ χάριν 
μέν άνθρώποις χα\ ό νόμος έδίδου, καλών δλως εις 
θ£ογνωσ(αν, καΐ τής τών εΙδώλων λατρείας έξέλκων 
τους πεπλανημένους, κα\ προσέτι τούτω κα\ τδ φαΟ- 
λον ύποδεικνυς, καΐ διδάσκων τδ άγαθδν, ε Ι κα\ μή 
τ£λ£ίως, άλλα παιδαγωγικώς κα\ χρησίμως. Ή διά 16111 ρΐαϋοηαπι ηυηΐ6Γϋ)ΐη 6δ86 €Γ6<2ίιηιΐ8. \%\ίητ 1 1.6ΐρ 
(1ϋί(1βιιι (ΐΕΐηη&νίΐ ηααηάυιη ( οοηοΐυδίΐ 6ηίπι 06υ« 
οιπηία ρ6Γ ίρδαιη δυΐ) ρ6663ΐο, > υΐ δΟΓίϋίΙ Ρ«υ- 
Ηΐ8 ") 61 η08 ρΟβη» θ))ηθΧίθ8 6586 οβ(6ΐι<)ίΙ; δ•1• 
ναΙοΓ &υΐ6ΐη ίρδβ ηοδ ροΐίυδ 1ίΙ)6Γ9ΐ : ι Νοη βηίπι 
νβηίΐ ιιΐ ]υ«]ί€6ΐ ιηυικίαιη , 86(1 ιιΐ δ^ΐνβΐυπ ιηιιη- 
ϋιΐδ**. » 06ίη<ΐ6 ΐ6χ |;Γ3ΐί&ηι ςιιοςυβ ΙιοιηπιίΐΗΐβ 
(Ι3ΐ)3ΐ, 2(1 22ΐιίΓιοη6ΐη Οβί ιιΐίςυβ ίΙΙοδ νθ€3ηδ, 6( 
αΙ) ί(1ο1θΓυιη ευΐΐυ 6ΓΓ3ηΐ68 6<1υ€6ηδ, 6ΐ ςοΐ(1 ρΓ&• 
VII ιη ()υί(ίν6 ]}οηυιιι βδββί 6(1θ€6η8, δί ιιοη ρ6ΓΓβοΐ6, 
Λί ρ%(]3£;ο([Ί ηΐ0Γ6, 61 €υηι ΓΓυ€ΐυ. ΥβΓΪΐαδ βΐ ^γ&-τ 
Ιία ροΓ υιΓι^6ηΗυιη ηοη ίη ΙνρΙδ ]}οηυηίΐ ιιο1>ΐ8 
ρΓοροηίΙ, η6(|η6 ρ6Γ υηιΙ)Γαπι τβδ δ3ΐιι1)Γ6δ ηο1)ί8 
ίπ)ρπηιίκ, ββ(1 ΰΙ^ιΓίδ 3ρ6Γΐ1δ(ΐυ6 ρΓ%οβρ(Ιδ, 6(0(1 του Μονογενούς αλήθεια κα\ χάρις, ούκ έν τύποις ^ ρβείβοίοπι β(1β) ο•θ£[ΐιί1ίοηβηι (Ιβίΐυείΐ. Ι,οχ δρίτίΐηηι ^ ήμίν εΙσφέρει τδ άγαθδν, ουδέ ιυς έν σκιαίς χαράττει 
τά συμφέροντα* άλλ' έν λαμπροίς, κοί\ καθαρωτά- 
τοις βιατάγμασι, κα\ πρδς τελείαν τής πίστεως 
γνώσιν χειραγωγεί* κα\ ό μέν νόμος πνεύμα δουλείας 
έδίδου πρ6ς φόβον» τδ δέ πνεύμα τής υιοθεσίας ό 
Ιριστδς εΙς έλευθερίαν. Ό νόμος ομοίως τήν έν σαρχ\ 
περιτομήν ουδέν ούσαν εΙσφέρει* ή περιτομή γάρ 
σ^δέν έστιν, ώσπερ ουν ό Παύλος έπιστέλλει τισίν* ό 
δέ Κύριος ημών Ίησους Χριστδς τήν έν πνεύματι 
κα\ χαρδί^ περιτομήν διά πίστεως προξενεί. *ϋ νό- 
ρ-ϊς υδατι βαπτίζει γυμνώ τους με μολυσμένους• 6 
Σ•ι>τήρ, ι έν Πνεύματι άγίω κα\ πυρί. > Ό νόμος 

•■ ΗβΙ)Γ. XI, 7; Οαΐίΐ. ιπ, 2«. "ίοαη. πι, 17. δβινίΐυΐίβ άΛ\>Λΐ 8(1 ΓθΓηίΐΐ(1Ιη6ηι. εΠπδΐιΐδ νβΓΟ βρίτ 
Γίιυιη &(]ορΐίοΜ8 ΓιΙΙοΓυαι ίη ΓώβΓίβΙβιη". Ι^χ 
είΓουπιεΊδίοηβηι εηΓηίδ ςυ» ηίΗίΙ βδΚ, ΐη(1(ΐ€ίΐ 
(είΓευιηείδίο 6ηίπι ηϊΗίΙ 6δΙ, υ( 3ΗευΙ)Ί δ6ηΙ)ίΐΡαυ- 
Ιυβ *' ), Οοιηΐηυδ αυΐβιη ηοδΙβΓ ^6808 ΟΙΐΓίδίαδ δρί* 
ΓίΙυδ 61 00Γ(1ΐ8 οίΓουωείδίοηβιη ρ6Γ ϋ(ΐ6ΐη οοηοίΐίβΐ• 
1.6Χ 3(ΐυ3 8θΐ3 1)3ρΓιζαΙ ίηςυΊη&ΐθδ : δοΚϋΐοτ, ι ίη 
δρίΓΐΙιι δ3τιεΐο βΐ ίβηβ •». > Ι-βχ ίη 6Χ6ηιρΐ3Γ νβΓΟ- 
Γυιη ΐ2ΐ1)6Γη3(ΐιΙυηι ρΓοροηίΐ : δαΙναΙοΓ ίη ίρδίιηη 
οίΒίπιη ΐΓλΠδΓβΓΐ , βΐ ίη νβπυδ ΐ&1)6Γη3€ΐιΙυηι ίιΐη 
ΐΓ0(1ιιείΙ, <ΐηο(1 δΐ3ΐυίΐ Οοιηίηυδ, ηοη Ιιοιηο ^*. 
0υΐ1)ΐΐ8 οηιηίΙ)υ8 ρΓθΙ)3ηάί8 (1ίίΠείΐ6 ηοη 68861 οοιη« 

" Κοηι. νητ, 15-21. « Ι Οογ. νιι, 19. •• Μ^ΐ||ί, 175 8. ϋΥΚΙΙϋ ΑΙΕΧΑΝΟΠΙΝΙ ΑΕΟΙΙΪΕΡ. Ϊ76 ρΙιΐΓβ» 4ΐί3ΐ« (ΙβιηοηδίΓαΓιοηοδ &(Ι<ΐ6Γ6, δθά ιηοάπδ Α βίς τήν άντ(τυπον των αληθινών βίσφέρει σχηνήν • 6 >6ΓV&η^ιι8. ΙΠυιΙ Ι&ιηβιι οιηηίηο ρΓΧίβηηίΐΐβΓβ ηοη 
ρο99υιηυ$, Ιΐΰαΐυιη Ραιιίαιη ρουοίβ νβΓΐ)!» $οΙν6Γβ 
ϋΙαίΏ ιΐ6 \^%α 6ΐ δαΙναΙΟΓίδ (;ΓαΓΐ3 ηυοίδΐίοηβηι άυιιι 
ιιίΐ : ι Νβιιι 51 ιηίηί&ΐΓ&ΐΐοιιί ϋαιηη&ΐίοιιίδ |;1οπ2ΐ 
6&1, ιηυΐΐο πΐϋβίβ 2ΐΙ)υη(1&| ιηίηΊ8ΐ6πιιΐΏ ]υ9ΐίΐί9Κ ιη 
^Ιοή»^^ > ΜίιιίδΙΟΓίυιη €Βίίη ά&ηιηΑΐΊοηΙβ νοεαΐ 
ρΓ^εβμΙυηι Μθ8αί€ΐιιιι , η)ίηί8ΐ6πυιη νεΓΟ ]υ8ΐί1ίφ, 
5&Ιν&ΐ0Γί8 9Γ3ΐί3ΐη ηοιηίη&Ι , ευί εΐίϊΐιη &1)υη(ΐ3α• 
Ιίαιη |;1θΓίφ ΙιίΙιυΊΐ • ΓβΓυιη ηαΙυΓ&ιη Γβοίε ρεπρβη• 
ιΙειΐ8, υΐ ςιιί 8ίΙ 9ίΙΙαΙυ8 δρίΓίΙυ. ΐ£;ΗυΓ ουιη Ιεχ 
εοηϋειηηαηβ άϋ(α ρεΓ Μθ8ειι , ρεΓ ΙΙηίξεηίΐυπ] τεΓΟ 
ίΑ€ΐ3 103 &^^ ^Γ9ΐΐί& ]υ8ΐΊβθ2η8, ςυοιποάο ηοη 
βΙοπθ3ΐΐ8 εΓίι Ϊ8ρεΓ ςυειη ροϋοτεβ Ιε^εδ ΙαΙχ 8υη(? 
ΥεΓε ίΐαηυε Ρ8:ι1ιηί8ΐ3, (Ιυιη ίη δρίΓίΐιι 03ηίΐ Οοιηί- Σωτήρ εΙς αύτ6ν αναφέρει τ6ν ουρανών, χα\ εΙς τήν 
άληθεστέραν εΙσάγει σχηνήν, ήν ίπηξεν 6 Κύρκο;» 
οΰχ &νθρ<ι>τ:ος* χα\ χαλετϋόν μέν ούδ^ν άποβείξεις τοΙς 
είρημένοίς έπισωρεύειν ετέρας, τιμητέον β* ουν βμβ*;^ 
τ^ μέτρον. Πλην έχείνο χρησίμως τε χα\ άναγχα{(ι>ς 
έρουμεν, βτςπερ ό μαχάριος Παύλος έν ολίγοις Ιλυσβ 
τ6 ζητούμενον περί τε του νόμου χα\ της του Σω« 
τήρος χάριτος, εΙπών ι ΕΙ γάρ τί) διαχονία της χατα- 
χρίσεως δόξα , πολλφ μέίλλον περισσεύει ή διακονία 
τ7^ς δικαιοσύνης δόξη. > Διακονίαν μ^ν γάρ χαταχρί- 
σεως , την διά Μωσέως φησ\ν έντολήν * διακονίαν δέ 
διχαιοσύνης, τήν παρά του Σωτηρος ονομάζει χάριν, 
^ χαΐ τδ πλέον έν δόξη χεχτήσθαι χαρίζεται, τήν των 
πραγμάτων Αριστα δοχ ι μάζων φύσιν, ώς πνευματο- ηιιιη ηο8ΐΓυπ) ^ϋ8ι1ιη βΙΐΓίδΙυιη ιιηίνεΓ82ΐη βαηοΐο- ^^ φόρος. ΟύχοΟν έπειδήπερ δ μίν χαταχρίνων νόμος ΠΙΠΙ €ΐ&π88ίιη9ΐηι ίΠ&ιη ιηυ1ιίΐυ(1ίηειη βυρεΓαΓε, 3ίΐ 
1Γΐ8 νεΓίιίδ : ι Ουίβ ίη ηυΙ)ίΙ)υ8 »ςυ&1>ίΐυΓ Οοιηίηο, 
«υΐ ςυΊ& δίιηίΐίβ επι εί ΐη Γιΐϋβ 0εΊ**? > ΝυΙ)ε8 
«η'ιιη δρίΓίίαΙεβ , Ιιοο εβί 5:ιηεΐί ρΓορΙιεΙ», ρ&1πΐ3πι 
ΟΙιπβίο οειίεηΐ, ηεο «χΊ&ιΊιη2ΐ>υηΐ υηςυ&ιη 8ίΙ)ί 
ιεΠ&ηϋυπι εδβε ευιη ίρδο «Ιε ^ΙοΓία, δεευηϋΑβ ΊΙΙο 
Ιβηεηΐε, ςιιί ρτχ εχίεΓίδ &{;ιΓιΙυ8 ετϊΐΐ λ Οεο, Μθ86 
ηίιηίΓυιη : ΙΙΙίΐ αιιίειη Οεί ςυί &ύνεηΐυ$ ΐεηιροΓβ 
ίυΙδεΓυηΙ, ηοη εΓαηΙ ρεΓ οπιηίϋ βίιηίΐεβ η&ΐυΓ3ΐΐ 
Ρίΐΐο, βειΐ εοηϋίΐίοηειιι βιιαιη ^^ποβΰεπί, ευ πι ββη- 
€ΐυ§ Β«ρΐΊ&ΐ:ι Ιοη{;ε βε ΐπίπα ίΙΙυιη ροβίΐυπι 3$6εΓαΐ, 
ϋε ςαΟ 2ΐίΐ ςυί εοΓ(1α ηο?Ίΐ : • Νοη βιίΓΓεχΊΐ ϊηΐεΓ 
ηα(ο& πιυΙίεΓυιη πι8]ογ 4ο&ιιηε ΒαρϋδΙ^ι '*. ι ΥεΓβχ 
€&1 \%\ΙΜΤ εν9η(;εΓΐ5ΐα 1)ε&ΐυ8 , ϋιιοι 3ίΐ βε βρεεί&δβε 
€ €Ιοπ2ΐη ε]ιιβ, ^ΙοΓί&ηι ϋηίκεηίΐί 9 Ρ&ίΓε, > Ιιοο 
««Ι, (|υΑΓΐ8 άεεε&ΐ υηί|;εηίΐιιηι 2 Οεο ΡλίΓε Ρίΐίυπι, 
ηοη αυίειη εοβ ςυί ζά ε]υ8 ΓΓ&Ιεππΐ:ιΐεπι τοε&ΐί 
βιιηΐ, ιιυοΓυπι εβί ρήηιοι^εηίιυβ. εδόθη διά Μωσέως, γέγονε δΐ διά του Μονογενούς ή 
διχαιοΰσα χάρις, πώς ούχ έν δόξτ), φησιν, δ δι* οιί 
τά χρείττω νενομοθέτηται ; *Αληθεύσει δή ουν χα\ ^ 
Μελφδδς έν Πνεύματι, τδν Κύριον ήμα>ν Ιησουν τ^ν 
Χριστδν πάσης όμου της λαμπρόίς των αγίων πληθύος 
ύπερχείσθαι βοών* ι Τίς γάρ, φησ\ν, έν νεφέλαις 
Ισωθήσεται τφ Κυρίω ; ή τίς όμοιωθήσεται τφ Κυρίφ 
έν υΕο?ς Θεού ; ι Νεφέλαι μέν γάρ αΐ νοητα\, τουτ* 
Εστίν, οΐ άγιοι προφήται, παραχωρήσουσι τ^ ν(χ|ν 
τφ Χριστφ* οΐήσονται δ^ δε?ν ουδαμώς ισομέτρφ πρ%ς 
αύτ^ν άμιλλάσθαι τιμ^, τ^ρ; δευιηίραν άποφερομένο» 
τάξιν του ηαράί πάντας εγνωσμένου παρά Θεού, τουτ' 
Ιστι Μωσέως* υΙο\ δέ οΐ χρι. . . (1) του Θεοΰ χατά 
, τ6ν της επιδημίας χαιρδν, ούχ άπαραλλάχτοις όμοι«Η 
' θήσονται τφ χατά φύσιν ΓΕφ, άλλα τδ οίχεΤον έπιγνώ- 
σονται μέτρον, οπίσω μάλιστα τεθεΤσθαι λέγοντος 
έαυτδν του αγίου Βαπτιστοΰ, περ\ οί φησιν δ χΑρ^Ια^ 
είδώς* ι Ούχ έγήγερται έν γεν νητοϊς γυναικών μείζων Ιωάννου του Βαπτιστοΰ. ι Αληθεύει δή οδν 6 μακάριος ευαγγελιστής, τεθεάσθαι λέγων ι Τί^ν δόξβτν 
αΟτου, δόξαν ώς Μο'/ογενοΰς παρά Πατρδς, ι τούτ Εστίν ^^περ &ν πρέποι τω έκ Θεού Πατρδς ΤΙφ 
μονογενεΐ, κα\ ούχ\ μάλλον τοΙς ε(ς αδελφότητα χεκλημένοις αύτου, ών έστι πρωτότοκος. €ΑΡ. Χ. 

βηοά ιοίιιβ »$€Ηηάητη ηαίΜτατη ΡίΙίη$ βχ ΡαΙτ€ $Η 
ηΜ^€ηίΐΗ$ , ν/ βχ ίρ<ο, εΐ ίη ίρ$ο. 

Ι, 18. Ββνηι ηβηιο νίάιΐ ηηηηαηι : νη'ιρβιΐίίία Ι'Ί'- 

^««,^νί «« ίη βίηΐ4 ΡαΙτ'η^ ίρ$€ οιανταυΗ. 

Ληίιη&άνεΓίε ΓυΓ£ΐι& ΙιΊο <ΙίνίηΙ εναηβεΐίβΐ» ρΓυ- 
(ΙεηΓιαηι. Νοη ί^ηοΓ^νίΐ ηοηηυΐΐοβ ίη εα ςιιχ <1ε ΙΙηί- 
Ιζεηίΐο άίεΐα βυηΐ,αεπυ» ίηςυίβίΐαΓΟβ, 2ε(1ίοΐυΓθ8 : 
ΑββεΓϋίδΐί, ο 1)θηε, βροεία&βε « 6ΙθΓί2ηι ε]υ8, %\θ' ΚΕΦΑΑ. Ι'. 

"Οτι μότος χατά φύσντ ΥΙός έκ Πατρός ό Μοτοΐ€^ 
κής•, ώς• έξ αύτον^ καϊ έτ αΰτφ, 

θεότ ούδεΙς έώραχΒ χώποτΒ • ό μονογενές 
ΤΙός ό ώτείς τ^τ χοΛλοτ τον Πατρός, έχέΐτος 
έξηγήσατο. 

Θέα δή πάλιν έν τούτοις του πνευματοφόρου τήν 

νήψιν. Ούκ ήγνόησεν δτι πάντως έροΰσί τίνες, τά 

περ\ του Μονογενούς είρημένα πικρότερον βασαν!•^ 

ζοντες• "Εφης,ώοΙτος,τεθεασθαι• •Τήν δόξαν αύτου, 

ήίίπι ^ιιαδί υηίβεηιΐί Λ Ρ»ΐΓε: * Οϋϋίςυε άεοεΓεΙ Ο δόξαν ώς Μονογενούς παρά Πατρός• ι είτα δέον 8ΐιΙ>ϋΗθΓεπι ίβίαΓυηι ΓεΓοηι ηοΐ^ίβ εχρΙΊε&ΐίοηεηι 
αΟεΓτε, εΐ άίνίηηπι ςυΙ^Ιύ&η) αίςυε 8υ1)1ίπ)ε άίεεΓε, 
^ΙύΓίαηι ίΙΐΒπι ()εη)οη$ΐΓ38ΐί εχ εο (ΐιιο<Ι Μογβίβ εί 
Ιοαηηίβ εχεείΐεηΐίαιη δυρεπανίΐ, ςυαΒί ηοη ρθ95εΐ 
αΗΐεΓ ε]υ8 %\οτ\λ 8ροοΐ&π, ειιπι ϋεαίυβ ρρορΙΐΓίΑ 
Τ8Λία$ όίεηΐ : • νΐ(ϋ ΟοηΓιηιιιη βειίεηίειη $ιιρεΓ $ο- 
Ηυιη βχεείδΐιιη, εΐ είενηΐυηι : είρίεηα άοηιιΐδ %\οήΛ 
θ]υδ. Ει δβΓαρΙΓϋΐι $ΐ»1)3ηΐ ίπ είτευίΐυ ε]υ5 : $θί :ι1:£ 

'' II ΟοΓ. πι, 9. 'ΦδαΙ. ίχχκνιπ, 7. '» Μ^ΙΙΙι. άπολεπτύνειν ήμΤν τήν έπ\ τούτοις έξήγησιν, χα\ 
θεοπρεπές τι πράγμα χα\ έξαίσιον είπεϊν, άπδ της 
χατά Μωσέως υπέροχης κα\ τών Ιωάννου μέτρων 
έποιήσω τήν άπόδειςιν, ώς ούκ ένί>ν έτέρως όράσθαι 
τήν δόξαν αύτου, καίτοι τοΟ μΙν μακαρίου προφήτου 
λέγοντος Ήσαΐου• « ΕΙδον τ6ν Κύριον Σαβαώθ καθ- 
ήμενον έπι θρόνου υψηλού καΐ επηρμένου, κα> πλήρης 
ό οίκος της δίίξης αύτοΟ, καΐ σ^ραφ\μ είστήκεισαν 

XI, II. (ΐ; αοΙοΙΰΠϋς, ΙίοΗΐί»!. ΕΓί;/. Ον. 8ΐιρρ1εΐΐ(1υηΐ€οηίίςίΐ χρη|χατισΟέντες, ηηοί! οΐ δΟί^ιιοηΐία οΜοηιΙυηΙ. 

Εριτ. 177 1Ν Ι0ΑΝΝΊ5£ΥΑΝ6ΕΧ11]Μ Ι.ΙΒ. 1. ΙΤ« «ύιΟφ «ύτοΰ, Ιξ πτέρυγες τψ έν\, χα\ ίξ πτίρυγες Α ιιηί, βΐ 8€χ «Ι» ΛΐΙβΓΐ: οΐ άυ^Ιικ ςυίϋβιη 104 ^«• τ4;/έν\, χα\ ταϊς μέν ύυσ\ χατεχάλυτττον τ6 πρόσωπον, 
ταΧ τοις βυσ\ χατεχάλυπτον τους πόβας, χαΐ τα?ς 
Φυ«\ν έπέταντο χα\ έχέχ(9αγον έτερος προς τ^ν έτερον, 
χα\ Ιλβγον "Αγιος, άγιος , 4γιος Κύριος ΣιβαώΟ , 
πλήρης π5σβ ή γη της δ4ξης αύτοΰ. ι Ίεζεχιήλ δέ 
«άλιν δια^ι^ήβην ήμίν άναχεχραγέτος, δτι χα\ 6εά- 
βαιτο τά χερου6\μ, οτερέωμα μέν ώς (ν «Γβει σαπ- 
φ«£ρου τοιΣς οίχείαις Ιπηρτημένον Εχοντα χεφαλαις* 
&«\ θρόνου δΐ όμο(ως τ6ν Κύριον Σαβαώθ' λέγει γάρ 
&π* αυτής ούτω της λέξεως* χα\ ι *1βοΐ), φησ\, φωνή 
υπέρ άνωθεν του στερεώματος του θντος ύττέρ χεφαλής 
βώτων, ώς δρασις λ^θου σαπφείρου όμο(ωμα θρόνου 
Ιπ* αύτου, χα\ ίτΛ του ομοιώματος του θρόνου 
ό|Αθ£ωμ« ώς είδος άνθρωπου άνωθεν, χα\ εΤδον ώς 
8ψιν ήλέχτρ•υ άιΛ δράσεως όσφΰος χα\ επάνω, χα\ 
49ΐ6 δράσεως δσφύος χαΐ Ιως χάτω, χα\ είδον ώς 
βρασιν πνρδς, χα\ τδ φέγγος αυτού χύχλω ώς δρατις 
τι^ξου, δταν ^ έντή νεφέλη έν ήμέραις ύετου, ούτως 
ή δράσης του φέγγους χυχλδθεν• » ΛΟτη ή δρασις 
ομοιώματος δόξης Κυρ{ου« Ούχοΰν έπειδήπε ρ ελπίδος 
^ ού μαχράν, τοιαΰτά τινα(ς] πρδς ημάς έρείν των 
ά|«αθϊστέρων, άναγχα(ως δ μαχάριος ευαγγελιστής 
άναχόπτειν αυτών τάς επιχειρήσεις επείγεται λέγων* 
€ βιδν ούδεΙς Ιώραχε πώικοτε* ι αύτδς γαρ ων Θεδς 
ό Μονογενής, Ιν χόλποις ών του ΘεοΟ χα\ Πατρδς, 
«αύτην πρ6ς ημάς Ιποιή σατο τήν έξήγησιν, πρδς μλν 
^έν Ιεροφάντην Μωσέα σαφέστατα λΓαν εΙπών* ί "Οτι 
ο6δβ\ς βψεται τδ πρόσωπον, χα\ ζήσεται* ι πρδ; δέ 1ιι1)8ηΙ Γηείβιη, €1 <1υΑΐ)υ5 ν6ΐ3ΐ>Αη1 ρ6<ΐ68, 61 άυ&^υβ 
νοΐ3ΐ)2ΐηι. Ει οΙβιιηβΐΜηΙ αΙΙβΓ αιΙ αΙΙβΠΜη , λο. <ϋοβ- 
ΙκιηΙ: 53η€ΐυ8, βϊΐηείυβ, 82η€ΐυ» Οαιηίικιβ 8&ΙιαοΐΗ. 
ΡΙβηα β§1 οπιηί» 16γγ& ((ΙοΓία €]υ8 ^^ ι Οιιιι^ ίΐβιη 

ΕζβεΗ'ίβΙ ρ3ΐ2ΠΙ ρΠΕ<1ίθ€( 8β 8ρβϋ1β886 Γΐΐ6ΓυΙιίπι 

ΟηηαιηβΐΗιιιη ϊηβΙβΓ βαρρίιίπ ίιηιηΐιιβηβ ΰ&ρ»(ί5ιΐ8 
8υί:ί{ΐ3ΐ1>6ηΐί2, ίη ΐΙίΓοηο νβΓΟ βίιηίΙίΐθΓ Οοιηίηυηι 8&- 
1>30ΐΙι. ΑίΙβηιιη Ιιίδ νβΓ^ίδ : ι Εεοβ, ι ίηςυίκ , ι Υοχ 
ίλεΐ3 681 (ΙββυροΓ βηπΑΐηβπΙο ηυοϋ 6Γ8ΐ 8«ιροΓ εαρυΐ 
60Γυπι , ςιΐΑ8Ί 88ρβε1ιΐ8 Ι3ρίί1ί8 89ρρΙπΓί , 8ίιηΊ1ίΐυ(1ο 
ΙΙίΓοηί 8υροΓ ίΙ1υ(1 : 6ΐ βηρβΓ 8ΊιηΠϋυάίη<Ηη ΐΙίΓοηί 
δίηιίΐίΐυίΐο (|Η3$ί 8ρ6€ί68 1ιοπιίηί8 (ΐ68\ιρεΓ. Ει νίήί 
(]ΐι&8ί 38ρ6οΐυιη βΙβείΓί & νίβίοηβ 1ιιιη1)Ί οι 8ΐιρπι : 
οΐ 3 νίδίοηβ ΙυιηΙιί 6ΐ υδηυβ ϋ60Γ8Ηΐη νίιΐί νίδΐοηοπι 
ί^ηίδ, ΰΐ 8ρ1οη(ΙθΓ 6]ιΐ8 ίη οίΓουίΙυ. Υβΐυΐ νίβίο 
3Γ€Π8, ΟΗΐη ΓιΐθπΙ ίπ ιιιιΐϊβ, Ιη <1ί6 ρΐυνίφ, Ιιίο βηΐ 

38ρ6€ΐΠ8 &ρΐ6η(1θΠ8 ρβΓ Ι^γΠΙΠΙ ^', Ι Ι ΗίΟΟ ΥΙδΊο 81- 

ιιΓιΙίΙυϋίηίβ {[ΙογΊχ Οοιηίηί^'*. ι Ι^ίΙυΓ,ουιη ίδΐίυλίηοϋί 
ςιι«(ΐ3ΐη ηοΙ)ί8 3ΐ) ϊιηρβηΓιβ 8ΐ3ΐίιη ο))]6€ΐυηι ίη 
1)63108 6ν3η([ϋ1ί8ΐ3 ]3ΐη Ιυπι 3η1ιηο βΐ Γ(>|$ίΐ3ΐίοηβ 

ρβΓΟίρβΓβΙ, 3(1 60Γυηΐ 60η3ΐυ8 Γ6ΐΐ1Ι1<ΐ6η(1θ8 Ά%%Τ0' 

(ΙΊΐυΓ, (Ιί66η8 : ι Οβυηα ηοιηο ν'κΐίΐ ιιηςυΒίη. » Ιρ86 
βηίιη ουπ) βίΙ 1>6ΐΐ8 υηί|;6ηί1υ8, ςυί 6δΙ ίη δϊοιι 
061 36 Ρ3ΐΓί8, 18(0(1 ηοΙ>ί8 6η3ΓΓ3τί( *. ςυί 3<1 Μου- 
86ΠΙ 3ρ6ηί88ίιη6 ϋίχίΐ : • Ουί3 ηβπιο νίϋβΐιίΐ ί3εί6ηι 
6ίυ8, 61 νίνβΐ ^*. ι Ε( 3<1 8008 οΓιη ϋίδοίρυΐοι: 
ι Νοη ςιιΐ3 Ρ3(Γ6ηι νίάίΐ (ΐυί8ςο3πι , ηίβί 18 (|ιιί 
6813 060, Ιιίο ν1(]ίΐΡ3ΐΓβπ)^^. Ι δοΐί βηίιη Ρίΐίο πα- γετούς οίχεέουν χατάχαιρδν μαθητάς* ι Ούχ δτιτ^ν ^ ι^^ί^ϋ ^ίρβοίαΙ,ΐΓιβ 68ΐ Ρ3ΐ6Γ, 60 ιηο<1ο ηυο η^ΙοΜ Πατέρα έώραχέ τις, εΐ μή ό ών παρά τοΟ Αεοΰ, ούτος 
Ιώραχε τδν Πατέρα* ι μόνφ γάρ Υίψ τω χατά φύσιν 
όρατδς δ Πατήρ, χαλ ούτως, ώςάν τις είχάσαι θεοπρε- 
«:ϋς τήν θείαν δράν τε χα\ δράσθαι φύσιν, έτέρφ δέ 
τών δντων ούδενί* δια'Ι^ύσεταί γε μήν ουδαμώς των 
αγίων προφητών ό λόγος, έωραχέναι βοώντων τδν 
Κύριον ΣαβαώΟ* ού γάρ αύτδ χατ" ούσίαν τοΟΟ* δπερ 
έβτ\ν ή του θεοΰ φύσις τεθεάσθαι διισχυρί^ονται, 
αλλά χα\ αύτδ δια^^δήδην άναβοωσι λέγοντες* ι Αύτη 
ή βρασις ομοιώματος δόξης Κυρίου, ι Ούχοΰν άπδτών 
ιηθ* ημάς πραγμάτων αΐνιγματωδώς τδ της θείας 
€δξης άνεπλάττετο σχήμα, χα\ μάλλον δμοίωσις ήν, 
ώς Ιν πίναχι φέρουσα θεοπρεπεί, της έπ\ τούτοις άλη- 
6«Ιας εΙς τήν ύπίρ νουν Χ2\ λόγον άναβαινούσης ύπερ- ϋίνίηΑ 06Γηί ρθΐ68ΐ, 6ΐηΐΐ11ί ρΓ9Β(6Γ 6υΠ1 3ΐΐ6Π 

ηοη Ι3πΐ6η ρΓορΐ6Γ63 83ηοΙί ρΓορΙΐ6(χ ηΐ6ηΐΊ6ηΙιΐΓ» 
(14ΙΠ1 86 νί(]ί886 €ΐ3ΐη3ηΙ ΟοΗΐίηυπι 83ΐ)30ΐΙι. Νοη 

3886Γυη( Οηίπΐ ίρ83η) 86 νί()ί886 ϋ6ί 6886ηΐί80) 36 

η3ΐυΓ3ηι , 86ά 3ρ6Γ(6 ί(1 οΐ3Π)3η( : ι Ηχο 681 νΐβίο 
8ίιΐ)ί1ίΐυ(1ίηί8 %\οτ\χ Οοηαίηί ^'. ι Ι^ίΐυΓ 3 τβΐιυβ 
1ιυιη3ηί8 <1ίνίη2Β ςΐοη» Ω£υΓ3 οΙ)8€υΓ6 ίοΓΠ)α1)3ΐυΓ, 
6Γ3((]υ6 (3η({υ3ΐη ίη ΙαΙ>υΐ3 6χρΓ6$53 ν6Πΐ3(Ί8 βίηιί- 
Ιίΐυάο Ιοη^ο ιι1(Γ3 ηβπίβπα 6ΐ οΓ3ΐίοη6Π[ΐ Ιβηίΐϋη- 
118. ΟρΙίπιβ 6Γ^ο 83ρί6ηΙίδ8Ίηιυ8 6?3η([£Γι$ΐ3 : • Ι'Λ 
νί(ϋιηυ8, ίπηοί^ηβ, ^ΙοΓίβιη 6]υδ,£ΐοη3Πΐ {]υ38ί 
υηΊ£;6ηίΙί 3 Ρ3ΐΓ6 ^*, » 31) ίΠ3 6ΐηίη6ηΙί3 ςυ3 ΟΙιπ- 
8ΐιΐ8 ουηοΐ3 8υρ6Γ3ΐ, (Ιίοΐυιη βυυπι €οηηπη3ΐ• 
Οιΐ6ΐη3(1η)θ(1ιιπι εηίπι Α6Γ63ΐυΓ3ηιηι ριιΙοΙίΓίίικΙίηο οχήν. Άριστα δή οδν ό σοφώτατος ευαγγελιστής, ιΚα\ Ό 3υεΙοπ8 Γ6Γυηι οηιηίυπι νίηυβ ρΓοροΠΙοηο ({ΐιβάλΐη Ιθεασάμεθα, λέγων, τήν δόςαν αύτου,δόξανώς Μονογε- 
νούς παρά Πατρδς, » άπατης χατά πάντων υπεροχής 
εΐοφέρει του Αόγου τήν άπόδειξιν. "Οντζερ γάρ τρόπον 
άπδχαλ>4>νης χτισμάτων αναλόγως ή του πάντων γενε- 
σιουργού θεωρείται δύναμις* χαΐ διηγούνται μένάφώ- 
νωςοί ούρανο\ δόξαν θεοΰ, ποίησιν δ^ ι χειρών αυτού 
ά-Μγγέλλειτδ στερέωμα* ι ούτω πάλιν άμείνων έν δός|] 
χιΐ λαμπρότερο; ό Μονογενή; άναδειχθήσεται, τήν 
μίν, δσον ήχεν εΙς οφθαλμού δύναμιν, χατάληψιν 
άναδαίνων, ώς θεός* άφ* ών δΐ τήν χτίσιν νιχ^, διά 
τνΗων ώ; υπάρχων υπέρ αυτήν, νοούμενος τε χα\ 
(οξα^όμενος. Ταύτην μέν ούν, οΓμαι, χα\ ούχ έτέραν '^ Ι83. VI, Ι δ. »• Εζβεΐι. 
II, Ι. »• δίρ. XIII, 5. ''* , ίβ «8. "• Ειεείι. ιι, Ι 
Ρ«3ΐ. χτιιι» 2« 105 ίηηοΐ68είΙ : 6ΐ 6η3ΓΓ3ηΙ εικΓι 3ΐΐ84υβ νοεβ 
Οβί β1θΓί3ηι, 6ΐ ορυ8 ι ιη3ηυιιπι 6]ιΐ8 βηηυηΐίαΐ 
1ΐΓΠ)3πΐ6ηΙυπι ^** : ι ίΐ3 νίεί88ίηι υηί|;6ηίΐυ8 |;1θΓίο- 
8ΐθΓ 61 ίΙΙυδΙποΓ 3ρρ3Γ6ΐ)ίΙ, 81 6χ 118 ςυί]}υ8 εΓ63• 

ΐυΓ3Π1 δυρ6Γ3ΐ , ίΐΐΐ6Ηί£3ΐυΓ 36 ρΐΐΐ6ΐΐΙΓ, Οΐ 8υρΓ3 

ίρδ3ΐη 6Χ8ί8ΐ6η8, ΗεεΙ οεπΙοΓυη 36ί6ηι εϋυςίβΐ, 
υΐ Β6Π8. ΑΙίυπι ββο Γβί ρΓοροδίΙ* δβηδίιηι 6ΐ βχ- 
ρ1ί€3ΐΙοη6ηι β8δ6 ηοη 3Γΐ)ίΐΓ0Γ. 01)δ€Γν3ηι1ϋΠΐ 3ϋ- 
Ιβιη βδΐ ΓϋΓδϋβ , 6ν3ηβθ1ίδΐηπι Ηίε ΓίΓιηπι υηί^βηί- 
Ιηιη Ββϋπι 3ρρ6ΐΐ3Γ6, 61 ίη δίηυ Ρ3ΐηδ βδδο (ΙίεβΓβ» 
υΐ ΓΐίΓδυδ 0δΐ6η(ΐ3ΐιΐΓ Ιοη^β ηίίεπΗδ 6δ86 3 εΓ63- 
ΙΟΓΧ Γ3ΐΊοηίΙ)υδ , 6ΐ ρΓορΓΐ3π> 3Γ ρ6ευΙί3Γ6ΐη Ιι&- 
'• Εχοά. XXXIII, 20. " ίθ3η. νι, 46. " ΕζβοΙι.- ίΐ9 8. €ΥΚΙ1-υ ΑίΕΧΑΝϋΙΙΙΝί ΑΙΙϋΙΙΙΕΡ. 480 

1)θΓβ 6Χ ΓαΐΓβ 61 ίη Ρ•Λίΐ6 6Χ5ί8ΐ6ηΙΪ2ΐηι. Βί βπίιη λ την θεωρίαν ώδίνειν του πρόκειμίνου τήν ίννοιαν. 

Μονογενή ΓβνβΓβ Ββυδ 68ΐ υηί^βηίΐυβ » ςυοιηοϋο ηοη (ΙίνβΓβχ 
051 ιΐ3ΐυΓ£α1) ίΙΗβ ςιιί αόορϋοηβ (1Γι {*υηΙ 30 Α1η? 
ΙηΙοΙ1Ί(;6ΐπΓ βηίιη ηοη ίη ηυΙΐΊβ ΓΓαΐΓίΙ)υ8 υηί£;Απί- 
ιυ$, $6<1 8θΙυ8 βχβίβΙβΓβ & ΡίΐΐΓ€• Ουπι &υΐ6πι, ιιΐ 
^3υ1υ$ &ί('®, ιηυΐΐίβ 6Χ8ί£ΐ€ΐιΐίΙ)υ8 61 ηοιηίη3ϋ8 (1ίΊ8, 
Γυιιι ίη ΰΟΒίο., Ιυηι ίη (6ΓΓ& , Οβιιβ 8ίΐ υηί^^βηίΐυβ , 
ΐίχΐΓίΐ οΰΗβΓΟΓαπι ηυπιβηιιη 8€ί1ίε6ΐ οοΙΙοε^ΙϊίΐυΓ, 
ηβο ίηΐ6Γ 608 ςυί ά'ύ 8υηΙ ρ6Γ |;ΓαΓι&πι ηυηί)6Γα1)ί• 
ΐυΓ, 86(1 6ΓίΙ ροΙίυ8 ουπι ΡαΐΓβ 06υ8 νβΓυβ• δίβ 
Οηίιη Ρ2ΐι1υ8 βυπι οοηίυη^ίΐ , (1ί66η8 : < Νοϋίβ 2υΐ6πι 
Ιΐηυ8 Οβυβ ΡαίοΓ, 6Χ ςυο οιηπία « 6ΐ υηυ8 Οοιηίηιΐ8 
16808 €1ιπ8ΐυδ , ρ6Γ ςιΐ6Πΐ οηιηία **. ι €υπ) 6ιηπι 
Ι2ηιΐ8 8ίΙ ρ6Γ ηαΙυΓβηι 06ΐΐ8 Ρ3ΐ6Γ, ηοη ροΐ68ΐ ηοη 
6886 ?6Γΐ>υηι, ςυοϋ 6χ ίρβο 6ΐ ίη ίρβο 681, ^οηί Έπιτηρητέον 61 πάλιν, δτι χβΐ Μονογενή Θ^λν 
άποχαλεΐ τ6ν Υίδν, χα\ έν χόλποις εΐνβί φησι τοΟ 
Πατρ6ς, Ινα φαίνηται πάλιν της Λρ6ς τήν χτίσιν 
όμοφυΐας έξφχισμένος, χα\ Ιδιάζουσαν Εχων έχ Πα• 
τρ^>ς κα\ έν Πατρι τήν δπαρξιν. Ει γάρ βντως θβός 
έστι Μονογενής, πώς ούχ 6στι κατά φύοιν Ιτερος, ΐιΐς 
πρ6ς εκείνους, ο?περ είσΐ κατά θέσιν 6εο\ χα\ υ{ο(; 
Νοηθήσβται γάρ ούχ έν πολλοίς άδελφοΤς 6 Μονογενής, 
άλλ* ώς μόνος ων έχ ΙΙατρ^. Επειδή δέ, χατά τήν 
Παύλου φωνήν, πολλών βντων, ή χα\ ονομαζόμενων^ 
έν τε ούρανψ χα\ έ7:\ τής γης, των θεών θεός έστι 
Μονογενής, 6ξω δηλονότι τών άλλων χείσεται, χα\ ού» 
έν τοΓς χατά χάριν τετάξεται 6εο7ς, έσται δέ μάλλον 
μετά Πατρίς αληθινός• ούτω γάρ ήμίν δ Παύλος ΐΟΓίβ ρ}Όρπί8 ΐίοηί8 6θη8ρίευυη) , βΐ 8υ1)8ΐ3ηΐί&- ^ συναρμόττει λέγων • ι Ήμιν δΙ εΓς Θεδς 6 Πατήρ, Ιξ Πΐ6Γ ιρςυαίί <ϋ([ηίΐ8ΐ6 ρΓφάίΙυπι , ίη 60 ηίηΓίΓυηι 
ηηοά 06υ8 68ΐ 86€υη(1υηι ηϋΐυΓβηι* ΟυαρΓορΙβΓ ίη 
8ίηπ ςυοςιιβ ίρ8υπι &Ιι 688β Ραΐη8, ιιΐ ίηΐ6ΐΓΐ£;38 
ΓΐΐΓ8υ8 ί(1 ςυοιΐ ίη ίρδο 6ΐ 6Χ ίρβο 68ΐ , ]υχ1α ί11υ<1 
Ρ8&Ιαιί8(χ : € £χ υΐ6Γ0 3ηΐ6 1.υοϊΓ6Γυη] (;6ηυί Ιβ*^*. ι 

ϋί 6ηίΠ1 1τί€ ν 6Χ αΐ6Γ0, » ρΓΟ 60 (ΐυθ() ι 6Χ ίρ&ο , ι 

ΟΙίληι ρΓορπο ροηίΐ, ϋυ6ΐ2 ΓυΓ8υ8 α ηοϋίβ 8ίπιίΠ- 
ΐυϋίηο (^χ υ(6Γ0 ςυίρρβ ρΓ0(ΐ6υηΐ ςυί 6χ ίι^πιίιιίϋυβ 
ηαβουηΙυΓ) , ίΟ ουηι « Ιη 8ίηυ > αίΐ, Ι9ΐη1υη) ηοη 
8Ϊ{ηΊθ€9Γ6 νυΚ ΐη Ρ3ΐπ8 ηΐ6Γ0 ^ί^ηβηΐβ ςυί<ΐ6ηι Ρί- 
Ηαηι ρ6Γ 6χρΓβ88ίοη6πι ()ίτίη2 ν6ΐυΐ 6πηί63ΐίοη6 61 
ίη60ί&1>ίΠ ςυοίίαπι ρΓ0ΚΓ688ΐι αά ρΓορΓίαπι Ιι^ροδία- 
^ίηι, 86<1 ίρ8υηι ΓυΓ8υ8 Ιΐ3ΐ)6η(6, ηυ&η(1θ(|υί(ΐ6ηι 
ίιυη ρ6Γ (ΐ6€ίδΙοη6πι αυΐ (1ίνίδίοη6Γη 3ΐί(ΐυ3ηη ο οογ- ού τά πάντα, κα\ εΤς Κύριος Ίησοΰς Χριστδς, δι" Λ 
τά πάντα, ι Έν6ς γάρ δντος χατά φύσιν Θεού τον 
Πατρ6ς, ούχ έξω του είναι Θεδς δ έζ α^ονί χαι έν 
αύτφ μενεΐ Αόγος, τ^ του γεννήσαντος Ιδίότητι δια- 
πρεπών , χα\ ουσιωδώς πρδς τδ Γσον άναβαίνων 
αξίωμα, κατά γε τδ είναι κατά φύσιν Θεός. Διά το» 
τούτο χα\ έν κόλποις αύτδν εΐναί φησιτου Πατρδς, ίνα 
έννο||ς πάλιν τδ έν αύτώ κα\ έξ αύτου κατά τδ έν Ψαλ- 
μούς είρημένον ι Έκ γαστρδς πρδ εωσφόρου έζεγέννησά 
σε. > "Οσπερ γάρ έν τούτω, τδ ι έχ γαστρδς, • διά τδ, έ| 
αυτού, χαΐ γνησίως τίθησιν, ώς έξ όμοιότητος πάλιν 
της καθ* ήμβίς • πρόεισι γάρ έχ γαστρδς τά έξ άν- 
θρώτηαν γεννώμενα *. ούτω χα\ δτε τδ ι έν χόλπ((ΐ ι 
φησ\, μονονουχ\ βούλεται δήλουν έν τ5( του Πατρδς |Κ)Γ6 «Ιίνίηιιπι α Ρ81Γ6 β6ηίηΐ6η ρΓ0(1ΊΐΙ. υη(ΐ6Ϊ'ίΙίυ8^ηδύϊ γεννώση μέν τδν Υίδν έχφαντιχώς, ώς Ιν &Ιίθ1ΐΙ)ί 8ίΙ 86 ίη ΡαΐΓ6 ςΐΐί(ΐ6ηίΙ 6886, 86(1 ϊΐ8ΐ)βΓ6 

ν'ιοίδδίηι ΡαΐΓ6Πΐ ίη 86ίρ80 **. Οαο(! 6ηίπι ρΓορΓίυπι 

(^9ΐ Ρ3(Π8 8υΙ)8ΐΒηΐί2Β η&ΙΐΙΓ&1ίΐ6Γ Ρ6ΓΤ3<)6Π8 ίΐΙ Ρί- 

Γιυπι , 08ΐ6ηάΙΙ Ιη ίρβο Ρ»ΐΓ6ηι, ΡαΙβΓ 3υΐ6ΐη νί^ίβ- 
δίπ) Ιΐ3ΐ>6ΐ ιΗ 86ίρ8ο Ρίΐίυηι ΙΟβ Ρ^ι* οιηηία Χίμιαίί 
8ΐι1)8(8ηϋ£ Ι(]6η1ίΐ{ΐΐ6 Γ3(ΙίοίΙιΐ8 ίηΟχυηι , βί 6χ ίρδΟ 
ςυ1(ΐ6Π) ς6ηίΐΰπι, ηοη.ΐ&ηΐ6η ρ6Γ ϋίνί8ΐοη6Π) υΐΐβιη 
8ίν6 (!ί8ίυηοΐίοη6ΐη ΙοεαΙβιη, 86ά ίηβΧδίδίβηίοηι 6ΐ 

86η9ρ6Γ 006Χ8ί8(6ηΐ6Π) : ίΚα 82ΐη6 Π)α£;ί8 ρΐ6 30€ί- 

))ί6ηιυ8 ιΠυά, ίη 8ίηυ ΡΑΐΓίδ Γίΐίυηι 6886, ηοη υ( 
ι^υίάβπι Ι)6ί ϊιθδΐ68 ίπΐ6ΓρΓ6ΐ&ηΐυΓ, ({υοΓυπι ^υ8ια 
ηοηάβπιηαΐΊο 681 : οηιηί3 6ΐιίπι Γ661& ρεΓΤβΠυηΙ « 
]υχΐ& ρΓορΙΐ6ΐ26 (ΙίεΙοαι '* , δίπιρΙΙοίοπιηι 3υΓ68 86- έκλάμψει θεοπρεπεί, κα\ ά^^^ήτφ τιν\ προόδφ τ} πρδ; 
Ιδίαν ύπόστασιν, έχούση δέ πάλιν αύτδν, έπε\ μή κατά 
ά'::οκοπήν, ήτοι μερισμδν τδν κατά σώμα, τδ θείον έχ 
Πατρδς προέκυψε γέννημα • κα\ γούν ό ΥΙός πού φησιν, 
ώς ειη μέν αύτδς έν Πατρ\, £χοι δ* αύ πάλιν έν έαυτφ 
τδν Πατέρα• τδ γάρ Γδιον αύτδ τής του Πατρδς ού-»^ 
σίας φυσικώς διήκον εις τδν ΤΙδν, έν αύτφδείκνυσι 
τδν Πατέρα * Εχει δ" αύ πάλιν δ Πατήρ έν έαυτφ 
τδν ΤΙδν άπαραλλάκτφ της ουσίας ταυτότητι ^ιζου- 
μενον , καΐ έχπεφυκότα μέν ώς έξ αυτού , πλην οΟ 
κατά μερισμόν, ή διάστασιν τοπικήν, άλλ' ένυπάρ- 
χοντά τε καΐ άεΐ συνυπάρχοντα * ούτω δή μάλλον 
εύσεεώς τδ έν κόλποις εΐναι τού Πατρός παριδεξό- ^ ^^ ,^ . . . 1. . . . μέθα τδν ΤΙδν, ου χαθαπερ έξειληφασί τίνες των 

Ι3α€6ηΐ68, βΐ ΐ6ηΐ6Γ6 ιη ίΓΛίΓβδ ρβοοαηΐβδ , ρΓΟ αϋΐ- η Γ , ,λ ^ τ ν - « - ^ ι 

. ^, . , . .Μ . ^ . , ^^ Οεομανειν είθισμένων, ων τδ κρίμα ενοικόν έστι • 1)υδ ΟΙιπδΙυδ η)οηυυ$ 68(. Νβοοδδο 6ηίπι 68Κ ςυίιΐ 
ίΙΙί (ΙΙοαηΙ αο δ6ηΓΐ3ΐιΙ, ςυί(1(]υ6 (ΙοοβΓΟ ηίΙαηΐπΓ 
6χροη6Γ6. Ου Π) εταη^εΐίδία ίη βίηυ Π6ί αο ΡαΐΗδ 
Ρϋίυπι 6886 άίθ3ΐ , €υπιςυ6 Εοοίβδίχ βΠί Γ6€ΐ6 86η- 
ϋ3ηΙ, 61 οχ Ρ;ΐΐΓβ 3ΐηιΐ6 ίη Ρ3ΐΓβ ίϋε'ίΓΟΟ ίρδππι 
6Χ8ί8ΐ6Γ6 οοηίίπηιβηΐ, 3ε νοΓΑΐη ςεηβΓ3ΐι<)ί Γ3ΐΊοιΐ6η] 
86Γν3η(ΐ3ΐη 6886 εοηΐ6η()3ηΐ , ίη πδυιιι ίΙΙίοο ϋΙΓιΐδί 
ν6εοΓ(ΐ68 ίΐϋ , 1)18 ηθ8 ίηιρβιΟΓε ▼6Γΐ)ί8 ηοη νοΓεη- 
ΐιΐΓ. Νυ^χ δυηΐ νεδίΐ'» δεηΐεηΐίφ , ο 1)οηί , ίηιΐο- 
ΐΐΐυπι εηίιη 61 ίηδπίδππι 6δΙ ςηοϋ ^6 Οεο δεηΐϋίδ , 
<Βυπι 6χ 60 ςυο(1 ίη δίηυ Ρ3ΐπ8 Ρίΐίυδ ηβΐυδ 68δ6 
ϋΙοίΐυΓ, Ιρδππι υΐίηυο 6Χ 6]υ8 8ΐι1)8(3η1ία εχίνίβδβ πάντα γάρ τά όρΟά διαστρέφουσι , χατά τήν του 
προφήτου φωνήν, τάς τών απλούστερων παραλύοντες 
άκοάς, κα\ άμαρτάνοντες άφυλάχτως είς τους αδελ- 
φούς, ΰτζϊρ ών Χριστδς απέθανε. Τί γάρ δή νοούσι, 
και λέγουσι, χα\ δίδασκε ιν έπιχειρούσιν, άναγκαίον 
είπεϊν • Είς τόν χόλπον τού θεού καΐ Πατρδς τδν 
Υίδν είναι τού αγίου λέγοντος εύαγγελιστοΰ , είτα 
τών τής Εκκλησίας τέκνο^ν νοούντων ορθώς, χα\ έ)ι 
Πατρίς κα\ έν Πατρ\ διά τούτο διαβεβαιουμέννον 
ύπάρχειν αύτδν, κα\ τδ έν γεννήσει γνήσιον άτ^σώ• 
ζεσθαι δ£?ν, χα\ μάλα είχότως φιλονεικούντων αυτών» 
διαγελώσιν ευθύς οΐ πάτη μεθύοντες άμαθία,χα\δή *« Ι ΟοΓ. VIII» 5. •**ίΙ>ία. 6. •* ΡδίΚ ειχ, 5. " ;οαη. χιν, Π, " ΜίεΙι. ιιι, 9 Ι$1 

«α\ άποτολμώσι λέγειν 
δμΤν • ού γάρ ιύπαι^ύτως τά ιζζρΧ ΘεοΟ δοξάζετε, 
6ιά τ6 έν χά^-ηφ λέγεσΟαι τοΟ Πατρίς τδν Γΐ^ν έχ- 
«ηφυχ^ναι, πάντως αύτδν οΐόμβνοι, τήί ουσίας αύτοΰ 
χα\ της &γενή*η>υ φύσεως εΤναι καρπών, άνοήτως 
απολαμβάνοντες. *Η γάρ ουκ ήχοΰιατε, φατίν, έν 
ταΤς βύαγγβλικαΤς παραβολαΤς, δτε τους περ\ του 
πλουσίου χα\ του Λαζάρου λόγους αυτός έποιεΤτο 
ΧμιτΛς, δτι ^Εγένβτο δέ άπο6ανε?ν τδν Λάζαρον, χα\ 
ΑπενεχΟήναι ύπ^ των αγγέλων ε!ς τ<^ν κόλπον του 
*Α6ραάμ ; Δώτβτβ δή ουν, δ(ά τδ έν κδλπω του 
Αβραάμ γβνέαΟαι τ^ Λάζαρον, ές αύτοΰ χα\ έν 
αύτφ κατά φύσιν ύπάρχειν αύτίν; ή τοΰτο μέν 
παραιτήαεαθβ λέγβκν , τςοιουντβς ορθώς , διά δΙ 
του χ^που τήν άγάπησιν νοεΤσθαι κα\ αύτο\ συν 1Ν ΙΟΛΝΝΠ; ΕΥΑΝΟΕυΐΜ Ι.ΙΒ. Τ. 1 81 

λήρος, ώ ούτοι, "Λ πρ' Α ραΐαϋβ , οΐ ίπΟΓοηΙοί ηαΙυΓχ ΓοΙαιη 0ίϋ»6 $ΐιι1(ϋ δΐι• $ρΊοαιηίηί. Νυηΐ(]ΐιίί1 οΗΐηι αυϋί$1ί8 , ίικιυίυηΐ, ία 
βναη{;οΙίΐΊδ ραΓαΙίοΙΐδ •*, υΐί (!β (Ιίνίΐο οι Ι.αζ:\Γο 
¥61*1)3 €1ΐΓί3(υ$ ΓΑοίεΙ)»!, ίαζαΓυη) ρο8ΐ ιποΓίβιη &1> 
ηη^εΐίδ ία δίηιιιη Α1)Γ&Ιΐ3β Γιιίδδο ροΓ(»(υιη? Νυιΐ¥ 
ί£;ίΙιΐΓ, ΐ|ΐιοιΓΐ9ΐη ίη δίπυ ΑΙ)Γη1ΐ£ Ι,αζαιυ» β$$6 ά'ι^ 
οίΙυΓ, εχ ίρβο ει ίη ίρ$ο βυηι 6χ&Ί$Ιογ6 ϋεουηϋυηι 
ηβΐΗΓΑΐη οοηοβιΙεΓιβ , αυΐ ίιΐ τεοίε $»ρίεηΙεΓ(|ΐιβ 
ηε^Ηΐ^ίΐΊδ, βεά ρεΓ δίιιιπη βηιοΓεηι ίιιΙϋΙΙί^ί ίρ$ί 
ηυοςιιβ ηο1)Ί8ειιιη ΓαίεΜιηΐηί ? 1π &Ίηιι εΓξο Οεί αο 
ΡαΐΓίδ Ρίΐίυπ) ε$8ε (ϋείιηυ$ , ί(1 εβί , ίη ιΐίΐεείίοηβ 
λΐ^αβ αηιΟΓε , δίοηΐ ίρ$6 ςυοςυε άΊι αΙίευ1)ί , ι Ρ»« 
ΙβΓ ϋίΓι^Ίΐ Γΐΐίυιη ". ι Αίςυί δί ηοδ ε]υδηιθ(1ί νεΓΐ)ΐ> 
ρείαηΐ Ιιοιηίηεβ ηιΐ ΓερΓεΗεη(1ΰη(1υΓη ρΓοηί, εΐ Ίηοοη* 
νίείαικίο <Ιιιηΐ3Χ8( δοΙεΠεβ , (υηε ηοδ είδ νίοίδδίιιι ήμϊν συγχωρήσετε; Είναι τοιγαροΰν τδν ΤΛν έν Β Γβδροηι1εΙ)Ίιηυ$, Γεοΐυιη νεηΐβΐίδ δεηηοηειη ορρο- 

χ^λπφ φαμ^ν του θεού χα\ Πατρ6ς, άντ\ του έν 

Αγαπήσει, καθά κα\ αυτός πού φηστν* ι Ό Πατήρ 

άγαπάί τδν ΓΙόν. • Άλλ' δταν τούτοις ήμαίς «αίωσι 

τοΙς λόγοις οΐ φΐλεπιΐιμητα\ , και πρ6ς μόνον τ6 

βκιλοιδορείσθοη γοργο\, τότε κα\ ήμεΙς άντερουμεν, 

τ^ν όρθδν της άληθείβς άντεξάγοντες λόγον Ό 

κόλπος ήμίν, & βέλτιστοι, σημαίνει καθ* ύμάΐς τήν 

άγάπησιν * τούτο γάρ άρτιως λεγόντων ήκούσαμεν, 

*Αρ' ουν, Ιπειδήτκρ ι Ήγάπησεν ό Θε6ς τδν κόσμον, » 

κατά τήν του Σωτηρος φωνή ν * άγαπ^ δ& ι Κύριος 

χαΐ τάς πύλας Σιών, ι κατά τ^ν άγιον Ψαλμωδόν* 

άχινδύνοις έρούμεν έν κόλπφ του θεού κα\ Πατρ^ 

τίν τβ κόσμον αύτ^ν κα\ τάς της Σιών εΤναι πύλας ; ηειιίεδ. δίηυβ &ρυ(1 νοδ , ο 1)θηί , ρΓΟ ϋίΐεείίοικ; 
βυιηίΙυΓ : ίιΙ εηίηι ιηοόο α \ο1>Ίδ αυϋίνίηιυδ. Λη 
ι^ιΐνίτ, ςιιοηί2ΐιι ιΟεαδ (ϋΐεχίΐ ηιυικίυηι **, ι ]ιιχ1λ 
$3ΐν3ΐοπδ νοεειη , ε( ά'\\\%\ί ςιιοήιιε ι Οοιηίηυδ ροΓ• 
188 3ίοη '*, ι υΐ εΗπίΐ ββηείυδ Ρδ3ΐηιίδΐ3 , οΐΐτη ρο- 
πευίπιη (Ιίοοιηιΐδ , ίη βίηυ Οεί 30 ΡηΙπδ εβδε εηιη 
ηιυηιΐυιη Ιρδοηι , ΐυιη ροΠβδ 5ίοη ? €πηι πυίειη 
ϋίε3ΐ ϋϋ Μοδοη δ.ιΟΓΟΓυηι 107 3ηΓ!δΙίΐοπι : < ΙηΓοΓ 
ιηβηυηι 1ιΐ3ηι ίη δίηαιη Ιυυιη ** » ηυηκιυ'κ] , ηπΐ3!30 
τοδ , 61 ρΓ^εεερίΐ ιηβηιιπι «υ3ΐη «ΙίΙί^εΓε , αο ηοη 
ροΐίηδ 630) οθ€υ1ΐ3Γ6? ΑΙ ςυί ηοη οοηΐίπιιο ίη- 
^εηΐεαι Γίδυιη πιοτεΙ>ίη)υ8 , ίπιυ νεΓο (|υί ηοη ίη 
ίρδυπ) ΡαίΓεη) ίηιρϋ ερίιηϋδ , ευπεΐ3 Ιη ε]ιι$ βΙηΰ Οταν δί λέγτ| χα\ πρδ; τ6ν ίεροφάντην Μωσέα , εδδ6 άίοεηΐε^, 61, ηυο(1 βοΐίυδ ΙΙηΊξεηίΙί εχίιηίυηι 
< ΕΙσένεγχε τήν χεΓρά σου εΙς τ6ν χόλπυν σου, ι ' ' ' '"'' 

άγαπ^, εΙπέ μοι, προστάττει τήν χείρα αύτψ, κα\ 
ούχΙ μάλλον κατακρύψαντα έχειν ; Είτα πώ; ού 
ρι^γαν έπ\ τούτοις όφλήσομεν γέλωτα ; μ3λλον δέ πώς 
εΙς αύτ6ν ούκ άσεβήσομεν τ6ν Πατέρα, πάντα έν 
κόλποι; είναι λέγοντες αύτοΰ, κα\ τ6 μόνου τοΰ Μο- 
νογενούς ΙξβΕίρετον αγαθόν κοινοποιούντες τοίς 4λλοι%, 
Ινα πλέον έχοι μηδέν παρά τήν κτίσιν 6 Τίός ; 
Οΰκοΰν ταΤς εκείνων άβουλίαις έ(&(&ώσθαι φράσαντες, 
Ιπ\ τ6ν εύθή της αληθείας βαδιοΰμεν λογισμών, δταν 
έν κόλπφ λέγεται του Πατρδς ό Υ16ς, εξ αυτού κα\ 
έν αύτψ νοούντες αυτόν * άναμαξάμενοι δέ ακριβώς 
τήν του νοήματος δύναμιν, ούτως έχον, κα\ ούχ 
έτέρ€ι>ς εύρήσομεν. € Ό μονογενής, φησ\, Θε6ς, 6 
ών εις τ^ν κόλπον του Πατρίς, έχεΤνος έξηγήσατο. ι 

Επειδή γάρ εφη μονογενή κα\ Θε6ν, τίθησιν εύΟύς, 

« Ό ων έν τοΙς κόλποις του Πατρ?)ς, ι Γνα νοήται κα\ 

ΥΙος έξ αυτού, κα\ έν αύτψ φυσικώς, άντι της ουσίας 

τί^ν κόλπον εΙπών, ώς έκ παραδείγματος σωματικού. 

Τύποι γάρ είσί πως τών νοητών τά εμφανέστερα, 

χΛ χειραγωγεί πρ^ χατάληψιν τών όπερ ήμόίς τά 

έν ήμίν • λαμβάνεται δέ πολλάκις ώς έν εΙκόνος τάξει 

τλ σωματικά, κα\ λεπτότερων ήμίν θεωρημάτων 
εί^φέρει τήν κατάληψιν, εΐ κα\ ούτω νοείται κατά 
χαίρων οΙκεΤον, ώς άν είρησθαι δοκ?|, όποΐον εΤναί 
9ημι τ6 έπ\ Μωσέως , ιΕΙσένεγκε τήν χεΓρά σου εις 
^ν» κόλπον σου. ι *Αδιχήσει δέ όλως τδν λόγον ουδέν 
^ Ιν κόλπφ τεθεΖβΟαι τού Αβραάμ τ'.ν Λάζαρον 
'*1ιΐ6. XVI, 19-51. •»^ο«π. πι, 35. •• ίΙ>ί(1. «6 αε ρΓ£θίρυυπι εδί 1>οηυπι εοιηηιυηε Γηοίεηΐεδ 3ΐϋδ, 
υΐ ηίΐιίΐ ρΐυδ ΡίΙίο δίΐ ςυαπι ΟΓεβΙυπε ? Ιίβηηε ίΙΙο- 
ηιιη δΐυΐΐίΐία Γε]6εΐ3 ΓεεΙυιη νεπιβίίδ δεηδυιη ίη- 
δίδίειηυδ , εΐ ςυ3η(1ο ίη βίηυ ΡϋΙπ ΡίΙΙιΐδ εδδε οΐίεΐ- 
(υτ, ηίΙιΠ βΐίυά ςϋ3ΐη 6χ ίρδο €1 ίη ίρδο εδδε ίηίεΙΠ- 
^ειΐΗίδ. 5ί νίηι εΐ τ&Ιίοηεηι ίΐΐίυβ δεηΙεηΐΊ» δυΐιαείο 
ΐπ^ειιίο ρ6Γ8εΓυΐ6ΐηυΓ, ίδΐίιΐδπιεϋί ε§δε οοηιρεηε- 
ηιϋδ. ι ϋηί^εηίΐυδ, ι ίηςυίΐ, « Πβπδ ({πΙ εδΙ ίη δίηα ^ 
ΡπίΓΐδ, ίΠε εη3ΓΓ3νίΐ. ι ϋηί^εηίΐυηι ε( Οεηπ) ρή• 
1110 ϋίχίΐ : (Ιείηύε ίΐΐίεο 8υΙ)]ίοίΙ, ι ηηί εβί ίη δίηυ 
ΡαΐΓΐδ, ι υ( ίηΐ6ΐ1ί|[3ΐηΓ εΐί^ηι Ρίΐίπβ ύχ ίρδο, εΐ ίη 
ίρδΟ η3ΐυΓ3ΐίΐ6Γ, δίηυιη ρΓΟ 8υΙ>βΐ3ηΐί3 «Ιίεεηδ, λ 
Γ6 00ΓροΓε3 <ΐ68υιηρΐ3 8ίηή1ίΐυ(!ίη6. Τχρί εηίηι ΓεΓβ 
8αηΙ ΓεΓϋπι ίηΐ6ΐ1ί|$ϋ>ί1ίυηι 62 ςηΦ8εη8ίΙ)ΐΐδ ρ3ΐεηΙ, 
Π 61 ςα» ίη ηοΐιίδ 8ΗηΙ 3ι1 εοηιρΓεΙιεπδίοηεηι ηθ8 
ϋε(1υ€υΒΐ εοΓηηι (|ΐιχ 8πρΓ3 ηοδ δΐιηΐ : Ω((|υε δχρε- 
ηυιιΐ6Γ0 υΐ δίΗΗΐίΙυϋίπίδ Ιοεο τεδ εοΓροΓεχ δυηΐ3η- 
ΙυΓ, ςυ» ηοδ αϋ 8υΙ)ΐΐΙίθΓΗΐίι εοηΙεπιρΙοΓίοηυιη ηο- 
ΙίΙίβη) ενεΐιβηΐ •% ΙίοεΙ Ιιίδίοπεε ίιιίεΙΙί^ηηΐϋΓ βί 
€3ρί3ηΙυΓ 60 π)θ<]ο ηηο ϋίεΐα βυηΙ : ειι]ιΐδηιοιϋ 
68ΐ ίϋυϋ ίΐ6 Μο»6 : ι ΙηΓεΓ ιη3ηυη) Ιυβηι !η δίηυηι 
Ιυιιπι. » Οηο(1 «υΐεπι (ΙίείΐϋΓ ίη δίηη ΑΙίΓδΙίίΕ ροβί- 
Ιυδ εδδβ Ιι3Ζ3Γυ8 , ηοη ιηοιίο ηίΙιίΙ οΐΒοίΙ , βεά <1ο• 
εΐΓίηχ ηο8ΐΓ£ 8υίΓΓ3Κ3ΐυΓ. ΙιΙ εηίηι Ι3η1υηι ηοη 
8€ΓΐρΐυΓ3 (ϋείΐ : ι ΜοΓίιιιΐδ Ι^αζβπιβ, εΐ οοΓροΗβ 
νίΐ3 εχδοΐυΐυδ, ίη δίηυιη Αΐ)Γ3ΐι«(1βϊ»1"δ εβί, **» ιΛ 
εδί, ίπΙεΓ ΓιΙίοβ ΑΙ)Γ3ΐι» εοΠοοΒίυδ 68ΐ, ςαεηι ρβ• 
•τ Ρδαΐ. ι.χχχνι,2. " Εχοϋ. ιν, 6. «» Βοηι. ΐ• 185 8. ΟΤΙΙΙΙ.υ ΑΙΕΙΑΝΟΒΙΝΙ ΑΚ0Ι11ΕΡ. 194 

ΐΓβιη ιηαΙί&Γυιη |[6ηΐίυπι ροβυΚ Οβαβ ^^. δΰΓίρΐυιη Α ^Ι'κεϊ^ • συναγορεύσει 6έ μΑλλον αύτφ , χαΥ τοις 
ςιιίρρβ ββΐ 2ΐίου1)ί <16 !ρ80 : ι ΟυοιϋΑΐη Ρ&ΐΓβιη ήμβτέροις συνδραμεΤται θεωρήμασι. Μ^νον γάρ ούχ\ 
ιηοΙΙαπιπι ([βηΐίυιη Ιβ οοηβίΚυί *'. ι τοΟτό φησιν ή θεία Γραφή * ιΤεθνεώς ό Αάζαρος, χα\ 

τίιν μετά σώματος καταλύσας ζωήν, εις χόλπον *Α6ραάμ άττηνέχθη, ι άντ\ του, 6ν υΐοϊς *Αβραάμ 
χατατέταχται • πατέρα δέ πολλών εθνών τέθειχεν αΟτ^ν ό θεός. ΟΟτω βέ που γέγραπται περ\ αύτοΰ* 
« "Ότι Πατέρα πολλών εθνών τέθειχά σε. » 1, 49-20. Ει Ιιοϋ β$ί ΐ€$ίίηιθΜηηι ίοαηηη^ ηηαηάο 
ηΐί$€τ»ηί /κ(/α'ί αΙ> ί^οιοΙιιηϊ%% $α€€τάοί€$ €ΐ ΐ€νιία$αά 
€Ηη, Ηί ίηίατΓοραηηί βηιη : Τη ηΗί$ β$ ? Εί €οηίβ$$Η» 
€$ί €ί ηοη η^ρανΐΐ ; βΐ €οη(ε$$ν$ β$ί : Οηία μμ είΜΐι 
€ρο €Ηή$ίΗ$, 

δυΙ ββπηοηίβ ιηβιηοΓ βταη^βΐίβΐβ, Γιι^ίυβ 63 ηο1>ΐ8 
«χρΙίΰ&1 ςυχ βυιηιη^ίΓιπι ρπυβ ΐηύίο&νίΐ. ειιιη βηίπι 
(ΙίχβΗΐ : ι ΡυίΙ Ιιοιηο ιηί$8ΐΐ3 3 Οβο, οιιΙ ηοηαβη 
6Γ3υο&ηη68. ΠίοτβηίΙίη Ιβδϋιηοηίυηι,ΙΟβιιΚβδΓι- 
ΐΏοηίαιη ροΓίιίΚιβΓΓΐ άβ Ιυιιιίηβ, » η6€68$&πο &υΙ)]ίοίΙ Καϊ αντη έστΙν ή μαρτυρία τον ^Ιωάννου, δτ8 
άΛέστβίΛατ οΐ Ιουδαίοι έξ *1εροσοΧύμωτ Ιερείς 
καΧ Αενΐτας, ϊνα έρωΓή<τωσίν αυτόν , Σϋ τΙς έΐ , 
Καϊ ώμοΛόγησε, καϊ ούχ ήρνήσατο • χαΐ ώμοΧό» 
γτίσετ^ δη Ούκ βΐμϊ έγώ ό Χριστός. 

Μέμνηται τών έαυτου λάγων δ εύαγγελιστ^κ* χα^ 
πλατύτερον ήμΓν έξηγείσθαι σπουδάζει, χαλώς γ• 
σφόδρα ποιών , &7ςερ ήδη φθάσας ώ; Ιν χεφαλΑ(φ 
συνειλημμένος χαταμεμήνυχεν • είπΐι^ν γάρ • € Έγέ- 
νετο άνθρωπος Απεσταλμένος παρά Θεου,βνομα αύτφ φΐβΐβ β'α ο]ϋδ (βδΐΐσιοΐιίυηι. Ουιη βιιίιη, ίηςυίΐ, 3υ- ^ Ιωάννης. Οδτος ήλθεν ε Ις μαρτυρίαν, Γνα μαρτυρήση «1»0Γυιη ρΓίιιείρ68 8ά βυιη 89θ6Γ()οΐ68 οι ΐ6νΊΐ28 
€πηι ηΐ3η(1βΐί8 ιτιίδβΓυηΐ, ςυί π>^3ΓβηΙ ςυίϋηβιη ά% 

86ίρ80 (}Ι('6Γ6ΐ, (ϋΠΟ 8906 ραίΑΠΙ 6ΐ ΟρβΠβ ρΓθΓ6&8Ι18 
681, ηίΙΐίΙ ν6ΓίΐΐΙ8 ρΓ0ρΐ6Γ ν.6Γίΐαΐ6ΐη. ΟίχΊΐ «ΠΙΠΙ 

κβ ηοη 6886 6ΙΐΓί8ΐυιη. Ιΐ&ςυ6, ηβ ^%ο ςυ'κΐβιη, πι« 
ηιιΐΐ, Ιιυ]ιΐ8 ΙίΙιη 86ΓίρΐθΓ πΐ6ηϋΐυ8 8υιη, ουιη ϋίχΐ 
Λίκ ίΙΙο : ι Νοη 6Γ2ΐΙ ί1ΐ6 Ιυχ, 86^ υΐ ΐ68ΐίιηοπίΗΐιι 
ρ6Γΐιί1>6Γ6ΐ άβ 1υιηίη6. ι περ\ του φωτός* ι άναγχαίως εΙσφέρει, χα\ της παρ* 
αύτοΰ γενομένης μαρτυρΓας τί>ν τρόπον. "Οτε γάρ, 
φησ\ν, οΕ τών Ιουδαΐχών ίΐβίτμάτων χατά νόμον 
χαθηγηταΐ πρδς αύτδν άπεστάλχασιν Ιερείς χαι 
ΑευΤτας, άναπυθέσθαι προστάξαντες, τί άν λέγβι περ\ 
έαυτου, τότε δή χα\ μάλα σαφώς ώμολόγησε, πβσαν 
ύποπτύσας αΙδώ διά τήν άλήθειαν Ιφη γάρ, δτι Έγώ 
ούχ ε1μ\ ό Χριστός. Ούκουν ούδΐ έγώ, φησ\ν, ό του βι- βλίου συγγραφεύς διέψευσμαι λέγων περ\ αύτοΰ • € Ούχ ήν έχεΖνο τ6 φώς, άλλ* ϊναμαρτυρήση περ\τοΰ φωτός. • 1, 24. Εί ϊηίβττο^ανετηηΐ €Μΐη : βιιίιί €Γρο? Ε1ία$ 
€$ Ιη? Εί ά'ιχίί : Νοη $ηηι, ΡτορΗβΙα β» ΐηί Εί τε- 
εμοηάίί : Νοη. 

Ουπι βχρίίοαπίϋ |[Γ3(ί2ΐ 6ν&η|;6Π8ΐ3 όίχβηΐ : 
€ εοηΓ688υ8 68ΐ,ςυία'6|{0 ηοη 8ΐιπι εΐιηβΐυδ,ι τυπ- € 
8υηι 08ΐ6η(ΐ6Γ6 οοη^ΐοΓ, ςυο ηιοόο Γαοΐα Γϋ6Γίΐ 
ίΠ» οοηΓβ88ίο, &()6θ(ΐυο πιίΐιί νϊάΰΙυΓ Ιιίβ νβΓΐ)ί8 
4υ()9:0Γΐιιη ίη8€ίΐίΑπι ραίαπι ά6ΐ6β6Γ6 : ι ΙΗ€6ηΐΡ8 
βηίηι 86 6886 82ΐρί6η(68, 8ΐυ1ϋ ΓαοΐΙ βιιηΐ ••, ι 6ΐ Ιβ- 

^18 8ΐη(|[Ιΐΐ2Γ6Π1 8ίΙ>ϊ 60(ζηί(ίθη6ΐη 8ΓΓ0^8ηΐ68» υΙίΓΟ 
€ίΐΓ0ςυ6 ρΓ0ΐ&ΙΪ8 ρΓ£66ρΓΐ8 Μθ8&ίθί8, 6ΐ ΟΟΙΠ 88ΐη- 

οίΟΓίιηι ρΓορΙΐ6ΐ&Γυιη ίίοοίπηα δίΙ)ί οϋηιρτίιηίδ οοη- 
ν6ηίΓβ &886Γ6ηΐ6δ• ίδΐίυδπιοιίί δΙυΙΓιβ ίηΙβΓΓΟ^α* 
ΙιοηίΙ)υ8 δυαιη ηιίπβΓ.6 ρποιίυπί ίπ)ρ6η1ί3ηί. Μο868 
ι^η'ιηι Πΐ6 δαοΓΟΓυηι Αηΐίδίβδ, Οοιηίηυπι ίηδίαΓ ρρο- 
ρΙΐ6ΐί& 8ΐρρ»πΐυΓυπι ίηςυίΰπδ ρΓχάίοβΙ)»! Ωΐϋδ Ιδραβί : 
€ Οιιία ρΓθρ1]6ΐαιη 6χ ΓΓ»ιΐπ5ϋ8 Ιυίδ δίοιιΐ ηιβ βιΐδοί• 
ΙΜΙ ΟοΓηίπϋδ Ό6υ8 Ιυυδ : ίρδυηι βιαιίίβΐίδ, δβευη- 
ϋυηι οπιηία ίΐα» ρΰΐϋδΐί ίΐ Οοπιίπο Οβο Ιϋο ίη ΟΙιο- Κάί ήρώτησατ αύτότ' Ίΐονν, ΉΜαςεΤ; Κ(Λ 
Λέγει • Ούκ εΙμΙ. Ό Λρο^ήτης εϊ σύ ; Καί άχε* 
κρίΰτι • Οϋ. 

•βς έν εξηγήσει πάλιν εΙπών ' ι Ώμολόγησεν δτι 
Έγώ ούχ ε1μ\ ό Χριστός, » δειχνύειν πειρΛται πως, 
ή χατά τίνα τρόπον ό της ομολογίας γέγονε λόγος • 
χαί μοι, δοχεΓ διά τούτων τήν τών Ιουδαίων άπαι- 
δευαίαν βούλεσΟαι γν>μνοΰν • ι Φάσχοντες γάρ εΤναι 
σοφο\, Ιμωράνθησαν ι κα\ έπ\ τ^ του νόμου γνώσει 
χατωφρυωμένοι, άνω τε χα\ χάτω τάς διά Μωσέως 
προτείνοντες Ιντολάς, χα\ πρ6ς τους τών αγίων προ- 
φητών άπηχριβώσθαι λόγους διισχυριζόμενοι, δΓ &/$ 
έρωτώ^ιν άπαιδεύτως, διά τούτων πολύ λίαν 6ντες 
άμαΟεϊς εξελέγχονται • ό μ^ν γάρ Ιεροφάντης Μωσης 
ως έν προφήτου τάξει τ6ν Κύριον άναδειχθήσεσθαι 
λέγων, προεχήρυττε τοΤς υΙοΤς Ισραήλ • € "Οτι προ- 
φήτην έκ τών αδελφών σου, ώς έμέ, αναστήσει Κύριος 
ό θεό; σου • αύτου άχούσεσΟε • χατά πάντα δσα 
ήτήσω ΤΜίρά Κυρίου του θεού σου έν Χωρήβ. ι Ό δέ ΓοΙ)•». > Β63ΐυ8 αυίβηι Ιδίίαδ, ρΓίβ€ϋΓδ0Γ6πι ηοϋίδ ^^ ίχαχάριος Ησαΐας, τ?)ν πρόδρομον ήμϊν χα\ προάγ 61 ριββηυηΐίυπι 8ί£;ηίθ€3η8 : ι Υοχ €ΐ&ιηαηΙΪ8 ίη 
<ΐ6^Γΐο, ίηςιΓιΙ : Ρ3Γαΐ6 νίαδ Οοπιίηί, Ρ66ΐ88 ΓαοίΙβ 

86Πΐίΐ38 6]α8. •* ϊ Τ6Γΐίαδ 8066(1ίΐ ;06ΐ, Ι|υί (16 Εΐίβ 

ΤΙΐ68ΐ)ΐΐ6 8επΙ>ίΐ ίη Ιιυηο ηιθ(]αηι : ι Ε( 6ε€6 ^^ο 
ιηί(ΐ2ΐπι το1>ί8 ΕΙίΑπι Τ1]68ΐ)ίΐ6η, ςυί οοηνβπβΐ οογ 
ραΐΓίδ 8(1 Γιϋυηι, 6ΐ ίη6Γ6<ίΙυΙθ8 8ΐ1 ρΓυ(ΐ6ηΐί»πι ]ιι- 
^ιο^υπι, ηβ ΓβΠβ Τ6ηίαηι 61 ρβΓουϋαηι 16γγ9Π) •■. > 
€οηι ί^ίΐυΓ ΐΓβ^ 8ΐηΙ <|υϊ Τ6η(αή ηΗηΐί8ΐ)8ηΙιΐΓ, 
Μβδδίίΐδ ηίπιίΓυπ), 4θ8ηη68 61 £Π88, Ιυ(Ι»ί βρ6- 
Γ8ηΙ ρΙυΓ68 Υ6ηΐ4ΐΡ08, υΐ ]ηΓ6 2Η(1ί8ηΙ : ι Εγ- 
Μΐί8, ηβ8€ί6ηΐ68 δοΓίρΐϋΡίδ ". Ι Ιηΐ6ΓΓθβ8ΐο βηίηι γελον είσφέρων , ι Φωνή βοώντος έν τ!) έρήμψ, ι 
φησίν • ι Ετοιμάσατε τάς οδούς Κυρίου , ευθείας 
ποιείτε τάς τρίβους αυτού, ι Κα\ τρίτος έπ\ τούτοις 
ό προφήτης Ιωήλ περ\ τοΰ θεσβίτου φησ\ν (Ηλίας 
δΐ ούτος)• ιΚα\ Ιδού έγώ αποστέλλω ύμΤν 'Ηλίαν τ^ν 
θεσβίτην, δς αποκαταστήσει χαρδίαν πατρδς πρ^ 
υ16ν, χα\ άπειθεΤς έν φρονήσει δικαίων, ινα μή ΙλΟω, 
χα\ πατάξω τήν γην άρδην. > Τριών δντων τοίνυν, 
οΤπερ ήξειν ήγγέλλοντο, [τοΰ Μεσσίου,] κα\ Ιωάννου, 
κα\ ΊΙλίου, πλλίους άφίξεσθαι προσδοχώσιν ΙουδαΐΜ, 
ίνα χα\ δικαίως άκούσωσι ' ι Πλανάσθε μή είδότ<ς •» Οβη. ΧΥ1Ι, 5. 
••ΜαΐΐΙι. XXII, 20. 'Κοηι. Ι, 22. " Οβυΐ. χνιιι, 15, 16. •* ΐ8α. χι, 5; ^ο^η. ι, 25. »• Μ&ΙβοΙι. ιν, 5, 6. 185 ΙΝ αΟΑΝΝΙβ ΕΥΑΝΟΕϋυΜ 140. Ι. |8β 

Διερωτήσαντες γάρ τ6ν μαχάριον Α Ιοαηηβ Βλρΐιβίβ, ροβΙςιΧΑΐη αε€6|ΚϊηιηΙ Ιρβαιη ηοΒ ^άς Γραφάς. » 

ϋακτιστήν, χα\ μαΟόντες δτιπερ αύτ6ς ούχ βΡη 6 
Χριστός, αποκρίνονται- Τί ουν; Ηλίας εΐ; Κα\ λέ- 
γοντος, Ούχ εΙμΙ, βέον αύτους περί τοΰ Προδρόμου 
λοιπ^ άναπυνθάνεσθαι (τούτο γαρ Ιτι τ6 λοιιτ6ν), 
ΜΒίδιύτως έπ* αύτδν άνατρέχουνι τ6ν Χριστ6ν, τ^ 
ώς προφήτην διά του ν<5μου κατάδηλου μενον. "Ορα 
γάρ τΐ φασιν ούκ βίδ^ες τ)[ διά Μωσέως * ι Ό προ- 
φήτης εΐ συ ; Κα\ άπεκρίθη* ΟΟ. ι Ου γάρ ήν αυτ^ 
4 Χριστός, χα63ι χα\ φθάσας ήδη δασχυρισατο. 

ΤΙσν Λέγεις χερϊ σεαντον •Έγώ $ρωΗ^ βοώντος 
έτ τί έρήρφ. 

'Ος ουδέν είδότας ελέγχει γοργώς, χα\ προφητιχ|| 
χιστοΰται μαρτυρί^ τήν έγχειρισ6ε7σαν ύπόθεσιν, 
ήτοι διαχονίαν αύτφ. *Ηχω γάρ, φησ\ν, ουδέν Ιτερον 
έρων, ή δτι λοιτεόν έπ\ θύραις 6 προσδοκώμενος, μοϋΐ• ^ 
λον 6έ εΓσω θυρών ό Δεσπ^ης. Έτοιμάσθητε πρ6ς 
ήνιεερ &ν έπιτάττει βαδίζειν όδόν, (βαδίσατε τήν 
διά Μωσέως, άνελάβετε τήν διά Χρίστου * ταύτην 
ήμίν 6 των αγίων «ιροφητών προεχήρυττε χορδς. 
Ωαψάβεσις ^τώτ Χερϊ όδον της κατά Χριστότ, 

*ΒσαΖας. ι Δεύτε κα\ άναβωμεν είς τ6 δρος τοΰ 
Κυρίου, χα\ εΙς τδν οίκον του Θεού Ιακώβ, κα\ άν• 
αγγιλ«Ι ήμίν τήν δδ6ν αύτοΰ , κα\ πορευσδμεθα έν 
αύτ|}• » 

Ό αντός. ι Έσται έκε? όδδς καθαρά , κα\ όδδς 
άγ(α χληθήσεται» κα\ ούχ Ισται έχ£? λέων, ουδέ των 
^ρίΐιΐν των πονηρών ουδέν ού μή άναβ|^ έχεΣ , οΐ δέ 
διεσπαρμένοι πορεύσονται έν αύτ^). • 

Ό αυτός, ι *Αρχήν Σιών δώσω , χα\ Ιερουσαλήμ ρ 
παρακαλέσω εΙς άδδν. ι 

Ό αυτός, ι Κα\ &ξω τυφλούς εν δδψ, { ούχ 
Ιγνωσαν* κα\ τρίβους, &ς ούκήδεσαν, τεατήσαι ποιήσω 
αυτούς, ι 

'Ιβρβμίας. € Στητέ 1π\ ταΐς δδοΐς, κα\ ερωτήσατε 
τρ{6ους Κυρίου αίωνίους, κα\ Γδετβ ποία έστ\ν ή δδδς 
ή αγαθή, κα\ βαδίζετε έν αυτή , κα\ εύρήσετε Αγια- 
σμών ταΐς ψυχαις υμών. > 

Τίς οδν ή όδδς ή αγαθή κα\ άγνίζουσα τους βαδί- 
ζοντας έν αυτή, αυτός λεγέτω Χριστδς * • Έγώ είμι 
ή «δδς. > 

ΕαΧ οΐ άχεσταΛμέγοί ^σατ έκ τώτ ΦαρισαΙωτ^ 
ΜβΑ ήμώτψτατ αυτόν ^ «α^ βΪΛοτ αύτφ- Τι οίτ 
βαχτίζεις , εΙ συ ούχ εΐ ό Χριστός , ούτε ΈΜας^ 
ούτε ό χρορήτης ; 

01 παρά των Ιουδαίων απεσταλμένοι (Λευΐται δέ 
ήσαν, κα\ των έν Ιερωσύνη τινές), άπαιδεύτως ερω- 
τώντες ήλέγχοντο. "Ετερον γάρ είναι τόν Χριστόν, 
έτερον δέ τόν διά τοΰ νόμου προφήτην ύποτοτυάσαν- 
τε^,Ιφασκον,μετάτό φήσχι τόν δγιον Βαπτιστήν,Έγώ 
ούχ ε1μ\ ό Χριστός * ι Ό προφήτης εΐ συ ; > 'Αλλ' 
Ιδου κα\ ή τών Φαρισαίων πληθυς δοκησισοφοΰσα 
μάλλον ήπερ δντως ακριβή τών θείων λογίων τήν 
γνώσιν Ιχουσα φωρδίται • « Τί γάρ όλως βαττυίζεις, 
φησιν , ει συ ούχ εΤ ό Χριστός , ουδέ Ώλίας , ουδέ δ 
προφήτης ; ι Φαίνονται δέ πάλιν , ου μικράν (ί>δίνον- 
τες κατά τοΰ Βαπτιστοΰ τήν άπόνοιαν.Ού γάρ άξιοΟσί, 

••Ι52. XXXV, 8, 9. ^« Ι53. ΧΜ, 27. 6$8« €ΙΐΓί&Ιυιη, βυΙ>]ί€ίυηι : ^υίά 6Γ{;ο? ΕΙιαβ ββ ΐυΤ 
ΙΗο ηβ|[8ΐιΐ6, οϋπι βδ&βΐ €οη$6ηΐΑηουηι ροΓ€υηοΐ«ιη 
άβ ρΓ9βουΓ8θΓβ, 109 (ί<) βηΐιη Γ68ΐ3ΐ)αΙ) ίιηρίτίΐβ 
^ά ίριυιη ΟΙιπδίοιη βίΑΐίιη 86 εοηίοΓυιιΐ, ςυί υΐ 
ρΓορΙΐ6ΐ& ρβΓ \α%βίΐϊ 5ί§ηΊΓιο»ΙυΓ. \ί<ΐ6 βηίιη ςυ'κΐ 
<ϋοηΐ βΰηρΙοΓίιιη Μθ82ΐίεοΓυιη ί^η2ΓΪ : ι ΡΓορΙΐ6(3 
€8ΐυ? Ει Γ62&ροη(ϋΐ, Νοη. > Νοη 6Γ&1 βηίιη ίρεβ 
€1ιη$1ιΐ8, υ(]2πι &ηΐβ οοηΩΓαιανίΙ. 

Ι, η, 23. Οηίά άΊά$ άε ίβιρ»ο ? Ερο νόχ ΰΐαηαηΐΐε 
ίη όεατίο. 

ΤβηςυΑπι ί|ρη&Γ08 δοπρίυΓαΓυπι βΰΗΐβΓ 608 ΑΓ;;υϋ 
61 ρτορίιβίίοο ΐ68ΐίιηοηΊο Οϋβηο ΓΑ6ίΐ πιίηΊ8ΐτπί ΐ€ 
νί€ί8 8ΐ1){ (ΐ6ΐηΑη()λΐ£. Τβηίο βηίιη, ίηςυίΐ, ηίΙιΙΙ 
άίοΐιΐΓϋβ ϋΓπκΙ ηί8ί ρΓΟ ΓοΓίϋυβ (Ιβηυπι 688β βυηι 
ςηί βχβρβοΐΑΐυΓ, ίπιο ροΐίιΐ8 Οοαιίηηπι ΐηίΓΑ ρθΓΐΑ8• 
ΡβΓ&ΐί 8ίΐίδ ςυ8πιοιιηςυβ ]α1)6ΐ τίβηο ίηβίδίβΓβ : ηπι- 
1>υΐ88ΐί5 ίη τία ΜοβίβΓΟΙιηβΙί νΐ&π) 8υ8ΰίρίΐβ : Ιΐ2η6 
ηοΙ>ί8 8Αη€ΐ0Γυπι ρΓορΗβΐ&Γυιη ρτ^άιχιί οΙιΟΓυβ. 
Τείίίηιοηία ρτορΙιείατΗίη άβ «ία ΟΗτίϋί, 

Ιίοίαε. ι Τβηίΐβ &806η<ΐΑΐηη8 ίη πιοηΐβπι Οοπιίιιί, 
6ΐ 3(1 (Ιοιηυπι Οβί 1;ιοοΚ), 61 »ηηΗηΙΐ3ΐ)ίΙ ηοΐιΐβ νί^ιη 
8υ3ΐη, 6ΐ &πιΙ)υΐ3ΐ)ίπ)υ8 ίη 6» *^ » 

Ιάαη. ι ΕγιΙ ίΙ)ί νί3 ηιηηόα, βΐ νί» δίΐηοΐα νο€3- 
1)ίΙϋΓ : ηοη βπΐ ί1)ί Ιβο, 6ΐ η)8ΐ1« 1)6ί>ΐί» ηοη 3866η• 
<161 ίη 6Αηι, 86<1 ίΐπ)1)υΐ3ΐ)ϋηΐ ίη βη άίδ8ίρ»ΐί ••. » " Ιδπ. π, 3. 
'4θ2η. 1. 95. Ιάεηι, ι Ρίίηβίρίϋηι άαίιο δ'ιοη, οΐ Ιβηίδ&ίβηι 
1ΐ0ΓΐΑΐ)0Γ αα νίαπι ••. ι 

Ιάεηι. ι Εΐ ()υ63ΐη 69Β608 ίη νία ςηαηι ηοη η«- 
Τ6Γυηΐ, 61 ρ6Γ δ6ηιίΐ5ΐ8 ςηαδ ηοη ηοΓυηΙ ίηεβίβΓβ 
ίρδΟδ Γ8€ί3ηι *. ι 

ΙβΓβηΐίαΒ. € δΐ3ΐ6 βυρβΓ νίαδ, 6ΐ ίηΐ6ΓΓ0ί;8ΐβ •6- 
ηιίΐ38 Οοηιίηί ηα» α δΛουΙο : 6ΐ νίΛβΙβ.ςηβΙίβ ββΐ 
νί&1>οη3, 61 απιΙ)ΐιΐ3ΐβ ίη β», 61 ίηνβηίοΐίδ ριιηβ- 
63ΐίοη6πι 2ηίπΐ3ΐ)υ8 νβδίΓΐδ *. » 

ΟιιχηΑπι 6Γ§;ο βίΐ ίΠα νί» 1»οηα, ςηβϊφΐβ δβηοΙίΛ- 
ο»1 ίποβ(Ιβηΐ68 ίη 63, ίρ86 (Ιί63ΐ ΟΙιΗδίϋδ : ι Ε^ο 
8υπι νί3 •. • 

1, 24-25. Ει ηνί ηΐίαί (Μταηί, εταηί £Χ ΡΙιατί- 
βίτίε ; ει ίηίεττορανβηιηί εητη, εί άίχεπίηί εΐ : Ο^ίά 
ενρο Ιίαρίίζα», $ί ίη ηοη ε$ €/ΐΓίιί«•, Μηνε ΕΙΐα»^ 
Ο η^ηηε ρτορΗεία Τ 

Ουί 3 ^ϋ(13;^8 πιίδδί βΓ3ηΙ• Ι.βνίΐ« ηίιηίΓυπι, 6( 
ςιΐ!(|3ηι 6Χ δ306Γ(1οΐυπι οΗίηβ, 110 βΐυΐΐβπι ςη»• 
βΐίοηβπι ίβοίβδβ 3Γ8ϋβΙ)3ηΙιΐΓ. ΑΓπιηι βηίηι βδδβ 
ΟΙΐΓίδΙπηι, 3ΐίιιιη ρρορΙιβίβηΤίΙΙιιηι, οιιίπδ ίη 1β{[0 ίΐΐ 
ηιβηΐίο 8Μδρί€3Γι, ουω βηποΐιΐδ ΒβρΙίδΙβ τββροηίΐίβ- 
861 86 ηοη 6880 €1ιπ8ΐΜη), (ϋ€βΙ)3πΙ : ι ΡπορΙιβίβ 68 

Ιϋ? ι δ6^ 6066 ΙϋΓΐ)3 ίρδ3 ηΠΟςϋβ Ρ1ΐ3Γί83εθΓϋΐη 

▼3η3 ρβΓδϋβδίοηβ δβρίβιιΓι» ίηΠαΐ» ροΓιιΐδ ηυβιη 
νβΓα ϋίνίηοηιιη ΟΓβοαΙοΓϋαι βο^πίΐίοηβ ρΓ3β(1ίΐ3 
6886 (ΙερΓβΙιβηάίΐϋΓ. € Ουίίΐ βηίιη, > οΙ)86€ΓΟ, € 1)3- 
ρΓιζ38, • ίπίΐπίϋηΐ, ι δί Ιϋ ηοη βδ ϋΙΐΓΪδΙιιβ , ηβςαβ 
ΕΙί3δ. ηοςηβ ρΓ0ρΙΐ6ΐ3*?» Ηίβ Γ«ΓΜΐδ νί<ΙβηΙ«Γ 
» Ιδπ, ΧΜΙ, 16. •ΐ€Γ€ϊη. VI, 16. • ίθ3η. χιν, 6. |β7 8, αΐΚίαΐ ΑΠΕΧΑΛΟίηΜ ΑΠαίΙΕΡ. 4» 

^02ηη^η1 β^ιρίΙ&Ιβηι ηοη ρΛΓΰΐη ΙιαΙ)€Γ6 άββρβοΐιιί. Α κ«τά τ6 ε1κ6ς, έν τω χαταλόγψ των προσοοχωμένΐιΐν^ 
Νοίιιηΐ βηίαο, αΐ αρρ^κΐ, ίρ9ΐιηι ίο βοηιιη ηαιηβΓΟ ςηί 6Χ8ρ6€ΐαΙ)3ηΙυΓ ΰοΙΙοε&Γβ, 86ά Γ3ΐηΊΓΐλΓ{ βίΐιΐ 
Γ^ϋΐυ ηίΙιίΠ Γαβίυηΐ, ςυαιηνίβ ρΐΌρΙιβΙχ νυοβ ρΓ9β- 
ΙιυηΙί3ΐυ8 δίΐ. €υηι βηίπι 3υ(1ί6ΐΊηΙ : ι Ε^ο $υιιι νοχ 
ε1&ιη3ηΙΐ5 ίη (ΐ6&6Γΐο : ΡαΓαΙβ τίαιη Οοιηιηί *, > ογα- 
ουίο Γ6]6€ΐο, ιιτ)ρυ(]6ηΐ6Γ ίρ$υιη 1η3 ρΓορβιυοάυιη 
νβΓΐ)!» 2^^Γ6(1ίυηΙιΐΓ: ΝυΙΙβ, ο ςυίβςυίδ 69, ίη Ιβ 
63ΐ 3υεΙοη(α$, ηίΐιίΐ ιιια^ιιί 3αΙ 8ι1ιηΐΓ3ΐ)ΊΙΐ8 : ηαίά, 
εϋπ) ηίΐιίΐ Ιρ^ϋ βίβ, Ι3ηΐ9ηι Γβηι ιΐ)ο1ίΓί& ? ΙιηρΙοΓυιη 
Ρΐΐ3Γί8Χ0Γυιη ί$1β ιυο$ 6Γ31, ^ ρΓφδβηΙβπι 6!βν9Γ6, 
611111 3υ(6ΐη ςυί νΐΊΐΙυΓυδ 6Γ3Ι βοΐο ΙιυηοΓβ 3(Βο6Γ6. 
ΙΙΐ. ΰπίπι 3ρυ(1 ίυϋ£08 ίη ΙιοηοΓβ βοιηρβΓ 6$$6ηΙ, 6( 
«Ιίνίιί38 ίηβ6ηΐ65 8ί1)ί €0πιραΓ2Γ6ηΙ, ηοιηίηβιη ρΓ3>ΐ6Γ 
56 ΙιοιιΟΓ&ΓΪ ρ2ΐΙίβΙ)3ηΙυΓ. ΡΓθρΐ6Γ62ΐ 1ρ$υπι ςυοηυβ 
{η(6ΓΓ66ϋΓυη( ΗχΓβιίβιη, (Ιΐ66ΐιΐ6δ : « Υβηίΐβ, 060ί- 
ΰαηιυβ βυιιι, 61 1ΐ3ΐ)6ΐ>ίηιυ9 Ιΐ2έΓ6ΐ1ίΐ2ΐ6ΐη 6]ιΐ8*. ι Ι, 26-27. ίΐύίροηάϋ βΐ$ Ιοαηηβε^ άί€Βη$ : Ε^ο δα- 
ρΐίζο ίη αηνα : ιιιβ(/ιΊι< αηίβϊη υβΒίνηηι »ΐ€ΐίΐ, ηνβηι 
ύο» η68€ίίΗ, Ιμ$€ βίί, ^'^ί ρο*^ 'Μ^^ νβηΐΗΥνί αί, (^ηί 
αηίύ ηΐ€ (ααη$ β$ΐ ; €η]η$ ηοη $νηι άψιη^^ ηΐ »οΙναιη 
ύ]ηί οοττί^ίαηι οαίοβαηι^ηίί, 

Β63ίΙυ8 Βαρίίβία χςυο αηίιηο Γβη ίηεΓβραηΙοβ, 

6( ν&1(ΐ6αρρθ$ίΐ6 82ΐΙϋΐ3Γί8 ρΓΧςοηίί 06638ίθη6ηΐ 8Π- 
ηΐΐΐ 6Χ ίί8 ςΐΙ96 (Ι6 86 ΗΟΓΓΑΐ *. (ΙοΟβΙςΟβ (ΙβΠΐυΠΙ Τ6ΐ 

ίιινίΐ08 ςιιί αά 86 πιΐδβί βΓβηΙ Ρ1)2Π8£08, €1ιπδ1ηιη κατ[ατ1άττειν αύτ6ν, -ίήν δέ έαυτοΤς συντεΟραμμέ- 
νην νοβοΰντες άλαζον[ε]Ιαν, ουδέν «Ιναι νομίζουσι. χάν 
διά της του προφήτου προαγγέλληται φωνής• *Αχού- 
σαντεςγάρ, δτι γ Έγώ βΐμς φωνή βοώντος έν τί| 
έρήμφ• Ετοιμάσατε τήν όδδν Κυρίου, ι τ6ν λόγον ου 
παραδεξάμενοι , μονονουχ\ ,- χα\ άνέδην έπιτιμώσι 
λέγοντες• ϋύδ^ν, 2ι οδτος, έν σο\ τ6 άξιόπιστον, άλλ' 
ουδέ τ6 θαυμαστδν, ή μέγα• τ( χα\ δλως βατττίζεις; 
τί δ* πράγματι τηλιχούτω, τ^ μηδέν ών, επιχειρείς ; 
Έθος δέ τούτο ποιεϊν τοΤς άνοσίοίς Φαρισαίοις, τ^ν 
μέν ήδη παρδντα χατασμιχρύνειν , προσποιείσθαι δέ 
μβλλον τιμ^ν τδν άφιξδμενον * ινα γάρ άε\ τάς παρατ 
των Ίουδαί(ϋν πραγματεύωνται τιμάς, χα\ χρημάτων^ 
Ιαυτοίς προξενώσι πορισμοΐις , ούδένα των &λλων 
" όράσ(^ι βούλονται διαπρεπή. Ούτω γάρ χα\ αύτ^ν 
άτςέχτειναν τδν χληρονδμον, λέγοντες• ι Δεύτε, άπο- 
χτείνωμεν αύτδν, χα\ σχώμεν τήν χληρονομ(α\^ 
αύτοΰ. » 

^ΑπβχρΙθη αύτοΐς ό Ίωάιητηΐζ^ Λέγωτ' Έγώ βα- 
πτίζω έτ ΰδαη • μέσος δέ ύμώτ έστηκεν, ί*• ύμεΤζ 
ούχ οϊδατε. Αυτός έστιν, ό οπίσω μου ερχόμενος^ 
δς ίμπροσθέν μου γέγστετ^ βδ έγω οΰκ είμϊ 
αίσιος, ίνα Λύσω αϋτον τότ Ιμάντα τον ύχοδή-^ 
ματος, 

*Ανεξιχάχως 6 μαχάριος Βαπτιστής έπιτιμώντων 
ανέχεται ' εύαφόρμως δέ λίαν τήν έν τοΙς χαΟ* έαυ-^ 
ΐδν εξήγησαν ύπ•5θεσιν έποιεΓτο του σωτηρίου κη- 
ρύγματος • διδάσκει δέ ήδη κα\ χ>ύχ έκδντας τους ΙηΐΓ3 ρθΓΐ&8 6586. Ε^ο 6ηίιη, ίηςυίΐ, 1)3ρ1ί8ηιυιη ρ ^ναρά των Φαρισαίων απεσταλμένους , δτιπερ οβΙβΓΟ ίθ8ΓιΙυϋνυπι, &1ι1υ6η8 Αςοα ρεοοΑίο ίηςυίηΑ- 
Ιοι 2ά ίηίιΐυπι ροβηίΐ6ηΙί«, 61 1ιοιηΙη68 α ρβΓνίδ ηιΐ 

ρ6ΓΓ6€ΐίθΓ21 (1θ06η8 6ν6ΐΐί. Ηθ€ 6η1ΐη 68ΐ Γ63ρ86 

ίιιιρΐ6Γ6, αά ςυο(1 ρΓΧ(ϋϋ3η(]υη) βυηι η)ί$8υ8 , 
€ Ρ&Γ316, 1 11ΐ8θί1ί€6ΐ,ι νίαπ) Οοπιίηί. > Ουί 3υΐ6ηι 
η3]0Γυηι 61 (ϋι£;ηίθΓυιη (ΙαΐοΓ 68(, 3€ υηίν6Γ89Β 
ΙιοηοΓυσι ρβΓΓβοΙίοηίβ 1&γ£;11ογ, ίη ταβάϊο βίαΐ ν68ΐΓί, 
ί([ηοΐυ8 3(11ιυε, ςυία 02Γη6 ίηιίαΐυδ 68ΐ : ςυί (3ΐι4ο 
ηιβ ίηΐ6Γν2ΐ11ο 8αρ6Γ3ΐ, υΐ ηβ 86Γνί 1ο6ο (Ιί^ηυηι ηΐ6 
βρυϋ ίρβυπι Γ6ρυΐ6Πΐ, Ηοο 6ηίπι, ηΐ6& 86ηΐ6ηΐί3, 
βί^ηίΓιεαΐ ί11υ(], ι Νοη 8υηι άί^ηυδ υΙ δοΐναπι 6]υ8 
νοΓΓί^ί^ιιη ε3ΐθ63ηΐ6ηΙί. > Ιη ςυο ουπι ν6Γυιη άίοίΐ, 
*ϋηι 3ΐ1ιια Γβοίι οΙ)8βΓν3ΐΙίοηβ (Ιίβηυιη. ΡΙΐ3Π8ί]βο8 
«ηίπι α(Ι πΐ0(ΐ6δΐί2ηι Γβνοεαΐ, δ6πΐ6ΐίρδθ αά τ^ϊ 
«Χ6ΐηρ1υιη ρΓοροδίΙο. Ι, 28. ΙΙίΒϋ ίη ΒβίΗαηια [ααα επηΐ ίτωη Λοτύωιβηι^ 
Ιι6ί εταί 3βαηη€$ ύαρύχαη». 

Ι^οουιη ηοΐαΐ, υΐ 36ευΓ3ΐ6 (ΙίΙί^6η(6Γςυ6 Γαοοηι 
ν886 ηαΓΓ3ΐίοη6ηι δί^^πίβοεί. δοΐεπιυδ βηίπι, οιιη» 
^6 Γ6ΐιυδ ηΐλ^ηΐδ ΓποίεηιίΑ ηοΙ)ί8 6δΙ η3ΐΤ3ΐίο, 6ΐί2ηι 
ιη6ηιίηί5δ6 1θ€0Γυπ), ίη ςυί1)υδ 63δ ΩβΗ οοηΐί^ίΐ. 

* 1ί»α XI., 3; ^οοιι. Ι, 25. • ΜαΠίι. χχι, 58. εισω 
θυρών 6 Χριστές. Έγώ μέν γάρ, φησ\, παιδαγωγι- 
κών εΙσφέρω τδ βάπτισμα , τους έζ αμαρτία; μεμο- 
λυσμένους άπολούων Οδατι πρδς μετανοίας άρχήν^ 
χα\ έχ των ύποβεβηχότων άναχομίζεσΟαι διδάσκων 
έπ\ τά τελειότερα • τούτο γάρ ήν έργψ πληρούν, δ 
χηρύττειν άπεστά).ην• ι Ετοιμάσατε, ι δηλονότι, 
€ τήν όδ6ν Κυρίου, ι Ό δέ τών μειζόνων τε κα\ άξιο- 
λογωτάτων δοτήρ , χαΐ άπάσης τελειότητος της έπ* 
άγα^οϊς χορηγδς , μέσος υμών στήχει , αγνοούμενος 
£τι διά τήν έχ της σαρχδς περιβολήν, τοσούτον έμέ 
τ^>ν Βαττΐΐστήν ύπερτρέχων, ώς οΓεσθαι δειν έμαυτ^ν 
ουδέ έν οΐχέτου τάξει μετρεισβαι παρ* έχείνω * τούτο 
γάρ οΤμαι δηλουν τδ, ι Ουκ ε1μ\ Ιχαν^, Γνα λύσω 
αύτου[τδν] Ιμάντα του ύττοδήματος. «Πράγμα δέ λέγων 
Ι) αληθές, έτερον έπίσημον εργάζεται • ταπεινοφρονεϊν 
γάρ άναπείΟει τ6ν αλαζόνα Φαρισα?ον, έαυτδν δέ τύ- 
πον είσφέρει του πράγματος. 

Ταΰτα έν ΒηθατΙςί έγέτετο πέραν τον Ίορδάνον, 
δπον ^ν Ίωάντγ^ς βαπτίζων. 

ΣημεϊονΛσπερχα\ τούτο τιθε\ς μνήμης άχριβοΟς 
χαΐ λεπτής. Πεφύχαμεν γάρ πως χβ\ είθίσμεθα πάν- 
τες, ώς Ιπος ειπείν, έν τοίς περί τών αναγκαίων 
διηγήμασι μεμνήσθαι χα\ τόπα^ν, έν οΓς αυτά γενέ- 
σθαι συμβέβηχεν. ί:* ^ϋΑΝ^^Ίδ ενΑΝΟΕυυΜ ειή. π. 990 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑ ΕΝ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡίΙ ΒΙΜΤΩ• 

ΟΑΡΙΤΑ 

ΟϋΛ ΙΝ Ι.ΙΒΚΟ δΕΟϋΝΟΟ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤϋΚ. Α'. "Οτί ού κατά μ^τοχί^τ, ουδέ ώς έχακτόν έν τφ 
ΤΙφ τό άγιοτ Πνενμά έσχίγ^ άχν ουσιωδών, 
χαί κατά ^ύσιγ έτνΛάρχΒΐ αύτφ, προχειμέ- 
γον ίτητου • € Καϊ έμαρτύμησβτ Ιωάννης, 
δτι Τ8βέαμαι τό Πνεύμα καταβαΐνον ώσεϊ Λε- 
ριστεράτ έζ ουρανού ^ καΧ ίμεινεν έχ" αυτόν. 

υ'. Ότ* ούκ εν τοις ι^ενν^οΤς έστιν ό ΥΙός, άΧΖ* 
επάνω πάντων, ώς Θεός έ» Θεού, χροκειμέ» 
νου ί>ί\τού • ι Ό άνωθεν ερχόμενος, έχάνω 
πάντων έ&τΐν, ι 

1" "Οτι Θεός καϊ έχ Θεον κατά φύσιν έστϊν ό 
ΤΙός , προκειμένου ^τοϋ • ι Ό Λαμβάνων 
αυτού τί\ν μαρτνρίαν, έσρράγισεν δτι ό Θεός 
άΛηθής έστιν, ι 

Δ'. "Οτι ού μετοΛηπτώς έν ΥΙφ τά του Θεού καϊ 
Πατρός Ιδια^ άΛΧ ουσιωδώς καΧ κατά φύ" 
σιν, προκειμένου άητου • ι *0 Πατ^ιρ άγαπςί 
τόν ΪΊόν, καϊ χάντα δέδωκεν έν τ'^ χεφΐ 
αυτού, ι 

Ε'. •θΓί ούκ έν τοϊς προσκυνούσΐν έστιν ό ΥΙός, 
'^ Αόγος έστΙ καϊ Θεός, προσκυνείται δέ 
μάΧΧον μετά Πατρός , προκειμένου φι\τού • 
€ Ύμεΐς προσκυνείτε , δ ούκ οϊδατε* ίψεΐς 
χροσκυνουμεν, δ οϊδαμεν, » 

(^'. "Οτι ούκ έΛάττων , ^ κατά δύναμιν , ί) κατ' 
ένέργειαν τ^ν έπί τισιν ό ΥΙός τού Πατρός^ 
άΛΛ* Ισοσθενής τε καϊ δμοιος, ώς έξ αύτον 
κατά φύσιν , προκειμένου ^τού " ι Ού δύ' 
νατΰΐί ό ΤΙός χοιεΊν ύφ* εαυτού ούδέν^ έάν 
μή τ* βΛέχχι τόν Πατέρα χοιούντα • ά γαρ 
άν εκείνος χοιεϊ, ταύτα καϊ ό ΥΙός ομοίως 
ποιεί. 

2'. Όη τών ΘεοχρεΧών αξιωμάτων^ ^τοι χΛεον* 
εκτη/ίάτων, ουδέν ώςέκ μετοχής, ^ έχακτόν 
έν τφ ΥΊφ , χροκειμένου ί>ητου ' ι Ουδέ γάρ 
ό Πατ^ κρίνει ούδένα^ άΧΙά- χάϋΤαν τ^ιν 
κρίσιν δέδωκε τφ ΥΙφ. > 

Η'. "Οτι Θεός καϊ έκ Θεού κατά ωύσιν ύπάρ' 
χων ό ΥΙός, καϊ εΐκών τού γεννήσαντος άκρι*- 
οής , Γσην έχει τ1}ν προς αυτόν τιμίων καϊ 
δόξαν , προκειμένου ρητού • ι Ού δύναμαι 
έγώ άχ* έμαυτού ποιεϊν ουδέν * καθώς άκούω^ 
κρίνω, > I. ^ίαοα ηοη ρετ ραπίάραΐίοηεηι, η€ηΐιέ ίαίΐηι^ίΐηί 

αίπΐίΐίαί »ίι ίη ΡΉΙο ίαη€ΐη$ 8ρίτίΐη$, ίβά ε^ 
$ηΙ>6ΐωιίΊαΙίΙβΓ ει ίβϋηηάνηι ιιαίΗΓαηι ίη$Ιί, 
ρτοροαίΐο ά'κίο : ι Εί ίείίίηοηίηιη ρετ/ΐίΙ^Ηίί 
Λοαηηβζ άίοεηί : Οηια νίάι βρηιίηηι ά€$€€Νάειΐ' 
Ιεηι ηηα$ί €οΙαιηΙ>αηι άβ οαίο, εί ηιαπαιΐ ίΜρβτ 
βαηι, ι 

II. Οηοά ίη ανβαίΗτατηηι ηΗηιενο ηοη $ίΐ Ι'ΊΙίνΜ, $εί 

επρτα οηιηε$, ιιΐ ϋεηι άε ϋβο, ρτοραχίο άιαο : 
ι ^ν^^ ά6$ητ$Ηη\ νεηίΐ, ιηρετ οηιηει εεΐ, ι 

III. ^ηοά Ο^νβ εί βχ ϋεο ΒεΰΗηάηηι $ηατη ηάίηταιη 

ίίΐ ΡίΙίΐί$, ρτορο»ίΐο άί€ΐο : ι Ουί α€€ερΐι ε]ηί 
ίβ$Ιίηιοηίηαι, $ψιανα ^ιιια νεταχ ειΐ, ι 

IV. ^ηοά ηοη ρετ ραπίείραΐίοηεηι ίίηί ίπ ΡίΙίο ςηιΒ 

Πει αο Ραΐτί$ αιηί ρνορήα, αεά $Η^$ΙαηΐίαΙαεκ, 
βί ίεαιηάηηι ηαίιιταιη, ρτορσείΐο άίοΐο: ι Ραίε^ 
άίίίρίί ΡΗΐΗΐη^ ει οηιηία άεά'Η ιη ηιαηη ε]Η». » 

ν» Οιιοά ΠΙΐΗ$ ηοη <ίΙ ί» αάϋταηίίΗΜ ηκηιετο 

ίηαίεηη$ νεΐΙ}ηηι ε$1 αο Οεηι , πά οηηι 
^αΐτε ροΙίΗ» αάοτεΐητ, ρτορούίο άιοΐο : α Ψομ 
αάοταίη φιοά η€$οΗί$: ηο$ αάοταηιηε φίοέ 
εάηικί. ι 
VI. Οηοά ηοη ηιιηοτ ακί ροΐεηίία νεί αοίη ίη ηηίδηίάαηι 
ΐε(>Η$ $α Ραΐτύ ΡϋΐΗΒ, $εά (Βί^ιιαΙη ροΐεϋαΐη, 
είςηε ίίηιίΐί», ηί εχίρ$ο ιέοηηάηηι ηαίηταηι^ 
ρνοροίϊΐο άί€ΐο : ι Νοη ροίαΐ ΡΗίπί α $β (ααη 
ηΗίάίΐηαΐΗ,ιή$ί (ΐηοά ν'ιάβήί Ραίτεηι (αάεηΐεηι; 
ηηίτεηηηηε εηίιη ίΙΙε ^0€€Τ\ί^ Ιια'Ο εί Ρϋΐκ» 
$ίηιίΙίίεΓ [αάΐ. > 

νΠ. Οηοά ηηΐΐαάίρηίΐα» ανί εχ€€ΐΙεηΐία άϊΌΐηα, νεΙιιΙ 
εχ ραπίάραΐίοηε υεΐ αάόάΗίια $ίι ίη ΡΐΙιο, 
ρ^ορο$^ιο άί€ΐο : ι Νβηηε εηίηι Ραΐετ ΐηάιεα^ 
ηΗαΗηηαΗΐ,$€ά οηιηε ίνάίήηηι άεάίΐ ίΉίο. » 

VIII. Οηοά θεια εί εχ ϋεο εεοηηάαηι επαηι ηαΐνταΐΗ 
ίϋηι 511 ΡίΙίιι$, εί ρεφΰίι$$ίΐηα ^Βηιίοτί^ νηαβο, 
ωηααίειη ΰκιη ίρ80 Ηοηοτεηι ΗαΙ^βΙ εί ζΐοήαηι, 
ρτυροείΐο άΉίο : ι Νοη ρο8$ηΜ εςο α Μείρ$ο 
(αΰετβ ηιΐίάηηαηι ; $ί€αί ακάιο^ )ηάϊοο, ι ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΑΙ01Ν 

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

ΙΝ αΟΑΝΝΙδ ΕνΑΝαΕΙ,ΙϋΜ Ι.ΙΒΕΙΙ δΕΟϋΝΟϋδ. Τή επαύριον βΛέΧει τόν Ίησούν έρχόμενον 
ίζρός αυτόν. 

Έν όλίγφ κομι5ί| τφ χαφψ, προφήτης όμοΰ κα\ 
Απ^ττοΑος ό ΒαΓτκιτης άναδείχνυται. "Ον γάρ ώς 
ϊ^ιξοντα προε κήρυττε, το^3τον ήδη παρόντα δίίχνύίΐ. 112-13 ^ ^^ ΑΙίετα άίε υίάίί Λοαηηε% ^«««ιη 
η^εηίεηίείη αά $ε, 

ΒΓβ\ί α(Ιιιιο<1ϋΐιι ΐ6ηιροΓ6 ρτορίιβία βΊιηιιΙ οΐ 
8ρο8ΐο1α8 6ν&(1ίΙ ^ο&ηη63 Βαρ1ί8ΐ3. Ουβιη εηίιη 
\6ΐιΙυΓυιη ρΓ3Β(1ί€»1)αΐ, Πυηο |3ΐιη ιηοπι^Γαΐ ρΓΟίδοη- 491 8. εΥΒΙΙ.1.1 ΑΙ.εΧΛΝ0ΚΙΝ1 ΑΚ€ΗΙΕΡ. 102 1001. ΡΓΟρΙΟΓβΑ ρΓΟρΙιβΙ» ςυο<ια6 σιβηβαπίΐη βχοοδ- Α Διά τούτο, χα\ τ6 προφητών Ανβπήδητε μ^τρον,ώς βΐΐ, πΐ Ιρ56 &ΠουΙ)ί δ&1ν&ΙθΓ αίΐ οηιη ΐΜάχ\$ άβ 
€0 (Ιίκ$6Γ6η8 : 1 Ουί(1 βχίδΚίβ ίη ύβδβΓίυιη τί(ΐ6Γβ? 
ΡΓθρΙιβΐ3πι? ΕΠαπι άϊοο νοΥ)ί8, 6ΐ ρΐυβ ςυαηα ρπο- 
ρ}ιβΐ3πι ^ > 1111 6ηίηίΐ ΟΙιηβΙυιη αΐίςυ&ικίο τβηΐυ- 
ηιπι ρΓορΙΐ6ΐ8ΐΙ)3ηΙ : Ιιίο Αΐιΐβιη ουιη νβηΙυΓυιη €ΐ2- 
ηι»Γ€ΐ, οΓΐίΐη 3(]6&56 ιηοη8ΐΓ3τΐΐ. ι Α116Γ3Ι βηίιη 
άίβ, ιηςυίΐ, νί()ίΐ Ιβδυιη νβηίβηΐβιη Άά 36. > 

1, 29. Εί αΐί : Ε€€€ ΑρηΗ» ί)<ί, ηνί ίοΙΙΗ ρβ€€α• 
Ικηι ηιαηάί, 

Νοη ]αιη ιηςυιΐ, ι ΡαΓ&ΐβ ι : οοητϋΐιΐβηΙβΓ βιη- 
ρΗθ8 (Ιΐΰί ροΐ68ΐ, οανη οβΓηαΐοΓ άβιηυπι βΐ ίη 
ΟΦυΙΐδ βί( ΗΙβ ρΓορΙβΓ (ΐυβιη Οι ρΓ96ρ3Γ&ιίο• ΑΙίυιΙ 
ΚΝ|η6ΐι<)ι (^611118 Γ6Γυιη ηαΐυΓΑ ρο8ΐυΐ3ΐ. Εχροηβη- 
θηιη 68ΐ 114 φΐίβ 81 1 Ηΐ6 ςυΐ ]αιη 3(ΐ68ΐ, 6Ι ςυ^β 
0ΐ> Γ68 Λά ηο8 (ΐ68€6η(]6ηΐ, ςυί (Ιβ £(£ΐί8 τβηίΐ. 
€ Εοοβ ι ι^ίΐιΐΓ, ΙηηυίΙ, ι Α^ηιιβ Οβί, » ςιιβιη ρπο- 
ρΐιβία Ιΐ3ί8 ηοΙ)ΐ8 ρΓ«8ί|;ηίβθ9νίΙ, (Ιίεβηβ : ι δίουΐ 
ονίβ λΐΐ οοείδΊοηβιη (1υΰ1υ8 68(, βΐ 8ΐ€υΙ &([ηυ8 €ογ&πι 
ΙβικΙβιιΙβ 86 οΙ>πιυΙαίΙ '. » Οαβιη οΗπι, ίηςιήΐ, 
Μ08Ϊ8 Ιβχ ρΓχββ[υΓ3νίι. 86(1 60 ςυΐόβιη ΙβηιροΓβ 

•6ηΓλΙ)8( 6Χ ρ&Γ(6, ΠΟΠ ίπ 001068 ΠΙ ί86η€0Γ(1 13111 

8021111 ϋϋΤυηϋβηβ : Ιγρυβ βηΊιη 6γ8( 61 ιιιηΙ)Γ& ; 
ηηηο 8υΐ6ηι ΠΙβ Α^ηυ8, ςοί οΐίιη «ηίβπι:ιϋ66 ρΓ»- 
Α(|[υΓα1)2ΐ(υΓ, ίιηιη86υΐ3ΐ& ίΐΐϋ Ιιοβίιβ ρΓΟ οποηιΐιυβ 
•ά θ66ί8*ιοηβιη (ΙυείΐυΓ, υΐ ιηοπάί ρβοο^ΐυπι 3ΐησ- 
▼681, υΐ 0Γΐ>ί8 6χΐ6ηηΙη8ΐοΓ6ΐη ονβΓί&ΐ, υΐ ιηοποπι 
ρΓΟ οιηηΐΙ>υ8 οΙ>6υηάο ιηοΓίβιη 8ΐ)οΐ6&(, υΐ βοΐναί 
Ιιοτηίηυπι ιη3ΐ6άί6ΐίοη6ηίΐ *, υΐ €68861 Ι8η(ΐ6ΐη ΠΙυϋ : α&τός πού φησιν ό Σωτήρ, τυρδς Ιουδαίους βιαλιγό- 
μ£νος περ\ αύτου • ι Τί έξήλθετε είς τ^ν Ερημον 
ΙΒιΪΊ ; Προφήτην ; Να\ λέγω ύμ?ν, χα\ 7:ερισ9(5τερον 
προφήτου. 1 01 μέν γάρ βτι χατά χαιρους άναβειχθι^* 
σεται Χριστδς προεφήτευον, ό δέ ώς ^ξει. βοών, χα\ 
παρόντα δέδειχε. ι Τ^ γάρ επαύριον, φησ\, βλέπει τ6ν 
Ίησουν έρχόμενον πρ^ αύτέν. > 

ΚαΙ Λέγει * "Ιδε ό ^ Αμνός του θεού 6 αϊρίύτ τ^ν 
άμβφτίαιτ του κόσμου, 

Ούχέτι τ6,ι Ετοιμάσατε, ι χαιρδν ίχει τ6ν πρέποντα* 
λοιπόν δρωμένου χα\ δντος έν οφθαλμούς του δι* δν 
ή έτοιμασ(α γίνεται * {τέρων 1δε?Γο λύγων ή του 
πράγματος φύσις, Έχρην έξηγεΤσθαι τίς 6 παρών , 
χα\ έπ\ τίσιν Εχει τήν χάθοδον ό πρδς ήμαίς έξ ουρα- 
νών άφιγμένος. € "Ιδε τοίνυν, φησ\ν, 6 *Αμν^ς τσο 
βεου, » δν 4 προφήτης ήμΖν Ησαΐας χατεσήμαινε 
λέγων * ι *0ς πρύβατον έπ\ σφαγήν ήχθη , χ«\ ώς 
άμνδς Ιναντιον του χείροντος αΟτδν Αφωνος, ι *0ν χαΐ 
πάλαι, φησ\ν , δ διά Μωσέως Ανετϋπου νύμος * άλλα 
τδτε μέν Εσωζε μεριχώς, ούχ εΙς &παντας έχτείνων 
τ^ Ελεον * τύπος γάρ ξν, χα\ σχιά * νυν\ δέ δ πάλαι £ι* 
αινιγμάτων ζωγράφου μένος δ άληΟινδς ^Αμνδς,τδ Αμο^- 
μον Ιερεΐον υπέρ πάντων άγεται πρδς σφαγήν , ίνα 
του χδσμου τήν άμαρτίαν έλαση, Γνα τ^ν τής οίχου- 
μένης δλο6ρευτήν άνατρέψη, ίνα χαταργήση τδν θά- 
νατον ύττέρ πάντων αποθανών, ίνα λύση τήν έφ* ήμίν 
χατάραν, ίνα παύσηται λοιπδν τ6, ι Γη εΤ, χα\ εΙς 
γην άπελεύση, ι ίνα γένηται δεύτερος *Αδάμ, ούχ ι Τ6ΓΓ8 68, 61 ίπ ΐ6ΓΠΐιη Γ6Γ6Γΐ6ΓΪ8 *^, Ι οΙ βίΐ ίΠβ ^ άπδ γης, άλλ* έξ ουρανού, χαι αρχή γένηται τ1) άν- >6€αη()υ8 Α(ΐ3ΐιν, ηοη β 16ΓΓ8, 86ά 6 οοβίο, οηαηίδςιιβ 
Ιιοηί ρΓίηαρίυιη η^ΙυΓ» Ιιυπίϋη» 6Χ8ίδΐ8(, δοΐυΐίο 
!η¥6€ΐί ΙηΐβΓίΙαβ, »ΐ6Γη» νίΙ,ηβ οοηοίΓι^ΐοτ, ε^υβα 
Γ6Γοηη3ΐίοηί8 αά Οβυιη, ρί6ΐ2ΐΓΐ8 61 μίδΓιΙί» ρηη- 
είρίυπ), τια (Ι6ηίςυ6 Αά Γ69ηυιη εοβΙοΓυη. ΪΙηυδ 
6111111 ιηοΓΐυιΐ8 68ΐ 3^008 ρΓΟ οιηηίΙ)α8, οιηηειη Ιιο* 
ϊηίΑαιη ^Γ6|;6ΐη 86Γν&ηδ 06Ο 96 Ρ&ΐπ : αηυβ ρΓο 
οιηηϋ>π8, αΐ οαιιΐ68 Οβο 8υΙ>]ί€ί&( : υηαδ ρΓΟ οιη- 
ηΙΙ>υ8, υΐ οιηη68 1υ€πΓ8ΐεί8ΐ : υ( οιηηοδ ()6ηΙςϋ6 
ηοη 'μϊύ 8ίΙ>ι τίν&ηΐ, 86ΐ1 6ί ηυ! ρτσ Ιρ$ί8 πιοπυαδ 

681 61 Τ68υΓΓ6Χίΐ *^ ΝαΟΙ €υΠ) Ιη ΠΙΙΐΗίδ ρ60€3ΐί8 

6886πιη8, αίςαβ {(Ιοιγοο πιογΓι 6ΐ οοΓΓυρίίοηί ο1)- 
ηοχϋ, (]6άίι ΡίΠυη 8υυπι ΡαΙβΓ Τ6(ΐ6ηιρΐίοη6ΐη ρΓΟ 
ηοΙ>ί8, ηηυιη ρρο οιηηϋ)υ$, ςυοηί3πι οηιηί8 8υηΙ θρώπου φύσει παντδς ά]^αθου , λύσις έπεισάχτου 
φθοράς, πρδξενο; αιωνίου ζωής , άνα μορφώσεως της 
ε{ς Θεδν ύπύθεσις , ευσέβειας χα\ δικαιοσύνης αρχή, 
δδδς ε Ες βασίλευαν ουρανών ' εΤς γάρ υπέρ πάντων 
άπέθανεν άμνδς, δλην άνασώζων τήν έπ\ γης άγέλην 
τψ θεφ χα\ Πατρί * εΤς υπέρ πάντων , ίνα πάντας 
ύποτάξη Θεψ* εΤς υπέρ πάντων, ίνα πάντας χερδάνη* 
ίνα λοιπδν οΐ. πάντες μηχέτι έαυτοίς ζώσιν, άλλα τφ 
υπέρ αυτών άποθανύντι, χα\ έγερθέντι. Έτυειδή γάρ 
ήμεν έν πολλαις άμαρτίαις, διά τε τοΰτο χρεω- 
στούμενοι θανάτφ χα\ φθοραί , δέδωχεν άντίλυτρον 
υπέρ ημών, τ&ν Τίδν δ Πατήρ ένα υπέρ πάντων, 
έπε\ κα\ πάντα έν αύτφ , χα\ πάντων χρείττων 
εστίν • εΤς άπέθανεν υπέρ πάντων , ίνα οΐ πάντες Ιη ίρ80, 6ΐ οπιηίΙ)υ8 ηιβΗοΓ 681. ϋιιιΐδ ρΓΟ οπι- Ι) ζήσωμεν έν αύτφ * χαταπιών γάρ δ θάνατος τδν υπέρ ηίΙ>ιΐ8 πΐ0Γΐιιιΐ8 681, υΐ οπιη68 νίναιηηδ ίη ίρ80• 
€απι 6ηίπι οοοίδυπι ρΓο οπιηί]}υ8 Α^ηυηι ηΐ0Γ8 
6ΐ)8θΓρ8θπΚ, δίπιυΐ 6Γΐ3ΐη ίη ίρβο 6ΐ• ευπι ίρβο 
€ΐιη€ΐ08 ενοηιυίΐ. Οιηηβδ 6ηΊπι 6Γ3ηιυ8 ίη 6Ι)Π8ΐο 

ςΐΐΐ ρΓΟρΙβΓ η08 61 ρΓΟ ηθΙ)ί8 ΠΙΟΓίΐΙΙΙδ 68ΐ, 3ΐςυ6 

Τ68ΐΐΓΓ6χίι : 3Κ)οΚΐο ν6Γ0 ρ^οαίο, ςυί Οβή ρο- 

16Γ3Ι υ( ΠΙ0Γ8 6ΐί3ΠΙ , ςϋΧ 6Χ ίρ80 68ΐ , ρΓ0• 

ρΐ6Γ ίρδηηι ηοη 3ΐ)οΙί(3 δίΐ? ΜοΠυα Γβϋίοο ςιιο- 
ιηο(1ο β6ΓΠΐ6η β6Γν3ΐ)ίΐυΓ? ηιοΠυο ροεοαίο, «ιυ» 
ηιοηεηόί ηοΙ)ί8 62ΐυ88 6ΓίΙ? ΟϋΑΓβ άβ θ66ί8ίοη6 
Α|;ηί Οοί 8θΐ6πιηί 6Χ8υΙΐ3ΐίοηβ άΐοαηυδ : ι υΐ>ί 68ΐ, 

η)0Γ8, νίοΐΟΓΙΑ ΙΟΑ ? ΙΐΙΐΙ «ϋοΐαΐοδ 1008, ίηί6ΠΙ6?Ι πάντων *Αμν6ν, πάντας έξήμεσεν έν αύτφ τε χαι 
συν αύτφ. 01 γάρ πάντες ή μεν έν τφ δι* ήμΑς χαΐ 
υπέρ ημών άποθανύντι, χα\ έγερθέντι Χριστψ • κατ- 
αργούμενης δέ της αμαρτίας , πώς ένεδέχετο μή 
ούχ\ πάντως χα\ τδν έξ αυτής δΓ αυτήν χαταργηθήναι 
θάνατον ; Άποθανούσης της ί^ίζης, πώς άν Ετι λοι- 
πδν δ έξ αυτής έσώθη βλαστός ; Διά ποίαν αίτίαν 
έμέλλομενάποθνήσχειν Ετι, της αμαρτίας αναιρουμέ- 
νης; Ούκοΰν έορτάζοντες λέγωμεν έπ\ τ^ σφαγί} 
του *Αμνου του Θεού * ι Που ή νίχη σου, θάνατε; ττοΟ 
τδ χέντρον σου, ^η ; — Πάσα γάρ ανομία, ι χαθ- 
άπερ Εφη που ψάλλων δ Μελφδδς, ι έμφράξει τδ Μ&αίι. χι, 9. • Ι53. υιι, 7. » Ι Οορ. χν, 3 8€<ι<ϊ. " Οοη. ιιι, 19. " Π €ογ. ν, !4, 48. 193 ΙιΝ ^0ΑΝΝI8 ΕΥΑΝΟΕϋυΜ ίΙΒ. II. Ι4Ι 

οτ^μααύτης, ι ούχέτι χατηγορβίν των έξ ύσθενείας Λ < Οιηηίβ βηίιη ίιιίιιιιίΐΜ*•, ι ιϋ λΗοοΜ Ρηΐηίβΐβ 

€6θΙηιι, € ορρίΐ2ΐΙ)ίΐ 08 βουή *% » η6€ ροίβΗΐ απι- 4|Μίρτηχότων Ισχιίουσα. ι Θε6ς γάρ ό διχαιών Χρι- 
στή ^ΐμάς έξηγ^ρασβν έχ της χατάρας του νόμου, γι- 
νόμενος ύτιέρ ημών χατ&ρα , Γνα ήμεΙς τήν έξ άνο- 
μίαις άράρ^ διαψυγωμεν. > 

Οί^τ^ς έατι περϊ οϋ εΪΛΟΥ • ^ Οπίσω μου §ρχ8Τ€η 
άί^ηρ,δζ έμπροσθεν μου γέγονετ,ότι πρώτος μονήν. 

Είς ύπόμνητιν Αγει των έξ αύτοΰ λόγων τους 
^χροωμένους, χα\ τ6 μεΤζον έν δόξη παραχωρεί τψ 
Χρ•.9τφ, ουχ αγάπης, αληθείας βέ μαίλλον ή χα\ άνάγ- 
χης Ιργον άποπληρων • ύτιοχείσετα* γά^ , χΛν μή 
βούληται, τψ ποιητί) τ6 ποίημα, τφ δεσπότη τ^ δοΰ- 
λον, τφ χορηγψ τδ χορηγούμενον. Κβτά τίνα δέ ρΐίυ• αο€υ8&Γ6 ρπ& ίηϋπηίΐβιΐβ' ρβ€08ηΐ68. ι Ι)6υι 
βηίπι 68ΐ ςαί ]ιΐ8ΐίβ€3ΐ ^^ : » — ι βΗηβΙυβ ηοι Γβ- 

0€ΙΒίΐ <16 ΠΜΐΙθϋίΟΐΟ Ιβ^ίβ,Γ&ΟΐΟβ ρΐΌ 115 '*<^^>β "ΙΑ- 

Μίοΐυιη υ( ιιι»ΐ6<1ίϋϋοιΐ6ΐη ρβοοΑίΊ ηοβ ίυ([ί&ιηυβ".> 
1, 30. Ηί€ €$1 ά€ ηηο άιχϊ : Ρο$1 ιμ νβηίί'ίήΓρ 
ςηί οΗΐβ ίΜ (α€ΐΗ$ €$ι : (μιία ρηοτ ηβ €ταί, 

Αϋ4ΐί(οΓ68 αά ιη6ΐηοΓΐ8πι ΓβνοοαΙ βοΓυιη ςυ» ρπιι• 
άΐ€ΐ8 8υηΐ, 6ΐ ρβιΐιη&ιη χίοη» Οΐιήβίο οβ<Ιίΐ, ηοη 
βίικίίο 3υ( 806€ΐυ ιιΠο, 86ϋ νβΓίΐαΐβ ροΐίυβ 61 ιμ• 
0688ίΐ3ΐ6 ϊά Γ&οί6η8. ΒυΙ>]ίοίΙυΓ βηίπι, τβΐ ίρβο ηο• 
Ιβηΐβ, ορυβ Γϋοΐοπ, άοιηίηο 86Γνυ8, Ιαγ^ι'ιιογι ιηα• 
ηυδ. Οιιοιΐ8ΐη τ6γο ιηο(1ο ροβίβποΓ 68861 ^<Μηι16 
τρόπον οπίσω μ&ν ήν Ιωάννου Χριστδς , Εμπροσθεν Β ΟΙΐΓίβΙυβ, 61 Αΐιΐβ ί36ΐυ8 8ίΐ ςυοηΐΜη ρΓΪΟΓ 6Γ&Ι• €λ γέγονεν, ίτ* πρώτος ίίν, ώς αύτδς ομολογεί, διά τών 
προλαβόντων αρκούντως είρήχαμεν. 

Κάγ^ ονχ Ι^δΒΐν αυτόν, άΧΧ* Ινα φατερωθ^ τφ 
Ίσρα^ιΛ, διάτοντο ήΛθσν έγώ βαατίζων ί^ ϋδατι, 

Ό έν τί) χοιλίςι της Ιδίας άνασχιρτήσας μητρδς, 
Ιτι τΙ{ς αγίας Παρθένου χυοφορούσης τδν Κύριον, 6 
«ρ6 της ώδίνος προφήτης , ό έν έμβρυφ μαθητί^ς, 
ιΟύχ {δειν αύτ^ν,ι περί του Σωτηρός φησιν* αληθεύει 
δέ λέγων ου γάρ ψεύδεται • πάντα μέν γάρ οίδεν έξ 
«Οτου χαι άδιδάχτως θεδς , διδαχτώς δέ ή χτίσις * 
ένοιχουν δέ τοΙς άγίοις τδ Πνεύμα, τ6 ένδέον άναπλη- 
^, χα\ τδ Γδιον άγαθδν τ!) άνθρωπου φύσει χαρίζε- 
ται, τδ εΐδέναι, φημ^, τά έσόμενα, χα\ τών χεχρυμμέ• 
νων μυστηρίων την γνώσιν. Ούχο'3ν μή είδέναι λέγων ιιΐ ίρ86 ρΓοαΐ6ΐυΓ, Α^ΜίκΙβ 8υρΓ2ΐ (Ιίχίιηα8. 

ι, 51. Εί €^0 ηβίΰΜαιη «κιη, Β€ά ιιΙ ηαηψ$ίΦΐΗψ 
ίη /9Γα«/, ρτορί€Τ€α ν$η% €§ο ίη αφ^α Ι^αρίίΜΜ. 
Ουί 8αη€ΐΑ ΥίΓ^^Ίοβ ΟοιοΊηυιιι α<1Ιιιι6 ίη υΐ6Γ• 

|;68ΐ2ΙΙΐΙβ 6Χ8ί1υί( ίη νΐ6ΙΌ 8υ» ΗΙ8ΐΓί8, ί1ΐ6 Μΐβ 

ρβίΓΐυη] |ΐΓορΙΐ6ϋι, ί1ΐ6 ίη υΐβΓΟ υΐ8ΐΗ8 (Ιί8€ίρυ1ιΐ8» 
Ν68θίβ1)&η» ίρ8υηι, ίηςυίΐ <16 88ΐν8ΐοΓ6. Ουο<1 ουίΒ 
λίΐ ν6Γ& ΙοςαίΐυΓ. 06υ8 ςυίρρβ υηυ8 οαιηίΑ 6Χ 8β 

ηονίΐ, 2 ηυϋΟ 6(1θ€ΐυ8, £Γ63Ι11ΙΓ2Ι ν6Γ0 8ΐ) 8ΐίθ6Γα• 

ά\α• Ιη 8&η€ΐΐ8 6ηίπι ίη1ΐ2ΐ>ίΐ3ΐη8 8ρίΓίΐυ8 ςυοά ία 
ίΙΐ8 (16681 8κ1ίαιρΐ6ΐ, 6ΐ φΛοά 8υοπι 681 ηΑίιΐΓ» Ιιυαΐ2ΐη« 
1«Γ£ίΐιΐΓ, Γ6Γυιη η6ηιρ6 ΓυΙυΓ8Γαιη 61 οοουΙΙοηιιιι 
ηγβίβηοΓυπι ηοΐίΐί&ηι. €υιη ^τ%ο 86 ■68€ίΓ6 Οσ- ΐίδν Κύριον δ μαχάριος Βιπτιστής, διαψεύσεται μέν ^ ιηίηυηι λίΐ 1)63ΐυ8 Β{ΐρ1ί8ΐ3, ηοη ιη6ηϋΙυΓ, 8ί 1ι«- ούδαμώς, χατά γε τδ της άνθρωτκότητος Ιδιον, χα\ τό 
πρέπον τ^ χτίσει μέτρον * άναθήσει δέ μόνφ τδ πάντα 
Βίδίναι τφ Θεφ, τφ διά Πνεύματος αγίου πρδς τήν 
τών Χ8χρυμμένων χατάληψιν φωταγωγοΰντι τδν άν- 
Ορωπον* χρησίμως δέ λίαν, ούχ είδέναι μέν φησιν έξ 
έαντου τδν Χριστδν, έληλυθέναι γε μήν διά τούτο χυ• 
ρίως, ίνα φανερδν αύτδν χαταστήση τφ Ισραήλ, ?να 
μή αυτόμολος έπ\ τήν μαρτυρίαν φαίνηται δραμών, 
μηδΐ Ιδίων θελημάτων υπηρέτης νοήται παρά τισιν, 
ά^ύίά θείας μέν οίχονομίας εργάτης, βουλής δέ της 
6νΐι»θεν ύπουργδς, άποχαλυπτούσης α6τφ τδν *Αμνδν 
τδν αΓροντα τήν αμαρτία ν του χόσμου. "Ινα τοί• 
νυν εύπετέστερον έπΙ τδ πίστευε ιν τφ Σωτηρι Χρκ- Ιη8ηίΐ8ΐί8 6( 0Γ6ΑΙΙ1Γ9Β €θη(1ίΙίθ 8ρ6υΐ6ΐυΓ : 86(1 υΒΪ 

1)60 6υη€ΐ8 ηο886 ΐΓίΙιυίΙ, (ΐυί ρβΓ 88ΐη6ΐαπι 8ρίΗΐιιιιι 
ζά 6θπιρΓ6ΐΐ6η8ίοη6πι Γ6Γυπι θ£€θΙΐ2ΐηιπι ΙιοιηίηβΒ 
Ι1ΙαιηίηΑΐ,6ΐ υ(ί1ίΐ6Γ ΐ78ΐ(ΐ6 ρΓοΟίβΙυΓ 6Χ 86ίρ80 ΟιγΙ- 
8ΐυαι η6&€ίΓ6, 6Απι οΙ> γ6πι 180160 ρτορΓΪ6 Τ•ηί886, 
«ι( ΐ8Γ86ΐί ηοΐυιη ίρ8υηι ΐαοϊζί : η6 ^ά ρ6Γΐιί56ΐι- 
ϋοηι ί11υ<1 ΐ68ΐίιηοηίιιηι 8υ2ΐ 8ροηΐ6 ίη€θΐτί886 τί- 
ϋ68ΐυ^, η6(|υ6 ουρί(1ίΐ8ΐί8 80» 8βΓνυ8 ρΐΙΐ6ΐ<1Γ, 864 
(Ιίτίηί εοη8ί1ΊΙ ροΐίυ8 6Χ86€υΐθΓ, νο1οηΐ•ΐί8ςιιβ 
8υρ6Γη9Β ιηίηί8ΐ6Γ < Α{[ηυπι ι 6ί Γ6ν6ΐ8ηΐΪ8, < ςιιΐ 
ΐοΐϋΐ ρ6€ε8ΐυπι Ηΐνηάί **. ι ΙΙΐ 6Γβο ^IΜ^«^ 8ΐ8€ηυ<ι 
€ΙΐΓί8ΐο 8α1?8ΐοη ΟΓβόβΓβηΐ, 61 ρΓ«€ΐ8Η88Ίπΐ8ΐη ΟΛ 

60 6Χί8ΐίΠΙ8ΐλθυ6ηΐ Η8ΐ)6Γ6ηΙ, 811 Ιρ8ΐιηίΐ 86 «){ηο• στφ βαδίζοιεν Ιουδαίοι , χα\ άξιολογωτάτην Ιχωσι Ο 8ε6Γ6 ςυεπι ηοη ηον6Γ8ΐ, ιιΐ ίηΐ6ΐ1ί(;8ηΙ 4ΐ6Π)υηι ο ιχρί αύτοΰ τήν διάληψιν, έγνωχέναι φησ\ν αύτδν,ούχ 
είδώς* ^^*λ λοιπδν έννοώσι τδν άποχαλύψαντα Θεδν, 
χαΐ τδ άνωθεν άποναρχήσαντες χρίμα, παραδέξωνται 
τοένυν τδν λόγον αύτοΰ, χα\ τδν οίχέτην όρώντες δντα 
τοσούτον, αναλόγως τδ τοΰ χρατοΰντος άναμετρώσιν 
αξίωμα. Τδ γάρ έληλυθέναι λέγειν, Γνα φανερδν αύ- 1)60 Γ0ν6ΐ8ΐυηΐ, 61 ρΓΐ8ΐίηθ απίΐηί 8ΐυρθΓ6 6Χ€ΙΙ880» 

6]υ8 11β 86Γπιοη6πι 8(1ηιίΐΐ8ηΐ, 61 ΐΑηΐυηι Γ&αιυ- 
ΙυΗΐ 66Γη6ηΐ68, ρΓοροηίοπο ςιιαϋβπι ΟοπιΙηί (Ιί^ηί- 
Ι8ΐ6ΐη 9Β8ΐίυ)βηΙ. Οιιοϋ βηίπι 8ίΙ Τ6ηί886 υΐ ΟΜίηί• 
ί68ΐυηι ΰυηα ΓαοΐΑΐ Ι$πΐ6ΐΙ, ηυπιςυίιΐ οΙΒαυηι 86ητί 
(1βηοΐ8ΐ? τδν τφ *Ισραήλ χαταστήση, πώς ού πάντως τήνοίχέτη πρέπουσαν θεραπείαν σημαίνει ; ΚΕΦΑΑ. Α'. 
'Οη ού χατά μβτοχ^ν,ούδέ ώς έπακτόν έν τφ ΤΙφ 
τ δ άγίον Πνεύμα έστιν, άΛΧ ουσιωδώς , καϊ 
χατά φύσιν ενυπάρχει αύτφ. 

Κα) έμαρτύρησεν Ιωάννης Χέγων "Οτι τεθέα- 
/«α/ τό Πνεϋ^ια χαταδαινον, ώσεί περιστεράν, έξ 
ονρανον, χάί ίμεινεν έπ^ αυτόν χάγώ ούχ ^δειν ΟΑΡ. 1. 

0αοά ηοη ρ€ν ρατίΊάραϋοηεηι^ ηβηϋβ «Ι αΜί/ίΐ/η< ε$ί 
ίη ΡΗίο $αΐ{αΜ$ ,5'ρΪΓίΙιΐ8, $€ά €ί $Μ^ΛίαηίίαΙί(€τ €( 
$€€νη(Ιηίη ηαίκταιη ίηβϋ. 

Ι, 52-53. Εί ΐ6*ύηιοηίηίη Ρ€τΜηΗ ^οαηηε^, άι- 

€€η$ : ΟΗία ψΐάί 8ριΗίΗηι άείΰ^ηάείΐΐαη, «/ιιαβί γο- 

ΐΗϊΗΐ^αηι, Λ€ €€βΙο, βί ΐΛαηίΐί $νρ€Γ ειιγπ : εΐ ερο " 1 €θΓ. XV, 5ο. "ΡδαΙ.ονι, 42. «* Κοιη. νιπ, 55. " ΟίΙαΐ, πι, 15. »ίθ3η. ι, 29. 105 δ. εγιιιιυ αι^εχανοπιμ ααοηιεγ. Ηβ 

»$$€Ϊ€^αΜ φημ: $6ά ^κί μιλΗ ομ ίαρΐΐΜΤ€ ίη α^Μα, Α αντόν^ άΛΧ" ό πέμψας με βοΛτίζβΐν έτ ϋδαη 
'ύΐ€ ιηιΑί άιχΗ : 8ηρ€Τ ηηΦΜ νίάβΗ$ ^μίπίκηι ά€»α»- 4£ηί€ηι, €ί ιηαηβηί^ηι ίηρβτ «Ηΐη, Ι^ίΰ €»ί ^ιιί (ίαρίίζαί 
^η 8ρίήίιι »αη€ίο, 

Οιιοιιι&ιη 5υρ€ΓίΗ8 (ϋχ6Γ9ΐ, 46 60111 ηοη η08β6* 
ιιιιιΐϋ \ά βΐλ€ΐίυ$ βχροιιίΐ, ιηγϋβΓίυιιιιιυβ ιΐίνίηυηι 
αρβΓίΐ, οβίβηϋβηβ ευιη 8ίΙ)ί ζ Ρ&ΐΓβ Οεο Γβνεΐ&ΐιιηι, 
Ιιιιη ς<ιί$ Γβνβΐϊΐίοη'ιβ ιηο(Ιυ8 Γαβπΐ 8ΐρβΓΐ6 βχρΓι- 
Λζη% : αιΐβοςυβ ΑΐιϋίΙΟΓυιη αηίιηίβ ΟΒυιί ΓΑΐίοπβ 
ρροϋββΐ : 6( Ρ6Γ ςιι» ΟΙιγΊιΙι ιηγ&ΙβΓίυηι 8β ΛΊάι- 

€1886 3ίΙ, ρ6Γ 6α ϋίνίπΧ 86ηΐ6ηΐί» 08ΐ6η(ϋΐ &<1ν6Γ• 

ΜΓίοβ Γ6ΓΓ8|;2ΐη, 6( ιπα^ηβΒ Ρ&ΐΓί8 Γ68ί$ΐ6ΐ^ νοίιιπ- 
4«ΙΙ. Ουο(1 €11 ηι Γ;ΐ€ί1, 8€ίΐ6 608 ίη<1υ€ί( υΐ ταηίΐ&ιβ 
Χ6]6€13 6ϋΐη 8ΐΐ8€ίρίΑηΙ, ςυί Ραΐη8 Ιι6η6ρΐ8€ΪΙο ίη 
1ιιιη€ ηιιιοϋυιη &(1ν6ηΊΐ 9(1 οιιιηϊυιη 82ΐυΐ6ΐη. Τ68ΐ2- 

ΙυΓ ίΟ(|ΙΙ6 «6 δρίπΐυπί 8ρ6€ΐΑ886 <ΐ68€6η(ΐ6ηΐ6ΐη 

βΐφϋΓ βιιιη ϋ6 €ί£ΐο, ίη εοΐυηιΐ)» 8ρ6θί6, 6ΐ βυρ&τ 

«υηΐ 11131181886. Αα 1ΐ»€, &ίΐ 86 811ΓίΙ)ΙΙ8 »υί8 &€€6'• 

ρΙ$86 αΙ) 60 ζ (]υο πιί88υ8 68ΐ Λά 1)αρΐίζ3η()υι)ι ίη 
8ςιΐ3, ίΙΙιιιη Ι)3ρΐίζ8ΐυΓυπι Ιη 83Π€ΐο δρίΓΐΙυ, ίη 
ςυ6ηι ϋ6$06ηϋί886ΐ, βΐ Ιη ςιιο ηΐ3η6Γ6ΐ δρίΓΐΙιΐ8. 
Ιιθ€ϋρΐ6ΐί88ΐιηιΐ8 6Γ90 168118, 8υρ6ηΐ3ΐυΓΗΐ6 βί^ηυπ), 
ϋΙίπ8 3υ€ΐθΓ 3υ <1βπιοη8ΚΓ3ΐθΓ Γ316Γ, οιηηίηπ) 8ΐι- 
ρτ6πιυ8. Αΐ(|υ6 Ιιχο ςυί(ΐ6πι 113 8^ 1ΐ3ΐ)6ηΙ. 56(1 

ίη8υΙΐ3ΐ)ίΙ ΓθΓ83η ίΐ6ΓυΠΙ ?ίΐίΙίΐί([αΙΟΓ 1ΐ£ΒΓ6ΐί€υ8, 6ΐ 

Ιη €8€ΐιίηηυηι 6ίΓυ8ΐΐ8 άί€6ΐ : Οιιί(Ι ροΓΓο ηο1)ί3 
Γ68ροη8υπ 68118, Ο 1>οηί• 3υΙ (](ΐί5υ8 3Γ(;υΙίίδ ςυοιΐ 

8€ΠρΙΐΐηΐ 68ΐ Γ6(ΐ3Γ9υ6ΐί8? Εθ€6 δρίΓίΚίΟΙ 3ί( ίπ Κί- 

Ιίαι» (]68€6η(ΐ6Γ6 : 6€06 υη{;ίΙυΓ 3 060 3€ Ρπίπβ 
ΚίΙίυ$, 6ΐ ςιιθ(1 ηοη 6ϋΙ)6ΐ ηίηιίΓυηι 3€€ΐρί(9 Ρ83ΐ- 
101813 ηοΙ)ί8 8υ(Γι•8βαηΐ6, 6ΐ Ιιίβ ίρβυιη ν6Γΐ>ί8 €οηι•> 
ρβ1ΐ8ηΐ6 : € ΡΓορΐ6Γ63 117 ""'^ίΐ *β ί>β"δ» Ι^β"» 

ΙϋΙΙ8, ΟΙΟΟ 6Χ8υ1ΐ3ΐίθηί8 ΡΓ8Β ρΑΓΐί€ίρίΙ)ϋ8 Ιυίδ *\ ι 

Ουοιηο(Ιο ί^ίΐιΐΓ οοη8υ[)8ΐ8ηΐί3Γΐ8 6ΓίΙ ρβΓΓοοΙο 
Ι^ιΐΓί Ρίΐίιιβ, (ΐυί ςαο() ρ6ΓΓ(:€ΐιΐ8 ηοη 8ίΙ, ί(ΐ60 υη- 
|$ΙΐυΓ? ΐ8ΐίυ8ηο(1{ Ιιοηιίπΐϋυβ ςυί ν6η6Γ3η(ΐ3 Εοΰΐβ- 

••« (ΙοςΠΙΑίΑ €ΟΙΐν6ΐ1<1|Ι(, 6ΐ δΟΓίρΙηΓΑΠΠη Γ601ΙΠΙ1 

86η8υηι ρ6Γν6ηυηΙ, (1ί€(>η(1ιιιη γ60γ : $ Ε\\%\\Λίο, 
ςυί 6ΐ)πί 68118 6χ νίηο νοδίΓΟ ^*, ι υΐ, ΗΙυδίΓΐ τ6Γί' 
43118 ρϋΐ€ΐιηΐη(1ίη6 ρι*Γ8ρ6€ΐ3, ηο1>ί8€υηι ίη€ΐ3ηΐ3Γβ 

ΡίΙίΟ ρ088{ΐί8 : ι Υ6Γ6 ΓίΠυ8 Ι)6ί 68 Ιιι '*. ι δί 

βηίηι €Γ6(ϋ8 ίρβιηιι Ι)6υη) 86€υη(1υπι ηβΐυηπι 6&86, 
ςιιοηιθ(Ιο, (ΐιι»80, ρ6ΓΓ6<ηίοη6 €3Γ6ΐ>ίΐ? δ6()υίΐυΓ 

£ηίΐη ίΐΐίρβίΐηΐ βΙΙΑηΐ Τ08 ίπίρίο (Ιο Ρ3ΐΓ6 3886Γ6Γ6. έχεΊτός μοι ΒΪΛεν' "Εφ' Ιτ ϋ^ν 16%\ς τό Πτενμα χατα- 
βοΛΤΟτ , χαί μέτον έχ' αΰτόν^ οίτός έσην ό βα- 
ΛτΙζωτ έτ Πτβύματ/ άγίφ• 

Ούχ εΐβέναι φήσας αύτ^ν έν τοΖς ανωτέρω , χρη- 
σίμων επεξεργάζεται , χα\ τ6 θε?ον άπογυμνοι ρυ- 
στήριον , χα\ τόν αύτψ μηνύσαντα δβιχνύων Πα- 
τέρα θε^ν , χα\ τις ό της βείξιω; γέγονε τρόινος, 
αναφανδόν έζηγούμενος. ΌφελεΙ δε βιά τεάντων των 
άχροωμένων τδν νουν. χα\ βι* ών έχ Θεοΰ ττΕπαιδεΰ- 
σΟαί φησι τ6 περί ΧριστοΟ μυστήριον, ταΐς &ν(ι)Οε> 
ψήφοις πολεμοΰντας Αποφαίνει τους άνθεστηχότας 
αύτφ, χα\ ^ιψοχινδύνως τ]) μεγάλη του Οατρ^ άντ>- 
Ίϊροστάττοντοις γνώμη. Τοΰτο δέ ήν &να7(&(6οντος εύ- 
φυως της μίν ε1χα(ας αυτών άποσχέσθακ βουλής « 
ιταραδέζασΟαι δέ τ6ν εύδοχίςι Πατρίς &π\ σωτηρίςι τών 
πάντων έπιδημήσαντα. Μαρτυρεί τοιγαροΰν, δτι χα\ 
τ6 Πνεύμα 6εά3αιτο χαταβαίνον έπ' αυτόν Ιξ ούρανοϋ, 
ι:εριστεράίς έν σχήματι, χα\δτι μεμένηχεν έπ* αυτόν. 
Είτα πρ6ς τούτφ , χα\ αύτήχορς γενέσθαι φησι τον 
πεπομφότο; αύτδν έπ\ τ6 βαπτίζειν έν Οδατι» ώς 
έχείνός έστιν έν άγ{ψ βαττ^ίζων Πνεύματι» ίρπερ &ν 
έπιφοιτήσαν έναπομεένη 'ζ6 Πνεύμα. *Αξιοπιστότατος 
τοίνυν ό μάρτυς, ύπερφυές τό ση μείον, επάνω πά^ 
των 6 δέίξας Πατήρ. Κα\ ταύτα μέν τ|)δε. *Ανασχιρ- 
τήσει δέ Γσως ό φιλεγχλήμων αίρετιχός, χαΐ ΐϊλατν» 
γελάσας έρεί* Τ( πάλιν ήμίν, ώ οδτοι, χα\ πρ6ς τοΰτό 
φάτε ; ή ποίον έξυφανείτε λόγον χατασοφίζόμενοι τ6 
γεγραμμένον ; *1δού τό Πνεύμα χατα6α(νειν φησ\ν 
έπ\ τδν Υίέν * {δου χαταχρίεται παρά του Θεού χα\ 
Πατρός, δπερ δέ ούχ £χει, λαμβάνει δηλαδή, συνεπμ 
μαρτυρουντος του Μελιυδου, χα\ λέγοντος, ώς «ρό^ 
αυτόν* ι Διά τούτο έχρισε σε ό Θεός,ό Θεός σου, Ιλεον 
άγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου. > Πώς &ν είη 
)^ιπόν έν όμοουσιότητι τού τελείου Πατρός, δ μη 
τοιούτος ΥΙός, χα\ διά τούτο χριόμενος ; Προς δή τούτο 
φάναι^,δείν ύπολαμβάνω τοΓς τά σεμνά της Έχχλη• 
σ(ας άνατρέπουσι δόγματα, χα\ τήν τών γεγραμ^λέ- 
νων 6ρ^6τχ\τα διαστρέφουσιν * ι Έχνήψατε,οΕ μεθύον- 
τες, έξ οΓνου αυτών, ι ινα δύνησθε, τό λαμπρόν της 
αληθείας περιαθρήσαντες χάλλος, συν ήμΤν άναβοή.- 
σαι προς τόν ΓΙόν • ι *Αληθώς ΘεοΟ Γίός εΤ. • Εϊ γάρ 
δλως πιστεύεις Θεόν εΐναι χατά φύσιν αυτόν, πώς 
ούχ άν Ιχοι τό τέλειον; "Ωρα γ3ίρ ύμδς χα\ εΙς αύ- υηιΐ6 6ηίιηίρ86, (1119680, ρ6ΓΓβ€ΐΙοη6ηι η6€6833ηο,ηΙ ^ τ^>ν ήδη δυσσεδεΓν τόν Πατέρα- τιόΟεν γάρ αυτό;. ί)ί6ΐΙ{8, Κ3ΐ>ίΙιιπΐ8 681 ? Αυΐ (|ηοπιο(]ο ηοη 3(1 ίΙΙβηι 
()ίιη1η«ιΐΐοη6ηι ΡίΓιΙ, 86ηΐ6η1ία ▼68ΐΓ3 ίηιροΓΓβοΟιη 
€ΐ€ΐ3ρ8ηηΐ3 68ΐ, 81 (ΙίνίπΑ 6836η1ί3 ίιηρ6ΓΓ6€ΐίοηοιη 

ίη ΡίΓΐΟ 86Π)γΙ 8ΙΙ806ρ6Γίΐ, Πΐ 8ΐΙΐΙ|6 Οΐ ίπίροΠΙβ 

€θπΐ6η()ΊΐΊδ?Νοη βηίιιι €6η6 ιηα^ηαιη ίΙΙβηι 6ί ίιη- 

ΐηΟΓίαΙβίη ΙΙ3ΐΐ1Γ3Π1 ίη (]ίν6Γ838 Γ3ϋθη68 8603ΐ)ίΠΜ18, 

111 ίη 1ΐ0€, νοΓΐ)ί £Γ3ΐί3, 811 ίηιρβΓΓβοΐα, ίη ίΠο ρβπ- 
£6€ΐ3 : €υιη ΗαπίΑηίΐΑΐίδ (ΐ6θηίι*ο ιιηβ 8ίΙ (Ιβ οηΐ' 
ηίΙ)ΐΐ8, 6( 63()οη) ίη οηιηίΙ)η8 ηοΚ)ίκ« η6€ Ιιοιηο 3Γι- 
<ΐυί(1 ηιίηυ8 3ηΙ Π)3^Π8 8ίΙ 3ΐΐ6Γ0 1)οηιίιΐ6« ηυα 
Ιιοηιο 68ΐ : ηο€ βη^οίηβ, ορίηοΓ, 3ΐ> 3ΐΐ6Γ0 βη^βίο 
^)ί06Γ3ΐ, Γ3ΐίοηβ αιι$6ΐί€3β 8υ1)8ΐ3ηΐί», 0ΠΐηίΙ)ΙΙ8, 61 ώς φής, έξ άνάγχης Εξει τήν τελειότητα ; πώς δέ ούχ\ 
προς τήν τού γεννήματος ύφεσίν, τήν ώς χαΟ* ύμαίς 
ατελή χατοισθή^εται, παραδεξαμένης άπαξ έν ΤΙώ 
της θε(ας ουσίας τό δύνασθαι μή Ιχειν τό τέλειον , 
χατά γε τόν παρ' όμΓν άμαθη χα\ άπαΐδευτον λόγον ; 
Ού γάρ δήπου τήν μεγάλην έχείνην , χα\ άχήρατον 
φύσιν εΕς διαφόρους χαταμεριούμεν λόγους, ώς είναι 
μέν έν τώδε τυχόν ατελή , τελείαν δέ αύ πάλιν έν 
έχε(νφ • έπε\ χα\ ό τής άνθρωπότητος δρος εΤς χατά 
πάντων έστΙ χα\ Γσος έν πασιν ήμΤν • έλαττον δέ τις 
άνθρωπος, χαΟό πέφυχεν άνθρωπος, άλλ' ουδέ πλέον 
έτερου χαταληφΟήσεται , αγγέλου δέ, οΤμαι, διοίσει Ρβηϊ. ΧΜ ν, 8. «■;οο1 " Μαΐΐ^ϊ. XIV, 33, 1.07 1ιΝ ^0ΑΝΜ5 ΕΥΑΝβΕΙΙϋΜ ίΙΒ. Η. Ι9β 

χατ* ού&ν Ιτ%ρος &γγελος, χατά γε τ6 είναι τοΟΘ' ^^ 60 ςιιοιΐ 6]υ8(]6ΐη βυηΐ $ρ6€Ί6ί, ίη ιιιιμιι ΒΑΐοΓλη βικρ* είσιν &γγελ•(, βηλαβή βιά της πρ6ς αλλήλους 
6μοε*Μας, ε Ες μίαν άπαντες άναδεσμούμενοι φύσιν. 
Πώς αν ουν ή θε{α χιι απάντων ύπερανίιχουσα φύσις, 
έν έλάττοσι των γενητών έν τοϊς καθ' έαυτί)ν άγα- 
ΟοΓς ^'^θήσεται, υπομένει δέ πάθος, δ παθείν ούχ 
οΙ5εν ή χτ{σις; Πώς βέ δλως ίσται χα\ απλή χαλ 
Α'ίύνθετο;, εΓπερ δν έν αύτ|) φανείται τδ τέλειον χα\ 
%1 ατελές ; Συγχείσβται γάρ δΓ άμφοιν, είπερ ουχ 
δμοιον τφ τελείφ τδ ατελές. ΕΙ μέν γάρ δμοιδν 
έστι, χα\ τδ διαλλάττον ουδέν έν αύτο?ς, παν, όπερ 
&ν εΓη τέλειον, αδιαφορώ; £σται χαΐ ατελές ' χα\ εΓ 
τι πάλιν ατελές, τοΟτο χαΐ τέλειον, χα\ οΟδέν έν ΤΙψ 
τδ χατηγδρημα,χ&νταΐς ήμετέραις διανοίαις τδ τέλος 
Ιχων ου φαίνηται • άλλ' ουδέ αύτ?^ς ό Πατί;ρ ύπερ- εοΐΐί^αΐίδ. ^υοηιοιίο βτ%ο (Ιίνίηα 6( οιηιιίυπι »ιι• 
ριοηια ΠΙα ιΐ9ΐΐυΓ&, ιηίηοΓ ίη $6 ββββ νίϋ6ΐ)ίΐιΐΓ 
(ΐιιαηι ΟΓεαίυΓ», βίιιυβ €οηΐίηββΙ ςυοϋ η6 ίη ίρ&«ιη 
ςυίίΐβπ) €Γ63ΐυΓ3ΐη οΆάοτ^ ρο8$ίι? ΑιιΙ ςυοιηοϋο, 
ηυΰΡδΟ, βπΐ δίηιρίβχ 61 ίηεοιΐφο&ίΐ3, δί ίη 62 νί()63- 
πΐϋ8 68&6 ρβΓίβαΙοηεπι 61 ίηιρ6ΓΓ6θϋοη6ηι? Εχ 
υΐΓ0(ΐυ6 6ΐιΊηι εοιηροηεΙοΓ, δκιυίϋβηι ρβΓΓΰοΙο ίπι• 
Ρ6γΓοοΙιιιιι 8ΊιηΊΐ6 ηοη 05ΐ. δί εηίηι 8ίη)ίΐ6 βίΐ, 
Ιΐί1ιί1((ΐΐ6 βΐΐ ίηΙΟΓ 62 (]Ί86ππιίηί8, ηυοιίουηςυβ ρ6Γ- 
Γ6ΰΐ(ΐη) «81, ρ2ΐ$8ΐπι ςιιοςυε 6ΠΙ ίηιρβΓΓεεΙυηι; 61 
6ΐ(ΐυΙ(Ι νΊ€ΐ88ΐηι ίιηρι^Γίΐΐεΐιιιη , ίΐΐυϋ ςυοιμιβ ρβΓΓβ- 
6ΐυηι 6ΐίΐ, ηβε Ρίΐιο (ΐυίιίςυ^ηι (!οΐΓαΙ)6Π)ΐΐ8, 1ί€6ΐ 
6υηι ρ6ΓΓβεΙίοο6 γ3Γ6Γ6 ρυΐ6ΐηιΐ8 : δβιΐ ηο()υβ Ρ»16Γ 
Ρίΐηιηι 8υρ6Γ2ΐΙ)ίΙ : ςυαπινίδ εί ρεΓΐεείίο 2ΐ8επ1>αΐυΓ, αλειται τδν Τίδν Ιπ\ τελειδτητι μαρτυρούμενος, χα\ ^ 6ΐ δοΐυΐα ΓυΓβυβ ηοϋίδ 68ΐ ςηχδΐίο : δΙη βιΚοιιι ίηι λέλυται πάλιν ήμΖν τδ ζητούμενον εΐ δέ πολύς άπο- 
τειχίζει λόγος του τελείου τδ ατελές, δέχεται δέ χα\ 
^, 9ε(α φύσις χατά ταυτδν άμφδτερα, σύνθετος άρα, 
χα\ βύχ άττλή. Άλλ' έρεϊ τις τυχδν, ώς άσυμφυή τέ 
έτη χα\ άσυνύπαρκτα κατά ταυτδν έν ένΐ τφ ύπο- 
χειμένψτά ένα^^τία, ώς έν σώματι τυχδν δμοΰ χρώμα 
λευχδν κα\ μ'έλαν. Καλώς γε, ώ φίλος, χαΐ μάλα γορ- 
γώς τοις ήμετέροις άπηγωνίσω λδγοις. Εί γάρ μία 
τίς έστιν ή θεία φύσις, χα\ παρ' αυτήν ουχ έτερα, πώς 
άν,ειπέ μοι, τών εναντίων γένοιτο δεκτική; πώς δέ 
χαθ" ξν τι τδ ύποχείμενον τά άλλήλοις ανόμοια συμ* 
βήσεται ; Θεού δέ δντος χατά φύσιν του Πατρδς, Θεός 
έστι χατά φύσιν •χα\ ό ΥΙδς• οΟδέν άρα ίιοίσει, χατά ρεΓΓεεΙυιη & ρβΓίεεΙο ηιυΐΐίδ Γ»Ιίοηΐ1)υ8 (ΙίδΙΙη^υί• 
ΐιΐΓ, υΐηπηςυε νεπο (ϋνίηα ςυοςυο ηαΙυΓα βοϋβπλ 
ιηοιΐ^ δΐΐδείρίΐ, εοιηροδίΐα ί^ΜΐυΓ ειίι, 61 ηοη δίπι- 
ρΐεχ. §6(1 ΓθΓδ»η άίεεί (ΐαίδρίαπ), εοηίΓΑΐία ίη υηο 
8ΐιΙ>]6εΐο βίιηυΐ ηοη ρο886 εχδίδΐ^Γε, ηΐ ίη 113 

60Γρ0Γ6, 6Χ6Π)ρΙί 62083, 211)118 εοΙΟΓ 26 ηί^6Γ δίηΐυΐ 

6886 ηεςιιεππί. ββηε Ιι^ϋβΙ, 2πιίε6 ; ηοβίΓΐδ (]ίεΐΊ& 
ε^Γε^ίβ Ια ςυοςπο 8υίΓΓ2£;3Πδ. Ν2ηίΐ δί υΐ)2 68( η2- 
ΙυΓ2 όΙνίη3, ηεε ρτχί^τ 63Π) 2ΐΐ6Γ3 , ςυοηιοϋο, 
ςιιχδο, 3()πιί1ΐ6ΐ εοηΐΓ2η2?ςυοη)οϋο ίη υηαηι βιιί»- 
]6εΐυιη ({οχ ίηΐ6Γ δβ (ϋδδίηιί1ί2 βοΐιΐ εοην6ηί6ηΐ? Α| 
6υηι Ρ3ΐ6Γ Οευδ δΙΙ δεευηάηπι η2(υΓ3ηι, Οειίδ ςυο- 
ςυβ 86ευη(]υπι η2ΐμΓ3ηι 68ΐ ΡίΠυδ : ηίΐιίΐ 6Γ|;ο (ΙίΓ- γε τδ είναι τέλειος, ώς πρδς τδν Πατέρα, της θείας ^ ΓβΓεΙ ί1ΐ6 2 Ρ2ΙΓ6, Γ3ΐΊοηβ ρεΓΓεείίοηίδ, ςυί εχ ε]ϋδ αύτοΰ χαι τελειότατης ουσίας έχπεφυκώς• ή γάρ ούχ 
Ανάγκη τέλειον βίναι πάντως τδν έκ τελείου γεννή- 
χορος, εΓπερ έστ\ν αυτού κα\ απαράλλαχτος εΐκών, 
χχ\ χαρακτήρ της υποστάσεως , καθά γέγραπται ; 
*Αλλ\ οΐμα:, π2ς τις ήμίν συνερεί κα\ συνθήσεται• ή 
λεγέτω πάλιν εΙς μέσον έλθών, χατά τίνα τρόπον του 
τελείου Πατρδς απαράλλαχτος Ισται χαραχτήρ δ ΥΙδς 
ούχ Εχων έν Ιδίι^ φύσει τδ είναι τέλειος, χατά τήν 
τίνων δυσβουλίαν. Επειδή δέ έστι χαραχτήρ χα\ 
£ΐχων« τέλειος Αρα χα\ αύτδς ώς εκείνος, ο^ χα\ έστιν 
λΐχών. 'Αλλ* είδε, φησ\ν, Ιωάννης έξ ουρανού τδ 
Πνεύμα χαταβαΐνον έπ\ τδν Υίδν, χα\ έπακτδν £χει 
τδνάγιασμδν* δέχεται γάρ ώς ούχ Εχων δηλαδή /Ωρα δή 
οδν άναφανβδν ποίημα μέν λέγειν αύτδν, όλίγη μόλις άίνίη2 βΙ' ρεΓΓ6εΐίδδίη)2 8υ1)δΐ3ηΐία ρΓοεεδδίΐ. Νυηι- 
ςυίοΐ εηΐπι, ςυχδο, ηεεεδδε ηοη εδί εηη) 68$ε Ρ6γΓ6- 
οΐυιη, ςυί βχ ρεΓίεοΐο 6δΙ Ρ2ΙΓ6, 8ί(]υί(]επΐ6]υ8 681 ευιιι 
ρεΓ οηιηί2 δίπιίΐίδ ίηια^ο, Ιαιη 8ΐι1)8ΐ3η1ίχ ε1ΐ3Γ3( Ιεπ, 
υ( δεΓίρΐιιηι εδΙ ** ? δειΐ ηεηιο ηοη 3δ8οηΐΙοΐιΐΓ 
ηοΙ>ί8, ορΙηοΓ, εΐ δυίΓΓ3ς2ΐ)ΙΙυΓ : 2ΐίθ(]υί ρΓθι1ε;α 
ΓϋΓδήβ ίη ηιεάίιιηι, 6ΐ άίε2ΐ ςυοπιοιίο ρειΤεείί Ρ:ι- 
ΙΠ8 ίυΙΠΓυβ δίΐ 26(ΐη3ΐΐ8 ίη οηιηίϋυδ ε1)3ΐ20ΐ6Γ 
Ρίΐίπδ, δί η3ΐυΓ3 δυα ρβΓΓεεΙυβ εβδε ηε^ιιΚ, υΐ 
βΐυΐΐε (ΐυί(]3ηι δεηΐίυηΐ. €υπι 3υΐεπι δίΐ ε1ΐ3Γ3εΐεΓ 
6ΐ ίΗΐ3|;ο, ρ6ΓΓ66ΐυ8 ί^ίΙ\ΐΓ ςιιθ(|υ6 6ΓίΙ ηοη δοεκδ 
20 ίΙΙε 6υ]ιΐ8 εδΙ ίπΐ2ςο. δειΐ ^02ηη68 νίιΐίί, ίπΐ|ΐιίι, 
δρίΓϋυιη (ΙεδοεηάβηΙεηο (Ιε εοείο δορεΓ ΓίΙίυηι *^ 
61 2ΐ) 2ΐίο 82ηεΐίΓιε;ιΙίοη6ΐη 1)2ΐ)6ΐ : εβηι ςιιίρρε ύκκροχΙΙ τιμώμενον, έν Γση δέ τάξει το?ς άλλοις ξ) δοδείρΚ, ηΐ (|υί ηοη Ι)2ΐ)ε2(, κείΐίεεί. δ6(|υί(υΓ εΓ|;θ τβλειούμενόν τε χα\ άγιαζόμενον, χα\ έπίχτητον 
Εχοντα τήν τών αγαθών χορηγίαν • είτα πώς ού δια- 
ψλύσεται λέγων δ ευαγγελιστής, ι "Οτι έχ του πλη- 
ρώματος αυτού ήμεΤς πάντες έλάβομεν ; ι Πώς γάρ 
Ισται πλήρης έν Ιδί^ φύσει λαμβάνων αύτδς παρ' 
έτερου ; ή πώς άν δλως νοοίτο Πατήρ ό θεδς, εΓπερ 
έτ:\ ποίημα χα\ ούχ\ μάλλον ΤΙδς ό Μονογενής ; 
Τευδώνυμος γάρ, άν ούτως Εχτ), χα\ αύτδς Εσται Πα- 
τήρ, αλήθεια δέ ουδαμώς δ ΥΙδς , νόθον Εχων έφ' 
έαυτφ τδ αξίωμα , χα\ μέχρι γυμνών (δημάτων τήν 
προσηγορίαν. ΟΙχήσεται δή ουν εΙς ουδέν τδ σύμ- 
παν ήμϊν, ούτε του Πατρδς χατ' άλήθειαν δντος Πα- ίρΒυω 2ρεη6 (Ιίεεηάιηη 6886 εΓε2(υΓ2ηι, ςυί ρ^ινα 
6Χ06ΐΐ6ηΐί2 νίχ δίΐ 0Γη2ΐυ8, εΐ ρεηηιΐε Άίφιβ τεδ 
οχΙεΓ» ρ6Γβ6ί2ΐπΓ 6ΐ 82ηε11Γιεε(υΓ, οι 8(ΐ2 1)οηα 
2ΐίυη(ΐ6 8ΐΐ8θίρί2ΐ. Αι (|ΐιί ηοη ηιεηΙίεΐυΓ 6ν2ηκ6•> 
Ιί8ΐ2 άίεεηβ : ι Ουί2 (1ε ρΐεηίΐυΐΐίηε ο]α8 ηοδ 
οπιηεδ 2ε66ρίιηυ8 *' ? ι Ουοπιοϋο εηίηι ίΙΙε ρίειιη^ 
επΙ ίη 8112 η3ΐυΓ3, ςυί 2ΐ) 2ΐίο 2εεερίΐ? ΑυΙ ςιιο* 
πιοίΐο, ((υχδο, Ρ2ΐ6Γ 06η86ΐ)ίΙιΐΓ 6δ86 Οευβ, δί υηί« 
Ιΐεηίΐυδ 0Γ62ΐυΓ2 εδί, ηοη 2ΐιΐεπι Ρΐ11ιΐ8? Ιρδβ οηΐια 
Ρ2ΐει* ί2ΐδο ςιιοςυε ηυηευρ2ΐ)ίΐυΓ, εΐ ν6ηΐ28 ηευΐί* 
ςυ2πι επΙ Ρϋίυβ, 8ραπ2πι 1ΐ3ΐ)εηδ ίη δείρ^ο (ϋςηί« 
Ι2ΐεηι, 6ΐ νοε3ΐ)υΙο Ιεηυδ 2ρρεΙΐ2ΐίοηεπι. Ιη ηίΐάΐυιη ' €οΙ. ι, !:>; Η6ΐ)Γ. ι, δ. *» ^02η. ι, 52. " ίΙ)κ1. 1ϋ. Μβ 8. εΥΒΐι.τ.( Αυ:χΑΝ0ΑΐΝΐ ακοηιερ. «Η) βιγο ρΐαηβ οοτταβί, οαιη «βςιιβ ΡηΙϋΤ τβΓ6 βίΐ Ρ&16Γ, Α τρ6ς, οΟτε μήν του Που τούτο χατά φύ^ιν υιεάρχοντος• ηβςυβ Κϋίυβ ββουηάαιη η&ΐυΓ&ιη βίΐ ί<1 ςικκΐ 6886 
όΙοίΐαΓ. 5ίη αυΐβιη Ρ&ΙβΓ νβηβ 6βΙ ΙΟβυβ, ιι(ί(ΐυβ 
1ιιιΙ)Η \ά €υ]υ8 681 Ρ816Γ, ΡίΙίυιη τί(ΐ6ΐί€6ΐ, ςυί 6Χ 
ίρ80 ρΓθ06δ8Ϊΐ. Αι ςηοιηο^ο ρ6Γ ηαΐυΓ&ιη 8:ιηοΐ2ΐ 
Οβίΐαβ ΡίΙίυιη 83ΐηοΐίΐ8Γΐ8 6χρ6Γΐ6ΐη ςίβη6ΐ» 61 ίηι- 
6ΐηιη 6(ΐ6ΐ δυίδ ρΓορΓΊ6ΐ3ΐίΙ)υ8 ιΐ68ΐίΐυΐιιιη?Ν&ιη δι 
8ΐίυη(ΐ6 8αιΐ€ϋί(θ3ΐίοη6ΐη |]3ΐ)6ΐ , υΐ Πϋ υυ([αηΐυΓ, 

11606886 6βΙ Τ6ΐ ίπνίΐΟδ ίρ80$ Γ&ΐ6Γί, ΠΟΠ 86ΐηρ6Γ 

Γυΐ886 Α8η6ΐυιη, 86(1 Ιυηι (Ι6ΐ»υιη 6Χ8ΐίΐί856, ουιη 

8ρίΓίΐυ3, ΙΐΙ 86Γί]}Ίΐ ^0&^η68, (ΐ6866ηϋΐΐ 8υρ6Γ 6υιιι• 

Ουοιηοϋο ί^ΊΐιΐΓ βΑηείυβ 6Γ&1 βίίαιη &ηΐ6 !ιΐ€2πΐ3- 
ΐ!οιΐ6ΐη 119 ΡΠίιΐ8?δί6 6ηΐιη ίρδυιη €6ΐ6ΐ)Γ2ΐηΙ 86- 
ηρΐιίιπ Ιιγιιιηο ίΐΐο ΙΠ8&δΊο ςυο νοχ ίΙίΑ, ιδαηοΐυδ,» 
Ιβτ « ρΓΐιηο &(Ι Ι6ηίυιη ΟΓάίηοΓιιη Γ6ρ6ΐίΙυΓ. δι 6ΐ^ο δπερ είναι λέγεταΐί. ΕΙ δέ αληθώς Πατήρ^έστινδΘι5ς« 
ίχει θ^ϊ πάντως, ού χαι δστι Πατήρ, Τ16ν δηλονότι «^ 
έξ αύτοΰ.ΕΙτα πως ήΐκατά φύσιν άγίαθβ^ης,άγιότη- 
τος £ρημον τ6 έξ αυτής άτϋοτέξεται, χα\ γυμνδν • ήμϊν 
των αύτ|| προσόντων Ιδιωμάτων τ6ν οίχεΓον άποδώαει 
χαρπό^ ; ΕΕ γάρ 2χει τδν αγιασμών έπακτ^ν, ώς εκείνοι 
ληρουντές φασι• ανάγκη δή π5σα συνομολογεΤν κα\ 
βύχ έκδντας αύτους, ώς ήν μέν άγιος οΟκ άε( • γέγονε 
δέ Οστερον, βτέ'χα\ τ^ Πνεύμα χαταβέβηχεν έπ* αΟ- 
τδν, ώς 6 Ιωάννης φησί • πως ουν άγιος ήν κα\ ιρρ^ 
της σαρκώσεως δ ΥΙός ; Ούτως γάρ αύτδν έδοξολό- 
γει τά σεραφ\μ έπ\ τ6ν τρίτον εφεξής άριθμδν άπ^ 
τοΟ πρώτου, τδ άγιος στοιχηδδν αναφερόντα. Ούχουν 
εΓπερ άγιος ήν, κα\ πρό τής ενανθρωπήσεως, μάλλον 8«η€ΐυ8 6ΓΑΙ, 6ΐί3ΐη &ηΐ6 ίηοΑΓη&Ιίοιιοιη, Ιιηο ν6Γ0 ^ δέ υπάρχων άε\ μετά του Πατρδς, πως έδεΤτο του 

άγιάζοντος, κα\ τοΰτο έν ύστέροις καιροις, δτε γέγο- 
νεν άνθρωπος ; θαυμάζω δέ δπως αΟτοΙς χάχείνο 
λανθάνει, καίτοι λίαν δντας φιλοζητητάς * ή γάρ ούκ 
ανάγκη νοεΤν, δύνασθαί ποτέ τδν ΤΙδν κα\ άποτττύσαι 
τ^ν άγιασμδν, εΓττερ ούκ ίστιν ουσιώδης έν αύτψ, συν- 
έβη δέ ώσπερ ήμΤν, κα\ έτέρφ ην\ των λογικών κτι- 
σμάτων ; Τ6 δ^ άγιότητος έκπεσ^ν, ούχ\ δή πάντως 
Εσται κα\ ύπ6 τά τής αμαρτίας δεσμά, κα\ δκλάσει 
πρδς τ6 χείρον, ούκέτι διασώζον πρ^ς τ6 φαυλότητας 
Ιξω γενέσθαι ποιούν ; Ούκουν ουδέ αναλλοίωτος ήμ?ν 
δ Τ16ς εδρεθήσεται , διαψεύσεται δέ κα\ ό Μελφ86ς 
έν Πνεύματι, ι Συ δέ δ αύτδς εΤ, > βοών, ώς πρ^ 
αυτόν. Πρ^ς δέ γε τοΓς είρημένοις περιαθρείσθω χα\ 
τοΟτο, συγγενή τήνθεωρίαν ε'Ισφέρον, του μετίσχον- 
τος τ6 μετεχόμενον ίτερόν τι κατά τήν φύσιν ΰπάρ- 
χειν, άπαστισοΟν αναγκάσει λόγος. ΕΙ γάρ μή τουτό 
έστιν αληθές , διοίσει δέ κατ* ούδένα τρόπον έχείνο 
«ρ^ς τούτο , κα\ έστι ταυτ6ν, έαυτου μέτοχον Ισται 
τό τίνος μετέχον, δτεερ έστΙ κα\ μόνον έννοεΓν άπί- 
θανον. Πώς γάρ άν τις έαυτου νοο?το μετεσχηκώς ; 
Ε( δέ κείται πάντως έν έτερότητι φυσικ)) τ!) πρ6ς 
άλληλα τά ειρημένα, κα\ διατέμνει λόγος αναγκαίος 
αυτά, δράτωσαν οΐ έκ μετοχής τΐ Πνεύμα δίδοντες τφ 
ΜονογενεΖ , πρδς δσην κάτολισθαίνοντες άσέβειαν 
ούκ αισθάνονται. Ε( γάρ μέτοχος έστι του Πνεύματος 
δ ΤΙδς, άγιον δέ τή φύσει τδ Πνευμά έστιν, ούκ Εσται 
κατά φύσιν άγιος αυτός* έδείχθη δέ τοΰτο μόλις τή 
πρ6ς έτερον συμιιλοκϋ, πρδς τδ άμεινον, ή έν οΤσπερ €θΐη ΡλίΓβ 86ΐηρ6Γ 6Χ8ί8ΐ6ΐ)&1, ςυοιηο(Ιο δΑηοΐίΩ- 
€«ηΐ6 ίη(]Ί([6ΐ)&ΐ , {(1(ΐυ6 ηοτίδδίιηίδ ΐ6ΐηροΗ1)υ8, 
ςυβηιΐο ηίηιίΓυιη Γαοΐυβ 68ΐ Ιιοιηο Υ Μιγογ 8Μ6ΐη 
η«ο ρ8€ΐο \\\\ιά 608 Γυ^ΐ&Ι οαιη αΐίοηιιί 86ί8€ίΐλΚο- 
ι«β 8ίη( 8ΐ(|ΐΐ6 ουποδί : η606888πο ηίιηίΓαηι 818- 
Ιιΐ€η4ΐυιη 6886 ΡίΙ'ιυπι βΐίςυαηιΐο ρθ886 (|υοςυ6 8αη- 

ΰΐΗ8ΐ6ΠΙ 8ΐ)ίί€6Γ6, 81 ΠΟη 68ΐ 61 8ΙΐΙ>8ΐ3ηΙί8Γΐ8, 86(1 

ρ6Ηη(ίΐ6 »ο ηοΙ)ί8 &ιιΙ 2ΐΓΐ6υΐ &1ΐ6π €Γ6&ΙυΓ36 Γ8Γιοη&Ιί 
ιοείάίΐ. Ουοιΐ &ΐιΐ6ΐιι 8&ηοϋβθ2ΐϋοη6 6Χ€ί(^ιΙ, ηοηηβ 
6ΐΐαιη ρ6€€αΐ! νίιιευΐίδ 681 οΙ)ηοχίυιη, 61 !η τΊΐίυιη 
ΙλίΗΐιΐΓ, ηοη ]3ΐη Γ6Γιιΐ6η8 Ιη δβίρδο ίά ςυο \Ίΐίυιη 
8αρ6Γ8Κ>»ΐ ? 1|;ίΐυΓ η6 ίιιιιηυΐ8ΐ)ίΐ6ΐη ςυίϋβιη ΓίΠιιιη 
οοιηρβηβηιυδ, 6ΐ Ρ88ΐιηί8ΐ& η^ιοςυο ιη6ηΐί6ΐαΓ οαιη 
ίη δρίπ&α 8(1 Ίρδυιη οίαιηαΐ : ι Τα 8υ(Μ ί(ΐ6πι ^ 
Ιρ8β68**. » Ργ»16Γ68, !ΙΙα() (ΐαο(ΐα6 οΙ>86%η(Ιαηι 
68ΐ, ςαο(1 60(ΐ6ηι ρ6ηίη6ΐ : ηίιιπΓαπι, ί(1 ςαο(1 ρλΓ- 
ιΐοΐραΐ 9\\ηά ρΓοοαΙ <1α1>ίο ςαίιΐϋ&ιη 6886 η&ΙαΓΑ αΐ) 
60 ςαο(1 ρ&Γΐιοίρ8ΐαΓ. Ναιη βί τοΓαιη ί8ΐυ(1 ηοη 68(• 
ηβο 8ΐΐ6Γαιη «Ι) &1ΐ6Γ0 αΐΐο η]θ(Ιο ^ί1ί6Γΐ, βαϋρδΐαβ 
ρ8ηΐ06ρ8 6Π( (|αο(1οαηςυ6 681 &Ιίοα]α8 ρβΠίοβρδ, 
(|Β04ΐ τ6ΐ 00{(ίΐ8Γβ 68ΐ αΙ)8απ1ί88ίηιυιη. Οαοηιθ(1ο 
βηίηι ΜΙ(^ϋί8 8αί ρ&ηίθ6ρ8 6886 06η86ΐ)ίΐαΓ ? Ουθ(1 8ί 
η«ΙαΓ9ϋ (1Ιν6Γ8ίΐ8ΐ6 ίηνίοοπι ϋΐα η606888ηο (ΙίδΟΓΟ- 
ρ8ηΐ, ν}(ΐ6αηΐ (ία! υηί((6ηίΐο δρίήΐαηι 6856 οοηίοη- 
(Ιηηΐ Ρ6Γ ρ2ΐΓΓιοίρ8Γιοη6πι, ςα&ηΐ3ίπι ίη Ιπιρίοΐαΐβιη 
η68θΓι ρΓ£θίρΊ(6η(. Ν^ηι β! ρ8ΓΓιθ6ρ8 δρίπΐυβ 681 
ΡΊΓηι8, 88ηοΐα8 ααίοπι ηαίαπι 68ΐ δρίπίαδ, ηοη 6ηΙ 
8ΜοΙα8 ίρ8ϋ Ρ6Γ η8(υΓ8πι, 86(1 Α!ΐ6πυ8 οοη]αποϋο- ηβ νίχ 1&η^6πι ί11υ<1 οοηβοοαίαδ 68ΐ, 8(1 ηΐ6ΐίθΓ6Π) Ο ήν άρχ^ , κατά χάριν μεταστοιχε ιού μένος * άλλ* βίΑΐαηι ςπ3Π) ΐπϋίο ροΓ |;Γ8ΐί3ηι ΓοΓοΓηι&Ιαβ. δο(1 
νίιΐοαΐ ΓυΓ8α8 061 Ηοδίίβ ςα^ηίαω ίη 8ΐ)8αΓ(1ίΐαΐ6ηι 
ίη& (Ι68ίη8η(. Ρήιηοηι 6ηηη &Ιΐ6Γαΐίοη6ΐη ςα2ΐηΐ(ΐ3πι 
6( ιηαΐΑΐΊοηοιη, δίοαίί ]8Π) 8ηΐ62 (Ιίχί, οοιηροηβ- 
ιηυβ 6886 Ίη Ρίϋο : βί ιηαίακαβ 8αΐ6ηι 8ίΙ, υΐ Υ08 
ναΐΐίδ, 61 ρΓοί606ΓίΙ ίη ηΐ6ΐ1α8, Ρ^ΐΓβ η68€ίο (ΐαο- 
ηιοάο ιηίηοΓ οβί, 66<1 61 ιη8]θΓ (Ιβιηυιη βοΐ, ςυο 
ραοΐο ν6Γ0, (Ιίοβηιυδ, 6χ δοπρΙαΓ» (Ιίνίη» ^υοίοπ- 
Ι316. Οίναβ Ρ8ΐι1υ8 (Ι6 ίρ80 8ΗοαΚ)ί ΙηΟΐ : ι Ηοο 
56ηΐ{ΐ6 ίη νοΙ)ί8, ςαοιΐ 6ΐ ίη ΟΙιΗδΙο ^68α : ςαί οιιπι 
ίη ίοΓηη Οοί 68861, ηοη ταρΊη^πι &Γΐ)ϋΓ3ΐα8 681 6856 
δβ «ίΐυβίβίη 060, 86α $6ηΐ6ΐΙρ8υη) βχίηδηίνίΐ, ίοΓ- 

"ΓδϋΙοι, 15. δράτω πάλιν δ θεομάχος, εΙς δσην αύτφ δυσσέβειαν 
καταστρέφει τά προβλήματα. Πρώτον μέν γάρ άλ- 
λοίωσίς τις κα\ τροπή, καθάτκρ ήδη προεΤπον, περ\ 
τδν ΤΙδν εύρεθήσεται * αλλοιωθείς δέ καθ* υμάς, χαΐ 
προκόψας έπ\ τδ άμεινον, ούχ δπως έλάττων έστ\ του 
Πατρδς, άλλ' ήδη πως κα\ έν μείζοσι γεγονώς δει- 
χθήσεται* κα\δ7ηι)ς, έροΟμεν, άτϋ^τής θείας λαβόντες 
Γραφής* Ό θεσττέσιος Παύλος περ\ αύτου πού φησι- 
I Τούτο φρονείτω Εκαστος έν ύμιν, δ κα\ έν Χριστ(]> 
Ίησοΰ, δ; έν μορφ|| Θεοΰ υπάρχων , ούχ άρπαγμδν 
ήγήσατο τδ είναι Γσα βεφ, άλλ' έαυτδν έκένωσε μορ- 
φήν δούλου λαβών, έν δμοιώματι ανθρώπων νενόμβ^ 3 >Ι ΙΝ ΙΟΑΝΝΙδ ΕΥΑΝβευυΜ ϋΒ. π. 9Μ 

ν(Κ, χτΧ σχήματι εόρέΟεΙ; ώς 5ν9ρωπο;, έταπείνωτεν Α ιηηιη δβΓν'ι ϋΟοίρΊοηβ, ίη βίηιίΓιΙυϋίηβιη Ιιοηοϊοιιιη 
τοίνυν πρ6 μέν τΨ^ς ένανΟρ(•)'7:ήσεως ΓαοΙυβ, 6ΐ 120 1'&1>ίΐυ ΐΑΤβηΙυδ υΐ Ιιοηοο, 1ιυ«> ^ν έν μορφϋ χα\ ίσίτητι τοΟ Πατρίς , κατά δε τ^ν 
^ς ενανθρωπήσεως χρόνον τδ Πνεύμα λαβών εξ ου- 
ρανού ήγιάσΟη κατ' εκείνους, κρείττων τε αμα κα\ 
μείζων έαυτου βιά ταύτην άναπέφανται τήν αίτίαν, 
ύπεραίρει δηλονότι λοιπόν καΐ τ6 του γεννήσαντος 
μέτρον. ΚαΙ ε 2 τ6 Πνεΰμα λαβών εΙς τ6 ύπερεπέχεινα 
του Πατρδς άναβέβηκεν αξίωμα, κρειττον Αρα έβτΐ 
τ6 Πνεΰμα και αύτοΟ Πατρ6ς , τήν κατ' αύτοΰ τφ 
Υίφ χα{>ιζόμενον ύπεροχήν. Τίς ουν δρα κα\ προς 
μόνην ουκ άποορίξει τήν άκοήν ; Χαλετ-.ον μεν γάρ 
δντως κα\ τ6 βιά των τοιούτων Ιέναι λόγων • έστι γε 
μ^ ουχ έτέρως τά έκ της εκείνων δυστροπίας άπο- 
χρούσασθαι βλάβη. Διό δή πάλιν έροΰμεν αΟτοΓς * ιηΊΙίανίι &6ηΐΰΐΊρ3ΐιηι *^ ι Οιιιη βΓ^ο βηΐβ ίοαιηΐλ^ 
Ιίοηβηι ο$$6ΐ Ηΐ ΓοΓηιη βΐ 96(|)ΐ&ΙίΙαΐ6 ΡαΙηβ, 8β(1 
ίηεαηιαιίοιιίδ ΙοιηροΓβ οοΒίίΐυβ αεΰβρίο 8ρίηΐα 
&Αη€ΐίβεαΐυ$ 5ϋ, υΐ ίΙΙί νοίυηΐ, ιηεΙίοΓςυβ 61 ιη3]θΓ 
&6ίρ50 Ιιαηο οΐ) οαιι^απ) Γΰί1(1ίΐυ$, ιη3]θΓ 6ϋΑΐη 
ΡαΐΓϋ ίαοΐυβ 65ΐ νίιΐβΐίοεί. ^3η), 5ί αεεβρίο δρίπΐυ 
υΙίΓα (ΙΙςηίΐΑίειη Ραΐήδ 68ΐ βνοοίυβ, βηροποΓ ίβίΐιΐΓ 
05ΐίρ8θ ςυοςυβ ΡαΐΓβ δρίπΐυβ, ςυί εηιίιιεηΙίΑοι 
ΡαίΓΟ ιη3]0Γ0ΐη ΡίΠο ΙαΓ^ίΙυΓ. Οιιί$ €Γ{;ο νβΐ αυιΐίΐυ 
8θΙο ηοη 6χΙιογγο$€31 ? ΕηίΐΏνβΐΌ %τΆνβ β&Ι ρΓοΓο- 
€ΐο ο]υ$€6ΐηο()ί νοΓΐ)3 ΓαεοΓβ : 86(1 αΙίΙύΓ ηοη ρο8- 
8ϋΐηυ8 60Γυιη ηι»1ίςπίΐ3ΐ6πι ΓβΙυηάοΓβ. 0υ&Γ6 ίρ«08 
ίΐ6Γυαι 秣;Γ6(ϋ6ηΐϋΓ Ιιίκ νβΓίίδ : δί,ευπ) Ιιοοιο £&- €ΐ βτε γέγονεν άνθρωπος δ του θεοΰ Λδγος αγιάζεται " οΐυηι 681 Οΰί Υ6Γΐ)ΐιηΐ) Ιυηο 3666ρΙο δρίΓίΙϋ $3η6ΐί• 
Ά Πνεΰμα λαβών • πρ6 δέ της ενανθρωπήσεως ήν 
έν μορφΙ) κα\ ίσότητι του Πατρός, οΰπω κατ' εκείνους 
ήγιασμένος, ώρα λέγειν άποτολμήσαντας, &γιον ουκ 
είναι τδν Θε6ν καΐ Πατέρα, εΓπερ δλως 6 σύμμορφός 
τε χαΐ Γσος αύιψ κατά πάντα Λόγος, άγιος ούκ ^ν 
έν άρχη, έν ύστέροις δέ μόλις τοΰτο γέγονε καιροΐς. 
Κα\ πάλιν* εΐ αυτός έστι κυρίως ό τοΰ θεοΰ Λόγος 
τ6 Πνεΰμα λαμβάνων , καΐ άγιαΓόμενος έν Ιδί^ φύ- 
σει, λεγέτωσαν ήμιν οΐ δι' εναντίας, πότερόν «οτβ 
μείζων έαυτοΰ γέγονεν ή έλάττων, ή χα\ έμεινεν έν 
ταυτότητι τοΰτο παθών. £Ε μέν γαρ ουδέν έκ τοΰ 
Πνεύματος ίχει τδ πλέον, μένει δέ ούτω χαθάπερ ή ν 
ό αυτδς, μή σχανδαλίζου μανθάνων , δτι καταβέβη- Οθ8ΐυΓ, 34116 ίη6;ΐΓΠ3Γιοη6Π) ν6Γ0 Ιη Γογπ)& βπιΐ 61 
Χ(ΐυ;ϋΊΐ3ΐβ ΡαΐΓΐδ, ηοηϋυπι, 6χ βΟΓυιη 86ηΐ6ηΐί8| 
83ΐΐ€ΠΓΐ62ΐυπι : &6(ΐιιΊΐϋΓ η606β83πο (ϋοίηιίαιιΐφ 
Οβυιη αο ΡαΐΓβηι ηοη 6586 8αη6ΐυπι 8Ί, €υπι 6ί 
6θηΓοΓηΐ6 61 Οίςυαίε ΥειΊϊυηι βίΐ ίη οιηηίΙ)υ8, 8&Α- 
οΐυπι Ι3π)6η ηοη βΓαΐ ρΓίπείρίο, 56(1 ηονίδδίοήβ 
ΐ6ηιροπ5ιΐ£ ?ίχ ΐ3η(]6Βΐ 8»η6ΐυπι ΓυίΙ. ΡΓΧΐ6Γ6α : 
81 ίρ8υη) 65ΐ ρΓορπβ Οβί ν6Γΐ)υιη, ςυο(1 δρ'ΐΓίΙυιη 
αοοίρίΐ 6ΐ ίη ηαΐυΓα 8υ& 8&η6ΐίΓΐ6ΑΐυΓ, (ϋεαηΐ ηο1)ί9 
&<1ν6Γ8&Γϋ, υίΓυιη Ιαηιίβυι δ6ίρ80 π)3]υδ Γαείυπι βίΐ 
3υΙ πιίηυδ, αιιΐ 60 ϋοοορίο ίη 60(]6πι 8ΐ3ΐυ ρ6ΓΠΐ3η« 
86η(. Ναοί 8ΐ αηιρίίαβ ηίΐήΐ 1ΐ3ΐ)6ΐ αεεβρίο δρίπΐΜ» 
86<1 ί()ίρ5υπι «ηβηοΐ ςυο<ί 6Γ3(, ηοΐί ΙυΓΐ)αΓί ουηι χεν έπ* αυτόν. Εί δέ ήδικήθη λαβών, χα\ γέγονεν έν ^ 8υ<1ί6Γίΐϋ^ δρίΓίΙυηι ίη 6υηι (Ι6866η(1ί886. Οαθ(1 8ί 60 έλάττοσι , παθητδν ήμΙν είσοίσεις τδν Λόγον , χα\ 
κατηγορήσεις της ουσίας τοΰ Πατρός , άδικοΰντος 
μάλλον, ή άγιάζοντος. ΕΙ δέ άμείνων έδείχθη τό 
Πνεΰμα λαβών, ?ίν δέ κα\ έν μορφ^ κα\ Ισότητι τοΰ 
Πιτρός, καΐ πρ\ν αυτόν βελτιωθήναι χαθ* υμάς, ουκ 
εις άχρότητα δόξης ά^βέβηκεν ό Πατήρ, άλλ* έν 
έχείνοις Ισται τοϊς μέτροις, έν οΓσπερ ήν συν αύτψ 
σύμμορφός τε κα\ Γσος υπάρχων ό προς τό μείζον 
όναπηβήσας Υίός. 

£ΰχαιρον ουν οΐμαι λέγειν έπ\ τοΙς άπαιδεύτοις 
αίρετικοίς * ι Ίδου λαός μωρός, κα\ άκάρδκος- 
όφΟαλμο\ αΰτοις , κα\ ού βλέπουσιν. ι *Απετύφλωσε 
γάρ δντως δ Θεός τοΰ αΙώνος τούτου τά νοήματα των 8ϋ866|ρΙ^ (ΙβίΓΐιηεηΐυηι αΐί^υοά 61 ίπιιηίηαΐίοηειη 
&υ8ΐίηυϋ, ραΐίΐιίΐε ηο1)ί8 Υετίιαπι 5ΐαΐυ68, 6ΐ ΡαΐΓί« 
8υΙ>8ΐ&ηΐί&ηι ίη6υ8&1)ί8, ςυί ϋαηιηυηι ίηΓεΠ ρο&ίυβ 

(|υΑΠ1 8ίΐη€ΐίβ62ΐ(. δίη 31ΐΐ6ΠΙ 2006ρ(0 δρίΓίΐυ Π)6ΐ1θΓ 
6ίΓ6€ΐυ8 681 : 6ΓαΙ αυΐ6Π1 ίη ίθΓΠ13 61 Χ(1ϋ&1ίΐ3ΐ6 

ΡαΐΓίδ, 6Γΐ2Μη αηΐ6(|υ3ηι ηιεϋοΓ Γ6(Ι(ΐ6Γ6ΐυΓ, υ ι 86η^ 
Ιίϋδ ; ΡαΐβΓ Γα8ΐί|;ίαπι 2;Ιοπ36 ηοη αΙΙί^ίΙ, 86(1 ίη 60• 
(ΐ6πι 6Γίΐ 8ΐ3ΐυ ίη ςίλο 6Γ31 ουηι ίρβο οοηΓοπηίβ οΐ 
»ςυ&Γΐ8 ί1ΐ6 Ρίΐίυβι (ΐυί 2<Ι βηιίηβηΐίοΓεπι δίαΐυηι 6ί>ΐ 
6ν6€ΐυ8. 

ΟρροΓίιιηο ίΐα(ΐυβ ϋβ ίη»ρ6ΓίΓΐ8 1)8ΒΓ6(ίοΐ8 ά\α 
ροΐ68ΐ : ι Ε€06 ρορυΐυβ 8(υ1ΐυ8 61 8ίηβ οοΓίΙβ : οουΐί 
6ί8, 6ΐ ηοη νϊά^Ώΐ *'. > Εχοχοατίΐ εηίπι Γ6Τ6Γ» 
0ου8 δχ'ειιΐί 1ιυ]υ3 60Γ(1α ίηΓκΙεΠυπι, ηβ ίΐίππιΐηαΐίο 
απίστων, εΙς τό μή αύγάσαι τόν φωτισμόν τοΰ Ο Ενηιΐβοΐϋ βίοπ* ΟΙιπδΙί 618 ίΙΙαοεαΐ ". Οϋί1)»δ €6Γΐο Ευαγγελίου τής δόξης τοΰ Χρίστου • οίς δή καΐ μάλ- 
λον έτταλγύνεσθαι δεϊν, ού χαλεπαίνειν άξιον. Ού γάρ 
ίσασιν, λ άναγινώικουσιν • δτι δέ αληθής ό λόγος, 
έντεΰθεν ήμΓν {σται καταφανές, ει κα\ δτι μάλΐ3τα 
δ:ά των ήδη προγεγυμνασμένων , ούκ άκομψον 
έποιησάμεθα τήν άπόδειξιν • αυτό δέ πάλιν ήμίν τό 
δίά της τοΰ Παύλου )^λεγμένον φωνής προστήσεται. 
• Τοΰτο φρονείτω, φησιν, έκαστος έν ύμϊν αύτοίς, δ 
χα\ έν Χριστιο *!ησοΰ, δς έν μορφή θΐοΰ ύπάρχιον, 
ο6χ άρπαγμόν ήγήσατο τό εΤναι Γσα θεψ, άλλ' εαυτόν 
έκένωσε μο^¥^ δούλου λαβών, έν όμοιώματι άνθρώ- 
ίβων γενόμενος, χα\ σχήματι ευρεθείς ώς άνθρωπος, ίη(1οΐ6η(]υιη ροΙίυδ(]υ3Γη ίταδοεηιΐυπι αΓίίίΓΟΓ; ηοη 
ϋΐιίιη ίπίεΙΙΙςυηΙ ([\ιχ ΐ6|;ιΐΑΐ. ΥοΓυπι αυΐεπι 68δβ 
(]υο(1 ϋίεο, Ιπηο ιηβηίίεδίαιη .ηο1)ί8 6Γίΐ, 1ίθ6ΐ 6χ 
121 ^ίβ <Ι*<^' 1ι&οΐ6ηιΐ8 (1ί866ρΐ3ΐα δυηΐ, ηοη ίηδυΐδβ 
\ύ ίΙοηιοηδΐΓ2ΐΥ6ηπιυδ. 86(1 Ραυίί (Ιίαυηι ΓυΓδυβ 
ρροροηεΙυΓ. < Ιΐοο 8(2ηΐίΐ6, ίηηαίΐ, ίη νο1)ί8, ςυθ(1 
οΐ ίη 01)Π8(ο ^6δΗ« ςυί 6ϋΠ) ίη ΓοΓΠία ϋεί 6&86Κ, 
ηοη Γορίπαιη »Γΐ)ίΐΓ3ΐιΐδ 6δΙ εδδο 86 86(]ΐι^ΐ6η] Οεο » 
86(1 86τη6ΐίρ8ΐιπι 6χίηηηίνίΙ Γοηη&ηι 86Γνί αεοίρΐβοδ 
ίη δίπιίΐίΐυίΐίηοπ) Ιιοπιίηαπι ίαείυδ, 6ΐ ΗαΙίΙα ίηνβηΐυβ 
υΐ Ηοπιο, ΙιυχηίΙίανίΙ δοηιείΊρδυηο. » Εοεβ υΐίςυβ ' 
ΓίΙίιιηι δαπιιηοροΓ6 πιίΓαΙυΓ, υΐροίε ςηί δίΐ 96ςαΑΐΐ$^ ' ΡΜΙίρρ. π, 5-8. " ΙβτοΛΏ. ν, 21. " XI Οογ. ιν, 4. 
Ραικοι,. Οκ. ίΧΧΙΙΙ. 1(Γ, δ. ΓΥΚΙίυ ΑίΕΧΑΝΟΙΙΙιΝΙ ΑΙΙΟΠΙΕΡ. 20ί 

61 ΰοιιΓθΓΐηι& Οθο βο ΡαΐΗ, ηβςαβ Ιαιηβη ϋΐυίΐ γ:ι- Α έταπείνωσεν εαυτόν, ι Ί$ου δ)] λίαν άποθαυμά^εί τ>>ν ρυ^Γΐΐ ρΓορΐ6Γ οΗΑπίβίβιη ίΗαηι ίη ηοβ, 8€<1 3(1 Ηα- 
ιηί1ίΐ2ΐ€ΐη (ΐ6$€6η(]6ΓίΙ, ΑεοβρίΑ $6Γνί ΓοΓίη», 6χΊη3ηί- 
Ιυβ ρΓορίβΓ Ηυοΐ3ηίΙ&ΐ6ΐιι. Αΐ δί, αεεβρίο δρίπία , 
πιβ^-ίδ 53η€ΐίη€α1υ8 651, ουπι Ιιοιώο ΓαεΙυβ οδΐ, 61 

561 ρ80 ΐηβΙίΟΓ ί301υ8 65ΐ ρΓ0ρ(6Γ 831Ι€ΐίβ€3ΐίθή€η), 

■η φΐ3ΐη ΙιυηιίΙίΐ3ΐ6Πΐ βυηι (Ι68€6η()ί886 νίά^^ίιηυβ ? 
<}ιιοιηθ(1ο (]6ρΓ088υπι 68ΐ 1(1 ςυοά 68ΐ 6χαΗ3ΐυιη , 
ςυοπίίοιίο (ΐ6806η(]ΙΙ ηυοά 83ηοΓιΓιθ3ΐιιοι 68ΐ, 3υ( 
€[υοιηο(1ο ηοη 38€6η(1ίΙ ροΐίυδ 6ΐ ίιι ιυβίίυβ βνβ- 
οίαπι 65ΐ?6οςυ3ΐη 1ΐ356ΐ ίη3ηϋίοη6ΐη ίΙΐ3 ρβι δρίπ- 
ΐυιη ίιηρΐ6ΐίο? €[υοπιοϋο (]6ηί(|υ6 ρΓορΐ6Γ ιιο$ Ιιοπαο 
Γ361ΙΙ8 €6η86ΐ>ίΙυΓ, Ι3ηΐ3ηι ίη βυίδ Γ6ΐ)υ5 βχρβΓίιιβ 
υΙϋίΐ3ΐ6ΐη? Ουοιηο(1ο ρΓορΐ6Γ ηθ8 Γαοΐυδ 68ΐ ραυ- 
ρ6Γ *', ςυί ρΓορΐ6Γ ηο$ 1θ€υρΐ6ΐ3ΐυ5 68ΐ? ({υοιηοϋο 1Ί6ν, ως Γσον μέν δντα χαι συμμορφον τώ Θεφ κα> 
Πατρ\, μη μήν άρπάσαντα τοΟτο διά τήν άγάπησιν 
τήν εΙς ήμόίς, χαταβεβηκάτα βέ ε {ς ταπε(νωσιν, δια 
της του δούλου μορφής, κεκενωμένον διά τήν άνθρω- 
τεότητα ' άλλ* εΓπερ , ώ ούτοι, τ6 Πνεύμα )Λ6ών 
ήγιάσθη μάλλον , οτε γέγονεν άνθρωπος, έαυτοΰ τι 
χρείττων έδείχθη διά τδν άγιασμ6ν, είς ποίαν αυτδν 
όψίμεΟα καταβεβηχότα ταπείνωσιν ; Πώς έταπεινώΟη 
τ^ ύψωθέν; ποΟ κατεβη τ6 άγιασθέν; ή πώς ούκ άνέβη 
μάλλον, κα\ έπ\ τ6 κρεϊττον ύψώθη ; Ποίαν Ιχει τήν 
κένωσιν ή διά του Πνεύματος πλήρωσις ; Πώς δ' αν 
δλως δι' ήμδς ένανθρωπήσας νοοΓτο, τοσαύτην έν τοΙς 
καθ' έαυτδν ύπομεί^ας τήν δνησιν; Πώς έπτώχευσε 
δι' ήμ2ς, ό πλουτήιας δι' ήμόΐς ; Πώς δέ ήν πλούσιος Ύ6Γ0 άίν68 6Γ3ΐ 6113111 3ηΙθ 3(1ν6ηΐυιιι, ςυί ίη βο 3(1- Β χοι\ πρδ της επιδημίας, ό λαβών έν αυτί) χατ' έκεί- ΥβηΙπ, υ ι ίΠί 8€ηΐ1υη(, 30€6ρϋ ςυθ(1 ηοη 1ΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ, 
ηίηιίΓυιη δρίΓίΐυπι? 3υ( ηιιοηιο^ο ηοη ροΐίυδ 63 
{αΓ6 ηοΙ)ίδ ίρ$6 (1οη3 Γ6Γ6Γ31, ςαίϋαδ ρΓορίβΓ ηο8 
6υπιυΐ3ΐα8 681 ? ι 01>8ΐυρυίΙ, υΐ δοηρίαπι 68ΐ, οοβ- 
Ιυιη 8υρ6Γ Ιιοο : οΙ)8ΐυρυίΙ, 6ΐ ίηΙιοΓηιίΙ 8υρΓ3 ιηο- 
<1υηι, ά'ιο'ύ Οοηιίηυδ. Πυο 6ηίπι γ6Υ6Γ3 6ΐ πΐ3ΐ3 
ίβοίΐ ι ΙιΧΓβΐίοοΓυιη ι ρορυΐυδ ** , > ηοηίηΐ6ΐ1ί£[6η8 
^υίά <ϋ63ΐ, η6(ΐιΐ6 ϋο ςυί1)ΐΐ8 3αΐΓηΐ6ΐ, 6ΐ ία Γ6ΐ)η8 
Ι3ηΐ1 ιηοη)6ηΐί ρβπουΐαηι 3(!ίΓ6 ηοη |[Γ3Υ3ΐυΓ. 
ΑΠοςυί 6ηίια ουπι πΐ3§η3 γί ΐ30Γγιη3Γυπι, 6ΐ {η(;6ηΐί 
€ΐ3ΐηθΓ6 ίρδί ςυο({ΐΐ6 (11χ6ΓίηΙ : ι Ροη6, Ποπιίηβ, 
«υ8ΐο(1ΐ3ΐυ ογΙ ηιβο, 61 ΟδΙίυιη εΪΓευηίδΙαηΐί» Ι3ΐ)ίί8 
Π)«ί8. Ν6 <ΐ6ΰ1ίη68 ΟΟΓ ιη6υπι ίη υ6γ1>3 ηΐ3ΐί1ί2β '*. ι 
ν6Γΐ)3 6ηίιη ρΓθΓ6€ΐο δΐιηΐ πΐ3ΐίΙίίΒ, ςυοΐ 3α^ίΙοπΙ)υ8 νους δπερ ούκ είχε, τ6 Πνεύμα δηλαδή ; "Η πώς ούχ\ 
μάλλον αυτός άναθήσοι δικαίως ήμίν, τά έφ' οΤς δι' 
ήμδς ώφέληται χαριστήρια ; ι Έξέστη, > κατλ τ6 γε- 
γραμμένον,ι ό ουρανός έπι τούτω, έξέστη κα\ Ιφριξεν 
έπι πλείον σφόδρα , λέγει Κύριος. Δύο γάρ δντως 
χα\ πονηρά ΤΓεποίηκεν ό τών έτεροδοξούντων λαδς, 
μή νοήσας, μήτε & λέγει, μήτε περί τ{νων διαβε- 
βαιοΰται,κινδυνειίίΐνδέ ούτως έν τοις άναγκαιοτάτοις, 
ουδέν ηγούνται βαρύ • ή γάρ &ν, καΐ αύτο\ πικρόν 
έκ βλεφάρων καταχέοντες δάκρυον, χα\ μεγάλη ν είς 
ύψος άνατείνοντες τήν φωνήν, προσήεσαν λέγοντες • 
€ θού, Κύριε, φυλακήν τψ στδματί μου, χα\ θύραν 
περιοχής περ\ τά χείλη μου. Μή έκκλίνης τήν καρ- 
δ£αν μου εΙς λόγους ττονηρίας. > Αόγοι γάρ δντως «χΐΓβιηαηι (Ιαπιηυπί 3ίΓ6ΓυηΙ. δβά ηοβ 6θπηη ηυ^^ίδ ^ πονηρίας οΐ παρ" έαυτώ» τήν έπ\ τοϊς έσχάτοις ζη ΐΐ6 60Πΐ6 ηΟδίΓΟ 6Χρΐΐ1δί8, 3(1 Γ6€ΐ3αΐ ίίΐΐβί (1θ€ΐΓίη3Π1 

€0ην6Γΐ6πιυΓ, ίΙΙίιΐδ (Ιίεΐί πΐ6ΐηοΓ6δ : ι €οηδΊ1ί3 (16« 
βΐΓυ6ηΐ6δ, 61 οιηηβηι 3ΐ1ί1υ(1ίη6πι 6χΙοΙΐ6ηΐ6πι δο 

&(1ν6Γ8υ8 8€ί6ηΓΐ3Π1 Πβί, 6ΐ ίη 03ρΐίνίΐ3ΐ6ΐη Γοάί- 

|[6ηΐ6δ οιηη6ηι ίηΐ6ΐΐ60ΐυπι ία 122 οϋββςυίυηι 
ΟΙΐΓίδΐί '^ ι Α(;6 6Τ[|;ο, η)6ηΐ6ηι (|υοςυ6 ηοδΐΓ3πι ίη 
6χρ1ί63η()ίδ Γ6ΐ)α8 ρΓοροβίΐίβ 63ρΐίν3ηι άυο6ηΐ6δ , 

6301 δυΐ)] 16130108 ^ΙΟΠΦ υηίΚ6ηίΙί, 001θί3 ρΓυ(ΐ6Πΐ6Γ 
Γ6ί6Γ6ηΐ63 3(1 6]υ8 ο1)δ6ςοίυοι, ΙΐΟΟ 6δΙ 3(1 ίη03Γη3- 
Ιίοηίδ ΓαΙίοηβηι. ι €οηι 6ηίο) 68δ6ΐ (Ιίνβδ, ρΓορίβΓ 
ηοδ ρ3ηρ6Γ ί36ΐα8 6δΙ, υΐ ηοδ 6]α8 ρ3υρ6ΐα3(6 (1ίΐ3- 

Τ6ηΐυΓ '*. > Α66ίρ6 ν6Γ0, δί ]αν3ΐ, 611301 6Χ ίΐδ ςο£ 
(Ιίεΐυπ 801008 3ΐί301 1ΐυ]υ866 Γ6ί ()601θηδΐΓ3ΐίθ06ΙΟ, 
«ι ραΐ 160(610 Οθΐ3ί8 3υΓ601 3€6001Ι00(]α. 

Α(1 ίοΐ3£;ίπ6θΐ, 61 8ίιηίϋΐθ(1ίθ6θΐ βυρΓβιοί οιηοΊοιο 

{>6ί Γ36101Ο 6886 ΙίΟΙοίοβΟΙ (1ίνίθ3 5θΠρΙθΓ8 ΐ65ΐ3ΐυΓ. 

Μθ86δ ςιιΙρρ6, ίΠβ 060 ηοΐοδ ρΓ£ ουοοίΐδ, ίο ρΓΪ- 
010 1ί1)Γ0 66θ6δ608 : € Ει Γ6θίΙ, ίθ(|οίΙ, 0608 Ιιυοιί- 
οβηι, 3(1 ίο]3|;ία6ω 06ί Γοοίΐ 6οοι ". ι Ουοιΐ 3υΐ6ΐο 

Ρ6Γ δρίπίοηΐ 3ά ίθ13|;ίθ601 Οβί ία6Πΐ 01)81^03105, 

ίρ86 008 ΓΟΓβοδ (Ιοοοίΐ, Ηίδ ν6Γΐ)ί8 : ι Ει ίθδρΐΓ3νίΐ 

ίο Γ3θί6η) 6]θ5 8ρίΓ36θ1αθ1 νίΐ96 '^. > δίοΐοΐ 6010) 6ΐ 
Υ)(3Π1 6Γ63ΐ0Γ9β δρίπΙΟδ ίη(1Ι(Ιίΐ, 6( δΟΟδ θΙΐ3Γ36ΐ6Γ68 
(Ιίνίηίΐυδ ίθ)ρΓ688ίΐ. 1ΐ3 Ρ6ΓΓ6010 3ηίθ)3ΐί Γ3ΐίθθί8 
Ρ3ηΐ6ίρ6, ΟρίίΐηΟδ ί1ΐ6 3ηίΓϋΧ 1)608 δ3ΐθΐ3Γ6 1030- 

^^ •• π ΟοΓ. VIII, 9. " αβΓ60). II, 12, 15. »• Ρδαΐ 
" ΰΜ. ι, 47. »* 060. II. 7. μίαν τοΤς άκροωμένοις ώδίνοντες. Ήμεις δέ της εαυ- 
τών καρδίας τδν εκείνων έξοικίσαντες λήρον, έπ\ τί»ν 
δρ06ν της πίστεως βαδιούμεθα λδγον, τδ γεγραμ- 
μένον έχοντες εΙς νουν • ι Αογισμους καθαιρούντες, 
χαΙ πάν ύψωμα έπαιρδμε^ν κατά της γνώσεως τού 
Θεού, και αίχμαλωτίζοντες πάν νόημα εΙς τήν ύπ- 
ακοήν τού Χριστού, ι Φέρε δή ούν , κα\ τδν έν τοις 
προκειμένοις ήμΙν θεωρήμασιν αίχμαλωτίίοντες νουν, 
ύποτάξωμεν τί) δόξη τού Μονογενούς, πάντα φέρον- 
τες συνετώς εΙς τήν ύπακοήν αυτού, τούτ' έστιν, εΙς 
τδν περ\ τής ενανθρωπήσεως τρόπον, ί Πλούσιος γάρ 
ών , έτττώχευσε δι' ημάς, Γνα ήμεϊς τ}| αυτού πτω- 
χέ ί^ πλουτήσωμεν. > Δέχου δέ, εΓ σοι δοκεί, κα\ διά 
τών προκειμένων ήμΙν τήν άτιόδειξιν , άνεξίκακον 
*' τοις λόγοις άπλώσας τήν άκοήν. 

Κατ' είχόνα κα\ καθ' όμοίωσιν τού έπ\ πάντας 
δντος θεού πεποιήσΟαι τδν άνΟρωπον ή θεία μαρτύ ^ 
ρεται Γραφή. Κα\ γούν ό τδ πρώτον ήμΤν συντάξας 
βιβλίον (Μω^ής δέ ούτος ό εγνωσμένος 'ϊ?ϊ;ά τΛ/τας 
τψ θεφ), ι Κα\ έποίησε, ι φησίν, ι 6 θεός τδν άνθρω- 
πον, κατ' εικόνα θεού έποίησ